Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
11 min 45 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

In a series of over 20 videos, scholars read from and provide oral commentaries on the historical annals written by the Fifth Dalai Lama.

བརྙན་ཐུང་༢༠ལྷག་གི་ནང་དུ་མཁས་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ལ་བཀློག་ནས་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པ།

在吐蕃王朝赤热巴坚时期,在公元823年大昭寺大门前立了唐蕃会盟碑,至今仍保存完好。与此同时在长安交界处立了一个碑现已不存。 该章陈述藏族吐蕃王朝赤热巴坚的风功伟绩。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨ། གཤམ་གྱི་དུམ་བུ་དེ་ཡིན་ན་ད་གཅིག་གི་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རེད་ཤག
  a/_gsham gyi dum bu de yin na da gcig gi khri ral pa can gyi lo rgyus red shag
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་ཨ། ཁྲི་རལ་པ་ཅན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་འདིའི་ནང་ལ་ཡིན་ན། ཨཱ། རྒྱལ་བ་ལྔ་པའི་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་ནང་ལ་ཡིན་ན། འདི་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་དང་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་གྱི་ཡབ་ཁྲི་ལྡེ་གཙུག་བརྟན་དེ་ཏིག་ཙ༼ཙམ༽་འཁྲུལ་ཡོའོ་རེད།
  da a/_khri ral pa can gyi lo rgyus 'di'i nang la yin na/_A/_rgyal ba lnga pa'i dpyid kyi rgyal mo'i nang la yin na/_'di khri ral pa can dang khri ral pa can gyi yab khri lde gtsug brtan de tig tsa(tsam) 'khrul yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཡིན་ནའི་ད་དེ་རིང་ང་ཚོ་དེབ་དེ་གཞིར་བཟུང་བྱས་མར་འགྲེལ་པ་གཅིག་བརྒྱབ། 
  yin na'i da de ring nga tsho deb de gzhir bzung byas mar 'grel pa gcig brgyab/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  སྲས་ཆེ་བ་གཙང་མ་ནི། སྲིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་མཐའ་དག་ལྷ་ལམ་ལུས་ཕྲའི་བཞིན་རས་ཀྱི་ངོས་སུ་འདྲེན་བྱེད་རླུང་གི་རྒྱལ་མཚན་འཁྱུག་པ་ལྟར་མི་བརྟན་ཞིང་། ཉེས་པ་བརྒྱ་ཕྲག་བསྐྱེད་པའི་རྩ་བར་གཟིགས་ཏེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བསམ་པ་མཆོག་གིས་ཟིན་པའི་སྒོ་ནས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཞུགས།
  sras che ba gtsang ma ni/_srid pa'i phun tshogs kyi dga' ston mtha' dag lha lam lus phra'i bzhin ras kyi ngos su 'dren byed rlung gi rgyal mtshan 'khyug pa ltar mi brtan zhing /_nyes pa brgya phrag bskyed pa'i rtsa bar gzigs te mya ngan las 'das pa'i bsam pa mchog gis zin pa'i sgo nas rgyal ba'i bstan pa rin po che la zhugs/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་འོག་དར་མ་ནི། རྣམ་པར་དཀར་བའི་དགེ་ཚོགས་བསྒྲུབ་པའི་བསམ་པ་ལས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གྱུར་ཏེ། ཆུ་སྲིན་རྒྱལ་མཚན་ཅན་གྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་པའི་ཅེ་སྤྱང་ལ་རྒྱལ་ཁྲིམས་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱིས་སྐྱོང་བའི་རྗེ་བོ་གདོང་ལྔའི་དབང་པོ་འཁོད་པའི་གདན་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་བ། གཙུག་ལག་ལུགས་གཉིས་དང་མི་མཐུན་པའི་པར་འཕྲུལ་ལྡན་རིག་པའི་སྲབ་ཀྱིས་ཁྲིམས་ཀྱི་ཅང་ཤེས་ཁ་ལོ་མངོན་པར་བསྒྱུར་བ་རྣམས་ཀྱིས་རྟོགས་ཏེ།
  de 'og dar ma ni/_rnam par dkar ba'i dge tshogs bsgrub pa'i bsam pa las phyi rol tu gyur te/_chu srin rgyal mtshan can gyi rjes su 'jug pa'i ce spyang la rgyal khrims dam pa'i chos kyis skyong ba'i rje bo gdong lnga'i dbang po 'khod pa'i gdan khrir mnga' gsol ba/_gtsug lag lugs gnyis dang mi mthun pa'i par 'phrul ldan rig pa'i srab kyis khrims kyi cang shes kha lomngon par bsgyur ba rnams kyis rtogs te/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  མཐུ་སྟོབས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གསང་བའི་བདག་པོ་རྗེ་བཙུན་ཕྱག་ན་པདྨ་དང་། ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ་མིའི་སྲིད་པ་བཟུང་ནས་དགེ་ལེགས་ཀྱི་མཚན་མ་མཆོག་ཏུ་དྭངས་པའི་རི་མོའི་སྣང་བརྙན་སླར་ཡང་དཔྱད་པ་གསུམ་གྱིས་ར་རའི་དྲི་མ་ཙམ་ཡང་དྲུང་ནས་ཕྱུང་སྟེ་རྣམ་པར་དཀར་བའི་མཛད་པ་བླ་ལྷག་ཏུ་སྟོན་པའི་ཆེད་དུ་འཇིག་རྟེན་ཀུན་གྱི་ཅོད་པན་ལ་ཞབས་སེན་པདྨ་དཀར་པོའི་ཆུན་བུ་མཛེས་བྱེད་ཀྱི་རྒྱན་དུ་སྤུད་པའི་རིགས་སྟོབས་ཀྱིས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཟ་མ་ཏོག་ཏུ་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཕྱུར་བུར་བལྟམས་པའི་མངའ་བདག་ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་རལ་པ་ཅན་བོད་འབངས་ཡོངས་ཀྱི་རལ་པའི་ལན་བུ་རྣམ་པར་འདུད་པའི་སེང་གེ་རྐང་པ་བརྒྱད་པའི་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ་ལོ།
  mthu stobs kyi dbang phyug gsang ba'i bdag po rje btsun phyag na pad+ma dang /_zur phud lnga pa mi'i srid pa bzung nas dge legs kyi mtshan ma mchog tu dwangs pa'i ri mo'i snang brnyan slar yang dpyad pa gsum gyis ra ra'i dri ma tsam yang drung nas phyung ste rnam par dkar ba'i mdzad pa bla lhag tu ston pa'i ched du 'jig rten kun gyi cod pan la zhabs sen pad+ma dkar po'i chun bu mdzes byed kyi rgyan du spud pa'i rigs stobs kyis khyad par du 'phags pa'i za ma tog tu dbang phyug brgyad kyi yon tan phyur bur bltams pa'i mnga' bdag khri lde srong btsan ral pa can bod 'bangs yongs kyi ral pa'i lan bu rnam par 'dud pa'i seng ge rkang pa brgyad pa'i khri la mnga' gsol lo/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་དུམ་བུ་འདི་ཡིན་ན་ཨ་རྦད་དེ་ཀྱི་བཙན་པོ་རྦད་དེ་ཀྱི་བཙན་པོའི་སྲས་སྤུན་མཆེད་གསུམ་གྱི་སྐོར་ཅིག་གསུངས་ཡོའོ་རེད།
  da dum bu 'di yin na a rbad de kyi btsan po rbad de kyi btsan po'i sras spun mched gsum gyi skor cig gsungs yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་སྲས་རྒན་པ་ཡིན་ན་ད་གཙང་མ་ཟེར་མཁན་ཡིན་ན་ད་རྡོག་རྡོག་འདྲ་དེ་ག་རེ་གསུང་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། ད་གཅིག་གི་རྦད་དེ་ཨ། གཅིག་གི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྦད་དེ་གཅིག་གི་ད་སྲིད་པའི་ད་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདེན་པ་མཁྱེན་མཁན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལས་འགོར་ཞུགས་པ་རེད་ཟེར།
  da sras rgan pa yin na da gtsang ma zer mkhan yin na da rdog rdog 'dra de ga re gsung kyi yo'o red zer na/_da gcig gi rbad de a/_gcig gi sdug bsngal gyi rbad de gcig gi da srid pa'i da 'khor ba'i sdug bsngal gyi bden pa mkhyen mkhan sangs rgyas kyi las 'gor zhugs pa red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་ཞུགས་པ། ཨ་དེའི་འོག་གི་སྲས་དེ་དར་མ་དེ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ད་གཅིག་གི་བྱ་བ་ག་རེ་བརྩམས་པ་ཡིན་ནའི་རྣམ་པར་དཀར་བའི་ཡིན་ནའི་གཅིག་གི་བྱ་བ་བཟང་པོ་གང་ག་ལ་ཐ་དད་བྱས་ཡིན་ན། ད་གཅིག་གི་སྡུག་རྩུབ་ཀྱི་བྱ་བ་ཤ་སྟག་སྲུང་མཁན་ཡིན་པ།
  a sangs rgyas kyi chos 'khor zhugs pa/_a de'i 'og gi sras de dar ma de cha bzhag pa yin na/_da gcig gi bya ba ga re brtsams pa yin na'i rnam par dkar ba'i yin na'i gcig gi bya ba bzang po gang ga la tha dad byas yin na/_da gcig gi sdug rtsub kyi bya ba sha stag srung mkhan yin pa/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨ་དེ་འདྲས་གཅིག་གི་སྲས་ཡིན་ན། ད་མཐའ་མ་དེ་ཡིན་ན་དེ་ད་གཅིག་གི་བཙན་པོ་མངའ་བདག་ཨ། ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་རལ་པ་ཅན་ཟེར་ཡས་དེ་ཡིན་ན།
  a de 'dras gcig gi sras yin na/_da mtha' ma de yin na de da gcig gi btsan po mnga' bdag a/_khri lde srong btsan ral pa can zer yas de yin na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་གཅིག་གི་ཨ་ཕྱག་ན་པདྨོ་རྡོ་རྗེ་རྦད་དེ་གཅིག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡིན་པ་དེ་ཡིན་ན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་མངའ་གསོལ་བ་རེད་ཟེར།
  da gcig gi a phyag na pd+mo rdo rje rbad de gcig gi sprul pa'i sku yin pa de yin na bod kyi rgyal po la mnga' gsol ba red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་དེར་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་འགྲེལ་བཤད་ཞུ་ཡས་གཅིག་ཡིན་ན། མངའ་བདག་ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་རལ་པ་ཅན་ཟེར་ཡས་དེ་རྒྱལ་བ་ལྔ་པས་རྦད་དེ་ནོར་གནང་འདུག ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་ཞུ་མཁན་དེ་དོན་དམ་པ་ཡིན་ན་ཨ། ང་ཚོ་རལ་པ་ཅན་གྱི་རྦད་དེ་ཁྲི་གཙུག་ལྡེ་བརྩན་གྱི་ཡིན་ན། གཅིག་གི་ཡབ་རེད།
  da der yin gcig min gcig 'grel bshad zhu yas gcig yin na/_mnga' bdag khri lde srong btsan ral pa can zer yas de rgyal ba lnga pas rbad de nor gnang 'dug_khri lde srong btsan zhu mkhan de don dam pa yin na a/_nga tsho ral pa can gyi rbad de khri lde gtsug brtan gyi yin na/_gcig gi yab red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ཡིན་ན་ད་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་གཅིག་གི་བོད་རིག་པ་མཁས་པ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་གྱི་ནང་ལ་ཡིན་ན་རྩོད་པ་ཡོའོ་མ་རེད། ཁོང་རང་བཤགས་པའི་ལོ་དེ་ཡིན་ན་ཨ། སྤྱི་ལོ་བརྒྱད་བརྒྱ་བཅོ་ལྔ་དང་ཁྲི་ཐོག་ལ་རྦད་དེ་གནས་པའི་དུས་ཚོད་དེ། ཨ་དམའ་ཐ་ས་ལས་བརྒྱད་བརྒྱ་བཅུ་མེད་བཞིའི་ནང་ལ་ཡིན་ན་རྒྱལ་པོའི་རྦད་དེ་ཁྲི་ཐོག་ལ་ཞུགས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།
  de yin na da yongs grags kyi gcig gi bod rig pa mkhas pa zhib 'jug byed mkhan gyi nang la yin na rtsod pa yo'o ma red/_khong rang bshags pa'i lo de yin na a/_spyi lo brgyad brgya bco lnga dang khri thog la rbad de gnas pa'i dus tshod de/_a dma' tha sa las brgyad brgya bcu med bzhi'i nang la yin na rgyal po'i rbad de khri thog la zhugs kyi yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་འདིའི་ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་རལ་པ་ཅན་ཟེར་དུས་ཙམ་པ་འདིའི་གཅིག་གི་རལ་པ་ཅན་དེ་མཚན་དངོས་སུ་གནང་བ་དེ་གཅིག་གི་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་འདིའི་ནང་ལ་ཡིན་ན་གཅིག་གི་ནོར་ཡོའོ་རེད། 
  da 'di'i khri lde srong btsan ral pa can zer dus tsam pa 'di'i gcig gi ral pa can de mtshan dngos su gnang ba de gcig gi dpyid kyi rgyal mo'i glu dbyangs 'di'i nang la yin na gcig gi nor yo'o red/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ་སྲས་གསུམ་སྐོར་གྱི་ཨ་དུམ་བུ་གཅིག་རེད།
  rgyu mtshan gtso bo de sras gsum skor gyi a dum bu gcig red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ཡང་མངའ་བདག་འདི་མི་ཟད་པ་ཞེས་པ་མེ་ཕོ་ཁྱིའི་ལོ་ལ་འཁྲུངས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། ལང་ཚོ་གཞོན་ནུའི་དུས་ཉིད་ནས་སྔོན་གྱི་བག་ཆགས་བཟང་པོ་སད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཅི་ཡང་མཛད་ཅིང་། ཁྱད་པར་ཁྲི་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་ནས་རྒྱལ་ཐབས་ཀྱི་བྱ་བ་ལེགས་བྱས་ཀྱི་རྒྱུར་བསྒྲུབས་ནས་འབྲས་བུའི་དགའ་སྟོན་ལ་སྤྱོད་པར་རབ་ཏུ་ཆས་པ།
  de yang mnga' bdag 'di mi zad pa zhes pa me pho khyi'i lo la 'khrungs pa nas bzung ste/_lang tsho gzhon nu'i dus nyid nas sngon gyi bag chags bzang po sad pa'i rnam 'gyur ci yang mdzad cing /_khyad par khri thog tu phebs nas rgyal thabs kyi bya ba legs byas kyi rgyur bsgrubs nas 'bras bu'i dga' ston la spyod par rab tu chas pa/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཆོས་བློན་བྲན་ཁ་དཔལ་གྱི་ཡོན་ཏན་གྱིས་བྱས། སྒྲ་སྦྱོར་བམ་གཉིས་པ་ལས། རྟའི་ལོ་ལ་བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་ཕོ་བྲང་གིའུ་ཤང་རྡོ་ན་ཞུགས། སྟོད་སྨད་ཀྱི་དམག་རྗེ་དང་རྐུན་ཆེན་བཏུལ། གར་ལོག་གི་ཕོ་ཉས་ཕྱག་འཚལ་ཞེས་སོགས་ལྟར། ཉི་འོག་གི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ། སུ་རེདྲ་བོ་དྷི། དྷ་ན་ཤཱི་ལ་སོགས་པཎྜི་ཏ་དུ་མ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་སྐ་ཅོག་སོགས་གདན་འཛོམ་པར་བྱས་ཏེ།
  chos blon bran kha dpal gyi yon tan gyis byas/_sgra sbyor bam gnyis pa las/_rta'i lo la btsan po khri srong lde btsan pho brang gi'u shang rdo na zhugs/_stod smad kyi dmag rje dang rkun chen btul/_gar log gi pho nyas phyag 'tshal zhes sogs ltar/_nyi 'og gi mkhan po dzi na mi tra/_su redr bo d+hi/_d+ha na shI la sogs pN+Di ta du ma dang /_lo tsA ba ska cog sogs gdan 'dzom par byas te/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  སྔར་ཡབ་མེས་ཀྱི་རིང་ལ་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཕལ་ཆེ་བ་བསྒྱུར་ཟིན་ནའང་། ཡུལ་དབུས་འགྱུར། ཨོ་རྒྱན། བལ་ཡུལ། རྒྱ་ནག་སོགས་སྐད་དུ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྱུར་བའི་བོད་སྐད་ལ་བསྒྱུར་དུ་མ་བཏུབ་པ་འགའ་ཞིག་སོ་སོའི་རང་སྐད་དུ་བཞག་པས་གོ་དཀའ་ཞིང་། བརྡ་རྙིང་དང་སྡེབ་འགའ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་འགྱུར་མི་བདེ་བ་དང་ཀླག་དཀའ་ཞིང་ལེགས་སྦྱར་སྐད་དང་མི་མཐུན་པ་རྣམས་དབུས་འགྱུར་གྱི་རྒྱ་དཔེ་སམ་སྐྲྀ་ཏའི་ལུགས་གཞིར་བྱས་པ་་རྣམས་དང་སྒོ་བསྟུན།
  sngar yab mes kyi ring la mdo sngags kyi chos phal che ba bsgyur zin na'ang /_yul dbus 'gyur/_o rgyan/_bal yul/_rgya nag sogs skad du ma la brten nas bsgyur ba'i bod skad la bsgyur du ma btub pa 'ga' zhig so so'i rang skad du bzhag pas go dka' zhing /_brda rnying dang sdeb 'ga' zhig la brten nas 'gyur mi bde ba dang klag dka' zhing legs sbyar skad dang mi mthun pa rnams dbus 'gyur gyi rgya dpe sam skr-i ta'i lugs gzhir byas pa rnams dang sgo bstun/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  རྒྱ་དཔེའི་བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་སྡེབ་སྦྱོར་སོགས་བོད་སྐད་ལ་ཇི་བཞིན་མི་འབྱུང་ཞིང་། དེ་དང་བསྟུན་ན་གོ་་མི་བདེ་བས་དོན་རྟོགས་སླ་བ་གཙོ་བར་བྱས། རྒྱ་དཀར་དུ་ཚིག་བསྡོམས་པ་རྣམས་དེ་ལྟར་བསྒྱུར་ན་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་སྐད་དུ་འཕྱུགས་འགྲོ་བ་དག་ཕྲལ་ཏེ་བསྒྱུར་བ། ཀུ་ཤ་ལ་ཨིཎ་གྱི་རྐྱེན་བྱིན་པའི་ཁཽ་ཤི་ཀ་ལྟ་བུ་སྒྲ་གཅིག་དོན་མང་གཅིག་ཏུ་འཆད་པར་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་དཀའ་བ་ཀུན་རང་སོར་བཞག།
  rgya dpe'i bcad lhug spel ma'i sdeb sbyor sogs bod skad la ji bzhin mi 'byung zhing /_de dang bstun na go mi bde bas don rtogs sla ba gtso bar byas/_rgya skad du tshig bsdoms pa rnams de ltar bsgyur na gangs can ljongs kyi skad du 'phyugs 'gro ba dag phral te bsgyur ba/_ku sha la i gNa gyi rkyen byin pa'i khau shi ka lta bu sgra gcig don mang gcig tu 'chad par gtan tshigs kyis bsgrub dka' ba kun rang sor bzhag/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  མདོར་ན་བྱིངས་ལས་མིང་དང་ཚིག་གིས་བསྒྲུབས་ཤིང་། རྣམ་དབྱེ་དེ་ཕན་ཉེ་སྒྱུར་ཚིག་ཕྲད་སོགས་མཐའ་དག་ལ་ཞིབ་མོར་དཔྱད། དེ་ཉིད་བོད་ཀྱི་སྐད་ལ་དོན་འགྱུར་གཙོ་བོར་བྱས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་བོ།
  mdor na byings las ming dang tshig gis bsgrubs shing /_rnam dbye de phan nye sgyur tshig phrad sogs mtha' dag la zhib mor dpyad/_de nyid bod kyi skad la don 'gyur gtso bor byas te gtan la phab bo/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་དུམ་བུ་འདི་མངའ་བདག་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་གྱིས་དུས་ལ་ཡིན་ན་རྦད་དེ་སྐད་གསར་བཅད་སྐོར་དེ་བཤད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།
  da dum bu 'di mnga' bdag khri ral pa can gyis dus la yin na rbad de skad gsar bcad skor de bshad kyi yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་འདིའི་ནང་ལོགས་ལ་འགོ་བརྗོད་དེར་ཨ་ལས་འགྲེལ་གཅིག་ཞུ་ཡས་བསྡད་ཡོད། ཨ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། དེ་ལུང་དྲངས་གནང་པ་དེ་གོང་དུ་ཞུས་ཞུས་ཀྱི་དེའི་མཛད་པ་དེ་མང་ཆེས་ཡིན་ན། དོན་དངོས་ཐོག་ལ་ཡིན་ན་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་གྱི་དུས་ལ་མ་རེད། དེ་ཡིན་ན་ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་གྱི་དུས་ལ་རེད།
  da 'di'i nang logs la 'go brjod der a las 'grel gcig zhu yas bsdad yod/_a ga re red zer na/_de lung drangs gnang pa de gong du zhus zhus kyi de'i mdzad pa de mang ches yin na/_don dngos thog la yin na khri ral pa can gyi dus la ma red/_de yin na khri lde srong btsan gyi dus la red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  བྱས་ཙང་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་ནང་ལ་ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་དང་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་ནོར་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ཡིན་ན། དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་ནང་ལ་ཡིན་ན་ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་དེ་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་གྱི་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་བརྩིས་པ་གནང་དུས་དེ་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་གྱི་མཛད་པའི་ཁུངས་སུ་བཞག་ཡོའོ་རེད།
  byas tsang dpyid kyi rgyal mo'i nang la khri lde srong btsan dang khri ral pa can nor yod dus tsam pa yin na/_dpyid kyi rgyal mo'i nang la yin na khri lde srong btsan de khri ral pa can gyi don gcig ming gi rnam grangs la brtsis pa gnang dus de khri ral pa can gyi mdzad pa'i khungs su bzhag yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ག་རེ་གསུངས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། ད་འདིའི་གོང་དུ་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་དེ་ཡིན་ན་མེ་ཕོ་ཁྱིའི་ལོ་ལ་འཁྲུངས་པ་རེད་ཟེར།
  de ga re gsungs kyi yo'o red zer na/_da 'di'i gong du khri ral pa can de yin na me pho khyi'i lo la 'khrungs pa red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  མེ་ཕོ་ཁྱིའི་ལོ་ལ་འཁྲུངས་དུས་ཁོ་རང་འཁྲུངས་ནས་རྦད་དེ་ཁྱད་པར་དུ་རྒྱལ་སྲིད་འཛིན་པའི་རྗེས་ལ་ཡིན་ན། རྒྱལ་ཐབས་ཀྱི་བྱ་བ་ལེགས་གྲུབ་གང་། ལེགས་གྲུབ་གནང་པས་མ་ཟད་ཡིན་ན་རྦད་དེ་ཆོས་ལ་རྦད་དེ་སེམས། ཐུགས་སེམས་ཤིན་ཏུ་དཀར་བས་བློན་པོ་ཡིན་ནའི་་ཆོས་ལ་ཆོས་བློན་བྲན་ཁ་དཔལ་ཡོན་ཏན་གྱིས་བྱས་པ།  ཨ་དཔེར་ན་འདིའི་ནང་ལ་ཡིན་ན། སྒྲ་སྦྱོར་བམ་པོ་གཉིས་པའི་གསུང་དེ་དྲངས་ཡོའོ་རེད།
  me pho khyi'i lo la 'khrungs dus kho rang 'khrungs nas rbad de khyad par du rgyal srid 'dzin pa'i rjes la yin na/_rgyal thabs kyi bya ba legs grub gang /_legs grub gnang pas ma zad yin na rbad de chos la rbad de sems/_thugs sems shin tu dkar bas blon po yin na'i chos la chos blon bran kha dpal yon tan gyis byas pa/__a dper na 'di'i nang la yin na/_sgra sbyor bam po gnyis pa'i gsung de drangs yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  རྟའི་ལོ་ལ་བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་ཕོ་བྲང་འོན་ཅང་མདོ་ན་ཞུགས། སྟོད་སྨད་ཀྱི་དམག་རྗེ་དང་རྐུན་ཆེན་བརྟུལ། ཟེར། 
  rta'i lo la btsan po khri srong lde btsan pho brang 'on cang mdo na zhugs/_stod smad kyi dmag rje dang rkun chen brtul/_zer/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འདིའི་དོན་ལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་ལ་ཞུ་གི་ཡོའོ་རེད། འདིའི་ཡའི་༼ཡང་༽སྒྲ་སྦྱོར་བམ་པོ་གཉིས་པའི་སྐད་དེ་དྲངས་ཡས་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ། ག་རེ་རེད་ཟེར་ན།
  'di'i don la khri srong lde btsan la zhu gi yo'o red/_'di'i ya'i (yang )sgra sbyor bam po gnyis pa'i skad de drangs yas rgyu mtshan gtso bo de/_ga re red zer na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  བཙན་པོ་དེའི་རིང་ལ་ཡིན་ན་ལོ་ཙཱ་བ་མང་པོ་དང་པཎྜི་ཏ་མང་པོ་འཛོམ་བྱས། དེ་ནི་སྔར་ཡབ་མེས་རིང་ལ་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་བསྒྱུར་པ་རྣམས་ལ་ཡིན་ན་གོ་མ་བདེ་བ་དང་། འ་གཅིག་གི་གཅིག་བསྒྱུར་མ་ཡིན་པ་རྣམས། གཅིག་དོན་བསྒྱུར་གཙོ་བོར་བྱས་བྱས་བོད་སྐད་ལ་གོ་བདེ་པོ་གཅིག་དང་༎ བསྒྱུར་ཡས་རྦད་དེ་གཅིག་གི་བསྒྱུར་ཡིག་གི་གཅིག་གི་ཚད་ལྡན་བསྒྱུར་ཡིག་གཅིག་གི་ཚད་གཞི་ཡིན་ནའི་རྦད་དེ་གཏན་འབེབས་གནང་བྱས་ཡིན་ན།
  btsan po de'i ring la yin na lo tsA ba mang po dang pN+Di ta mang po 'dzom byas/_de ni sngar yab mes ring la mdo sngags kyi chos bsgyur pa rnams la yin na go ma bde ba dang /_'a gcig gi gcig bsgyur ma yin pa rnams/_gcig don bsgyur gtso bor byas byas bod skad la go bde po gcig dang //_bsgyur yas rbad de gcig gi bsgyur yig gi gcig gi tshad ldan bsgyur yig gcig gi tshad gzhi yin na'i rbad de gtan 'bebs gnang byas yin na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོངས་གྲགས་ཐོག་ལ་ཡིན་ན། སྐད་གསར་བཅད་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་གཅིག་གི་བྱ་བ་གཅིག་བརྩམས་པ་རེད། ཟེར ། དེ་འདྲས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་རེད།
  de bod kyi lo rgyus yongs grags thog la yin na/_skad gsar bcad zer yas de 'dras gcig gi bya ba gcig brtsams pa red/_zer_/_de 'dras kyi rgyu mtshan gcig red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མེས་དབོན་གྱི་རིང་ལ་མཆོག་དམན་མཐའ་དག་གི་སེམས་ཀྱི་རི་དྭགས་རང་ཉམས་དུ་འཁྱམ་པར་མི་ནུས་པའི་ཞགས་པ་དམ་པོས་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་མཐའ་དག་རང་སར་བདེ་བའི་ཁྲིམས་ཀྱི་བྱ་བ་མཐའ་ཀླས་པར་མཛད་པས། ཡོད་འཕྲོག་མའི་གཏམ་རྒྱུད་ལས། བྱང་ཕྱོགས་ལྔ་ལྡན་སྐྱིད་ཅིང་རྒྱལ་བ་དེ།  རྒྱལ་པོ་དེ་ཡི་རྒྱལ་ཁྲིམས་ཆོས་བཞིན་སྤྱད་པ་དང་། འབངས་འཁོར་གཡོག་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ལ་ཉན་པས། སྐྱིད་པ་ཡིན་ཞེས་པའི་དོན་དང་མཐུན་པར་གྱུར་ཅིང་། 
  chos kyi rgyal po mes dbon gyi ring la mchog dman mtha' dag gi sems kyi ri dwags rang nyams du 'khyam par mi nus pa'i zhags pa dam pos yangs pa'i rgyal khams mtha' dag rang sar bde ba'i khrims kyi bya ba mtha' klas par mdzad pas/_yod 'phrog ma'i gtam rgyud las/_byang phyogs lnga ldan skyid cing rgyal ba de/__rgyal po de yi rgyal khrims chos bzhin spyad pa dang /_'bangs 'khor g.yog rnams kyis rgyal po'i bka' la nyan pas/_skyid pa yin zhes pa'i don dang mthun par gyur cing /_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ཡང་ཁྲིམས་ནི། བོད་རྒན་པོ་ཡ་རབས་རྣམས་ཀྱིས་གླེང་བའི་སྲིད་པའི་ཁོག་རུབ་ཆེན་པོ་ལ་དོན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་སུ་གྲགས་པའི་བཅུ་དགུ་པ་ཁྲིམས་ཆེན་པོ་ལ། ཁྲི་རྩེ་འབུམ་གཞེར་གྱི་ཁྲིམས། གསེར་ཐང་ཤ་བ་ཅན་གྱི་ཁྲིམས། རྒྱལ་ཁམས་དཔེ་བླངས་ཀྱི་ཁྲིམས། མདོ་ལོན་ཞུས་བཅད་ཀྱི་ཁྲིམས། དཀོན་ཅོག་གི་ཆོས་ཁྲིམས། ཇོ་་མོ་མངའ་དག་གི་ཁྲིམས། དང་དྲུག་ཕྱེ་བས།
  de yang khrims ni/_bod rgan po ya rabs rnams kyis gleng ba'i srid pa'i khog rub chen po la don sum cu rtsa gnyis su grags pa'i bcu dgu pa khrims chen po la/_khri rtse 'bum gzher gyi khrims/_gser thang sha ba can gyi khrims/_rgyal khams dpe blangs kyi khrims/_mdo lon zhus bcad kyi khrims/_dkon cog gi chos khrims/_jo mo mnga' dag gi khrims/_dang drug phye bas/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ངན་པ་ལ་ཆད་པ་གཅོད་ཅིང་བཟང་པོ་ལ་བྱ་དགའ་སྟེར། མཐོ་བའི་གཉའ་ནས་གནོན་ཅིང་དམའ་བ་ཐབས་ཀྱིས་སྐྱོང་བའི་བཀའ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྲོལ་བཟང་པོའི་འོད་སྣང་སྲིད་རྩེའི་བར་དུ་ཁྱབ་པའི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་པུཎྜ་རཱི་ཀ་ཆེས་ཆེར་རྒྱས་པ་བར་སྐབས་སུ། སྡིག་བློན་མི་གཙང་བ་འདམ་གྱི་དྲི་མས་ཅུང་ཟད་སྦགས་པ་ལྷག་མ་ཙམ་ཡང་དག་པར་མཛད་དེ་ཡངས་པའི་ནོར་འཛིན་གྱི་ཁྱོན་ཀུན་ཏུ་དྲིལ་བསྒྲག།
  ngan pa la chad pa gcod cing bzang po la bya dga' ster/_mtho ba'i gnya' nas gnon cing dma' ba thabs kyis skyong ba'i bka' khrims kyi srol bzang po'i 'od snang srid rtse'i bar du khyab pa'i bde skyid kyi puN+D rI ka ches cher rgyas pa bar skabs su/_sdig blon mi gtsang ba 'dam gyi dri mas cung zad sbags pa lhag ma tsam yang dag par mdzad de yangs pa'i nor 'dzin gyi khyon kun tu dril bsgrag/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  གཞན་ཡང་སྨན་གྱི་བཅོས་ལུགས་བཞི། དཔྱད་མཁན་གྱི་གབ་རྩེ་ལྔ། ཡ་རབས་ཀྱི་སྐྱེན་བདུན། མཛངས་པའི་མིག་བཅུ་གཉིས། ཕོ་ལྟང་གི་ཉེར་བརྒྱད། མོ་ལྟང་གི་ཉེར་བཅུ་གཉིས། ཕྱག་རྒྱ་དྲུག རྒྱལ་པོའི་གདན་བཞི། བློན་པོའི་གྲལ་བརྒྱད། ཕྱག་རྐ་རྩ་བུ་བརྒྱད། མཛའ་སྡུམ་བཞི་སོགས་བོད་འབངས་ཀྱི་གཏམ་དང་ཡིག་ཚང་དུ་གྲགས་ཤིང་། ལག་ཏུ་སྟེར་འོས་པ་རྣམས་ལེན་པའི་སྲོལ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འདི་ཡན་དུ་མ་ཉམས་པར་གནས་པ་ཡིན་ནོ།
  gzhan yang sman gyi bcos lugs bzhi/_dpyad mkhan gyi gab rtse lnga/_ya rabs kyi skyen bdun/_mdzangs pa'i mig bcu gnyis/_pho ltang gi nyer brgyad/_mo ltang gi nyer bcu gnyis/_phyag rgya drug_rgyal po'i gdan bzhi/_blon po'i gral brgyad/_phyag rka rtsa bu brgyad/_mdza' sdum bzhi sogs bod 'bangs kyi gtam dang yig tshang du grags shing /_lag tu ster 'os pa rnams len pa'i srol chos kyi rgyal po 'di yan du ma nyams par gnas pa yin no/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་གིས། གསང་སྔགས་རྫོགས་འཚང་རྒྱ་བའི་རྒྱུ། ནོར་དུ་མི་བཙོང་སྙིང་ལ་བཅང་། ཞེས་པའི་ཁྲིམས། ཆོས་སྲོང་བཙན་སྒམ་པའི་སྐབས་བྱུང་བ་སྨྲ་བ་ནི་བླུན་ཚིག་སྟེ། ཆོས་རྒྱལ་གྱི་དུས་སྣོད་ལྡན་འགའ་ཞིག་ལ་བཙན་པོ་རང་གིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞི་ཁྲོ་སོགས་གནང་བ་ལས། གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ནོར་གྱི་ཕྱིར་འཚོང་བ་ལྟ་བུའི་ཁྱབ་གདལ་དུ་གྲགས་པ་མེད་པས། ཁྱད་གཞི་མེད་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་། དགེ་བཅུའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྟེང་དུ་མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་གི་ཁྲིམས་མཛད་པར། དེ་གཉིས་དྲིལ་བས་བཅུ་དྲུག་ཡིན་པ་ལྟར་སྨྲ་བ་སོགས་ཀྱི་འཆལ་ཤིན་ཏུ་མང་ངོ་།
  dpa' bo gtsug lag gis/_gsang sngags rdzogs 'tshang rgya ba'i rgyu/_nor du mi btsong snying la bcang /_zhes pa'i khrims/_chos srong btsan sgam pa'i skabs byung ba smra ba ni blun tshig ste/_chos rgyal gyi dus snod ldan 'ga' zhig la btsan po rang gis thugs rje chen po zhi khro sogs gnang ba las/_gsang sngags kyi chos nor gyi phyir 'tshong ba lta bu'i khyab gdal du grags pa med pas/_khyad gzhi med pa'i khyad chos dang /_dge bcu'i khrims kyi steng du mi chos gtsang ma bcu drug gi khrims mdzad par/_de gnyis dril bas bcu drug yin pa ltar smra ba sogs kyi 'chal shin tu mang ngo /
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འདིའི་དུས་སུ་རྒྱ་བོད་གཉིས་མ་མཐུན་པར། 
  'di'i dus su rgya bod gnyis ma mthun par/_