Skip to main content Skip to search
29 May 2019
10 min 11 sec
Video Overview
Creators: 
Tsering Gyel, Tibetan and Himalayan Library

Some tips for making a good, strong slingshot.

འུར་ཆ་ལེགས་པོ་ཞིག་དང་བརྟན་པོ་ཞིག་བཟོ་བའི་ཞིབ་ཆ་རྒྱས་སྟོན།

འུར་ལྕེ་དང་ཐུག་གུ་ཅི་ལྟར་སྲ་བརྟན་དུ་གཏོང་བ་ཞིར་མོར་བསྟན་ཡོད་པ་མ་ཟད་མཐའ་མའི་ཐོན་རྫས་གསལ་བོར་བསྟན།

关于如何制作一条坚实耐用的投石器的解说。

两边的牦牛毛绳子与皮块的加固方法,以及最后的成品。