Skip to main content Skip to search
29 May 2019
11 min 36 sec
Video Overview
Creators: 
Tsering Gyel, Tibetan and Himalayan Library

Building the components of a slingshot.

འུར་ཆའི་གྲུབ་ཆ་རེ་རེ་ལས་ཚུལ།

འུར་ཆའི་ཐུག་གུ་དེ་རྩིད་པ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱིས་ཅི་ལྟར་ལས་པ་དང་དེ་ནས་འུར་ལྕེ་ལས་ཚུལ། འུར་ལྕེ་ཅི་ལྟར་སྦྱོར་ཚུལ་བཅས་བསྟན།

投石器的每一部分的制作方法。

如何以黑白牦牛绳制成绳子,以及中部皮块的制作方法。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0