Skip to main content Skip to search
05 Jan 2016
2 min 56 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Zungbum Thar from Badzong, Amdo singing a song called "The Gratefulness of the World for the Sun." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་འདིར་རང་ལ་ཆེས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་ནི་དྲིན་ཆེན་གྱི་ཕ་མ་གཉིས་ཡིན་པ་བརྗོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་དྲོད་ཁོལ་སྦྱིན་པའི་དགུང་གི་ཉི་མ་དྲིན་ཆེན་ཡིན་པ་དང་།   ས་བྱང་ལམ་མཚམས་ཀྱི་དྲིན་ཆེན་གྱི་འདོ་རིགས་རྟ་བོ་རྒས་ནས་ར་མཐའ་ལྷུང་དུས་སུ་གཉོར་སྐྱོང་གང་ལེགས་བྱེད་དགོས་པ།   དྲིན་ཆེན་གྱི་ཕ་མ་གཉིས་ཀར་སྔ་མོ་ནས་ཁ་ལེན་ཚིག་བརྩི་བྱས་ཏེ་དྲིན་ལན་འཇལ་དགོས་པ་བཅས་བརྗོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0