Skip to main content Skip to search
06 May 2011
11 min 11 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

This song tells of two lovers bidding each other farewell as they prepare to part.

འདིར་རོགས་བྲལ་བའམ་བདེ་མོ་འཇོག་པའི་སྐོར་བརྗོད་བྱར་བཟུང་ནས་ན་གཞོན་ཕོ་མོ་ཟུང་གིས་འདང་ཆེན་རོགས་ལོར་ཡིད་སེམས་འགུག་པའི་ཚིག་གིས་སྐྱེལ་མ་བྱས་ཡོད།

这段视频表现了情人在分离的一刻,用感人至深的歌声作为彼此互相道别的礼物。围绕相离和祝福对方为中心,用动人的歌声作为送别青年男女的感人至深并作互相的道别礼物。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0