Skip to main content Skip to search
02 Apr 2019
1 min 59 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This video introduces riddles about dogs and plant life.

མདོ་སྨད་ཟངས་དཀར་ཡུལ་ཀྱི་གབ་ཚིག་གམ་ཁེད་ཟེར་བ་དང་གབ་ལན། གྱ་མའམ་ཟུག་དང་ཁྱི་ཟུག་པ་རེད། ཁྱིས་ལྕགས་ཐག ཁྱིས་རྔ་མ་གཡུག་པ། སྟར་བུ་དང་སྟར་ཤིང་བཅས་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད།

བརྙན་འདིར་གྱ་མའམ་ཟུག་དང་ཁྱི་ཟུག་པ་རེད། ཁྱིས་ལྕགས་ཐག ཁྱིས་རྔ་མ་གཡུག་པ། སྟར་བུ་དང་སྟར་ཤིང་བཅས་ཀྱི་གབ་ཚིག་ཡོད།

这段视频介绍藏族安多邛溪壤噶地区传统口语文化的谜语:关于吠叫和狗吠声、狗链、狗摇尾巴、海沙棘以及海沙棘树等谜语。

这段视频中的谜语是关于吠叫和狗吠声、狗链、狗摇尾巴、海沙棘以及海沙棘树等谜语。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0