Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
29 min 42 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

In a series of over 20 videos, scholars read from and provide oral commentaries on the historical annals written by the Fifth Dalai Lama.

བརྙན་ཐུང་༢༠ལྷག་གི་ནང་དུ་མཁས་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ལ་བཀློག་ནས་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པ།

该课简单地介绍了,猕猴和女魔结合后生下六只小猴,它们的性情与爱好各不相同,在果林中各自寻食生活。不久,它们繁衍了很多后代,因为得到了充足的食物,渐渐的它们的尾巴变短了,也能说话了,就变成了雪域高原上的先民。 该课主要由诺章伍金教授根据作者的观点,简单地讲述了藏族起源猕猴变人的传说。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ངས་ཟེར་ན། བྱས་ནས་དཱ། ད་ལྟ་དེ་རེད་གང་ཟར༼ཟེར༽། གོང་དུ་ཞུས་པ་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་མིའི་ཐོག་མ་དེ་གང་འདྲས་བྱུང་པ་ཡིན་པ་དེ། 
  ngas zer na/_byas nas dA/_da lta de red gang zar(zer)/_gong du zhus pa de ni bod kyi mi'i thog ma de gang 'dras byung pa yin pa de/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྔ་པ་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་དེ་ཡིན་ན་ད་གཙོ་བོ་དེ་རྦད་དེ་མི་ཡིན་ན།དཔེར་ན་གཅིག་གི་ཐོག་མའི་ཡོང་ཡས་དེ་གནས་པའི་བསྐལ་བ་ལ་ཡོད་པ། 
  lnga pa chen po'i dgongs pa de yin na da gtso bo de rbad de mi yin na/dper na gcig gi thog ma'i yong yas de gnas pa'i bskal ba la yod pa/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་གཅིག་གི་ད་དེ་ཡང་གནས་པའི་བསྐལ་བ་ནས་ཡོང་ཡས་དེ་ཡང་། གཅིག་གི་འཇིག་རྟེན་ན་ཚད་འཛིན་ན། བསྐལ་བ་བྱས་ན་ཆགས་པའི་བསྐལ་བ། གནས་པའི་བསྐལ་བ། འཇིག་པའི་བསྐལ་བ། སྟོངས་བའི་བསྐལ་བ།བྱས་ནས་བཞི་ཡོད་པ་ལས།
  de nas gcig gi da de yang gnas pa'i bskal ba nas yong yas de yang /_gcig gi 'jig rten na tshad 'dzin na/_bskal ba byas na chags pa'i bskal ba/_gnas pa'i bskal ba/_'jig pa'i bskal ba/_stongs ba'i bskal ba/byas nas bzhi yod pa las/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྦད་དེ་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་མི་དེ་ཡང་གནས་པའི་བསྐལ་བའི་དུས་ནས་བྱུང་བ་དེ་ཁྱོན་བསྡོམས་ནས་བྱས་ན། ཨ་ནི་རྦད་དེ་རྒྱ་གར་ལ་སོགས་པའི་དེ་ནི་འཛམ་བུ་གླིང་སྤྱི་ཁྱབ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས་དཔེ་ཆའི་ཐོག་ནས་མཚུངས་པ་རེད་ཟེར། 
  rbad de de ni bod kyi mi de yang gnas pa'i bskal ba'i dus nas byung ba de khyon bsdoms nas byas na/_a ni rbad de rgya gar la sogs pa'i de ni 'dzam bu gling spyi khyab nang ltar gyi thog nas dpe cha'i thog nas mtshungs pa red zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ག་ནང་ལྟར་ཨ་ནི་ཡོང་ཡས་དེ་ཡང་དེ་ནི་དཔའ་བོ། དེ་ལ་ཆ་བཞག་ན་གང་ཟེར་དགོས་རེད།ཕ་སྤྲེའུ་རྒན་བྱང་ཆུབ་སེམས་པ་དང་། མ་སྲིན་མོ་བྲག་སྲིན་གཉིས་ལ་འདུས་པ་ལས་ཐོག་ནས། དེ་ནི་ཐོག་མའི་མི་ཡོང་སྟངས་དེ་འདྲས་རེད། རེད་ཟེར་བྱས་ནས་གསུངས་བ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཤག
  da ga nang ltar a ni yong yas de yang de ni dpa' bo/_de la cha bzhag na gang zer dgos red/pha spre'u rgan byang chub sems pa dang /_ma srin mo brag srin gnyis la 'dus pa las thog nas/_de ni thog ma'i mi yong stangs de 'dras red/_red zer byas nas gsungs ba de 'dras gcig red shag
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ནས་མིའི་འགྲོ་བ་བྱུང་ནས་མཇུག་གུ་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེ་ནི་ད་བོད་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན་རྒྱལ་ཕྲན་གྱི་རིམ་པ་འདྲ་པོ་ཁོ་ཨེ་དེ་འདྲས་མང་པོ་ཆགས་ཡོའོ་རེད་པ།
  da de nas mi'i 'gro ba byung nas mjug gu la cha bzhag na/_de ni da bod rang la cha bzhag na rgyal phran gyi rim pa 'dra po kho e de 'dras mang po chags yo'o red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་དེ་ལ་ད་རྒྱལ་ཕྲན་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ད་ཐོག་མར་ཆ་བཞག་ན་བོད་ལ་ཨ་ནི་ད་རྒྱལ་ཕྲན་ནི་དེ་ནི་སིལ་མ་བཅུ་གཉིས་ཟེར་ཡས། རྒྱལ་ཕྲན་བཞི་བཅུ་ལ་ཟེར་ལ་སོགས་པ། 
  byas nas de la da rgyal phran nang la cha bzhag na da thog mar cha bzhag na bod la a ni da rgyal phran ni de ni sil ma bcu gnyis zer yas/_rgyal phran bzhi bcu la zer la sogs pa/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་ཡོའོ་རེད། ད་དེའི་སྐོར་ལ་ད་ལྟ་ལྔ་བ་ཆེན་པོས་འདི་རུ་གསུངས་ཡས་ལ་ཆ་བཞག་ན་རྒྱལ་ཕྲན་གྱི་རིམ་པ་དེ། དེ་འདྲས་བྱུང་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ཡས་གཅིག་མ་གཏོགས།  ཞིབ་ཕྲའི་གལ་གསུང་མི་འདུག
  'o de 'dras yin na yo'o red/_da de'i skor la da lta lnga ba chen pos 'di ru gsungs yas la cha bzhag na rgyal phran gyi rim pa de/_de 'dras byung yo'o red zer yas gcig ma gtogs/__zhib phra'i gal gsung mi 'dug
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡིན་ན་ཡང་ད་དེ་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་ལ་སོགས་པ་དེའི་ཚོའི་ནང་ནས་བྱེད་དུས་ཙམ་པ་ད་རྒྱལ་ཕྲན་དེ་ཚོའི་མིང་ཡིན་ན་ཡང་གསལ་པོ་ཡོད་པ།
  yin na yang da de mkhas pa'i dga' ston la sogs pa de'i tsho'i nang nas byed dus tsam pa da rgyal phran de tsho'i ming yin na yang gsal po yod pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨ་ནི་དེ་འདྲས་རེད་ཤག བྱས་ནས་ཐོག་ནས་བོད་ལ་ཆ་བཞག་ནའི་གཅིག་བསྒྱུར་མིན་པ་དེ་ནི་བོད་དེ་གཅིག་བསྒྱུར་མིན་པའི་ཨ་ནི་རྒྱལ་ཕྲན་དེ་འདྲས་སིལ་མ་དེ་འདྲས་མང་པོ་བྱུང་ཡོའོ་རེད་ཟེར། 
  a ni de 'dras red shag_byas nas thog nas bod la cha bzhag na'i gcig bsgyur min pa de ni bod de gcig bsgyur min pa'i a ni rgyal phran de 'dras sil ma de 'dras mang po byung yo'o red zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མང་པོ་བྱུང་ཡོའོ་རེད་དེ་ཡང་ད། ཞིབ་པར་བྲིས་པ་ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་གྱི་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན། 
  mang po byung yo'o red de yang da/_zhib par bris pa chos 'byung mkhas pa'i dga' ston gyi nang la cha bzhag na/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་ནང་ནས་གསུང་པ་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེ་ནི་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་ཟེར་ན། དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་འཕྲེང་བས་བརྩམས་པར་གནང་བ། ད་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བྱེད་དུས་ཙམ་པ་དེ་ཡང་གལ་ཆེན་པོ་གཅིག་ཡིན་པ།
  mkhas pa'i dga' ston nang nas gsung pa la cha bzhag na/_de ni mkhas pa'i dga' ston zer na/_dpa' bo gtsug lag 'phreng bas brtsams par gnang ba/_da bod kyi lo rgyus kyi thog la byed dus tsam pa de yang gal chen po gcig yin pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་ནང་ལ་གསུངས་པ་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཐོག་མར་དང་པོ་རྒྱལ་ཕྲན་སིམ་མ་བཅུ་གཉིས་ཟེར་ཡས་དེ་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེ་ནི། དང་པོ་མཆིམས་ཡུལ་གྲུ་ཤུལ་ན། མཆིམས་རྗེ་ནི་གུ་དང་། བློན་པོ་སྣང་དང་། དེང་གཉིས། ཟེར།
  de'i nang la gsungs pa la cha bzhag na/_thog mar dang po rgyal phran sim ma bcu gnyis zer yas de la cha bzhag na/_de ni/_dang po mchims yul gru shul na/_mchims rje ni gu dang /_blon po snang dang /_deng gnyis/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མཆིམས་ཀྱི་ཡུལ་ན་དེ་ནི་གྲུ་ཤུལ་ན། དེ་ནི་མཆིམས་ཀྱི་རྗེ་ནི་གུ་དང་ བློན་པོ་སྣང་དང་དེང་གཉིས། ཟེར། 
  mchims kyi yul na de ni gru shul na/_de ni mchims kyi rje ni gu dang _blon po snang dang deng gnyis/_zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཉིས་པ་དེ་ཞང་ཞུང་གི་ཡུལ་ན། དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་ལེགས་སྙ་ཤུར་དང་། བློན་པོ་རྨ་དང་། ར་སངས་གཉིས།ཟེར།
  gnyis pa de zhang zhung gi yul na/_de ni rgyal po legs b+ha shur dang /_blon po rma dang /_ra sangs gnyis/zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱལ་པོ་དེ་ནི་ལེགས་སྙ་ཤུར་དང་། བློན་པོ་རྨ་དང་། ར་སངས་གཉིས། ཟེར།
  rgyal po de ni legs b+ha shur dang /_blon po rma dang /_ra sangs gnyis/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གསུམ་པ་དེ་ནི་མྱང་རོ་ཕྱོང་དཀར་ན། གཙང་རྗེ་ཐོང་དཀར་དང་། བློན་པོ་གནང་།ཡིན་ཟེར།
  gsum pa de ni myang ro phyong dkar na/_gtsang rje thong dkar dang /_blon po gnang /yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་བཞི་པ། གནུབས་ཡུལ་གླིང་དགུ་ན། གནུབས་རྗེ་དམིགས་པ་དང་། བློན་པོ་རྨེའུ་དང་། འབྲོ་གཉིས།ཟེར།
  e bzhi pa/_gnubs yul gling dgu na/_gnubs rje dmigs pa dang /_blon po rme'u dang /_'bro gnyis/zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྔ་པ། ཉང་རོ་ཤམ་པོ་ན། ལོ་ངམ་རྗེ་འབྲོམ་ཚ་དང་། བློན་པོ་ཤེ་དང་། སུང་གཉིས། ཟེར།
  lnga pa/_nyang ro sham po na/_lo ngam rje 'brom tsha dang /_blon po she dang /_sung gnyis/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨ་ནི་དྲུག་པ་དེ་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཀྱི་རི་ལྗོན་སྔོན་ན། ཀྱི་རྗེ་རྨད་པོ་དང་། བློན་པོ་ངམ་དང་། འབྲི་གཉིས།ཟེར།
  a ni drug pa de la cha bzhag na/_kyi ri ljon sngon na/_kyi rje rmad po dang /_blon po ngam dang /_'bri gnyis/zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་བདུན་པ་དེ་ནི་ངམ་ཤོད་ཁྲ་སྣར། ཟིང་རྗེ་འཕྲང་གསུམ་དང་། བློན་པོ་མགར་དང་གཉན། དེ་འདྲ་ཡིན་ཟེར།
  e bdun pa de ni ngam shod khra snar/_zing rje 'phrang gsum dang /_blon po mgar dang gnyan/_de 'dra yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོལ་ཕུ་སྤང་མཁར་དུ། ཟིང་རྗེ་དང་ཐོན་ཕྲེང་་དང་། བློན་པོ་རྔོག་དང་། འབས་གཉིས་ཡིན་ཟེར།
  'ol phu spang mkhar du/_zing rje dang thon phreng dang /_blon po rngog dang /_'bsgnyis/yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དགུ་པ། སྲིབས་ཡུལ་གྱི་རལ་གོང་དུ། བྲང་རྗེ་གོང་ནམ་དང་། བློན་པོ་སྦྲད་དང་། ཞུགས་གཉིས།ཡིན་ཟེར།
  dgu pa/_sribs yul gyi ral gong du/_brang rje gong nam dang /_blon po sbrad dang /_zhugs gnyis/yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་བཅུ་པ་དེ། ཀོང་ཡུལ་བྲེ་སྣ་ན། ཀོང་རྗེ་ཀར་པོ་རུག་དང་། བློན་མཁར་པ།ཡིན་ཟེར།
  e bcu pa de/_kong yul bre sna na/_kong rje kar po rug dang /_blon mkhar pa/yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བཅུ་གཅིག་པ། ཉང་ཡུལ་རྣམ་གསུམ་ན། ཉང་བཙུན་གླང་རྒྱལ་དང་བློན་པོ་ཕུག་དང་། ངོ་རྗེ་གཉིས། ཟེར།
  bcu gcig pa/_nyang yul rnam gsum na/_nyang btsun glang rgyal dang blon po phug dang /_ngo rje gnyis/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བཅུ་གཉིས་པ། དྭགས་ཡུལ་གྲུ་བཞི་ན། དྭགས་རྗེ་མང་་རྒྱལ་དང་། བློན་པོ་རླངས་དང་སྐམ་གཉིས་ཡིན་ཟེར་བྱས་ནས་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྒྱལ་ཕྲན་ཡིན་ན་བཅུ་གཉིས། རྒྱལ་ཕྲན་སིམ་མ་བཅུ་གཉིས་བྱུང་ཡས་ལ་ཆ་བཞག་ན།
  bcu gnyis pa/_dwags yul gru bzhi na/_dwags rje mang rgyal dang /_blon po rlangs dang skam gnyis yin zer byas nas da de 'dras kyi rgyal phran yin na bcu gnyis/_rgyal phran sim ma bcu gnyis byung yas la cha bzhag na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་ཡིན་ན་བྱུང་ཡོའོ་རེད་ཟེར། རྒྱལ་ཕྲན་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ད་རྗེ་བོ་རེ་རེ་ལ་བློན་པོ་གཉིས་ད་ལྟ་ཁ་གསལ་ཡས་ལ་ཆ་བཞག་ན་མང་ཆེ་བ་ལ་བློན་པོ་གཉིས་དང་།
  de 'dras yin na byung yo'o red zer/_rgyal phran de tsho'i nang la cha bzhag na da rje bo re re la blon po gnyis da lta kha gsal yas la cha bzhag na mang che ba la blon po gnyis dang /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འགའ་ཤས་ལ་དེ་ནི་བློན་པོ་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།  དེ་འདྲས་ད་ནི། ད་དེ་འདྲས་དཔེར་ན། ད་ཡུལ་དང་རྒྱལ་ཕྲན་རྣམས་ཀྱི་དེ་ནི་མིང་གསལ་པོ་གསུངས་ཤིང་ཟེར།
  'ga' shas la de ni blon po gcig yod pa de 'dras red zer/__de 'dras da ni/_da de 'dras dper na/_da yul dang rgyal phran rnams kyi de ni ming gsal po gsungs shing zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་བཞིན་སིལ་མ་བཞི་བཅུ་ཐམས་པ་ཡང་དེ་དེ་མིན་པའི་ཡང་རྒྱལ་ཕྲན་ཟེར་ཡས་ཁོ་བཅུ་གཉིས་དེ་འདྲས་གཅིག་བྱུང་ཡོའོ་རེད། འགའ་ཤས་ཡང་རྒྱལ་ཕྲན་སིལ་མ་བཞི་བཅུ་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་ཡིན་ནའི་མང་པོ་དེ་འདྲས་བྱུང་ཡོའོ་རེད། ཟེར།
  de bzhin sil ma bzhi bcu thams pa yang de de min pa'i yang rgyal phran zer yas kho bcu gnyis de 'dras gcig byung yo'o red/_'ga' shas yang rgyal phran sil ma bzhi bcu zer yas de 'dras yin na'i mang po de 'dras byung yo'o red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡིན་ན་ཡང་དེ་དེ་གྱད་དེའི་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེ་ནི་འཕགས་པ་མཆོག་གིས་རྦད་དེ་སྤྱན་རས་གཟིགས་མཆོག་གི་བྱིན་གྱི་བརླབས་པ་བཞིན་མ་བྱུང་བ་རེད། ཟེར།
  yin na yang de de gyad de'i nang la cha bzhag na/_de ni 'phags pa mchog gis rbad de spyan ras gzigs mchog gi byin gyi brlabs pa bzhin ma byung ba red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་གྱད་དེའི་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན་སྐབས་དེ་དུས་རྒྱལ་ཕྲན་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས།བོད་ཀྱི་ཡུལ་འོང་། ཡུལ་ཆགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་འདྲས་ཀྱི་་རྒྱལ་ཕྲན་ཆགས་པ་རེད་དའི་ཡིན་ནའི་ད་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དེ་ནི་གདུལ་ཞིང་དུ་འགྱུར་བའི་ཨ་ན་ཨིབྱིན་གྱི་བརླབས་དེ་འདྲས་བྱུང་མི་འདུག་ཟེར།
  da de gyad de'i nang la cha bzhag na skabs de dus rgyal phran gang zer dgos red pas/bod kyi yul 'ong /_yul chags pa de 'dras kyi de 'dras kyi rgyal phran chags pa red da'i yin na'i da spyan ras gzigs kyi de ni gdul zhing du 'gyur ba'i a na ibyin gyi brlabs de 'dras byung mi 'dug zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁྱད་པར་ཨ་ནི། དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ད་དེ་ཁྱད་པར་དུ་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ལྗོངས་དེ་རུ་དེ་ལ་རང་ཉིད་གནས་པའི་ལྗོངས་འདི་ལ་གནས་ཤིང་རྒྱུ་བའི་འགྲོ་བ་ཡོངས་ལ་མངའ་དབང་སྒྱུར་བའི་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་ཞིག་བྱེད་པ་བཟང་པོའི་རྐྱེན་མེད་ན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་འབྱུང་དཀའ་བར་དགོངས་ནས། ཟེར།
  khyad par a ni/_de 'dras yin dus tsam pa da de khyad par du de ni bod kyi ljongs de ru de la rang nyid gnas pa'i ljongs 'di la gnas shing rgyu ba'i 'gro ba yongs la mnga' dbang sgyur ba'i de ni rgyal po zhig byed pa bzang po'i rkyen med na rgyal ba'i bstan pa 'byung dka' bar dgongs nas/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྦད་དེ་གང་ཟེར་དགོས་རེད། གཅིག་གུ་གཅིག་གི་ལྗོངས་འདིའི་ནང་ལ་འགྲོ་བ་ཡོངས་ལ་མངའ་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཞིག་མ་བྱུང་ན། དེ་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དེ་ནས་སྤེལ་ཐུབ་ཡས་མེད་པ་ལ་སོགས་པ།
  de ni da de 'dras kyi rbad de gang zer dgos red/_gcig gu gcig gi ljongs 'di'i nang la 'gro ba yongs la mnga' sgyur ba'i rgyal po zhig ma byung na/_de ni sangs rgyas bstan pa de nas spel thub yas med pa la sogs pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་འབྱུང་དཀའ་བར་དགོངས་ནས། མང་པོས་བཀུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་གདུང་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱལ་པོ་དམག་བརྒྱ་པ་ཞེས་པ་ཞིག་བྱུང་བ་དེ་ལས།ཟེར། 
  de 'dras yin dus tsam pa rgyal ba'i bstan pa 'byung dka' bar dgongs nas/_mang pos bkur ba'i rgyal po'i gdung rgyud las byung ba'i rgyal po dmag brgya pa zhes pa zhig byung ba de las/zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐབས་དེ་དུས་ད་མང་པོས་བཀུར་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཟེར་ཡས་དེ་ཟེར་དུས་ཙམ་ནས་འཛམ་བུ་གླིང་གི་ནང་ནས། མཇུག་ལ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ད། ད་འཛམ་བུ་གླིང་གི་འཇིག་རྟེན་ནང་ལ་ད་ཐོག་མའི་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་མང་པོས་བཀུར་བའི་རྒྱལ་རབས་ཡིན་ཟེར་ཡས་གཅིག
  skabs de dus da mang pos bkur ba'i rgyal khab zer yas de zer dus tsam nas 'dzam bu gling gi nang nas/_mjug la sangs rgyas chos lugs nang la cha bzhag na da/_da 'dzam bu gling gi 'jig rten nang la da thog ma'i rgyal po de la mang pos bkur ba'i rgyal rabs yin zer yas gcig
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཅིག་བྱས་ན་ད་དེ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་རབས་མང་པོ་གཅིག་གི་ད་མཐར་ཐུག་ས་དེ་རྦད་དེ་མང་པོས་བཀུར་བའི་རྒྱལ་རབས་ཟེར་མཁན་དེ་ལ་ཡིན་ནཨ་ནི་མཐར་ཐུག་གི་ཡོའོ་རེད།
  gcig byas na da de rgya gar rgyal rabs mang po gcig gi da mthar thug sa de rbad de mang pos bkur ba'i rgyal rabs zer mkhan de la yin na.a ni mthar thug gi yo'o red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེའི་མང་པོས་བཀུར་བའི་རྒྱལ་རབས་ཟེར་ཡས་དེ་གིའི་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེ་ནི་རྦད་དེ་ལོ་གྲངས་ལ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ད་དུང་འགྱུར་མང་པོ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་གཅིག་རེད་ཟེར།
  da de'i mang pos bkur ba'i rgyal rabs zer yas de gi'i nang la cha bzhag na/_de ni rbad de lo grangs la byas pa yin na/_da dung 'gyur mang po skad cha bshad rgyu yod pa de 'dra gcig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་དེ་ནི་རྒྱལ་པོའི་གདུང་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་དམག་བརྒྱ་པ་ཟེར་ཡས་གཅིག་བྱུང་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  de'i de ni rgyal po'i gdung rgyud las byung ba'i de ni rgyal po dmag brgya pa zer yas gcig byung yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། དམག་བརྒྱ་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་བྱུང་བ་དེ་ལས་སྲས་འཕགས་པས་བྱིན་བརླབས་ཀྱི་བྱེད་པོས་སྤྱིར་བཏང་གི་རྣམ་པ་ལས་འདས་པ་ཞིག་བལྟམས་ཏེ། ད་དེ།
  'ong /_dmag brgya pa zhes bya ba de byung ba de las sras 'phags pas byin brlabs kyi byed pos spyir btang gi rnam pa las 'das pa zhig bltams te/_da de/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་དམག་བརྒྱ་པ་ཟེར་མཁན་དེ་ལ་སྲས་དེ་ནི་སྤྱིར་བཏང་གི་འཕགས་པས་ཟེར་ན། འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དེ་ནི་བྱིན་གྱི་བརླབས་པའི་དེ་ནི་སྤྱིར་བཏང་གི་གནས། འོང་རྣམ་པ་ལས་འདས་པའི་སྤྱིར་བཏང་གི་མི་ལས་འདས་པའི་ཨ་ནི། མིག་མས་འགྲིབས་སུ་ཡོད་པ། གཡུའི་སྨིན་མ་ཅན།
  de dmag brgya pa zer mkhan de la sras de ni spyir btang gi 'phags pas zer na/_'phags pa spyan ras gzigs kyi de ni byin gyi brlabs pa'i de ni spyir btang gi gnas/_'ong rnam pa las 'das pa'i spyir btang gi mi las 'das pa'i a ni/_mig mas 'gribs su yod pa/_g.yu'i smin ma can/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སོ་དུང་སོ་འཁོར་མར་ཡོད་པ། ལག་པ་ཡི་སོར་མོའི་དབར་སྦྲེལ་བ་ངང་པའི་སྡེ་མོ་དང་མཚུངས་པ་འཁོར་ལོའི་ཡན་ལག་ལྟ་བུ་ཡོད་པའི་མཚན་དཔེ་དང་ལྡན་པ་ཞིག
  so dung so 'khor mar yod pa/_lag pa yi sor mo'i dbar sbrel ba ngang pa'i sde mo dang mtshungs pa 'khor lo'i yan lag lta bu yod pa'i mtshan dpe dang ldan pa zhig
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མཚན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད་ཟེར། ད་དེ་རྦད་དེ་སྲས་དེ་ཡིན་ན་དེ་ནི་དམག་བརྒྱ་པའི་སྲས་དེ་ཡིན་ན། གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཐོག་ནས་རྦད་དེ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། མཚན་བཟང་པོ་དང་ལྡན་པ་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  mtshan dang ldan pa zhig byung ba red zer/_da de rbad de sras de yin na de ni dmag brgya pa'i sras de yin na/_gzhan dang mi 'dra ba'i thog nas rbad de de 'dras kyi dper na/_mtshan bzang po dang ldan pa de 'dras byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་གསུངས་དུས་ཙམ་ནས། དེ་ཡབ་ཀྱི་ཐུགས་པ་གང་འདྲས་དགོངས་པ་ཟེར་ན། དེ་རྦད་དེ་སྤྱིར་བཏང་གི་མི་གཅིག་ཁྱོན་ནས་རེད་མི་འདུག་ཟེར།
  byas nas da de 'dras kyi gsungs dus tsam nas/_de yab kyi thugs pa gang 'dras dgongs pa zer na/_de rbad de spyir btang gi mi gcig khyon nas red mi 'dug zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མིའི་རྣམ་པ་ལས་མ་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་ཨ་ནི། དེ་ཡང་གཅིག་མིན་ན་དེ་ལྷའི་སྤྲུལ་པ་རེད། ཡང་གཅིག་མིན་ན་དེ་འདྲེའི་སྤྲུལ་པ་རེད། 
  mi'i rnam pa las ma yin pa'i thog nas a ni/_de yang gcig min na de lha'i sprul pa red/_yang gcig min na de 'dre'i sprul pa red/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་གང་ལྟར་གང་ཡིན་ནའི་མིན་ནའི་ད་དེ་རྦད་དེ་མཐའ་མཚམས་ལ་ཕར་པུད་ན། མཐའ་ལ་སྤྱུགས་པ་ཟེར་ན་མཐའ་མཚམས་ལ་ཕར་ཨ་ནི་རྒྱང་འབུད་བཏང་ཡས་ཀྱིས་དགོངས་བཞེད་འདྲ་པོ་བཞེས་བྱས། ཨ་ནི་བཞེད་པ་རེད་ཟེར། 
  de 'dras gang ltar gang yin na'i min na'i da de rbad de mtha' mtshams la phar pud na/_mtha' la spyugs pa zer na mtha' mtshams la phar a ni rgyang 'bud btang yas kyis dgongs bzhed 'dra po bzhes byas/_a ni bzhed pa red zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མཐའ་ལ་སྤྱུགས་པ་མཐའ་མཚམས་ལ་རྒྱང་འབུད་བཏང་བྱས། མཐའ་མཚམས་ལ་བཏང་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་ཁོང་ག་དུ་ཕེབས་ཡས་ཐོག་ལ་ཆ་མེད་པ་གཅིག་བྱེད་དུས་ཙམ་པ། སྐབས་དེ་དུས།
  mtha' la spyugs pa mtha' mtshams la rgyang 'bud btang byas/_mtha' mtshams la btang dus tsam pa de ni khong ga du phebs yas thog la cha med pa gcig byed dus tsam pa/_skabs de dus/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁོང་ད་ག་ཟེར་ཐ་མེ་འཐོམ་ལ་བཞུགས་ཁ་ཐུག་ལ་བྱས་བྱས། དེ་ནི་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་རྦད་དེ་བྱས་བྱས། པད་དཀར་འཛིན་པའི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་ཟེར་ན། ད་རྦད་དེ་པད་དཀར་འཛིན་པ་ཟེར་ན་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཕྱག་ལ་པད་དཀར་འཛིན་པ། ཟིན་བཞུགས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་པ།
  khong da ga zer tha me 'thom la bzhugs kha thug la byas byas/_de ni spyan ras gzigs kyis rbad de byas byas/_pad dkar 'dzin pa'i ye shes mchog gi zer na/_da rbad de pad dkar 'dzin pa zer na spyan ras gzigs kyi phyag la pad dkar 'dzin pa/_zin bzhugs kyi yo'o red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་དེ། འདི་དེ་དེ་འདྲས་ཀྱི་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་དེ་ནི་རྦད་དེ་ཐུགས་ཆེའི་འོད་ཟེར་དེ་ཁོང་གི་སྙིང་ལ་འཕོག་ནས་དེ་ནི་རང་གི་སྣང་བ་བསྒྱུར་ནས་ད་གང་འདྲས་ཅིག་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན།
  byas tsang de/_'di de de 'dras kyi spyan ras gzigs kyis de ni rbad de thugs che'i 'od zer de khong gi snying la 'phog nas de ni rang gi snang ba bsgyur nas da gang 'dras cig byas pa red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་ཙམ་པ་ག་འགྲོ་འདི་འགྲོ་མེད་པ་ལ། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་ལ་བརྟེན་ནས། འདི་ནི་རང་ཉིད་ཡར་ཀླུངས་ཕྱོགས་ལ་ཕེབས་ཡས་ཀྱི་དགོངས་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་ཆགས་པ་རེད་ཟེར།
  de ni skabs de dus tsam pa ga 'gro 'di 'gro med pa la/_spyan ras gzigs kyis thugs rje'i 'od zer la brten nas/_'di ni rang nyid yar klungs phyogs la phebs yas kyi dgongs pa de 'dras yin na chags pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡར་ཀླུངས་ཐོག་ལ་ལྷོ་ཁ་ཡར་ཀླུངས་ཕྱོགས་ལ། ཡར་ཆབ་གཙང་པོའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་ལྷ་རི་གྱང་མཐོའི་རྩེ་ལ་བྱོན་ནས་དེ་ནི། དེ་ནི་ལྷ་རི་གྱང་མཐོ་ཟེར་ཡས་དེ་ནི་དེ་རུ་ཡོད་པ་ཅིག་རེད་པ།
  yar klungs thog la lho kha yar klungs phyogs la/_yar chab gtsang po'i rgyud la yod pa'i lha ri gyang mtho'i rtse la byon nas de ni/_de ni lha ri gyang mtho zer yas de ni de ru yod pa cig red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྷོ་ཁའི་གྱང་མཐོར་ཕྱིན་ནས་ལྷ་རིའི་གྱང་མཐོའི་རྩེ་ནས་གཟིགས་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི། ལྷོ་ཁའི་ཡུལ་དེ་ལ་གཟིགས་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་ལྷོ་ཁའི་ཡུལ་དེར་ཆ་བཞག་ན། ཡར་ཀླུངས་ཀྱི་ཡུལ་ནི་མཐོ་རིས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བདུན་ལས་ས་ལ་འཕོས་པ་དང་། 
  lho kha'i gyang mthor phyin nas lha ri'i gyang mtho'i rtse nas gzigs dus tsam pa de ni/_lho kha'i yul de la gzigs dus tsam pa de ni lho kha'i yul der cha bzhag na/_yar klungs kyi yul ni mtho ris kyi yon tan bdun las sa la 'phos pa dang /_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མཐོ་རིས་ཡོན་ཏན་བདུན་ལྡན་པ་དེ་ནི་དགེ་མཚན་ཡིན་ན་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ། དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་མཐོ་རིས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ས་འཕོས་པ་ནང་ལྟར། བཟང་པོ་ཡོད་པ་དང་། ད་ག་ནང་ལྟར་ཡར་ལྷ་ཤམ་པོ་ཟེར་མཁན་དེ།ཡར་ལྷ་ཤམ་པོ་ཟེར་མཁན་དེ།
  mtho ris yon tan bdun ldan pa de ni dge mtshan yin na chen po yod pa la sogs pa/_de 'dras kyi dper na mtho ris kyi yon tan thams cad sa 'phos pa nang ltar/_bzang po yod pa dang /_da ga nang ltar yar lha sham po zer mkhan de/yar lha sham po zer mkhan de/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཡིན་ན་རྦད་དེ་གངས་རི་དེ་ཡིན་ན་རི་དབང་ལྷུན་པོའི་དེ་ནི་རིའི་དབང་པོའི་དེ་ནི་རི་དབང་ལྷུན་པོའི་མཛེས་སྡུག་མཐོ་ལ། བརྗིད་ཆགས་པའི་ངོ་མཚར་ཀུན་ནས་ཆགས་པའི་ཟེར་ནའི་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྦད་དེ། ཨེ། ཡར་ལྷ་ཤམ་པོའི་གངས་རི་དེ་ཡང་ཨ་ནི་རི་དབང་ནང་ལྟར་གྱི་མཛེས་སྡུག
  de yin na rbad de gangs ri de yin na ri dbang lhun po'i de ni ri'i dbang po'i de ni ri dbang lhun po'i mdzes sdug mtho la/_brjid chags pa'i ngo mtshar kun nas chags pa'i zer na'i da de 'dras kyi rbad de/_e/_yar lha sham po'i gangs ri de yang a ni ri dbang nang ltar gyi mdzes sdug
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མཛེས་ལ་མཐོ་ཞིང་བརྗིད་པའི་ངོ་མཚར་ལ་ཀུན་ནས་ཆགས་པའི་ཆུ་ཤེལ་གྱི་དབང་པོ་ཉ་གང་བས། དེ་རྦད་དེ་ཆུ་ཤེལ་དབང་པོའི་དེ་ནི་རི་དེ་ཡི་ཡིན་ན་དཔེར་ན་ཟླ་བ་དབང་པོ། ཟླ་བའི་དེ་ནི་གཟུགས་བརྙན་འཕོས་པ་ནང་ལྟར་གྱི་སྐྱ་ཐེང་ངེར་བསྡད་པ་དེ།
  mdzes la mtho zhing brjid pa'i ngo mtshar la kun nas chags pa'i chu shel gyi dbang po nya gang bas/_de rbad de chu shel dbang po'i de ni ri de yi yin na dper na zla ba dbang po/_zla ba'i de ni gzugs brnyan 'phos pa nang ltar gyi skya theng nger bsdad pa de/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་མཁྱེན་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་ལྷ་རི་ཡར་ཀླུངས་ལྷ་རི་རོལ་པོའི་རྩེ་ལ་དེ་ནི་ག་ལེར་གཤེགས་པ་ཟེར། དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་ནི་དཔེར་ན་གཞི་ནས་དེ་ནི་ཡར་ཀླུངས་ཀྱི་ལྷ་རིའི་རོལ་པའི་རྩེ་ལ་ག་ལེར་ཕེབས་པ་རེད། ཟེར།
  de 'dras mkhyen dus tsam pa de ni lha ri yar klungs lha ri rol po'i rtse la de ni ga ler gshegs pa zer/_de 'dras kyi de ni dper na gzhi nas de ni yar klungs kyi lha ri'i rol pa'i rtse la ga ler phebs pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ག་ལེར་ཕེབས་ནས་ག་རེ་བྱས་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། ག་ལེར་ཕེབས་ནས་དེ་ནི་ཡར་ནས་མར་ལྷ་སྐས་ལ་བབས་བྱས་རེད་པ།
  ga ler phebs nas ga re byas yo'o red zer na/_ga ler phebs nas de ni yar nas mar lha skas la babs byas red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྷའི་སྐས་ལ་བབས་ནས་དེ་ནི་བཙན་ཐང་ཟེར་ཡས་ཀྱི་བཙན་ཐང་སྒོ་བཞིར་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་ཀྱི་གཅིག་ཡོའོ་རེད། བཙན་ཐང་སྒོ་བཞི་ཟེར་ཡས་དེ་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན།
  lha'i skas la babs nas de ni btsan thang zer yas kyi btsan thang sgo bzhir zer yas de 'dras kyi gcig yo'o red/_btsan thang sgo bzhi zer yas de gang 'dras red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བཙན་ཐང་ཟེར་ཡས་དེའི་ཐོག་ལ་གཅིག་ཡིན་ན་ལུང་ཤུར་ཡིན་ན་བཞི་ཡོད་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་བཙན་ཐང་སྒོ་བཞིར། དེ་ལ་ཡིན་ན་བཙན་ཐང་སྒོ་བཞི་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད། བྱས་ཙང་། དེའི་ནང་ལ་ཡིན་ན་ཞབས་ཟུང་འཁོར་ལོ་བསྐྱོད་པས། ཞབས་ཨ་ནི་ག་ལེར་ག་ལེར་གོམ་པ་བརྒྱབ་ནས་ཕེབས།
  btsan thang zer yas de'i thog la gcig yin na lung shur yin na bzhi yod pa de 'dras kyi btsan thang sgo bzhir/_de la yin na btsan thang sgo bzhi zer gyi yo'o red/_byas tsang /_de'i nang la yin na zhabs zung 'khor lo bskyod pas/_zhabs a ni ga ler ga ler gom pa brgyab nas phebs/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཕེབས་ནས་རེད་པ། ཕེབས་དུས་ཙམ་པ་སྐབས་དེ་དུས་ད་བོད་འདི་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ད་མིའི་འགྲོ་བ་ཡོངས་སུ་ཆགས་ཚར་ར་ད་ག ད་ག་ནང་ལྟར་དཔེར་ན་བོན་པོ་ལ་སོགས་པ། དེ་འདྲས་ཡིན་ནའི་སྐབས་དེ་དུས་བོན་པོའི་ལུགས་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ཡིན་ནའི་ཞེ་དྲག་དར་ཚར་བྱས་དེ་འདྲས་རེད།
  phebs nas red pa/_phebs dus tsam pa skabs de dus da bod 'di la cha bzhag pa yin na/_da mi'i 'gro ba yongs su chags tshar ra da ga_da ga nang ltar dper na bon po la sogs pa/_de 'dras yin na'i skabs de dus bon po'i lugs la sogs pa de tsho yin na'i zhe drag dar tshar byas de 'dras red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། བོན་པོའི་ལུགས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཡོན་ཏན་ཅན་ནི་ཨ་ནི་མི་བཅུ་གཉིས་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  byas tsang de 'dras yin dus tsam pa/_bon po'i lugs la sogs pa de 'dras yon tan can ni a ni mi bcu gnyis yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་བཙུན་པ་ལྷོ་དང་གཉགས། འོང་། བཙུན་པ་ཁྱུང་དང་སྣུབས། མཉན་པ་སེ་དང་སྡོང་སྟེ། ཡབ་འབངས་ཀྱི་རིགས་དྲུག་དང་། ལྷ་བོ་ལྷ་སྲས། སེ་བོན། སྨ་བོན། ཅོག་ལ་བོན། ཞང་ཞུང་བོན། ཚེ་མི་བོན་བཅས་ཟེར་ཡས་ད།
  de ni btsun pa lho dang gnyags/_'ong /_btsun pa khyung dang snubs/_mnyan pa se dang sdong ste/_yab 'bangs kyi rigs drug dang /_lha bo lha sras/_se bon/_sma bon/_cog la bon/_zhang zhung bon/_tshe mi bon bcas zer yas da/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་མཁས་པ་མི་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་མཐོང་ནས། ད་ཁོང་ཚོ་རྦད་དེ་སེམས་ཅན་འཚོ་གི་ཡོའོ་རེད་པ། སེམས་ཅན་འཚོ་བ་ཚོས་མཐོང་ནས་དེ་ནི་ཁྱེད་རང་ཉིད་ག་ནས་ཕེབས་པ།ཟེར་བྱས་ནས་དེ་ལ་དྲིས་པ་རེད་བྱས་པ།
  da de 'dras kyi mkhas pa mi bcu gnyis kyi mthong nas/_da khong tsho rbad de sems can 'tsho gi yo'o red pa/_sems can 'tsho ba tshos mthong nas de ni khyed rang nyid ga nas phebs pa/zer byas nas de la dris pa red byas pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་ཁོང་ལ་རྦད་དེ་རུ་པ་སྡེ་བཀའ་དྲི་ཞུ་དུས་ཙམ་པ། ཁོང་གིས་དཔེར་ན།དེ་ལ་བཀའ་དྲི་གནང་དུས་ཙམ་པ། ད་རྦད་དེ་ཁོང་ཚོ་ནི། གཅིག་གུ་དེ་ནི་རྒྱ་གར་ནས་ཚུར་ཡོང་པ་གཅིག་རེད། ཁོང་ཚོ་ནི་བོད་ལ་ཡོད་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་རེད། བྱས་ཙང་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན།
  'ong khong la rbad de ru pa sde bka' dri zhu dus tsam pa/_khong gis dper na/de la bka' dri gnang dus tsam pa/_da rbad de khong tsho ni/_gcig gu de ni rgya gar nas tshur yong pa gcig red/_khong tsho ni bod la yod pa de 'dras kyi red/_byas tsang de 'dras kyi dper na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་ཀྱི་སྐད་ཆ་མ་འཕྲོད་་ཚུལ་དུ། ཚིག་བརྡ་མ་འཕྲོད་ཙམ་པ་དེ་ནི་གང་འདྲས་ཟེར་ན། རྦད་དེ་ནམ་མཁའ་ལ་ཡ་མཛུབ་མོ་ཀེར་འདུག་བཟོ་བྱས་པ་རེད་ཟེར།
  de 'dras kyi skad cha ma 'phrod tshul du/_tshig brda ma 'phrod tsam pa de ni gang 'dras zer na/_rbad de nam mkha' la ya mdzub mo ker 'dug bzo byas pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ནམ་མཁའ་ལ་མཛུབ་མོ་ཀེར་དུས་ཙམ་པ་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། ད་རྦད་དེ་ཁོང་ཚོས་ཟེར་ན་དེ་ཕལ་ཆེར་གནམ་ནས་ལྷ་ལས་མར་འབབ་ཡོང་ང་གཅིག་ལ། རེད་དགོངས་བའི་ཐོག་ནས་དེ་ཕལ་ཆེར།
  nam mkha' la mdzub mo ker dus tsam pa ga re byas pa red zer na/_da rbad de khong tshos zer na de phal cher gnam nas lha las mar 'bab yong nga gcig la/_red dgongs ba'i thog nas de phal cher/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་རྦད་དེ་ང་རང་བོད་ཀྱི་རྦད་དེ་བོད་ཁམས་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་འོས་ཀྱི་་དུག་བྱས་ནས། རྦད་དེ་གཉའ་བར་ཁྲི་བཏེགས་བྱས། ཨ་ནི་མི་དེ་གྱད་དེ་རྦད་དེ། ད་རྦད་དེ་རྒྱལ་པོ་ལ་འོས་སུ་ད་ག་རང་འདུག་བྱས། གཉའ་བར་ཁྲི་བཏེགས་བྱས་དེ་ནི་ཕེབས་པ་རེད་ཟེར།
  de rbad de nga rang bod kyi rbad de bod khams yongs kyi rgyal po la 'os kyi dug byas nas/_rbad de gnya' bar khri btegs byas/_a ni mi de gyad de rbad de/_da rbad de rgyal po la 'os su da ga rang 'dug byas/_gnya' bar khri btegs byas de ni phebs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་དེ་ནི་དེའི་མཚན་ལ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་ཟེར་ན། གཉའ་བ་ལ་ཁྲི་བྱས་ནས་བཏེགས་པ་ལ་བརྟེན་པས། དེ་ནི་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་གྲགས་པ་རེད། ཟེར།
  byas nas de ni de'i mtshan la gnya' khri btsan po zer na/_gnya' ba la khri byas nas btegs pa la brten pas/_de ni gnya' khri btsan po byas nas de 'dras grags pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་དེའི་སྔོན་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེ་ནི་དེ་ལ་ཡིན་ན་ནི་ཁྲི་བཙན་པོ་འོང་ལྡེ།ཡིན་ནའི་ཞུ་གྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར། དེ་དོན་དག་གཅིག་རེད་ཟེར།
  da de de'i sngon la cha bzhag na/_de ni de la yin na ni khri btsan po 'ong lde/yin na'i zhu gyi yo'o red zer/_de don dag gcig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་རྗེས་དེར་ཡིན་ན། གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོས་ཡིན་ན་གང་འདྲས་གནང་པ་རེད་ཟེར་ན། དེ་ནི་ཨེ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕེབས། རྒྱལ་པོ་ལ་ཕེབས་ནས་ཐོག་མ་ལ་ག་རེ་གནང་པ་ཟེར་ན།
  da de rjes der yin na/_gnya' khri btsan pos yin na gang 'dras gnang pa red zer na/_de ni e gnya' khri btsan po bod kyi rgyal po la phebs/_rgyal po la phebs nas thog ma la ga re gnang pa zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་བཙན་པོའི་མཁར་ལ་སྔ་བ་ཕོ་བྲང་ཡུམ་བུ་གླ་སྒང་གཅིག དེ་ནི། བཙན་པོའི་སྐུ་མཁར་རེད་པ། ད་དེ་ནི་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་ལ་སྔ་ཤོས་དེ་ཡིན་ན་ཡུམ་བུ་གླ་སྒང་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་རེད།
  de ni btsan po'i mkhar la snga ba pho brang yum bu gla sgang gcig_de ni/_btsan po'i sku mkhar red pa/_da de ni rgyal po'i pho brang la snga shos de yin na yum bu gla sgang zer yas de 'dras red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་ད་ལ་རེས་ཡིན་ན། མཁར་ལ་སྔ་བ་ཡུམ་བུ་གླ་སྒང་ཟེར་ན། བོད་ལ་མཁར་ཐོག་མ་ཆགས་པ་དེ་འདྲས་མ་རེད།
  byas nas da la res yin na/_mkhar la snga ba yum bu gla sgang zer na/_bod la mkhar thog ma chags pa de 'dras ma red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བཙན་པོའི་མཁར་ལ་སྔ་བ་ཡུམ་བུ་གླ་སྒང་དེ་འདྲས་ཡིན་ཟེར་ད་། ཡུམ་བུ་གླ་སྒང་། ཡུམ་བུ་གླ་སྒང་ཟེར་ཡས་དེ་དེང་རིང་ཁ་སང་ཡིན་ནའི་ལྷོ་ཁ་ལ་བཞུགས་ཡོད་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་པ་ལ། བྱས་ཙང་ད།
  btsan po'i mkhar la snga ba yum bu gla sgang de 'dras yin zer da /_yum bu gla sgang /_yum bu gla sgang zer yas de deng ring kha sang yin na'i lho kha la bzhugs yod pa de 'dras gcig red pa la/_byas tsang da/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་རིང་ཁ་སང་བྱེད་དུས་ཙམ་པ། ཞེ་དྲག་གི་རྒྱ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲས་ཡིན་གྱི་མ་རེད་དའི། དུས་སྐབས་ད་ག་ཙམ་ཅིག་བྱེད་དུས་ཙམ་པ་ད་གང་ཟེར་དགོས་རེད། 
  de ring kha sang byed dus tsam pa/_zhe drag gi rgya chen po de 'dras yin gyi ma red da'i/_dus skabs da ga tsam cig byed dus tsam pa da gang zer dgos red/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཅིག་གི་ལག་རྩལ་དང་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཡིན་ནའི་སྐབས་དེ་དུས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ཁམས་དེ་ག་རང་ལ་གཅིག་གི། གཅིག་གི་ལག་རྩལ་དང་། གཅིག་གི་ཤེས་རིག་དང་ཡིན་ན་ག་ལ་གང་འཚམས་སླེབས་པའི་མཚོན་རྟགས་འདྲས་པོ་དེ་འདྲ་ཅིག་རེད་པ། བྱས་ཙང་ཡུམ་བུ་གླ་སྒང་ལ་ཕེབས་པ་རེད་ཟེར།
  gcig gi lag rtsal dang gang ci'i thad nas yin na'i skabs de dus bod kyi yul khams de ga rang la gcig gi/_gcig gi lag rtsal dang /_gcig gi shes rig dang yin na ga la gang 'tshams slebs pa'i mtshon rtags 'dras po de 'dra cig red pa/_byas tsang yum bu gla sgang la phebs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡུམ་བུ་གླ་སྒང་ནས་བརྩིགས་པ་རེད་ཟེར། དེ་ནི་ཚེ་མི་གཤེན་གྱིས་རྨུ་རྒྱལ་གྱི་བོན་བསྒྱུར། ཟེར་ན་སྐབས་དེ་དུས་ཨ་ནི། སྐབས་དེ་དུས་ཙམ་ནས་ཨ་ནི། རྒྱལ་པོ་རེ་རེ་ལ་རྦད་དེ་སྐུ་བོན་ཟེར་དེ་འདྲས་རེ་རེ་ཡོད་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་ཚེ་མི་གཤེན་ཟེར་ཡས་དེ་ནི་ཨེ་རྨུ་རྒྱལ་གྱི་བོན་དེ་འདྲས་བསྒྱུར་ར་རེད་ཟེར།
  yum bu gla sgang nas brtsigs pa red zer/_de ni tshe mi gshen gyis rmu rgyal gyi bon bsgyur/_zer na skabs de dus a ni/_skabs de dus tsam nas a ni/_rgyal po re re la rbad de sku bon zer de 'dras re re yod dus tsam pa/_de ni tshe mi gshen zer yas de ni e rmu rgyal gyi bon de 'dras bsgyur ra red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བོན་གྱི་དེ་ནི་ལུགས་དེ་འདྲས་ལུགས་སྲོལ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་བསྒྱུར་ར་རེད་ཟེར། བསྒྱུར་ར་རེད་ཟེར་ནའི་ད་ཅིག་གི་བོན་གྱི་ཆོས་ལུགས་བཟོ་འདྲ་ཨོ་དེ་ཚོ་བསྒྱུར་བ་རེད། ཟེར།
  bon gyi de ni lugs de 'dras lugs srol de 'dras yin na bsgyur ra red zer/_bsgyur ra red zer na'i da cig gi bon gyi chos lugsbzo 'dra o de tsho bsgyur ba red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་དེ་དང་དེ། བཙུན་མོ་གནམ་མུག་མུག་གི་སྲས་མུ་ཁྲི་བཙན་པོ། དེ་ནི་དེ་དང་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ། གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་དེ་དང་དེའི་བཙུན་མོ་གནམ་མུག་མུག་གི་སྲས། མུ་ཁྲི་བཙན་པོ། ཟེར་ཡས་དེ།
  byas tsang de dang de/_btsun mo gnam mug mug gi sras mu khri btsan po/_de ni de dang gnya' khri btsan po/_gnya' khri btsan po de dang de'i btsun mo gnam mug mug gi sras/_mu khri btsan po/_zer yas de/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་གཉིས་པ་དེ་ནི་མུ་ཁྲིའི་བཙན་པོའི་སྲས། དེ་དང་བཙུན་མོ་ས་དིང་དིང་གི་སྲས་དིང་ཁྲི་བཙན་པོ་སྲས། ཨེ་དེའི། དེ་དང་བཙུན་མོ་སོ་ཐམ་ཐམ་གྱི་སྲས་སོ་ཁྲི་བཙན་པོ། དེ་དང་བཙུན་མོ་དོག་མེར་མེར་གྱི་སྲས་ནི་མེར་ཁྲི་བཙན་པོ་སྲས། དེ་དང་བཙུན་མོ་གདགས་ཀྱི་ལྷ་མོའི་སྲས་གདགས་ཁྲི་བཙན་པོ། དེ་དང་བཙུན་མོ་སྲིབ་ཀྱི་ལྷ་མོའི་སྲས་སྲིབ་ཁྲི་བཙན་པོའི་སྲས་བྱས་ཙང་ད་འདི།
  de ni gnyis pa de ni mu khri'i btsan po'i sras/_de dang btsun mo sa ding ding gi sras ding khri btsan po sras/_e de'i/_de dang btsun mo so tham tham gyi sras so khri btsan po/_de dang btsun mo dog mer mer gyi sras ni mer khri btsan po sras/_de dang btsun mo gdags kyi lha mo'i sras gdags khri btsan po/_de dang btsun mo srib kyi lha mo'i sras srib khri btsan po'i sras byas tsang da 'di/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འདི་གྱད་དེ་ཡིན་ན། ཚངས་མ་རྦད་དེ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་ནས་བྱེད་དུས་ཙམ་པ་འདི་གྱད་དེ་གང་ག་ལྷ་ནས། དེ་ནི་ལྷའི་རྒྱུད་པ་རྐྱང་བྱས་ལྷ་ནས་མར་ཆད་པ་ཡིན་ཟེར། 
  'di gyad de yin na/_tshangs ma rbad de gnya' khri btsan po nas byed dus tsam pa 'di gyad de gang ga lha nas/_de ni lha'i rgyud pa rkyang byas lha nas mar chad pa yin zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འདི་རྣམས་ལྷ་ལས་ཆད་པའི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ཟེར། ལྷ་ལས་ཆད་པའི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི། འདི་གྱད་དེ་དཔེར་ན་གཤེགས་པའི་སྐབས་ལ་ཡིན་ནའི་དཔེར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ནའི་ གཤེགས་དུས་ཙམ་པ་ཨ་ནི་ལྷ་ཡུལ་ལ་ཕེབས་བྱས་ནས། དེ་ནི་དེ་གཅིག་རེད་ཟེར།
  'di rnams lha las chad pa'i rgyal po yin zer/_lha las chad pa'i rgyal po yin dus tsam pa de ni/_'di gyad de dper na gshegs pa'i skabs la yin na'i dper cha bzhag pa yin na'i _gshegs dus tsam pa a ni lha yul la phebs byas nas/_de ni de gcig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ། ལྷ་ལས་བབས། ནམ་མཁའ་ལས་རྨུ་་་རྨུ་ཐག་ལ་འཆང་སྟེ་ཕེབས་པ་རེད་ཟེར། བྱས་ནས་རྨུ་ཐག་ཟེར་ཡས་དེ་ནི་བོན་པོའི་བཤད་སྲོལ་བྱེད་དུས་དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་བོན་པོ་ཚོ་ལ་གང་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  e/_lha las babs/_nam mkha' las rmu rmu thag la 'chang ste phebs pa red zer/_byas nas rmu thag zer yas de ni bon po'i bshad srol byed dus de ni skabs de dus bon po tsho la gang yo'o red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་རྦད་དེ་བོན་པོའི་དད་པའི་དབུ་གཙུག་ནས་དེ་ནི་ནམ་མཁའ་བར་དུ་ཡར་ཨ་ནི་འོད་ཟེར་གྱི་ཐག་པ་གཅིག་ཡོའོ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད།
  de ni rbad de bon po'i dad pa'i dbu gtsug nas de ni nam mkha' bar du yar a ni 'od zer gyi thag pa gcig yo'o red zer gyi yo'o red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་ད་གྲོངས་དུས་ཙམ་པ་འོད་ཟེར་ཐག་པ་དེ་རྒྱུད་བྱས། ནམ་མཁའ་ལ་ཐད་དུས། ནམ་མཁའ་ལ་ཕེབས་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ་ནམ་མཁའ་ལ་ཡར་འཕུར་ནས་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི།
  byas tsang da grongs dus tsam pa 'od zer thag pa de rgyud byas/_nam mkha' la thad dus/_nam mkha' la phebs 'gro dus tsam pa nam mkha' la yar 'phur na s'gro dus tsam pa/_de ni skabs de dus de ni/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེས་ཟེར། བོད་ལ་དེ་ནི་བང་སོ་དེ་འདྲས་མེད་ཟེར་དེ་ནི་གནམ་གྱི་ཁྲི་བདུན་དེ་ལ་བང་སོ་ཆགས་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར། བང་སོ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་དེ་ཡིན་ཟེར།
  des zer/_bod la de ni bang so de 'dras med zer de ni gnam gyi khri bdun de la bang so chags yo'o ma red zer/_bang so med pa'i rgyu mtshan de de yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ། དེ་རྣམས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཡིན་ན་དེ་བོད་ཀྱི་གནམ་གྱི་ཁྲི་བདུན་ཟེར་ཡས་དེ་ཡིན་ཟེར་བྱས་ནས། ཨེ། ལྔ་བ་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དེ་ལ་ཆ་བཞག་ན། འང་ད་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད།
  e/_de rnams bod kyi lo rgyus de yin na de bod kyi gnam gyi khri bdun zer yas de yin zer byas nas/_e/_lnga ba chen po'i dgongs gzhi de la cha bzhag na/_'ang da de 'dras gcig red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་རིང་ཁ་སང་དེ་ཅིག་བྱེད་དུས་ཙམ་པ་ད་དེ་འདྲས་གཅིག་གི་དེ་མིན་པའི་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་བྱས་ན། ལོ་རྒྱུས་གཞན་དག་ལ་བྱེད་དུས་ཙམ་པ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་ཟེར་དེ། དེ་ནི་བོད་ཀྱི་སྤུ་མི་སྤུ་བོའི་ཡུལ་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ཟེར་སྤོའོ། སྤུ་མི་ཟེར་ཡས་དེ་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ཟེར། 
  da de ring kha sang de cig byed dus tsam pa da de 'dras gcig gi de min pa'i de ni bod kyi lo rgyus byas na/_lo rgyus gzhan dag la byed dus tsam pa gnya' khri btsan po zer de/_de ni bod kyi spu mi spu bo'i yul nas byung ba yin zer spo'o/_spu mi zer yas de nas byung ba yin zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྤུ་མི་རུ་ཨ་ནི་རྦད་དེ། ཨ་ནི་སྤུ་བོའི་ཡུལ་ནས་དེ་ནི་བྱ་མོ་བཙུན་བྱ་བ་དེ་ནི་མངལ་ནས་འཁྲུངས་པ་ན་བུ་དབུ་པད་ར་ཟེར་མཁན་གཅིག་དེ་ནི་དེ་ད་རྦད་དེ་ལྷོ་ཀ་ལ་རིམ་པས་རིམ་པས་དེ་ནི་ད་ཀོང་པོ་ནས་ཡར་ལྷོ་ཁ་ལ་ཡ་དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྦད་དེ་ད། ལྷོ་ཁ་ལ་ཕྱིན་དེ་ནི་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་ཡིན་ཟེར་ཡས་ཀྱི། འོང་དེ་རིང་ཁ་སང་ཡིན་ན།གསུང་རྒྱུན།  གསུང་རྒྱུན་ད་དེ་རིང་ཁ་སང་ཙམ་མ་ཟད། སྔོན་མའི་ཆོས་འབྱུང་ལ་རེས།
  spu mi ru a ni rbad de/_a ni spu bo'i yul nas de ni bya mo btsun bya ba de ni mngal nas 'khrungs pa na bu dbu pad ra zer mkhan gcig de ni de da rbad de lho ka la rim pas rim pas de ni da kong po nas yar lho kha la ya de ni de 'dras kyi rbad de da/_lho kha la phyin de ni gnya' khri btsan po yin zer yas kyi/_'ong de ring kha sang yin na/gsung rgyun/__gsung rgyun da de ring kha sang tsam ma zad/_sngon ma'i chos 'byung la res/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡིན་ན་གསུང་ཚུལ་དེ་ཡོའོ་རེད་ཟེར། བྱས་ཙང་དེ་བྱས་ན་ད། གཙོ་བོ་དེ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་ད་ཡིན་ན་དེ་མིན་ཟེར། གང་ཟེར་དགོས་རེད། བོད་རང་ནས་བྱུང་བ་དེ་འདྲས་ཡིན་ཟེར། 
  yin na gsung tshul de yo'o red zer/_byas tsang de byas na da/_gtso bo de bod kyi rgyal po de da yin na de min zer/_gang zer dgos red/_bod rang nas byung ba de 'dras yin zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་འོང་དེ་འདྲས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལའི་གསུངས་ཚུལ་གཞན་དག་གཅིག་ཡོའོ་རེད། ལྔ་པ་ཆེན་པོའི་དགོངས་ཚོ་ཁོ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད།  
  da 'ong de 'dras kyi lo rgyus nang la'i gsungs tshul gzhan dag gcig yo'o red/_lnga pa chen po'i dgongs tsho kho de 'dras gcig red/__
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་ད་དེའི་ཐོད་ཀྱི་དུམ་བུ་དེ། དེ་བྱེད་མཚམས་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡིན།
  byas tsang da de'i thod kyi dum bu de/_de byed mtshams de 'dras gcig yin/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའི་སྐོར་དེ། ཞུས་ན་དེ་འདྲས་ཞུས་ན་འགྲིག་གི་འདུག་ག
  da de gnya' khri btsan po'i skor de/_zhus na de 'dras zhus na 'grig gi 'dug ga
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལགས་སོ། ཨ་ནི། ད་གཉིས་པ་དེ། དུ་རུ་གྲི་གུམ་བཙན་པོའི་ལོ་རྒྱུས་དེ། ད་གྲི་གུམ་བཙན་པོའི་ལོ་རྒྱུས་དེ།
  lags so/_a ni/_da gnyis pa de/_du ru gri gum btsan po'i lo rgyus de/_da gri gum btsan po'i lo rgyus de/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ད་དེ་གཅིག་དེ་ནི་གནམ་གྱི་ཁྲི་བདུན་ཅིག་ཨ་ནི་མཐའ་མ་དེ་སྲིབ་ཁྲི་བཙན་པོ་དང་བཙུན་མོ་ས་བཙུན་རླུང་རྗེའི་སྲས་གྲི་གུམ་བཙན་པོ་ཟེར་ཞུ་ཡས་གཅིག་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  de la cha bzhag na da de gcig de ni gnam gyi khri bdun cig a ni mtha' ma de srib khri btsan po dang btsun mo sa btsun rlung rje'i sras gri gum btsan po zer zhu yas gcig yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་གྲི་གུམ་བཙན་པོ་ཞེ་བྱ་བ་དང་། བཙུན་མོ་ཀླུ་བཙན་མེར་ལྕམ་ལ་ཤ་ཁྲི་དང་། ཉ་ཁྲི་བཅས་བྱ་ཁྲི་སྲས་གསུམ་དང་ལྕམ་གཅིག་བྱུང་ཡང་། བློན་པོ་ལོ་ངམ་དང་འཐབ་པས་རྒྱལ་པོ་བཀྲོངས་ཞེས་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ལས་གསུངས་མེད་པས། ཟེར་ན་ད་འདི།
  de ni gri gum btsan po zhe bya ba dang /_btsun mo klu btsan mer lcam la sha khri dang /_nya khri bcas bya khri sras gsum dang lcam gcig byung yang /_blon po lo ngam dang 'thab pas rgyal po bkrongs zhes mdor bsdus shig las gsungs med pas/_zer na da 'di/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ལྟ་ལྔ་པ་ཆེན་པོའི་བཀའ་གནང་ཡས་དེ་ལ་བྱས་པ་དེ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། དེའི་ནང་ལ་ཨེ་གྲི་གུམ་བཙན་པོ་དང་པོ་ད་ག་ནང་བཞིན་པའི། ད་ག་ནང་ལྟར་གྱི་ད་ཨེ་བློན་པོ་ལོ་ངམ་དང་འཐབ་པས་ལོ་རྒྱུས་ཨ་ནི་སྟབས་བདེ་གཅིག་མ་གཏོགས་གསུངས་ཡོའོ་མ་རེད། ཟེར།  
  da lta lnga pa chen po'i bka' gnang yas de la byas pa de la cha bzhag pa yin na/_de'i nang la e gri gum btsan po dang po da ga nang bzhin pa'i/_da ga nang ltar gyi da e blon po lo ngam dang 'thab pas lo rgyus a ni stabs bde gcig ma gtogs gsungs yo'o ma red/_zer/__
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་ད་དེ་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། གྲི་གུམ་བཙན་པོ་ཟེར་ཡས་དེ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། བཙུན་པོ་ཀླུ་བཙན་མེར་ལྕམ་ལ་སྲས་ཤ་ཁྲི་དང་ཉ་ཁྲི། བྱ་ཁྲི་གསུམ་བྱུང་བ་དེ་ལ་ད་དུང་དེ་ནི་སྲས་མོ་གཅིག་ཡའི་བྱུང་ཡོད་པ། 
  e da de gang 'dras red zer na/_gri gum btsan po zer yas de la cha bzhag pa yin na/_btsun po klu btsan mer lcam la sras sha khri dang nya khri/_bya khri gsum byung ba de la da dung de ni sras mo gcig ya'i byung yod pa/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡོའོ་རེད་ཟེར། བླུན་པོ་ལོ་ངམ་དང་འཐབ་པས་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་ཀྲོངས་ཞེས་བྱ་བ་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ལས་གསུངས་ཡོའོ་མ་རེད་བྱས་ནས་་དེ་འདྲས་གསུངས་ཡོའོ་རེད། ད་དེའི་སྐོར་ལ་ཆ་བཞག་ན། གྲི་གུམ་བཙན་པོ་ཟེར་ཡས་དེའི་མཚན་ཐོག་སྟངས་སྐོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་མང་པོའི་ཐོག་ནས་ཡིན་ན་དེ་་ཏིག་ཙ་མང་པོ་གཅིག་རེད། 
  yo'o red zer/_blun po lo ngam dang 'thab pas de ni rgyal po krongs zhes bya ba mdor bsdus shig las gsungs yo'o ma red byas nas de 'dras gsungs yo'o red/_da de'i skor la cha bzhag na/_gri gum btsan po zer yas de'i mtshan thog stangs skor gyi lo rgyus kyi yig cha mang po'i thog nas yin na de tig tsa mang po gcig red/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡིན་ནའི་སྒྲུང་འདྲ་པོ་ཏིག་ཙམ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད། དེ་ལ་ཆ་བཞག་ན་གྲི་གུམ་བཙན་པོ་འཁྲུངས་པའི་ཚེ་ཨ་ནི་ཁོང་གི་ཨ་ཕྱི་དེ་ནི་ཁོང་གི་ཨ་ཕྱི་ཨ་ནི་གདགས་ལྷ་དཀར་མོ་ཞུ་ཡས་དེ་ལ། དེ་ནི་གྲི་གུམ་བཙན་པོ་ལ་མཚན་གང་འདྲས་བྱས་ནས་གསོལ་དགོས་རེད་བྱས་ནས་སྐད་ཆ་དྲིས་པ་རེད་ཟེར།
  yin na'i sgrung 'dra po tig tsam bshad rgyu yod pa de 'dras gcig red/_de la cha bzhag na gri gum btsan po 'khrungs pa'i tshe a ni khong gi a phyi de ni khong gi a phyi a ni gdags lha dkar mo zhu yas de la/_de ni gri gum btsan po la mtshan gang 'dras byas nas gsol dgos red byas nas skad cha dris pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི། ཨེ་ཨ་ཕྱི་ག་རེ་གསུངས་པ་གདགས་ལྷ་དཀར་མོས་ག་རེ་གསུངས་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  de dus tsam pa de ni/_e a phyi ga re gsungs pa gdags lha dkar mos ga re gsungs yo'o red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བླ་སྤང་དང་མ་དི་མེས་མ་ཚིས་སམ། བླ་སྤང་དང་སྤང་རི་དང་མ་དི་གཉིས་མེས་འཚིག་འདུག་གམ་མི་འདུག་གམ།ཟེར།
  bla spang dang ma di mes ma tshis sam/_bla spang dang spang ri dang ma di gnyis mes 'tshig 'dug gam mi 'dug gam/zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བླ་མཚོ་སྔོན་མོ་དེ་སྐམ་འདུག་གམ་མི་འདུག་གམ།ཟེར། ཨ་ནི་བླ་བྲག་དཀར་པོ་མ་ཉིལ་འདུག་གམ་མི་འདུག་གམ། ཟེར།
  bla mtsho sngon mo de skam 'dug gam mi 'dug gam/zer/_a ni bla brag dkar po ma nyil 'dug gam mi 'dug gam/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲ་བྱས་ནས་གདགས་ལྷ་ལ་་དཀར་མོ་ལ་དྲིས་དུས་ཙམ་པར་དེ་ནི་ཡིན་ན་ད་གཞན་དག་གི་དེའི་ལན་དེ་ལ་དེ་ཚོ་རྦད་དེ་གང་ཟེར་དགོས་རེད། ཨེ།
  de 'dra byas nas gdags lha la dkar mo la dris dus tsam par de ni yin na da gzhan dag gi de'i lan de la de tsho rbad de gang zer dgos red/_e/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྤང་ཡའི་མ་འཚིག ད་ག་ནང་བཞིན་བླ་མཚོ་ཡང་མ་སྐམས། བྲག་རི་དཀར་པོ་ཡང་མ་ཉིལ་ཨེ་ཟེར་བ་དེ་གྱད་ཀྱི་རྦད་དེ་ཞུ་དུས་ཙམ་པ།ད་ཨེ། རྒན་མོ་ཨ་ཕྱི་ད་ནི་གདགས་ལྷ་དཀར་མོ་ནས་དེ་ནི་དགུང་ལོ་ཞེ་དྲག་གི་མཐོ་པོ་ཡིན་དུས་ཙམ་ནས། དེ་ནི་དབང་པོ་ཉམས་ནས་དེ་གྱད་དེ་དཔེར་ན་མ་འཚིག་ཟེར་མཁན་དང་། འཚིག་སོང་ཟེར་མཁན་དང་། བྱས་སོང་ཟེར་ཡས་གཅིག་དེ་འདྲས་ཀྱི་ད་ལོག་པ་གོ་ནས་དེ་ནི།
  spang ya'i ma 'tshig_da ga nang bzhin bla mtsho yang ma skams/_brag ri dkar po yang ma nyil e zer ba de gyad kyi rbad de zhu dus tsam pa/da e/_rgan mo a phyi da ni gdags lha dkar mo nas de ni dgung lo zhe drag gi mtho po yin dus tsam nas/_de ni dbang po nyams nas de gyad de dper na ma 'tshig zer mkhan dang /_'tshig song zer mkhan dang /_byas song zer yas gcig de 'dras kyi da log pa go nas de ni/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་འོ་ན་དེ་འདྲས་ཡིན་ན། འོ་ན་རྒྱལ་ས་ཟིན་གྱི་མ་རེད་ཟེར། རྒྱལ་ས་ཟིན་གྱི་མ་རེད་བྱས་ཙང་ད་དེ་ལ་ཆ་བཞག་ན། ད་དེ་ལ་མཚན་དེ་ག་རེ་འདོགས་དགོས་རེད་ཟེར་ན།
  da 'o na de 'dras yin na/_'o na rgyal sa zin gyi ma red zer/_rgyal sa zin gyi ma red byas tsang da de la cha bzhag na/_da de la mtshan de ga re 'dogs dgos red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨ་ནི་དེ་ནི་གྲི་གུམ་མཚན་ལ་ག་རེ་བཏགས་པ་རེད་ཟེར་ན། མཚན་ལོག་པར་བཏགས་ནས་གྲི་གུམ་ཟེར་ཡས་བྱས་ནས་གྲི་གུམ་ཟེར་ཡས་དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན་གྲིའི་འོག་ལ་ཤི་གི་རེད་ཟེར་ཡས་ཀྱི་དེ་འདྲས་མཚན་བཏགས་པའི་དོན་དག་རེད་གསུངས་ཀྱི་་ཡོའོ་རེད།
  a ni de ni gri gum mtshan la ga re btags pa red zer na/_mtshan log par btags nas gri gum zer yas byas nas gri gum zer yas de gang yin zer na gri'i 'og la shi gi red zer yas kyi de 'dras mtshan btags pa'i don dag red gsungs kyi yo'o red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་བྱས་ནས་ད་མཇུག་མ་བྱེད་དུས་ཙམ་པ་གཅིག་དེ་ནི་ད་གྲི་གུམ་ཡར་དགུང་ལོ་ཡར་ནར་སོན་ནས་དེ་ནི་ངའི་མིང་ལ་གྲི་གུམ་བྱས་ནས་འདོགས་དགོས་ཡས་རྒྱུ་མཚན་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་དུས་ཙམ་པ།
  de 'dras byas nas da mjug ma byed dus tsam pa gcig de ni da gri gum yar dgung lo yar nar son nas de ni nga'i ming la gri gum byas nas 'dogs dgos yas rgyu mtshan gang 'dras red zer dus tsam pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་སྔ་མའི་གདགས་ལྷ་དཀར་པོ་གཅིག་གི་བཀའ་མོལ་བཀའ་དྲི་གནང་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་གྱད་དེའི་ལོ་རྒྱུས་ཆ་ཚང་བྱས་ནས་དེ་ནི། ཁྱེད་རང་བདག་ལ་རྡོག་རྡོག་འདྲ་པོ་ཆ་བཞག་ན། གྲི་གུམ་ཟེར་ཡས་དེ་ནི་གྲའི་འོག་ལ་མཚོན་འོག་ལ་འགྲོ་ཡས་ཀྱི་དོན་དག་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར། 
  de ni snga ma'i gdags lha dkar po gcig gi bka' mol bka' dri gnang ba la sogs pa de gyad de'i lo rgyus cha tshang byas nas de ni/_khyed rang bdag la rdog rdog 'dra po cha bzhag na/_gri gum zer yas de ni gra'i 'og la mtshon 'og la 'gro yas kyi don dag de 'dras gcig red zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་བཤད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད། བྱས་ཙང་། འོ་ན་དེ་འདྲ་ཡིན་ན་སྐབས་དེ་དུས་ཁོང་རང་གིས་འབངས་ལོ་ངམ་རྟ་རྫི་ལ་འབངས་དེ་ནི་རྟ་རྫི་དེ་ནི་ལོ་ངམ་རྟ་རྫི་ལ་འཐབ་ཟླ་བཅོལ་དེ་ནས་དེ་ནི་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་འཐབ་ཟླ་བཅོལ་ཡང་ཟེར། ཟེར།
  de 'dras bshad kyi yo'o red/_byas tsang /_'o na de 'dra yin na skabs de dus khong rang gis 'bangs lo ngam rta rdzi la 'bangs de ni rta rdzi de ni lo ngam rta rdzi la 'thab zla bcol de nas de ni khong gnyis kyi 'thab zla bcol yang zer/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡང་ལོ་རྒྱུས་འགའ་ཤས་ལ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ལོ་ངམ་རྟ་རྫིར་འཐབ་ཟླ་བཅོལ་ཡང་ཟེར། ཟེར། ཡང་བཀའ་ཆེམས་ཀ་འཁོལ་མ་ནང་ལ་ག་རེ་ཟེར་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  yang lo rgyus 'ga' shas la byas pa yin na lo ngam rta rdzir 'thab zla bcol yang zer/_zer/_yang bka' chems ka 'khol ma nang la ga re zer yo'o red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་པོ་དང་གཡུལ་སྤྲད་ནས་ཟེར། ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་པོ་དང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གཉིས་གཡུལ་སྤྲད་ནས་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ། བོད་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་ལ་རྒྱལ་ཁ་འཐོབ་ནས་དེ་ནི་ལོག་པའི་ལམ་བར་དུ་ཁ་ཆེའི་མི་ལུས་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ད་ཁ་ཆེའི་མི་གཅིག་གི་ད་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས།
  de ni kha che'i rgyal po dang g.yul sprad nas zer/_kha che'i rgyal po dang bod kyi rgyal po gnyis g.yul sprad nas de ni bod kyi rgyal po la/_bod de ni rgyal po la rgyal kha 'thob nas de ni log pa'i lam bar du kha che'i mi lus pa kha cig na re/_da kha che'i mi gcig gi da gang zer dgos red pas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁ་ཆེའི་དམག་ལུས་པ་ཁ་ཅིག་གིས་འདུག་བཟོ་བྱས་ནས་གང་འདྲས་ཟེར་ན། དེ་ནི་བོད་ཀྱི་དཔའ་བོས་དེ་ནི་གཞུ་ཀ་བ་ཙམ་ལ་མདའ་ཕྱ་མ་ཙམ་འཕེན་པའི་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  kha che'i dmag lus pa kha cig gis 'dug bzo byas nas gang 'dras zer na/_de ni bod kyi dpa' bos de ni gzhu ka ba tsam la mda' phya ma tsam 'phen pa'i de 'dra byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་ཕ་གི་ནི་བརྟུལ་ཟེར་བྱས་ནས་དེ་ནི་ལག་པ་བཙུགས་དུས་ཙམ་པ་ཕ་གིའི་ཨ་ནི་མདའ་དེ་ཡིན་ནའི་དཔེར་ན། ཕ་བོང་གི་ནང་ལ་ལྡེམ་མེ་ཟུག་པ་ལྟ་བུ་དེ་འདྲས་མཐོང་བ་རེད་ཟེར།
  byas nas pha gi ni brtul zer byas nas de ni lag pa btsugs dus tsam pa pha gi'i a ni mda' de yin na'i dper na/_pha bong gi nang la ldem me zug pa lta bu de 'dras mthong ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མཐོང་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་ལ་རེས་ཟེར་ན། ད་དེ་རྒྱལ་པོས་འཕངས་པ་རེད་ཟེར། མདའ་དེ་རྒྱལ་པོས་འཕངས་པ་རེད་ཟེར། ལ་རེས་ཟེར་ན། དེ་འདྲས་མ་རེད། མདའ་དེ་དེ་ནི་ཨེ་འབངས་ལོ་ངམ་རྟ་རྫིས་དེ་ནི་འཕངས་པ་རེད་ཟེར་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད། བྱས་ཙང་དེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ།
  mthong dus tsam pa de ni la res zer na/_da de rgyal pos 'phangs pa red zer/_mda' de rgyal pos 'phangs pa red zer/_la res zer na/_de 'dras ma red/_mda' de de ni e 'bangs lo ngam rta rdzis de ni 'phangs pa red zer byas nas de 'dras zer gyi yo'o red/_byas tsang de yin dus tsam pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་གཉིས་་གང་ཡིན་པ་བརྟག་པའི་སླད་དུ་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་ལ་སྙན་ཕྲ་བཅུག་ནས་ད་དེ་རྦད་དེ། ལ་རེས་ཟེར་ན་རྒྱལ་པོས་འཕངས་པ་ཡིན་ཟེར་ཡས་འདྲ་པོ། ལ་རེས་ཟེར་བློན་པོས་འཕངས་པ་ཡིན་ཟེར་ཡས་འདྲ་པོ་བྱས་དེ་འདྲས་དཔེར་ན།
  da de gnyis gang yin pa brtag pa'i slad du de ni rgyal po la snyan phra bcug nas da de rbad de/_la res zer na rgyal pos 'phangs pa yin zer yas 'dra po/_la res ze rblon pos 'phangs pa yin zer yas 'dra po byas de 'dras dper na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱལ་པོ་ལ་སྙན་ཕྲ་བཅུག་བྱས་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར། བྱེད་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་རྒྱལ་པོས། དེ་ལ་གཅིག་གི་མ་བཟོད་པ་བྱུང་ནས་ད་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་ང་ཚོ་རྦད་དེ། རྩལ་འགྲན་གྱི་ཡིན་ཟེར།
  rgyal po la snyan phra bcug byas de 'dras red zer/_byed dus tsam pa de ni rgyal pos/_de la gcig gi ma bzod pa byung nas da de 'dras yin na nga tsho rbad de/_rtsal 'gran gyi yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ང་ཚོ་དེ་ནི་ལོ་ངམ་དང་ང་གཉིས་ད་ཨེ་ནི་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་གསུང་བ་རེད། ཟེར།
  nga tsho de ni lo ngam dang nga gnyis da e ni 'gran bsdur byed kyi yin byas nas de 'dras gsung ba red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལོ་ངམ་གྱིས་ངས་ཟེར། དེ་ནི་བློན་པོ་ལོ་ངམ་གྱིས་ད་དེ་ནི་ངས་རྒྱལ་པོ་དང་ང་འཐབ་རྩ་འདྲ་པོ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ངས་ཁྱོན་ནས་རང་ཁྱེད་རང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་བྱས་ནས།འོང་དེ་འདྲས་ཞུས་པ་རེད་ཟེར།
  lo ngam gyis ngas zer/_de ni blon po lo ngam gyis da de ni ngas rgyal po dang nga 'thab rtsa 'dra po byas pa yin na ngas khyon nas rang khyed rang thub kyi ma red zer byas nas/'ong de 'dras zhus pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཞུས་ནའི་ཡིན་ན་ཡང་། དེ་ནི་སྙམས་ནས་ཨེ་ཞུས་ནའི་དེ་ནི་རྒྱལ་པོས་མ་གསན་པ་བྱས་ནས།མ་གསན་པ་གྱ་ལོག་སྨྲས་པས། དེ་ནི་ང་ལ་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ལ་དེ་ནི་གྱན་ལོག་བྱས་སོང་། ཨ་ནི་དེ་འདྲས་གསུངས་ཡོང་བསམས་ནས་དེ་ནི་གང་ཟེར་དགོས་ཟེར་ན། 
  zhus na'i yin na yang /_de ni snyams nas e zhus na'i de ni rgyal pos ma gsan pa byas nas/ma gsan pa gya log smras pas/_de ni nga la rgyal po'i bka' la de ni gyan log byas song /_a ni de 'dras gsungs yong bsams nas de ni gang zer dgos zer na/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ཐབས་ཤེས་མེད་པ་བྱས་ནས་དེ་ནི་དེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར། ད་མཇུག་མ་ཁོ་རང་གཉིས་འཐབ་ཡས་ཀྱི་ཨ་ནི་དུས་ཚོད་དེ་རྦད་དེ། གཏན་འཁེལ་བཟོས་པ་རེད་ཟེར།
  da thabs shes med pa byas nas de ni de byas pa red zer/_da mjug ma kho rang gnyis 'thab yas kyi a ni dus tshod de rbad de/_gtan 'khel bzos pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དུས་ཚོད་གཏན་འཁེལ་བཟོས། ད་དེ་དུས་ཚོད་དེ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཡས་དེ་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། ད་འོང་གྲི་གུམ་དང་ཨ་ནི་དེ་གཉིས་ག་རེ་ཟེར། ཨེ་འབངས་ལོ་ངམ་རྟ་རྫི་གཉིས་དེ་ནི་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཡས་དེ་ག་རེ་ཟེར། ཉང་རི་རྩིབས་ཀྱི་ཐལ་བ་ཚལ་དུ་དེ་ནི་སྐར་མ་ས་རི་ས་ག་ལ་འཐབ་དུས་བཏབ་ཟེར།
  dus tshod gtan 'khel bzos/_da de dus tshod de gtan 'khel bzo yas de gang 'dras red zer na/_da 'ong gri gum dang a ni de gnyis ga re zer/_e 'bangs lo ngam rta rdzi gnyis de ni gtan 'khel bzo yas de ga re zer/_nyang ri rtsibs kyi thal ba tshal du de ni skar ma sa ri sa ga la 'thab dus btab zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་འཐོབ་ཡས་དུས་ཚོད་དེ་ནི་ཉང་རོ་རྩིབས་ཀྱི་ཐལ་བ་ཚལ་དུ་སྐར་མ་ས་རི་དང་ས་ག་འདི་གཉིས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཐོག་ལ་དེ་འདྲས་ཡིན་བཏབ་ཟེར།
  de ni 'thob yas dus tshod de ni nyang ro rtsibs kyi thal ba tshal du skar ma sa ri dang sa ga 'di gnyis kyi dus tshod thog la de 'dras yin btab zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱལ་པོས། དུས་ཚོད་ཁོ་བཏབ་པ་རེད་ཟེར། བཏབ་དུས་ཙམ་པ་རྒྱལ་པོས་རྒྱལ་མོས་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ན་ལོ་ངམ་རྟ་རྫི་ལ་འཐབ་དགོས་དུས་ཙམ་པ། ད་ཨ་ལས་དེ་འཐབ་ཡས་ཐོག་ལ་སོ་སོ་རྦད་དེ་རྣམ་པར་རྒྱལ་གྱི་ཆེད་དུ་ཨ་ནི་གང་འདྲས་བྱེད་ཀྱི་རེད། དགོངས་ནས།
  rgyal pos/_dus tshod kho btab pa red zer/_btab dus tsam pa rgyal pos rgyal mos rgyal po yin na lo ngam rta rdzi la 'thab dgos dus tsam pa/_da a las de 'thab yas thog la so so rbad de rnam par rgyal gyi ched du a ni gang 'dras byed kyi red/_dgongs nas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་གྲི་གུམ་གྱི་གང་དགོངས་པ་ཟེར་ན། ཁོང་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཁྱི་མོ་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡོའོ་རེད་ཉན་གྱི་གསང་རྣ་ཟེར་ཡས་གཅིག་གི་གསང་མྱུལ་འདྲ་པོ་བྱེད་ཐུབ་མཁན། ཁྱི་ག་པར་བཏང་པ་ཡིན་ནའི་དེ་ནི་གནས་ད་གྱད་ཚུར་རུབ་རུབ་བསྡུ་ཐུབ་མཁན་བཟོ་འདྲ་གཅིག གསང་མྱུལ་བཟོ་འདྲ་གཅིག་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  de nas gri gum gyi gang dgongs pa zer na/_khong rang la cha bzhag na/_khyi mo de 'dras gcig yo'o red nyan gyi gsang rna zer yas gcig gi gsang myul 'dra po byed thub mkhan/_khyi ga par btang pa yin na'i de ni gnas da gyad tshur rub rub bsdu thub mkhan bzo 'dra gcig_gsang myul bzo 'dra gcig de 'dras gcig yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁྱི་མོ་ཉན་གྱི་རྣ་གསང་བྱ་བ་ཉན་པོ་བྱེད་དུ་བཏང་བ་ཟེར་ན། ད་གསང་མྱུལ་བྱེད་ག་བཏང་བ་རེད་ཟེར། གསང་རྣ། གསང་མྱུལ་བྱེད་ག་བཏང་པ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལོ་ངམ་གྱི་ཡིན་ན་ད་དེ། གཅིག་གི་ཁྱི་མོ་དེ་ཡོང་བ་དེ་ཡིན་ན་རྦད་དེ་་ཨ་ནི་རྒྱལ་པོའི་ཆེད་དུ་བཏང་ང་དེ་དེ་ནི་ཤེས་པ་རེད་ཟེར།
  khyi mo nyan gyi rna gsang bya ba nyan po byed du btang ba zer na/_da gsang myul byed ga btang ba red zer/_gsang rna/_gsang myul byed ga btang pa yin dus tsam pa lo ngam gyi yin na da de/_gcig gi khyi mo de yong ba de yin na rbad de a ni rgyal po'i ched du btang nga de de ni shes pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱལ་པོས་ཤེས་དུས་ཙམ་པ་ད་ལོ་ངམ་ཆེད་མངགས་ད་ཤེས་བཞིན་དུ་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས། ཨེ་མི་བྱེད་གོ་ལོག་ལབ་ནས་རེད་པ།
  rgyal pos shes dus tsam pa da lo ngam ched mngags da shes bzhin du gang zer dgos red pas/_e mi byed go log lab nas red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱལ་པོའི་དབུ་ལ་རྦད་དེ་རྒྱལ་པོའི་དབུ་ལ་དར་ནག་གིས་ཐོད་བཅིངས། ད་དར་ནག་གི་དར་ནག་པོས་རྒྱལ་པོའི་དབུ་ལ་དར་ནག་གི་ཐོད་པ་བཅིངས་ད་ག་ནང་ལྟར། དཔྲབ་ལ་མེ་ལོང་བཏགས། ཕྲག་པ་གཡོན་ལ་ཝ་རོ་དང་། ཕྲག་པ་གཡས་ལ་དེ་ནི་ཝ་རོ་དང་། དེ་ནི་གཡོན་ལ་ཁྱི་རོ་བཏགས། 
  rgyal po'i dbu la rbad de rgyal po'i dbu la dar nag gis thod bcings/_da dar nag gi dar nag pos rgyal po'i dbu la dar nag gi thod pa bcings da ga nang ltar/_dprab la me long btags/_phrag pa g.yon la wa ro dang /_phrag pa g.yas la de ni wa ro dang /_de ni g.yon la khyi ro btags/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ག་ནང་ལྟར་བ་དམར་གླང་དམར་བརྒྱ་ལ་དེ་ནི་ཐལ་སྒྲོ་སུམ་པ་བཀལ། རལ་གྲི་ཀླད་ལ་སྐོར་ཞིང་བྱུང་ན། རལ་གྲིས་ཀླད་ལ་སྐོར་ཞིང་ཡོང་ན། དེ་ནི་ངས་རྒྱལ་པོ་འཐབ་ཀྱི་མ་རེད། བྱས་ནས་དེ་འདྲས་གཅིག་བཤད་པ་རེད་ཟེར།
  da ga nang ltar ba dmar glang dmar brgya la de ni thlsgro sum pa bkal/_ral gri klad la skor zhing byung na/_ral gris klad la skor zhing yong na/_de ni ngas rgyal po 'thab kyi ma red/_byas nas de 'dras gcig bshad pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་ད་གཅིག་ལབ་བཟོ་འདྲ་གཅིག་བརྒྱབ་པ་རེད་ཟེར། བརྒྱབ་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་ཁྱི་མོ་ཉན་གྱི་རྣ་གསང་དེ་གང་ཟེར་ན་དེ་ནི། ད་ལོ་ངམ་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་བཤད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། 
  byas nas da gcig lab bzo 'dra gcig brgyab pa red zer/_brgyab dus tsam pa de ni khyi mo nyan gyi rna gsang de gang zer na de ni/_da lo ngam ga re byed kyi bshad kyi 'dug zer na/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨ་ནི་དེ་འདྲས་དེ་འདྲས་བཤད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ཅེས་བཤད་དུས་ཙམ་པ་ཨ་ནི་རྒྱལ་པོས། ད་དེ་དངོས་གནས་ཡིན་གྱི་རེད་བསམ། དེ་ནི་རྒྱལ་པོས་དེ་གྱད་དེ། བདེན་པ་ལ་བཟུང་བྱས་རེད་པ། 
  a ni de 'dras de 'dras bshad kyi 'dug zer ces bshad dus tsam pa a ni rgyal pos/_da de dngos gnas yin gyi red bsam/_de ni rgyal pos de gyad de/_bden pa la bzung byas red pa/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་དེ་འདྲས་ད་ལྟའི་ཐམས་ཅད་བྱས་པ་རེད་ཟེར། བྱས་ནས་དེ་ནི་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས།
  de ni de 'dras da lta'i thams cad byas pa red zer/_byas nas de ni gang zer dgos red pas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། རྒྱལ་པོའི་དབུ་ལ་དར་ནག་ཅན། དཔྲལ་བ་ལ་མེ་ལོང་བཏགས་རྒྱུ། ཕྲག་པ་གཡས་ལ་ཝ་རོ་དང་། གཡོན་ལ་ཁྱི་རོ་བཀལ། བ་གླང་དམར་པོ་དེ་ནི་ཐལ་བ་སུམ་པ་བཀལ། རལ་གྲི་ཀླད་ལ་སྐོར་ནས་དེ་འདྲས་ཡོང་བ་རེད་ཟེར།
  'ong /_rgyal po'i dbu la dar nag can/_dpral ba la me long btags rgyu/_phrag pa g.yas la wa ro dang /_g.yon la khyi ro bkal/_ba glang dmar po de ni thal ba sum pa bkal/_ral gri klad la skor nas de 'dras yong ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡོང་དུས་ཙམ་པ་སྐབས་དེ་དུས་ད་ལྟ་འཐབ་ཡས་ཀྱི་དུས་ཚོད་དེ་ནི་ས་རི་ས་ག་དེ་ནི་རླུང་སྐར་རེ་ཟེར༎ རླུང་གི་སྐར་མ་ད། སྐར་མ་ཟེར་ཡས་དེ་ལ་ད་རླུང་སྐར་བཅུ་པ་ཟེར་ཡས་ལ་སོགས་པ།
  yong dus tsam pa skabs de dus da lta 'thab yas kyi dus tshod de ni sa ri sa ga de ni rlung skar re zer//_rlung gi skar ma da/_skar ma zer yas de la da rlung skar bcu pa zer yas la sogs pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་ཀྱི་སྐར་མ་ཡིན་ན་བྱུང་བ་སོ་སོ་ཐོག་ལ་སྐར་མ་ཡོའོ་རེད་པ། ཤིང་སྐར་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཡོད་དུས་ཙམ་ནས། ས་རི་ས་ག་ནི་རླུང་སྐར་རེད་པ། བྱས་ཙང་། རླུང་སྐར་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་སྐབས་དེ་དུས་འཐབ་པའི་སྐབས་སུ་རླུང་དམར་ཡིན་ན་ཆེན་པོ་གཅིག་བྱུང་བ་རེད། ཟེར
  da e'adrs kyi skar ma yin na byung ba so so thog la skar ma yo'o red pa/_shing skar la sogs pa de 'dras yod dus tsam nas/_sa ri sa ga ni rlung skar red pa/_byas tsang /_rlung skar yin dus tsam pa skabs de dus 'thab pa'i skabs su rlung dmar yin na chen po gcig byung ba red/_zer
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རླུང་དམར་ཆེན་པོ་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་འདུག་བཟོ་བལྟ་དུས་ཙམ་པ་དེ་བ་ལང་དེ་གྱད་དེ་བ་དམར་པོ་དང་གླང་དམར་པོ་ལ་སོགས་པ་དེ་གྱད་དེ་འདྲོགས་ནས་གང་རེད་བྱས་ན། ཐལ་བའི་སྒྲོ། སྒྲོའི་ནང་ལ་ག་རེ་ཟར༼ཟེར༽། སྒྲོའི་ནང་ལ་ཐལ་བ་བླུགས་པ་འོ་དེ་གྱད་དེ་དཔེར་ན།རལ་ནས་ལུང་པ་ཁོ་ར་ཐལ་ཚུགས་ཀྱིས་གང་བ་རེད། 
  rlung dmar chen po yong dus tsam pa 'dug bzo blta dus tsam pa de ba lang de gyad de ba dmar po dang glang dmar po la sogs pa de gyad de 'drogs nas gang red byas na/_thal ba'i sgro/_sgro'i nang la ga re zar(zer)/_sgro'i nang la thal ba blugs pa 'o de gyad de dper na/ral nas lung pa kho ra thal tshugs kyis gang ba red/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཐལ་ཚུགས་ཀྱིས་ཁངས་༼ཁེངས་༽དུས་ཙམ་པ་ཨ་ནི་མིག་འགྲིབས་པ་རེད། ཟེར། དར་ནག་གི་ཐོད་དང་ཝ་རོ་དང་ཁྱི་རོ།དེ་ནི་རྗེའི་དར་ནག་གི་ཐོད་པ་བཅས་པ། དར་ནག་དང་ཝ་རོ། ཁྱི་རོས་བྱེད་དུས་ཙམ་པ་རྗེའི་མགུར་ལྷ་དང་དགྲ་ལྷ་ཟེར་ཡས་དགྲ་ལྷ་ཕོ་ལྷ་ཟེར་ཡས།གསུམ་པོ་དེ་ནི་ཡལ་ནས།  
  thal tshugs kyis khangs (khengs )dus tsam pa a ni mig 'gribs pa red/_zer/_dar nag gi thod dang wa ro dang khyi ro/de ni rje'i dar nag gi thod pa bcas pa/_dar nag dang wa ro/_khyi ros byed dus tsam pa rje'i mgur lha dang dgra lha zer yas dgra lha pho lha zer yas/gsum po de ni yal nas/__
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཞིང་ནི་རྒྱལ་པོ་ལ་དེ་ནི་དགྲ་བ་མེད་པ་རྒྱལ་པོ་ལ་རྒོལ་བས་དེ་ནི་དགྲ་ལྷ་དང་། ཨེ་དགྲ་ལྷ་དང་མགུར་ལྷ་དང་ཕོ་ལྷ་ཡིན་ན་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད་པ།
  zhing ni rgyal po la de ni dgra ba med pa rgyal po la rgol bas de ni dgra lha dang /_e dgra lha dang mgur lha dang pho lha yin na de 'dras yo'o red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་དེ་ནི་དེ་གྱད་དེ་དཔེར་ན། དར་ནག་གི་ཐོད་དང་ཝ་རོ། ཁྱི་རོ་དེའི་དེ་བྱེད་དུས་ཙམ་པ་རྒྱལ་པོ་ལ་རྒོལ་བའི་ལྷ་དེ་གྱད་དེ་ཡིན་ནའི་ཙམ་ཕེབས་བྱས་ཡལ་པ་རེད་ཟེར། 
  byas tsang de ni de gyad de dper na/_dar nag gi thod dang wa ro/_khyi ro de'i de byed dus tsam pa rgyal po la rgol ba'i lha de gyad de yin na'i tsam phebs byas yal pa red zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡལ་ནས་ཡལ་ལ་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་རལ་གྲི་ཀླད་ལ་བསྐོར་ནས་བསྐོར་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་རྒྱལ་པོའི་དབུ་ལ་དེ་ཡོད་པ་དེ་རྨུ་ཐག་ཡོད་པ་དེ་ནས་བྱས་ཆད་པ་རེད་ཟེར།
  yal nas yal la 'gro dus tsam pa de ni ral gri klad la bskor nas bskor dus tsam pa de ni rgyal po'i dbu la de yod pa de rmu thag yod pa de nas byas chad pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྨུ་སྐས་དེ་ཡར་སྟེང་ལ་ལྷ་ཡུལ་འགྲོ་ཡས་ཀྱི་རྨུ་ཐག་ཡིན་ནའི་རྨུ་སྐས་དེ་ཆད་པ་རེད་ཟེར།
  rmu skas de yar steng la lha yul 'gro yas kyi rmu thag yin na'i rmu skas de chad pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཆད་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་རྒྱལ་པོས། སྐབས་དེ་ལ་ལོ་ངམ་རྟ་རྫིས་དེ་ནི་རྒྱལ་པོའི་དཔྲལ་བ་ལ་མེ་ལོང་བཏགས་པ་དེ་ལ་མདའ་བཞུས་ནས་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་བཀྲོངས་པ་ཡིན་ཟེར་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར། 
  chad dus tsam pa de ni rgyal pos/_skabs de la lo ngam rta rdzis de ni rgyal po'i dpral ba la me long btags pa de la mda' bzhus nas de ni rgyal po bkrongs pa yin zer byas nas de 'dras zer gyi yo'o red zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བཀྲོངས་པ་ཡིན་ཟེར་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར། བྱས་ཙང་ད་དེ། ད་ལྟ་དེའི་ཐོག་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཨེ་གཏམ་རྒྱུད་འདྲ་པོ་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡོའོ་རེད།
  bkrongs pa yin zer byas nas de 'dras zer gyi yo'o red zer/_byas tsang da de/_da lta de'i thog la lo rgyus kyi e gtam rgyud 'dra po de 'dras gcig yo'o red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་ད་དེའིཁ་གཏུག་ལ་ལྔ་བ་ཆེན་པོས་འདིའི་་དེ་འདྲས་གཅིག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡོའོ་རེད་གསུངས་ཡས་གཅིག་གི་ཞིབ་ཆ་འདྲ་པོ་གསུངས་ཡོའོ་མེད།
  byas tsang da de'ikh gtug la lnga ba chen pos 'di'i de 'dras gcig gi lo rgyus yo'o red gsungs yas gcig gi zhib cha 'dra po gsungs yo'o med/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡིན་ནའི་དེ་ཁ་སྐོང་ཞུས་ན་དེ་འདྲས་ཅིག་རེད། ད་སྐབས་དེ་དུས་ལོ་ངམ་གྱི་སྐབས་ལ་གང་འདྲས་གཅིག་བྱུང་བ་ཟེར་ན།
  yin na'i de kha skong zhus na de 'dras cig red/_da skabs de dus lo ngam gyi skabs la gang 'dras gcig byung ba zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བོད་ཀྱི་ཨེ་དེ་ཨེ་གྲི་གུམ་བཙན་པོའི་དུས་ལ་ཡིན་ན་བོད་ལ་ཁྲབ་ཀྱི་ཐོག་མ་དེ་གྲི་གུམ་བཙན་པོའི་དུས་སུ་ཨ་ནི་སྨར་ཁམས་ནས་ཡར་བླངས་ཡིན་ཟེར།
  bod kyi e de e gri gum btsan po'i dus la yin na bod la khrab kyi thog ma de gri gum btsan po'i dus su a ni smar khams nas yar blangs yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྲས་རྣམས་ཀྱིས། བྱས་ནས་སྨར་ཁམས་ནས་དེ་ནི་བླངས་ཡིན་ཟེར། ད་སྲས་རྣམས་ཀྱི་ཡབ་མེས་ཀྱི་དཀོར་མཛོད་ནས་ད་དེ་ནས་གྲི་གུམ་བཙན་པོ་དེ་བྱས་ནས་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད།
  sras rnams kyis/_byas nas smar khams nas de ni blangs yin zer/_da sras rnams kyi yab mes kyi dkor mdzod nas da de nas gri gum btsan po de byas nas ga re zer dgos red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་བཀྲོངས་ཚར་རའི་མཇུག་གུ་ལ་ད་རང་རྒྱལ་པོ་དེ་འོ་རྒྱལ་ས་དེ་དེས་བཟུང་བ་ཡོའོ་རེད་ཟེར། ད་ལྟ་དེ་གཅིག་གུ་དེ་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས། འོང་ལོ་ངམ་རྟ་རྫིས་བཟུང་བྱས། ལོ་ངམ་རྟ་རྫིས་གསུང་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི། སྲས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་སྲས་རྣམས་ཀྱི་དེ་ནི་ཨེ།
  'ong bkrongs tshar ra'i mjug gu la da rang rgyal po de 'o rgyal sa de des bzung ba yo'o red zer/_da lta de gcig gu de gang zer dgos red pas/_'ong lo ngam rta rdzis bzung byas/_lo ngam rta rdzis gsung dus tsam pa de ni/_sras rnams kyi rgyal po'i sras rnams kyi de ni e/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གྲི་གུམ་ལ་སྲས་གསུམ་ཡོའོ་རེད་པ། སྲས་གསུམ་དང་སྲས་མོ་གཅིག་ཡོའོ་རེད་པ་བྱས་ཙང་ཁོང་ཚོས་ད། དེ་ནི་རྒྱལ་པོའི་དཀོར་མཛོད་ཟེར་ན་ད། རྒྱལ་པོའི་དེ་ནི་བང་མཛོད་ཀྱི་ནང་ནས་དེ་ནི་རྡེའི་གླང་རུ་དཀར་ཞེས་པའི་གླང་འཕུར་ཤེས་ཅན་གླང་འཕུར་ཤེས་བཞོན་ནས་དེ་ནི་ཀོང་པོའི་ཕྱོགས་ལ་ཕེབས་པ་རེད་ཟེར།
  gri gum la sras gsum yo'o red pa/_sras gsum dang sras mo gcig yo'o red pa byas tsang khong tshos da/_de ni rgyal po'i dkor mdzod zer na da/_rgyal po'i de ni bang mdzod kyi nang nas de ni rde'i glang ru dkar zhes pa'i glang 'phur shes can glang 'phur shes bzhon nas de ni kong po'i phyogs la phebs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་ཀོང་པོ་ལ་བོས་༼བྲོས་༽ཕྱིན། བོས་༼བྲོས་༽ཕེབས་པ་རེད། ཟེར། ཨེ་དེའི་ལོ་ངམ་གྱིས་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོངས་བའི་སྐབས་སུ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི་སྲས་ཚོ་ནི་ཀོང་པོ་ལ་བོས་༼བྲོས་༽། བོས་༼བྲོས་༽ཕེབས་པ་རེད་ཟེར།
  'ong kong po la bos (bros )phyin/_bos (bros )phebs pa red/_zer/_e de'i lo ngam gyis rgyal srid skyongs ba'i skabs su cha bzhag na de ni sras tsho ni kong po la bos (bros )/_bos (bros )phebs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཡུག་ཅིག་བློན་པོས། བློན་པོ་ལོ་ངམ་གྱིས་རྒྱལ་སྲིད་བཟུང་བསྡད་པ་རེད་ཟེར།
  de ni skabs de dus cha bzhag pa yin na/_yug cig blon pos/_blon po lo ngam gyis rgyal srid bzung bsdad pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱལ་སྲིད་བཟུང་རྒྱལ་སྲིད་བཟུང་བས་མ་ཚད། དེ་ནི་ཨེ། དེ་ལ་གྲི་གུམ་ལ་སྲས་མོ་གཅིག་ཡོའོ་རེད་ཟེར། སྲས་མོ་དེ་ནི་ཨ་ནི་ཁོང་རང་གི་ཆུང་མ་བྱས། བྱས་པ་རེད་ཟེར། 
  rgyal srid bzung rgyal srid bzung bas ma tshad/_de ni e/_de la gri gum la sras mo gcig yo'o red zer/_sras mo de ni a ni khong rang gi chung ma byas/_byas pa red zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་ད་དེའི་ཁ་གཏུག་ལ་ཆ་བཞག་ན། ད་སྲས་གསུམ་དང་ད་སྲས་མོའི་དེའི་ཡུམ་གླུ་བཙན་མེར་ལྕམ་ལ་ཆ་བཞག་ནའི་རྟ་རྫི་བྱེད་རུ་བཅུག རྟ་རྫི་བྱེད་དུ་བཅུག་ད་དབང་ཆ་ཁྱོན་ནས་མེད་པ་རྟ་རྫི་དེ་འདྲས་བྱེད་དུ་བཅུག
  byas nas da de'i kha gtug la cha bzhag na/_da sras gsum dang da sras mo'i de'i yum glu btsan mer lcam la cha bzhag na'i rta rdzi byed ru bcug_rta rdzi byed du bcug da dbang cha khyon nas med pa rta rdzi de 'dras byed du bcug
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་དུས་མི་རིང་བར། རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོ་ཀླུ་བཙན་མེར་ལྕམ་ལ་རྟ་འཚོས་ནས་དུས་ཚོད་འདྲ་པོ་དེ་འདྲས། རྒྱུན་རིང་པོ་འདྲ་པོ་ག་ལ་ག་ཚམས་འདྲ་པོ་སོང་བའི་རྗེས་ལ་དེ་ནི་རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོ་ཀླུ་བཙན་མེར་ལྕམ་དེ་ནི་རྟ་འཚོ་བཞིན་ཁ་གཏུག་ལ་ད་ཁོང་དེ་ནི་རྦད་དེ་ཉལ། རྟ་འཚོ་ས་དེ་རུ་གཉིད་ཤོར་ར་རེད་ཟེར།
  de nas dus mi ring bar/_rgyal po'i btsun mo klu btsan mer lcam la rta 'tshos nas dus tshod 'dra po de 'dras/_rgyun ring po 'dra po ga la ga tshams 'dra po song ba'i rjes la de ni rgyal po'i btsun mo klu btsan mer lcam de ni rta 'tsho bzhin kha gtug la da khong de ni rbad de nyal/_rta 'tsho sa de ru gnyid shor ra red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཉིད་ཤོར་དུས་ཙམ་པ་གང་འདྲ་ཅིག་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་དུས་ཙམ་པ། ཨ་ནི་ཁོང་གིས་གཉིད་ལམ་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེ་ནི་ཡར་ལྷ་ཤམ་པོ་ཡར་ལྷ་ཤམ་པོའི་སྤྲུལ་པ་མི་དཀར་པོ་མཛེས་པ་ཞིག་དང་ཨ་ནི་ཁོ་རང་དེ་ནི། ཨེ་དེ་གཉིད་གང་ཟར༼ཟེར༽མེར་ལྷ་ལྷ་ལྕམ་གཉིས་འདུས་པའི་དེ་འདྲས་གཅིག་གི་རྨིས་ལམ་བྱུང་བྱས། རྨིས་ལམ་བྱུང་བ་བྱེད་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་དེ་ལ་མངལ་འཁོར་བྱས་དེ་ནི།
  gnyid shor dus tsam pa gang 'dra cig byung ba red zer dus tsam pa/_a ni khong gis gnyid lam la cha bzhag na/_de ni yar lha sham po yar lha sham po'i sprul pa mi dkar po mdzes pa zhig dang a ni kho rang de ni/_e de gnyid gang zar(zer)mer lha lha lcam gnyis 'dus pa'i de 'dras gcig gi rmis lam byung byas/_rmis lam byung ba byed dus tsam pa de ni de la mngal 'khor byas de ni/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁྲག་གི་རླངས་པ་གཅིག་སྐྱེས་པ་རེད་ཟེར། ཁྲག་གི་རླངས་པ་དྲོན་མོ་གཅིག་སྐྱེས་པ་རེད་ཟེར། དེ་ཁྲག་གི་རླངས་པ་དྲོན་པོ་དེ་ཨ་ནི་འབྲོང་གི་རྭ་ཁོག་ནང་ལོགས་ལ་བཅུག་ནས་དེ་ནི་དྲོན་མོར་བཅུག་ནས། དེ་ནི་འོ་མས་གསོས་བྱས་བྱེད་དུས་ཙམ་པ་མཐའ་མ་དེ་ལ་ཨ་ནི་དེ་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ལ་ཁྱིའུ་དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་གཅིག་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  khrag gi rlangs pa gcig skyes pa red zer/_khrag gi rlangs pa dron mo gcig skyes pa red zer/_de khrag gi rlangs pa dron po de a ni 'brong gi rwa khog nang logs la bcug nas de ni dron mor bcug nas/_de ni 'o mas gsos byas byed dus tsam pa mtha' ma de la a ni de la cha bzhag na de la khyi'u de ni shin tu mdzes pa gcig byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁྱིའུ་དེའི་མིང་ལ་བྱས་ན་དེ་ནི་། བློན་པོ་རུ་ལས་སྐྱེས་ཟེར་བྱས་ནས་བཏགས་པ་རེད་ཟེར། བྱས་ཙང་དེ་སྐབས་དེ་དུས་བློན་པོ་རུ་ལས་སྐྱེས་ཟེར་མཁན་གཅིག འོང་བློན་པོ་རུ་ལས་སྐྱེས་ཟེར་མཁན་གཅིག་འོང་ཁྱིའི་དེ་ལ།
  khyi'u de'i ming la byas na de ni /_blon po ru las skyes zer byas nas btags pa red zer/_byas tsang de skabs de dus blon po ru las skyes zer mkhan gcig_'ong blon po ru las skyes zer mkhan gcig 'ong khyi'i de la/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་འབྲོང་གི་ནང་ནས། ཨེ་གསོས་པ་དེ་ནི་བློན་པོ་བུ་གཅིག་སྐྱེས། བུ་དེའི་མིང་ལ་བློན་པོ་རུ་ལས་སྐྱེས་ཟེར་བློན་པོ་རུ་ལས་སྐྱེས་བྱས་ནས་ རུ་ལས་སྐྱེས་ཟེར་ན། རུའི་ནང་ནས། རྭ་གོག་ནང་ནས་སྐྱེས་པ་ཡིན་ན་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པ།
  e 'brong gi nang nas/_e gsos pa de ni blon po bu gcig skyes/_bu de'i ming la blon po ru las skyes zer blon po ru las skyes byas nas _ru las skyes zer na/_ru'i nang nas/_rwa gog nang nas skyes pa yin na zer gyi yo'o red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་དེ་ནི་བློན་པོ། ད་དེ་ནས་བྱས་ནས་རུ་ལས་སྐྱེས། ལོ་གང་ཙམ་སོང་རྗེས་ནས་ད་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་གྱད་དེ་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་སོ་སོའི་དེ། སྔ་མའི་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་གྲི་གུམ་དེ་ནི་བློན་པོས་བཀྲོངས་པ་དང་ད་ག་ནང་ལྟར་དེ་ནི་རྦད་དེ། ཨེ་ཡུམ་ལ་དེ་བྱས་པ་ད་ག་གང་ཟེར་རྟ་རྫི་བཅོལ་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐོས་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་བློས་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས།
  byas nas de ni blon po/_da de nas byas nas ru las skyes/_lo gang tsam song rjes nas da dngos gnas drang gnas kyi gnas tshul de gyad de de ni rgyal po so so'i de/_snga ma'i de ni rgyal po gri gum de ni blon pos bkrongs pa dang da ga nang ltar de ni rbad de/_e yum la de byas pa da ga gang zer rta rdzi bcol pa la sogs pa de 'dras kyi gnas tshul thos dus tsam pa/_de ni blos gang zer dgos red pas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྦད་དེ་འཚིག་པ་ཟ་ཐག་ཆོད་བྱས་གང་འདྲས་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། ཨ་ནི་ལོ་ངམ་རྟ་རྫི་ཡིན་ན་དེ་ཡིས་བསད་པ་རེད་ཟེར།
  rbad de 'tshig pa za thag chod byas gang 'dras byas pa red zer na/_a ni lo ngam rta rdzi yin na de yis bsad pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་རུ་ལས་སྐྱེས་ཀྱི་དེ་ནི་ལོ་ངམ་བསད་ནས་ཨེ་སྐབས་དེ་དུས་ཨ་ནི་གྲི་གུམ་ལ་མར། གྲི་གུམ་གྱི་སྲས་ཀོང་པོ་ལ་བོས་༼བྲོས༽པའི་དེ་བྱ་ཁྲི་དེ་དེ་ཡར་རྒྱལ་ས་ལ་བསྐོས་པ་རེད་ཟེར།
  e ru las skyes kyi de ni lo ngam bsad nas e skabs de dus a ni gri gum la mar/_gri gum gyi sras kong po la bos (bros)pa'i de bya khri de de yar rgyal sa la bskos pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱལ་སར་བསྐོས་པ་རེད་ཟེར། བྱ་ཁྲི་དེ་ཡ་རྒྱལ་ས་ལ་བསྐོས་བྱས་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་བྱས་པ་རེད་ཟེར། རྗེ་གྲི་གུམ་ནས་རྨུ་ཐག་ཆད་པའིཔུར་བྱུང་བ་ཟངས་ཀྱི་གའུར་བཅུག་སྟེ་ཕྱི་ལ་ལྕགས་གཟེར་བཏབ། ལྕི་མདའ་ཟམ་ཁ་ནས་ཉང་ཆུ་ལ་བསྐྱུར་བ་རྒྱང་མཁར་བྱས་ནས་ད་དེ་ན་བཟུང་།
  rgyal sar bskos pa red zer/_bya khri de ya rgyal sa la bskos byas de ni rgyal po byas pa red zer/_rje gri gum nas rmu thag chad pa'ipur byung ba zangs kyi ga'ur bcug ste phyi la lcags gzer btab/_lci mda' zam kha nas nyang chu la bskyur ba rgyang mkhar byas nas da de na bzung /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་རྗེ་གྲི་གུམ་ནས་བཟུང་སྟེ། རྦད་དེ་གནམ་གྱི་ཁྲི་བདུན་ཁ་གཏུག་ལ་ཆ་བཞག་ན། གནམ་གྱི་ཁྲི་བདུན་དེ་ལ་གཅིག་གི་བཤགས་པའི་ཁ་ཐུག་ལ་ཆ་བཞག་ནའི་གཅིག་གི་སོ་སོ་ལ་རྨུ་སྐས་རྨུ་ཐག་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་གཤེགས་པའི་མཇུག་གུ་ལ་ཡིན་ནའི་དཔེར་ན་གནམ་ལ་ཡར་འོད་དང་བཅས་པ་བྱས་ནས།
  da rje gri gum nas bzung ste/_rbad de gnam gyi khri bdun kha gtug la cha bzhag na/_gnam gyi khri bdun de la gcig gi bshags pa'i kha thug la cha bzhag na'i gcig gi so so la rmu skas rmu thag yod dus tsam pa de ni gshegs pa'i mjug gu la yin na'i dper na gnam la yar 'od dang bcas pa byas nas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡར་འགྲོ་བ་མ་གཏོགས་ཨ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བསྡད་པ་དེ་འདྲས་བྱུང་ཡོའོ་མ་རེད། ཕུང་པོ་གནམ་ལ་ཕྱིན་པ་དེ་འདྲས་རེད།
  yar 'gro ba ma gtogs a ni de 'dras kyi phung po bsdad pa de 'dras byung yo'o ma red/_phung po gnam la phyin pa de 'dras red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་ད་དེ་ནས་བཟུང་དེ་ད་ཨེནི་གྲི་གུམ་ནས་ད་ཨེནི་རྦད་དེ། གཅིག་གི་རྨུ་ཐག་དེ་ཆད་ནས་ཨ་ནི་གང་འདྲས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་ན།
  byas tsang da de nas bzung de da eni gri gum nas da eni rbad de/_gcig gi rmu thag de chad nas a ni gang 'dras byung ba red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ནི་དེ་ལ་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས། འོང་། ཨེ། གྲི་གུམ་ཨེ་གྲི་གུམ་གྱི་ཨ་ནི་དེ་ལ་དེ་པུར་དེ་གང་འདྲས་བྱུང་བ་ཟེར་ན།
  da de ni de la gang zer dgos red pas/_'ong /_e/_gri gum e gri gum gyi a ni de la de pur de gang 'dras byung ba zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཟངས་ཀྱི་གའུ་བཅུག་ནས་ཕྱི་ལ་ལྕགས་གཟེར་བཏབ། བཏབ་ནས་ལྕགས་ཀྱི་གཟེར་བརྒྱབ་དེ་ནས་དེ་ནི་ལྕི་མདའ་ཟམ་ཁ་ནས་ཉང་ཆུར་བསྐྱུར་བ་རྒྱང་མཁར་མཚོ་ཁུག་ཏུ་དེ་ནི་ཉིན་མ་བདུན་ཡིན་ནའི་སླེབས་པ་རེད་ཟེར།
  zangs kyi ga'u bcug nas phyi la lcags gzer btab/_btab nas lcags kyi gzer brgyab de nas de ni lci mda' zam kha nas nyang chur bskyur ba rgyang mkhar mtsho khug tu de ni nyin ma bdun yin na'i slebs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱང་མཁར་མཚོ་ཁུག་ཏུ་ཉིན་མ་བདུན་ལས་ནས་དེ་ནི་འཛིན་མཁན་དེ་འདྲས་བྱུང་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར།
  rgyang mkhar mtsho khug tu nyin ma bdun las nas de ni 'dzin mkhan de 'dras byung yo'o ma red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་ཚོང་འདུས་འགུར་མོའི་ཐད་དུ་དགུང་ཞག་བཅུ་གསུམ་དེ་འདྲས་ཆགས་ཡས་དེ་ནི་འཛིན་མཁན་དེ་འདྲས་བྱུང་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར།
  de nas tshong 'dus 'gur mo'i thad du dgung zhag bcu gsum de 'dras chags yas de ni 'dzin mkhan de 'dras byung yo'o ma red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་ཀོང་བྱེ་མ་ཆུ་རླག་ཏུ་ཁྱེར་ནས་རེད་པ། རྡོ་རྗེ། ཆུ་སྲིན་རྡོ་རྗེ་རི་མོ་བྲན་མོ་བྱེ་མ་ལག་རིང་གིས་ཟེར་ཡས་གཅིག དེ་རྦད་དེ་བྱེ་མ་ལག་རིང་ཟེར་མཁན་རྡོ་རྗེ་མོས། བྲན་མོ། གཡོག་མོ་བྲན་མོ་ལག་རིང་ཟེར་ཡས་དེ་ཡིན་ན་ཆུ་ལ། ཉ་ཟིན་ག་འགྲོ་དུས་ཙམ་ནས་དེ་ནི་བརྙེད་ནས་འོང་། གྲི་གུམ་སྐུ་ཕུང་དེ་བརྙེད་ནས་དེ་ནི་རང་གི་ཇོ་མོར་ཕུལ་བས། ཟེར།
  de nas kong bye ma chu rlag tu khyer nas red pa/_rdo rje/_chu srin rdo rje ri mo bran mo bye ma lag ring gis zer yas gcig_de rbad de bye ma lag ring zer mkhan rdo rje mos/_bran mo/_g.yog mo bran mo lag ring zer yas de yin na chu la/_nya zin ga 'grodus tsam nsde ni brnyed nas 'ong /_gri gum sku phung de brnyed nas de ni rang gi jo mor phul bas/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་རང་གི་ཇོ་མོ་དེ་ནི་ཆུ་སྲིན་རྡ་རྗེ་ལ་སྤྲད་ནས་ཕུལ་བྱས་དེ་ནི་གང་བྱས་པ་རེད། དེས་ཡིན་ན་རྦད་དེ་བང་མཛོད་ནང་ལ་བཞག་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  de ni rang gi jo mo de ni chu srin rda rje la sprad nas phul byas de ni gang byas pa red/_des yin na rbad de bang mdzod nang la bzhag yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བང་མཛོད་ནང་ལ་བཞག་བྱས་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར། ད་དེ་ནས་རུ་ལས་སྐྱེས་ལོ་གསུམ་སྐབས་ཡོལ་དུས་ཙམ་པ། ད་རུ་ལས་སྐྱེས་ལོ་བཅུ་སོན་པའི་ཁ་གཏུག་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེ་ནི་ཁོ་བོའི་ཕ་དང་ནོར་ལ་སོགས་པ་ག་པར་ཡོའོ་རེད་བྱས་ན།
  bang mdzod nang la bzhag byas de 'dras red/_zer/_da de nas ru las skyes lo gsum skabs yol dus tsam pa/_da ru las skyes lo bcu son pa'i kha gtug la cha bzhag na/_de ni kho bo'i pha dang nor la sogs pa ga par yo'o red byas na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨ་མ་ལ་སྐད་ཆ་བཀའ་དྲི་ཞུ་དུས་ཙམ་པ་ཨ་མ་དེ་ནི་ཨ་མས་ཡིན་ན་དེ་ན་སྔར་གྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་གྱད་དེ་བཤད་ནས། ད་ཁྱེད་རའི་དེ་ནི་རྦད་དེ། ཕ་དང་ནོར་ལ་སོགས་པ། དེ་ནི་གང་འདྲས་གང་འདྲས་གང་བྱུང་དེ་གྱད་དེ་གོང་དུ་གང་ཞུས་པ་ནང་ལྟར་གྱི་དེ་ནི་སྔར་གྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་གྱད་དེ་ཚང་མ་བཤད་པ་རེད་ཟེར། 
  a ma la skad cha bka' dri zhu dus tsam pa a ma de ni a mas yin na de na sngar gyi rgyu mtshan de gyad de bshad nas/_da khyed ra'i de ni rbad de/_pha dang nor la sogs pa/_de ni gang 'dras gang 'dras gang byung de gyad de gong du gang zhus pa nang ltar gyi de ni sngar gyi rgyu mtshan de gyad de tshang ma bshad pa red zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བཤད་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་རྦད་དེ་ད་སོ་སོའི་ཡབ་ཀྱི་པུར་དང་དེ་ནི་སྤུན་ཟླ་ཚོལ་དུ་འགྲོ་གི་ཡིན་ཟེར། དེ་ནི་ཀོང་པོ་ལ་ཕེབས་ནས་དཀའ་བ་སྤྱད་ནས་དེ་ནི་གྲི་གུམ་ཁོའི་པུར་དེ་བཏོན་ནས། ཨེ། པུར་དེ་དེ་ནས་བྱེ་མ་ལག་རིང་ནས་བླུས་ནས་དེ་ནི་པུར་དེ་བླུས་པ་ཚུར་སླེབས་པ་ཡུལ།
  bshad dus tsam pa de ni rbad de da so so'i yab kyi pur dang de ni spun zla tshol du 'gro gi yin zer/_de ni kong po la phebs nas dka' ba spyad nas de ni gri gum kho'i pur de bton nas/_e/_pur de de nas bye ma lag ring nas blus nas de ni pur de blus pa tshur slebs pa yul/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འཕྱིང་ཡུལ་དར་ཐང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་ཨེ་འཕྱིང་ཡུལ་དར་ཐང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས། གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་དེ་ནི་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ། སྤྱན་དྲངས་པས་བང་སོ་བརྩིགས་པ་དེ་ནི་བཙན་པོའི་བང་སོའི་ཐོག་མ་ཡིན་ཟེར་བྱས་ནས།
  'phying yul dar thang du gdan 'dren zhus nas e 'phying yul dar thang du gdan 'dren zhus nas/_gdan 'dren zhus nas de ni de nas bzung ste/_spyan drangs pas bang so brtsigs pa de ni btsan po'i bang so'i thog ma yin zer byas nas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས། ད་དེ་དེ་རེད་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས། བཙན་པོའི་བང་སོ་ལ་ཆ་བཞག་ནའི་གྲི་གུམ་ནས་གཙོས་བཙན་པོའི་བང་སོའི་ཐོག་མ་དེ་བྱུང་བ་ཡིན་ཟེར།
  de nas/_da de de red gang zer dgos red pas/_btsan po'i bang so la cha bzhag na'i gri gum nas gtsos btsan po'i bang so'i thog ma de byung ba yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དུས་དེའི་ཚེ་ན་དུས་དེའི་ཟེར་ན་ཡུམ་གྱིས་སྲས་བྱ་ཁྲིར་བུ་ཁྱོད་རྒྱལ་རྒྱུད་མ་ཉམས་པ་ཡིན་ངེས་ན་རྒྱལ་སྲིད་བརྟན་པར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་པ་སྨོན་ལམ་བཏབ་པས། ལྷ་ལ་དམོད་བོར་བས་ནམ་མཁའ་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་བུ་དེ་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས།
  dus de'i tshe na dus de'i zer na yum gyis sras bya khrir bu khyod rgyal rgyud ma nyams pa yin nges na rgyal srid brtan par shog cig ces pa smon lam btab pas/_lha la dmod bor bas nam mkha' nas khyod kyi bu de kun las rgyal bar 'gyur ro zhes/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱུང་བས་ཟེར།བྱས་ནས།  ད་དེ་ནས་སྐབས་དེ་དུས་ཡུམ་དེ་ནི། ཡུམ་གྱི་ནི་ཡུམ་དེ་རེད་པ། འོང་ཀླུ་བཙན་མེར་ལྕམ་གྱིས་དེ་ནི་ཀླུ་བཙན་མེར་ལྕམ་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་ནི། ལྷ་ལ་དམོད་པ་བོར་ཅེས་པ་དེ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་རྦད་དེ་ཨེ། དེ་ནི་ཡུམ་གྱིས་བྱ་ཁྲིའི་བུ་ཁྱོད་དེ་ནི་རྒྱལ་རྒྱུད་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་པ་མ་ཉམས་པ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཡིན་ངེས་པ་ཡིན།
  byung bas zer/byas nas/__da de nas skabs de dus yum de ni/_yum gyi ni yum de red pa/_'ong klu btsan mer lcam gyis de ni klu btsan mer lcam gyi thog nas de ni/_lha la dmod pa bor ces pa de ni khyod kyi rbad de e/_de ni yum gyis bya khri'i bu khyod de ni rgyal rgyud rgyal po'i rgyud pa ma nyams pa dngos gnas drang gnas yin nges pa yin/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་རྒྱལ་སྲིད་བརྟན་པར་ཤོག་ཅེས་ཟེར། དེ་འདྲས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་བྱས་བྱེད་དུས། དེ་ནི་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་དུས་ཙམ་པ་ལྷ་ལ་དམོད་བོརྡུས་ཙམ་པ་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་དུས་ཙམ་པ་ནམ་མཁའ་ནས་དེ་ནི་རྦད་དེ་བུ་ཁྱོད་ཀྱི། ཁྱོད་ཀྱི་བུ་དེ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་འགྱུར་རོ་ཟེ་བྱས་ནས།
  de ni rgyal srid brtan par shog ces zer/_de 'dras kyi smon lam brgyab byas byed dus/_de ni smon lam brgyab dus tsam pa lha la dmod bordus tsam pa smon lam brgyab dus tsam pa nam mkha' nas de ni rbad de bu khyod kyi/_khyod kyi bu de kun las rnam par rgyal bar 'gyur ro ze byas nas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་ཀྱི་སྒྲ་བྱུང་བ་རེད་ཟེར། དེ་འདྲས་ཀྱི་སྒྲ་བྱུང་བ་ཡིན་འགྲོ་དུས་ཙམ་ནས། དེ་ནི་བྱ་་ཁྲིའི་མཚན་ལ་ཡིན་ནའི་ཡང་འབངས་ཀྱིས་སྒྲ་མ་ཉམས་པར་འབོད་པས་སྤུ་དེ་གུང་རྒྱལ་ཟེར། ཟེར་བ་ཡིན་འདུག་ཟེར།
  de 'dras kyi sgra byung ba red zer/_de 'dras kyi sgra byung ba yin 'gro dus tsam nas/_de ni bya khri'i mtshan la yin na'i yang 'bangs kyis sgra ma nyams par 'bod pas spu de gung rgyal zer/_zer ba yin 'dug zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཞི་ནི་དངོས་གནས་བྱས་ན་ད་དེ་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས། ཨེ། དམོད་བོར་ནས། བུ་དེ་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པ།
  gzhi ni dngos gnas byas na da de gang zer dgos red pas/_e/_dmod bor nas/_bu de kun las rgyal ba zer gyi yo'o red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྤུ་དེ་གུང་རྒྱལ་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་ཡིན་འདུག་ཟེར། དེ་ནི་ཡབ་ཀྱི་ད་དེ་ནས་ཡབ་ཀྱི་གྲི་གུང་འཚོ་གཞེས་ཀྱི་རིང་ལ་ཡིན་ན། ཞང་ཞུང་དང་། བྲུ་ཤའི་གཤེན་གྱི་དུར་བོན་བྱུང་། བྲུ་ཤའི་གཤེན་གྱི་དུར་བོན་དེ་འདྲ་ཡིན་ན་བྱུང་བ་ཡིན་ཟེར།
  spu de gung rgyal zer yas de 'dras byung ba yin 'dug zer/_de ni yab kyi da de nas yab kyi gri gung 'tsho gzhes kyi ring la yin na/_zhang zhung dang /_bru sha'i gshen gyi dur bon byung /_bru sha'i gshen gyi dur bon de 'dra yin na byung ba yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྲས་སྤུ་དེ་གུང་རྒྱལ་འཚོ་གཞེས་ཀྱི་རིང་ལ་སྐུ་མཁར་འཕྱིང་བ་སྟག་རྩེ་བརྩིགས། ད་ནང་བཞིན་ད་གང་ལྟར་སྒྲུང་དང་ལྡེའུ་གནམ་བོན་གཤེན་པོ་ཆེ་བྱུང་། དེ་ནི་ད་བོན་པོའི་ནང་ལ་སྒྲུང་དང་ལྡེའི་ཟེར་ཡས་དེ་ཡོའོ་རེད་པ། བྱས་ཙང་གནམ་བོན་གཤེན་པོ་ཆེ་བྱུང་ཟེར།
  sras spu de gung rgyal 'tsho gzhes kyi ring la sku mkhar 'phying ba stag rtse brtsigs/_da nang bzhin da gang ltar sgrung dang lde'u gnam bon gshen po che byung /_de ni da bon po'i nang la sgrung dang lde'i zer yas de yo'o red pa/_byas tsang gnam bon gshen po che byung zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རུ་ལས་སྐྱེས་དང་དེའི་སྲས་ལྷ་བུ་མགོ་དཀར་ཏེ་བློན་པོ་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལ་ཆུ་ལ་ཡུར་བ་དྲངས།ཟེར།
  ru las skyes dang de'i sras lha bu mgo dkar te blon po gnyis kyi ring la chu la yur ba drangs/zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རུ་ལས་སྐྱེས་དེ་ནི་ཨེ། རྭ་གོག་ནང་ནས་སྐྱེས་པའི་རུ་ལས་སྐྱེས་བློན་པོ་རུ་ལས་སྐྱེས་དང་དེའི་སྲས་དེ་ནི་ལྷ་བུ་མགོ་དཀར་གཉིས་ཟེར་ཡས་དེ། བློན་པོ་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལ་ཆུ་ཡུར་བ་ལ་དྲངས། སྤང་ཞིང་དུ་རྨོས།
  ru las skyes de ni e/_rwa gog nang nas skyes pa'i ru las skyes blon po ru las skyesdng de'i sras de ni lha bu mgo dkar gnyis zer yas de/_blon po gnyis kyi ring la chu yur ba la drangs/_spang zhing du rmos/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྡོ་མེ་ལབ་ཞུས་པའི་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་གསུམ་བཏོན། ཆུ་ལ་ཟམ་པ་བཙུགས་པ་བཅས་ཀྱིས་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་འཕྲུལ་བློན་མཛངས་མི་བདུན་གྱི་དང་པོ་བཤད་པ་ཡིན་ཟེར།
  rdo me lab zhus pa'i dngul zangs lcags gsum bton/_chu la zam pa btsugs pa bcas kyis de ni bod kyi 'phrul blon mdzangs mi bdun gyi dang po bshad pa yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འཕྲུལ་བློན་མཛངས་མི་བདུན་གྱི་དང་པོར་བྱས་པ་ཡིན་ཟེར། བྱས་ཙང་རྒྱལ་པོ་དེ་དག་ནི། རྒྱལ་པོ་ད་ལྟ་གཉིས་པོ་དེ་ཨེ་གྲི་གུམ་བཙན་པོ་དང་། ད་ལྟ་དེ་སྤུ་དེ་གུང་རྒྱལ་གཉིས་པོ་དེ་ནི་སྟོད་ཀྱི་སྟེང་གཉིས་བྱ་བ་དེ་ཡིན་ནོ་ཟེར།
  'phrul blon mdzangs mi bdun gyi dang por byas pa yin zer/_byas tsang rgyal po de dag ni/_rgyal po da lta gnyis po de e gri gum btsan po dang /_da lta de spu de gung rgyal gnyis po de ni stod kyi steng gnyis bya ba de yin no zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་དེ་ནི་བང་སོ་ནི་ཨེ་གཡའ་དང་རྫ་ལ་བཏབ་པོ་བྱས་ནས། ཨོའོ་ད་དེའི་དུམ་བུ་དེ་ཞུས་ཡས་དེ་རིང་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡིན། ལགས་སོ།
  de'i de ni bang so ni e g.ya' dang rdza la btab po byas nas/_o'o da de'i dum bu de zhus yas de ring de 'dras gcig yin/_lags so/