Skip to main content Skip to search
02 Apr 2019
15 min 57 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan and Himalayan Library

A primer on traditional Tibetan chess.

བོད་ཀྱི་མིག་མངས་རིག་གནས་སྐོར་གྱི་ངོ་སྤྲོད།

 བརྙན་འདིར་མིག་མངས་འགྲིག་གི་ངོས་འཛིན་དང་འདེད་ཚུལ། མིག་མངས་འགྲིག་གི་རྒྱུ་ཆ་སྒྲིག་ཚུལ་སོགས་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད།

介绍藏棋文化

本视频介绍传统藏族儿童的游戏 -棋和棋的认识与下法。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0