Skip to main content Skip to search
02 Apr 2019
15 min 23 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan and Himalayan Library

A synopsis of Tibetan chess playing strategies.

བོད་ཀྱི་མིག་མངས་འགྲིག་རྩེད་སྟངས་སྐོར་གྱི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

བརྙན་འདིར་མིག་མངས་འགྲིག་གི་རྩེད་སྟངས་ལས་ལྷ་ས། བཞི་སྲེག མཆོག་འགྲིག ཏ་ལེན། མེ་མདའ་༼བོས༽་སོགས་ཇི་ལྟར་སྒྲིག་ཐབས་དཔེ་ཡི་སྒོ་ནས་གསལ་བཤད་བྱས་ལ་མིག་མངས་འགྲིག་འདེད་ཚུལ་དཔེ་སྟོན་གྱི་ཚུལ་དུ་དངོས་སུ་བསྟན་ཡོད།

拉萨棋局概论

为了带来对藏族传统游戏 棋有更深的了解,这个视频演示棋的策略和如何建设拉萨,四行,直线,双炮,手枪等的例子以及怎样棋的规则。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0