Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
10 min 53 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

In a series of over 20 videos, scholars read from and provide oral commentaries on the historical annals written by the Fifth Dalai Lama.

བརྙན་ཐུང་༢༠ལྷག་གི་ནང་དུ་མཁས་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ལ་བཀློག་ནས་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པ།

该章作者以才华出众的诗歌形式陈述了自己独树一帜的观点,并对一些学者的观点提出不同的见解和批评,从而看出作者具有渊博的知识。 诺章伍金先生主要讲述了西藏王臣记的重要性。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • རྒན་ནོར་བྲང
  གངས་ཅན་མཛེས་མའི་དཔྱིད་ཀྱི་མངལ་ཁུར་ལས༎ བློ་གྲོས་ཡལ་འདབ་དར་བའི་ཤེས་ལྡན་རྣམས༎   ངོ་མཚར་གཏམ་གྱི་ལེགས་བཤད་སྐྱེས་འདོད་ན༎ དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་འདི་བསྟེན༎ ཟེར།
  gangs can mdzes ma'i dpyid kyi mngal khur las//_blo gros yal 'dab dar ba'i shes ldan rnams//___ngo mtshar gtam gyi legs bshad skyes 'dod na//_deb ther dpyid kyi rgyal mo'i glu dbyangs 'di bsten//_zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  ད་འདི་དེབ་ཐེར་གྱི་མཚན་དེ་རེད་པ། ཨེ། དཱ་གངས་ཅན་གྱི་ཁྱོན་འདིར་མཛེས་མའི་དཔྱིད་ཀྱི་མངལ་ཁུར་ལས་ཐོན་པ་དེ་ཡིན་ན། ཁ་བ་རི་བའི་སྐྱེ་བོ་བློ་གྲོས་ཀྱི། ཁ་བ་ཁ་བ་ཁ་བ་རི་པའི་དེ་ནི་གནས་ལ་གནས་པའི་དེནི། 
  da 'di deb ther gyi mtshan de red pa/_e/_dA gangs can gyi khyon 'dir mdzes ma'i dpyid kyi mngal khur las thon pa de yin na/_kha ba ri ba'i skye bo blo gros kyi/_kha ba kha ba kha ba ri pa'i de ni gnas la gnas pa'i deni/_
 • རྒན་ནོར་བྲང
  བླ་གྲོས་ཀྱི་ཡལ་འདབ་ལྡན་པའི་དེ་ནི་ཤེས་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ཟེར། གཞན་ལ་ལོ་རྒྱུས། རྣམས་ཀྱིས་གཞན་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སྨྲ་བའི་ངོ་མཚར། གཞན་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཇི་ལྟ་བའི་བཞིན་སྨྲ་བའི་ངོ་མཚར་གཏམ་གྱི་ལེགས་བཤད་སྐྱེས་སྤྲོ་བར་འདོད་ན། ཟེར།
  bla gros kyi yal 'dab ldan pa'i de ni shes ldan rnams kyis zer/_gzhan la lo rgyus/_rnams kyis gzhan la lo rgyus ji lta ba bzhin smra ba'i ngo mtshar/_gzhan la lo rgyus ji lta ba'i bzhin smra ba'i ngo mtshar gtam gyi legs bshad skyes spro bar 'dod na/_zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  ངེས་པར་དུ་དེ་ནི་ལེགས་བཤད་གཏམ། ངེས་པར་དུ་སྤྲོ་བ་དེ་ནི་ངེས་པར་དུ་དེ་ནི་དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་འདི་བསྟེན་པར་འོས་་སོ་བྱས་ནས། ཡན་ལག་གཉིས་གཟུགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྟན་བཅོས་འདིའི་གལ་ཆེན་རང་བཞིན་བསྟན་པ་དེ་འདྲས་རེད་པ། རེད་ཟེར། འོང་། བསྟན་བཅོས་འདི་བྱས།
  nges par du de ni legs bshad gtam/_nges par du spro ba de ni nges par du de ni deb ther dpyid kyi rgyal mo'i glu dbyangs 'di bsten par 'os so byas nas/_yan lag gnyis gzugs kyi sgo nas bstan bcos 'di'i gal chen rang bzhin bstan pa de 'dras red pa/_red zer/_'ong /_bstan bcos 'di byas/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  ཐུབ་བསྟན་ཀུན་གསལ་མཛེས་མའི་ཁོར་ཡུག་ཏུ༎ རང་མཐུན་གོས་ཀྱི་ཐུན་མཚམས་ཟོལ་བསྟེན་ནས༎        ངེས་གསང་ཐེག་པའི་ཡང་རྩེ་སྔོ་སྐྱེས་འབྲས༎ ཡོངས་སྨིན་གང་བུ་རྒྱས་པའི་གཡུར་ཟ་ལྡེམ༎         དེ་ལྟ་ན་ཡང་ངེས་པར་ལྔ་ལྡན་གཟུགས༎  བཤེས་གཉེན་དམ་པའི་ཨཱ་དརྴ་ཡི་ངོས༎           ཟློས་གར་བསྒྱུར་བའི་དྲིན་ལས་རིག་པའི་གནས༎ སྨྲ་ཚེ་དབྱངས་ཅན་དགྱེས་པའི་འཛུམ་གྱིས་བསུ༎ ཟེར།
  thub bstan kun gsal mdzes ma'i khor yug tu//_rang mthun gos kyi thun mtshams zol bsten nas//________nges gsang theg pa'i yang rtse sngo skyes 'bras//_yongs smin gang bu rgyas pa'i g.yur za ldem//_________de lta na yang nges par lnga ldan gzugs//__bshes gnyen dam pa'i A dr+sha yi ngos//___________zlos gar bsgyur ba'i drin las rig pa'i gnas//_smra tshe dbyangs can dgyes pa'i 'dzum gyis bsu//_zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  ད་འདི་དེ་རེད། ད་ཡང་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་རང་གི་དཔེར་ན། དེ་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས།
  da 'di de red/_da yang lnga pa chen po rang gi dper na/_de gang zer dgos red pas/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པ་ལ་སོགས་དེ་ཚོ་ལ་གཞན་འདྲིང་མི་འཇོག་བའི་སྤོབས་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་བསྔགས་པ་གནང་བྱས་རེད་པ།
  bshes gnyen bsten pa la sogs de tsho la gzhan 'dring mi 'jog ba'i spobs pa chen po thob pa la sogs pa de tsho'i thog la bsngags pa gnang byas red pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  ལུང་དང་རྟོགས་པའི་དེ་ནི་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ལ་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ། ཀུན་གསལ་མཛེས་མའི་ནམ་མཁའི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་མ་རུང་ཁོར་ཡུག་ཀུན་ཏུ་ཟེར་ན།
  lung dang rtogs pa'i de ni thub pa'i bstan pa la lung rtogs kyi bstan pa/_kun gsal mdzes ma'i nam mkha'i khor yug tu ma rung khor yug kun tu zer na/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  ད་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་པ་དེ་ནམ་མཁའི་གར་ཁྱབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་དེ་ནི། རུང་མཐུན་གོས་ཀྱིས་ཟེར་ན་ད། འདུལ་བ་ནས་བསྟན་པ་ཇི་བཞིན་དམར་སེར་མདངས་ལྡན་ཆོས་གོས་རྣམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་ཉིད་ཀྱིས་དེ་ནི་ཉི་མ་འཆར་ཀའི་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་་ལི་ཁྲིའི་ཟོལ་ལ་བསྟེན་ནས་ཟེར།
  da thub pa'i bstan pa pa de nam mkha'i gar khyab kyi thog la de ni/_rung mthun gos kyis zer na da/_'dul ba nas bstan pa ji bzhin dmar ser mdangs ldan chos gos rnam pa gsum dang ldan pa'i nyid kyis de ni nyi ma 'char ka'i thun mtshams kyi li khri'i zol la bsten nas zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  ཉི་མ་ཤར་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི། ནམ་མཁའ་གང་ལ་དེ་ནི་ཟླ་བ་སྤྲིན་པ་གཅིག་ཡོའོ་རེད་པ། སྤྲིན་པ་དེ་ཡང་ལི་ཁྲི་རེད་པ།
  nyi ma shar dus tsam pa de ni/_nam mkha' gang la de ni zla ba sprin pa gcig yo'o red pa/_sprin pa de yang li khri red pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  དེའི་ཟོལ་ལ་བསྟེན་ནས་ངེས་གསང་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཡང་རྩེ་སྔོ་བར་སྐྱེས་པ། སྔོ་བར་་་་།ངེས་གསང་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དེ་ནི་ཡང་རྩེ། ཡང་རྩེ་སྔོ་བར་སྐྱེས་པ་ཟེར་ན།
  de'i zol la bsten nas nges gsang rdo rje theg pa'i yang rtse sngo bar skyes pa/_sngo bar /nges gsang rdo rje theg pa'i de ni yang rtse/_yang rtse sngo bar skyes pa zer na/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  དེ་ནི་ལྗོན་ཤིང་གི་འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་གང་བུ་རྒྱས་པའི་གཡུར་ཟ་ལྡེམ་པར་གནས་པ་མདོ་དང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཆེས་ཆེར་དར་བ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཟེར།
  de ni ljon shing gi 'bras bu yongs su smin pa'i gang bu rgyas pa'i g.yur za ldem par gnas pa mdo dang sngags kyi bstan pa ches cher dar ba de lta na yang zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  དེ་དག་མདོ་དང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་བྱས་ནས། ད་འོ་ན་གནས་འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ། དུས་འཁོར་བ་ཇི་སྲིད། སྐུ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པ། གསུང་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས། འཁོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤ་སྟག་ཏུ་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གཟུགས་སུ་གྲུབ་པ། ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གཟུགས་སུ་གྲུབ་པ།
  de dag mdo dang sngags kyi bstan pa byas nas/_da 'o na gnas 'og min stug po bkod pa/_dus 'khor ba ji srid/_sku longs spyod rdzogs pa/_gsung theg chen gyi chos/_'khor byang chub sems dpa' sha stag tu nges pa lnga ldan gzugs su grub pa/_nges pa lnga ldan gzugs su grub pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  བཤེས་གཉེན་དམ་པའི་མཁྱེན་པའི་ཨཱ་དརྴ་ཡི་ངོས་ཏེ་མེ་ལོང་ངོས་ལས་ཟློས་གར་བསྒྱུར་བའི་བཀའ་དྲིན་ཐོབ་པ་ལས། ཟེར་ན། དེ་ནི་ད་ཁོང་རང་དཔེར་ན་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གྱི་དེ་ནི་ཨེ་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ནི་བཀའ་དྲིན་ལ་བསྟེན་ནས། ཁོང་གི་ཐུགས་དེ་ཨ་ནི་རང་ཉིད་ལ་འཕོས་ནས་རེད་པ།
  bshes gnyen dam pa'i mkhyen pa'i A dr+sha yi ngos te me long ngos las zlos gar bsgyur ba'i bka' drin thob pa las/_zer na/_de ni da khong rang dper na nges pa lnga ldan gyi de ni e bshes gnyen dam pa rnams kyis de ni bka' drin la bsten nas/_khong githugs de a ni rang nyid la 'phos nas red pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  ཟློས་གར་བསྒྱུར་བའི་བཀའ་དྲིན་ཐོབ་པ་ལས་རིག་པའི་གནས་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་ཨ་ནི་རང་ཉིད་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི་རིག་པའི། དེ་ནི་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་རང་ཉིད་ལ་བསྟེན་ནས་ཐོབ་པ།
  zlos gar bsgyur ba'i bka' drin thob pa las rig pa'i gnas spyi dang /_bye brag a ni rang nyid la cha bzhag na de ni rig pa'i/_de ni lnga pa chen pos rang nyid la bsten nas thob pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  ཐོབ་པ་ལས་བཤེས་གཉེན་དམ་པའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བསྟེན་ནས་རང་ཉིད་ལ་དེ་ནི་གང་འདྲས་ཟེར་ན། 
  thob pa las bshes gnyen dam pa'i bka' drin la bsten nas rang nyid la de ni gang 'dras zer na/_
 • རྒན་ནོར་བྲང
  བྱས་ནས་རིག་པའི་གནས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ད་ཨེནི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བའི་དེ་ནི་ཚེ་ན། དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ་འགྱེས་པའི་འཛུམ་གྱིས་བསུའོ་ཟེར།
  byas nas rig pa'i gnas spyi dang bye brag da eni lo rgyus smra ba'i de ni tshe na/_dbyangs can lha mo 'gyes pa'i 'dzum gyis bsu'o zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  ད་རིག་པའི་གནས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་དེ་ནི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ཆ་ནས་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ་ཡང་ད་ཨེནི་འགྱེས་པའི་བཞིན་དུ་དེ་ནི་འགྱེས་པའིདེ་ནི་འཛུམ་གྱིས་བསུའོ། མཐའ་དག་གཟུགས་ཅན་དང་། སྒེགས་པའི་ཉམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཤེས་གཉེན་དམ་པའི་དྲིན་ལས་རིག་གནས་སྨྲ་བར་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པའི་སྤོབས་པ་ཐོབ་པ། འང་སྤོབས་པ་ཐོབ་པ་བསྟན་པ་དེ་ཟེར།
  da rig pa'i gnas spyi dang bye brag de ni lo rgyus smra ba cha nas dbyangs can lha mo yang da eni 'gyes pa'i bzhin du de ni 'gyes pa'ide ni 'dzum gyis bsu'o/_mtha' dag gzugs can dang /_sgegs pa'i nyams kyi sgo nas bshes gnyen dam pa'i drin las rig gnas smra bar gzhan dring mi 'jog pa'i spobs pa thob pa/_'ang spobs pa thob pa bstan pa de zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  དེ་ནི་རྦད་དེ་ཁོང་རང་གི་རྦད་དེ་ཨེ། ད་རིག་པའི་གནས་དེ་འདྲས་ཨེ་ལོ་རྒྱུས་དེ་འདྲས་སྨྲ་དུས་ཙམ་པ། བཤེས་གཉེན་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ་འགྱེས་འཛུམ་གྱིས་བསུས་སོ་ཟེར། དེ་འདྲས་ཀྱི་ད་དཔེར་ན་གང་ཞུ་དགོས་རེད།
  de ni rbad de khong rang gi rbad de e/_da rig pa'i gnas de 'dras e lo rgyus de 'dras smra dus tsam pa/_bshes gnyen dbyangs can lha mo 'gyes 'dzum gyis bsus so zer/_de 'dras kyi da dper na gang zhu dgos red/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་སྤོབས་པ་འཐོབ་པ་དེ། བསྟན་པ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  gzhan dring mi 'jog spobs pa 'thob pa de/_bstan pa de 'dras red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  ལྷག་བསམ་རབ་དཀར་དྲི་བྲལ་ཡིད་ཀྱི་མཁར༎  བསྟན་བཅོས་ཆུ་ལྷའི་བུ་ཡི་པུསྟ་ཀས༎         སྐྱེ་རྒུའི་ཉོན་མོངས་འདུ་བ་འཁྲུགས་པའི་ནད༎ ལེགས་བཤད་ཆུ་ཀླུང་དྭངས་པོས་དྲུངས་འབྱིན་ཅིང་༎        འཛམ་བུའི་ལང་ཚོ་དར་བབས་འཁྲི་ཤིང་གིས༎ ཉེར་མཚོན་ཡངས་པའི་ནོད་འཛིན་སྐྱོང་བ་ཀུན༎         རྩུབ་གྱུར་དཔལ་གྱི་རྣོ་ངར་རབ་ཞི་ནས༎  དགེ་བཅུའི་ཁྲིམས་ཀྱིས་རྫོགས་ལྡན་འབོད་པར་ཤོག ཟེར་ནས་ད་དེ།   
  lhag bsam rab dkar dri bral yid kyi mkhar//__bstan bcos chu lha'i bu yi pust kas//_________skye rgu'i nyon mongs 'du ba 'khrugs pa'i nad//_legs bshad chu klung dwangs pos drungs 'byin cing //________'dzam bu'i lang tsho dar babs 'khri shing gis//_nyer mtshon yangs pa'i nod 'dzin skyong ba kun//_________rtsub gyur dpal gyi rno ngar rab zhi nas//__dge bcu'i khrims kyis rdzogs ldan 'bod par shog_zer nas da de/___
 • རྒན་ནོར་བྲང
  གཅིག་མཇུག་སྡོམས་ཀྱིས་ཨེ་དེ་གཅིག་རེད་པ། བཀའ་རྩོམ་གཅིག་རེད་པ།
  gcig mjug sdoms kyis e de gcig red pa/_bka' rtsom gcig red pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  སྐྱེ་དགུའི་ཕན་བདེའི་ཆེད་དུ་བསྔོ་བའོ། གནང་ང་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་པ། འོང་། ལྷག་བསམ་རབ་ཏུ་དཀར་བ་དེ་ནི་ལྷག་བསམ་རབ་ཏུ་དཀར་བ་དེ་ནི་མ་རྟོགས་ལོག་རྟོག་གི་མ་རྟོགས་པ་དང་། ལོག་པར་རྟོག་པའི་ཆུ་འཛིན་གྱིས་དྲི་མ་དང་བྲལ་བ་ཡིད་ཀྱི་ནམ་མཁར་འཆར་བའི་དེ་ནི་བསྟན་བཅོས་ཆུ་ལྷའི་བུ་སྟེ། སྐར་མ་རྀ་ཥྀ་སྟེ། ཆུ་ལྷའི་བུ་ཟེར་ཡས་དེ་སྐར་མ་རྀ་ཥིའི་མིང་རེད་པ། 
  skye dgu'i phan bde'i ched du bsngo ba'o/_gnang nga de 'dras gcig red pa/_'ong /_lhag bsam rab tu dkar ba de ni lhag bsam rab tu dkar ba de ni ma rtogs log rtog gi ma rtogs pa dang /_log par rtog pa'i chu 'dzin gyis dri ma dang bral ba yid kyi nam mkhar 'char ba'i de ni bstan bcos chu lha'i bu ste/_skar ma r-i Sh-i ste/_chu lha'i bu zer yas de skar ma r-i Shi'i ming red pa/_
 • རྒན་ནོར་བྲང
  ཆུ་ལྷའི་བུ་དེ་དེ་ནི་སྐྱེ་དགུའི་མ་རིག་པ་སྐར་མ་རྀ་ཥི་ནི་སྐྱེ་རྒུའི་རིགས་ཀྱི་མ་རིག་པ་དེ་དེ་ནི་འཁྲུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པ།
  chu lha'i bu de de ni skye dgu'i ma rig pa skar ma r-i Shi ni skye rgu'i rigs kyi ma rig pa de de ni 'khru thub kyi yod zer gyi yo'o red pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  སྐྱེ་རྒུའི་མ་རིག་པ་དང་ཉོན་མོངས་པ་འོང་འདུ་བ་འཁྲུག་པའི་ནད་དེ་ནི། ད་ནད་རིགས་མཐའ་དག་བྱས་ན་ད་དེ་མ་ཤེས་པ་དེ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་ནད་རིམ་མཐའ་དག་དེ་ནི་ལེགས་པར་ལེགས་བཤད་ཆུ་ཀླུང་དྭངས་པོས་དྲུངས་ནས། ལེགས་བཤད་ཀྱི་ཆུ་ཀླུང་དེ་ནི་རྦད་དེ།
  skye rgu'i ma rig pa dang nyon mongs pa 'ong 'du ba 'khrug pa'i nad de ni/_da nad rigs mtha' dag byas na da de ma shes pa de de 'dras kyi dper na nad rim mtha' dag de ni legs par legs bshad chu klung dwangs pos drungs nas/_legs bshad kyi chu klung de ni rbad de/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  ཨེ་སྐར་མ་རྀ་ཥི་ཤར་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས་ལེགས་བཤད་ཆུ་ཀླུང་དྭངས་པའི་དེ་ནི་སྐྱེ་རྒུའི་མ་ཤེས་པའི་འདུ་བ་འཁྲུགས་པའི་ནད་དེ་གྱད་དེ་གཙང་མ་དེ་ནི་གསལ་པོར་དྲུངས་ནས་འབྱིན་མེད་པར་བཟོས་ནས་ཟེར།
  e skar ma r-i Shi shar nang ltar gyi thog nas legs bshad chu klung dwangs pa'i de ni skye rgu'i ma shes pa'i 'du ba 'khrugs pa'i nad de gyad de gtsang ma de ni gsal por drungs nas 'byin med par bzos nas zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  འཛམ་བུ་པྲི་ཤའི་ལང་ཚོ་དར་ལ་བབས་པའི་འཁྲི་ཤིང་གི་འབྲས་བུ་མ་དྲོས་པའི་མཚོ་ལ་ཟགས་པའི་སྒྲ་ལས་ཉེ་བར་མཚོན་པ་། འཛམ་བུ་གླིང་འདིའི་ཡངས་པའི་ནོར་འཛིན་སྐྱོངས་བ་ཟེར།
  'dzam bu pri sha'i lang tsho dar la babs pa'i 'khri shing gi 'bras bu ma dros pa'i mtsho la zags pa'i sgra las nye bar mtshon pa /_'dzam bu gling 'di'i yangs pa'i nor 'dzin skyongs ba zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་འཛམ་བུ་པྲི་ཤའི་ཨེ། འཛམ་བུ་པྲི་ཤའི་དེ་ནི་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས། འཛམ་བུ་པྲི་ཤའི་ཤིང་གི་དེ་ནི་འབྲས་བུ་ས་ལ་ཟགས་པ་ལ་བརྟེན། ཆ་བཞག་ན་དེ་མ་དྲོས་པའི་མཚོ་ལ་ཟགས་དུས་ཙམ་པ་འཛམ་ཞེས་བྱ་བ་བྱུང་བ་དེའི་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས་རེད་པ།
  da de 'dras kyi 'dzam bu pri sha'i e/_'dzam bu pri sha'i de ni gang zer dgos red pas/_'dzam bu pri sha'i shing gi de ni 'bras bu sa la zags pa la brten/_cha bzhag na de ma dros pa'i mtsho la zags dus tsam pa 'dzam zhes bya ba byung ba de'i nang ltar gyi thog nas red pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  རེད་པ། འཛམ་བུ་པྲི་ཤའི་ལང་ཚོ་དར་ལ་བབས་པའི་འཁྲི་ཤིང་གི་འབྲས་བུ་ཨེ་དག་ལ་འཁྲི་ཤིང་གི་འབྲས་བུ་མཚོ་ལ་ཟགས་པ་ལྟར་གྱི་སྒྲ་ལས་ཉེ་བར་མཚོན་པ་འཛམ་བུ་གླིང་ཞེས་ཟེར་ཡས་ཀྱི་དེ་ནི།
  red pa/_'dzam bu pri sha'i lang tsho dar la babs pa'i 'khri shing gi 'bras bu e dag la 'khri shing gi 'bras bu mtsho la zags pa ltar gyi sgra las nye bar mtshon pa 'dzam bu gling zhes zer yas kyi de ni/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  དེ་ནི་ཡངས་པའི་ནོར་འཛིན་སྐྱོང་བ་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་རིགས་ཀུན་རང་དོན་ཕྲ་མོ་ལ་ཞེན་ནས་ཨ་ནི་སྐྱེ་བོ་། འོང་། རང་དོན་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་རིགས་ཀུན་རང་དོན་ཕྲ་མོ་ལ་ཞེན་ནས། སྐྱེ་བོ་གཞན་ལ་རྩུབ་པར་འགྱུར་པ་མི་བསྲུན་པའི་སེམས་དཔལ་གྱི་རྣོ་ངར་རབ་ཏུ་ཞི་ནས་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔེར་ན།
  de ni yangs pa'i nor 'dzin skyong ba rgyal po rgyal rigs kun rang don phra mo la zhen nas a ni skye bo /_'ong /_rang don rgyal po rgyal rigs kun rang don phra mo la zhen nas/_skye bo gzhan la rtsub par 'gyur pa mi bsrun pa'i semsdpl gyi rno ngar rab tu zhi nas da de 'dras kyi rgyal po dper na/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་རིགས་འཛམ་བུ་གླིང་གི་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་རིགས་ཀྱི་དཔེར་ན་རང་དོན་ལ་ཞེན་ནས། དཔེར་ན་གཞན་ལ་གནོད་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་ད།
  rgyal po rgyal rigs 'dzam bu gling gi de ni rgyal po rgyal rigs kyi dper na rang don la zhen nas/_dper na gzhan la gnod pa la sogs pa de 'dras kyi dper na da/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  སྐྱེ་བོ་འོང་་་་་་་འོང་།རང་སེམས་དེ་ཞིག་ནས་གང་ཟེར་དགེ་བ་དེ་ཡི་ཐོག་ནས་གང་འདྲས་ཅིག་བྱུང་ནས། 
  skye bo 'ong 'ong /rang sems de zhig nas gang zer dge ba de yi thog nas gang 'dras cig byung nas/_
 • རྒན་ནོར་བྲང
  བསྲུན་པའི་སེམས་ཀྱི་རྣོ་དབལ་རབ་ཏུ་སྦྱིན་ནས། དེ་ནི་དགེ་བཅུའི་ཁྲིམས་ཀྱིས་དེ་ནི་རྟག་ཏུ། དུས་རྟག་ཏུ་རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་དགའ་སྟོན་ལ་མགྲོན་དུ་འབོད་པར་ཤོག་ཅིག་ཟེར། དེ་ནི་ད་འོང་། དེ་འདྲས་བརྩམ་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དེ་ནི་ད་བོད་མ་ཟད་འཛམ་བུ་གླིང་གི་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་རིགས་ཀུན། རྒྱལ་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ནི་ཨེ་རང་སེམས་མཐའ་དག་ཞིག་ནས་ད་ཨེནི་དགེ་བཅུའི་ཁྲིམས་ཀྱི་དུས་རྟག་ཏུ་དེ་ནི་རྫོགས་ལྡན་གསར་པ་ཟེར་ཡས་དེ། དེ་ནི་རྫོགས་ལྡན་གསར་པ་ཟེར་ཡས་དེ་ཡིན་ན་བསམ་ཀྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་ཡོའོ་རེད་པ།
  bsrun pa'i sems kyi rno dbal rab tu sbyin nas/_de ni dge bcu'i khrims kyis de ni rtag tu/_dus rtag tu rdzogs ldan gsar pa'i dga' ston la mgron du 'bod par shog cig zer/_de ni da 'ong /_de 'dras brtsam pa'i rkyen gyis de ni da bod ma zad 'dzam bu gling gi de ni rgyal po rgyal rigs kun/_rgyal rigs thams cad kyi de ni e rang sems mtha' dag zhig nas da eni dge bcu'i khrims kyi dus rtag tu de ni rdzogs ldan gsar pa zer yas de/_de ni rdzogs ldan gsar pa zer yas de yin na bsam kyis mi khyab pa zhig yo'o red pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་དགའ་སྟོན་མགྲོན་དུ་འབོད་པ་ཤོག་ཅིག་ཅེས། ཟེར་ན། རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་དེ་ནི་དགའ་སྟོན་མགྲོན་དུ་འབོད་པ་ཤོག་ཅིག་ཟེར། ད་དེ་འདྲས་ཀྱིས་དེ་ཡིན་ན་བསྔོ་པ་གནང་བཞིན། ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྟན་བཅོས་བརྩམས་པའི་ཉིང་དགོས་དང་ཉིང་དགོས་དེ་དག་སྐྱེ་རྒུའི་ཕན་བདེའི་ཆེད། ད་དེ་ཡིན་ན་བསྟན་བཅོས་བརྩམས་པའི་དགོས་པ་དང་། འོང་ཉིང་དགོས་ཉིང་དགོས་དེ་ཡང་དེ་ནི་ཉིང་དགོས་དེ་ག་གི་རེད་ཟེར་ན།
  rdzogs ldan gsar pa'i dga' ston mgron du 'bod pa shog cig ces/_zer na/_rdzogs ldan gsar pa'i de ni dga' ston mggron du 'bod pa shog cig zer/_da de 'dras kyis de yin na bsngo pa gnang bzhin/_shis brjod kyi sgo nas bstan bcos brtsams pa'i nying dgos dang nying dgos de dag skye rgu'i phan bde'i ched/_da de yin na bstan bcos brtsams pa'i dgos pa dang /_'ong nying dgos nying dgos de yang de ni nying dgos de ga gi red zer na/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  སྐྱེ་རྒུའི་དཔེར་ན་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་བསྔོ་བ་གནང་བ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར། 
  skye rgu'idper na bde ba'i ched du bsngo ba gnang ba de 'dras gcig red zer/_
 • རྒན་ནོར་བྲང
  ཕན་བདེའི་གདུགས་དཀར་སྲིད་པའི་རྩེ་མོའི་བར༎  ཁོར་ཡུག་གཅིག་ཏུ་ཁྱབ་པའི་ལེགས་པའི་ལམ༎       སྟོབས་བཅུའི་རྩལ་འཆང་རིང་ལུགས་སྙིང་པོའི་བརྒྱུད༎ འགྲོ་བའི་བསོད་ནམ་དོན་དུ་འབད་གྱུར་ཅོག ཟེར།
  phan bde'i gdugs dkar srid pa'i rtse mo'i bar//__khor yug gcigtu khyab pa'i legs pa'i lam//_______stobsbcu'i rtsal 'chang ring lugs snying po'i brgyud//_'gro ba'i bsod nam don du 'bad gyur cog_zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  ཨེ་ཞེས་གསུངས་ནས་འགྲོ་བའི་ཕན་བདེའི་གདུགས་དཀར་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་སྲིད་པའི་རྩེ་མོའི་བར་གྱི་ཁོར་ཡུག་གཅིག་ཏུ་ཁྱབ་པའི་ལེགས་པའི་ལམ་འབའ་ཞིག་སྟེ། སྟོབས་བཅུའི་རྩལ་འཆང་བ་རྒྱལ་བ་ཉིན་མའི་གཉེན་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཉིན་མའི་གཉེན་གྱི་རིང་ལུགས་སྙིང་པོའི་བརྒྱུད་ཞྭ་སེར་གྱི་ཅོད་པན་འཛིན་པའི་རིང་ལུགས་འདི་ཉིད་ལྷ་དང་བཅས་པའི་འགྲོ་བ་ཡོང་གི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་དུ་དཔལ་འབར་བར་གྱུར་ཅིག་ཟེར།
  e zhes gsungs nas 'gro ba'i phan bde'i gdugs dkar po sangs rgyas kyi bstan pa 'jig rten 'di na srid pa'i rtse mo'i bar gyi khor yug gcig tu khyab pa'i legs pa'i lam 'ba' zhig ste/_stobs bcu'i rtsal 'chang ba rgyal ba nyin ma'i gnyen rgyal ba shAky thub pa nyin ma'i gnyen gyi ring lugs snying po'i brgyud zhwa ser gyi cod pan 'dzin pa'i ring lugs 'di nyid lha dang bcas pa'i 'gro ba yong gi bsod nams kyi zhing du dpal 'bar bar gyur cig zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  ལྷག་པར་དུ་འོང་། ཨེ་བསོད་ནམས་ཞིང་དུ་དཔལ་འབར་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་མཇུག་བསྔོ་བས་རྒྱས་བཏབ་པའོ། ཟེར་ད་དེ།
  lhag par du 'ong /_e bsod nams zhing du dpal 'bar bar gyur cig ces shis brjod kyi sgo nas mjug bsngo bas rgyas btab pa'o/_zer da de/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  དེ་དེ་རེད་པ་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས། འོང་། ཨེ། འདི་ཡིན་ན་དེ་ལྷ་དང་བཅས་པ་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་ཞྭེ་སེར་ཅོད་པན་འཆང་བའི་རིག་ལུགས་འཛིན་པ་དེ། ལྷ་དང་བཅས་པ་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཞིང་དུ་དཔལ་འབར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་ཟེར་ནས།དེ་ནི་ཤིས་བརྗོད་ཀྱིཐོག་ནས་་མཇུག་བསྡུ་བ། མཇུག་བསྔོ་བ་རྒྱས་བཏབ་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  de de red pa gang zer dgos red pas/_'ong /_e/_'di yin na de lha dang bcas pa 'gro ba yongs kyi zhwe ser cod pan 'chang ba'i rig lugs 'dzin pa de/_lha dang bcas pa 'gro ba yongs kyi bsod nams zhing du dpal 'bar gyur cig ces zer nas/de ni shis brjod kyithog nas mjug bsdu ba/_mjug bsngo ba rgyas btab pa de 'dras red/_zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  ད་ཅེས་གངས་རིས་བསྐོར་བའི་ལྗོངས་སུ་མཆོག་གསུམ་དམ་པར་གཏན་གྱི་སྐྱབས་སུ་འཛིན་ཞིང་། རྣམ་འདྲེན་ཟས་གཙང་སྲས་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལ། དེ་ལ་ཕུ་དུད་སོགས་བླ་ན་མེད་པར་བཀུར་བའི་ས་ལ་སྤྱོད་པའི་ཟེར། 
  da ces gangs ris bskor ba'i ljongs su mchog gsum dam par gtan gyi skyabs su 'dzin zhing /_rnam 'dren zas gtsang sras pa'i bstan pa rin po che la/_de la phu dud sogs bla na med par bkur ba'i sa la spyod pa'i zer/_
 • རྒན་ནོར་བྲང
  འོང་།བླ་ན་མེད་པར་བཀུར་བས་ས་ལ་སྤྱོད་པའི་མཐོ་རིས་ཀྱི་རྒྱལ་བློན་གྱི་མཛད་པ་རྣམས་གཙོ་བར་བརྗོད་པའིདེབ་ཐེར་རྫོགས་ལྡན། གཞོན་ནུའི་དགའ་སྟོན་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་་དབྱངས་ཞེས་བྱས་བ་འདིས་ཟེར་ན།
  'ong /bla na med par bkur bas sa la spyod pa'i mtho ris kyi rgyal blon gyi mdzad pa rnams gtso bar brjod pa'ideb ther rdzogs ldan/_gzhon nu'i dga' ston dpyid kyi rgyal mo'i glu dbyangs zhes byas ba 'dis zer na/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  ད་འདི་དེ་ནི་དེབ་ཐེར་དེ་དེབ་ཐེར་དེ་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། 
  da 'di de ni deb ther de deb ther de gang 'dras red zer na/_
 • རྒན་ནོར་བྲང
  དེ་ནི་འདི་གཙོ་བོ་ཡིན་ན་དེབ་ཐེར་གྱི་སྤྱི་དོན་དེ་རེད་པ། སྤྱི་དོན་དེ་འདིའི་ནང་ལ་གསུངས་པ་སྤྱི་དོན་དེ་ཡིན་ན་སྤྱི་དོན་དེ་ཡིན་ན། དེ་ནི་གངས་རིས་བསྐོར་བའི་མཆོག་གསུམ་གྱི་དམ་པ་དེ་ནི་རྣམ་འདྲེན་ཟས་གཙང་གི་སྲས་པོའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཕུ་དུད་སོགས་བླ་ན་མེད་པར་བཀུར་བའི་ས་ལ་སྤྱོད་པའི་རྒྱལ་བློན་གྱི་མཛད་པ་རྣམས་གཙོ་བོར་བརྗོད་པ་དེབ་ཐེར་རྫོགས་ལྡན་གཞོན་ནུའི་དགའ་ཚལ་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་དེའི་མཚན་འདི། ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་ཟེར།
  de ni 'di gtso bo yin na deb ther gyi spyi don de red pa/_spyi don de 'di'i nang la gsungs pa spyi don de yin na spyi don de yin na/_de ni gangs ris bskor ba'i mchog gsum gyi dam pa de ni rnam 'dren zas gtsang gi sras po'i bstan pa rin po che la phu dud sogs bla na med par bkur ba'i sa la spyod pa'i rgyal blon gyi mdzad pa rnams gtso bor brjod pa deb ther rdzogs ldan gzhon nu'i dga' tshal dpyid kyi rgyal mo'i glu dbyangs zhes bya ba de'i mtshan 'di/_zhes bya ba 'di yang zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  སྟོབས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གུ་ཤྲཱི་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་བསྐུལ་བར། བསྐུལ་པ་པོ་སུ་རེད་ཟེར་ན། བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་བཀས་བསྐུལ་བ་ལ་དཔེར་ན། དེ་ནི་ཁུངས་དེ་ག་ལ་གཏུགས་པ་ཟེར་ན།
  stobs kyi dbang phyug gu shrI bstan 'shin chos kyi rgyal po'i bka' bskul bar/_bskul pa po su red zer na/_bstan 'dzin chos kyi rgyal pos bkas bskul ba la dper na/_de ni khungs de ga la gtugs pa zer na/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  བཀའ་ཆེམས་བཀའ་ཁོལ་མ་དང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཆོས་སྐོར་དང་། ད་ག་ནང་ལྟར་མཁས་པའི་དབང་པོ་འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་དཔལ་གྱིས་མཛད་པའི་དེ་ནི་དེབ་ཐེར་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ལ་དེ་ཡིན་ན། དེ་ཡིན་ཟེར།
  bka' chems bka' khol ma dang /_thugs rje chen po'i chos skor dang /_da ga nang ltar mkhas pa'i dbang po 'gos lo gzhon nu dpal gyis mdzad pa'i de ni deb ther la sogs pa de tsho la de yin na/_de yin zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  ཨེ་འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་དཔལ་གྱིས་མཛད་པའི་དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ་དང་། ཚལ་པའི་དེབ་ཐེར་དམར་པོ་སོགས་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། ཁུངས་ལྡན་གྱི་ཡིག་ཆ་རྣམས་ལ་མཛད་པ་གནང་བ་ཡིན་ཟེར།
  e 'gos lo gzhon nu dpal gyis mdzad pa'i deb ther sngon po dang /_tshal pa'i deb ther dmar po sogs da de 'dras kyi dper na/_khungs ldan gyi yig cha rnams la mdzad pa gnang ba yin zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  དཔྱད་པ་གནང་བྱས་གཙོ་བོ་ད་གཙོ་བོའི་དཔྱད་གཞི་གནང་ཡས་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡིན་ན་ཡང་དེའི་ནང་ལ་དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བའི་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་ནང་ལ་ཡིན་ན་ལྔ་བ་ཆེན་པོས་ཅིག་གི་ཡིན་ན་མང་པོ་གཅིག་གི་དཔེར་ན་འདིའི་ནང་ལ་ཡིན་ན། ཨེ་དཔྱད་གཞི་གནང་བྱས་དེ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  dpyad pa gnang byas gtso bo da gtso bo'i dpyad gzhi gnang yas de 'dras gcig yin na yang de'i nang la dpa' bo gtsug lag phreng ba'i mkhas pa'i dga' ston nang la yin na lnga ba chen pos cig gi yin na mang po gcig gi dper na 'di'i nang la yin na/_e dpyad gzha ignng byas de de 'dras red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  མཁས་རློམ་དྲེགས་ལྡན་གྱི་ཁུངས་མེད་བླུན་ཚིག་གི་གླེགས་བམ་རྣམས་ལ་དགག་གཞག་ཅུང་ཟད་བགྱིས་ཏེ། ཟེར་ན། འདི་ད་ལྟ་སྐབས་དེ་དུས་ད་ལྟ་མཁས་རློམ་དྲེགས་ལྡན་ཁུངས་མེད་བླུན་ཚོག་གི་གླེགས་བམ་དག་ལ། རྣམས་ལ་ཟེར་ན། ད་གཞན་དག་ད་གཙོ་བོ་ད་ལྟ་ལྔ་པ་དེའི། མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་གནས་དོན་འགའ་ཞིག་ཐད་ལ་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་དེ་ནི་ཟུར་ཟ་གནང་བྱས། དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  mkhas rlom dregs ldan gyi khungs med blun tshig gi glegs bam rnams la dgag gzhag cung zad bgyis te/_zer na/_'di da lta skabs de dus da lta mkhas rlom dregs ldan khungs med blun tshog gi glegs bam dag la/_rnams la zer na/_da gzhan dag da gtso bo da lta lnga pa de'i/_mkhas pa'i dga' ston nignd don 'ga' zhig thad la lnga pa chen pos de ni zur za gnang byas/_de 'dras red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  ཅུང་ཟད་བགྱིས་ཏེ། སྙིགས་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ཙོང་ཁ་པའི་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་པས་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་ནས་མི་ལྡོག་པའི་དད་པ་ཐོབ་ཀྱང་། འཐད་ལྡན་གྱི་དེ་ནི། རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་ཨ་ནི་བསྟན་པ་ཞུགས་པའི་ཨ་ནི་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་ནས་མི་ལྡོག་པའི་དད་པ་ཐོབ་ཀྱང་། འཐད་ལྡན་གྱི་གྲུབ་པའི་མཐའ་རྣམས་ལ་ཆོས་སྤོང་གི་སྒྲིབ་པས་མ་སྦགས་ཤིང་། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དད་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནའི་དེ་ནི་རྦད་དེ་གྲུབ་མཐའ་གཞན་ལ་དཔེར་ན་ཆོས་སྤོངས་ཀྱི་སྒྲིབ་པས་མ་སྦགས་ཤིང་།
  cung zad bgyis te/_snyigs dus kyi rgyal ba gnyis pa tsong kha pa'i bstan pa la zhugs pas rgyu mtshan shes nas mi ldog pa'i dad pa thob kyang /_'thad ldan gyi de ni/_rgyal ba gnyis pa'i a ni bstan pa zhugs pa'i a ni rgyu mtshan shes nas mi ldog pa'i dad pa thob kyang /_'thad ldan gyi grub pa'i mtha' rnams la chos spong gi sgrib pas ma sbags shing /_da de 'dras kyi dad pa thob pa yin na'i de ni rbad de grub mtha' gzhan la dper na chos spongs kyi sgrib pas ma sbags shing /
 • རྒན་ནོར་བྲང
  བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས་ལ་བློ་གྲོས་ཀྱི་འཇུག་པ་ཅུང་ཟད་ཤར་བའི་ཟ་ཧོར་གྱི་རིགས་ལས། དེ་ནི་རྩོམ་པ་པོ་འདི་སུ་རེད་ཟེར་ན།
  bcu phrag rig pa'i gnas la blo gros kyi 'jug pa cung zad shar ba'i za hor gyi rigs las/_de ni rtsom pa po 'di su red zer na/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  རྩོམ་པ་པོ་དེ་རེད་པ། བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས་པ་བློ་གྲོས་ཀྱི་འཇུག་པ་ཅུང་ཟད་ཤར་བའི་ཟ་ཧོར་གྱི་རིགས་ལས་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བའི་བཙུན་པ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ཟེར་བྱས། ད་དེ་རྩོམ་པོ་སུ་རེད་འདུག་ཟེར་ན།
  rtsom pa po de red pa/_bcu phrag rig pa'i gnas pa blo gros kyi 'jug pa cung zad shar ba'i za hor gyi rigs las lo rgyus smra ba'i btsun pa ngag dbang blo bzang rgya mtsho zer byas/_da de rtsom po su red 'dug zer na/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  ཨ་ནི་མི་དེ་ཟ་ཧོར་གྱི་རིགས་ལས་བྱུང་བའི་ཟ་ཧོར་རིགས་ལས་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བའི་བཙུན་པ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོའམ་ལྔ་པ་ཆེན་པོའི་མིང་ལ་ཡ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོའམ། ཨེ་མཚན་གཞན་ལ་དེ་ནི་ཚངས་སྲས་བཞད་པའི་སྒྲ་དབྱངས་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་མེད་གོ་ཆ་ཐུབ་བསྟན་ལང་ཚོ་གསར་པའི་སྡེས།ཟེར།
  a ni mi de za hor gyi rigs las byung ba'i za hor rigs las byung ba'i lo rgyus smra ba'i btsun pa ngag dbang blo bzang rgya mtsho'am lnga pa chen po'i ming la ya ngag dbang blo bzang rgya mtsho'am/_e mtshan gzhan la de ni tshangs sras bzhad pa'i sgra dbyangs rdo rje 'jigs med go cha thub bstan lang tsho gsar pa'i sdes/zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  ཐུབ་བསྟན་ལང་ཚོ་གསར་པ་སྡེ་དེ་ནི་ཨ་ནི་བཀའ་རྩོམས་གནང་མཁན་གྱི་ཁོང་གིས་བརྩམ་གནང་བ་ཡིན་ཟེར།
  thubbstn lang tsho gsar pa sde de ni a ni bka' rtsoms gnang mkhan gyi khong gis brtsam gnang ba yin zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  དེ་ནི་ག་དུས་རྩམས་གནང་ཟེར་ན། འགྲོ་བའི་བླ་མ་ཤཱཀྱ་སེང་གེ་དྲག་པོ་ཞེས་པ་ལྕགས་སྤྲེལ་ལོར་ལ་བལྟམས་ནས་ལོཉིསྟོང་དྲུག་བརྒྱ་དང་ཉག་མ་གསུམ་འདས་པ་ཟེར་མཁན་དེ་ད།
  de ni ga dus rtsams gnang zer na/_'gro ba'i bla ma shAky seng ge drag po zhes pa lcags sprel lor la bltams nas lonyistong drug brgya dang nyag ma gsum 'das pa zer mkhan de da/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  འགྲོ་བའོ་བླ་མ་ཤཱཀྱ་སེང་གེ་དེ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་འོང་། སྟོན་པ་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་ཉི་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་དང་ཉག་མ་གསུམ་འདས་པ་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་སཱརྱ་ཞེས་པ་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་ཉི་མར་གྲགས་ཤིང་ཟེར།
  'gro ba'o bla ma shAky seng ge de ni bcom ldan 'das 'ong /_ston pa sku mya ngan las 'das nas lo nyi stong drug brgya dang nyag ma gsum 'das pa 'phags pa'i yul du sAr+y zhes pa gangs can gyi ljongs 'dir nyi mar grags shing zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  མ་ཧཱ་ཙི་ནའི་རྒྱལ་ཁམས་སུ་དབང་ཐང་དང་བསྟུན་ནས་པའི་སྐད་གུའི་ཝུའི། གངས་ཅན་གྱི་ཕྱོགས་འདིར་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་མོ་ལུག་ད་དེ་ག་དུས་བརྩམ་པ་རས༼རེད༽།ཟེར་ན།
  ma hA tsi na'i rgyal khams su dbang thang dang bstun nas pa'i skad gu'i wu'i/_gangs can gyi phyogs 'dir rab byung bcugcig pa'i chu mo lug da de ga dus brtsam pa ras(red)/zer na/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  ད་དེ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་མོ་ལུག་སྤྱི་པོ་ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་ཞེ་བཅུ་ཞེ་སུམ་ལོ་ལ་ཨེ་བཀའ་རྩོམས་གནང་བ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  da de rab byung bcu gcig pa'i chu mo lug spyi po chig stong drug brgya zhe bcu zhe sum lo la e bka' rtsoms gnang ba de 'dras red/_zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ། གཅིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་ཞི་བཅུ་ཞེ་གསུམ་འོང་། ལོའི་དེ་ནི་བརྗོད་པའི་གླུ་དབྱངས་ཀྱི་ཟླ་བ་ཟེར་ན།
  drug cu re gsum/_gcig stong drug brgya zhi bcu zhe gsum 'ong /_lo'i de ni brjod pa'i glu dbyangs kyi zla ba zer na/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  ཟླ་བ་དགུ་པའི་ཚེས་པ་གསུམ་ལ་ཨེ། ཟླ་བ་དགུ་པའི་ཕྱོགས་སྔ་མའི་རྒྱལ་བ་དང་པོའི་ཚེས་གསུམ་ལ། ག་སང་རྒྱལ་སྟོང་རྫོགས་པ་ལྔ་ཟེར་མཁན་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡོའོ་རེད་པ།
  zla ba dgu pa'i tshes pa gsum la e/_zla ba dgu pa'i phyogs snga ma'i rgyal ba dang po'i tshes gsum la/_ga sang rgyal stong rdzogs pa lnga zer mkhan de 'dras gcig yo'o red pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  དེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། རྫོགས་པ། ཟླ་བ་དང་པོའི་ཚེས་གསུམ་ལ་སྨན་ལྗོངས་ཀྱིས་སའི་ལྟེ་བ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་མེ་ཏོག་མངོན་པར་བཀྲ་བའི་ལྡིང་ཁང་དུ་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ངག་དབང་དགེ་ལེགས་སོ། ཟེར་ནས་ད་དེ།
  de yin dus tsam pa/_rdzogs pa/_zla ba dang po'i tshes gsum la sman ljongs kyis sa'i lte ba dga' ldan pho brang gi me tog mngon par bkra ba'i lding khang du sbyar ba'i yi ge pa ni ngag dbang dge legs so/_zer nas da de/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  ཡི་གེ་པ་ནི་སྐབས་དེ་དུས། བཀའ་རྩོམས་གནང་ཡས་ཀྱི་ཡི་གེ་པ་དེ་ནི་ངག་དབང་དགེ་ལེགས་ཡིན་ཟེར་། དེ་ནི་རྩོམ་པ་གནང་ཡས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ། དུས་ཚོད་དེ་ཡིན་ན། ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་ཞི་ཅུ་ཞེས་གསུམ་ཡིན་ཟེར།
  yi ge pa ni skabs de dus/_bka' rtsoms gnang yas kyi yi ge pa de ni ngag dbang dge legs yin zer /_de ni rtsom pa gnang yas lnga pa chen po yin pa/_dus tshod de yin na/_chig stong drug brgya zhi cu zhes gsum yin zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང
  མངྒ་ལམ། ཟེར་ན། དེ་ནི་དགེ་ལེགས་གྱུར་ཅིག་ཟེར། ད་དེ་མཇུག་བསྡོམས་གནང་ཡས་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར། ད་དེ་རིང་དེ་གྱད་དེ་གང་ག་ཞུས་ཚར་སང་། ལགས།
  mng+ga lam/_zer na/_de ni dge legs gyur cig zer/_da de mjug bsdoms gnang yas de 'dras red zer/_da de ring de gyad de gang ga zhus tshar sang /_lags/