Skip to main content Skip to search
26 Sep 2016
10 min 40 sec
Video Overview
Creators: 
Kalwangjyid, Tibetan & Himalayan Library

In the distributing the offering performance, all the performers dance together, each one of them wearing the costume corresponding to the figure they are performing. For instance, the stag wears the stag costume, the crow and the owl wear their respective costumes. Although they wear different costumes, most of their dance movements are the same. 

ཚོགས་ལེན་ཟེར་བའི་འཆམ་གྱི་ཚན་པ་འདིའི་ནང་དུ་ཐེངས་འདིའི་འཆམ་པ་ཚང་མ་ལྷན་དུ་འཆམ་འཁྲབ་པའམ་འཆམ་བརྟག་པ་ཡིན།  འཆམ་ལྭ་ཚང་མ་མི་གཅིག་པར་རང་རང་གང་ཞིག་འཁྲབ་པ་དེའི་ལྭ་བ་གྱོན་ཡོད།  དཔེར་ན་ཤྭ་བ་ཡིས་ཤྭ་བ་ཡི་འཆམ་ལྭ་གྱོན་ཡོད་ལ་བྱ་འུག་གཉིས་ཀྱིས་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་འཆམ་ལྭ་གྱོན་ཡོད།   ཚང་མས་རང་རང་གི་འཆམ་ལྭ་གྱོན་ཡོད་མོད།  ཁོང་ཚོས་མཉམ་དུ་འཁྲབ་པའི་ཚོགས་ལེན་འདིའི་འཁྲབ་སྟངས་མང་ཆེ་བ་གཅིག་པ་ཡིན། 

在表演措拦时,所有表演者一起跳舞,他们每个人都穿着按照表演人物的戏装。例如,雄鹿穿着雄鹿的戏装,乌鸦和猫头鹰穿着它们的戏装。虽然他们穿着不同的服装,但他们的舞蹈动作都是一样的。