Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
44 min 43 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

In a series of over 20 videos, scholars read from and provide oral commentaries on the historical annals written by the Fifth Dalai Lama.

བརྙན་ཐུང་༢༠ལྷག་གི་ནང་དུ་མཁས་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ལ་བཀློག་ནས་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པ།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་རིང་དུམ་བུ་དེ་ཨེ་བོད་ཀྱི་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐོར་དེ་ཞུ་ཡས་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡིན། ལགས།
  da de ring dum bu de e bod kyi de ni rgyal po srong btsan sgam po'i skor de zhu yas de 'dras gcig yin/_lags/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་དེ་ལྟར་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་གསུངས་ཡས་དེ་ནི། ཨེ་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ནང་དེ་ལྟར་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཆི་མེད་བདག་པོའི་བ་གམ་མངོན་པར་མཐོ་བ་དག་གི་སྒོ་གླེགས་གྲངས་མེད་མཆིས་པ་དུས་གཅིག་ཏུ་ཕྱེ་བའི་སྲོལ་གསར་དུ་བཏོད་པའི་ངོ་མཚར་ཆེ་བ། ངོ་མཚར་གྱིས་ལྗོངས་ཆེན་པོ་འདིར་དགེ་ལེགས་ཀྱི་འདོད་རྒུ་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་སྡེ་བཞིའི་འབྲས་བུ་བཟང་པོ་ཟད་མི་ཤེས་པའི་བདོག་པའམ།
  byas nas de ltar dam pa'i chos kyi lnga pa chen pos gsungs yas de ni/_e dpyid kyi rgyal mo'i glu dbyangs nang de ltar dam pa'i chos kyi 'chi med bdag po'i ba gam mngon par mtho ba dag gi sgo glegs grangs med mchis pa dus gcig tu phye ba'i srol gsar du btod pa'i ngo mtshar che ba/_ngo mtshar gyis ljongs chen po 'dir dge legs kyi 'dod rgu rnam par bkra ba'i sde bzhi'i 'bras bu bzang po zad mi shes pa'i bdog pa'am/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དངོས་པོ་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆེར་གཏོང་བའི་ཕྱག་རིང་དུ་བརྐྱངས་པའི་དགེ་མཚན་དུ་ཆེ་བའི་མིའི་རྗེ་བོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཟེར།
  dngos po ris su ma chad pa'i 'gro ba kun la sbyin pa rgya cher gtong ba'i phyag ring du brkyangs pa'i dge mtshan du che ba'i mi'i rje bo srong btsan sgam po zhes bya ba ni/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་ད་དེ་འདྲས་རྦད་དེ་ཕར་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེ་ནི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཆི་མེད་བདག་པོ། དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་དེ་ནི་འཆི་མེད་བདག་པོ་ལྟ་བུ་དེ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཆི་མེད་བདག་པོ་སྟེ། དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཆི་མེད་བདག་པོའི་བ་གམ་ཟེར་ན་ད། གཅིག་གི་ལྷ་ཡུལ་གྱི་བ་གམ་ནང་ལྟར་གྱི་ད་དཔེར་ན། ཁང་བཟང་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནང་ལྟར་དེ།
  byas nas da de 'dras rbad de phar la cha bzhag na/_de ni dam pa'i chos kyi 'chi med bdag po/_dam pa'i chos kyi de ni 'chi med bdag po lta bu de dam pa'i chos kyi 'chi med bdag po ste/_dam pa'i chos kyi 'chi med bdag po'i ba gam zer na da/_gcig gi lha yul gyi ba gam nang ltar gyi da dper na/_khang bzang rgya chen po nang ltar de/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མངོན་པར་མཐོ་བ་བདག་གི་དེ་ནི། དེ་ནི་སྒོ་གྲངས་མེད་ཡོད་པ་སྟེ། དཔེར་ན་དུས་གཅིག་ཏུ་ཕྱེ་ཡས་ཀྱི་དེ་རྦད་དེ་དུས་གཅིག་ཏུ་ཕྱེ་བས། སྲོལ་གསར་ཏུ་གཏོད་པའི་རྦད་དེ་རྡོག་རྡོག་འདྲ་པོ་གསལ་པོ་ཞུས་ན་ད་རྦད་དེ་དེ་ནི་བོད་ལ་ཡིན་ན།
  mngon par mtho ba bdag gi de ni/_de ni sgo grangs med yod pa ste/_dper na dus gcig tu phye yas kyi de rbad de dus gcig tu phye bas/_srol gsar tu gtod pa'i rbad de rdog rdog 'dra po gsal po zhus na da rbad de de ni bod la yin na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྒོ་གསར་དུ་ཕྱེ་ཡས་ཀྱི་དེ་ནི་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་ན། ཨ་ནི་དེ་ཟེར། དེ་གང་ཟར་༼ཟེར༽སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་དུས་ལ་ཡིན་ན། ཡིན་ཟེར།
  sangs rgyas chos lugs kyi sgo gsar du phye yas kyi de ni thog ma de yin na/_a ni de zer/_de gang zar (zer)srong btsan sgam po'i dus la yin na/_yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་ངོ་མཚར་གྱི་ཨེ་དེ་ནི་ངོ་མཚར་གྱི་དེ་ནི་ལྗོངས་ཆེན་པོ་དེ་རེད། དཔེར་ན་བོད་ལྗོངས་ཆེན་པོ་འདི་ལ་ཡིན་ན། དགེ་ལེགས་ཀྱི་འདོད་རྒུ་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་སྡེ་བཞི་ཟེར། སྡེ་བཞི་ཟེར་ན། ཆོས་ནོར་འདོད་ཐར་པ་ཟེར་ཡས་ཀྱི་དེ་ནི་སྡེ་བཞིའི་འབྲས་བུ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཟད་མི་ཤེས་པ་བདོག་པའམ། དངོས་པོ་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་དེ་ནི་སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆེར་གཏོང་བ། དེ་ནི་སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆེར་གཏོང་ཡས་ཀྱི། གཏོང་ཡས་དེ་ནི་ཕྱག་རིང་ཏུ་བརྐྱངས་པ། དཔེར་ན་སྦྱིན་པ་བཏང་ཡས་ཀྱི་ཕྱག་རིང་ཏུ་བརྐྱངས་བ་དེ་ནི། བྱེད་པོ་དེ་སུ་རེད་འདུག་ཟེར་ན།
  de'i ngo mtshar gyi e de ni ngo mtshar gyi de ni ljongs chen po de red/_dper na bod ljongs chen po 'di la yin na/_dge legs kyi 'dod rgu rnam par bkra ba'i sde bzhi zer/_sde bzhi zer na/_chos nor 'dod thar pa zer yas kyi de ni sde bzhi'i 'bras bu/_phun sum tshogs pa zad mi shes pa bdog pa'am/_dngos po ris su ma chad pa'i 'gro ba kun la de ni sbyin pa rgya cher gtong ba/_de ni sbyin pa rgya cher gtong yas kyi/_gtong yas de ni phyag ring tu brkyangs pa/_dper na sbyin pa btang yas kyi phyag ring tu brkyangs ba de ni/_byed po de su red 'dug zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མིའི་བྱེད་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ཞུས་ཡས་དེ་རེད་ཟེར།
  mi'i byed po srong btsan sgam po zhus yas de red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཡིན་ན་དེ་བཀའ་གདམས་གླེགས་བམ་རིན་པོ་ཆེའི་དཀོན་མཆོག་འབངས་ཀྱི་སྐྱེས་རབས་ལས།ཟེར། བཀའ་གདམས་གླེགས་བམ་ཟེར་ཡས་དེ་བཀའ་གདམས་ཀྱི་གླེགས་བམ། གླེགས་བམ་འདིའི་ནང་ལ་ཀུན་དཀོན་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ནི་འོང་སྐྱེས་རབས་ཀྱི་དེ་ནི། དེ་ཨེ་དེ་གང་ཟར༼ཟེར༽སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐྱེས་རབས་དེ་གས་དེ་གཙོ་བོ་ཡིན་ན་དེ། དེ་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས། 
  de yin na de bka' gdams glegs bam rin po che'i dkon mchog 'bangs kyi skyes rabs las/zer/_bka' gdams glegs bam zer yas de bka' gdams kyi glegs bam/_glegs bam 'di'i nang la kun dkon mchog rin po che de ni 'ong skyes rabs kyi de ni/_de e de gang zar(zer)srong btsan sgam po'i skyes rabs de gas de gtso bo yin na de/_de gang zer dgos red pas/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྐྱེས་རབས་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་གསུངས་ཡོའོ་རེད། འདི་ནས་སྐྱེ་བ་གཞན་གྱིས་མ་ཆོད་པར། བོད་ཁམས་མགོན་མེད་ཡུལ་དུ་བདེ་བར་སོང་། བོད་ནི་རྒྱལ་པོ་དག་ལ་ཚད་མར་བྱེད། དེའི་ནང་ལ་ཡིན་ན་ད་སྐྱེ་བ་དེ་ནས་སྐྱེ་བ་གཞན་གྱིས་མ་ཆོད་པར་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་དེ་ལ་ཡིན་ན། དེ་ནི་རྦད་དེ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ལ་མགོན་མེད་པ་དེ་འདྲས་རེད། དེའི་ཡོངས་ལ་དེ་ནི་ཁྱེད་རང་རྦད་དེ་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་དོན་གནང་ཤིག་བྱས་དེ་འདྲས་གསུངས་བ་རེད། ཟེར།
  e spyan ras gzigs kyi skyes rabs de 'dras yin na gsungs yo'o red/_'di nas skye ba gzhan gyis ma chod par/_bod khams mgon med yul du bde bar song /_bod ni rgyal po dag la tshad mar byed/_de'i nang la yin na da skye ba de nas skye ba gzhan gyis ma chod par skye ba phyi ma de la yin na/_de ni rbad de bod kyi yul la mgon med pa de 'dras red/_de'i yongs la de ni khyed rang rbad de 'gro ba rnams kyi don gnang shig byas de 'dras gsungs ba red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གནང་ཤིག་ཟེར་དེ་ཡང་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། བོད་ཟེར་ཡས་དེ་ཡིན་ན་ཨ་ནི་རྦད་དེ་གཅིག་རྒྱལ་པོ་ལ་ཡིན་ན་གཅིག་ཞེ་དྲག་ཚད་མ་ལ་འཛིན་གྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  gnang shig zer de yang gang 'dras red zer na/_bod zer yas de yin na a ni rbad de gcig rgyal po la yin na gcig zhe drag tshad ma la 'dzin gyi yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་ཚད་མར་ཟིན་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་ཁྱེད་རང་རྦད་དེ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཁྱེད་རང་ཡིན་ནའི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཚབ་ཏུ་དེ་ནི་བོད་ལ་ཕེབས་རོགས་གནང་ཟེར།
  byas tsang bod kyi rgyal por tshad mar zin dus tsam pa de ni khyed rang rbad de spyan ras gzigs khyed rang yin na'i bod kyi rgyal po'i tshab tu de ni bod la phebs rogs gnang zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བོད་ལ་ཕེབས་ནས་དཔེར་ན་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བའི་དོན་གནང་རོགས་གནང་ཟེར་བྱས་ནས། དེ་འདྲས་གསུངས་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  bod la phebs nas dper na de ni bod kyi 'gro ba'i don gnang rogs gnang zer byas nas/_de 'dras gsungs yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཡང་རྒྱལ་པོ་དཀོན་མཆོག་འབངས་ཀྱི་སྐྱེ་བ་འདི་ནས་སྐྱེ་བ་གཞན་གྱིས་མ་ཆོད་པར་ཟེར་ན། སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་བོད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ཟེར། འགྲོ་བ་འདྲེན་ནས་ཨ་ནི་མགོན་སྐྱབས་མེད་པའི་ཡུལ་དུ་ཁྱོད་ཉིད་བདེ་བར་སོང་ཞིག བྱས་པའི་བཀའ་དེ། དེ་འདྲས་གནང་བ་རེད་ཟེར།
  de yang rgyal po dkon mchog 'bangs kyi skye ba 'di nas skye ba gzhan gyis ma chod par zer na/_skye ba phyi ma bod kyi sangs rgyas kyi bstan pa dang zer/_'gro ba 'dren nas a ni mgon skyabs med pa'i yul du khyod nyid bde bar song zhig_byas pa'i bka' de/_de 'dras gnang ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བོད་ཀྱི་དཔེར་ན་མི་ནི་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་ཚད་མར་བྱེད་པས་ན། དེ་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ནི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་པས་འགྲོ་བ་འདྲེན་པའི་ཁུར་ལོངས་ཤིག ཅེས་དང་།ཟེར། ཐང་ཡིག་ཏུ། བཀའ་ཐང་ཐང་ཡིག་ཟེར་ཡས་གཅིག་ཡོའོ་རེད།
  bod kyi dper na mi ni rgyal po de la tshad mar byed pas na/_de ni khyod kyis de ni rgyal po'i rnam pas 'gro ba 'dren pa'i khur longs shig_ces dang /zer/_thang yig tu/_bka' thang thang yig zer yas gcig yo'o red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་ནང་ལ་ཁ་བ་ཅན་དུ་གནམ་རི་ཞེས་བྱའི་རྒྱུད། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ཞེས་བྱ་རྒྱལ་བུར་སྐྱེ། ད་ད་ག་ནང་ལྟར་དཔེར་ན། ཐང་ཡིག་ལ་བྱས་ཡིན་གང་འདྲས་ཟེར་ན། ཁ་བ་ཅན་དུ་གནམ་རི་ཞེས་བྱ་བ། གནམ་རི་སྲོང་བཙན་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ལ་ཆ་བཞག་ན་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་བུ་ཁྱེད་རང་ལས་སྐྱེས་ཀྱི་རེད་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་གསུངས་ཡོའོ་རེད། 
  de'i nang la kha ba can du gnam ri zhes bya'i rgyud/_srong btsan sgam po zhes bya rgyal bur skye/_da da ga nang ltar dper na/_thang yig la byas yin gang 'dras zer na/_kha ba can du gnam ri zhes bya ba/_gnam ri srong btsan zhes bya ba'i rgyud la cha bzhag na srong btsan sgam po zhes bya ba'i bu khyed rang las skyes kyi red byas nas de 'dras gsungs yo'o red/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཞེས། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་དྲི་མ་མེད་པའིལུང་བསྟན་གྱིས་བསྔགས་བརྗོད་མཛད་པ་ལྟར། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་ད་ལུང་དང་། ཚད་མ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྦད་དེ་དྲི་མ་མེད་པ་རྦད་དེ་ཡང་དག་པའི་སྒོ་ནས་ཡིན་ན་དེ་འདྲས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ལུང་བསྟན་པའི་ལུང་བསྟན་པ་དང་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ཨ་ནི་ཁྱེད་རང་གི་མཛད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མངགས་བརྗོད་གནང་བ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས། ཨེ་གནང་བ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས། དེ་ནི་ཨེ། གནང་བ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས་ཨེ། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ལ་ཡིན་ན་ཨ་ནི་ཡབ་རྒྱལ་པོ་གནམ་རི་སྲོང་བཙན་དང་ཡུམ་ཨེ། ཚེ་སྤོང་བཟའ་འབྲི་མོ་ཐོད་དཀར་གྱི་སྲས་སུ་ཟེར།
  zhes/_zhes pa la sogs pa dri ma med pa'ilung bstan gyis bsngags brjod mdzad pa ltar/_da de 'dras kyi dper na da lung dang /_tshad ma la sogs pa de 'dras kyi rbad de dri ma med pa rbad de yang dag pa'i sgo nas yin na de 'dras kyi sgo nas lung bstan pa'i lung bstan pa dang phyogs gcig tu a ni khyed rang gi mdzad pa la brten nas mngags brjod gnang ba nang ltar gyi thog nas/_e gnang ba nang ltar gyi thog nas/_de ni e/_gnang ba nang ltar gyi thog nas e/_srong btsan sgam po la yin na a ni yab rgyal po gnam ri srong btsan dang yum e/_tshe spong bza' 'bri mo thod dkar gyi sras su zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨ་ནི་དེ་ནི། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་ཡབ་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་གནམ་རི་སྲོང་བཙན། ཡུམ་ཨེ་ཚེ་སྤོང་བཟའ་འབྲི་མོ་ཐོད་དཀར་གྱི་སྲས་སུ་ཀུན་མཁྱེན་ཉི་མའི་གཉེན་གྱི་ཨ་ནི་ཞི་བ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་སྟོང་དང་ལྔ་བརྒྱ་ཉག་མ་བརྒྱད་འདས་པ།ཟེར། དེ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་ཀུན་མཁྱེན་ཉི་མའི་གཉེན་ཟེར་ན།
  a ni de ni/_srong btsan sgam po'i yab de ni rgyal po gnam ri srong btsan/_yum e tshe spong bza' 'bri mo thod dkar gyi sras su kun mkhyen nyi ma'i gnyen gyi a ni zhi ba chos dbyings su mya ngan las 'das nas lo stong dang lnga brgya nyag ma brgyad 'das pa/zer/_de ni bcom ldan 'das kyi bcom ldan 'das de ni kun mkhyen nyi ma'i gnyen zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བཅོམ་ལྡན་འདས་རེད་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐད་ནས་དེ་ནི་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས། དེ་ནི་ལོ་སྟོང་དང་ལྔ་བརྒྱ། འོང་ལོ་ཆིག་སྟོག་ལྔ་བརྒྱ་བཅུ་མེད་བརྒྱད་ཕྱིན་པའི་ཨ་ནི་དགའ་བ་ཞེས་པ་དེ་ནི་ས་མོ་གླང་གི་ལུག་ལ་ཟེར།
  bcom ldan 'das red pa/_bcom ldan 'das de ni dgongs pa chos dbyings su thad nas de ni sku mya ngan las 'das nas/_de ni lo stong dang lnga brgya/_'ong lo chig stog lnga brgya bcu med brgyad phyin pa'i a ni dga' ba zhes pa de ni sa mo glang gi lug la zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ས་མོ་གླང་གི་ལུག་ཟེར་དེ་ཡས་དེ་ཡིན་ན། ད་སྤྱི་ལོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་སྤྱི་ལོ་གཅིག་སྟོང་གང་ཟར༼ཟེར༽སྤྱི་ལོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་བདུན་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་གཉིས་ཀྱི་ལོ་ལ༼སྤྱིར་བཏང་བོད་ཀྱི་ཡོངས་གྲགས་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་མང་ཆེ་བའི་ནང་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་གྱི་འཁྲུངས་ལོ་ནི་སྤྱི་ལོ་དྲུག་བརྒྱའི་ནང་ཡིན་པར་འདོད་༽། དེ་ནི་ཕོ་བྲང་བྱམས་པ་མི་འགྱུར་གླིང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་རེད་ཟེར།
  sa mo glang gi lug zer de yas de yin na/_da spyi lo la cha bzhag na spyi lo gcig stong gang zar(zer)spyi lo la cha bzhag na bdun brgya dgu bcu go gnyis kyi lo la(spyir btang bod kyi yongs grags lo rgyus yig cha mang che ba'i nang rgyal po srong btsan gyi 'khrungs lo ni spyi lo drug brgya'i nang yin par 'dod )/_de ni pho brang byams pa mi 'gyur gling du sku 'khrungs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་དེ་ནི་རྦད་དེ། ཕོ་བྲང་དེ་ནི་མི་འགྱུར་བྱམས་པ་གླིང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་རེད་ཟེར། ཁོང་སྐུ་འཁྲུངས་ནས་ག་རེ་གནང་པ་རེད་ཟེར་ན། ཁོང་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་བཞེས་པའི་དེའི་ཚེ་ན། ཡབ་ཀྱི་ཨེ་ཡབ་ཀྱི་འཇིགས་པ་མེད་པའི་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་སྟོབས་ཀྱིས་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོར་དབང་བསྐུར་ཟེར་ན་དེ་ནི། དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་བཞེས་པི་སྐབས་ལ་ཆ་བཞག་ནའི་རེད། 
  srong btsan sgam po de ni rbad de/_pho brang de ni mi 'gyur byams pa gling du sku 'khrungs pa red zer/_khong sku 'khrungs nas ga re gnang pa red zer na/_khong dgung lo bcu gsum bzhes pa'i de'i tshe na/_yab kyi e yab kyi 'jigs pa med pa'i seng ge'i khri la stobs kyis 'khor los bsgyur ba'i rgyal por dbang bskur zer na de ni/_dgung lo bcu gsum bzhes pi skabs la cha bzhag na'i red/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡབ་གནམ་རི་སྲོང་བཙན་གྱི་ཡིན་ན་ཁོང་དཔེར་ན་ཁོང་རང་གི་དཔེར་ན་ཡབ་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་དེ་ལ་ཡིན་ན་སྟོབས་ཀྱིས་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ལ་དབང་བསྐུར་ར་རེད་ཟེར། 
  yab gnam ri srong btsan gyi yin na khong dper na khong rang gi dper na yab kyi rgyal srid de la yin na stobs kyis 'khor los bsgyur ba'i rgyal po la dbang bskur ra red zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཟེར་ཡས་དེ་ནི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཟེར་ཡས། དངུལ་གྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་ཟེར་ཡས་།ཟངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ། ལྕགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཟེར་ཡས་ལ་སོགས་པ། སྔ་མ་གཅིག་གི་འཇིག་རྟེན་གཅིག་གི་དང་པོ་ཆགས་པའི་ཁ་གཏུག་ལ་ཡིན་ན་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད་པ།
  de ni 'khor los bsgyur ba'i rgyal po zer yas de ni 'khor los bsgyur ba'i rgyal po zer yas/_dngul gyi 'khor los bsgyur ba zer yas /zangs kyi 'khor los bsgyur ba/_lcags kyi 'khor los bsgyur ba'i rgyal po la zer yas la sogs pa/_snga ma gcig gi 'jig rten gcig gi dang po chags pa'i kha gtug la yin na de 'dras yo'o red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་དེ་ནི་ཨ་ནི་དེ་འོང་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་དེ་ནི་སྟོབས་ཀྱིས་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཨ་ནི། དབང་བསྐུར་རོ་ཟེར།
  byas tsang de ni a ni de 'ong srong btsan sgam po'i de ni stobs kyis 'khor los bsgyur ba'i rgyal po la a ni/_dbang bskur ro zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་ཟེར། དེའི་ཚེ་ཟེར་ན། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་རྒྱལ་སྲིད་བཞེས་པ་དེའི་ཚེ། རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་དགོངས་ལ་དེ་ནི་ང་ཡང་དེ་ནི་ངས་ཁ་བ་ཅན་གྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་འགྲོ་དོན་བྱེད་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་པོ་ཞིག་མ་བྱུང་ན། བྱུང་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་དུ་དགོངས་ནས། ད་ང་རང་ཚོ་རྦད་དེ་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་དེ་ལ་ཡིན་ན་དཔེར་ན་ངས་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་སྐྱོངས་བའི་ཁ་གཏུག་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི་ངས། ང་རང་རང་ཉིད་ལ་དབང་བསྐུར་བའི། དབང་བསྐུར་མཁན་གྱི་དཔེར་ན།
  da srong btsan sgam pos zer/_de'i tshe zer na/_srong btsan sgam pos rgyal srid bzhes pa de'i tshe/_rgyal po'i thugs dgongs la de ni nga yang de ni ngas kha ba can gyi sems can rnams kyi 'gro don byed pa la dbang bskur ba po zhig ma byung na/_byung na ci ma rung snyam du dgongs nas/_da nga rang tsho rbad de de ni bod kyi rgyal khams de la yin na dper na ngas 'gro ba thams cad skyongs ba'i kha gtug la cha bzhag na de ni ngas/_nga rang rang nyid la dbang bskur ba'i/_dbang bskur mkhan gyi dper na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་གཅིག་གི་ཡི་དམ་ཟེར་ན། ད་དེ་འདྲས་གཅིག་གི་མགོན་གཅིག་མ་བྱུང་ན་གཅིག་གི་ཅི་མ་རུང་སྙམ་དུ་དགོངས་པའི་ཚེ། དེ་ནི་གང་རེད་ཟེར་ན། དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་ལྷའི་བདུད་རྩིའི་ཆུས་གང་བས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ་ཞིང་། དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡིན་ན། རིན་པོ་ཆེ་བུམ་པ་ལྷའི་བདུད་རྩིས་གང་བའི་ཆུས་དེ་ནི་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ།
  da de 'dras gcig gi yi dam zer na/_da de 'dras gcig gi mgon gcig ma byung na gcig gi ci ma rung snyam du dgongs pa'i tshe/_de ni gang red zer na/_dpal kun tu bzang pos rin po che'i bum pa lha'i bdud rtsi'i chus gang bas sku khrus gsol zhing /_dpal kun tu bzang po yin na/_rin po che bum pa lha'i bdud rtsis gang ba'i chus de ni srong btsan sgam po la sku khrus gsol/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨ་མི་དེ་བ་ཟེར་ན། ད་ད་ལྟ་འོད་དཔག་མེད་རེད། ཨ་མི་དེ་བ་ཟེར་བ་རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་ལ་ཨ་མི་དེ་བ་ཟེར་གྱི་རེད། ང་རང་ཚོ་བོད་སྐད་ལ་ཆ་བཞག་ན་འོད་དཔག་མེད་ཟེར་གྱི་རེད།
  a mi de ba zer na/_da da lta 'od dpag med red/_a mi de ba zer ba rgya gar gyi skad la a mi de ba zer gyi red/_nga rang tsho bod skad la cha bzhag na 'od dpag med zer gyi red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་རྒྱལ་པོའི་དབུ་ལ་རེག་ནས་དབང་བསྐུར་བས། བརྗོད་པར་དཀའི་བའི་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས། དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་རྒྱལ་པོའི་དབུ་ལ་ཨ་ནི་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ། དབུ་ལ་རེག་པས་དེ་ནི་ཨེ། བརྗོད་པར་དཀའ་བའི་སྤྲུལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་དེ་འདྲས་ཀྱིས་རྐྱེན་པས།
  de ni rgyal po'i dbu la reg nas dbang bskur bas/_brjod par dka'i ba'i sprul pa sna tshogs/_de 'dras kyi dper na rgyal po'i dbu la a ni 'od dpag med kyi dbang bskur ba/_dbu la reg pas de ni e/_brjod par dka' ba'i sprul sna tshogs kyis de 'dras kyis rkyen pas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དབང་བསྐུར་བའི་མཇུག་ལ་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་གང་འདྲས་ཡིན་ནམ། དེ་ནི་སྤྲུལ་པ་ག་ཚོད་བསྟན་ཐུབ་པ། སྤྲུལ་པ་ཡིན་ན་ག་ཚོད་བསྟན་ཐབ་པ་རེད་པ། 
  dbang bskur ba'i mjug la de ni rgyal po srong btsan sgam po la cha bzhag na gang 'dras yin nam/_de ni sprul pa ga tshod bstan thub pa/_sprul pa yin na ga tshod bstan thab pa red pa/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ག་མང་ལྟར་འོང་ད་ག་ནང་ལྟར་གྱི་དཔེར་ན་གང་ཡིན་ནའི་རྦད་དེ་གསལ་པོར་གཟིགས་པ་ལ་སོགས་པ། དེ་ནི་ངོ་མཚར་བའི་མཚན་མ་མཐའ་ཀླས་པ་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  da ga mang ltar 'ong da ga nang ltar gyi dper na gang yin na'i rbad de gsal por gzigs pa la sogs pa/_de ni ngo mtshar ba'i mtshan ma mtha' klas pa de 'dras byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ངོ་མཚར་བའི་མཚན་མ་དེ་འདྲས་ཧང་། ཡག་པོ་དེ་འདྲས་ཞེ་དྲག་བྱུང་བ་རེད་ཟེར། འོང་ད་དེ་ནས། རི་བོ་གྲུང་འཛིན་ནམ་པོ་ཏཱ་ལ་དེ་ལ་རི་བོ་གྲུ་འཛིན་ནམ་ཟེར་ན། པོ་ཏཱ་ལ་ཟེར་ཡས་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་རེད་པ། དེ་ནི་བོད་སྐད་ལ་ཆ་བཞག་ན་རི་བོ་གྲུ་འཛིན་ནམ་ཟེར་ན། པོ་ཏཱ་ལའི་རི་དེ་གི་རྩེ་ལ་ཕོ་བྲང་བཏབ་ནས་རྒྱུན་དུ་བཞུགས་པ་བཞུགས་ན་ཟེར།  
  ngo mtshar ba'i mtshan ma de 'dras hang /_yag po de 'dras zhe drag byung ba red zer/_'ong da de nas/_ri bo grung 'dzin nam po tA la de la ri bo gru 'dzin nam zer na/_po tA la zer yas de rgya gar gyi skad red pa/_de ni bod skad la cha bzhag na ri bo gru 'dzin nam zer na/_po tA la'i ri de gi rtse la pho brang btab nas rgyun du bzhugs pa bzhugs na zer/__
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  པོ་ཏཱ་ལའི་ཕོ་བྲང་གི་རྩེ་ལ་ཨ་ནི་སྐབས་དེར་རྒྱུན་དུ་བཞུགས་ན་མཐའ་བཞིའི་གུས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ནི་རང་དབང་མེད་པར་རྒྱལ་པོར་གུས་འདུད། གུས་པའི་འདུད་པ་ཟེར་ན། མཐའ་བཞིའི་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་མཐའ་སྐོར་དུ་གནས་པའི་རྒྱལ་པོ་ཚོས་ཡིན་ན་རྦད་དེ་གུས་པ་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་པོ་ཐབས་ཅད་ཀྱི་དེ་ནི་རང་དབང་མེད་པར་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་ལ་གུས་པས་འདུད་པ་དང་།
  po tA la'i pho brang gi rtse la a ni skabs der rgyun du bzhugs na mtha' bzhi'i gus ldan gyi rgyal po thams cad kyi de ni rang dbang med par rgyal por gus 'dud/_gus pa'i 'dud pa zer na/_mtha' bzhi'i de ni bod kyi mtha' skor du gnas pa'i rgyal po tshos yin na rbad de gus pa dang ldan pa'i rgyal po thabs cad kyi de ni rang dbang med par de ni rgyal po la gus pas 'dud pa dang /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། དེ་ནི་སྐུའི་དབང་ཕྱུག་དང་གསུང་གི་དབང་ཕྱུག ཐུགས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག འོང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་དབང་ཕྱུག ཀུན་འགྲོའི་དབང་ཕྱུག གནས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག ཅི་འདོད་པ་བསྐྱེད་པའི་དབང་ཕྱུག ཡོན་ཏན་གྱི་དབང་ཕྱུག་བཅས། ད་གཅིག་གི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ལ་དགོས་པའི་དབང་ཕྱུག་གི་བརྒྱད་ཀྱི་ཡོན་ཏན། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་ཚངས་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  'ong /_de ni sku'i dbang phyug dang gsung gi dbang phyug_thugs kyi dbang phyug_'ong rdzu 'phrul gyi dbang phyug_kun 'gro'i dbang phyug_gnas kyi dbang phyug_ci 'dod pa bskyed pa'i dbang phyug_yon tan gyi dbang phyug bcas/_da gcig gi rgyal po chen po la dgos pa'i dbang phyug gi brgyad kyi yon tan/_phun sum tshogs pa de 'dras yin na tshangs yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་དགོངས་ནས་ད་ཨ་ནི་ལྷ་ས་ལ་མར་ཨེ། ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་བྱམས་པ་མི་འགྱུར་གླིང་ནས་ཕར་ལྷ་ས་ལ་ལ་ཕེབས་པའི་གོམ་པ་དེ་འདྲས་བྱུང་པ་རེད་ཟེར།
  dbang phyug brgyad kyi yon tan mtha' dag 'bad med lhun gyis grub par dgongs nas da a ni lha sa la mar e/_pho brang chen po byams pa mi 'gyur gling nas phar lha sa la la phebs pa'i gom pa de 'dras byung pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཕེབས་དུས་ཙམ་པ་ད་ཤུལ་ལམ་ཟེར་ན། དེ་ནི་ཕེབས་པའི་ལམ་ཁ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི་བཞུགས་ཏེ། གེ་རེའི་འཕྲེད་དུ་ཟེར། གེ་རེ་ཟེར་གེ་རེ་ཟེར་ཡས་དེ་ཡིན་ན་བྲག་ཡེར་པའི་རྒྱུད་ནས་མར་དབུས་སྟོད་དུ་ཕེབས་ཡས་ཀྱི་གེ་རེ་ཟེར་ཡས་ས་ཆ་གཅིག་ཡོའོ་རེད་དེ་ནས་མར་ཕེབས་པའི་ཁ་གཏུག་ལ་ཆ་བཞག་ན།
  phebs dus tsam pa da shul lam zer na/_de ni phebs pa'i lam kha cha bzhag na de ni bzhugs te/_ge re'i 'phred du zer/_ge re zer ge re zer yas de yin na brag yer pa'i rgyud nas mar dbus stod du phebs yas kyi ge re zer yas sa cha gcig yo'o red de nas mar phebs pa'i kha gtug la cha bzhag na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་ཕེབས་པའི་ཁ་གཏུག་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཡིག་དྲུག་དེ་ནི་ཡི་གེ་དྲུག་པ་ཟེར་ན། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དེ་ནི་བརྩམས་པ་རེད་པ། ཡིག་གེ་དྲུག༼༽ཟེར་ཡས་ཀྱི་ད་འདྲས་ཀྱི་མ་ཎི་ཡིག་དྲུག་གཅིག་དེ་ནི་རང་བྱོན་གྱི་ཞལ་གཟིགས་པ་བྱུང་བ་དང་། ཞལ་གཟིགས་པ་བྱུང་བ་དེ་ལས་འོང་མ་ཎི་ཡིག་དྲུག་ད་ཞལ་གཟིགས་པ་དེ་ལ་དེ་ནི་རྒྱལ་པོས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། གསོལ་བ་སྨོན་ལམ་བཏབ་པའི་དེ་ནི་ཡིག་དྲུག་མ་ནི་རང་བྱོན་དེ་ལས་དེ་ནི་དབང་པོའི་གཞུ་ལྟར་བཀྲ་བའི་ཡི་གེ་དྲུག་པ་དེ་ལས་དེ་ནི་རྦད་དེ། དེ་ལ་དེ་ནི་དབང་པོའི་གཞུ་ལྟར་བཀྲ་དེ་ནི་དེ་རྦད་དེ་འོང་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས།
  e phebs pa'i kha gtug la cha bzhag na/_yig drug de ni yi ge drug pa zer na/_spyan ras gzigs kyi de ni brtsams pa red pa/_yig ge drug()zer yas kyi da 'dras kyi ma Ni yig drug gcig de ni rang byon gyi zhal gzigs pa byung ba dang /_zhal gzigs pa byung ba de las 'ong ma Ni yig drug da zhal gzigs pa de la de ni rgyal pos sku khrus gsol/_gsol ba smon lam btab pa'i de ni yig drug ma ni rang byon de las de ni dbang po'i gzhu ltar bkra ba'i yi ge drug pa de las de ni rbad de/_de la de ni dbang po'i gzhu ltar bkra de ni de rbad de 'ong gang zer dgos red pas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འཇའ་མཚོན་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་འོད་ཟེར་སྣ་ཚོགས་འཕྲོས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། དེ་ནི་བྲག་ལ་ཡིན་ན་ག་རེ་བྱུང་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་དེ་ག་ནང་ལྟར་སྒྲོལ་མ་དང་། རྟ་མགྲིན་གྱི་སྐུའི་སྣང་བརྙན་བྱོན་པ་ཤར་བ་ལ་ཕོག་ཟེར། 
  'ja' mtshon nang ltar gyi thog nas de ni kha dog sna tshogs rnam par bkra ba'i 'od zer sna tshogs 'phros pa la brten nas/_de ni brag la yin na ga re byung yo'o red zer na/_spyan ras gzigs dang de ga nang ltar sgrol ma dang /_rta mgrin gyi sku'i snang brnyan byon pa shar ba la phog zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་དེ་གང་ཟར༼ཟེར༽ཡིག་དྲུག་འོད་ཟེར་དེ་ལ་དེ་གས་དེ་ལ་འོད་ཟེར་དེ་གས་དེ་འཕྲོས་ནས་ག་རེ་ཟེར་ན།
  de ni de gang zar(zer)yig drug 'od zer de la de gas de la 'od zer de gas de 'phros nas ga re zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་བྲག་གི་ཐོག་ལ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་སྒྲོལ་མ། རྟ་མགྲིན་གྱི་སྐུའི་སྣང་བརྙན་དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་རང་བྱོན་དུ་ཤར་བ་ལ་དེ་ཡིན་ན་དེ་ནི། དེའི་གང་ཟར༼ཟེར༽ཨེ། ཡིག་དྲུག་རང་བྱོན་གྱི་འོད་ཟེར། དེ་གས་དེ་ལ་ཕོག དེ་དག་ལས་ཀྱང་རྦད་དེ་དེ་ནི་རྦད་དེ་ཨེ། སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་སྒྲོལ་མ་རྟ་མགྲིན་གྱི་དེ་ནི་སྐུ་གཟུགས་དེ་ལ་སྣང་བརྙན་དེ་གས་དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པ་དེ་གས་དེ་སླར་ཡང་རྦད་དེ་མ་ཎི་ཡིག་དྲུག་གི་ཐོག་ལ་ཕར་ཕོག་པའི་དེ་ནི་འོད་ཟེར་འཕྲེང་བ་དེ་ནི་རྦད་དེ་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་མི་ཚང་མའི་མིག་གི་ཡུལ་དུ་བྱེད་དུས་ཙམ་པ།ཧང་བསང་ཡས་འདྲ་པོ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ངོ་མཚར་བའི་གཟིགས་མོ་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་རེད་ཟེར། 
  de ni brag gi thog la spyan ras gzigs dang sgrol ma/_rta mgrin gyi sku'i snang brnyan de ni skabs de dus rang byon du shar ba la de yin na de ni/_de'i gang zar(zer)e/_yig drug rang byon gyi 'od zer/_de gas de la phog_de dag las kyang rbad de de ni rbad de e/_spyan ras gzigs dang sgrol ma rta mgrin gyi de ni sku gzugs de la snang brnyan de gas de las 'od zer 'phros pa de gas de slar yang rbad de ma Ni yig drug gi thog la phar phog pa'i de ni 'od zer 'phreng ba de ni rbad de 'dren byed kyi yul du mi tshang ma'i mig gi yul du byed dus tsam pa/hang bsang yas 'dra po de 'dras kyi ngo mtshar ba'i gzigs mo de 'dra byung ba red zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ངོ་མཚར་བ་བྱེད་དུས་ཙམ་པ་ད་གཞན་དག་གི་སྤྱིར་བཏང་མི་ཚོས་ཆ་བཞག་ན་ད་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ཚོས་བལྟ་དུས་ཙམ་པ། འོང་གཅིག་གི་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། ཡིག་དྲུག་རང་བྱོན་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་གསལ་པོ་མ་ཐོན་ཙམ་ད་དེ་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་དུས་ཙམ་པ།
  ngo mtshar ba byed dus tsam pa da gzhan dag gi spyir btang mi tshos cha bzhag na da so so'i skye bo tshos blta dus tsam pa/_'ong gcig gi de 'dras kyi dper na/_yig drug rang byon la sogs pa de tsho gsal po ma thon tsam da de gang 'dras red zer dus tsam pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྦད་དེ་མཇའ་མཚོན་དེ་འདྲས་ཤར་གྱི་འདུག་ཟེར། མཇའ་ཤར་གྱི་འདུག་ཟེར། དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་ནི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་དེ་ནི་བཤད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  rbad de mja' mtshon de 'dras shar gyi 'dug zer/_mja' shar gyi 'dug zer/_de 'dras kyi de ni skye bo rnams kyi de ni bshad kyi yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི། བལ་པོའོ་ལྷ་བཟོ་བ་དག་གི། ད་སྲོང་བཙན་དུས་སྐབས་ལ་བྱས་ན་ལྷ་བཞངས་༼བཞེངས་༽ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་མང་པོ་ཅིག་དེ་ནི་བལ་པོ་ནས་ཡོང་བ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད། བལ་པོའི་ལྷ་བཟོ་དག་གི་དེ་ནི་སོར་མོའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་དེ་ནི་ལག་རྩལ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ནི་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན།
  skabs de dus de ni/_bal po'o lha bzo ba dag gi/_da srong btsan dus skabs la byas na lha bzhangs (bzhengs )la sogs pa de 'dras mang po cig de ni bal po nas yong ba de 'dras gcig red/_bal po'i lha bzo dag gi de ni sor mo'i sgyu rtsal gyi de ni lag rtsal la brten nas de ni gang 'dras red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐུ་རྟེན་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་། ཨེ་སྒྲོལ་མ་དང་རྟ་མགྲིན། ད་གསུངས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་སོགས་པ་གསུང་རྟེན་ཡི་གེ་དྲུག་པ་ལ་སོགས་པ། དེ་གས་དེ་གང་བྱུང་པ་དེ་ནི་བྲག་ལ་སྔ་མ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་གསལ་བར་བྲག་ལ་བརྐོས་པ་རེད་ཟེར།
  sku rten spyan ras gzigs dang /_e sgrol ma dang rta mgrin/_da gsungs kyi snying po la sogs pa gsung rten yi ge drug pa la sogs pa/_de gas de gang byung pa de ni brag la snga ma ji ma ji bzhin gsal bar brag la brkos pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གསལ་བར་བརྐོས། གསལ་བར་བརྐོས་དེ་གས་དེ་མཛད་པ་སྐྱངས་གྲུབ་པའི་མཇུག་ལ་དེ་ནི་ག་རེ་བྱས་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། 
  gsal bar brkos/_gsal bar brkos de gas de mdzad pa skyangs grub pa'i mjug la de ni ga re byas yo'o red zer na/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་དེ་ནི་རྒྱལ་པོའི་བློན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་དེ་ནི་རྒྱལ་པོའི་བློན་པོ་དེ་གས་དེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ནི། ཕོ་བྲང་འོང་པོ་ཏཱ་ལ་ཡར་ཕེབས་པ་རེད། ཕེབས་ནས་དེ་ནི། ཕེབས་ནས་འཆི་བ་མེད་པའི་ཕོ་བྲང་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་བཟང་ཨ་ནི་གངས་ཅན་གྱི་ས་གཞི་འདི་ལ་འཕོས་པ་ལྟར་་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་ཀུན་གསལ་བུ་མོའི་འགྲམ་སྟེགས་ཏེ། ནམ་མཁའ་ཡང་མཐོ་ཞིང་མཐོ་བཙན་གྱི་ཕོ་བྲང་ནི་གསར་དུ་བཞངས་༼བཞེངས་༽པ་རེད་ཟེར།
  de nas de ni rgyal po'i blon po 'khor dang bcas pa de ni rgyal po'i blon po de gas de 'khor dang bcas pa ni/_pho brang 'ong po tA la yar phebs pa red/_phebs nas de ni/_phebs nas 'chi ba med pa'i pho brang rnam par rgyal ba'i khang bzang a ni gangs can gyi sa gzhi 'di la 'phos pa ltar yid du 'ong ba zhig kun gsal bu mo'i 'gram stegs te/_nam mkha' yang mtho zhing mtho btsan gyi pho brang ni gsar du bzhangs (bzhengs )pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་གང་འདྲས་ཅིག་རེད་ཟེར་ན། དེ་ནི་རིན་ཆེན་འཁོར་ལོའི་བློན་་དང་བཅས་པ་ནི། ཨེ་ཕོ་བྲང་པོ་ཏཱ་ལར་འོང་པོ་ཏཱ་ལར་ཕེབས། ཕེབས་ནས་ཨ་ནི་གང་འདྲས་འཆི་བ་མེད་པའི་ཕོ་བྲང་ཟེར་ན། བརྒྱ་སྦྱིན་གྱི་ཁང་བཟང་ནང་ལྟར། དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ། ཁང་བཟང་བཟང་པོ།  བཟང་པོ་དེ་འདྲས་རེད་པ།
  da de gang 'dras cig red zer na/_de ni rin chen 'khor lo'i blon dang bcas pa ni/_e pho brang po tA lar 'ong po tA lar phebs/_phebs nas a ni gang 'dras 'chi ba med pa'i pho brang zer na/_brgya sbyin gyi khang bzang nang ltar/_de 'dras kyi dper na rnam par rgyal ba/_khang bzang bzang po/__bzang po de 'dras red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་གངས་ཅན་གྱི་རྦད་དེ་ས་གཞི་དེ་ལ་འཕོས་པ་དང་དེ་ནི་ལྷ་ཡུལ་གྱི་དཔེར་ན། བརྒྱ་སྦྱིན་གྱི་ཕོ་བྲང་དེ་ནི་གངས་ཅན་ས་གཞི་བོད་ཀྱི་དཔེར་ན། གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་ལྷ་སའི། གངས་ཅན་གྱི་ས་གཞི་དེ་ལ་འཕོས་པ་ལྟ་བུ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཡིད་དུ་འོང་བ་དེ་ནི་དེ་གཅིག་རེད།
  de ni gangs can gyi rbad de sa gzhi de la 'phos pa dang de ni lha yul gyi dper na/_brgya sbyin gyi pho brang de ni gangs can sa gzhi bod kyi dper na/_gangs can gyi ljongs lha sa'i/_gangs can gyi sa gzhi de la 'phos pa lta bu de 'dras kyi yid du 'ong ba de ni de gcig red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་ཡིད་དུ་འོངས་བའི་ཕོ་བྲང་དེ་ནི་མཐོ་པོ་ཡིན་པ་དང་ཉམས་དོད་པོ་ཡོད་པ། དེ་འདྲས་ཀྱི་ཀུན་གསལ་བུ་མོའི་འགྲམ་སྟེགས་ཟེར་ན་ད་ནམ་མཁའ་བཀྱག་ཐུབ་པ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་རྦད་དེ་མཐོ་ཞིང་བརྗིད་ཆགས་པ་རེད་པ། མཐོ་ཞིང་བརྗིད་ཆགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན།
  'ong yid du 'ongs ba'i pho brang de ni mtho po yin pa dang nyams dod po yod pa/_de 'dras kyi kun gsal bu mo'i 'gram stegs zer na da nam mkha' bkyag thub pa nang ltar gyi thog nas de ni rbad de mtho zhing brjid chags pa red pa/_mtho zhing brjid chags pa de 'dras kyi dper na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཕོ་བྲང་གསར་དུ་བཞངས་༼བཞེངས་༽ཡས་འོང་བཞེངས་ནས་ཨ་ནི་ག་རེ་གནང་བ་ཟེར་ན། སྤྲུལ་པའི་དམག་དཔུང་བཅས་ནས། ལྷན་ཅིག་རྒྱལ་པོ་བཞུགས་པ་རེད། ཟེར།
  pho brang gsar du bzhangs (bzhengs )yas 'ong bzhengs nas a ni ga re gnang ba zer na/_sprul pa'i dmag dpung bcas nas/_lhan cig rgyal po bzhugs pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱལ་པོ་བཞུགས་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་བཞུགས་པའི་ཁ་གཏུག་ལ་བྱེད་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་མཐའ་བཞིའི་རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དཀྱིལ་ནས་དེ་ནི་རྦད་དེ། ཁོང་ཚོས་གོ་ཡས་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེ་ནི་ད་ལྟ་ཁོང་ཚོའི་མཐའ་བཞིའི་རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣ་བ་ལ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ན་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་མགོ་གཉིས་པ་གཅིག་ཡོའོ་རེད། ཟེར།
  rgyal po bzhugs dus tsam pa de ni bzhugs pa'i kha gtug la byed dus tsam pa/_de ni mtha' bzhi'i rgyal po thams cad kyi dkyil nas de ni rbad de/_khong tshos go yas la cha bzhag na/_de ni da lta khong tsho'i mtha' bzhi'i rgyal po thams cad kyi rna ba la yin na/_da lta de ni bod kyi yul na de ni rgyal po mgo gnyis pa gcig yo'o red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མགོ་གཉིས་པ་ཟེར་ཡས་དེ་གང་འདྲས་ཅི་ཟེར་ན། དེ་ནི་དེ་ནི་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་རང་དེའི་དབུ་ལ་ཨ་ནི་ཨ་མི་དེ་བ་འོད་དཔག་མེད་ཡོད་པ་ཡིན་ཙང་དེ་ནི། རྒྱལ་པོ་སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ་པོ་མགོ་གཉིས་མ་བྱས་ནས་ཟེར་གྱིས། མགོ་གཉིས་པ་གཅིག་དེ་འདྲས་བཞུགས་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  mgo gnyis pa zer yas de gang 'dras ci zer na/_de ni de ni srong btsan sgam po srong btsan sgam po rang de'i dbu la a ni a mi de ba 'od dpag med yod pa yin tsang de ni/_rgyal po sprul pa'i rgyal po mgo gnyis ma byas nas zer gyis/_mgo gnyis pa gcig de 'dras bzhugs yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་ཁོང་ཚོའི་མཐའ་བཞིའི་རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣ་བ་ལ་དེ་འདྲས་ཅིག་ཐོས། ཐོས་ནས་དེ་ནི་ཁོང་གིས་ཡིན་ན་ད་མགོ་གཉིས་པ་དེ་གང་འདྲས་གནང་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  e khong tsho'i mtha' bzhi'i rgyal po thams cad kyi rna ba la de 'dras cig thos/_thos nas de ni khong gis yin na da mgo gnyis pa de gang 'dras gnang yo'o red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་རྦད་དེ་སྤྲུལ་པའི་དམག་གི་འགྱེད་ཐུབ་པ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་ཡིན་ན་ཞེ་དྲག་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  de ni rbad de sprul pa'i dmag gi 'gyed thub pa dang /_rdzu 'phrul yin na zhe drag yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་བྱེད་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་རང་དབང་མེད་པར་རྦད་དེ་ད་ང་རང་ཚོས་ཡིན་ན་འོང་། ཡག་པོ་འདྲ་ཅིག་གུས་འདུད་ཞུ་མ་ཐུབ་ན་ཕྱིན་ཆད་ཡིན་ན་སོ་སོ་དབང་ལ་བསྒྱུར་གྱི་རེད་ཟེར་ན། དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་སོ་སོའི་རྒྱལ་སྲིད་དེ་གས་དེ་བཅོམ་མི་ཡོང་ངམ་བསམ་པའི་ལ་སོགས་པ་ངང་སྐྲགས་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  de 'dras byed dus tsam pa de ni rang dbang med par rbad de da nga rang tshos yin na 'ong /_yag po 'dra cig gus 'dud zhu ma thub na phyin chad yin na so so dbang la bsgyur gyi red zer na/_de 'dras kyi dper na so so'i rgyal srid de gas de bcom mi yong ngam bsam pa'i la sogs pa ngang skrags de 'dras byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བརྗིད་ཉམས་ཀྱི་དབང་གི་རང་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ནས་དེ་ནི་རང་རང་གི་དཔེར་ན། རྒྱ་གར་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་རང་རང་རྒྱལ་ཁབ་ནས། དེ་ནི་རྒྱལ་པོའི་མདུན་དུ་དུས་གཅིག་ཏུ་བཅར་ཡོང་བའི་ཨ་ནི་དུས་གཅིག་ཏུ་འཛོམ་པ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས།  སྔོན་ནས་ཁ་ཆད་བྱས་པ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་མཐའ་བཞིའི་རྒྱལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ནི་དེ་ནི་རྦད་དེ་ཡོང་ཡས་ཀྱི་ཆད་པོའམ། ཁ་དན་ཡོད་པ་ལྟར་བྱས་ནས། ཕོ་བྲང་པོ་ཏཱ་ལ་གསར་དུ་བརྩིགས་པ། ཕོ་བྲང་པོ་ཏཱ་ལ་དེ་ནི་གསར་དུ་བརྩིགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ནི་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་ཡས་ལ་མིང་བཏགས་ཡས་བྱས་ནས།
  brjid nyams kyi dbang gi rang rang gi rgyal khab de nas de ni rang rang gi dper na/_rgya gar la sogs pa de 'dras kyi rang rang rgyal khab nas/_de ni rgyal po'i mdun du dus gcig tu bcar yong ba'i a ni dus gcig tu 'dzom pa nang ltar gyi thog nas/__sngon nas kha chad byas pa nang ltar gyi thog nas de ni mtha' bzhi'i rgyal khams thams cad ni de ni rbad de yong yas kyi chad po'am/_kha dan yod pa ltar byas nas/_pho brang po tA la gsar du brtsigs pa/_pho brang po tA la de ni gsar du brtsigs pa la brten nas de ni rten 'brel zhu yas la ming btags yas byas nas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་ཡས་དང་དེ་ནི་ལེགས་སོ་ཞུ་ཡས་ཐོག་ལ་མིང་བཏགས་ནས་དེ་ནི་རྦད་དེ་འོང་། མིང་བཏགས་པ་རེད་མ་གཏོགས་དོན་དུ་རྦད་དེ་ སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་དགོངས་པ་བསྒྲུབ་ཡས་ཀྱི་ཆེད་དུ། དེ་འདྲས་ཡོང་བ་རེད་ཟེར།
  rten 'brel zhu yas dang de ni legs so zhu yas thog la ming btags nas de ni rbad de 'ong /_ming btags pa red ma gtogs don du rbad de _srong btsan sgam po'i dgongs pa bsgrub yas kyi ched du/_de 'dras yong ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡོང་ནས་དེ་ནི་གུས་འདུད་ལྷུར་ལེན་བྱས་ནས། ཨ་ནི་རྦད་དེ་གུས་པ་ལྷུར་ལེན་བྱས་ནས་ཕར་ནས་ཚུར་ཁོང་ཚོས་ཡིན་ན་དངོས་པོ་ཁྱེར་བྱས། དངོས་པོ་གྱ་ནོམ་པའི་འབུལ་སྐྱེས་བཟང་པོ་ནི་སོ་སོ་ལུང་པ་སོ་སོའི་མིས་ཐོན་ཁུངས་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ། དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དངོས་པོ་རྒྱ་ནོམ་པའི་འབུལ་སྐྱེས་བཟང་པོ་དེ་འདྲས་ཕུལ་བྱས་རེད་པ།
  yong nas de ni gus 'dud lhur len byas nas/_a ni rbad de gus pa lhur len byas nas phar nas tshur khong tshos yin na dngos po khyer byas/_dngos po gya nom pa'i 'bul skyes bzang po ni so so lung pa so so'i mis thon khungs ga re yod pa de/_de 'dras kyi thog nas dngos po rgya nom pa'i 'bul skyes bzang po de 'dras phul byas red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཕུལ་པ་དང་ད་ག་ནང་ལྟར་སྙན་ཞིང་འཇེབས་པའི་སྙན་པོ་དང་གཅིག་གི་འདྲ་ཆགས་པོ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྦད་དེ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ལ་ཡིན་ན་བསྟོད་བསྔགས་ཞུ་ཡས་དང་ད་ག་ནང་ལྟར་འཚམས་ཞུའི་ཡི་གེ་དེ་འདྲས་དང་དེ་ནི་བཅས་པའི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་ནས་སོ་སོའི་རང་རང་གི་དེ་ནི་བློན་པོ་དེ་འདྲས་མངགས་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  phul pa dang da ga nang ltar snyan zhing 'jebs pa'i snyan po dang gcig gi 'dra chags po de 'dras kyi thog nas rbad de srong btsan sgam po la yin na bstod bsngags zhu yas dang da ga nang ltar 'tshams zhu'i yi ge de 'dras dang de ni bcas pa'i thog nas de ni rgyal khab so so nas so so'i rang rang gi de ni blon po de 'dras mngags yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བློན་པོ་མངགས་པ་དེ་གས་དེ་ལ་ཡིན་ན་རྒྱལ་པོས་དེ་དང་དཔེར་ན། སྐབས་དོན་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་བློན་པོ་ཚོ་ལ་དཔེར་ན། སྐབས་དོན་སོ་སོའི་ལན་བསྐྱོན་ཡས་ལན་བསྐྱོན། ད་ག་ནང་ལྟར་རྒྱལ་པོ་སོ་སོར་ཡིན་ནའི་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོར་ཡིན་ནའི་ད་ག་ཞིག་པའི་མི་ཆབ་ཤོག་ལན་ཟེར་ན། བཀའ་ལན་དེ་འདྲས་གནང་བྱས་རེད་པ།
  blon po mngags pa de gas de la yin na rgyal pos de dang dper na/_skabs don rgyal khab so so'i blon po tsho la dper na/_skabs don so so'i lan bskyon yas lan bskyon/_da ga nang ltar rgyal po so sor yin na'i rgyal khab so sor yin na'i da ga zhig pa'i mi chab shog lan zer na/_bka' lan de 'dras gnang byas red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་བཀའ་ལན་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་ཡི་གེ་ལ་གནང་བྱས་རེད་པ། ཡི་གེ་དེ་གནང་བ་དང་ད་ག་ནང་ལྟར་གྱི་དཔེར་ན།ཁོང་ཚོ་ལ་ཆ་བཞག་ནའི། བློན་པོ་དེ་རྣམས་ལ་ཡིན་ནའི་རྦད་དེ་རྦད་དེ་ད་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས། དགོས་ལན་བཟང་པོའི་གསུང་དང་བཅས་ཁོང་ཚོ་ལ་ཡིན་ནའི་གུས་འདུད་གསུངས་ཡས་རྦད་དེ་བཟང་པོའི་གསུང་དང་གྱ་ནོམ་པའི་དངོས་པོ་ཨོའོ་དེ་ཚོ་ལ་ཡིན་ནའི་གྱ་ནོམ་པའི་དངོས་པོ་དེ་འདྲས་དཔེར་ན་གསོལ་རས་གནང་བྱས། རྦད་དེ་གསོལ་རས་གནང་བྱས་ཁོང་ཚོ་ལ་ཡིན་ན་འདོད་པ་ཚིམ་པར་བྱས་ནས་རེད་པ། དེ་ནི་རང་རང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕར་བརྫངས་པ་རེད་ཟེར།རང་རང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བརྫངས་བྱས་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  srong btsan sgam pos bka' lan rgyal khab so so'i yi ge la gnang byas red pa/_yi ge de gnang ba dang da ga nang ltar gyi dper na/khong tsho la cha bzhag na'i/_blon po de rnams la yin na'i rbad de rbad de da gang zer dgos red pas/_dgos lan bzang po'i gsung dang bcas khong tsho la yin na'i gus 'dud gsungs yas rbad de bzang po'i gsung dang gya nom pa'i dngos po o'o de tsho la yin na'i gya nom pa'i dngos po de 'dras dper na gsol ras gnang byas/_rbad de gsol ras gnang byas khong tsho la yin na 'dod pa tshim par byas nas red pa/_de ni rang rang rgyal khab la phar brdzangs pa red zer/rang rang rgyal khab la brdzangs byas de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་དེ་འདྲས་བྱེད་དུས་ཙམ་པ།མཐའ་བཞིའི་རྒྱལ་པོ་ཀུན་ཡིན་ནའི་ཡིད་རང་དབང་མེད་པར་དེ་ནི་དགའ་བར་བྱས་པ་རེད། ཟེར། དེ་འདྲས་གནང་བ་ལ་དེ་ནི་གང་འདྲས་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། དེ་ནི་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་སོ་སོ་བློན་པོ་ཚོ་སོ་སོའི་ལུང་པར་སླེབས་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་གྱད་དེ་གཅིག་བྱས། ད་ག་ནང་ལྟར་གྱི་དཔེར་ན་གཅིག་གི་དེ་ནས་རྒྱལ་པོའི་ཆབ་ཤོག་དང་ད་ག་ནང་ལྟར་དངོས་པོ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་སྐྱེས་ལན་ལ་སོགས་པ་ཨོའོ་དེ་ཚོ་གནང་དུས་ཙམ་པ་མཐའ་བཞིའི་རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཡིན་ནའི་དེ་ནི་ཡིད་རང་དབང་མེད་པར་དགའ་ནས། དགའ་བ་བྱས་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  de ni de 'dras byed dus tsam pa/mtha' bzhi'i rgyal po kun yin na'i yid rang dbang med par de ni dga' bar byas pa red/_zer/_de 'dras gnang ba la de ni gang 'dras byas pa red zer na/_de ni so so'i rgyal khab la so so blon po tsho so so'i lung par slebs dus tsam pa de ni bod kyi gnas tshul de gyad de gcig byas/_da ga nang ltar gyi dper na gcig gi de nas rgyal po'i chab shog dang da ga nang ltar dngos po la sogs pa de 'dras skyes lan la sogs pa o'o de tsho gnang dus tsam pa mtha' bzhi'i rgyal po thams cad yin na'i de ni yid rang dbang med par dga' nas/_dga' ba byas pa de 'dras gcig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་བོད་ལ་ཆ་བཞག་ནའི་དེ་རེད་ཟེར། གང་ཟར༼ཟེར༽། 
  da de 'dras kyi dper na bod la cha bzhag na'i de red zer/_gang zar(zer)/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བོད་ལ་ཆ་བཞག་ན་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ནི་ཕེབས། ཕེབས་པའི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའི་སྐུ་འཁྲུངས་བའི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའི་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་པ་ལ་རྒྱལ་སྲིད་ཟིན། རྒྱལ་སྲིད་ཟིན་པའི་མཇུག་གུ་ལ་དེ་ཡིན་ན། ཨ་ནི་ཕོ་བྲང་ཡིན་ན་དེ་ནི་རྩ་བའི་ད་དཔེར་ན། ད་སྔ་མ་ཡིན་ན་ཕོ་བྲང་བྱམས་པ་མི་འགྱུར་གླིང་ནས་ཕོ་བྲང་པོ་ཏཱ་ལ་ལ་ཚུར་སྤོས་པ་གནང་བྱས་དེ་འདྲས་གནང་བ་རེད་ཟེར། 
  bod la cha bzhag na srong btsan sgam po ni phebs/_phebs pa'i thog nas yin na'i sku 'khrungs ba'i thog nas yin na'i dgung lo bcu gsum pa la rgyal srid zin/_rgyal srid zin pa'i mjug gu la de yin na/_a ni pho brang yin na de ni rtsa ba'i da dper na/_da snga ma yin na pho brang byams pa mi 'gyur gling nas pho brang po tA la la tshur spos pa gnang byas de 'dras gnang ba red zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་གནང་བའི་མཇུག་གུ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ད་གཙོ་བོ་གང་ཟེར་དགོས་རེད། བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་བོད་ཡིག་དེ་ནི་གསར་དུ་བཟོ་ཡས་དེ་ནི་དགོངས་པ་དེ་འདྲས་གཏད་བྱས། དེ་ནི་ད་གཙོ་བོ་དཔེར་ན་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཟེར་ན། འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་རེད་པ།
  de 'dras gnang ba'i mjug gu la cha bzhag na da gtso bo gang zer dgos red/_bod kyi yi ge bod yig de ni gsar du bzo yas de ni dgongs pa de 'dras gtad byas/_de ni da gtso bo dper na 'jig rten dbang phyug zer na/_'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་དེ་ནི་རྦད་དེ་མིའི་རྗེ་བོའི་ཚུལ་དུ་ཕེབས་པའི་དེ་ནི་མིའི་རྗེ་བོའི་ཚུལ་དུ་ཕེབས་པའི་དེ་ནི་འགྲོ་བའི། བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་གཉེན་གཤིན་གྱི་སྐྱོང་བར་བྱོན་པ་ལ། ཁོང་གིས་དེ་ནི་ཁོང་ལ་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་ནི་ལྐོག་ཏུ་འགྱུར་པ་དེ་འདྲས་གའི་ཡོའོ་མ་རེད། ཁོང་རང་ཡིན་ནའི་ཚང་མ་མཁྱེན་གྱི་ཡོའོ་རེད་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་མངའ་བརྙེས་པ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  de ni spyan ras gzigs dbang phyug de ni rbad de mi'i rje bo'i tshul du phebs pa'i de ni mi'i rje bo'i tshul du phebs pa'i de ni 'gro ba'i/_bod kyi 'gro ba rnams la gnyen gshin gyi skyong bar byon pa la/_khong gis de ni khong la shes bya thams cad la de ni lkog tu 'gyur pa de 'dras ga'i yo'o ma red/_khong rang yin na'i tshang ma mkhyen gyi yo'o red shes bya thams cad la mnga' brnyes pa de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་བསལ་ལེར་གཟིགས་པ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར། ཨེ་དེ་འདྲས་རེད་མ་གཏོགས་ཡང་དེ་འདྲས་མ་རིག་པ་མུན་པའི་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཆ་དེ་འདྲས་ཡིན་ནའི་ཁྱོན་ནས་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར། མཁྱེན་པའི་འོད་སྟོང་གིས་ཆ་ཙམ་ཡང་ལུས་པ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་བསལ་ནའང་ཟེར། ད་རྦད་དེ་མ་རིག་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཨ་ནི་མཁྱེན་པའི་འོད་སྟོང་གིས་ནམ་ཡང་གཞོམ་པ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་གསལ་བ་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡིན་ནའི་རེད་ཟེར།
  'ong bsal ler gzigs pa de 'dras red zer/_e de 'dras red ma gtogs yang de 'dras ma rig pa mun pa'i de 'dras kyi cha de 'dras yin na'i khyon nas yo'o ma red zer/_mkhyen pa'i 'od stong gis cha tsam yang lus pa med par yongs su bsal na'ang zer/_da rbad de ma rig pa yongs rdzogs a ni mkhyen pa'i 'od stong gis nam yang gzhom pa med par yongs su gsal ba de 'dras gcig yin na'i red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡིན་ནའི་ད་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་བློ་དམན་གྱི་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་ཡིན་ན་གང་འདྲས་ཅིག་གནང་བ་རེད་ཟེར་ན། མཐོང་སྣང་། མོས་བློ་དང་འཚམས་་པའི་ཨེ། དེ་ནི་འགྲོ་བ་སོ་སོའི་མཐོང་སྣང་ལ་མོས་བློ་དང་འཚམས་པའི་ཕྱིར་དུ་གང་འདྲས་གནང་ཟེར་ན།
  yin na'i da so so skye bo blo dman gyi 'gro ba'i don du yin na gang 'dras cig gnang ba red zer na/_mthong snang /_mos blo dang 'tshams pa'i e/_de ni 'gro ba so so'i mthong snang la mos blo dang 'tshams pa'i phyir du gang 'dras gnang zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱལ་པོས་ཡིན་ནའི་ད་ཆབ་སྲིད་སྐྱོངས་བ་ལ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ཆབས་གཅིག་ཡང་དག་པར་སྐྱོངས་བ་དང་། ཆབ་གཅིག་ཆབ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་དུ་ཡང་དག་པར་སྐྱོངས་བ་དང་། ད་ག་ནང་ལྟར་འོང་ཆབ་སྲིད་ལུགས་ཟུང་གི་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པའི་གཅིག་འཛིན་པ་ལ་ཡི་གེ་འདི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་གྱི་གཞི་དང་རྩ་བ་ལྟ་བུར་གྱུར་པར་དགོངས་ནས། ཟེར།
  rgyal pos yin na'i da chab srid skyongs ba la yin gcig min gcig chabs gcig yang dag par skyongs ba dang /_chab gcig chab srid chos bzhin du yang dag par skyongs ba dang /_da ga nang ltar 'ong chab srid lugs zung gi khrims rnam par dag pa'i gcig 'dzin pa la yi ge 'di yon tan thams cad gyi gzhi dang rtsa ba lta bur gyur par dgongs nas/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཡིན་ན། རྒྱལ་པོ་ལ་ཆ་བཞག་ནའི་རྦད་དེ། ཨེ་་་། ཆབ་སྲིད་ཆོས་དང་སྲིད་ཀྱི་དཔེར་ན། ལུགས་ཟུང་གི་དེ་ནི་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པའི་དེ་ནི་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བདེ་བར་སྐྱོངས་བའི་བྱས་པ་ལས། ངེས་པར་དུ་ཡི་གེ་དེ་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བར་འགྱུར་པ་དེ་ནི་ཡི་གེ་དེ་ཡིན་པ་ལ་དགོངས་ནས། གང་འདྲས་གནང་བ་རེད་ཟེར་ན།
  de ni de 'dras yin na/_rgyal po la cha bzhag na'i rbad de/_e /_chab srid chos dang srid kyi dper na/_lugs zung gi de ni khrims rnam par dag pa'i de ni 'gro ba rnams kyis bde bar skyongs ba'i byas pa las/_nges par du yi ge de yon tan kun gyi/_yon tan thams cad kyi rtsa bar 'gyur pa de ni yi ge de yin pa la dgongs nas/_gang 'dras gnang ba red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མགོན་པོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་ཟུར་ཕུད་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ག་བུར་གསར་པའི་ཐིགས་པ་སྙིང་ལ་འཕོག་པས་ཟེར་ན། ད་མགོན་པོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་དེ་ནི་ཐོན་མི་སམྦྷོ་ཊ་དེ་ཡིན་ན། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་གསུངས་ཀྱི་ཞུ་གི་ཡོའོ་རེད།
  mgon po 'jam dpal dbyangs kyi zur phud byin rlabs kyi ga bur gsar pa'i thigs pa snying la 'phog pas zer na/_da mgon po 'jam dpal dbyangs kyi sprul pa de ni thon mi sam+b+ho Ta de yin na/_'jam dpal dbyangs kyi sprul pa yin gsungs kyi zhu gi yo'o red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ་ཟེར་ཡས་དེ་བྱས་ན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ་ཞུ་གྱི་ཡོའོ་རེད་པ། བྱིན་རླབས་ཀྱི་ག་བུར་གསར་པའི་ཐིགས་པ་སྙིང་ལ་འཕོག་པའི་ཤེས་བྱའི་གནས་ལ་རྨོངས་རྟུལ་གྱི་ཚ་གདུང་ལྷག་མེད་དུ་བཅིལ་བའི་མདུན་ན་འདོན་ཟེར་ན།
  byas nas zur phud lnga pa zer yas de byas na 'jam dpal dbyangs la zur phud lnga pa zhu gyi yo'o red pa/_byin rlabs kyi ga bur gsar pa'i thigs pa snying la 'phog pa'i shes bya'i gnas la rmongs rtul gyi tsha gdung lhag med du bcil ba'i mdun na 'don zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་མ་རིག་པ་རྨོངས་པའི་གནས་ཟེར་ན། རྨོངས་པའི་དཔེར་ལ་ཚ་གདུང་ལྷག་མེད་དུ་བཅིལ་རེད་པ། ཚ་གདུང་ལྷག་མེད་དུ་བཅིལ་བའི་དཔེར་ན་མདུན་ན་འདོན་དེ་ནི། བཀའ་བློན་ཆེན་པོ་བཀའ་ཡི་བློན་པོ་ཆེན་པོ་གཉལ་ནས་ཨ་ནི། ཐོན་མི་ཨ་ནུའི་བུ་སམྦྷོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་ཐོན་མི་ཨ་ནུའི་བུ་སམྦྷོ་ཊ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་ལོ་བརྒྱད་ལོན་པ་གཅིག་རེད་པ། ཐོན་མི་ཨ་ནུའི་བུ་གཉའ་ནས་ཨ་ནི་དེ་ནི་བློན་པོ་བློན་ཆེན་ཨ་ནུའི་བུ་སམྦྷོ་ཊ་ཞེས་བྱ་བ། དེ་ནི་ལོ་བརྒྱད་ལོན་པ་གཅིག་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  da ma rig pa rmongs pa'i gnas zer na/_rmongs pa'i dper la tsha gdung lhag med du bcil red pa/_tsha gdung lhag med du bcil ba'i dper na mdun na 'don de ni/_bka' blon chen po bka' yi blon po chen po gnyal nas a ni/_thon mi a nu'i bu sam+b+ho zhes bya ba de ni thon mi a nu'i bu sam+b+ho Ta zhes bya ba de ni lo brgyad lon pa gcig red pa/_thon mi a nu'i bu gnya' nas a ni de ni blon po blon chen a nu'i bu sam+b+ho Ta zhes bya ba/_de ni lo brgyad lon pa gcig yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལོ་བརྒྱད་ལོན་པ་ན་རིག་པ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་ལྷག་པར་དུ་བརྩོན་འགྲུས་ཡིན་ན་ཆེན་པོ་ཡོད་པ། འོ་དེ་རྦད་དེ་ཨ་ནུའི་བུ་སམྦྷོ་དེ་ནི་བཙོན་འགྲུས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རིག་པ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ངོ་མཚར་ཤེས་ཤིང་ཁྲེལ་ཡོད་པའི་དེ་ནི་སྟག་ལོ་དེ་ཕྲོང་ལ་སོགས་དེ་འདྲས་ད་དཔེ་ན་བོད་མི་བཅུ་དྲུག་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཡིན་ན་རོགས་པ་ལ་བཏང་ནས་བཏང་ན་བྲན་བཅས་ནས་ག་རེ་ཟེར་ན། ཁོང་ཚོ་ལ་ད་རྒྱ་གར་ལ་ཡི་གེ་བསླབས་ཡས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གསེར་གྱི་བྱེ་མ་དང་ད་གཅིག་གི་གསེར་གྱི་གསེར་གྱི་བྱེ་མ་བྲེ་གང་དང་། གསེར་གྱི་པ་ཌ་ལ་སོགས་པ། གསེར་གྱི་པ་ཌ་ཟེར་ན་ད་གསེར་གྱི་ཀྲང་ག་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་རིག་བྱེད་སྟོན་པ་དང་། ཨེ་ཡི་གེ་སློབ་མཁན་གྱི་དེ་ནི་རྦད་དེ་དགེ་རྒན་དེ་ཚོ་ཡིན་ནའི་དཔེར་ན།
  lo brgyad lon pa na rig pa gsal po yod pa lhag par du brtson 'grus yin na chen po yod pa/_'o de rbad de a nu'i bu sam+b+ho de ni btson 'grus chen po yod pa rig pa gsal po yod pa de 'dras kyi de la brten nas ngo mtshar shes shing khrel yod pa'i de ni stag lo de phrong la sogs de 'dras da dpe na bod mi bcu drug de 'dras kyi yin na rogs pa la btang nas btang na bran bcas nas ga re zer na/_khong tsho la da rgya gar la yi ge bslabs yas kyi thog la gser gyi bye ma dang da gcig gi gser gyi gser gyi bye ma bre gang dang /_gser gyi pa Da la sogs pa/_gser gyi pa Da zer na da gser gyi krang ga la sogs pa de 'dras kyi dper na rig byed ston pa dang /_e yi ge slob mkhan gyi de ni rbad de dge rgan de tsho yin na'i dper na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཞེ་དྲག་གི་ཡིད་དགའ་པོ་ཡོང་ཡས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡིད་རང་དབང་དུ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་དགའ་བ་ཡོང་ཡས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དེ་ནི་དངོས་པོ་རྣམས་བསམ་ཀྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དེ་འདྲས་བསྐུར་གནང་བྱས་དེ་ནི། རྒྱ་གར་ལ་ཕར་ཡི་གེ་བསླབས་པར། བཀས་མངགས་པ་གནང་བ་རེད་ཟེར།
  zhe drag gi yid dga' po yong yas kyi ched du yid rang dbang du the tshom med par dga' ba yong yas kyi ched du de ni dngos po rnams bsam kyis mi khyab pa de 'dras bskur gnang byas de ni/_rgya gar la phar yi ge bslabs par/_bkas mngags pa gnang ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བཏང་ང་གནང་བ་རེད་ཟེར། ཡི་གེ་བསླབ་པ་ལ་བཏང་ང་གནང་། མཇུག་གུ་ལ་ག་རེ་བྱས་པ་ཐོན་མིའི་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་དེ་ནི་འཕགས་ཡུལ་ལ་ཁ་ཕྱོགས་པའི་བཤུལ་མལ་དུ་། འཚེ་བ་དང་བྲལ་ནས་ཁོང་ཚོ་ལམ་ཁ་ལ་ཆ་བཞག་ནའི་དཀའ་ལས་ཡིན་ན་དཀའ་ངལ་ཡིན་ན་ཆེན་པོ་བྱས་ནས། ཨེ་དཀའ་ངལ་ཡིན་ན་ཆེན་པོ་བྱུང་དེ་ཚོ་ཡིན་ནའི་དཔེར་ན་འཚེ་བ་དེ་གས་དེ་སྦྲགས་ནས་བྲལ་ནས་དེ་ནི་བགྲོད་ཐུབ་པ། དེ་ནི་རིམ་པས་རིམ་པས་རྒྱ་གར་ལ་སླེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་པ་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  btang nga gnang ba red zer/_yi ge bslab pa la btang nga gnang /_mjug gu la ga re byas pa thon mi'i 'khor dang bcas pa rnams de ni 'phags yul la kha phyogs pa'i bshul mal du /_'tshe ba dang bral nas khong tsho lam kha la cha bzhag na'i dka' las yin na dka' ngal yin na chen po byas nas/_e dka' ngal yin na chen po byung de tsho yin na'i dper na 'tshe ba de gas de sbrags nas bral nas de ni bgrod thub pa/_de ni rim pas rim pas rgya gar la slebs thub pa byung pa de 'dras byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱུང་ནས་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། བྲམ་ཟེ་ལི་བྱིན་ཁར་ཟེར་ཡས་གཅིག་ཡོའོ་རེད། བྲམ་ཟེ་ལི་བྱིན་ལ་དེ་ནི་ཡིག་རིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ་རྩ་བཞི་དང་། དེ་ནི་བྲམ་ཟེ་ལི་བྱིན་ཟེར་ཡས་དེ་དགེ་རྒན་ལ་བསྟེན་ནས་ཡིག་རིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ་རྩ་བཞི་དང་། པཎྜི་ཏ་ལྷ་རིག་པའི་སེང་གེ་ཟེར་ཡས་དེ་ལ། སྒྲ་མདོ་ཆེན་པོ་པཱ་ཎི་བྱཱ་ཀ་ར་ན་དང་། རྟོགས་སླ་བ་རྒྱལ་པོའི་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཀ་ལཱ་པ་དང་། ད་ག་ནང་ལྟར་གྱི་དེ་ནི་རྟོགས་དཀའ་བ་པཎྜི་ཏའི་ལུགས་ཀྱིས་བསྟན་བཅོས་ཙནྡྲ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ནི་སྒྲའི་ས་རིས་ཆ་ཚང་བ་དང་། དེ་སྒྲ་ཟེར་མཁན་དེ་བསླབ་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་རི་མོ་འབྲི་དགོས་རེད་པ། 
  byung nas ga re byas pa red zer na/_bram ze li byin khar zer yas gcig yo'o red/_bram ze li byin la de ni yig rigs sum brgya drug bcu rtsa bzhi dang /_de ni bram ze li byin zer yas de dge rgan la bsten nas yig rigs sum brgya drug bcu rtsa bzhi dang /_paN+Di ta lha rig pa'i seng ge zer yas de la/_sgra mdo chen po pA Ni byA ka ra na dang /_rtogs sla ba rgyal po'i lugs kyi bstan bcos ka lA pa dang /_da ga nang ltar gyi de ni rtogs dka' ba paN+Di ta'i lugs kyis bstan bcos tsan+d+ra pa thams cad kyi de ni sgra'i sa ris cha tshang ba dang /_de sgra zer mkhan de bslab dus tsam pa de ni ri mo 'bri dgos red pa/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ས་རིས་འབྲི་དགོས་རེད་པ། ས་རིས་དེ་གས་སྒྲའི་སྒྲ་མདོ་ཐམས་ཅད་ཐུགས་ལ་བཟུང་ད་ག་ནང་ལྟར་ས་རིས་ཚོ་ཆ་ཚང་བ་བསྐྱོན་ཡས་དང་། དེ་འདྲས་ཀྱི་གཅིག་གི་ད་རྒྱ་གར་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་གཙོ་བོ་ཡིག་རིགས་དེ་གས་དེ་ཚང་མ་ལ་མཁས་པ་དང་ད་ག་ནང་ལྟར་གྱི་དཔེར་ན་སྒྲ་མདོ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་དེ་གས་དེ་ཚང་མ་ལ་མཁས་པ་བྱུང་བའི་མཇུག་གུ་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེ་ནི་རྦད་དེ་ག་རེ་གནང་ང་ཟེར་ན།
  sa ris 'bri dgos red pa/_sa ris de gas sgra'i sgra mdo thams cad thugs la bzung da ga nang ltar sa ris tsho cha tshang ba bskyon yas dang /_de 'dras kyi gcig gi da rgya gar dang /_rgya gar gyi gtso bo yig rigs de gas de tshang ma la mkhas pa dang da ga nang ltar gyi dper na sgra mdo chen po la sogs pa de gas de tshang ma la mkhas pa byung ba'i mjug gu la cha bzhag na/_de ni rbad de ga re gnang nga zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨ་ནི་རྒྱ་གར་ལ་བཞུགས་པའི་ཁ་གཏུག་ལ་བྱས་ན་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དེ་ནི་རྦད་དེ་མདོ་རྒྱུད་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དཔེར་ན།  ཆོས་མདོ་རྒྱུད་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཟེར་ཡས་གཅིག་ཡོའོ་རེད།  མདོ་རྒྱུད་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཟེར་ཡས་དེ་ལ་ཆ་བཞག་ན། མདོ་རྒྱུད་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཟེར་ན། མདོ་ཟེར། 
  a ni rgya gar la bzhugs pa'i kha gtug la byas na spyan ras gzigs kyi de ni rbad de mdo rgyud nyi shu rtsa gcig spyan ras gzigs kyi dper na/__chos mdo rgyud nyi shu rtsa gcig zer yas gcig yo'o red/__mdo rgyud nyi shu rtsa gcig zer yas de la cha bzhag na/_mdo rgyud nyi shu rtsa gcig zer na/_mdo zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཟ་མ་ཏོག་གི་བཀོད་པ་ཟེར་ཡས་དང་། ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་སྟོང་གི་གཟུངས་ཟེར་ཡས། པད་མོ་སྙིང་པོའི་མདོ་ཟེར་ཡས། ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་མདོ་ཟེར་ཡས། བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་གཟུངས་ཟེར་ཡས། དོན་ཡོད་ཞག་པ་དང་། དོན་ཞག་ཕྱི་མ་ཟེར་ཡས། པདྨ་མཆོག་ཟེར་ཡས། དབང་བསྒྱུར་ཟེར་ཡས། འོང་དབང་བསྒྱུར་འཁོར་ལོ་ཟེར་ཡས། ཆོ་ག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཟེར་ཡས། ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་གཟུངས་ཟེར་ཡས། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་མི་བཤོལ་བ་ཟེར་ཡས། འོད་ཟེར་རྣམ་བཀོལ་ཟེར་ཡས། པདྨ་ཅོད་པན་གྱི་རྒྱུད་ཟེར་ཡས། ཡི་གེ་དྲུག་པའི་མདོ་ཟེར་ཡས། དམ་ཆོས་པད་དཀར་ཟེར་ཡས། པུཎྜ་རི་ཀའི་མདོ་ཟེར་ཡས། ཆུ་ཀླུང་སྣ་ཚོགས་པའི་མདོ་ཟེར་ཡས། སྣང་བ་རོལ་པའི་མདོ་ཟེར་ཡས། མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་དང་། མཚན་རབ་ཡོངས་སུ་བསྟན་པའི་མདོ་དང་བཅས་པ་དེ་ནི་ལེགས་པར་བསླབས་ནས་ད་དེ། དཔེར་ན་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དེ་ནི་མདོ་རྒྱུད་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་དེ་ནི་ལེགས་པར་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་དེ་ནི་་ཕྱག་རིས་ཡི་གེ་དེ་གས་དེ་བསླབས། ཡི་གེ་བསླབས་ནས་ད་ག་ནང་ལྟར་སྒྲ་མདོ་ཆེན་པོ་དེ་གས་དེ་བསླབས། དེའི་མཇུག་གུ་ལ་ཆ་བཞག་ན་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དེ་ནི་མདོ་རྒྱུད་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་དེ་གས་དེ་ལེགས་བསླབས་ནས་དེ་ནི་རྦད་དེ། བསླབས་དུས་ཙམ་ཨ་ནི་ཐོན་མི་སམྦྷོ་ཊ་ཡིན་ནའི་རྦད་དེ་ད་ཐུགས་ལ་ཡིན་ན་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས།
  za ma tog gi bkod pa zer yas dang /_phyag stong spyan stong gi gzungs zer yas/_pad mo snying po'i mdo zer yas/_zhal bcu gcig pa'i mdo zer yas/_bcu gcig zhal gyi gzungs zer yas/_don yod zhag pa dang /_don zhag phyi ma zer yas/_pad+ma mchog zer yas/_dbang bsgyur zer yas/_'ong dbang bsgyur 'khor lo zer yas/_cho ga sngags kyi rgyud zer yas/_yid bzhin nor bu'i gzungs zer yas/_snying rje chen po'i mi bshol ba zer yas/_'od zer rnam bkol zer yas/_pad+ma cod pan gyi rgyud zer yas/_yi ge drug pa'i mdo zer yas/_dam chos pad dkar zer yas/_puN+D ri ka'i mdo zer yas/_chu klung sna tshogs pa'i mdo zer yas/_snang ba rol pa'i mdo zer yas/_mtshan brgya rtsa brgyad pa dang /_mtshan rab yongs su bstan pa'i mdo dang bcas pa de ni legs par bslabs nas da de/_dper na spyan ras gzigs kyi de ni mdo rgyud nyi shu rtsa gcig de ni legs par phyogs gcig nas de ni phyag ris yi ge de gas de bslabs/_yi ge bslabs nas da ga nang ltar sgra mdo chen po de gas de bslabs/_de'i mjug gu la cha bzhag na spyan ras gzigs kyi de ni mdo rgyud nyi shu rtsa gcig de gas de legs bslabs nas de ni rbad de/_bslabs dus tsam a ni thon mi sam+b+ho Ta yin na'i rbad de da thugs la yin na gang zer dgos red pas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཚུར་གཅིག་གི་སྤོབས་པ་དང་སྦྲགས་བྱས་ཆེན་པོ་ཡིན་ན་བྱུང་། དགའ་བ་ཡིན་ན་ཆེན་པོ་བྱུང་། ཨ་ནི་གང་འདྲས་གནང་བ་རེད་ཟེར་ན།
  tshur gcig gi spobs pa dang sbrags byas chen po yin na byung /_dga' ba yin na chen po byung /_a ni gang 'dras gnang ba red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ལོ་པཎ་དེ་ཚོ་ལ་ཆ་བཞག་ནས་་ཡིན་ན། བདག་ཅག་བློན་པོ་ཐོན་མི་ལ། ཟེར། མ་ལུས་གནང་བ་ཐུགས་ལ་བཏགས། རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡིན། མཁས་གྲུབ་ཁྱེད་དང་མཇལ་བ་ཡིན་ཟེར།
  de ni lo paNa de tsho la cha bzhag nas yin na/_bdag cag blon po thon mi la/_zer/_ma lus gnang ba thugs la btags/_rgya gar yul du phyin pa yin/_mkhas grub khyed dang mjal ba yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་གཅིག་མཁན་པོ་དེ་ཚོ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ད་བདག་ཅག་བློན་པོ་ཐོན་མི་དང་བཅས་པ་ལ། དེ་ནི་གཅིག་གི་ཁྱེད་རང་ཚོ་དཔེར་ན། བུམ་པ་གང་བྱོའི་ཐོག་ནས་དཔེར་ན་ཡི་གེ་བསླབས་ཡས་དང་། སྒྲ་བསླབས་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཆ་ཚང་གནང་བ་དེ། དེ་གས་དེ་བཀའ་དྲིན་ཆེ། དེ་གས་དེ་རྦད་དེ་ཐུགས་ལ་བཏགས་པ་ཨ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་སོང་ཟེར། 
  de ni gcig mkhan po de tsho la cha bzhag pa yin na/_da bdag cag blon po thon mi dang bcas pa la/_de ni gcig gi khyed rang tsho dper na/_bum pa gang byo'i thog nas dper na yi ge bslabs yas dang /_sgra bslabs yas la sogs pa de 'dras kyi cha tshang gnang ba de/_de gas de bka' drin che/_de gas de rbad de thugs la btags pa a ni shin tu nas bka' drin che song zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་ང་ཚོ་ཡིན་ནའི་ཕྱིན་པ་ཡིན། ཕྱིན་པའི་མཇུག་ལ་ཡིན་ན་མཁས་གྲུབ་ཁྱེད་རང་ཚོ་དང་མཇལ་བ་དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་བསམ་གྱི་མི་ཁྱབ་པ་ཡག་པོ་དེ་འདྲས་ཡིན་ཟེར།
  rgya gar yul du nga tsho yin na'i phyin pa yin/_phyin pa'i mjug la yin na mkhas grub khyed rang tsho dang mjal ba de ni shin tu nas bsam gyi mi khyab pa yag po de 'dras yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་དཔེར་ན་ད། མཁན་པོ་དང་ཅིག་དག་ལ་བསྔགས་བརྗོད་གནང་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་བཀའ་མངགས་གནང་པ་རེད་ཟེར། 
  de 'dras dper na da/_mkhan po dang cig dag la bsngags brjod gnang yas la sogs pa de 'dras yin na bka' mngags gnang pa red zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ཡིན་ན་ད་གསུངས་པ་ན། བདག་ཅག་བོད་ཀྱི་བློན་པོ་ཐོན་མི་ཞེ་བྱ་བ། བདག་ལ་རིག་པའི་གནས་བུམ་པ་གང་བྱོའོ་ཚུལ་དུ་གནང་བ་ཐུགས་ལ་བཏགས་པས། བཀའ་དྲིན་ནི་གཞལ་བར་དཀའ་བ། བཀའ་དྲིན་ནི་ཤིན་ཏུ་གཞལ་བར་དཀའ་སོ་ཟེར།
  de ni yin na da gsungs pa na/_bdag cag bod kyi blon po thon mi zhe bya ba/_bdag la rig pa'i gnas bum pa gang byo'o tshul du gnang ba thugs la btags pas/_bka' drin ni gzhal bar dka' ba/_bka' drin ni shin tu gzhal bar dka' so zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་བློན་པོ་རྣམས་རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་ཡོང་བའམ་ཕྱིན་པའི་དགོས་པ་ནི། གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ་ཟེར།
  nga tsho bod kyi blon po rnams rgya gar yul du yong ba'am phyin pa'i dgos pa ni/_grub pa yin no zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་བདག་ཉིད་ཀྱི་མཁན་པོ་ཁྱེད་ཅག་ལྟ་བུ་དང་མཇལ་བ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ནི་སྐལ་པ་བཟང་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དྲིན་དྲན་པ་དང་། དེ་ནི་དྲིན་དུ་གཟོ་བའི་དྲིན་དུ་དྲན་པ་དང་དྲིན་གཟོ་བའི་དེ་ནི་གསུང་བྲམ་ཟེ་ལི་བྱིན་ཧ་ར་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ལ་གསུངས་ནས་དེ་ནི་བོད་ལ་ཚུར་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཕེབས་པ་རེད། ཟེར།
  mkhas shing grub pa'i bdag nyid kyi mkhan po khyed cag lta bu dang mjal ba thub pa byung ba ni skal pa bzang po yin no zhes drin dran pa dang /_de ni drin du gzo ba'i drin du dran pa dang drin gzo ba'i de ni gsung bram ze li byin ha ra la sogs pa de tsho la gsungs nas de ni bod la tshur phyi logs la phebs pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཕྱི་ལོགས་ལ་ཕེབས་ནས་དེ་ནི་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་དང་མཇལ་རེད་པ། ཨེ་མཇལ་ནས་དེ་ནི་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ལ་ཡིན་ནའི་དེའི་གནས་ཚུལ་དེ་གས་དེ་རྦད་དེ། རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསལ་པོ་གསུངས། གསལ་པོ་གསུངས་ད་ག་ནང་ལྟར་དཔེར་ན། རྒྱ་གར་གྱི་དཔེར་ན་གཅིག་གི་གནས་ཚུལ་དེ་གས་དེ་གསལ་པོ་གསུངས། གསུང་བའི་མཇུག་ནས་རྒྱལ་པོ་ཞེ་དྲག་ཐུགས་དགྱེས་པ་བྱུང་བྱས་ནས། དེ་ནི་ད་བོད་ལ་བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་གསར་གཏོད་བྱེད་ཡས་ཀྱི་དགོངས་པ་རྫོགས་ནས། དགོངས་པ་གཏད་ནས་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན།
  phyi logs la phebs nas de ni chos rgyal srong btsan sgam po dang mjal red pa/_e mjal nas de ni chos rgyal srong btsan sgam po la yin na'i de'i gnas tshul de gas de rbad de/_rgya gar la phebs pa'i gnas tshul de gsal po gsungs/_gsal po gsungs da ga nang ltar dper na/_rgya gar gyi dper na gcig gi gnas tshul de gas de gsal po gsungs/_gsung ba'i mjug nas rgyal po zhe drag thugs dgyes pa byung byas nas/_de ni da bod la bod kyi yi ge gsar gtod byed yas kyi dgongs pa rdzogs nas/_dgongs pa gtad nas ga re byas pa red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་བློན་ཆེན་ཐོན་མི་སམ་བྷོ་ཌ་དང་ཨེ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་གཉིས་དེ་ནི་ལྷ་སའི་ཕོ་བྲང་མ་རུར་དེ་ནི་ལོ་གསུམ་བཅད་རྒྱ་གནང་ནས་བཞུགས་པ་རེད་ཟེར། ཟེར།
  de ni blon chen thon mi sam b+ho Da dang e srong btsan sgam po gnyis de ni lha sa'i pho brang ma rur de ni lo gsum bcad rgya gnang nas bzhugs pa red zer/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཕོ་བྲང་མ་རུ་ཟེར་ན་ད་ལྟའི་དེ་ང་རང་ཚོའི་ད་ལྟ་དེའི་དེ་རེད་པ། གང་ཟེར་ཕ་བོང་ཁ་རེད་པ།
  pho brang ma ru zer na da lta'i de nga rang tsho'i da lta de'i de red pa/_gang zer pha bong kha red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མཇུག་ལ་དེ་རུ་ལོ་གསུམ་བསྡད་ནས་སྐུ་མཚམས་ལ་ཞུགས་བྱས། བྱས་ནས་རྦད་དེ་སྐབས་དེ་དུས་ད་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ཕྱག་ལས་ག་འདྲས་གང་འདྲས་ཡོད་ནའི་དཔེར་ན་ཡར་ནས་མར་གནང་བ་མ་ཐོབ་པ་སུ་དང་སུ་ཡིན་ནའི་དེ་ནི་འགྲོགས་པའི། མི་འགྲོགས་པའི་སྐུ་མཚམས་དམ་པོར་བཞུགས་པ་དེ་འདྲས་རེད།ཟེར།
  mjug la de ru lo gsum bsdad nas sku mtshams la zhugs byas/_byas nas rbad de skabs de dus da rgyal srid kyi phyag las ga 'dras gang 'dras yod na'i dper na yar nas mar gnang ba ma thob pa su dang su yin na'i de ni 'grogs pa'i/_mi 'grogs pa'i sku mtshams dam por bzhugs pa de 'dras red/zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐུ་མཚམས་དེ་འདྲས་དམ་པོ་ལ་ཞུགས་ནས་ཨ་ནི་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། ཐོག་མར་དང་པོ་ལ་ཨ་ནི་རྒྱལ་པོས་ཡི་གེ་དང་སྒྲ་རྣམས་བསླབས་པས།  སློབ་པའི་ཚུལ་མཛད་པ་རེད་ཟེར།
  sku mtshams de 'dras dam po la zhugs nas a ni gang 'dras red zer na/_thog mar dang po la a ni rgyal pos yi ge dang sgra rnams bslabs pas/__slob pa'i tshul mdzad pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་མཐའ་མ་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཨ་ནི་རྒྱལ་པོས་ཡིན་ནའི་ས་སོས་ཡིན་ནའི་གང་པ་དེ་ཚོ་རྒྱལ་པོའི་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་སྤངས་ནས། ཐོན་མི་སམ་བྷོ་ཌ་ལ་རྦད་དེ་བླ་ན་མེད་པའི་གུས་འདུད་དང་བཅས་ནས་ཐོག་མར་བྱས་ནས་དེ་ན་ཡི་གེ་དང་། སྒྲ་རྣམས་སློབ་པའི་ཚུལ་མཛད་པ་རེད་ཟེར། ཐོན་མིས་སློབ་པའི་ཚུལ་ཚུར་སློབ་པའི་ཚུལ་མཛད་པ་རེད་ཟེར། 
  byas nas mtha' ma la cha bzhag na/_a ni rgyal pos yin na'i sa sos yin na'i gang pa de tsho rgyal po'i bya ba la sogs pa de tsho spangs nas/_thon mi sam b+ho Da la rbad de bla na med pa'i gus 'dud dang bcas nas thog mar byas nas de na yi ge dang /_sgra rnams slob pa'i tshul mdzad pa red zer/_thon mis slob pa'i tshul tshur slob pa'i tshul mdzad pa red zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སློབ་པའི་ཚུལ་མཛད་ནས་དེ་ནི་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཨ་ནི་མཁས་པའི་ཕུལ་དུ་གྱུར་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར། མ་གཞི་ད་ཁོང་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་དུས་ཙམ་པར་ག་རེ་ཡིན་ནའི་ཐམས་ཅད་ཐུགས་ལ་མངའ་བ་རེད་དའི་ཡིན་ནའི་གཅིག་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ཐ་དམན་པའི་གནས་ཚུལ་བྱས་བྱས། བྱེད་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་བསླབས་པ་ལམ་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་བརྒྱུད་དགོས་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་རྦད་དེ་ཨ་ནི་ཐོན་མི་ནས། བློན་པོ་ནས་ཚུར་བསླབས་པའི་ཚུལ་གཅིག་སློབ་པའི་ཚུལ་བཞིན་དེ་ནི་ཁོང་རང་ཡིན་ནའི་མཁས་པའི་ཨེ། མཁས་པ་མཁས་པའི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད།ཟེར།
  slob pa'i tshul mdzad nas de ni ga re red zer na/_a ni mkhas pa'i phul du gyur pa de 'dras gcig red zer/_ma gzhi da khong spyan ras gzigs kyi sprul pa yin dus tsam par ga re yin na'i thams cad thugs la mnga' ba red da'i yin na'i gcig so so skye bo tha dman pa'i gnas tshul byas byas/_byed dus tsam pa de ni bslabs pa lam gyi gnas tshul de brgyud dgos dus tsam pa de ni rbad de a ni thon mi nas/_blon po nas tshur bslabs pa'i tshul gcig slob pa'i tshul bzhin de ni khong rang yin na'i mkhas pa'i e/_mkhas pa mkhas pa'i phul du byung ba de 'dras gcig red/zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་སྒྲ་མདོ་དེ་དང་དེའི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་སྒྲ་དང་ཡིག་རིགས་མི་འདྲ་བ་འདུག་པར་དགོངས་ནས་ཟེར། རྒྱལ་པོས།
  da sgra mdo de dang de'i nang du bod kyi skad la nye bar mkho ba'i sgra dang yig rigs mi 'dra ba 'dug par dgongs nas zer/_rgyal pos/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བློན་པོ་ལ་དེ་ཐོན་མི་ལ་ཚུར་འོང་རྒྱལ་པོས་བློན་པོ་ལ་དེའི་ཚུལ་ཞིབ་པར་གསུངས་པས། ཟེར་ན། སྒྲ་མདོ་དང་གོང་དུ་ཞུས་པའི་ཀ་ལཱ་པ་དང་། དབྱངས་ཅན་མ་ལ་ཟེར་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན།  སྒྲ་མདོ་དེ་གས་དེའི་ནང་ལ་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་སྐད་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་སྒྲ་དང་ཡིག་རིགས་དེ་ནི་ཡིག་རིགས་ཡིན་ནའི་མི་འདྲ་བ་དགོངས་ནས། དེ་ནི་རྒྱལ་པོས་བློན་པོ་ལ་དེའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་ན་ཞིབ་པར་གསུངས་བ་རེད་ཟེར། 
  blon po la de thon mi la tshur 'ong rgyal pos blon po la de'i tshul zhib par gsungs pas/_zer na/_sgra mdo dang gong du zhus pa'i ka lA pa dang /_dbyangs can ma la zer yas la sogs pa de tsho'i nang la cha bzhag na/__sgra mdo de gas de'i nang la de ni bod kyi skad la nye bar mkho ba'i sgra dang yig rigs de ni yig rigs yin na'i mi 'dra ba dgongs nas/_de ni rgyal pos blon po la de'i gnas tshul yin na zhib par gsungs ba red zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཞི་ནས་གསུངས་བའི་རྗེས་ལ་ཐོན་མི་རང་གི་ཡིན་ན་ལྷག་པའི་ལྷ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་དེ་ནི་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཏབ་ནས་དེ་ནི་ག་རེ་གནང་ཟེར། ཐུགས་རྗེའི་ཆར་གྱིས་དེ་ནི་ཐོན་མིའི་ཡིད་ཀྱི་ཞིང་ས་དེ་ནི་རྦད་དེ་ཨེ། སྤྱན་རས་གཟིགས། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་དེ་ནི་ཐུགས་རྗེས་ཐོན་མིའི་ཐུགས་པ་བྱིན་བརླབས་འབབ་བྱས། ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན།
  gzhi nas gsungs ba'i rjes la thon mi rang gi yin na lhag pa'i lha 'jam dpal dbyangs la de ni gsol ba rtse gcig tu btab nas de ni ga re gnang zer/_thugs rje'i char gyis de ni thon mi'i yid kyi zhing sa de ni rbad de e/_spyan ras gzigs/_'jam dpal dbyangs kyi de ni thugs rjes thon mi'i thugs pa byin brlabs 'bab byas/_ga re byas pa red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཐོན་མིའི་ཡིད་ཀྱི་ཞིང་སར་བརླན་པ་ལས་ཟེར། བོད་ཀྱི་ཡི་གེའི་གཟུགས་ནི་ཇི་ལྟར་བཟོ་བའི་དགོས་པ་དང་། དེ་དག་བོད་ཀྱི་སྐད་དང་མཐུན་པའི་ཚུལ་བཞིན་སྡེབ་པའི་གནས་ལུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་གང་དང་གང་། གང་རྒྱུད་གྱི་དགོངས་པའི་མྱུ་གུ་ཤར་བའི་འབྲས་བུ་མཐར་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་ནི། ཟེར།
  thon mi'i yid kyi zhing sar brlan pa las zer/_bod kyi yi ge'i gzugs ni ji ltar bzo ba'i dgos pa dang /_de dag bod kyi skad dang mthun pa'i tshul bzhin sdeb pa'i gnas lugs kyi rnam pa gang dang gang /_gang rgyud gyi dgongs pa'i myu gu shar ba'i 'bras bu mthar mngon du gyur pa'i tshul ni/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཡིན་ན་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་ད། ཨེ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་གསོལ་བ་བཏབ། གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཇུག་ལ་རྦད་དེ་བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་དེ་གང་འདྲས་ཅིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ཡིན་ན་བོད་ཀྱི་བོད་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སྐད་དང་མཐུན་པའི་སྐད་གང་འདྲས་གཅིག་ཡོང་གི་འདུག དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་གནས་ལུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་གང་དང་གང་། གང་འགྱུར་གྱི་དགོངས་པའི་མྱུ་གུ་དགོངས་པ་ལ་གསར་དུ་འཁྲུངས་པ་དེ་་། དེ་འདྲས་གཅིག་གང་འདྲས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་ན།
  de yin na da de 'dras kyi dper na da/_e 'jam dpal dbyangs la gsol ba btab/_gsol ba btab pa'i mjug la rbad de bod kyi yi ge de gang 'dras cig bzo dgos kyi 'dug_de yin na bod kyi bod yongs rdzogs kyi skad dang mthun pa'i skad gang 'dras gcig yong gi 'dug_de 'dras kyi dper na gnas lugs kyi rnam pa gang dang gang /_gang 'gyur gyi dgongs pa'i myu gu dgongs pa la gsar du 'khrungs pa de /_de 'dras gcig gang 'dras byung ba red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལེགས་སྦྱར་སྐད་ཀྱི་ལེགས་སྦྱར་ཀྱི་དབྱངས་ལ་དེ་ནི་ཨ་ཨཱ་ཨི་ཨཱི་ཨུ་ཨཱ་རྀ་ཌྲཱྀ་ལྀ་ལཱྀ་ཨེ་ཨེ་ཨོ་ཨཽ། ཨ་ཨ་བཅུ་དྲུག་དང་། ད་ག་ནང་ལྟར་དེ་ནི་ལེགས་སྦྱར་གསལ་བྱེད་ཡིན་ན། ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང་༎ ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ༎ ཌ་དྷ་ཎ༎ ཏ་ཐ་ད་དྷ་ན༎ པ་ཕ་ཥ་བྷ་མ༎ ཡ་ར་ལ་ཝ༎ ཤ་ཥ་ས་ཧ་ཀྵ། རྒྱ་གར་ལ་ཆ་བཞག་ན་སྔ་མ་དབྱངས་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པ་དང་། 
  legs sbyar skad kyi legs sbyar kyi dbyangs la de ni a A i I u A r-i D+r-I l-i l-I e e o au/_a a bcu drug dang /_da ga nang ltar de ni legs sbyar gsal byed yin na/_ka kha ga g+ha nga //_tsa tsha dza dz+ha nya//_Da d+ha Na//_ta tha da d+ha na//_pa pha Sha b+ha ma//_ya ra la wa//_sha Sha sa ha k+Sha/_rgya gar la cha bzhag na snga ma dbyangs bcu drug yod pa dang /_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ག་ནང་ལྟར་གསལ་བྱེད་ཡིན་ན་སུམ་ཅུ་དེ་ཡོའོ་རེད་ཟེར། སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  da ga nang ltar gsal byed yin na sum cu de yo'o red zer/_sum cu so gsum yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་ནང་ནས་དེ་ནི་བོད་ལ་དགོས་ཡས་དེ་གང་འདྲས་འདུག་ཟེར་ན། ད་དབྱངས་ཀྱི་ནང་ནས་དེ་ནི་ཨ་ཨི་ཨེ་ཨུ་ཨོ་བཞི་པོ་དེ་ནི་བོད་ལ་མཁོ་གི་འདུག་ཟེར།
  de'i nang nas de ni bod la dgos yas de gang 'dras 'dug zer na/_da dbyangs kyi nang nas de ni a i e u o bzhi po de ni bod la mkho gi 'dug zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་མིན་པའི་དེ་ནི་ད་གཞན་དག་གི་དབྱངས་བཅུ་དྲུག་ནང་ནས་དེ་ནི་དབྱངས་བཞི་ཕུད་པའི་དེ་ནི་དབྱངས་བཅུ་གཉིས་དེ་གས་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་སྐད་ལ་ཉེར་བར་མི་མཁོ་བ་བརྩིས་ཆ་བཞག་ན།  དེ་ནི་བེད་སྤྱོད་མ་བཏང་པ་བྱས། ལེགས་སྦྱར་གྱི་གསལ་བྱེད་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ནི་དེ་ནི། དེ་རེད་ཟེར། སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  de min pa'i de ni da gzhan dag gi dbyangs bcu drug nang nas de ni dbyangs bzhi phud pa'i de ni dbyangs bcu gnyis de gas de ni bod kyi skad la nyer bar mi mkho ba brtsis cha bzhag na/__de ni bed spyod ma btang pa byas/_legs sbyar gyi gsal byed nang la cha bzhag ni de ni/_de red zer/_sum cu so gsum yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་ནས་སུམ་ཅུ་སོ་བཞི་ནང་ནས་དེ་ནི་ད་བོད་ཀྱི་སྐད་ལ་མཁོ་བ་མི་མཁོ་བ་དེ་གང་རེད་ཟེར་ན།
  sum cu so gsum nas sum cu so bzhi nang nas de ni da bod kyi skad la mkho ba mi mkho ba de gang red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་ལོག་པ་ལྔ་དང་ཌ་ཎ་ཥ་ལྔ་དང་། འཐུག་པོ་ལྔ་ཟེར་ན། གྷ་ཛྷ་དྷ་བྷ་དྷ་ཟེར་ཡས་ཀྱི་དེ་ནི་ལྔ་པོ་དེ་ནི་ཨེ། གང་ཟེར་ལོག་པ་ལྔ་དང་། འཐུག་པོ་ལྔ་དེ་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་སྐད་ལ་ཡིན་ན་དགོས་མེད་པ་བྱས། ད་ག་ནང་ལྟར་དྲོ་བའི་ཀྵ་ཡིག་ལ་སོགས་པ་དེ་གས་དེ་བཅུ་གཅིག་དེ་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་སྐད་ལ་དགོས་ཡས་མི་འདུག་ཟེར།
  e log pa lnga dang Da Na Sha lnga dang /_'thug po lnga zer na/_g+ha dz+ha d+ha b+ha d+ha zer yas kyi de ni lnga po de ni e/_gang zer log pa lnga dang /_'thug po lnga de de ni bod kyi skad la yin na dgos med pa byas/_da ga nang ltar dro ba'i k+Sha yig la sogs pa de gas de bcu gcig de de ni bod kyi skad la dgos yas mi 'dug zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་འཕྲོས་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་གྱི་སྟེང་ལ་དེ་ནི་གང་འདྲས་གཅིག་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། 
  byas nas 'phros nyi shu rtsa gsum gyi steng la de ni gang 'dras gcig byas pa red zer na/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལེགས་སྦྱར་སྐད་ཀྱི་དབྱངས་ཡིག་དང་པོ། ཨ་དྲངས་པོའི་གསལ་བྱེད་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིར་གྲངས་པའི་དེའི་སྟེང་ལེགས་སྦྱར་གྱི་དེ་ནི་དབྱངས་ཀྱི་དེ་ནི་ཨང་དང་པོ་དེ་ཨ་ཨ་ཨི་ཨི་ཟེར་ཡས་ཀྱི་དང་པོ་དེ་རྦད་དེ་བོད་ཀྱི་གསལ་བྱེད་ཀྱི་མཐའ་མ་ལ་སྦྱར་གནང་།
  legs sbyar skad kyi dbyangs yig dang po/_a drangs po'i gsal byed nyi shu rtsa bzhir grangs pa'i de'i steng legs sbyar gyi de ni dbyangs kyi de ni ang dang po de a a i i zer yas kyi dang po de rbad de bod kyi gsal byed kyi mtha' ma la sbyar gnang /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་བྱེད་དུས་ཙམ་པ་ད་ད་ལྟ། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གྱི་གསལ་བྱེད་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་སྒང་ལ་དེ་ནི་ཨ་དེ་དྲངས་པས་དེ་ནི་གསལ་བྱེད་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་། བྱུང་བྱས་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  de 'dras byed dus tsam pa da da lta/_da lta rgya gar gyi gsal byed nyi shu rtsa gsum sgang la de ni a de drangs pas de ni gsal byed nyi shu rtsa bzhi /_byung byas de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་སྟེང་དུ་ད་བོད་ཀྱི་སྐད་ལ་དགོས་ཡས་ཀྱི་གཅིག་ཟེར། ཆོས་ཟེར་ཡས། འཇིག་རྟེན་ཟེར་ཡས། གཞོན་ནུ་ཟེར་ཡས། གཟི་བརྗིད་ཟེར་ཡས། འོ་མ་སོགས་ཀྱི་ཟེར་ཡས་དེ་ཚོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་མཚོན་པར་བྱེད་ཡས། རྒྱ་གར་སྐད་ལ་ཆ་བཞག་ན་གཅིག་ལ་ཨེ་ཀ་ཟེར་ཡས། ཆོས་ལ་དྷརྨ་ཟེར་ཡས། འཇིག་རྟེན་ལ་ལོ་ཀ་ཟེར་ཡས། གཞོན་ནུ་ལ་ཀུ་མཱ་ར་ཟེར་ཡས། འོང་གཟི་བརྗིད་ལ་ཏེ་ཛ་སྲ་ཟེར་ཡས། དེ་ནས་དེ་ནི་འོ་མ་ལ་པ་ཡ་སྲ་ཟེར་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྦད་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་ལ་དེ་འདྲས་རེད་དའི། བོད་ཀྱི་སྐད་ལ་ཆ་བཞག་ན་ད། དེ་གས་ཟེར་གཅིག ཆོས། འཇིག་རྟེན། གཞོན་ནུ། གཟི་བརྗིད། འོ་མ་ཟེར་མཁན་དེའི་དོད་དེ་ལ་གང་ཟེར་ན།
  de'i steng du da bod kyi skad la dgos yas kyi gcig zer/_chos zer yas/_'jig rten zer yas/_gzhon nu zer yas/_gzi brjid zer yas/_'o ma sogs kyi zer yas de tsho la cha bzhag na mtshon par byed yas/_rgya gar skad la cha bzhag na gcig la e ka zer yas/_chos la d+harma zer yas/_'jig rten la lo ka zer yas/_gzhon nu la ku mA ra zer yas/_'ong gzi brjid la te dza sra zer yas/_de nas de ni 'o ma la pa ya sra zer yas la sogs pa de 'dras kyi yod dus tsam pa de 'dras kyi rbad de rgya gar gyi skad la de 'dras red da'i/_bod kyi skad la cha bzhag na da/_de gas zer gcig_chos/_'jig rten/_gzhon nu/_gzi brjid/_'o ma zer mkhan de'i dod de la gang zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཅིག་གི་ཟེར་ཡས་དེའི་ཅ་དང་། ཆོས་ཀྱི་གསལ་བྱེད་དེ་ཆ་བྱས། འཇིག་རྟེན་ཟེར་ཡས་དེའི་གསལ་བྱེད་ཇ་བྱས། གཞོན་ནུ་ཟེར་ཡས་དེའི་གསལ་བྱེད་དེ་ཞ་བྱས། གཟི་བརྗིད་ཀྱི་གསལ་བྱེད་དེ་ཟ་བྱས། ཨེ་འོ་མ་ཟེར་ཡས་དེའི་འ་བྱས། ད་དེ་གས་དེ་དཔེར་ན་འོང་། བོད་ཡིག་གི རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་ལ་མེད་པ། མི་མཁོ་དེ་གས་དེ་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་གསལ་བྱེད་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི་ནང་ལ་སླར་ཡང་བསྣན་ནས་དེ་ནི་བདོ་ལ་ཡིན་ན་དཔེར་ན།
  gcig gi zer yas de'i ca dang /_chos kyi gsal byed de cha byas/_'jig rten zer yas de'i gsal byed ja byas/_gzhon nu zer yas de'i gsal byed de zha byas/_gzi brjid kyi gsal byed de za byas/_e 'o ma zer yas de'i 'a byas/_da de gas de dper na 'ong /_bod yig gi_rgya gar gyi skad la med pa/_mi mkho de gas de de ni bod kyi gsal byed nyi shu rtsa bzhi'i nang la slar yang bsnan nas de ni bdo la yin na dper na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་བྱུང་བ་རེད་ཟེར། གསལ་བྱེད། དབྱངས་བཞི་དང་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ཐམས་པ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  de byung ba red zer/_gsal byed/_dbyangs bzhi dang gsal byed sum cu thams pa gtan la phab pa de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དབྱངས་བཞི་ནི་ཨི་ཨུ་ཨེ་ཨོ་བཞི་དང་། དེ་ནི་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ཐམས་པ་ད། ཀ་ཁ་ག་ང་། ཅ་ཆ་ཇ་ཉ། ཏ་ཐ་ད་ན། པ་ཕ་བ་མ། སོགས་དེ་གས་དེ་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ཐམས་པ་གཏན་ལ་ཕབ་རེད་ཟེར།
  dbyangs bzhi ni i u e o bzhi dang /_de ni gsal byed sum cu thams pa da/_ka kha ga nga /_ca cha ja nya/_ta tha da na/_pa pha ba ma/_sogs de gas de gsal byed sum cu thams pa gtan la phab red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཀ་ཁ་ག་ང་། ཅ་ཆ་ཇ་ཉ། ཏ་ཐ་ད་ན། པ་ཕ་བ་མ། ཙ་ཚ་ཛ་ཝ། ཞ་ཟ་འ་ཡ། ར་ལ་ཤ་ས། ཧ་ཨ།དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན།ཧ་ཨ། ར་ལ་ཤ་ས་ཧ་ཨ་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་ནི་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ཐམས་པ། གཏན་ལ་ཕབ་པ་རེད་ཟེར།
  ka kha ga nga /_ca cha ja nya/_ta tha da na/_pa pha ba ma/_tsa tsha dza wa/_zha za 'a ya/_ra la sha sa/_ha a/de ni de 'dras kyi dper na/ha a/_ra la sha sa ha a zer yas de 'dras kyi de ni gsal byed sum cu thams pa/_gtan la phab pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡི་གེའི་གཟུགས་ཀྱང་དེ་ནི་ཡི་གེའི་གཟུགས། ཡིག་གཟུགས་དེ་ཡིན་ན་ལཉྫ་ལ་དཔེ་བྱས་ནས་དབུ་ཆེན་དང་། ཝརྟུ་ལ་དཔེ་བྱས་ནས་དེ་ནི་དབུ་ཆུང་དེ་འདྲས་བཟོས་གནང་ང་རེད། ཟེར།
  yi ge'i gzugs kyang de ni yi ge'i gzugs/_yig gzugs de yin na lany+dza la dpe byas nas dbu chen dang / wartu la dpe byas nas de ni dbu chung de 'dras bzos gnang nga red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལཉྫ་དང་ཝརྟུ་ཟེར་ཡས་རྒྱ་གར་ལ་ཆ་བཞག་ན། ལཉྫ་དང་ཝརྟུ་ཟེར་གྱི་རེད་པ། ང་རང་ཚོ་བོད་ལ་ཆ་བཞག་ན་དབུ་ཆེན་དང་དབུ་མེད་ཟེར་ཡས་དེ་ཡིན་ན་ཐོག་མ་ཡིན་ན་ཡོང་ཁུངས་དེ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ལཉྫ་ལ་དཔེ་བྱས་ནས་དབུ་ཆེན་དང་། ཝརྟུ་ལ་དཔེ་བྱས་ནས་དེ་ནི་ཤར་མ་དེ་འདྲས་བཟོས་པ་ཡིན་ཟེར། ད་ཤར་མ་ཟེར་བྱས་ནས་ད་ང་རང་ཚོའི་འཁྱུགས་རེད་པ། བཟོས་པ་གནང་བ་རེད་ཟེར།
  lany+dza dang wartu zer yas rgya gar la cha bzhag na/_lany+dza dang wartu zer gyi red pa/_nga rang tsho bod la cha bzhag na dbu chen dang dbu med zer yas de yin na thog ma yin na yong khungs de byas pa yin na lany+dza la dpe byas nas dbu chen dang /_wartu la dpe byas nas de ni shar ma de 'dras bzos pa yin zer/_da shar ma zer byas nas da nga rang tsho'i 'khyugs red pa/_bzos pa gnang ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བརྡ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་དེ་ནི་ཤར་མ་དེ་འདྲས་གང་ཟར༼ཟེར༽། དབུ་མེད་དེ་འདྲས་བཟོས་པ་གནང་ཟེར།
  brda gsal bar byed pa'i de ni shar ma de 'dras gang zar(zer)/_dbu med de 'dras bzos pa gnang zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བརྡ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་དེ་ནི་བརྡ་དེ་གས་དེ་གསལ་བར་བྱས་ན། རྒྱ་གར་ལ་ཆ་བཞག་ན་ད་སྒྲ་མདོ་བྱས་ན་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡོའོ་རེད། དེ་ནི་བོད་ལ་ཆ་བཞག་ན་དགོས་ཡས་ལ་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན།
  brda gsal bar byed pa'i de ni brda de gas de gsal bar byas na/_rgya gar la cha bzhag na da sgra mdo byas na mang po yod pa de 'dras gcig yo'o red/_de ni bod la cha bzhag na dgos yas la gang 'dras red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་བརྡ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་གཞུང་སུམ་ཅུ་པ་དང་།དེ་ནི་རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པ་སོགས།  བོད་ལ་དེ་ནི་ཉེར་བར་བརྡ་སྤྲོད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཡིན་ན། ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཟེར། མཛད་པ་རེད་ཟེར།
  de ni brda gsal bar byed pa'i gzhung sum cu pa dang /de ni rtags kyi 'jug pa sogs/__bod la de ni nyer bar brda sprod pa'i bstan bcos yin na/_chen po brgyad zer/_mdzad pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གསར་རྩོམས་མཛད་བྱས་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕུལ་བས་འོང་། ཐོན་མིས་དེ་གས་དེ་རྦད་དེ་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་དེ་ནི་བརྒྱད་ཅིག་གི་སུམ་ཅུ་པ་དང་རྟགས་འཇུག་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་གསར་དུ་བརྩོམ་པར་གནང་བྱས་ནས་ཡི་གེ་དེ་གས་དེ་གསར་དུ་བཟོས་བྱས་བྱས། རྒྱལ་པོ་ལ་ཕུལ་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི། རྒྱལ་པོ་ནི་ཞེ་དྲག་གི་དཔེར་ན། དགོངས་པ་ཡིན་ན་འགྱེད་ནས་འགྱེད་པ་བསྐྱེད་ནས། ཡིན་ན་རེད་པ། ཐོན་མི་ལ་དེ་ནི་གཟེངས་བསྟོད་པའི་བཀའ་བཏང་ནས།
  gsar rtsoms mdzad byas de ni rgyal po la phul bas 'ong /_thon mis de gas de rbad de bstan bcos chen po de ni brgyad cig gi sum cu pa dang rtags 'jug la sogs pa de 'dras kyi bstan bcos chen po brgyad gsar du brtsom par gnang byas nas yi ge de gas de gsar du bzos byas byas/_rgyal po la phul dus tsam pa de ni/_rgyal po ni zhe drag gi dper na/_dgongs pa yin na 'gyed nas 'gyed pa bskyed nas/_yin na red pa/_thon mi la de ni gzengs bstod pa'i bka' btang nas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཐོན་མི་ལ་དེ་ནི་བློན་ཆེན་ཐོན་མི་ལ་དེ་ནི་བོད་ཡིག་གསར་དུ་གཏོད་པའི་དེ་ནི་དེ་ཚོ་དཔེར་ན་ལས་དོན་རླབས་ཆེན་པོ་ཞེ་པོ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ལ་ཆ་བཞག་ན། རྒྱལ་པོས་ཡིན་ན་གཟེངས་བསྟོད་ཆེན་པོ་དེ་འདྲས་གནང་བ་རེད་ཟེར།
  thon mi la de ni blon chen thon mi la de ni bod yig gsar du gtod pa'i de ni de tsho dper na las don rlabs chen po zhe po yin pa la sogs pa de tsho la cha bzhag na/_rgyal pos yin na gzengs bstod chen po de 'dras gnang ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཟེངས་བསྟོད་དེ་བཀའ་གནང་ཡས་དེ་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན།
  gzengs bstod de bka' gnang yas de gang 'dras red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གངས་ཅན་སྐྱེ་འགྲོའི་རྨོངས་མུན་སེལ་བའི་ཉི་མ་ཡིན་ཟེར། ཤེས་བྱའི་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད་པའི་ལྡེ་མིག་ཡིན་ཟེར། མཁས་པའི་བ་གམ་ལ་འཇུག་པའི་ཐེམ་སྐས་ལྟ་བུ་ཡིན་ཟེར།  ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་དང་རྩ་བར་འགྱུར་པའི་བོད་ཡིག་དེ་ཉིད་ཨ་ནི་ཐོན་མིས་གསར་གཏོད་གནང་བས། ཐོན་མིས་གསར་གཏོད་མཛད་པས། བཀའ་དྲིན་གཞལ་བར་དཀའ་བ་སོགས། བཀའ་དྲིན་གཞལ་བར་དཀའ་བ་དེ་དེ་ནི།གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའི་དགའ་སྟོན་དུ་གྱུར་པ་འདི་ཀ་ལགས། ཟེར་ན། 
  gangs can skye 'gro'i rmongs mun sel ba'i nyi ma yin zer/_shes bya'i sgo brgya 'byed pa'i lde mig yin zer/_mkhas pa'i ba gam la 'jug pa'i them skas lta bu yin zer/__yon tan thams cad kyi gzhi dang rtsa bar 'gyur pa'i bod yig de nyid a ni thon mis gsar gtod gnang bas/_thon mis gsar gtod mdzad pas/_bka' drin gzhal bar dka' ba sogs/_bka' drin gzhal bar dka' ba de de ni/gzugs 'dzin dbang po'i dga' ston du gyur pa 'di ka lags/_zer na/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཟུགས་འཛིན་དབང་པོ་ང་རང་ཚོའི་མིག་ལ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་ག་རང་རེད་ཟེར། གཞན་ཡང་ཐོན་མི་ལ་བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱིས་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་མདོ་རྒྱུད་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ལ་སོགས་པ་དམ་པའི་ཆོས་དུ་མ་་བསྒྱུར་བ་ནི་ལྗོངས་འདིར་དམ་པའི་ཆོས་བསྒྱུར་བའི་ཐོག་མ་དང་། དེ་ནི་གཞན་ཡང་ཕྱོགས་གཅིག་ནས། ཨ་ནི་ཐོན་མི་སམ་བྷོཨོ་ཌས་བོད་ལ་དཔེར་ན། ཡིག་གཟུགས་ཡིག་གེ་དེ་གས་དེ་ཨེ་དབྱངས་གསལ་གཉིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཐོག་ནས་ཡིག་གཟུགས་གཉིས་གཏན་པ་ཕབ་པའི་རྗེས་ནས། སུམ་ཅུ་པ་དང་རྟགས་འཇུག་གཉིས་ཡིན་ན་གཏན་ལ་ཕབ་པ་བྱས་ནས།  དེ་གས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་མཇུག་གུ་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེ་ནི་ཐོན་མི་བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱིས་སླར་ཡང་དེ་ནི་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་མདོ་རྒྱུད་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་དེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་དེ་གས་དེ། དེ་ནི་བོད་ཡིག་ཏུ་ཐོག་མར། མདོ་རྒྱུད་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ལ་སོགས་པ་དེ་ནི་དམ་པའི་ཆོས་དུ་མ་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  gzugs 'dzin dbang po nga rang tsho'i mig la mthong rgyu yod pa de ga rang red zer/_gzhan yang thon mi la bka' drin can gyis spyan ras gzigs kyi mdo rgyud nyi shu rtsa gcig la sogs pa dam pa'i chos du ma bsgyur ba ni ljongs 'dir dam pa'i chos bsgyur ba'i thog ma dang /_de ni gzhan yang phyogs gcig nas/_a ni thon mi sam b+hoo Das bod la dper na/_yig gzugs yig ge de gas de e dbyangs gsal gnyis gtan la phab pa'i thog nas yig gzugs gnyis gtan pa phab pa'i rjes nas/_sum cu pa dang rtags 'jug gnyis yin na gtan la phab pa byas nas/__de gas gtan la phab pa'i mjug gu la cha bzhag na/_de ni thon mi bka' drin can gyis slar yang de ni spyan ras gzigs kyi mdo rgyud nyi shu rtsa gcig de gong du zhus pa de gas de/_de ni bod yig tu thog mar/_mdo rgyud nyi shu rtsa gcig la sogs pa de ni dam pa'i chos du ma bod yig tu bsgyur ba de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ད་ལྗོངས་དེ་ལ་དེ་ནི་དམ་པའི་ཆོས་བསྒྱུར་བའི་ཐོག་མ་དེ་ནི། ལོ་ཙཱ་བ་ཐོག་མ་དེ་སུ་རེད་ཟེར་ན། ཐོན་མི་སམ་བྷོཨོ་ཌ་ཡིན་ཟེར། ཐོན་མི་སམ་བྷོཨོ་ཌ་ཡིན་ཟེར།
  bod yig tu bsgyur ba yin dus tsam pa da ljongs de la de ni dam pa'i chos bsgyur ba'i thog ma de ni/_lo tsA ba thog ma de su red zer na/_thon mi sam b+hoo Da yin zer/_thon mi sam b+hoo Da yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱལ་པོས་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་བཙས་སུ་སྙིང་པོར་དགོངས་ནས་བློན་པོ་ཐོན་མི་ལ་བཀའ་དྲིན། བཀུར་བསྟི་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པས་བློན་པོ་གཞན་ཕྲག་དོག་གཟས་པར་ཟེར་ན། རྒྱལ་པོས་ཡིན་ནའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ནི་ད་རྦད་དེ་འཕེལ་ཡས་ཀྱི་སྙིང་པོར་དགོངས་ནས། དེ་ནི་ཐོན་མི་ལ་བློན་ཆེན་ཐོན་མི་ལ་ཡིན་ནའི་བཀུར་བསྟི་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པ་ལ་ཆ་བཞག་ན།ཨ་ནི་བློན་པོ་གཞན་དག་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཕྲག་དོག་གཟས་པ་རེད། ཕྲག་དོག་སྐྱེས་པ་རེད།ཟེར།
  rgyal pos bstan pa rin po che btsas su snying por dgongs nas blon po thon mi la bka' drin/_bkur bsti rgya cher mdzad pas blon po gzhan phrag dog gzas par zer na/_rgyal pos yin na'i bstan pa rin po che de ni da rbad de 'phel yas kyi snying por dgongs nas/_de ni thon mi la blon chen thon mi la yin na'i bkur bsti rgya cher mdzad pa la cha bzhag na/a ni blon po gzhan dag la cha bzhag na/_phrag dog gzas pa red/_phrag dog skyes pa red/zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཕྲག་དོག་སྐྱེས་དུས་ཙམ་པ་ཐོན་མིས་ག་རེ་གསུངས་པ་རེད་ཟེར་ན།               ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་འདིར།      མི་མཁས་པ་སླེབས་པའི་སྔོན་མ་ཡིན།      ང་མུན་པ་སེལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཡིན།        རྗེ་རྒྱལ་པོ་ཉི་ཟླའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས།       གྲོགས་བློན་པོའི་ཁྲོད་ན་ང་ཙམ་མེད།       བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་མི་རྣམས་ལ།        ང་ཐོན་མི་བཀའ་དྲིན་མི་ཆེ་འམ། ཟེར།
  phrag dog skyes dus tsam pa thon mis ga re gsungs pa red zer na/_______________yul mtha' 'khob bod kyi rgyal khams 'dir/______mi mkhas pa slebs pa'i sngon ma yin/______nga mun pa sel ba'i sgron me yin/________rje rgyal po nyi zla'i tshul du bzhugs/_______grogs blon po'i khrod na nga tsam med/_______bod kha ba can gyi mi rnams la/________nga thon mi bka' drin mi che 'am/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཞེས་པ་དེ་ཟེར་ན་ད་དེ། ཨེ་སྐབས་དེ་དུས་ཆ་བཞག་ན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཡིན་ན་དབུ་བརྙེས་པ་ཙམ་ལས་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པའི།  དུས་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད། ད་དུང་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དེ་ནི་མཐའ་འཁོབ་ཀྱི་ཡུལ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད།
  zhes pa de zer na da de/_e skabs de dus cha bzhag na rgyal ba'i bstan pa yin na dbu brnyes pa tsam las 'phel zhing rgyas pa zhig ma yin pa'i/__dus de 'dras gcig red/_da dung de ni bod kyi yul de ni mtha' 'khob kyi yul de 'dras gcig red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་མཐའ་འཁོབ་ཀྱི་ཡུལ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་མཐའ་འཁོབ་ཀྱི་ཡུལ་དུ་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་དེ་ལ་ཡི་གེ་དང་སྒྲ་ལ་མཁས་པའི་མི་མཁས་པ་པ་ཐོག་མར་བྱུང་ཡས་དང་། དེ་ནི་སླེབས་པའི་སྔོན་མ་དེ་ནི་ཡིན་ན་ང་ཐོན་མི་ཡིན་ཟེར།
  byas tsang mtha' 'khob kyi yul yin dus tsam pa mtha' 'khob kyi yul du de ni bod kyi rgyal khams de la yi ge dang sgra la mkhas pa'i mi mkhas pa pa thog mar byung yas dang /_de ni slebs pa'i sngon ma de ni yin na nga thon mi yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ང་ནི་བོད་རྨོངས་པའི་མུན་པ་སེལ་མཁན་སྒྲོན་མེ་ཡང་ཡིན་ཟེར། རྗེ་རྒྱལ་པོ་དེ་ནི་ཉི་ཟླའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་དེ་ནི་རྗེ་རྒྱལ་པོ་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ལ་དེ་ནི་ང་ཚོས་འགྲན་ཟླ་ཁྱོན་ནས་ཡོའོ་མ་རེད།
  nga ni bod rmongs pa'i mun pa sel mkhan sgron me yang yin zer/_rje rgyal po de ni nyi zla'i tshul du bzhugs de ni rje rgyal po de ni rgyal po srong btsan sgam po la de ni nga tshos 'gran zla khyon nas yo'o ma red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གནམ་གྱི་ཉི་ཟླ་ནང་ལྟར་རྦད་དེ་ང་ཚོས་གུས་བཀུར་ཞུ་ཉི་ཟླ་ཚུལ་དུ་བཞུགས་ཡོའོ་རེད་ཟེར། གོང་དུ་བཞུགས་པ་ལས་ང་ཚོས་འགྲན་ཟླ་སུ་གཅིག་གིས་ཆོག་གི་མ་རེད་ཟེར།
  gnam gyi nyi zla nang ltar rbad de nga tshos gus bkur zhu nyi zla tshul du bzhugs yo'o red zer/_gong du bzhugs pa las nga tshos 'gran zla su gcig gis chog gi ma red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གྲོགས་རང་མཉམ་གྱི་ད་གཅིག་གི་བློན་པོའི་ཁྲོད་ན་ད་ཤེས་པ་ཅན་ང་ཙམ་ལས་གཞན་མེད་ད། ང་རང་ཚོའི་ད་བློན་པོའི་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ད་ང་དང་མཉམ་པ་དེ་ནི་གཞན་དག་དེ་འདྲས་ཁྱོན་ནས་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར། 
  grogs rang mnyam gyi da gcig gi blon po'i khrod na da shes pa can nga tsam las gzhan med da/_nga rang tsho'i da blon po'i nang la cha bzhag na da nga dang mnyam pa de ni gzhan dag de 'dras khyon nas yo'o ma red zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ད་ངས། ང་ཡིན་ན་བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་མི་རྣམས་ལ་དེ་ནི་ང་ཐོན་མི་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་མ་རེད་པས། ཁྱེད་རང་ཚོས་བསམ་བློ་གཏོང་དང་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་བློན་པོ་ཚོ་ལ་ཡིན་ནའི་དཔེར་ན་གང་ཟེར་དགོས་རེད་ཕྲག་དོག་བྱེད་ཡས་དེ་ཚོ་ལ་ཡིན་ན་ཚུལ་མིན་གྱི་འགྲན་ཟླ་རློམ་པའི་མི་བསྲུན་པའི་སེམས་ཀྱི་བྲག་རི་ནི། ཟེར་ད་ཁོང་ཚོའོ་དཔེར་ན། སེམས་ཀྱི་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ནའི་རྨོངས་པའི་ཐོག་ནས་དཔེར་ན། འགྲན་སེམས་དེ་ཚོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་སེམས་དེ་ཚོ་བྲག་རི་དེ་གས་དེ་ལ་རྨོངས་བརྟུལ་གྱི་དྲི་མ་མེད་པའི་ཐོག་ཁ་བ་ཅན་ལ་སྨན་པའི་དཔྱོད་ལྡན་གྱི་མཛད་པ་བཟང་པོ་དང་།
  de ni de 'dras yin dus tsam pa da ngas/_nga yin na bod kha ba can gyi mi rnams la de ni nga thon mi bka' drin chen po ma red pas/_khyed rang tshos bsam blo gtong dang byas nas de 'dras kyi dper na blon po tsho la yin na'i dper na gang zer dgos red phrag dog byed yas de tsho la yin na tshul min gyi 'gran zla rlom pa'i mi bsrun pa'i sems kyi brag ri ni/_zer da khong tsho'o dper na/_sems kyi nang la cha bzhag na'i rmongs pa'i thog nas dper na/_'gran sems de tsho la cha bzhag na sems de tsho brag ri de gas de la rmongs brtul gyi dri ma med pa'i thog kha ba can la sman pa'i dpyod ldan gyi mdzad pa bzang po dang /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འགྲོ་བ་ཡོངས་ལ་སྨན་པའི་ཨ་ནི་དཔྱོད་པ་དང་ལྡན་པའི་ཨ་ནི་མཛད་པ་བཟང་པོ་དང་། གནས་ལུགས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན། གནས་ལུགས་ཇི་ལྟ་བ་དེ་ནི་དངོས་གནས་དྲང་གནས་དཔེར་ན་བོད་ལ་ཡི་གེ་བཟོ་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་མི་བཀའ་དྲིན་ཆེ་པོ་དེ་གས་དཔེར་ན།
  'gro ba yongs la sman pa'i a ni dpyod pa dang ldan pa'i a ni mdzad pa bzang po dang /_gnas lugs ji lta ba bzhin/_gnas lugs ji lta ba de ni dngos gnas drang gnas dper na bod la yi ge bzo yas la sogs pa de tsho mi bka' drin che po de gas dper na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གསུངས་ཀྱི་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་ཐོག་ནས། གནམ་ལྕགས་ཐོག་མདའ་ཟེར་ན་ཐོག་བརྒྱབ་ས་ཐོག་བརྒྱབ་པ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་ཁོང་ཚོའི་དཔེར་ན། ཁེངས་པ་དེ་གས་དེ་ཡིན་ན་བསིལ་བུར་བཏང་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  gsungs kyi gnam lcags kyi thog nas/_gnam lcags thog mda' zer na thog brgyab sa thog brgyab pa nang ltar gyi thog nas de ni khong tsho'i dper na/_khengs pa de gas de yin na bsil bur btang yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁེངས་པའི་བྲག་རི་དེ་གས་དེ་བསིལ་བུར་བཏང་ཡོའོ་རེད་ཟེར།  གསུང་དེ་དག་ལ་དཔགས་ན་དེའི་ཐོག་ལ་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་གསུངས་ནས། གསུང་ཡས་ལ་ཆ་བཞག་ན། གསུང་དེ་དག་ལ་དཔགས་ན་དེ་དུས་དེང་སང་མ་ཡིན་པ། དུས་སྐབས་བཟང་པོ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་དག་ལ་ཡང་དེ་ནི་དེ། བླུན་པོས་ཤེས་ལྡན་དག་ལ་ཡོད་ཚོད་ཡིན་ནའི་འདུག 
  khengs pa'i brag ri de gas de bsil bur btang yo'o red zer/__gsung de dag la dpags na de'i thog la lnga pa chen pos gsungs nas/_gsung yas la cha bzhag na/_gsung de dag la dpags na de dus deng sang ma yin pa/_dus skabs bzang po de 'dras kyi de dag la yang de ni de/_blun pos shes ldan dag la yod tshod yin na'i 'dug_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཙོ་བོ་བྱས་ན་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་སྐབས་དེ་དུས་ལྔ་པ་ཆེན་་པོ་འཚོ་བཞུགས་སྐབས་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་མཁས་པ། གཅིག་གི་འཕྱ་སྨོད་བྱེད་ཡས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་ལ་ཆ་བཞག་ནའི་འདུག བྱུང་བའི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་ད་དེང་སང་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་སྔོན་མ་ཡིན་ན་དུས་སྐབས་བཟང་པོ་དེ་འདྲས་ཡིན་ནའི། དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་མཁས་པའི་བླུན་པོས་དེ་ནི་མཁས་པ་ལ་བཤད་པ་་དེ་འདྲས་འང་ཡོད་ཚོད་འདུག
  gtso bo byas na lnga pa chen pos skabs de dus lnga pa chen po 'tsho bzhugs skabs la cha bzhag na de 'dras kyi dper na mkhas pa/_gcig gi 'phya smod byed yas kyi gnas tshul de tsho la cha bzhag na'i 'dug_byung ba'i rnam pa'i thog nas da deng sang tsam ma yin pa'i sngon ma yin na dus skabs bzang po de 'dras yin na'i/_de 'dras kyi dper na mkhas pa'i blun pos de ni mkhas pa la bshad pa de 'dras 'ang yod tshod 'dug
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འདུག་ཟེར་བྱས་ནས་རང་རློམས་བྱས་ནས་མི་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་སོམས་ལ་རྟག་ཏུ་བག་ཡོད་པ། སོ་སོའི་རྦད་དེ་ཁེངས་པ་ཅན་དེ་ཚོ་ལ་ཡིན་ན། ལེགས་པར་བསམ་བློ་བཏང་ནས་དཔེར་ན། རྟག་ཏུ་བག་ཡོད་པའི་བྱ་བ་ལ་འབུངས་ཤིག་བྱས་ནས་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་ནན་ཏན་ཏན་གྱི་སྒོ་ནས། ཨ་ནི་བཀའ་གནང་བ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  'dug zer byas nas rang rloms byas nas mi rnams la legs par soms la rtag tu bag yod pa/_so so'i rbad de khengs pa can de tsho la yin na/_legs par bsam blo btang nas dper na/_rtag tu bag yod pa'i bya ba la 'bungs shig byas nas lnga pa chen pos nan tan tan gyi sgo nas/_a ni bka' gnang ba de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་བོད་ལ་ཡི་གེ་བོད་ཡིག་སྲོལ་གཏོད་རེད་པ། བོད་ལ་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློགས་ཀྱི་སྲོལ་ལེགས་པར་གཏོད་ནས། དགེ་བ་བཅུའི་ཁྲིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དགེ་བ་བཅུ་ཟེར་ཡས་ཁོ་དེ་ནི་མི་དགེ་བ་བཅུ་ཟེར་ཡས་ཁོའི་ཐོག་ནས་རེད་པ། ལུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྲོག་གཅོད་པ་མ་སྦྱིན་པ་ལེན་པ།  ལུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྲོག་མ་གཅོད་པ་མ་སྦྱིན་པ་མི་ལེན་པ་མི་བྱེད་པ། འོང་ལོག་པར་གཡེམ་པ་དེ་འདྲས་མི་བྱེད་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐོག་ནས།  དེ་འདྲས་དགེ་བ་གསུམ་དང་།  
  da de 'dras kyi bod la yi ge bod yig srol gtod red pa/_bod la yi ge 'bri klogs kyi srol legs par gtod nas/_dge ba bcu'i khrims kyi thog nas dge ba bcu zer yas kho de ni mi dge ba bcu zer yas kho'i thog nas red pa/_lus kyi sgo nas srog gcod pa ma sbyin pa len pa/__lus kyi sgo nas srog ma gcod pa ma sbyin pa mi len pa mi byed pa/_'ong log par g.yem pa de 'dras mi byed pa de 'dras kyi thog nas/__de 'dras dge ba gsum dang /__
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ངག་གི་སྒོ་ནས་དེ་ནི་བརྫུན་མི་སྨྲ་བ། ཕྲ་མ་མི་བྱེད་པ། ཚིག་རྩུབ་མི་སྨྲ་བ། ང་རྒྱལ་མི་སྨྲ་བ་ཨེ་དེ་འདྲས་ཟེར་བཞི་དང་། ཡིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་དེ་ནི་བརྣབས་སེམས་མི་བྱེད་པ། གནོད་སེམས་མི་བྱེད་པ། ཨེ་ལོག་བལྟ་མི་བྱེད་པ། དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་དགེ་བ་བཅུའི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒང་རུ་དེ་ནི།
  ngag gi sgo nas de ni brdzun mi smra ba/_phra ma mi byed pa/_tshig rtsub mi smra ba/_nga rgyal mi smra ba e de 'dras zer bzhi dang /_yid kyi sgo nas de ni brnabs sems mi byed pa/_gnod sems mi byed pa/_e log blta mi byed pa/_de 'dras kyi dper na dge ba bcu'i khrims kyi sgang ru de ni/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཨ་ནི་མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་གི་ཁྲིམས་སྲོལ་དེ་འདྲས་གཏོད་པ་ཡིན་ན། གནང་བ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  de a ni mi chos gtsang ma bcu drug gi khrims srol de 'dras gtod pa yin na/_gnang ba de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་ཟེར་ཡས་དེ་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ། དང་པོ་དེ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གུས་པ་བྱེད་ཡས།  དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གུས་པ་བྱེད་པ། ཨེ་ད་ག་ནང་ལྟར་གཉིས་པ་དེ་དམ་པའི་ཆོས་ལ་དེ་ནི་བསྒྲུབ་པ། གསུམ་པ་དེ་ནི་ཕ་མ་ལ་བཀུར་བསྟི་ཞུ་ཡས། བཞི་པ་དེ་ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་གོང་དུ་བཀུར་ཡས། ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་རྦད་དེ་གོང་དུ་བཀུར་ཡས། ལྔ་པ་དེ་རིགས་མཐོ་བ་དང་། རྒན་རབས་ལ་ཕུ་དུད་བྱེད་པ། རིགས་མཐོ་བ་དང་དེ་ནི་རྒན་རབས་དེ་ཚོ་ལ་ཡིན་ནའི་དཔེར་ན་གུས་ཞབས་བྱེད་དགོས་ཡས།
  de ni mi chos gtsang ma bcu drug zer yas de gang 'dras red zer na/_dkon mchog gsum la/_dang po de dkon mchog gsum la gus pa byed yas/__de ni dkon mchog gsum la gus pa byed pa/_e da ga nang ltar gnyis pa de dam pa'i chos la de ni bsgrub pa/_gsum pa de ni pha ma la bkur bsti zhu yas/_bzhi pa de yon tan can la gong du bkur yas/_yon tan can la rbad de gong du bkur yas/_lnga pa de rigs mtho ba dang /_rgan rabs la phu dud byed pa/_rigs mtho ba dang de ni rgan rabs de tsho la yin na'i dper na gus zhabs byed dgos yas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ། དྲུག་པ་དེ་ཡིན་ན་མཛའ་བཤེས་ལ་གཞུང་རིང་པོ་བྱེད་པ། མཛའ་བཤེས་དཔེར་ན་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་སྒྲིག་མེད་འདྲ་པོ་མ་བྱས་པ་བྱས་ནས། དེ་ནི་གཞུང་རིང་པོ་བྱེད་དགོས་ཡས། ཨེ་བདུན་པ་དེ་ཡུལ་མི་ལ་ཕན་འདོགས་པ། སོ་སོའི་ཡུལ་མི་ཕན་ཚུལ་ལ་ཆ་བཞག་ནའི་ཕན་འདོགས་པ་བྱེད་ཡས།
  e/_drug pa de yin na mdza' bshes la gzhung ring po byed pa/_mdza' bshes dper na da de 'dras kyi dper na sgrig med 'dra po ma byas pa byas nas/_de ni gzhung ring po byed dgos yas/_e bdun pa de yul mi la phan 'dogs pa/_so so'i yul mi phan tshul la cha bzhag na'i phan 'dogs pa byed yas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་བརྒྱད་པ་དེ་ཡིད་དྲང་པོ་བྱེད་ཡས། ལས་ཀ་གང་དང་གང་ཡིན་ནའི་དཔེར་ན། གཞུང་དྲང་པོ་བྱེད་ཡས། ཨེ་དགུ་པ་དེ་ཡིན་ན་མིག་ཡ་རབས་ལ་བལྟ་བ་དེ་ནི་མི་རྦད་དེ་སྤྱོད་ལྡན་ཡ་རབས་ལ་མིག་དཔེ་བལྟ། མིག་ཡ་བལྟ་བྱེད་དགོས་ཡས།
  e brgyad pa de yid drang po byed yas/_las ka gang dang gang yin na'i dper na/_gzhung drang po byed yas/_e dgu pa de yin na mig ya rabs la blta ba de ni mi rbad de spyod ldan ya rabs la mig dpe blta/_mig ya blta byed dgos yas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བཅུ་པ་དེ་ཡིན་ན་ཟས་ནོར་ལ་སྤྱོད་ཤེས་པ་དེ་ནི། ཟས་ནོར་ཅི་དག་ཡིན་ནའི་གང་བྱུང་མ་བྱུང་མ་སྤྱད་པ་བྱས་ནས་ཟས་ནོར་ལ་ཡིན་ན་སྤྱོད་ཤེས་པ་བྱེད་ཡས།  བཅུ་པ་དེ།
  bcu pa de yin na zas nor la spyod shes pa de ni/_zas nor ci dag yin na'i gang byung ma byung ma spyad pa byas nas zas nor la yin na spyod shes pa byed yas/__bcu pa de/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བཅུ་གཅིག་པ་དེ་དྲིན་ལན་ཅན་ལ་ཕན་ལན་འདོགས་དགོས་པ། དྲིན་ཅན་ལ་ཕན་ལན་འདོགས་དགོས་པ། ད་བཅུ་གཅིག་པ་དེ་སོ་སོའི་ཕ་མ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ལ་མི་དྲིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལ་ཡིན་ན་ངེས་པར་དུ། དེ་ནི་ཕན་ལན་དེ་དྲིན་ལན་བཟང་པོས་འདོགས་དགོས་ཡས།
  bcu gcig pa de drin lan can la phan lan 'dogs dgos pa/_drin can la phan lan 'dogs dgos pa/_da bcu gcig pa de so so'i pha ma la sogs pa de tsho la mi drin can gyi thog la yin na nges par du/_de ni phan lan de drin lan bzang pos 'dogs dgos yas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བཅུ་གཅིག་པ་དེ་བྲ་དང་སྲང་ལ་གཡོ་སྒྱུ་མེད་པ། དེ་ནི་བྲེ་དང་སྲང་ལ་ཡིན་ནའི་གཡོ་སྒྱུ་མེད་པ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཁ་རེ་ཁ་གཏུག་བྱེད་དགོས་ཡས་རེད་པ། འོང་བཅུ་གསུམ་པ་དེ་ཡིན་ན། སྤྱི་སྙོམས་བྱེད་ཞིང་གཞན་ལ་ཕྲག་དོག་མེད་པ། དེ་ནི་བཅུ་གསུམ་པ་དེ་ནི་སྤྱི་སྙོམས་བྱས་ནས་རེད་པ། སྤྱི་སྙོམས་སྤྱི་ལ་སྙོམས་པ་རེད་པ། ཤེས་ཤིང་དེ་ནི་གཞན་ལ་ཕྲག་དོག་དེ་ན་རྒྱུ་ནས་མི་བྱེད་པ། 
  bcu gcig pa de bra dang srang la g.yo sgyu med pa/_de ni bre dang srang la yin na'i g.yo sgyu med pa dngos gnas drang gnas kha re kha gtug byed dgos yas red pa/_'ong bcu gsum pa de yin na/_spyi snyoms byed zhing gzhan la phrag dog med pa/_de ni bcu gsum pa de ni spyi snyoms byas nas red pa/_spyi snyoms spyi la snyoms pa red pa/_shes shing de ni gzhan la phrag dog de na rgyu nas mi byed pa/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བཅུ་བཞི་ཡིན་ན་བུད་མེད་ཀྱི་ཁ་ལ་མི་ཉན་པ། བཅུ་བཞི་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་ཁ་ལ་མི་ཉན་པ། བཅོ་ལྔ་པ། ངག་འཇམ་ཞིང་སྨྲ་མཁས་པ། དེ་ནི་བཅོ་ལྔ་པ་ནི་ཁ་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་དུས་ཙམ་པ་ཁ་ནས་འཇམ་པོ་བྱས་བཤད་ཡས། སྐད་ཆ་ཡིན་ན་ཚིག་སྙན་པོ་བཤད་དགོས་ཡས།
  bcu bzhi yin na bud med kyi kha la mi nyan pa/_bcu bzhi la bud med kyi kha la mi nyan pa/_bco lnga pa/_ngag 'jam zhing smra mkhas pa/_de ni bco lnga pa ni kha nas skad cha bshad dus tsam pa kha nas 'jam po byas bshad yas/_skad cha yin na tshig snyan po bshad dgos yas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བཅུ་དྲུག་པ་ནི། ཐེག་པ་ཆེ་ཞིང་བློ་ཁོག་ཡངས་པ་སྟེ། བཅུ་དྲུག་པ་དེ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བྱས་ནས་དཔེར་ན་རང་ལ་གནས་ཚུལ་གང་འདྲས་ཅིག་ཡིན་ནའང་དེ་ཚོ་ལ་བཟོད་པ་བྱས། དེ་ཚོ་ལ་དཔེར་ན་ཁོག་པ་བྱས་བྱས། རེད་པ་བློ་ཁོག་ཡངས་པོ་བྱས་བྱས། དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་ནི་མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་གི་ཁྲིམས་དང་བཅས་པའི་མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་ཟེར་ན། ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་།མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་ཟེར་ཡས་དེ་ནི་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐབས་དུས་ལ་བྱུང་བ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད། 
  bcu drug pa ni/_theg pa che zhing blo khog yangs pa ste/_bcu drug pa de ni theg pa chen po byas nas dper na rang la gnas tshul gang 'dras cig yin na'ang de tsho la bzod pa byas/_de tsho la dper na khog pa byas byas/_red pa blo khog yangs po byas byas/_de 'dras kyi de ni mi chos gtsang ma bcu drug gi khrims dang bcas pa'i mi chos gtsang ma bcu drug zer na/_lha chos dge ba bcu dang /mi chos gtsang ma bcu drug zer yas de ni srong btsan sgam po'i skabs dus la byung ba de 'dras gcig red/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ཁྲིམས་དང་བཅས་པ་བླང་དོར་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་དགོས་པའི་བཀའ་གསུངས། བཀའ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་ད་ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུའི་སྲོལ་གཏོད་དང་།ད་ག་ནང་བཞིན་གྱི་མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་ཁྲིམས་དང་བཅས་པ་དེ་གྱད་དེ་བླང་དོར་དེ་གས་དེ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་བྱེད་དགོས་ཡས་ཀྱི་ཐོག་ནས། 
  da khrims dang bcas pa blang dor phyin ci ma log pa tshul bzhin bsrung dgos pa'i bka' gsungs/_bka' de 'dras kyi dper na da lha chos dge ba bcu'i srol gtod dang /da ga nang bzhin gyi mi chos gtsang ma bcu drug khrims dang bcas pa de gyad de blang dor de gas de phyin ci ma log pa byed dgos yas kyi thog nas/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཚུལ་བཞིན་དགོས་པའི་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་དེ་ནི་རྦད་དེ་ཐམ་ག་དང་སྦྲགས་ནས་རྦད་དེ་རྩ་ཚིགས་དེ་བཀྲམ་པ་གནང་བྱས།རེད་པ།  ཐུགས་དམ་གྱི་རི་མོ་མངོན་པར་གསལ་བའི་རྒྱས་བཏབ་སྟེ་ནོད་འཛིན་ཡངས་པའི་ཁྱོན་དུ་ཨེ་འོང་། གཅིག་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན།
  tshul bzhin dgos pa'i de ni rgyal po srong btsan sgam pos de ni rbad de tham ga dang sbrags nas rbad de rtsa tshigs de bkram pa gnang byas/red pa/__thugs dam gyi ri mo mngon par gsal ba'i rgyas btab ste nod 'dzin yangs pa'i khyon du e 'ong /_gcig byas nas de 'dras kyi dper na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་བཀའ་གནང་བྱས་ནས། རྒྱལ་པོ་ལ་རྩ་ཚིགས་དེ་འདྲས་བཀྲམ་པ་གནང་བྱས་རེད་པ། རྒྱས་ནོར་འཛིན་ཡངས་པའི་ཁྱོན་འདིར་རྩི་ཤིང་འབྲས་བུའི་ཁུར་དང་ལྡན་པ་སྟོན་ཀའི་དུས་ཀྱི་དྲི་མ་མེད་པ་ལ་རྟ་ལྗང་གི་དབང་པོ་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟར་གསལ་བས་ཟེར།
  e bka' gnang byas nas/_rgyal po la rtsa tshigs de 'dras bkram pa gnang byas red pa/_rgyas nor 'dzin yangs pa'i khyon 'dir rtsi shing 'bras bu'i khur dang ldan pa ston ka'i dus kyi dri ma med pa la rta ljang gi dbang po nyi ma shar ba ltar gsal bas zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་ད་དེ་རེད། ནོར་ཡངས་པའི་ཁྱོན་ལ་རྩི་ཤིང་འབྲས་བུའི་ཁུར་དང་ལྡན་པ་དེ་ནི། སྒོ་ནས་ས་གཞིའི་ཁྱོན་ཐམས་ཅད་ལས་ད་སྟོན་ཀ་ཟེར་ཡས་དེ། དེ་ནི་ས་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྲས་བུ་སྨིན་པའི་དུས་ཚོད་རེད་པ།
  byas nas da de red/_nor yangs pa'i khyon la rtsi shing 'bras bu'i khur dang ldan pa de ni/_sgo nas sa gzhi'i khyon thams cad las da ston ka zer yas de/_de ni sa zhing thams cad kyi 'bras bu smin pa'i dus tshod red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འབྲས་བུ་སྨིན་པའི་དུས་ཚོད་རེད། དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་སྟོན་ཀ་ཡིན་ན་གཅིག་ནས་འབྲས་བུ་སྨིན་པའི་དུས་ཚོད་རེད། གཉིས་ནས་སྟོན་ཀ་ཟེར་ཡས་དེ་ནམ་མཁའ་ལ་ཡིན་ན། ཨ་ནི་སྤྲིན་ཡིན་ན་ཁྱོན་ནས་མེད་པ། དྭངས་བསང་བསང་ཡོད་པ་རེད་པ།
  'bras bu smin pa'i dus tshod red/_de 'dras yin dus tsam pa ston ka yin na gcig nas 'bras bu smin pa'i dus tshod red/_gnyis nas ston ka zer yas de nam mkha' la yin na/_a ni sprin yin na khyon nas med pa/_dwangs bsang bsang yod pa red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནང་ལྟར་བྱེད་དུས་ཙམ་པ། དྭངས་བསང་བསང་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ཁྲིམས་དེ། དེ་གྱད་དེ་ཡིན་ན། རྟ་ལྗང་དབང་པོ་ཟེར་ན། ཨེ་ཉི་མ་ལ་རྟ་ལྗང་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པ། བྱས་ནས་ཉི་མ་ཤར་བ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས་ཁ་བ་་་་་་ཁ་བ་རི་པའི། ཁ་བ་རི་པ་ཟེར་ཡས་དེ་ཡིན་ན་བོད་ལ་ཡིན་ན་ཁ་བ་རི་བ་བྱས་ནས་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པ།
  de nang ltar byed dus tsam pa/_dwangs bsang bsang yod dus tsam pa de ni rgyal po'i bka' khrims de/_de gyad de yin na/_rta ljang dbang po zer na/_e nyi ma la rta ljang zer gyi yo'o red pa/_byas nas nyi ma shar ba nang ltar gyi thog nas kha ba kha ba ri pa'i/_kha ba ri pa zer yas de yin na bod la yin na kha ba ri ba byas nas zer gyi yo'o red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གསལ་བར་སྤེལ་ཞིང་ཟེར། ད་ག་ནང་ལྟར་གྱི་དཔེར་ན། གཉའ་ཤིང་འཛིང་རི་དང་། གཤོལ་མདའ་འཛིན་དང་། སེང་ལྡེང་ཅན། བལྟ་ན་སྡུག་དང་། རྟ་རྣ་ཅན། རྣམ་འདུད། མུ་ཁྱུད་འཛིན་ཞེས་གསེར་གྱི་རི་བདུན་གྱི་ནང་ནས་ད་ཆེས། གསེར་གྱི་རི་བདུན་དང་རོལ་པའི་མཚོ་བདུན་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡོའོ་རེད། ཟེར།
  gsal bar spel zhing zer/_da ga nang ltar gyi dper na/_gnya' shing 'dzing ri dang /_gshol mda' 'dzin dang /_seng ldeng can/_blta na sdug dang /_rta rna can/_rnam 'dud/_mu khyud 'dzin zhes gser gyi ri bdun gyi nang nas da ches/_gser gyi ri bdun dang rol pa'i mtsho bdun zer yas de 'dras gcig yo'o red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གསེར་གྱི་རི་བདུན་ནང་ནས་ཆེས་ལྕི་བར་འགྱུར་བ་དེ་བ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། གཉའ་ཤིང་འཛིན་རི་ཟེར་ཡས་དེ་རེད།
  gser gyi ri bdun nang nas ches lci bar 'gyur ba de ba ga re red zer na/_gnya' shing 'dzin ri zer yas de red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་གསེར་གྱི་འཛིན་རིའི་ནང་ནས་ཆེ་བ་གཅིག་ཡོའོ་རེད། བྱས་ཙང་དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་གསེར་གྱི་འཛིན་རི་དང་མཚུངས་པའི་མི་ཚང་མའི་གཉའ་བ་ལ་འོང་གཉའ་བ་གནོན་ཐུབ་པ་གཅིག་གི་ཐོག་ནས་གང་གནང་བ་རེད་ཟེར་ན།
  de gser gyi 'dzin ri'i nang nas che ba gcig yo'o red/_byas tsang de 'dras yin dus tsam pa da de 'dras kyi dper na gser gyi 'dzin ri dang mtshungs pa'i mi tshang ma'i gnya' ba la 'ong gnya' ba gnon thub pa gcig gi thog nas gang gnang ba red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་བོད་ལ་ཡིན་ན་ཁོད་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་ལ་གྲགས་པའི་ཨ་ནི་བཀའ་ཁྲིམས་ཀྱིས་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་ཨེ་གཉའ་བར་མཛད་པས། གཉའ་ཤིང་མཛད་པས། ཁོད་སོ་ཅུ་སོ་དྲུག་གཏན་འབེབས་བྱས་བྱས་རེད་པ། བོད་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་ཁམས་འདི་ཁྱོན་ཀུན་ལས་གནས་པའི་སྐྱེ་བོ་མཐའ་དག་མངོན་པར་མཐོ་བ་དང་།  ངེས་པར་ལེགས་པའི་དགའ་སྟོན་ལན་ཅིག་ཙམ་མིན་པར་དུས་རྟག་ཏུ་མྱོང་བར་མཛད་དོ།ཟེར།
  de ni bod la yin na khod sum cu so drug la grags pa'i a ni bka' khrims kyis skye bo rnams kyi e gnya' bar mdzad pas/_gnya' shing mdzad pas/_khod so cu so drug gtan 'bebs byas byas red pa/_bod chen po'i rgyal khams 'di khyon kun las gnas pa'i skye bo mtha' dag mngon par mtho ba dang /__nges par legs pa'i dga' ston lan cig tsam min par dus rtag tu myong bar mdzad do/zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ཡི་གེའི་སྲོལ་གཏོད། གཉིས་ནས་ཡིན་ན་རྦད་དེ་ཨེ་ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་གི་དཔེར་ན་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་དེ་སྲོལ་གཏོད། ཡིན་ནའི་ཁྲིམས་སྲོལ་ངོ་མ་དེ་ཡིན་ན་རྦད་དེ་ཁོད་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐོག་ནས། བྱས་ན་བྱས་ཆོག་པ་ཆོག་པ་དང་། མ་ཆོག་མ་ཆོག་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་ནི་གསལ་པོར་ཁྲིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ། ཁོད་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་ཟེར་ཡས་དེ་ནི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་གས་དེ་བྱས་པའི་མཇུག་གུ་ལ་ཡིན་ན།
  byas nas da de 'dras kyi dper na phyogs gcig nas yi ge'i srol gtod/_gnyis nas yin na rbad de e lha chos dge ba bcu dang mi chos gtsang ma bcu drug gi dper na khrims lugs kyi de srol gtod/_yin na'i khrims srol ngo ma de yin na rbad de khod sum cu so drug zer yas de 'dras kyi thog nas/_byas na byas chog pa chog pa dang /_ma chog ma chog pa de 'dras kyi de ni gsal por khrims kyi thog nas gtan la phab/_khod sum cu so drug zer yas de ni gtan la phab pa de gas de byas pa'i mjug gu la yin na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བོད་དང་བོད་ཀྱི་དེ་ནི་གང་འདྲས་གཅིག་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། བོད་ཀྱི་སྐྱེ་རྒུ་མཐའ་དག་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀྱི་རེད་པ། ངེས་ལེགས་ཀྱི་ནང་ནས་དགའ་སྟོན་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཚང་མ་ཡིན་ན་རྦད་དེ་མི་ཚང་མ་ཡིན་ན། ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་གི་དཔེར་ན། བྱ་བ་བཟང་པོ་དེ་རང་འཇུག་པ་མ་གཏོགས། དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་མ་རབས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་མེད་པས། མཛད་པ་དང་པོ་དེ་འདྲས་བསྐྱངས་བ་གནང་བ་རེད་ཟེར་།
  bod dang bod kyi de ni gang 'dras gcig yo'o red zer na/_bod kyi skye rgu mtha' dag mngon mtho dang nges legs kyi red pa/_nges legs kyi nang nas dga' ston la cha bzhag na tshang ma yin na rbad de mi tshang ma yin na/_ya rabs spyod bzang gi dper na/_bya ba bzang po de rang 'jug pa ma gtogs/_de 'dras kyi dper na ma rabs kyi bya ba la sogs pa de 'dras med pas/_mdzad pa dang po de 'dras bskyangs ba gnang ba red zer /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་ཐོག་ལ། ད་དེ་ལ་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་སྐབས་དེ་ཡིན་ན། ངལ་གསོའི་ཚིགས་བཅད་གསུངས་ཡོའོ་རེད། ངལ་གསོའི་ཚིགས་བཅད་དེ་ལ། འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་དཔྱིད་ཀྱི་མངལ་ཁུར་ལས༎  དཔག་བསམ་ཡོངས་འདུའི་རྒྱས་སྲས་མཚར་སྡུག་ཆེ༎     འཐོན་པའི་ཕྱག་ན་པདྨོ་མི་ཡི་སྲིད༎    བཟུང་འདིས་རྫོགས་ལྡན་དྲི་དེ་རིང་ནས་འགུགས། ཟེར་ཡས་དེ་ནི།
  de'i thog la/_da de la lnga pa chen pos skabs de yin na/_ngal gso'i tshigs bcad gsungs yo'o red/_ngal gso'i tshigs bcad de la/_'gro ba'i bsod nams dpyid kyi mngal khur las//__dpag bsam yongs 'du'i rgyas sras mtshar sdug che//_____'thon pa'i phyag na pad+mo mi yi srid//____bzung 'dis rdzogs ldan dri de ring nas 'gugs/_zer yas de ni/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་ཨེ་སྐབས་དེ་དུས་ཡིན་ན་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དཔྱིད་ཀྱི་མངལ་ཁུར་ལས། ཟེར།
  de ni 'gro ba'i bsod nams e skabs de dus yin na 'gro ba sems can thams cad kyi dpyid kyi mngal khur las/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དཔྱིད་ཀྱི་མངའ་ཁུར་ལས་དཔྱིད་ཀ་དེ་ནི་དེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར། དཔྱིད་ཀ་ས་ཞིང་གི་ནང་ནས་མ་ནས་ལོ་ཏོག་རྒྱས་པ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས། དེ་ནི་དཔག་བསམ་ཡོངས་འདུའི་རྒྱལ་སྲས་མཚར་སྡུག། དཔག་བསམ་ཡོངས་འདུ་ཟེར་ཡས་དེ་ཆ་བཞག་ན། དཔག་བསམ་ཡོངས་འདུ་ཟེར་ཡས་དེ་ཡིན་ན། དེ་ལ་དཔེར་ན་དགེ་མཚན་ཐམས་ཅད་ལྡན་ནས་བསམས་ཀྱི་མི་ཁྱབ་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ནའི་ཡོང་གི་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པ།
  dpyid kyi mnga' khur las dpyid ka de ni de byas pa red zer/_dpyid ka sa zhing gi nang nas ma nas lo tog rgyas pa nang ltar gyi thog nas/_de ni dpag bsam yongs 'du'i rgyal sras mtshar sdug/_dpag bsam yongs 'du zer yas de cha bzhag na/_dpag bsam yongs 'du zer yas de yin na/_de la dper na dge mtshan thams cad ldan nas bsams kyi mi khyab pa de 'dras yin na'i yong gi yod zer gyi yo'o red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དཔག་བསམ་ལྗོན་པ་དང་། དཔག་བསམ་ཡོངས་འདུ་ཟེར་ཡས་ཀྱི་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་ད། རྒྱལ་སྲས་མཚར་སྡུག་ཅན་དེ་དེ་ནི་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན།
  dpag bsam ljon pa dang /_dpag bsam yongs 'du zer yas kyi de 'dras kyi dper na da/_rgyal sras mtshar sdug can de de ni gang 'dras red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་དེ་ནི་འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་ཞིང་དུ་ཕེབས་པ་རེད་ཟེར། ཕེབས་དུས་ཙམ་པ་ད་ཕེབས་ནས་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན།
  srong btsan sgam pos de ni 'gro ba'i bsod nams zhing du phebs pa red zer/_phebs dus tsam pa da phebs nas ga re byas pa red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ཨ་ནི་མཚར་སྡུག་ཅན་དེ་འཐོན་ནས་ཕྱག་ན་པད་མོ་མི་ཡི་སྲས་སུ་བྱུང་བ་དེ་ནི་ཨེ། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ཕེབས་པའི་མཇུག་གུ་ལ་དེ་ནི་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། 
  da a ni mtshar sdug can de 'thon nas phyag na pad mo mi yi sras su byung ba de ni e/_srong btsan sgam po phebs pa'i mjug gu la de ni gang 'dras red zer na/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བོད་དེ་དེ་ནི་རྫོགས་ལྡན་དྲི་དེ་རིང་ནས་འགུགས་ཟེར། རྫོགས་ལྡན་གསར་པ་ཟེར་ཡས་དེ་དེ་འདྲས་བྱེད་དུས་ཙམ་ནས། མི་ཚང་མ་བདེ་བ་དང་དེ་གྱད། བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམས་ཚོགས་པའི་དཔལ་ལ་སྤྱོད་ཡས་དེ་ནི། རྫོགས་པ་ཟེར་ཡས་གཅིག་རེད་པ།
  bod de de ni rdzogs ldan dri de ring nas 'gugs zer/_rdzogs ldan gsar pa zer yas de de 'dras byed dus tsam nas/_mi tshang ma bde ba dang de gyad/_bde skyid phun sums tshogs pa'i dpal la spyod yas de ni/_rdzogs pa zer yas gcig red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་དེ་རྫོག་སལྡན་གྱི་དྲི་བསུང་དེ་དེ་ནི་རིང་ནས་འགུགས་ཟེར། ད་ལམ་སང་བཀུག་ཐུབ་པ་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  de 'dras de rdzog saldana gyi dri bsung de de ni ring nas 'gugs zer/_da lam sang bkug thub pa de 'dras byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་གངས་ཅན་འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་དཔྱིད་ཀྱི་མངལ་ཁུར་ལས་ཟེར། ལེགས་པར་དྲངས་པ་ལས་བྱུང་བ་དཔག་བསམ་ཡོངས་འདུའི་ལྗོན་ཤིང་རྩ་བ་བརྟན་ལ་ལོ་འདབས་མཛེས་ཤིང་། འདོད་རྒུའི་འབྲས་བཟང་གིས་ཕྱུག་པ་དང་མཚུངས་པའི་སྐུ་དང་ཡོན་ཏན་མངའ་བ་རྒྱས་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཚར་སྡུག་ཅན།  སྔོན་མེད་པ་ཞིག་འཐོན་པའི་ཕྱག་ན་པད་མོ་པད་དཀར་འཆང་བ་གང་ཞིག་མི་ཡི་སྲིད་པ་བཟུང་བ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་དེས་ཟེར།  རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་དགའ་སྟོན་གྱི་དྲི་བསུང་མངར་མོ་དེ་དག་རིང་མོ་ཉིད་ནས་འགུགས་པ་འདི་ད་ལྟ་བྱུང་ཟེར། མཐའ་དག་གཟུགས་རྒྱན་གྱི་སྒོ་ནས་དེ་ནི་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་མཛད་པ་ལ་བསྟོད་པ་དེ་འདྲས་ཅིག་རེད། ཟེར།
  'ong gangs can 'gro ba'i bsod nams dpyid kyi mngal khur las zer/_legs par drangs pa las byung ba dpag bsam yongs 'du'i ljon shing rtsa ba brtan la lo 'dabs mdzes shing /_'dod rgu'i 'bras bzang gis phyug pa dang mtshungs pa'i sku dang yon tan mnga' ba rgyas sras byang chub sems dpa' mtshar sdug can/__sngon med pa zhig 'thon pa'i phyag na pad mo pad dkar 'chang ba gang zhig mi yi srid pa bzung ba srong btsan sgam po zhes bya ba des zer/__rdzogs ldan gsar pa'i dga' ston gyi dri bsung mngar mo de dag ring mo nyid nas 'gugs pa 'di da lta byung zer/_mtha' dag gzugs rgyan gyi sgo nas de ni srong btsan sgam po'i mdzad pa la bstod pa de 'dras cig red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་གཤམ་ལ་དེ་ནི་ཡི་གེའི་དེ་ལ་བསྟོད་པ་ཅིག་རེད།                   མཁའ་མེའི་སྲས་བུར་བརྒྱུས་པའི་ཀ་འཕྲེང་ལ༎  རྒྱ་མཚོའི་དབྱངས་ཀྱི་བརྒྱན་པའི་ཡི་གེའི་བརྡའི༎       རིན་ཆེན་འཕྱང་འཕྲུལ་རིན་དུ་གསེར་ལྡན་ལྟོ༎  ནོར་བུའི་ཟོང་གིས་བཀང་ཡང་ཁུགས་སམ་ཅི༎ ཟེར།
  da gsham la de ni yi ge'i de la bstod pa cig red/___________________mkha' me'i sras bur brgyus pa'i ka 'phreng la//__rgya mtsho'i dbyangs kyi brgyan pa'i yi ge'i brda'i//_______rin chen 'phyang 'phrul rin du gser ldan lto//__nor bu'i zong gis bkang yang khugs sam ci//_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡི་གེ་ལ་བསྟོད་པའི་མཛད་པ་གཅིག་རེད། དེ་གང་འདྲས་ཟེར་ན་དེ། ནམ་མཁའ་ནས་ད་ང་རང་ཚོ་བོད་ཀྱི་དེ་ནི་ཡི་གེའི་ཁ་གཏུག་ལ་བྱས་ན། ནམ་མཁའ་ཟེར་སྟོང་པ་རེད་པ། ཀླད་ཀོར་དེ་ལ་སྟོང་པ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་བྱས་ནས་ཡོའོ་རེད། ཨ་ནི་ནམ་མཁའ་ཟེར་ཡས་དེ་སྟོང་པའི་དོན་དག་བྱས། ཨེ་རྟ་གདོང་གི་མེ་དང་བྱས། ཉི་མའི་མེ་དང་བྱས། ཚ་ཟེར་བྱས། བསྲེགས་པའི་མེ་ཟེར་བྱས་མེ་གསུམ། ད་དེ་མེ་གསུམ་མཚོན་གྱི་ཡོའོ་རེད་པ།
  yi ge la bstod pa'i mdzad pa gcig red/_de gang 'dras zer na de/_nam mkha' nas da nga rang tsho bod kyi de ni yi ge'i kha gtug la byas na/_nam mkha' zer stong pa red pa/_klad kor de la stong pa zer gyi yo'o red byas nas yo'o red/_a ni nam mkha' zer yas de stong pa'i don dag byas/_e rta gdong gi me dang byas/_nyi ma'i me dang byas/_tsha zer byas/_bsregs pa'i me zer byas me gsum/_da de me gsum mtshon gyi yo'o red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མཚོན་དུས་ཙམ་པ་དེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་མེ་གསུམ་དེ་ནི། འོང་མེ་དེ་ས་ག་རེ་མཚོན་གྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། གྲངས་གསུམ་མཚོན་པ་བྱས། དེ་འདྲས་ཡིན་ན་མཁའ་དང་མེ་བསྡོམས་པའི་ཨ་ནི་སུམ་ཅུའི་སྒང་ལ་ཀླད་ཀོར་བརྒྱབ་ན་དེ་ནི་སུམ་ཅུ་ཐམས་པ་བྱུང་པ་རེད་པ། གསུམ་སྒང་ལ་ཀླད་ཀོར་བརྒྱབ་ན། སུམ་ཅུ་ཐམས་པ་བྱུང་པ་རེད་པ།
  mtshon dus tsam pa de yin dus tsam pa me gsum de ni/_'ong me de sa ga re mtshon gyi yo'o red zer na/_grangs gsum mtshon pa byas/_de 'dras yin na mkha' dang me bsdoms pa'i a ni sum cu'i sgang la klad kor brgyab na de ni sum cu thams pa byung pa red pa/_gsum sgang la klad kor brgyab na/_sum cu thams pa byung pa red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སུམ་ཅུ་ཐམས་པའི་དེ་ནི་གང་ཟར༼ཟེར༽སྐུད་པ་བརྒྱུས་པ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས། ཀ་ནས་ཨ་བར་གྱི་འཕྲེང་བ་དེ་གྱད་དེ། ཡིན་ན་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། དེ་ནི་ཡི་གེ་དེ་ནི་ཡིག་འབྲུ་དེ་གྱད་དེ་ནི་ཀ་ནས་ཨ་བར་གྱི་ཀ་མད་སུམ་ཅུ་ཐམས་པ་དེ། དེ་ལ་གངྒ་དང་། སི་ཏཱ། པ་ཀྵུ། འོང་གངྒ་། སི་ཏཱ། པ་ཀྵུ། སིན་དྷུ་རྒྱ་མཚོ་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་མཚོ་བཞི་ཟེར་སོང་ན། དེ་ནི་དབྱངས་བཞི་པོ་དེ་མཚོན་ཡས་དེ་ནི་རྒྱ་མཚོ་བཞི་ལ་སྦྱར་བྱས། རྒྱ་མཚོ་བཞི་ཡི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་དེ་འདྲས་རེད།ཟེར།
  e de 'dras kyi thog nas sum cu thams pa'i de ni gang zar(zer)skud pa brgyus pa nang ltar gyi thog nas/_ka nas a bar gyi 'phreng ba de gyad de/_yin na gang 'dras red zer na/_de ni yi ge de ni yig 'bru de gyad de ni ka nas a bar gyi ka mad sum cu thams pa de/_de la gng+ga dang /_si tA/_pa k+Shu/_'ong gng+ga/_si tA/_pk+Shu/_sin d+hu rgya mtsho la sogs pa rgya mtsho bzhi zer song na/_de ni dbyangs bzhi po de mtshon yas de ni rgya mtsho bzhi la sbyar byas/_rgya mtsho bzhi yi gzugs su bkod pa de 'dras red/zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དབྱངས་ཀྱི་ཚོམས་བུ་དེ་ཟེར། དབྱངས་བཞི་བརྒྱན་པར་བྱས་པའི་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདི་ལ་དེ་ནི་སྔོན་མེད་པ་ཡི་གེའི་སྡེ་བསྟན་བཅོས་དང་བཅས་པ། རིན་ཆེན་འཕྱང་འཕྲུལ་གྱི་དེ་ནི་རིན་ཆེན་འཕྱང་འཕྲུལ་གྱི་དེ་ནི་དཔག་པ་དཀའ་བ་དེའི་རིན་ཐང་དེ་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི། 
  dbyangs kyi tshoms bu de zer/_dbyangs bzhi brgyan par byas pa'i gangs can ljongs kyi gangs can gyi ljongs 'di la de ni sngon med pa yi ge'i sde bstan bcos dang bcas pa/_rin chen 'phyang 'phrul gyi de ni rin chen 'phyang 'phrul gyi de ni dpag pa dka' ba de'i rin thang de la cha bzhag na de ni/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་རིན་ཐང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཨ་ནི། རིན་ཐང་དེའི་དོད་ལ་རིན་པོ་ཆེ་གཏེར་དང་ལྡན་པ་ཟེར། ས་གཞིའི་ལྟེ་བ་དེ་ཁྱོན་དང་ལྡན་པ་ཡོངས་སུ་བཀང་ན་ཡང་། ནོར་བུའི་མཆོག་གིས་བྱུར་བུར་བཀང་སྟེ་ཕུལ་ཡང་ཁུགས་སམ་ཅི་ཟེར།
  de'i rin thang la cha bzhag na a ni/_rin thang de'i dod la rin po che gter dang ldan pa zer/_sa gzhi'i lte ba de khyon dang ldan pa yongs su bkang na yang /_nor bu'i mchog gis byur bur bkang ste phul yang khugs sam ci zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་ནི་དབྱངས་གསལ་སུམ་ཅུ་གསར་གཏོད་གནང་ཡས་མཛད་པ་དེ། དེའི་བཀའ་དྲིན་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་གསེར་གྱི་བརྒྱངས་པ་ཡིན་ན་ཡང་དེའི་བཀའ་དྲིན་དེ་གསབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར། 
  de 'dras kyi de ni dbyangs gsal sum cu gsar gtod gnang yas mdzad pa de/_de'i bka' drin la cha bzhag na de ni sa gzhi thams cad gser gyi brgyangs pa yin na yang de'i bka' drin de gsab thub kyi ma red zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁུགས་སམ་ཅི། ནམ་ཡང་ཁུགས་པ་མེད་དོ་ཟེར། དེ་འདྲས་ཀྱི་ངོ་མཚར་ལ་ཕུལ་བྱུང་གི་སྒོ་ནས་བཀོད་པ་འོ་ཟེར། བསྟོད་པའོ་ཟེར།
  khugs sam ci/_nam yang khugs pa med do zer/_de 'dras kyi ngo mtshar la phul byung gi sgo nas bkod pa 'o zer/_bstod pa'o zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ནས། ཤུགས་དྲག་མི་དགེའི་མུན་པས་ས་འཛིན་གྱི་རྐང་༎ རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་འོད་སྟོང་ཞོ་འཐུང་རུས༎         ལག་ཉལ་གྲུབ་པས་བཅོམ་ཚེ་ཁྲིམས་ཀྱི་གཟི༎  ལེགས་བྱས་ས་སྲུང་སྟེང་ན་འོད་དུ་འབར༎ ཟེར་ཡས་དེ།
  da de nas/_shugs drag mi dge'i mun pas sa 'dzin gyi rkang //_rnam dkar dge ba'i 'od stong zho 'thung rus//_________lag nyal grub pas bcom tshe khrims kyi gzi//__legs byas sa srung steng na 'od du 'bar//_zer yas de/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འདི་ཡིན་ན་ད་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་མཛད་པ་དེ་ལ། གསུམ་པ་དེ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ད། དེ་ནས་དང་པོ་གཉིས་པ་དེ་དེ་ནི་བོད་ཡིག་དེ་བྱས། གསུམ་པ་དེ་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཤུགས་དྲག་དེ་ནི་མི་དགེའི་དེ་ནི་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས། འོང་ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་དག་ད་ག་སྣང་ལྟར་དཔེར་ན་ད་ཁོད་སོ་ཅུ་སོ་དྲུག་ལ་སོགས་པ། ཁྲིམས་སྲོལ་གསར་དུ་གནང་ང་དེ་ཚོ་ལ་ཡིན་ན་བསྟོད་བསྔགས་གནང་བ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད།
  'di yin na da srong btsan sgam po'i mdzad pa de la/_gsum pa de la cha bzhag na da/_de nas dang po gnyis pa de de ni bod yig de byas/_gsum pa de la cha bzhag na/_shugs drag de ni mi dge'i de ni gang zer dgos red pas/_'ong lha chos dge ba bcu dang mi chos gtsang ma bcu drug dag da ga snang ltar dper na da khod so cu so drug la sogs pa/_khrims srol gsar du gnang nga de tsho la yin na bstod bsngags gnang ba de 'dras gcig red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ལ་ཡིན་ན་ཤུགས་དྲག་མི་དགེའི་མུན་པས་ས་འཛིན་གྱི་རྐང་པ། རྣམ་པར་དགེ་བའི་འོད་སྟོང་ཞོ་འཐུང་རུས། ལག་ཉལ་གྲུབ་པས་བཅོམ་ཚེ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁུར། ལེགས་བྱས་ས་སྲུང་ལྡན་པ་སྟེང་ན་འོད་དུ་འབར་ཞེས་གསུངས་པ་ནི།
  de la yin na shugs drag mi dge'i mun pas sa 'dzin gyi rkang pa/_rnam par dge ba'i 'od stong zho 'thung rus/_lag nyal grub pas bcom tshe khrims kyi khur/_legs byas sa srung ldan pa steng na 'od du 'bar zhes gsungs pa ni/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྙིགས་མ་ལྔའི་དང་མདངས་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་མི་བསྲུན་པའི་བརླངས་པོར་སྤྱོད་པའི་བྱ་བ་ཤུགས་དྲག་པོ་ལུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གཞན་གྱི་སྲོག་གཅོད་པ་དང་། མ་བྱིན་པར་ལེན་པ། འདོད་ལོག་བྱེད་པ་གསུམ་དང་། ངག་གི་སྒོ་ནས་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ། ཕྲ་མ་བྱེད་པ། ཚིག་རྩུབ་སྨྲ་བ། ངག་ཀྱལ་སྨྲ་བ་བཞི། ཡིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བརྣབ་སེམས། གནོད་སེམས། ལོག་ལྟ་གསུམ་སྟེ་མི་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ལ་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་བྱེད་པ་མུན་པའི་གཟུགས་སུ་བྱས་ནས་ཟེར།
  snyigs ma lnga'i dang mdangs kyi skye bo mi bsrun pa'i brlangs por spyod pa'i bya ba shugs drag po lus kyi sgo nas gzhan gyi srog gcod pa dang /_ma byin par len pa/_'dod log byed pa gsum dang /_ngag gi sgo nas brdzun du smra ba/_phra ma byed pa/_tshig rtsub smra ba/_ngag kyal smra ba bzhi/_yid kyi sgo nas brnab sems/_gnod sems/_log lta gsum ste mi dge ba bcu'i las la ngam ngam shugs kyis byed pa mun pa'i gzugs su byas nas zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མུན་པ་དེ་ཡང་ས་འཛིན་། མི་དགེ་བ་བཅུ་པ་དེ་རྦད་དེ་ལས་ལ་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱི་འཇུག་པ་དེ་མུན་པའི་གཟུགས་སུ་བྱས། མུན་པ་དེ་ཡང་ས་འཛིན་གྱི་རྐང་པ་མུན་པ་དེ་ཡང་ས་འཛིན་གྱི་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན།
  mun pa de yang sa 'dzin /_mi dge ba bcu pa de rbad de las la ngam ngam shugs kyi 'jug pa de mun pa'i gzugs su byas/_mun pa de yang sa 'dzin gyi rkang pa mun pa de yang sa 'dzin gyi gang 'dras red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཡང་ས་འཛིན་གྱི་རྐང་པ་དེ་རིག་བྱེད་པའི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྦྱར་བ་དེ་ཡང་འདི་སྐད་ཐོས་དེ། གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན།
  de yang sa 'dzin gyi rkang pa de rig byed pa'i gtam rgyud dang sbyar ba de yang 'di skad thos de/_gang 'dras red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱ་བ་དེ་ཡང་སྔར་འདས་པའི་དུས་ན་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡོའོ་རེད་ཟེར། རིག་བྱེད་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ལ་ཆ་བཞག་ན་འདས་པའི་དུས་ལ་ཡིན་ན།
  bya ba de yang sngar 'das pa'i dus na de 'dras gcig yo'o red zer/_rig byed pa'i gtam rgyud la cha bzhag na 'das pa'i dus la yin na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རི་བོ་རྣམས་ཕར་ཚུར་འགྲོ་གི་ཡོའོ་རེད་ཟེར། རི་བོ་རྣམས་ཕར་ཚུར་རྒྱུ་དུས་ཙམ་པ་མི་མང་པོའི་ཚེ་སྲོག་རྒྱུ་ནོར་ལ་སོགས་པ་གནོད་པ་ཆེན་པོ་བསྐྱལ་དུས་ཙམ་པ། བརྒྱ་བྱིན་གྱི་གང་འདྲས་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན།
  ri bo rnams phar tshur 'gro gi yo'o red zer/_ri bo rnams phar tshur rgyu dus tsam pa mi mang po'i tshe srog rgyu nor la sogs pa gnod pa chen po bskyal dus tsam pa/_brgya byin gyi gang 'dras byas pa red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རང་གིས་དེ་ནི་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་རང་གིས་ཕྱག་མཚན་དྲང་སྲོང་ཞོ་འཐུང་གི་རུས་པ་ལས། འོང་རང་གི་ཕྱག་མཚན་བརྒྱ་བྱིན། བརྒྱ་བྱིན་གྱི་རྡོ་རྗེ་དེ་ནི་རང་གིས་ཕྱག་མཚན་རུས་པ་ལས་གྲུབ་པ་རྡོ་རྗེའི་རྩེ་བརྒྱ་པའི་དེ་ནི་དེ་ལ་བསྣུན་ནས་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། རིའི་རྐང་པ་བཅག་པ་རེད་ཟེར།
  rang gis de ni brgya byin gyis rang gis phyag mtshan drang srong zho 'thung gi rus pa las/_'ong rang gi phyag mtshan brgya byin/_brgya byin gyi rdo rje de ni rang gis phyag mtshan rus pa las grub pa rdo rje'i rtse brgya pa'i de ni de la bsnun nas ga re byas pa red zer na/_ri'i rkang pa bcag pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རིའི་རྐང་པ་བཅག་པའི་མཇུག་གུ་ལ་དེ་ནི་རི་ཐམས་ཅད་འགྲོ་མ་ཤེས་པ་ནས་རང་སར་གནས་པ་མཐོང་དུས་དེ་ནི་སྐྱེ་བོ་དེ་ཚོར་ལ་ཕན་པ་དེ་འདྲས་བྱུང་པ་རེད། ཟེར། དེ་འདྲསས་ཀྱི་དེ་ནི་གཏམ་རྒྱུད་གཅིག་ཡོའོ་རེད།
  ri'i rkang pa bcag pa'i mjug gu la de ni ri thams cad 'gro ma shes pa nas rang sar gnas pa mthong dus de ni skye bo de tshor la phan pa de 'dras byung pa red/_zer/_de 'drass kyi de ni gtam rgyud gcig yo'o red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བཱི་ན་ཞེས་པའི་རི་རྒྱ་མཚོར་བྲོས་ནས་ཡོད་སྐད་ད་དེ། དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་ད་བཱི་ན་ཞེས་པའི་རི་ཟེར་ཡས་གཅིག་རྒྱ་མཚོར་བྲོས་ནས་ཡོད་སྐད་དེ་ནི་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་རྡོ་རྗེ་དེ་འདྲས་ཀྱི། གཏམ་རྒྱུད་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ནི་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་རྡོ་རྗེའི་མིང་ལ།  རི་འགེམས་པ་དང་རི་འཇོམས་ཟེར། དེ་འདྲས་ཡིན་ན་བཤད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།
  bI na zhes pa'i ri rgya mtshor bros nas yod skad da de/_de 'dras kyi dper na da bI na zhes pa'i ri zer yas gcig rgya mtshor bros nas yod skad de ni brgya byin gyi rdo rje de 'dras kyi/_gtam rgyud de la brten nas de ni brgya byin gyi rdo rje'i ming la/__ri 'gems pa dang ri 'joms zer/_de 'dras yin na bshad kyi yo'o red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་རི་བོ་རྒྱུགས་པ་རྐང་པའི་གཟུགས་སུ་དེ་ནི། འཕར་མར་བཀོད་ཟེར། ད་ད་ལྟ་དེའི་མུན་པ་དེ་གས་ཀྱི་རེ་བ་ཨེ་་་། རི་བོའི་རྐང་པའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། དེ་བཞིན་དུ་དགེ་བཅུའི་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དཀར་བ་རྟག་ཏུ་དགེ་བའི་འོད་སྟོང་སྤྲོ་བ་དེ་ཉི་མའི་གཟུགས་སུ། མུན་པ་དེ་ཡིན་ན་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན།
  byas tsang ri bo rgyugs pa rkang pa'i gzugs su de ni/_'phar mar bkod zer/_da da lta de'i mun pa de gas kyi re ba e /_ri bo'i rkang pa'i gzugs su bkod/_de bzhin du dge bcu'i khrims rnam par dkar ba rtag tu dge ba'i 'od stong spro ba de nyi ma'i gzugs su/_mun pa de yin na gang 'dras red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དགེ་བཅུའི་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པའི་དེ་ནི་དགེ་བའི་འོད་སྟོང་གི་ཉི་མའི་གཟུགས་དང་། ཉི་མ་དེ་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་ཕྱག་ཆ་དྲང་སྲོང་ཞོ་འཐུང་རུས་པའི་རྡོ་རྗེ་ལག་པར་ཉལ་བ་ལྟ་བུའི་གཟུགས་སུ་འཕར་མ་བཀོད་པ་དེ་དག་གི་མི་དགེ་བའི་མུན་པ་དང་། ད་ག་ནང་ལྟར་ཚུལ་མིན་བརླང་སྤྱོད་རི་བོའི་དེ་ནི་རྐང་པ་བཅག་པ་དེའི་ཚེ། དེ་ནི་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་ལེགས་པར་བཅས་པ། ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་པོའི་ཁྲིམས་དེ་དེ་ནི། གཟི་བརྗིད་ནི་སྐྱེ་རྒུའི་ལེགས་བྱས་གསར་དུ་གསར་བཟོ་འམ། བརྒྱ་བྱིན་གྱི་བཞོན་པ་གླང་པོ་ཆེ།སྟེང་ན་འཕྲལ་ཡུན་ཕན་བདེའི་རྩ་ལག་དམ་པར་འོད་ཟེར་འབུམ་ཕྲག་དུ་མ་དེ་ནི་རྒྱལ་ཡོན་དེ་ནི་བརྒྱ་བྱིན་དེ་ནི་དེ་ནང་ལྟར་བྱས་ནས་ག་རེ་ཟེར།
  dge bcu'i khrims rnam par dag pa'i de ni dge ba'i 'od stong gi nyi ma'i gzugs dang /_nyi ma de brgya byin gyi phyag cha drang srong zho 'thung rus pa'i rdo rje lag par nyal ba lta bu'i gzugs su 'phar ma bkod pa de dag gi mi dge ba'i mun pa dang /_da ga nang ltar tshul min brlang spyod ri bo'i de ni rkang pa bcag pa de'i tshe/_de ni srong btsan sgam pos legs par bcas pa/_chos ldan rgyal po'i khrims de de ni/_gzi brjid ni skye rgu'i legs byas gsar du gsar bzo 'am/_brgya byin gyi bzhon pa glang po che/steng na 'phral yun phan bde'i rtsa lag dam par 'od zer 'bum phrag du ma de ni rgyal yon de ni brgya byin de ni de nang ltar byas nas ga re zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། བརྒྱ་བྱིན་གྱི་བཞོན་པ་གླང་པོ་ཆེའི་སྟེང་ན་འཕྲལ་ཡུན་ཕན་བདེའི་རྩ་ལག་དམ་པ་འོད་ཟེར་འབུམ་ཕྲག་དུ་མ་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་འབར་བཞིན་པར་གནས་སོ། ཞེས་སྲོང་བཙན་གྱི་དེ་ནི་སྲོང་བཙན་གྱིས་མཛད་པའི་བཀའ་ཁྲིམས་ལ་གཟུགས་རྒྱན་འཕར་མའི་སྒོ་ནས་བསྔགས་པ་བརྗོད་པ་ལ་བྱས་བྱས། དེ་འདྲས་རེད་ཟེར། དེ་ཡིན་ན་ད་བར་སྐབས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཡིན་ཟེར། ད་དེ་རིང་ཞུ་ཡས་དེ་འདྲས་གཅིག་བྱས་སོང་།
  'ong /_brgya byin gyi bzhon pa glang po che'i steng na 'phral yun phan bde'i rtsa lag dam pa 'od zer 'bum phrag du ma phyogs kun tu 'bar bzhin par gnas so/_zhes srong btsan gyi de ni srong btsan gyis mdzad pa'i bka' khrims la gzugs rgyan 'phar ma'i sgo nas bsngags pa brjod pa la byas byas/_de 'dras red zer/_de yin na da bar skabs tshigs su bcad pa yin zer/_da de ring zhu yas de 'dras gcig byas song /