Skip to main content Skip to search
29 May 2019
12 min 17 sec
Video Overview
Creators: 
Tsering Gyel, Tibetan and Himalayan Library

Preparing materials to make a slingshot, used to drive livestock.

ནོར་ལུག་སོགས་སྒོ་ཕྱུགས་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བྱེད་ཀྱི་ལག་ཆ་སྟེ་འུར་ཆ་ལས་ཚུལ་གྱི་ཚན་པ་དང་པོ་ལས་རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་པ།

འུར་ཆ་ནི་འབྲོག་པ་དམངས་ཚོགས་ཀྱིས་གནའ་ནས་ད་བར་དུ་བར་མ་ཆད་པར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་པའི་ཕྱུགས་རིགས་ལ་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བྱེད་ཀྱི་ལག་ཆ་ཞིག་ཡིན།  རྒྱུ་ཆ་གཙོ་བོ་ནོར་གནག་གི་རྩིད་པ་དཀར་ནག་དང་གོ་བ་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན།  མདོར་ན་འུར་ཆ་ནི་རྡོ་རིང་དུ་འཕེན་བྱེད་ཀྱི་ལག་ཆ་ཞིག་ཡིན།

放牧牛羊群时,一般以此抛石,使牛羊按牧人的意愿前行。这是制作投石器的第一步,即材料的准备阶段。

投石器是牧民用以放牧的主要工具,用以向远处抛掷石块,主要由黑白牦牛毛和皮革做成。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0