Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
12 min 21 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

In a series of over 20 videos, scholars read from and provide oral commentaries on the historical annals written by the Fifth Dalai Lama.

བརྙན་ཐུང་༢༠ལྷག་གི་ནང་དུ་མཁས་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ལ་བཀློག་ནས་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པ།

西藏王臣记这本书对研究藏族历史具有很高的参考价值,同时讲述了吐蕃王朝拉妥妥日年赞至郎日颂赞时期的丰功伟绩。 该课由巴桑旺堆教授主要讲述了,西藏王臣记的重要性。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འོང་། འདི་དེ་རིང་ངས་དེ་གཅིག་གི་འགྲེལ་བཤད་ཞུ་ཡས་ཀྱི་དེབ་དེ་མིང་ཡིན་ན། བོད་ཀྱི་དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད།
  'ong /_'di de ring ngas de gcig gi 'grel bshad zhu yas kyi deb de ming yin na/_bod kyi deb ther dpyid kyi rgyal mo'i glu dbyangs zer gyi yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེབ་ཐེར་འདིའི་རྩོམས་པོ་དེ་སུ་རེད་པས་ཟེར་ན། ཨ་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ང་ཚོའི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ལ་གཅིག་གི་ཧ་ཅང་སྙན་གྲགས་ཆེན་བའི་ལོ་རྒྱུས་མི་སྣ་གཅིག་རེད།
  deb ther 'di'i rtsoms po de su red pas zer na/_a rgyal ba sku phreng lnga pa nga tsho'i bod kyi lo rgyus thog la gcig gi ha cang snyan grags chen ba'i lo rgyus mi sna gcig red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  རྒྱལ་བ་ལྔ་པས་རྦད་དེ་དེབ་འདི་ཨ། དེབ་འདི་མཛད་པའི་དུས་ཚོད་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་གྱི་ལོ་རབས་བཞི་བཅུའི་ནང་ལ་ཨ། ལོ་རབས་བཞི་བཅུའི་ནང་ལ་ཡིན་ན། དེབ་ད་བརྩམས་བྱས།
  rgyal ba lnga pas rbad de deb 'di a/_deb 'di mdzad pa'i dus tshod la yin pa yin na dus rabs bcu bdun gyi lo rabs bzhi bcu'i nang la a/_lo rabs bzhi bcu'i nang la yin na/_deb da brtsams byas/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་ང་ཚོ་ཡིན་ན་ད་ཕན་ཆད་གཅིག་གི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང་ཐོག་ལ་ཡིན་ན། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དེབ་ཡིན་ན་མང་པོ་གཅིག་ཡོའོ་རེད་དའི། ད་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ཞེས་པའི་རྒྱལ་བ་ལྔ་པས་མཛད་པའི་རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང་འདི། 
  da nga tsho yin na da phan chad gcig gi bod kyi rgyal rabs chos 'byung thog la yin na/_lo rgyus kyi deb yin na mang po gcig yo'o red da'i/_da dpyid kyi rgyal mo'i glu dbyangs zhes pa'i rgyal ba lnga pas mdzad pa'i rgyal rabs chos 'byung 'di/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་མང་པོའི་ནང་ནས་ཨ་ནི་གཅིག་གི་ཕྱི་རབས་ཀྱི། ཨ་མི་རབས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་དེབ་ཐེར་གཅིག་དང་།
  lo rgyus deb ther mang po'i nang nas a ni gcig gi phyi rabs kyi/_a mi rabs la shugs rkyen chen po yod pa'i deb ther gcig dang /
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  བོད་ཡོངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ནང་ནས་ཡིན་ན། སྐད་གྲགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་དེབ་ཐེར་གཅིག་རེད།
  bod yongs kyi lo rgyus deb ther nang nas yin na/_skad grags ha cang che ba'i deb ther gcig red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨ་ད་ལྟ་གཤམ་ལ་ངས་ཀློག་ཡས་དེ་ཡིན་ན། དེ་བོད་ཀྱི་སྤུར་རྒྱལ་བཙན་པོའི་གདུང་རབས་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་ནས་གནམ་རི་སྲོང་བཙན་བར་ལ་ཡིན་ན།
  a da lta gsham la ngas klog yas de yin na/_de bod kyi spur rgyal btsan po'i gdung rabs lha tho tho ri nas gnam ri srong btsan bar la yin na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨ་ནི་སྔོན་ལ་དུམ་བུ་གཅིག་ཀློག་གི་ཡིན། འདི་ནི་དུམ་བུ་དེ་ཀློག་ཚར་སོང་ན། དུམ་བུ་རེ་རེ་ལ་འགྲེལ་བཤད་ཞུ་གི་ཡིན།
  a ni sngon la dum bu gcig klog gi yin/_'di ni dum bu de klog tshar song na/_dum bu re re la 'grel bshad zhu gi yin/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ཡན་ཆད་དུ་དོན་གྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཐུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ལས་བསྐྲུན་པའི་རྒྱལ་རིགས་ཤ་སྟག་ཀྱང་གནས་སྐབས་སུ་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་པོ་མ་བྱུང་ཞིང་། 
  de yan chad du don gyi thugs rje chen po'i byin rlabs kyi mthu phul du byung ba las bskrun pa'i rgyal rigs sha stag kyang gnas skabs su chos ldan gyi rgyal po ma byung zhing /_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འདི་ནས་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབུ་བརྙེས་པ་ཡིན་པས། ཁྲི་རྗེ་ཐོག་བཙན་དང་། རུ་ཡོང་བཟའ་སྟོང་རྒྱལ་ན་མོ་ཚོའི་སྲས་སུ་དཔལ་དགེ་ལེགས་ཀུན་ཏུ་འབར་བའི་བཟང་པོའི་སྣང་བ་ཅན་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ། ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་འཁྲུངས་ཏེ།
  'di nas dam pa'i chos kyi dbu brnyes pa yin pas/_khri rje thog btsan dang /_ru yong bza' stong rgyal na mo tsho'i sras su dpal dge legs kun tu 'bar ba'i bzang po'i snang ba can gyi rnam 'phrul/_lha tho tho ri gnyan btsan 'khrungs te/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  རྒྱལ་པོ་འདིའི་རིང་ལ་ཕོ་བྲང་ཡུམ་བུ་གླ་སྒང་གི་ཡང་ཐོག་གི་སྟེང་དུ་དཔང་བཀོང་ཕྱག་བརྒྱ་པ། གསེར་གྱི་མཆོད་རྟེན། མདོ་སྡེ་ཟ་མ་ཏོག་གི་སྙིང་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་པ། ཙིནྡྷ་མ་ཎིའི་སྐོར་ཕོར་རྣམས་མཁའ་ལས་བབས་ཏེ།
  rgyal po 'di'i ring la pho brang yum bu gla sgang gi yang thog gi steng du dpang bkong phyag brgya pa/_gser gyi mchod rten/_mdo sde za ma tog gi snying po yi ge drug pa/_tsin+d+h ma Ni'i skor phor rnams mkha' las babs te/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  གདུང་རབས་ལྔ་ནས་འདིའི་ནང་དོན་ཤེས་པ་འབྱུང་བའི་ལུང་བསྟན་གྱི་སྒྲ་ནམ་མཁའ་ལས་བསྒྲགས་པས། ངོ་མི་ཤེས་པ་ལྟར་བཅོས་ཀྱང་། ངོ་མཚར་དུ་བཟུང་ནས། ཕོ་བྲང་གི་དཀོར་ཁང་དུ་མིང་གཉན་པོ་གསང་བར་བཏགས་ནས་མཆོད་པ་དང་བཅས་ཏེ་བཞུགས་སོ་གསོལ་བའི་མཐུས་རྒྱལ་པོ་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་པ་སླར་ན་ཚོད་དར་ལ་བབས་པའི་ལང་ཚོ་ལྟར་ཡ་མཚན་དུ་གྱུར་ཅིང་། ཡོངས་སུ་བསྒྲིལ་བས་ལོ་བརྒྱ་ཉི་ཤུའི་བར་ཏུ་བཞུགས་སོ།
  gdung rabs lnga nas 'di'i nang don shes pa 'byung ba'i lung bstan gyi sgra nam mkha' las bsgrags pas/_ngo mi shes pa ltar bcos kyang /_ngo mtshar du bzung nas/_pho brang gi dkor khang du ming gnyan po gsang bar btags nas mchod pa dang bcas te bzhugs so gsol ba'i mthus rgyal po dgung lo brgyad cu pa slar na tshod dar la babs pa'i lang tsho ltar ya mtshan du gyur cing /_yongs su bsgril bas lo brgya nyi shu'i bar tu bzhugs so/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེབ་སྔོན་དུ་ནེལ་པ་པཎྜི་ཏའི་ལུགས་དང་སྦ་བཞེད་གཙང་མ་གུང་བསྒྲིགས་པ་མཁས་པའི་གསུངས་ཡིན་ཀྱང་། ནེལ་པ་པཎྜི་ཏས་ནམ་མཁའ་ལས་བབས་པ་མི་འཐད་པར་སྨྲ་བ་ནི་བློ་ཆུང་གི་གཏམ་སྟེ། བསྟན་པའི་དབུ་བརྙེས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་འཕགས་པའི་གང་ཟག་གི་སྤྲུལ་པ་དང་ཐུགས་རྗེ་བསམ་ལས་འདས་པས་སོ། དེ་རྣམས་ལ་བཙན་ལྔར་གྲགས་ཤིང་བང་སོ་ཕྱིང་ལུང་དར་ཐང་དུ་བཏབ་བོ།
  deb sngon du nel pa pN+Di ta'i lugs dang sba bzhed gtsang ma gung bsgrigs pa mkhas pa'i gsungs yin kyang /_nel pa pN+Di tas nam mkha' las babs pa mi 'thad par smra ba ni blo chung gi gtam ste/_bstan pa'i dbu brnyes pa'i rten 'brel du 'phags pa'i gang zag gi sprul pa dang thugs rje bsam las 'das pas so/_de rnams la btsan lngar grags shing bang so phying lung dar thang du btab bo/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  བཙན་པོ་དེ་དང་རྣོ་ཟ་མང་པོ་རྗེའི་སྲས་ཁྲི་གཉན་གཟུང་བཙན་ཏེ་བང་སོ་དོན་མཁར་མདོར་བརྩིགས། དེ་དང་འབྲོང་བཟའ་མོ་དུར་ཡངས་གཞིར་ལ་སྲས་འགྲོ་གཉན་ལྡེའི་སྟེ་བཙུམ་མོ་མཆིམས་བཟའ་ཀླུ་རྒྱལ་ངན་བུ་མཚོ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པས། དེའི་ཀླུའི་རིགས་ཡིན་པས་སྦལ་པའི་རོ་མར་ཁུ་བཙོས་པའི་ཟ་མའི་རིགས་མཛོད་ཕུགས་སུ་བཞག་པ་གཟིགས་པས། རྣམ་པར་རྟོག་པའི་དབང་དུ་གྱུར་ནས་སྙུན་དུ་ཀླུ་ནད་ཀྱིས་ཐེབས་ཤིང་སྲས་ཀྱང་དམུས་ལོང་ཞིག་བྱུང་བས་མིང་དམུས་ལོང་དཀོན་པ་བཀྲ་ཞེས་བཏགས་པ་ལ་ཞལ་ཆེམས་སུ༎
  btsan po de dang rno za mang po rje'i sras khri gnyan gzung btsan te bang so don mkhar mdor brtsigs/_de dang 'brong bza' mo dur yangs gzhir la sras 'gro gnyan lde'i ste btsum mo mchims bza' klu rgyal ngan bu mtsho khab tu bzhes pas/_de'i klu'i rigs yin pas sbal pa'i ro mar khu btsos pa'i za ma'i rigs mdzod phugs su bzhag pa gzigs pas/_rnam par rtog pa'i dbang du gyur nas snyun du klu nad kyis thebs shing sras kyang dmus long zhig byung bas ming dmus long dkon pa bkra zhes btags pa la zhal chems su//
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  བསམ་པ་བཟང་པོ་གསེར་དང་འདྲ་བ་སྟེ༎ བཟང་པོའི་གྲོས་ནི་བདུད་རྩི་ཡིན་ཞེས་ཉོན༎          ངན་པ་རྣམས་ཀྱང་མེ་དང་འདྲ་བས་གསོས༎ མི་ཆོས་རྟོག་པ་ཡིན་གྱི་རྣམ་རྟོག་སྐྱུངས༎
  bsam pa bzang po gser dang 'dra ba ste//_bzang po'i gros ni bdud rtsi yin zhes nyon//__________ngan pa rnams kyang me dang 'dra bas gsos//_mi chos rtog pa yin gyi rnam rtog skyungs//
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཁྱོད་ཡབ་མེས་ཀྱི་གཉན་པོ་གསང་བར་མཆོད་པ་གྱིས། འ་ཞའི་ཡུལ་ནས་སྨན་པ་བོས་ལ་མིག་ཕྱེ། མིག་མ་བྱུང་ན་སུམ་པའི་ཡུལ་ན་བོན་པོ་ཞིག་གི་ཆུང་མ་རྒྱ་མོ་རྒྱ་ལྕམ་བྱ་བ་ལ་ནུབ་ཅིག་འགྲོགས་པའི་ཤག་མོ་ཙམ་པ་ལ་སྐྱེས་པའི་སུམ་རི་རིང་མོ་བྱ་བ་ཡོད་པས་དེ་བོས་ལ་གཅན་ཆོལ་རྒྱལ་སར་ཆུག་གསུངས་ནས་བང་སོ་ཞང་མདར་བརྩིགས་པར་ཡབ་ཡུམ་གསོན་པོར་བཞུགས་སྐད་དོ༎
  khyod yab mes kyi gnyan po gsang bar mchod pa gyis/_'a zha'i yul nas sman pa bos la mig phye/_mig ma byung na sum pa'i yul na bon po zhig gi chung ma rgya mo rgya lcam bya ba la nub cig 'grogs pa'i shag mo tsam pa la skyes pa'i sum ri ring mo bya ba yod pas de bos la gcan chol rgyal sar chug gsungs nas bang so zhang mdar brtsigs par yab yum gson por bzhugs skad do//
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ནས་སྲས་ཀྱིས་ཡབ་ཀྱི་གསུང་བཞིན་བྱས་པས་མིག་ཕྱེ་སྟེ། སྐྱིད་ཤོད་སྟག་མི་རི་ལ་གཉན་འདུག་པ་གཟིགས་པས་སྟག་རི་གཉན་གཟིགས་སུ་གྲགས། བང་སོ་དོན་མཁར་མདའ་རུ་བརྩིགས་སོ། རྗེ་དེ་དང་འོལ་གོང་བཟའ་སྟོང་བཙུན་འགྲོ་དཀར་གྱི་སྲས་གནམ་གྱི་སྲོང་བཙན་གྱི་ཏེ། འདིའི་རིང་ལ་རྒྱ་ནས་རྩིས་དང་སྨན་བྱུང་ཞིང་། བ་དམར་མོའི་འོ་མས་སྦྲུས་པའི་འཇིམ་པ་ལས་བརྩིགས་པའི་ཕོ་བྲང་ཁྲི་བརྩེགས་འབུམ་གདུགས་ཞེས་བྱ་བ་བརྩིགས། བྲག་གསུམ་ལྡིང་མའི་མཚོ་འགྲམ་ནས་རྟ་མདོ་ཝ་ཅང་ཤེས་བརྙེད་པར་ཆིབས་ནས། ཕུང་གཡག་ཐལ་དཀར་རུ་རིང་ཞེས་བྱ་བའི་འབྲོང་བསད་པའི་ཤ་སྒ་ལ་བཏགས་པ་ས་ལ་ལྷུངས་པ་ལས་ཚྭ་རྙེད། བང་སོ་དོན་མཁར་མདར་བརྩོགས་པ་ཡིན་ནོ།
  de nas sras kyis yab kyi gsung bzhin byas pas mig phye ste/_skyid shod stag mi ri la gnyan 'dug pa gzigs pas stag ri gnyan gzigs su grags/_bang so don mkhar mda' ru brtsigs so/_rje de dang 'ol gong bza' stong btsun 'gro dkar gyi sras gnam gyi srong btsan gyi te/_'di'i ring la rgya nas rtsis dang sman byung zhing /_ba dmar mo'i 'o mas sbrus pa'i 'jim pa las brtsigs pa'i pho brang khri brtsegs 'bum gdugs zhes bya ba brtsigs/_brag gsum lding ma'i mtsho 'gram nas rta mdo wa cang shes brnyed par chibs nas/_phung g.yag thal dkar ru ring zhes bya ba'i 'brong bsad pa'i sha sga la btags pa sa la lhungs pa las tshwa rnyed/_bang so don mkhar mdar brtsogs pa yin no/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་གོང་དུ་ཀློགས་པ་དུམ་བུ་དེ་ཡིན་ན། ཨ་བོད་རྒྱལ་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་པ་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་ནས་གནམ་རི་སྲོང་བཙན་བར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རེད།
  da gong du klogs pa dum bu de yin na/_a bod rgyal nyi shu rtsa brgyad pa lha tho tho ri gnyan btsan nas gnam ri srong btsan bar gyi lo rgyus red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་དེའི་ནང་ལ་ལོ་རྒྱུས་རྡོག་རྡོག་དེ་ག་རེ་བཤད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་གྱི་རིང་གྱི་ཡན་འདབས་ལ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་གྱད་དེ་ཡིན་ན། ད་གཅིག་གི་རྒྱལ་པོའི་གདུང་རིགས་རྣམས་ནི་ད་གཅིག་གི་ཨ་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད།
  da de'i nang la lo rgyus rdog rdog de ga re bshad kyi yo'o red zer na/_lha tho tho ri gnyan btsan gyi ring gyi yan 'dabs la bod kyi rgyal po de gyad de yin na/_da gcig gi rgyal po'i gdung rigs rnams ni da gcig gi a ga re zer dgos red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་ཐུགས་བརྗེ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཐུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཤ་སྟག་གི་རྒྱལ་པོ་རེད་དའི་གནས་སྐབས་བོད་ལ་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་པོ་མ་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  da thugs brje chen po'i byin rlabs kyi mthu phul du byung ba sha stag gi rgyal po red da'i gnas skabs bod la chos ldan gyi rgyal po ma byung ba red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་ཆོས་ལ་དད་པ་བྱེད་མཁན་དང་ཆོས་སྐྱོངས་མཁན་གྱི་ཨ་རྒྱལ་པོ་མ་བྱུང་བ་རེད་ཟེར། དེའི་གོང་དུ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་ཕྱིས་སུ་ཆོས་་རྒྱལ་གྱི་གདུང་རབས་ཟེར་ཡས་དེ་བཤད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།
  da chos la dad pa byed mkhan dang chos skyongs mkhan gyi a rgyal po ma byung ba red zer/_de'i gong du yin na nga tshos yongs grags kyi phyis su chos rgyal gyi gdung rabs zer yas de bshad kyi yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་རྒྱལ་པོ་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་ནས་དམ་པའི་ཆོས་འཁོར་བརྙེད་པ་རེད་ཟེར། ད་དེ་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་བཤད་སྲོལ་ཡིན་ན་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་ལ་དམ་པའི་ཆོས་འཁོར་བརྙེས། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་དུས་སུ་སྲོལ་གཏོད། ཨ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་དུས་ལ་ཡིན་ན་དར་ཤིང་རྒྱས་པར་མཛད་པ་རེད། ཟེར་བཤད་སྲོལ་འདི་འདྲས་གཅིག་ཡོའོ་རེད།
  da rgyal po lha tho tho ri gnyan btsan nas dam pa'i chos 'khor brnyed pa red zer/_da de nga tsho bod kyi yongs grags kyi bshad srol yin na lha tho tho ri gnyan btsan la dam pa'i chos 'khor brnyes/_srong btsan sgam po'i dus su srol gtod/_a khri srong lde'u btsan dus la yin na dar shing rgyas par mdzad pa red/_zer bshad srol 'di 'dras gcig yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འདི་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ད་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་གྱི་རིང་ལ་དབུ་བརྙེས་པ་རེད་ཟེར་འདི། དབུ་བརྙེས་སྟངས་འདྲ་པོ་དེ་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན།
  'di yin dus tsam pa da lha tho tho ri gnyan btsan gyi ring la dbu brnyes pa red zer 'di/_dbu brnyes stangs 'dra po de gang 'dras red zer na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་གྱི་ཡབ་ཀྱི་མཚན་ལ་ཡིན་ན། ཁྲི་་་ཁྲི་རྗེ་ཐོག་བཙན། ཡུམ་གྱི་མཚན་ལ་ཁྲི་ཡོང་བཟའ་སྟོང་རྒྱལ་ན་མོ་ཚོ་ཟེར། དེའི་སྲས་ལ་ཡིན་ན་ཨ་ནི་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་འཁྲུངས་ཨ་ནི་རྒྱལ་པོ་འདིའི་རིང་ལ་ཡིན་ན།
  lha tho tho ri gnyan btsan gyi yab kyi mtshan la yin na/_khri khri rje thog btsan/_yum gyi mtshan la khri yong bza' stong rgyal na mo tsho zer/_de'i sras la yin na a ni lha tho tho ri gnyan btsan 'khrungs a ni rgyal po 'di'i ring la yin na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཕོ་བྲང་ཡུམ་བུ་གླ་སྒང་ལ་བཞུགས་པའི་དུས་ལ་ཡིན་ན་དེ་ནི་ནམ་མཁའ་ནས་དཔང་ཀོང་ཕྱག་བརྒྱ་པ། གསེར་གྱི་མཆོད་རྟེན། མདོ་སྡེ་ཟ་མ་ཏོག་གི་སྙིང་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་པ། ཙིནྡ་མ་ཎའི་སྐོར་ཕོར་སོགས་བབས་བྱས། དུས་མཚུངས་ཡིན་ན་གདུངས་རབས་ལྔ་ནས་དེའི་དོན་ཤེས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ཡས་ཀྱི་ལུང་བསྟན་གྱི་སྒྲ་གཅིག་ཡིན་ན་བསྒྲགས་པ་རེད། ཟེར།
  pho brang yum bu gla sgang la bzhugs pa'i dus la yin na de ni nam mkha' nas dpang kong phyag brgya pa/_gser gyi mchod rten/_mdo sde za ma tog gi snying po yi ge drug pa/_tsin+dh ma Na'i skor phor sogs babs byas/_dus mtshungs yin na gdungs rabs lnga nas de'i don shes kyi red zer yas kyi lung bstan gyi sgra gcig yin na bsgrags pa red/_zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་རྒྱལ་པོས། འདིའི་དོན་དེ་མ་མཁྱེན་པ་བརྟེན་ནས་ཡིན་ནའི་འདི་དངོས་པོ་ངོ་མཚར་ཅན་དུ་གཅེས་ནས། དེ་ནི་ཕོ་བྲང་གི་མཛོད་ཁང་ནང་ལ་ཡིན་ན་དེ་ནི་མིང་ལ་གཉན་པོ་གསང་བ་བཏགས་ནས་མཆོད་པ་ཕུལ་ནས་ཨ།
  de yin dus tsam pa de ni rgyal pos/_'di'i don de ma mkhyen pa brten nas yin na'i 'di dngos po ngo mtshar can du gces nas/_de ni pho brang gi mdzod khang nang la yin na de ni ming la gnyan po gsang ba btags nas mchod pa phul nas a/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  གཅིག་ནམ་མཁའ་ནས་བབས་པའི་གཅིག་དཔང་ཀོང་ཕྱག་བརྒྱ་རེད། གསེར་གྱི་མཆོད་རྟེན་བཞག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡིན་ན། རྒྱལ་པོ་ཁོང་རང་དགུང་ལོ་རྒྱད་ཅུ་པ་སླར་ཡང་ལང་ཚོ་དར་ལ་འབབ་པའི་ཁྱོན་བསྡོམས་དགུང་ལོ་བརྒྱ་དང་ཉིཤུ་བཞུགས་པ་རེད་ཟེར།
  gcig nam mkha' nas babs pa'i gcig dpang kong phyag brgya red/_gser gyi mchod rten bzhag pa la brten nas yin na/_rgyal po khong rang dgung lo rgyad cu pa slar yang lang tsho dar la 'bab pa'i khyon bsdoms dgung lo brgya dang nyishu bzhugs pa red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་གསུངས་ཀྱིས། ད་འདིའི་རྗེས་ཀྱི་དུམ་བུ་དེ་ཡིན་ན་རྒྱལ་པ་ལྔ་པས་དེབ་འདིའི་རྩོམ་པ་པོས་ཡིན་ན་དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ་ནང་ལ་དེ་རྒྱལ་པོ་དེའི་སྐོར་དེ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔྱད་པ་ཁག་ཅིག ནེལ་པ་པཎྜི་ཏ་དང་སྦ་བཞེད་ཀྱི་གཙང་མའི་ནང་གི་ཨེ་ལུང་ཁག་ཅིག་ལ་ཡིན་ཨ་ནི་དགག་པ་བསྐྱོན་ཡོའོ་རེད།
  de gsungs kyis/_da 'di'i rjes kyi dum bu de yin na rgyal pa lnga pas deb 'di'i rtsom pa pos yin na deb ther sngon po nang la de rgyal po de'i skor de lo rgyus kyi dpyad pa khag cig_nel pa pN+Di ta dang sba bzhed kyi gtsang ma'i nang gi e lung khag cig la yin a ni dgag pa bskyon yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དགག་པ་གང་འདྲས་ཟེར་བསྐྱོན་ཡོ་རེད་ཟེར་ན། དེབ་ཐེར་སྔོན་པོའི་ནང་ལ་བཤད་པའི་ནེལ་པ་པཎྜི་ཏའི་བཞེད་པ་ཡིན་ནའི་རེད། སྦ་བཞེད་གཙང་མའི་བཞེད་པ་ཡིན་ནའི་རེད།
  dgag pa gang 'dras zer bskyon yo red zer na/_deb ther sngon po'i nang la bshad pa'i nel pa pN+Di ta'i bzhed pa yin na'i red/_sba bzhed gtsang ma'i bzhed pa yin na'i red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འདི་རྣམས་ད་མཁས་པའི་གསུང་ད་ཡིན་གྱི་རེད་ཟེར། ཡིན་ནའི་ནེལ་པ་པཎྜི་ཏས་གས་རེ་གསུངས་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  'di rnams da mkhas pa'i gsung da yin gyi red zer/_yin na'i nel pa pN+Di tas gas re gsungs yo'o red zer na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ནམ་མཁའ་ནས་བབས་ཟེར་ཡས་འདི་འགྲིག་གི་མི་འདུག་ཟེར་དེ། འང་རྦད་དེ་ཅིག་དཔང་ཀོང་ཕྱག་བརྒྱ་ནམ་མཁའ་ནས་བབས་ཟེར་ཡས་དེ་ཚོ་འགྲིག་གི་མི་འདུག དེ་ཡིན་ན།
  nam mkha' nas babs zer yas 'di 'grig gi mi 'dug zer de/_'ang rbad de cig dpang kong phyag brgya nam mkha' nas babs zer yas de tsho 'grig gi mi 'dug_de yin na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འདི་ཡིན་ན་བློ་ཆུང་གི་གཏམ་རེད་ཟེར། བོན་པོ་རྦད་དེ་ནམ་མཁའ་ལ་བབས་བོན་པོས་བརྫུན་བཟོས་གསུངས་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  'di yin na blo chung gi gtam red zer/_bon po rbad de nam mkha' la babs bon pos brdzun bzos gsungs yo'o red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་རྒྱལ་བ་ལྔ་པས་ཟེར་ན། དེ་འང་ནེལ་པ་པཎྜི་ཏ་གིས་གསུངས་ཡས་དེ་ཡིན་ན་ཨ་འགྲིག་གི་མི་འདུག་ཟེར།
  de yin dus tsam pa rgyal ba lnga pas zer na/_de 'ang nel pa pN+Di ta gis gsungs yas de yin na a 'grig gi mi 'dug zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་བློ་ཆུང་གི་གཏམ་རེད་ཟེར། ད་བསྟན་པ་དབུ་བརྙེས་པ་ལ་ཡིན་ན་སྐྱེས་བུ་གང་ཟག་གཅིག་ལ་སྤྲུལ་པ་དང་ཐུགས་རྗེ་ཡིན་ན་བསམ་ཡུལ་འདས་པ་ཡོའོ་རེད། དེ་ལ་གཅིག་གི་ཨ་དོགས་པ་བྱེད་དགོས་ཡས་མི་འདུག་ཟེར།
  de blo chung gi gtam red zer/_da bstan pa dbu brnyes pa la yin na skyes bu gang zag gcig la sprul pa dang thugs rje yin na bsam yul 'das pa yo'o red/_de la gcig gi a dogs pa byed dgos yas mi 'dug zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་འདྲས་གསུངས་ཡོའོ་རེད་བྱས་ཙང་། དེའི་རྗེས་ལ་ཡིན་ན་ད་ག་རེ་རེད། ག་རེ་གསུངས་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  de 'dras gsungs yo'o red byas tsang /_de'i rjes la yin na da ga re red/_ga re gsungs yo'o red zer na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨ་གཅིག་གི། ཨ་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་བཤགས་པའི་རྗེས་ཀྱི་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཁོང་རང་བང་སོ་ཡིན་ན་ཕྱིང་ལུང་དར་ཐང་དུ་བཏབ་ཟེར། 
  a gcig gi/_a lha tho tho ri gnyan btsan bshags pa'i rjes kyi byas pa yin na khong rang bang so yin na phying lung dar thang du btab zer/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཕྱིང་ལུང་དར་ཐང་ཟེར་ན། ཕྱིང་ལུང་དར་ཐང་འདི། ཕྱིང་ཟེར་ཡས་ཀྱི་ལུང་པ་འདི་དེག་སང་ང་ཚོ་བསམ་ཡས་ཀྱི་ཡིན་ན་ཕྱིང་བ་སྟག་རྩེ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད། 
  phying lung dar thang zer na/_phying lung dar thang 'di/_phying zer yas kyi lung pa 'di deg sang nga tsho bsam yas kyi yin na phying ba stag rtse zer gyi yo'o red/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འདི་ཕྱིང་བ་སྟག་རྩེའི་རྦད་དེ་གཅིག་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ། དར་ཐང་ཟེར་ཡས་དེ་ཡིན་ན་བང་སོ་བཏབ་ཡོད་ཟེར། 
  'di phying ba stag rtse'i rbad de gcig gi khongs su gtogs pa/_dar thang zer yas de yin na bang so btab yod zer/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་དེ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད། ད་བྱས་ཙང་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་དང་དེའི་བཙུན་མོ་རྣོ་ཟ་མང་པོའི་རྗེའི་སྲས་ལ་ཡིན་ན་ཁྲི་གཉན་གཟུང་བཙན་ཟེར་ཡས་གཅིག་འཁྲུངས་སོ།
  da de zer gyi yo'o red/_da byas tsang lha tho tho ri gnyan btsan dang de'i btsun mo rno za mang po'i rje'i sras la yin na khri gnyan gzung btsan zer yas gcig 'khrungs so/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་་ཡིན་ནའི་བང་སོ་དོན་མཁར་མདར་ཟེར། དོན་མཁར་མདར་ཟེར་ན། ད་ལྟ་ཕྱིང་བ་སྟག་རྩེའི་ཁྲིས་དེར་ཡོའོ་རེད།
  de yin na'i bang so don mkhar mdar zer/_don mkhar mdar zer na/_da lta phying ba stag rtse'i khris der yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཕྱིང་བ་སྟག་རྩེའི་ཁྲིས་དེར་ཡོའོ་རེད་དོན་མཁར་མདར་ཟེར། དེང་སང་བྱས་པ་ཡིན་ན་སྤུར་རྒྱལ་གཅིག་གི་སྲོང་བཙན་བང་སོའི་འོང་ཤར་ཕྱོགས་ངོས་ལ་ཡིན་ན་ལུང་པ་དེ་གིའི་མིང་ལ་དོན་མཁར་མདར་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད།  
  phying ba stag rtse'i khris der yo'o red don mkhar mdar zer/_deng sang byas pa yin na spur rgyal gcig gi srong btsan bang so'i 'ong shar phyogs ngos la yin na lung pa de gi'i ming la don mkhar mdar zer gyi yo'o red/__
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དོན་མཁར་མདར་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད། དེའི་བང་སོ་དེ་དོན་མཁར་མདར་བརྩེགས་ཡོད་ཟེར།
  don mkhar mdar zer gyi yo'o red/_de'i bang so de don mkhar mdar brtsegs yod zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཁྲི་གཉན་གཟུང་བཙན་དང་དེའི་ལྕམ་འབྲོང་བཟའ་་་་འབྲོང་བཟའ་མོ་དུར་ཡངས་གཞེར་ལ་སྲས་འགྲོ་གཉན་ལྡེའུ་སྟེ་འཁྲུངས་ཟེར། འང་དེ་དེའི་ནང་ནས་གཅིག་གི་ལྕགས་དཔར་བརྒྱབ་མཁན་ཡིན་ནའི་འདྲ། ལྔ་པ་རང་གི་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ནའི་འདྲ་འདིའི་ནང་ལ་ཡི་གེ་ཡིན་ན་ཡིག་ནོར་གཅིག་གཉིས་འདུག
  khri gnyan gzung btsan dang de'i lcam 'brong bza' 'brong bza' mo dur yangs gzher la sras 'gro gnyan lde'u ste 'khrungs zer/_'ang de de'i nang nas gcig gi lcags dpar brgyab mkhan yin na'i 'dra/_lnga pa rang gi 'khrul pa yin na'i 'dra 'di'i nang la yi ge yin na yig nor gcig gnyis 'dug
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ཡིན་ན།འབྲོང་བཟའ་མ་རེད། འ་བར་བྲ་ན་རོ་འབྲོ་བཟའ་དུར་མོ་ཡངས་གཞེར་སྲས་ཀྱི་མིང་ལ་འགྲོ་གཉན་ལྡེའི་རུ་ཟེར་ཡས་དེ། འ་ག་ར་འགྲོ་མ་རེད་དེ་ནོར་པ་རེད། འ་བ་ར་ན་རོ་འབྲོ་འབྲོ་ཟེར་ཡས་དེ་ཀྱི་དེ་ཡིན་ན།
  de yin na/'brong bza' ma red/_'a bar bra na ro 'bro bza' dur mo yangs gzher sras kyi ming la 'gro gnyan lde'i ru zer yas de/_'a ga ra 'gro ma red de nor pa red/_'a ba ra na ro 'bro 'bro zer yas de kyi de yin na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་བོད་ཀྱི་སྐད་གྲགས་ལྡན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨ་ནི་སྔ་རབས་ལོ་རྒྱུས་གྲགས་ཅན་གཅིག་རེད། ཨ་དེའི་སྲས་ཡིན་ན་འབྲོ་གཉན་ལྡེའུ་རུ་བཙན་ཟེར། ད་འབྲོ་གཉན་ལྡེའུ་རུ་ལ་བཙུན་མོ་དེ་ག་ནས་བསུས་པ་རེད། མཆིམས་བཟའ་ཀླུ་རྒྱལ་ངན་བུ་མཚོ་ཟེར་ཡས་གཅིག་ཁབ་ཏུ་བཞེས་ཡོའོ་རེད།
  da bod kyi skad grags ldan pa'i lo rgyus a ni snga rabs lo rgyus grags can gcig red/_a de'i sras yin na 'bro gnyan lde'u ru btsan zer/_da 'bro gnyan lde'u ru la btsun mo de ga nas bsus pa red/_mchims bza' klu rgyal ngan bu mtsho zer yas gcig khab tu bzhes yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེའི་བཙུན་མོ་དེ་མཆིམས་བཟའ་ཟེར་ཡས་དེ་མཆིམས་ཡུལ་ནས་ཕེབས་པ་རེད། མཆིམས་ཡུལ་དེ་དེང་སང་གི་མཚམས་ལ་བྱས་ན་དྭག་པོ་དང་ཀོང་པོའི་མཚམས་ལ་ཡོའོ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་བཙུན་མོ་དེ་ད་ཀླུའི་ཡིན་པའི་རྟག་པར་ཡིན་གཅིག་སྦལ་པ་ཡིན་པའི་སྦལ་པ་གི་རོ་མར་ཁུ་བཙོས་ནས་མཆོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ།
  de'i btsun mo de mchims bza' zer yas de mchims yul nas phebs pa red/_mchims yul de deng sang gi mtshams la byas na dwag po dang kong po'i mtshams la yo'o red/_de yin dus tsam pa btsun mo de da klu'i yin pa'i rtag par yin gcig sbal pa yin pa'i sbal pa gi ro mar khu btsos nas mchod kyi yod pa de/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་འདྲས་ཟེར་བྱས་ནས་བཙུན་མོ་དེ་དཔེ་ཤིན་ཏུ་མཚར་དུ་དངར་བ་ཞིག་ཡོང་དུས་དེ་རྒྱལ་པོས་ཟེར་ན་དེ་ལ་རྣམ་རྟོག་སྐྱེས་ཀྱི་རེད། རྒྱལ་པོ་ལ་ཀླུ་ནད་ཐེབས་པ་དེ་ནས་དེ་ནི་ཁོང་གི་སྤྱན་དེ་དེ་ནི་གཅིག་དམུས་ལོང་ལ་གྱུར་པ་བྱས་ཙང་དེའི་སྤྱན་ལ་ཡིན་ན། 
  de 'dras zer byas nas btsun mo de dpe shin tu mtshar du dngar ba zhig yong dus de rgyal pos zer na de la rnam rtog skyes kyi red/_rgyal po la klu nad thebs pa de nas de ni khong gi spyan de de ni gcig dmus long la gyur pa byas tsang de'i spyan la yin na/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨ་སྙུན་ནད་ཐེབས་ནས་ཁོང་རང་ལ། སྲས་ཀྱི་དཀྱིལ་ནས་གཅིག་གི་དམུས་ལོང་ཐེབས་པའི་སྲས་གཅིག་བྱུང་པ་རེད། སྲས་གཅིག་འཁྲུངས་སྲས་དེའི་མཚན་ལ་ཡིན་ན། དཀོན་པ་་་དམུས་ལོང་དཀོན་པ་བཀྲ་ཟེར་བཏགས་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  a snyun nad thebs nas khong rang la/_sras kyi dkyil nas gcig gi dmus long thebs pa'i sras gcig byung pa red/_sras gcig 'khrungs sras de'i mtshan la yin na/_dkon pa dmus long dkon pa bkra zer btags yo'o red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་འདྲས་གཅིག ད་གཤམ་གྱི་དུམ་བུ་དེ་ཨ་ལས་ཡང་བསྐྱར་གཅིག་ཀློགས་བྱས། ཨ་ནི་འགྲེལ་བཤད་ཞུས།
  de'i rgyu mtshan de 'dras gcig_da gsham gyi dum bu de a las yang bskyar gcig klogs byas/_a ni 'grel bshad zhus/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཁྱོད་ཡབ་མེས་ཀྱི་གཉན་པོ་གསང་བར་མཆོད་པ་གྱིས། ཟེར། ཨོའོ་དེ་གོང་དུ་ཀློགས་ཚར་པ་རེད།
  khyod yab mes kyi gnyan po gsang bar mchod pa gyis/_zer/_o'o de gong du klogs tshar pa red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་འདི་དུམ་བུ་དེ་ག་རེ་བཤད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། ད་འབྲོ་གཉན་ལྡེའུ་རུ་གི་ཡིན་ན་རྦད་དེ་ཨ་ནི་ཁོང་གི་སྲས་ལ་ཁ་ཆེམས་ག་རེ་བཞག་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  da 'di dum bu de ga re bshad kyi yo'o red zer na/_da 'bro gnyan lde'u ru gi yin na rbad de a ni khong gi sras la kha chems ga re bzhag yo'o red zer na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨ་ཁོང་རང་གི་ཕ་མེས་ཀྱིས་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་དུས་ཀྱི་གཉན་པོ་གསང་བ་ཟེར་ཡས་དེར་ཡིན་ན་མཆོད་པ་མུ་མཐུད་ནས་ཕུལ་ཟེར། 
  a khong rang gi pha mes kyis lha tho tho ri gnyan btsan dus kyi gnyan po gsang ba zer yas der yin na mchod pa mu mthud nas phul zer/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འོང་། འ་ཞའི་ཡུལ་ནས་ཡིན་ན་ད་རྦད་དེ་གཅིག་སྨན་པ་འདྲ་གཅིག་བྱས་ནས་སྲས་ཀྱི་སྤྱན་དེ་ཕྱེ། སྤྱན་དེ་ཕྱེ་པ་རེད་ཟེར།
  'ong /_'a zha'i yul nas yin na da rbad de gcig sman pa 'dra gcig byas nas sras kyi spyan de phye/_spyan de phye pa red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  གལ་སྲིད་སྤྱན་དེ་འོང་། གཅིག་གི་སྤྱན་དེ་ཕྱེ་མ་ཐུབ་པ་བྱུང་པ་ཡིན་ན། སུམ་པའི་ཡུལ་ནས་འང་སྔ་མོ་ཡིན་ན་བཙན་པོ་ལ་ཡིན་ན་ཆུང་མོ་རྒྱལ་མོ་རྒྱ་ལྕམ་ཟེར་བ་གཅིག ཁོང་རང་གིས་ནུབ་ཅིག་འགྲོགས་པ། མཚན་གཅིག་ལ་གྲོགས་པོ་བྱས་པའི་ཨཱ། འབྲས་བུ་འདྲ་དེར༎
  gal srid spyan de 'ong /_gcig gi spyan de phye ma thub pa byung pa yin na/_sum pa'i yul nas 'ang snga mo yin na btsan po la yin na chung mo rgyal mo rgya lcam zer ba gcig_khong rang gis nub cig 'grogs pa/_mtshan gcig la grogs po byas pa'i A/_'bras bu 'dra der//
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  སྲས་གཅིག་འཁྲུངས་ཡོའོ་རེད། དེ་ཡར་རྒྱལ་ས་ལ་གདན་ཞུས་ནས་རྒྱལ་སར་ཨ་ཆུག་ཟེར། ཞལ་ཆེམས་བཞག་བྱས་ཡིན་ན་ཁོང་རང་བཤགས་ཚར་པའི་རྗེས་ལ་ཡིན་ན་བང་སོ་དེ་ད་དོན་མཁར་མདའ་རུ་་ཡིན་ན་འོང་བཅུག་ཡོའོ་རེད་ཟེར། དེའི་དུས་ལ་ཁོང་རང་གི་ཡིན་ན་་མ་བཤགས་ཀྱི་གོང་ལ་ཡིན་ན།
  sras gcig 'khrungs yo'o red/_de yar rgyal sa la gdan zhus nas rgyal sar a chug zer/_zhal chems bzhag byas yin na khong rang bshags tshar pa'i rjes la yin na bang so de da don mkhar mda' ru yin na 'ong bcug yo'o red zer/_de'i dus la khong rang gi yin na ma bshags kyi gong la yin na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  བང་སོ་ཞང་མདོར་བརྩིགས་པར་ཡབ་ཡུམ་གསོན་པོར་བཞུགས་པ་ཟེར། ད་འདིའི་འགྲེལ་བཤད་འཁྱུགས་ཙམ་བྱས་ན།
  bang so zhang mdor brtsigs par yab yum gson por bzhugs pa zer/_da 'di'i 'grel bshad 'khyugs tsam byas na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  བཙན་པོའི་དུས་ལ་ཡིན་ན་ལུགས་སྲོལ་དེ་འདྲས་གཅིག་གི་བཙན་པོ་སྐྱེས་དབང་མཐོ་བ་འདྲ་གཅིག་གི་སྐུ་མ་གཤེགས་གོང་ནས་གཅིག་གི་རྣམ་རྟོག་དང་རྐྱེན་གཞན་དག་དབང་གི་བང་སོའི་ནང་ལ་གཟུགས་འཇུག་པ་བང་སོའི་ནང་ལ་བང་སོ་གསོན་པོར་བཞུགས་པའི་སྲོལ་གཅིག་དེ་ཡིན་ན་བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་མཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལུགས་སྲོལ་གཅིག་རེད་ཤག
  btsan po'i dus la yin na lugs srol de 'dras gcig gi btsan po skyes dbang mtho ba 'dra gcig gi sku ma gshegs gong nas gcig gi rnam rtog dang rkyen gzhan dag dbang gi bang so'i nang la gzugs 'jug pa bang so'i nang la bang so gson por bzhugs pa'i srol gcig de yin na bod kyi gna' rabs mthun mong ma yin pa'i lugs srol gcig red shag
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  བྱས་ཙང་འབྲོ་གཉན་ལྡེའུ་རུ་ཡིན་ན་ཁོང་རང་གིས་ད་གཅིག་གི་རྣམ་རྟོག་དང་ཀླུ་ནད་ཐེབས་པ་ཡིན་ཙང་། ཁོང་རང་དང་ཡབ་ཡུམ་གསོན་པོར་རྦད་དེ་ཨ་ནི་གཅིག་གསོན་པོ་ཨ་ནི་བང་སོའི་ནང་ལ་བཞུགས་པ་རེད།
  byas tsang 'bro gnyan lde'u ru yin na khong rang gis da gcig gi rnam rtog dang klu nad thebs pa yin tsang /_khong rang dang yab yum gson por rbad de a ni gcig gson po a ni bang so'i nang la bzhugs pa red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེའི་དོན་དག་བཤད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད། དེ་ནས་དེ་འབྲོ་གཉན་ལྡེའུ་རུ་སྲས་ཀྱི་དེ་ནི་ཡབ་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་ཡིན་ན་མིག་དེ་ཕྱེ། ཨ་སྐྱིད་ཤོད་སྟག་མོ་རི་ལ་གཉན་འདུག་པ་གཟིགས་པས་ཡིན་ན་མཚན་དུ་སྟག་རི་གཉན་གཟིགས་སུ་གྲགས། ཟེར།
  de'i don dag bshad kyi yo'o red/_de nas de 'bro gnyan lde'u ru sras kyi de ni yab kyis gsungs pa bzhin du yin na mig de phye/_a skyid shod stag mo ri la gnyan 'dug pa gzigs pas yin na mtshan du stag ri gnyan gzigs su grags/_zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨ་ནི་ཁོང་རང་གི་ཡིན་ན་སྨན་དེས་སྤྱན་དེ་ཕྱེ་ཚར་དུས་ཙམ་པ་ཡིན་ན་དེ་ནི་རྦད་དེ་སྐྱིད་ཤོད་ཀྱི་སྟག་མོ་རིའི་སྒང་ལ་སེམས་ཅན་གཉན་ཟེར་ཡས་དེ་ འདྲས་གཅིག་ཕར་རྒྱུགས་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་གཟིགས་དུས་ཙམ་པ། སྲས་ཀྱི་མཚན་ལ་ཡང་སྟག་རི་གཉན་གཟིགས་ཟེར་འདུག་བཟོ་ཨོའོ་འདོགས་པ་རེད་ཟེར།
  a ni khong rang gi yin na sman des spyan de phye tshar dus tsam pa yyin na de ni rbad de skyid shod kyi stag mo ri'i sgang la sems can gnyan zer yas de _'dras gcig phar rgyugs 'gro gi yod pa gzigs dus tsam pa/_sras kyi mtshan la yang stag ri gnyan gzigs zer 'dug bzo o'o 'dogs pa red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨ་སྟག་རི་གཉན་གཟིགས་བཤགས་པའི་རྗེས་ལ་ཁོང་རང་གི་བང་སོ་དེ་དོན་མཁར་མདའ་རུ་བརྩིགས་པ། སྟག་རི་གཉན་གཟིགས་དང་ཁོང་གིས་བཙུན་མོ། འོལ་གོང་བཟའ་སྟོང་བཙུན་འབྲོ་དཀར་གྱི་སྲས་ལ་ཡིན་ན་དེ་ནི་སྲས་གནམ་རི་སྲོང་བཙན་འཁྲུངས། ད་རྒྱལ་པོ་དེའི་རིང་ལ་ཡིན་ན་རྒྱ་ནག་ནས་རྩིས་བྱུང་བ།
  a stag ri gnyan gzigs bshags pa'i rjes la khong rang gi bang so de don mkhar mda' ru brtsigs pa/_stag ri gnyan gzigs dang khong gis btsun mo/_'ol gong bza' stong btsun 'bro dkar gyi sras la yin na de ni sras gnam ri srong btsan 'khrungs/_da rgyal po de'i ring la yin na rgya nag nas rtsis byung ba/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  རྩིས་དང་སྨན་བྱུང་བ། ཨ་རྦད་དེ་དེ་ནས་ས་ནས་ཚྭ་བརྙེད་པ། ཨ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཡ་མཚན་གྱི་གཅིག་གི་ད་ཨ་གཅིག་གི་དོན་དག་མང་པོ་གཅིག་བྱུང་བ། གནམ་རི་སྲོང་བཙན་བཤགས་ཚར་པའི་རྗེས་ལ། བང་སོ་ཡིན་ན་དོན་མཁར་མདའ་རུ་བརྩིགས་ཡོད་ཟེར།
  rtsis dang sman byung ba/_a rbad de de nas sa nas tshwa brnyed pa/_a de 'dras kyi ya mtshan gyi gcig gi da a gcig gi don dag mang po gcig byung ba/_gnam ri srong btsan bshags tshar pa'i rjes la/_bang so yin na don mkhar mda' ru brtsigs yod zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་གོང་དུ་བཞུས་པའི་དུམ་བུ་དེ་ཡིན་ན། ནང་དོན་རྡོག་རྡོག་དེ་འདྲས་འདྲས་གཅིག་ཞུ་གི་ཡོའོ་རེད།
  da gong du bzhus pa'i dum bu de yin na/_nang don rdog rdog de 'dras 'dras gcig zhu gi yo'o red/