Skip to main content Skip to search
24 Feb 2016
14 min 30 sec
Video Overview
Creators: 
Kalwangjyid, Tibetan & Himalayan Library

The performers once again return to the performance ground dancing, and will head to outside where the exorcism ritual will take place. Once the exorcism ritual ends, they will return to the performance ground and perform ritual dance one after the other, and they will hold on to the enemy flesh which was torn part by the stag. The enemy flesh is called tsokzé, which they will throw into the air as offering. Once they finish it, they will back into the temple, and the Pagyagang’s cham is complete. 

དེ་ནས་འཆམ་པ་ཚོ་གཅིག་གི་རྗེས་ལ་གཅིག་འཆམ་བཞིན་འཆམ་རར་འབབ་པ་དང་དེ་ནས་སྒོའི་ཕྱི་ཡི་གཏོར་མ་འཕེན་སར་འགྲོ  གཏོར་མ་རྒྱག་པའམ་གསོར་བརྒྱབ་རྗེས།  ཕྱིར་འཆམ་རའི་ནང་དུ་ཕེབས་ནས་ཡང་བསྐྱར་གཅིག་གི་རྗེས་ལ་གཅིག་མཐུད་ནས་འཁྲབ།  དེ་ནས་ཚང་མའི་ལག་ཏུ་གོང་ནས་ཤྭ་བ་ཡིས་བསྒྲད་པའི་དགྲ་ཤ་དེ་བཙུར་ནས།  དགྲ་ཤ་དེའི་མིང་ལ་ཚོགས་ཟས་ཟེར།  ཚོགས་ཟས་དེ་གནམ་ལ་མཆོད་རྗེས་ཡང་འཁྲབ་བཞིན་ཕྱིར་འདུ་ཁང་དུ་སོང་ཚེ།  དཔའ་བརྒྱ་སྒང་གི་འཆམ་གཞི་ནས་མཇུག་རྫོགས་པ་ཡིན། 

表演者再次回到表演场跳着舞走向外面的驱魔仪式举行地。驱魔仪式结束后,他们将回到表演场,一个又一个地表演仪式舞蹈,并紧紧抓住被雄鹿撕裂的敌人的肉体部分。敌人的肉体被称为”tsokzé”,它们把"tsokzé"作为祭品抛向空中。一旦供奉仪式完成后,他们将回到寺庙。 就这样帕贾冈的跳神或宗教舞蹈圆满结束。