Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
56 min 32 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

In a series of over 20 videos, scholars read from and provide oral commentaries on the historical annals written by the Fifth Dalai Lama.

བརྙན་ཐུང་༢༠ལྷག་གི་ནང་དུ་མཁས་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ལ་བཀློག་ནས་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པ།

诺章伍金先生主要讲述了西藏王臣记后序的内容及著书的目的、原因等方面。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འདི་ནི། ད་ཨཱ། ད་ལྟ་འདི་དེབ་ཐེར་འདིའི་མཇུག་བྱང་རེད།
  'di ni/_da A/_da lta 'di deb ther 'di'i mjug byang red/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མཇུག་བྱང་ཟེར་སོང་ན། ང་རང་ཚོའི་དཔེར་ན་གཅིག་གི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོའི་འགའ་ཅིག་ལ་འགའ་ཤས་ཐོག་ནས་གཅིག་གི་བོད་ཀྱི་དེབ་ཐེར། ལོ་རྒྱུས་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ནས་གོང་ལ་གསལ་པོ་གསུངས་པ་དང་།
  mjug byang zer song na/_nga rang tsho'i dper na gcig gi bod kyi rgyal rab la sogs pa de tsho'i 'ga' cig la 'ga' shas thog nas gcig gi bod kyi deb ther/_lo rgyus la sogs pa de tsho nas gong la gsal po gsungs pa dang /
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འགའ་ཤས་ཡིན་ན་མཇུག་བྱང་ཐོག་ལ་སོ་སོ་གསལ་པོ་གསུངས་བྱས། དེ་འདྲས་རེད།
  'ga' shas yin na mjug byang thog la so so gsal po gsungs byas/_de 'dras red/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐབས་དེ་དུས་ཡིན་ན་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་ད་མཇུག་བྱང་དེའི་ཐོག་ནས་ཡིན་ན་གང་ག་གཅིག་གི་སྙན་ངག་རྒྱན་དང་བཅས་ནས་ཨེ་རྒྱལ་རབས་སྤྱིའི་རྩོམ་ཡས་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན།
  skabs de dus yin na lnga pa chen pos da mjug byang de'i thog nas yin na gang ga gcig gi snyan ngag rgyan dang bcas nas e rgyal rabs spyi'i rtsom yas dgos pa dang rgyu mtshan/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐབས་དེ་དུས་དགོས་པ་སུ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་གྱད༼རྣམས༽་དེ་ཚང་མ་གསུངས་བྱས་དེ་འདྲས་རེད།
  skabs de dus dgos pa su yin pa la sogs pa de gyad(rnams) de tshang ma gsungs byas de 'dras red/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཐོག་མར་ཆ་བཞག་ན་ད་འདི་གཅིག་ཨེ་དེབ་ཐེར་འདིའི་མགོ་ལ་དེ་འདྲས་གསུངས་འདུག་ག
  thog mar cha bzhag na da 'di gcig e deb ther 'di'i mgo la de 'dras gsungs 'dug ga
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྨྲས་པ་ཟེར།དབྱངས་གསལ་སྡེབས་ཀྱིས་སྲ་བར་བཅིངས་པའི་ལྕགས་རིའི་ཁོར་ཡུག་རང་བྱུང་དབུས་ན་མངོན་མཐོ་གླེགས་བུའི་རིན་ཆེན་རྡུལ་མང་བརྩེགས་པའི་བ་གམ་ན༎  འགལ་བའི་ཁུར་མང་གྱ་གྱུའི་ཚུལ་སྤངས་ལེགས་བཤད་ཁམས་ཀྱི་དྭངས་མ་ཀུན་བསྡུས་ཚར་དུ་དངར་བའི་དེབ་ཐེར་རི་དྭགས་མིག་ཅན་མ༎  ཉམས་འགྱུར་འཇོ་སྒེག་གར་གྱི་རྣམ་རོལ་བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་དབྱངས་བདུན་ལྷུར་ལེན་ཚིག་དོན་མ་འདྲེས་ཟུར་མིག་དབང་གཞུ་ལྟར་འཁྱུག་ཅིང་༎ ཟེར། མངོན་བརྗོད་ཨུ་དུམ་ཝཱ་རའི་འཕྲེང་མཛེས་གཏམ་རྒྱུད་མགོ་སྐྱེས་གཡོན་འཕྱང་མ་འདི་བློ་ལྡན་བརྒྱ་བྱིན་དག་ལས་གཞན་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་མིན༎ གསུངས་ཡས་འདི།
  smras pa zer/dbyangs gsal sdebs kyis sra bar bcings pa'i lcags ri'i khor yug rang byung dbus na mngon mtho glegs bu'i rin chen rdul mang brtsegs pa'i ba gam na//__'gal ba'i khur mang gya gyu'i tshul spangs legs bshad khams kyi dwangs ma kun bsdus tshar du dngar ba'i deb ther ri dwags mig can ma//__nyams 'gyur 'jo sgeg gar gyi rnam rol bcad lhug spel ma'i dbyangs bdun lhur len tshig don ma 'dres zur mig dbang gzhu ltar 'khyug cing //_zer/_mngon brjod u dum wA ra'i 'phreng mdzes gtam rgyud mgo skyes g.yon 'phyang ma 'di blo ldan brgya byin dag las gzhan gyi spyod yul min//_gsungs yas 'di/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འདི་ད་གཅིག་གི་གང་ཟེར་དགོས་རེད། གཅིག་གི་དེབ་ཐེར་འདི་ཡིན་ན་རྦད་རྩོམ་པ་གནང་ཡས་ཀྱི་དཔེར་ན་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་དགོངས་པར་གསུངས་དེ་འདྲས་རེད། དགོངས་པ་གསུངས་ཡས་དེ། དེ་ལ་ཆ་བཞག་ན།
  'di da gcig gi gang zer dgos red/_gcig gi deb ther 'di yin na rbad rtsom pa gnang yas kyi dper na khyon yongs kyi dgongs par gsungs de 'dras red/_dgongs pa gsungs yas de/_de la cha bzhag na/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ཐུན་མོང་གྱི་དཔེར་ན། འདིའི་བཀའ་རྩོམ་འདིའི་ཕར་གསལ་པོ་བཀྲལ་བ་ཡིན་ན་དེ་འདྲས་རེད། ཨེ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དེ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དེ་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་ཡི་གེ འོང་ཡི་གེ་ཨི་སོགས་དབྱངས་བཞི་དང་།
  da thun mong gyi dper na/_'di'i bka' rtsom 'di'i phar gsal po bkral ba yin na de 'dras red/_e thun mong dang thun mong ma yin pa de/_thun mong ma yin pa de gangs can ljongs kyi yi ge_'ong yi ge i sogs dbyangs bzhi dang /
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཀ་སོགས་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ཁོ་ན་ནི་ངེས་པ་གང་ལ་ཟེར། ད་གང་བོད་ཀྱི་དཔེར་ན་ཡི་གེ་དེ་ལ་ཡིན་ན་ཡི་གེ་གཞན་དག་དང་མི་འདྲ་དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་ཟེར་བྱས་ནས་སྡེབ་སྦྱོར་གྱི་ཡི་གེ་གཅིག་ཡིན་དུས་ཙམ་པ།
  ka sogs gsal byed sum cu kho na ni nges pa gang la zer/_da gang bod kyi dper na yi ge de la yin na yi ge gzhan dag dang mi 'dra dbyangs dang gsal byed zer byas nas sdeb sbyor gyi yi ge gcig yin dus tsam pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཚོ་ཡིན་ན། འོང་་། གང་ལ་གང་ལ་སྡེབ་སྦྱོར་དཔེར་ན། སྡེབ་སྦྱོར་བྱས་པ་དེ་རྡོ་རྗེའི་འཇིམ་པ་ལས་སྦྱར་བའི་ཕ་གུའི་བརྩིགས་པ་ཇི་བཞིན་དེ་ཉིད་ཀྱིས་སྲ་བར་བཅིངས་པའམ། ཟེར་ན།
  de tsho yin na/_'ong /_gang la gang la sdeb sbyor dper na/_sdeb sbyor byas pa de rdo rje'i 'jim pa las sbyar ba'i pha gu'i brtsigs pa ji bzhin de nyid kyis sra bar bcings pa'am/_zer na/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་དཔེར་ན་རྡོ་རྗེའི་འཇིམ་པ་ལ་ཆ་བཞག་ད་བོད་ཀྱི་དབྱངས་གསལ་དེ་གྱད་དེ་རྡོ་རྗེའི་འཇིམ་པ་ལ་ཆ་བཞག ཇི་བཞིན་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྲ་བར་བཅིངས་པའམ་ཟེར། འགྱུར་བ་མེད་པ་ལྕགས་རིའི་ཁོར་ཡུག་དབུས་ནས་དེ་ནི་མངོན་པར་མཐོ་བ་ལོ་རྒྱུས་གླེགས་བུའི་རིན་ཆེན་རྡུལ་མང་བརྩེགས་པའི་བ་གམ་ན། ཟེར།
  de dper na rdo rje'i 'jim pa la cha bzhag da bod kyi dbyangs gsal de gyad de rdo rje'i 'jim pa la cha bzhag_ji bzhin de nyid kyi sra bar bcings pa'am zer/_'gyur ba med pa lcags ri'i khor yug dbus nas de ni mngon par mtho ba lo rgyus glegs bu'i rin chen rdul mang brtsegs pa'i ba gam na/_zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔེར་ན་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་བོད་ཡིག་ནང་ལ་གསལ་བའི་དེ་ནི་རྦད་དེ་བོད་ཀྱི་དེབ་ཐེར་ནི་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྡུལ་མང་བརྩེགས་པ། ལྕགས་རིའི་ཁོར་ཡུག་དབུས་ན་མངོན་པར་མཐོ་བ་དེ་ནི་ཨེ་དེ་ནི་དེབ་ཐེར་མངོན་པར་མཐོ་བའི་ནང་ན་ཟེར།
  da lo rgyus kyi dper na de 'dras kyi dper na bod yig nang la gsal ba'i de ni rbad de bod kyi deb ther ni shin tu mang po yod pa de 'dras kyi thog nas lo rgyus kyi rdul mang brtsegs pa/_lcags ri'i khor yug dbus na mngon par mtho ba de ni e de ni deb ther mngon par mtho ba'i nang na zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་ཚིག་དོན་སྔ་ཕྱི་འགལ་བ་དང་། ཡོད་མེད་འགལ་བ་དང་། ལུང་དང་རིགས་པ་འགལ་བ་སོགས་འགལ་བ་ཁྱད་པར་ཁུར་མང་བ་ན། ཡང་ན་རང་ལུགས་ཨ་འཐས་ཀྱི་སྨྲ་བ་ལྟ་བུའི་གྱ་གྱུའི་ཚུལ་མཐའ་དག་རིང་དུ་སྤངས་ཤིང་དེ་ནི་ད་རྦད་དེ། བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པ་ལ་ནི་འགའ་ཤས་ཡིན་ན།
  e tshig don snga phyi 'gal ba dang /_yod med 'gal ba dang /_lung dang rigs pa 'gal ba sogs 'gal ba khyad par khur mang ba na/_yang na rang lugs a 'thas kyi smra ba lta bu'i gya gyu'i tshul mtha' dag ring du spangs shing de ni da rbad de/_bstan bcos rtsom pa la ni 'ga' shas yin na/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཅིག་ཚིག་དོན་སྔ་ཕྱི་འགལ་བ་དང་འགའ་ཤས་ཡིན་ན་ཡོད་མེད་འགལ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ཆ་བཞག་ན་ཚོག་དོན་ཡིན་ན་སྔ་ཕྱི་འགལ་བ་དང་། འགལ་བ་མེད་པ་དང་། ད་ག་ནང་བཞིན་ཡོད་མེད་འགལ་བ་མེད་པ་དང་།  ལུང་དང་རིགས་པའི་འགལ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་མེད་པའི་ཁུར་མང་བའམ། ཡང་ན་རང་ལུགས་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་དེ་འདྲས་ཀྱི་གཞན་དག་འགལ་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་།
  gcig tshig don snga phyi 'gal ba dang 'ga' shas yin na yod med 'gal ba la sogs pa de 'dras yo'o red/_skabs de dus cha bzhag na tshog don yin na snga phyi 'gal ba dang /_'gal ba med pa dang /_da ga nang bzhin yod med 'gal ba med pa dang /__lung dang rigs pa'i 'gal ba la sogs pa de 'dras med pa'i khur mang ba'am/_yang na rang lugs de 'dras kyi dper na de 'dras kyi gzhan dag 'gal ba mang po yod pa dang /
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡང་དཔེར་ན་སོ་སོའི་ལུགས་དེ་ཨ་འཐས་ཀྱི་སྨྲ་བ་ལྟ་བུའི་གྱ་གྱུའི་ཚུལ་དེ་དག་རིང་དུ་སྤངས་ནས་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་འགལ་བ་མང་པོ་ལ་སོགས་པ།
  yang dper na so so'i lugs de a 'thas kyi smra ba lta bu'i gya gyu'i tshul de dag ring du spangs nas da de 'dras kyi 'gal ba mang po la sogs pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ག་ནང་ལྟར་ཡང་གཅིག་མིན་ན་སོ་སོའི་འདོད་པ་ཁོ་ར་གཞིར་བཞག་གི་ཐོག་ནས། དེ་འདྲས་རིང་དུ་སྤངས་ནས་དེ་ནི་འང་། དེ་ནི་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱི་ཚད་མར་འཛིན་འོས་པ། དེ་ནི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚད་མར་འཛིན་འོས་པ། ལེགས་བཤད་ཁམས་ཀྱི་དྭངས་མ་དེ་ནི་ལེགས་བཤད་ཁམས་ཀྱི་ཉིང་ཁུ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ། བྱས་ཙང་ཉིང་ཁུ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ། 
  da ga nang ltar yang gcig min na so so'i 'dod pa kho ra gzhir bzhag gi thog nas/_de 'dras ring du spangs nas de ni 'ang /_de ni skye bo kun gyi tshad mar 'dzin 'os pa/_de ni skye bo thams cad kyi tshad mar 'dzin 'os pa/_legs bshad khams kyi dwangs ma de ni legs bshad khams kyi nying khu gcig tu bsdus pa/_byas tsang nying khu gcig tu bsdus pa/_
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་བ་ཚར་དུ་དངར་བའི་དེབ་ཐེར་རི་དྭགས་མིག་ཅན་མ་མཚར་སྡུག་པ་རྫོགས་པ་ཟེར་ན། དེ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་བ་དེ་གྱད་ནི་ཚར་དུ་དངར་བ་རེད་པ།
  gcig tu bsdus pa ni lo rgyus kyi byung ba tshar du dngar ba'i deb ther ri dwags mig can ma mtshar sdug pa rdzogs pa zer na/_de ni lo rgyus kyi byung ba de gyad ni tshar du dngar ba red pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལུག་གུ་བརྒྱུད་དུ་བསགས་པའི་དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་རི་དགས་་དེབ་ཐེར་དེ་རི་དྭགས་སམ་མཛེས་མ་ལ་ཆ་བཞག་རེད་པ། རི་དྭགས་མིག་ཅན་མ་ མཚར་སྡུག་རྫོགས་པ་ཟེར།
  lug gu brgyud du bsags pa'i de ni de 'dras kyi ri dgas deb ther de ri dwags sam mdzes ma la cha bzhag red pa/_ri dwags mig can ma _mtshar sdug rdzogs pa zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཉམས་དང་འགྱུར་བའི་འཇོ་སྒེག་ད་ག་ནང་ལྟར་དཔེར་ན་གཅིག་གི་དེ་རྩོམ་པའི་ཁ་ཐུག་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཉམས་དང་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་ཡིན་ན།
  nyams dang 'gyur ba'i 'jo sgeg da ga nang ltar dper na gcig gi de rtsom pa'i kha thug la cha bzhag na/_nyams dang 'gyur ba la sogs pa de tsho'i thog nas yin na/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཉམས་དང་འགྱུར་བའི་གར་གྱི་རྣམ་པར་རོལ་བ་བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་ཚིགས་བཅད་དང་ལྷུག་མ་དང་ད་ག་ནང་ལྟར་བཅད་ལྷུག་གཉིས་སྤེལ་མའི་དབྱངས་བདུན་ལྷུར་ལེན་པ་ལ་མཁས་ཤིང་།དབྱངས་བདུན་ལྷུར་ལེན་པ་ལ་མཁས་ཤིང་། རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་གིས་མཚོན་པ་ཚིག་གི་མཚོན་པའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བརྗོད་བྱའི་དོན་གང་ལྟར་རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། 
  nyams dang 'gyur ba'i gar gyi rnam par rol ba bcad lhug spel ma'i tshigs bcad dang lhug ma dang da ga nang ltar bcad lhug gnyis spel ma'i dbyangs bdun lhur len pa la mkhas shing /dbyangs bdun lhur len pa la mkhas shing /_rjod byed kyi tshig gis mtshon pa tshig gi mtshon pa'i phun sum tshogs pa'i brjod bya'i don gang ltar rjod byed tshig gi phun sum tshogs pa la brten nas/_
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་བརྗོད་བྱའི་དོན་ཡིན་ན། གང་དང་གང་ཡིན་པ་དེ་མ་འདྲེས་པའི་ཟུར་མིག་གི་དེ་ནི་ད་མ་འདྲེས་པའི་གཟུགས་མེད་མཛེས་མ་ལ་ཆ་བཞག་་ན། 
  de ni brjod bya'i don yin na/_gang dang gang yin pa de ma 'dres pa'i zur mig gi de ni da ma 'dres pa'i gzugs med mdzes ma la cha bzhag na/_
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཟུར་མིག་དེ་་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པ་ལྟ་བུ་དེ་འདྲས་རེད་དའི་ད་ག་ནང་ལྟར་དཔེར་ན་དེབ་འདི་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་འདྲས་ཀྱི་་དཔེར་ན། འོང་བརྗོད་བྱའི་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་མཁས་པ་ལ་ད་ག་ནང་ལྟར་བརྗོད་བྱའི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དེ་ནི་དེ་ཟུར་མིག་གི་དེ་ནི།
  zur mig de skye bo thams cad kyi yid dbang 'phrog pa lta bu de 'dras red da'i da ga nang ltar dper na deb 'di la cha bzhag na de 'dras kyi dper na/_'ong brjod bya'i rjod byed kyi tshig mkhas pa la da ga nang ltar brjod bya'i don phun sum tshogs pa de ni de zur mig gi de ni/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དབང་པོའི་གཞུ་དང་འདྲ་བ་དེ་ཡང་དབང་པོའི་གཞུ་ལྟར་མངོན་པར་འཁྱུག་ཅིང་། ད་དེ་ཡང་དེ་ནི་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་དེ་མ་འདྲེས་པ་དེ་ཟུར་མིག་དེ་ཡང་། དེ་ཡང་དབང་པོའི་གཞུའི་གཟུགས་སུ་བཀོད།རེད་པ།
  dbang po'i gzhu dang 'dra ba de yang dbang po'i gzhu ltar mngon par 'khyug cing /_da de yang de ni rjod byed kyi tshig de ma 'dres pa de zur mig de yang /_de yang dbang po'i gzhu'i gzugs su bkod/red pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དབང་པོའི་གཞུ་ལྟར་རྣམ་པར་བཀྲ་ཤིང་ཟེར། མངོན་བརྗོད་ཨུ་དུམ་ཝཱ་རའི་མེ་ཏོག་གི་འཕྲེང་བ་གང་ལ་གང་འོས་མགུལ་བའི་རྒྱན་དུ་མཛེས་པར་སྤུད་པའི་གཏམ་རྒྱུད་དམ། ཟེར།
  dbang po'i gzhu ltar rnam par bkra shing zer/_mngon brjod u dum wA ra'i me tog gi 'phreng ba gang la gang 'os mgul ba'i rgyan du mdzes par spud pa'i gtam rgyud dam/_zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མངོན་བརྗོད་ད་ག་ནང་ལྟར་དེ་ནི་དེབ་ཐེར་ནིའི༼འདིའི༽་ནང་ལ་མངོན་བརྗོད་དེ་ནི་ཨུ་དུམ་ཝཱ་ར་ཟེར་ན་མེ་ཏོག་ཨུ་དུམ་ཝཱ་ར་ཟེར་ན། མེ་ཏོག་གི་ནང་ནས་རྒྱལ་པོ་ཟེར་ཨུ་དུམ་ཝཱ་ར་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་ཀྱི་འཕྲེང་བ། དེ་འདྲས་དཔེར་ན་གང་ལ་གང་འོས། དེ་ནི་འཕྲེང་བ་ནང་ལྟར་དེ་ནི་སྤུད་པའི་གཏམ་རྒྱུད་དམ།
  mngon brjod da ga nang ltar de ni deb ther ni'i('di'i) nang la mngon brjod de ni u dum wA ra zer na me tog u dum wA ra zer na/_me tog gi nang nas rgyal po zer u dum wA ra zer yas de 'dras kyi 'phreng ba/_de 'dras dper na gang la gang 'os/_de ni 'phreng ba nang ltar de ni spud pa'i gtam rgyud dam/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་བ་མགོ་སྐྱེས་སྐྲའི་ལན་བུར་སྟེ་མཛེས་མའིདེ་ནི་་སྐེ་ལ་དེ་ནི་ཨུ་དུམ་ཝཱ་རའི་མེ་ཏོག་བསྐོན་པ་ནང་ལྟར་དང་ད་དེ་ཚོ་ཡིན་ན་མངོན་བརྗོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱན་པ་དང་། 
  lo rgyus kyi byung ba mgo skyes skra'i lan bur ste mdzes ma'ide ni ske la de ni u dum wA ra'i me tog bskon pa nang ltar dang da de tsho yin na mngon brjod kyi thog nas brgyan pa dang /_
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་བ་མགོ་སྐྱེས་སྐྲའི་ལན་བུ་གཡོན་ལ་འཕྱང་བའི་མཛེས་པ་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ལེགས་བརྗོད་མ་འདི་ནི། དེ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དེ་ནི་བྱུང་བ། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་བ་མགོ་སྐྱེས་སྐྲའི་ལན་བུ་གཡོན་ལ་འཕྱང་བའི་དེ་ནི་མཛེས་མ་དེ་ནི། དེ་ནི་མཛེས་མ་ཟེར་མཁན་དེ་ནི་སྐྲའི་ལན་བུ་ཡིན་ན་གཡོན་ལ་འཕྱང་བ་དེ་ནི་མཛེས་མའི་རྣམ་འགྱུར་ཅན་དེ་འདྲས་རེད།
  lo rgyus kyi byung ba mgo skyes skra'i lan bu g.yon la 'phyang ba'i mdzes pa rab tu gsal ba'i legs brjod ma 'di ni/_de ni lo rgyus kyi de ni byung ba/_lo rgyus kyi byung ba mgo skyes skra'i lan bu g.yon la 'phyang ba'i de ni mdzes ma de ni/_de ni mdzes ma zer mkhan de ni skra'i lan bu yin na g.yon la 'phyang ba de ni mdzes ma'i rnam 'gyur can de 'dras red/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་འཕྱང་བའི་དེ་ནི་མཛེས་པ་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ལེགས་བརྗོད་མ་དེ་ནི་ལེགས་བརྗོད་མ་ཟེར་ན། ལྷའི་བུ་མོ་ལེགས་བརྗོད་མ་དེ།འོང་ལེགས་བརྗོད་མ་དེ་ལྟ་བུ་ནི། བློ་གྲོས་ཤེས་བྱའི་ནོར་གྱིས་ཕྱུག་པའམ་དཔལ་ལྡན་མཁས་པའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་དག་གི་སྤྱོད་པར་འོས་པའི་ཡུལ་ཁོ་ན་ལས། ཟེར།
  e 'phyang ba'i de ni mdzes pa rab tu gsal ba'i legs brjod ma de ni legs brjod ma zer na/_lha'i bu mo legs brjod ma de/'ong legs brjod ma de lta bu ni/_blo gros shes bya'i nor gyis phyug pa'am dpal ldan mkhas pa'i dbang po brgya byin dag gi spyod par 'os pa'i yul kho na las/_zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལེགས་བརྗོད་མ་ཟེར་ན་དེ་ནི་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་བཙུན་མོ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལེགས་བརྗོད་མ་ཟེར་ཡས་འདི་བརྒྱ་བྱིན་ཁོ་ན་ལས་གཞན་དུ་དེ་ནི་སྤྱོད་ཡས་ཀྱི་ཡུལ་དེ་འདྲས་གའི་མ་རེད། ཟེར།
  legs brjod ma zer na de ni brgya byin gyi btsun mo yin dus tsam pa legs brjod ma zer yas 'di brgya byin kho na las gzhan du de ni spyod yas kyi yul de 'dras ga'i ma red/_zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་འདིའི་དེ་ནི་གླེགས་བམ་དེ་ཡིན་ན། ལེགས་བརྗོད་པ་ནི་དེ་ནི་བློ་གྲོས་ཀྱི་དེ་ནི་ཤེས་བྱའི་ནོར་གྱིས་དབེན་པའི་བླུན་པོ་ལྟ་བུ་དེ་འདྲས་མ་ཡིན་པ།
  byas tsang de 'dras yin dus tsam pa de ni 'di'i de ni glegs bam de yin na/_legs brjod pa ni de ni blo gros kyi de ni shes bya'i nor gyis dben pa'i blun po lta bu de 'dras ma yin pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བློ་གྲོས་ཤེས་བྱའི་ནོར་གྱིས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ནི་དེ་ནས་ཨེ་མཁས་པའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་དག་གི་མཁས་པའི་དབང་པོ་དེ་གྱད་དེ་ཡིན་ན་བརྒྱ་བྱིན་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེས་སྤྱོད་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་ཁོ་ན་ལས་གཞན་གྱི་ཚུལ་ཏེ་གཞན་བླང་དོར་ལ་མི་མཁས་པ་བླུན་པོའི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ནི།
  blo gros shes bya'i nor gyis mkhas pa rnams kyis de ni de nas e mkhas pa'i dbang po brgya byin dag gi mkhas pa'i dbang po de gyad de yin na brgya byin la cha bzhag na/_des spyod par bya ba'i yul kho na las gzhan gyi tshul te gzhan blang dor la mi mkhas pa blun po'i brtul zhugs 'dzin pa'i spyod yul du gyur pa ni/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ། གཞར་ཡང་མིན་ནོ་ཟེར་བྱས་དེ་འདྲས་ཀྱི་ད་དེ་རྦད་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱོད་ཡུལ་ལས་དེ་ཡང་ད་ག་ནང་ལྟར་དཔེར་ན་བློ་གྲོས་ཀྱི་མིག་དང་མི་ལྡན་པའི་མཁས་པ་མིན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་རྩ་བ་ནས་མ་ཡིན་ནོ་ཟེར།
  e/_gzhar yang min no zer byas de 'dras kyi da de rbad mkhas pa rnams kyis spyod yul las de yang da ga nang ltar dper na blo gros kyi mig dang mi ldan pa'i mkhas pa min pa rnams kyi spyod yul rtsa ba nas ma yin no zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཞེས། གཟུགས་ཅན་་འཕར་མར་བཅས་པ་ད་སྙན་ངག་གི་རྒྱན་ལ་གཟུགས་ཅན་དང་གཟུགས་ཅན་ལ་སོགས་པ་གཟུགས་ཅན་འཕར་མར་བཅས་པ་གཟུགས་རྒྱན་གྱི་སྒོ་ནས་དེབ་ཐེར་འདིའི་གལ་ཆེ་བའི་རང་བཞིན་དང་། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རང་བཞིན། ཁུངས་བཙུན་པའི་རང་བཞིན་བཅས་ལ་སོགས་པ་དེ་གནང་ང་ཡིན་ཟེར།
  zhes/_gzugs can 'phar mar bcas pa da snyan ngag gi rgyan la gzugs can dang gzugs can la sogs pa gzugs can 'phar mar bcas pa gzugs rgyan gyi sgo nas deb ther 'di'i gal che ba'i rang bzhin dang /_phun sum tshogs pa'i rang bzhin/_khungs btsun pa'i rang bzhin bcas la sogs pa de gnang nga yin zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་ཚིགས་བཅད་དེའི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་ག་རེ་བསྟན་གྱི་ཡོད་ཟེར་ན། དེ་ནི་དེབ་ཐེར་རྩོམ་ཡས་དེ་ནི་དགོས་པ་ཡིན་ན་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང་།
  de'i tshigs bcad de'i thog nas de ni ga re bstan gyi yod zer na/_de ni deb ther rtsom yas de ni dgos pa yin na shin tu gal chen po yin pa dang /
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ག་ནང་ལྟར་དེ་ནི་ནང་དོན་ཡིན་ན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོའི་རང་བཞིན་དང་། ད་ག་ནང་ལྟར་ནང་དོན་དེ་དེ་གྱད་དེ་རྦད་དེ་གཅིག་གི་ད་ཚིག་སྦྱོར་སྔ་ཕྱི་འགལ་བ་ལ་སོགས་པ། དེ་འདྲས་འགལ་བ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཁུངས་བཙུན་པའི་རང་བཞིན་དེ་གྱད་དེ་དཔེར་ན།
  da ga nang ltar de ni nang don yin na phun sum tshogs po'i rang bzhin dang /_da ga nang ltar nang don de de gyad de rbad de gcig gi da tshig sbyor snga phyi 'gal ba la sogs pa/_de 'dras 'gal ba med pa la sogs pa de 'dras de ni shin tu khungs btsun pa'i rang bzhin de gyad de dper na/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བཙུན་པའི་རང་བཞིན་དེ་རྦད་དེ་གསུངས་བྱས་དེ་ནི་དེ་ཡིན་ན་དཔེར་ན། དེབ་ཐེར་གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་དེ་ནི་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡིན་ཟེར།
  btsun pa'i rang bzhin de rbad de gsungs byas de ni de yin na dper na/_deb ther gzhan dang mi 'dra ba de ni khyad par du 'phags pa'i tshul bstan pa de 'dras gcig yin zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། ཚུལ་བསྟན་པ་ཡིན། ད་འདི་དེབ་ཐེར་སྤྱིའི་ང་རང་ཚོ་དེ་ནི་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས། སྤྱི་དོན་ཟེར་ན་སྤྱི་དོན་ཁོ་དེ་འདྲས་གཅིག་གསལ་པོ་བསྟན་པ། དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  'ong /_tshul bstan pa yin/_da 'di deb ther spyi'i nga rang tsho de ni gang zer dgos red pas/_spyi don zer na spyi don kho de 'dras gcig gsal po bstan pa/_de 'dras gcig red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ཚིགས་བཅད་གཉིས་པ་དེ་ལ། ཀ་རཎྜ་ལྟར་ཡ་རབས་མཆོག་གི་སྤྱོད་ཡུལ་སྣོད་དུ་ཅ་ཅོའི་ངག་སྤངས་ཁུངས་ལྡན་ལོ་རྒྱུས་དབུས་འགྱུར་ཏ་ལའི་གླེགས་བམ་ཇི་བཞིན་རབ་གསལ་བ་རི་ཛཱ་ཡི་ཀ་པུ་སྟི༎ ཁ་དོག་ཚིག་དོན་མ་འདྲེས་ལང་ཚོ་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་ཆ་ཤས་ཡོངས་རྫོགས་སྙན་ཚིག་བསིལ་ཟེར་མདངས་ཀྱིས་ཐ་གྲུ་ཀུན་ཁྱབ་སྒྲ་འཛིན་བདུད་རྩིས་ཕ་རོལ་ཤེས་ལྡན་དགའ་སྟོན་ཆེ༎ ག་ཛ་ལྟ་བུའི་དྲེགས་པའི་བླུན་པོ་ལེགས་བཤད་སྐྱེས་ལས་ཇ་ཆང་བཏུང་བ་འབའ་ཞིག་དོན་ཏུ་གཉེར་ཕྱིར་ད་ལྟའི་དུས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་འདི་ལ་བ་གླང་སྤྱོད་ལས་གཞན་མི་བྲིན༎ ཟེར། འོང་། ང་ཞེས་སྟོབས་ནོར་སྙེམས་པས་འགྱིང་ཡང་ཤེས་ལྡན་རིག་པའི་ཉ་གར་གཞལ་ཚེ་ལྕི་དང་ཡང་བའི་མཐའ་བྲལ་ན་རའི་དབུས་ན་གཡུང་པོར་མཐོང་བས་མ་དམད་འགྲོ་བ་ཤིན་ཏུ་དཀོན༎
  da tshigs bcad gnyis pa de la/_ka raN+Da ltar ya rabs mchog gi spyod yul snod du ca co'i ngag spangs khungs ldan lo rgyus dbus 'gyur ta la'i glegs bam ji bzhin rab gsal ba ri dzA yi ka pu sti//_kha dog tshig don ma 'dres lang tsho rnam par bkra ba'i cha shas yongs rdzogs snyan tshig bsil zer mdangs kyis tha gru kun khyab sgra 'dzin bdud rtsis pha rol shes ldan dga' ston che//_ga dza lta bu'i dregs pa'i blun po legs bshad skyes las ja chang btung ba 'ba' zhig don tu gnyer phyir da lta'i dus kyi snang tshul 'di la ba glang spyod las gzhan mi brin//_zer/_'ong /_nga zhes stobs nor snyems pas 'gying yang shes ldan rig pa'i nya gar gzhal tshe lci dang yang ba'i mtha' bral na ra'i dbus na g.yung por mthong bas ma dmad 'gro ba shin tu dkon//
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཟེར་ན། ད་དེ་ཡང་དེབ་ཐེར་གྱི་ནང་ནས་ཚུར་གཅིག་གསུངས་བ་རེད་པ། དེར་བརྟེན་རྩོམ་པ་གནང་ཡས་ཡིན་ན་ཨ་ནི་སྙན་ངག་དེའི་ཐོག་ནས་ཀ་བཤད་ཐོག་ནས་རྩོམས་པ་གནང་བྱས་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  zer na/_da de yang deb ther gyi nang nas tshur gcig gsungs ba red pa/_der brten rtsom pa gnang yas yin na a ni snyan ngag de'i thog nas ka bshad thog nas rtsoms pa gnang byas de 'dras red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་དེ་ཡང་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། འོང་། དེ་ནི་གྱ་གྱུའི་ཚུལ་གྱི་ནག་ནོག་དང་བྲལ་བའི་དེ་ནི་བློ་གྲོས་ཀ་རཎྜ་ཟེར་ཡས་དེ་ཤེལ་གྱི་ཤེལ་ལྟར་དཀར་བའི་འོང་སྐྱེ་བོ་ཡ་རབས་རྣམས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་ཅན་མཆོག་གི་སྤྱོད་ཡུལ་གྱི་སྣོད་དུ་གྱུར་པ་དང་། སྣོད་དུ་གྱུར་པ་ཟེར།
  de ni de yang gang 'dras red zer na/_'ong /_de ni gya gyu'i tshul gyi nag nog dang bral ba'i de ni blo gros ka raN+Da zer yas de shel gyi shel ltar dkar ba'i 'ong skye bo ya rabs rnams kyi ngang tshul can mchog gi spyod yul gyi snod du gyur pa dang /_snod du gyur pa zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྨྲ་བ། བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྨྲ་བ་དེ་ནི་གང་བྱུང་མ་བྱུང་གི་བཤད་མཁན་གྱི་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྦད་དེ་ད། ཨེ་གང་བྱུང་མ་བྱུང་བཤད་མཁན་དོན་ལ་མི་རེག་པའི་དེ་འདྲས་དཔེར་ན་ཅོ་ཅོའི་ངག་དང་ཐམས་ཅད་སྤངས་ཤིང་། ཁུངས་དང་ལྡན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨེ། ཁུངས་དང་ལྡན་པའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་དབུས་འགྱུར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་ཤིང་ཟེར།
  byung rgyal du smra ba/_byung rgyal du smra ba de ni gang byung ma byung gi bshad mkhan gyi de 'dras kyi rbad de da/_e gang byung ma byung bshad mkhan don la mi reg pa'i de 'dras dper na co co'i ngag dang thams cad spangs shing /_khungs dang ldan pa'i lo rgyus e/_khungs dang ldan pa'i lo rgyus de dbus 'gyur 'phags pa'i yul gyi shing zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཏཱ་ལའི་ལོ་མར་བྲིས་པའི་གླེགས་བམ་ཇི་བཞིན་རབ་ཏུ་གསལ་བ་དེ་ནི་ཁུངས་དང་ལྡན་པའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་གྱད་དེ་ཡིན་ན། དེ་ནི་རྒྱ་གར་ནས་ཐོན་པའི་དབུས་འགྱུར་འཕགས་པའི་ཏཱ་ལའི་ལོ་མ་ཤིང་ཏཱ་ལའི་ལོ་མར་བྲིས་པ་ཟེར་ཡས་དེ་རྒྱ་གར་གྱི། སྔན་ཆད་ཡིན་ན་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡིན་ན་ཤིང་ཏཱ་ལའི་ལོ་མར་བྲིས་པའི་ཐོག་ནས་གླེགས་བམ་རྙིང་པ་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད་པ།
  tA la'i lo mar bris pa'i glegs bam ji bzhin rab tu gsal ba de ni khungs dang ldan pa'i lo rgyus de gyad de yin na/_de ni rgya gar nas thon pa'i dbus 'gyur 'phags pa'i tA la'i lo ma shing tA la'i lo mar bris pa zer yas de rgya gar gyi/_sngan chad yin na rgya gar nang la yin na shing tA la'i lo mar bris pa'i thog nas glegs bam rnying pa de 'dras yo'o red pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཚོ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས་གླེགས་བམ་ཇི་བཞིན་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཟེར། བ་རི་ཛཱ་ཡི་པུསྟི་ཀ། བ་རི་ཛཱ་ཡི་ཟེར་ཡས་དེ་ད་པུསྟི་འདི་ད་ནང་ལྟར་བརྗོད་བྱ་བཟང་པོའི་ཁོ་དོག་མངོན་པར་གསལ་ལ་ཟེར།
  de tsho nang ltar gyi thog nas glegs bam ji bzhin rab tu gsal ba zer/_ba ri dzA yi pusti ka/_ba ri dzA yi zer yas de da pusti 'di da nang ltar brjod bya bzang po'i kho dog mngon par gsal la zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མངོན་པར་གསལ་ལ་རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་ལམ་ནས་བརྗོད་བྱའི་དོན་་ཇི་ལྟ་བ་མ་འདྲེས་པའི་གཟུགས་ཀྱིས་ཟེར། དེ་ནི་རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་སྒོ་ནས་དེ་ནི་བརྗོད་བྱའི་དོན་ཨེ། དོན་ཇི་ལྟ་བ་མ་འདྲེས་པའི་གཟུགས་ཀྱི་ལང་ཚོ་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་བཅུ་དྲུག་གི་ཨེ། ལང་ཚོ་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་བཅུ་དྲུག་གི་ཆ་ཤས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྙན་ཚིག་ཟླ་བའི་བསིལ་ཟེར་མདངས་ཀྱིས་ཐ་གྲུ་ཀུན་ལ་རིས་མེད་པར་ཁྱབ་ཅིང་།
  mngon par gsal la rjod byed tshig gi lam nas brjod bya'i don ji lta ba ma 'dres pa'i gzugs kyis zer/_de ni rjod byed tshig gi sgo nas de ni brjod bya'i don e/_don ji lta ba ma 'dres pa'i gzugs kyi lang tsho rnam par bkra ba'i bcu drug gi e/_lang tsho rnam par bkra ba'i bcudrug gi cha shas yongs su rdzogs pa'i snyan tshig zla ba'i bsil zer mdangs kyis tha gru kun la ris med par khyab cing /
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ཡང་ལང་ཚོ་ཡིན་ན་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ཡིན་པ་རེད་པ། ལང་ཚོ་ཡིན་ན་རྣམ་པར་རྒྱས་པ་ཡིན་པས་དེ་ནི་ཟླ་བ་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི་བཅུ་དྲུག་ཟེར་དུས་ཙམ་པ་ཟླ་བ་ནི་ཆ་ཤས་ཡོངས་སུ་གང་བ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད།
  da yang lang tsho yin na shin tu gsal ba yin pa red pa/_lang tsho yin na rnam par rgyas pa yin pas de ni zla ba la cha bzhag na de ni bcu drug zer dus tsam pa zla ba ni cha shas yongs su gang ba de 'dras gcig red/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དེའི་ཁ་ཐུག་ལ་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་མེད་པ་རེད་པ། ཆད་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་མེད་པ་དེ་ནི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དེ་ནི་སྙན་ཚིག་ཟླ་བའི་བསིལ་ཟེར་དེ། མདངས་ཀྱིས་ཟེར་ན་སྙན་ཚིག་ཟླ་བའི་སྙན་ཚིག་གི་ཟླ་བའི་བསིལ་ཟེར་དེ་ནི་དཀར་པོ་དེ་ཡིན་ན།
  yin dus tsam pa de'i kha thug la skyon thams cad med pa red pa/_chad pa la sogs pa de 'dras skyon thams cad med pa de ni yongs su rdzogs pa de ni snyan tshig zla ba'i bsil zer de/_mdangs kyis zer na snyan tshig zla ba'i snyan tshig gi zla ba'i bsil zer de ni dkar po de yin na/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཐ་གྲུ་ཀུན་ལ་རིས་མེད་པར་ཁྱབ་ཅིང་། ཐ་གྲུ་ཀུན་ལ་ཐ་དང་གྲུ་་མེད་པ་དེ་ནི་ག་ས་ག་ལ་དཔེར་ན་རི་ཀླུང་ག་ས་ག་ལ་ཁྱབ་ནས། ་དེ་ནི་མེད་པ་ལ་རེད་པ། གཅིག་འགའ་ཞིག་ས་ལ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ལ་སོགས་བ་ འགའ་ཞིག་ལ་ཁྱབ་ཀྱི་མེད་པ་ལ་སོགས་པ། དེ་འདྲས་ཀྱིས་མེད་པ་བྱས། ཐ་གྲུ་ཀུན་ལ་ལེགས་པར་ཁྱབ་ཅིང་ཟེར། 
  tha gru kun la ris med par khyab cing /_tha gru kun la tha dang gru med pa de ni ga sa ga la dper na ri klung ga sa ga la khyab nas/_ de ni med pa la red pa/_gcig 'ga' zhig sa la khyab kyi yod pa la sogs ba _'ga' zhig la khyab kyi med pa la sogs pa/_de 'dras kyis med pa byas/_tha gru kun la legs par khyab cing zer/_
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཐ་གྲུ་རིས་མེད་པ་ལ་ཁྱབ་ཅིང་ཟེར། སྒྲ་ཀུན་འཛིན་པ་རྣ་བའི་བདུད་རྩི་མཆོག་དེས་ཕ་རོལ་ལམ་གནས་ལུགས་མཐའ་དག་ཤེས་ལྡན་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ཆེན་པོར་འགྱུར་བ་ཟེར་དེ་ནི།
  tha gru ris med pa la khyab cing zer/_sgra kun 'dzin pa rna ba'i bdud rtsi mchog des pha rol lam gnas lugs mtha' dag shes ldan mkhas pa rnams kyi dga' ston chen por 'gyur ba zer de ni/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་སྒྲ་ཀུན་འཛིན་པ་ཟེར་ན་ད་ཨེ་ཨམ་ཅོག་ཡོད་མཁན་ཨམ་ཅོག་ཡོད་མཁན་ཐམས་ཅད་རེད་པ། རྣ་བའི་བདུད་རྩི་ལྟ་བུ་ལ་གྱུར་པ་རྣ་བའི་བདུད་རྩི་ལྟ་བུ་མཆོག་དེ་ཕ་རོལ་ལམ་གནས་ལུགས་མཐའ་དག ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའམ་གནས་ལུགས་མཐའ་དག་ཤེས་ལྡན་གྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ཆེན་པོར་འགྱུར་པ་དེ་ནི་ཤེས་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ཆེན་པོར་འགྱུར་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ཟེར།
  de ni sgra kun 'dzin pa zer na da e am cog yod mkhan am cog yod mkhan thams cad red pa/_rna ba'i bdud rtsi lta bu la gyur pa rna ba'i bdud rtsi lta bu mchog de pha rol lam gnas lugs mtha' dag_pha rol tu phyin pa'am gnas lugs mtha' dag shes ldan gyi mkhas pa rnams kyi dga' ston chen por 'gyur pa de ni shes ldan rnams kyi mkhas pa rnams kyi dga' ston chen por 'gyur pa de 'dras yin zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ག་ཛ་ལྟ་བུ་གླང་པོ་ཤེས་བྱའི་གནས་ལ་རྨོངས་ཀྱང་ཟེར་ད། ག་ཛ་ཟེར་མཁན་དེ་ད་གླང་པོ་རེད་པ། ག་ཛ་ཟེར་མཁན་དེ། གླང་པོ་ཟེར་མཁན་དེ་ཤེས་བྱའི་གནས་ལ་རྨོངས་ཀྱང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་སྟོབས་དང་འབྱོར་པས་ང་ཆེ་ངའོ་སྙམ་པའི་ཁེངས་དྲེགས་ཀྱིས། ར་རོ་བར་གྱུར་བའི་བླུན་པོ་ལ། འཇིག་རྟེན་གྱི་སྟོབས་དང་ཨེ་འབྱོར་པས་ང་ཆེ་ངའོ་སྙམ་པའི། དྲེགས་པས་རློམས་པས་དེ་ནི་ར་རོ་བར་གྱུར་པའི་དེ་ནི་བླུན་པོ་ལ།
  ga dza lta bu glang po shes bya'i gnas la rmongs kyang zer da/_ga dza zer mkhan de da glang po red pa/_ga dza zer mkhan de/_glang po zer mkhan de shes bya'i gnas la rmongs kyang /_'jig rten gyi stobs dang 'byor pas nga che nga'o snyam pa'i khengs dregs kyis/_ra ro bar gyur ba'i blun po la/_'jig rten gyi stobs dang e 'byor pas nga che nga'o snyam pa'i/_dregs pas rloms pas de ni ra ro bar gyur pa'i de ni blun po la/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལེགས་པར་བཤད་པའི་སྐྱེས་བཟང་པོ་བསྟར་བ་ལས། ཨེ་་ལེགས་བཤད་ཀྱི་དེ་ནི་སྐྱེས་བཟང་པོས་བསྟར་བ་ལས། དེ་ནི་ཇ་དང་ཆང་གི་བཏུང་བ་འབའ་ཞིག་དོན་དུ་གཉེར་བ། འང་ཇ་དང་ཆང་གི་འབའ་ཞིག་སྟེ་དེ་ནི་རྦད་དེ་དོན་དུ་གཉེར་བ།
  legs par bshad pa'i skyes bzang po bstar ba las/_e legs bshad kyi de ni skyes bzang pos bstar ba las/_de ni ja dang chang gi btung ba 'ba' zhig don du gnyer ba/_'ang ja dang chang gi 'ba' zhig ste de ni rbad de don du gnyer ba/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ལེགས་བཤད་ཀྱི་གཏམ་ལས་དེ་ནི་ཇ་ཆང་དེ་ལ་རྦད་དེ་གལ་ཆེར་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  de ni legs bshad kyi gtam las de ni ja chang de la rbad de gal cher 'dzin pa la sogs pa de tsho la cha bzhag na de 'dras red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འཛིན་པ་དེའི་ཕྱིར་ད་ལྟ་སྙིགས་མ་སྙིགས་མ་ལྔ་བདོ། ་སྙིགས་མ་ལྔ་བདོ་བའི་དུས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་ལ་སྣང་ཚུལ་བསམ་བཞིན་སྐྱོ་དགོས་པ་འདི་འདྲ་བ་ལ། བ་གླང་གི་སྤྱོད་པ་འཛིན་པའི་བླུན་པོ་ཁོ་ན་ལས། དེ་འདྲ་བའི་སྙིགས་མ་ལྔ་བདོ་བའི་དེ་འདྲ་བའི་སྣང་ཚུལ་ལ་བ་གླང་སྤྱོད་པ་ཁོ་ན་ལས་། གཞན་བློ་དང་ལྡན་པའི་མཁས་པ་མི་བྲིན་པར། ངའོ་ང་ཆེ་སྙམ་པའི།
  'dzin pa de'i phyir da lta snyigs ma snyigs ma lnga bdo/_ snyigs ma lnga bdo ba'i dus kyi snang tshul la snang tshul bsam bzhin skyo dgos pa 'di 'dra ba la/_ba glang gi spyod pa 'dzin pa'i blun po kho na las/_de 'dra ba'i snyigs ma lnga bdo ba'i de 'dra ba'i snang tshul la ba glang spyod pa kho na las /_gzhan blo dang ldan pa'i mkhas pa mi brin par/_nga'o nga che snyam pa'i/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཞན་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྦད་དེ་ད་སྙིགས་མ་ལྔ་བདོའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེ་ནི་བ་གླང་ལྟ་བུའི་སྤྱོད་པ་རྦད་དེ་དེ་འདྲས་ཀྱི་གོང་ལ་ཞུས་པ་དེ་འདྲ་ལས། དེ་ནི་བློ་དང་ལྡན་པའི་མཁས་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་རྦད་དེ་ང་ཡིན། འོང་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས།
  gzhan de 'dras kyi rbad de da snyigs ma lnga bdo'i gnas tshul de 'dras kyi thog la cha bzhag na/_de ni ba glang lta bu'i spyod pa rbad de de 'dras kyi gong la zhus pa de 'dra las/_de ni blo dang ldan pa'i mkhas pa yin na/_de ni rbad de nga yin/_'ong gang zer dgos red pas/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། བློ་དང་ལྡན་པའི་མཁས་པ་དེ་ནི་མི་བྲིན་པ་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འགྲོ་རྒྱུགས་མེད་པ་ནང་ལྟར། མཁས་པ་ལ་འགྲོ་རྒྱུགས་མེད་པ་ནང་ལྟར། ང་ཆེ་ང་འོ་སྙམ་པའི་དེ་འདྲས་ཀྱི་གཞན་སྡེ་སྤ་བཀོང་ནུས་པ་ཙམ་གྱི་སྟོབས་དང་། ད་ག་ནང་ལྟར་ཟང་ཟིང་ནོར་དང་ལྡན་པ་སྐད་ཀྱིས་སྙེམས་པའམ། སྤོབས་པ་ཆེན་པོས་འགྱིངས་པ་དེ་དག མཆོག་ཏུ་རློམས་པ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་།
  'ong /_blo dang ldan pa'i mkhas pa de ni mi brin pa mkhas pa thams cad la 'gro rgyugs med pa nang ltar/_mkhas pa la 'gro rgyugs med pa nang ltar/_nga che nga 'o snyam pa'i de 'dras kyigzhn sde spa bkong nus pa tsam gyi stobs dang /_da ga nang ltar zang zing nor dang ldan pa skad kyis snyems pa'am/_spobs pa chen pos 'gyings pa de dag_mchog tu rloms pa de lta na yang /
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཞན་དུ་ཡིན་ན་དེ་འདྲས་ཡིན་ནའི་ཡོའོ་རེད་ཟེར། ཡིན་ན་ཡང་ད་ལུགས་ཟུང་གི་བླང་དོར་གནས་ལ་མ་རྨོངས་པའི་ཤེས་ལྡན་རྣམ་དཔྱོད་རིག་པའི་ཉ་གར་གཞལ། ད་དེ་འདྲས་རེད་དའི་ཡིན་ནའི་ད་ལུགས་ཟུང་གི་བླང་དོར་གནས་ལ་དེ་ནི་མ་རྨོངས་པའི་ཤེས་བྱ། ཤེས་བྱའི་རྣམ་དཔྱོད་རིག་པའི་ཨ་ནི་ཉ་གར་གཞལ་ཚེ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་ཡིན་ནའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རིག་པའི་ཉ་ག་སྲང་ལ་གཞལ་ན།
  gzhan du yin na de 'dras yin na'i yo'o red zer/_yin na yang da lugs zung gi blang dor gnas la ma rmongs pa'i shes ldan rnam dpyod rig pa'i nya gar gzhal/_da de 'dras red da'i yin na'i da lugs zung gi blang dor gnas la de ni ma rmongs pa'i shes bya/_shes bya'i rnam dpyod rig pa'i a ni nya gar gzhal tshe de 'dras kyi dper na yin na'i rnam dpyod kyi rig pa'i nya ga srang la gzhal na/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་རྦད་དེ་ག་གི་ཡང་དང་ག་གི་ལྕི། ག་གི་གལ་ཆེ་དང་ག་གི་སྡུག་ག་དེ་ཡིན་ནའི་གསལ་པོ་མཐོང་གི་རེད་ཟེར།
  de ni rbad de ga gi yang dang ga gi lci/_ga gi gal che dang ga gi sdug ga de yin na'i gsal po mthong gi red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྕི་ཡང་གི་ཚད་གཞལ་བའི་ཡུལ་ཡེ་ནས་མེད་པའམ་གཞལ་རིན་གང་ཡང་མེད་པ་ད་དེ་ཚོ་གང་ག ད་རྦད་དེ་བླུན་པོ་དེ་ཚོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ལུགས་ཟུང་གི་བླང་དོར་སྲང་ལ་གཞལ་ཡས་ཀྱི་འཇལ་རིན་ཁོ་འདྲ་ཤིན་ཏུ་མེད་པ། ཤིན་ཏུ་ནས་ཡང་པོ་ཡིན་པ་གཅིག་ནས་དེ་འདྲས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་ཁྱོན་ནས་མེད་པ། དེ་འདྲས་ཟེར་ད།
  lci yang gi tshad gzhal ba'i yul ye nas med pa'am gzhal rin gang yang med pa da de tsho gang ga_da rbad de blun po de tsho la cha bzhag na lugs zung gi blang dor srang la gzhal yas kyi 'jal rin kho 'dra shin tu med pa/_shin tu nas yang po yin pa gcig nas de 'dras kyi ljid tshad khyon nas med pa/_de 'dras zer da/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རིན་ཐང་གང་ཡང་མེད་པ་དེས་ན། ན་ར་སྟེའི་མིའི་དབུས་ན་གཡུང་པོ་གདོལ་པའི་རིགས་ཁོ་ན་མཐོ་བས་དེ་ལ་མ་དམད་པ་སྟེ། འཕྱ་དམོད་མི་བྱེད་པའི་མིའི་འགྲོ་བོ་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པར་མཐོང་ཞེས། ཟེར། ན་ར་ཟེར་ན་མི་རེད་པ། མིའི་དེ་ནི་འགྲོ་བ་དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་གཡུང་པོའི་རིགས་ཁོ་ན་ལས་མཐོ་བས་དེ་ལ་དེ་ནི་འཕྱ་དམོད་མི་བྱེད་མཁན་དེ་ནི་མི་བྱེད་པའི་མིའི་འགྲོ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པ་དེ་ནི་ཚང་མས་འཕྱ་དམོད་བྱེད་ཡས་ཀྱི་དེ་ནི་བླུན་པོ་ཟེར་མཁན་གཅིག དེ་ནི་འཕྱ་དམོད་བྱེད་ཡས་ཀྱི་ཡུལ་རེད་ཟེར།
  rin thang gang yang med pa des na/_na ra ste'i mi'i dbus na g.yung po gdol pa'i rigs kho na mtho bas de la ma dmad pa ste/_'phya dmod mi byed pa'i mi'i 'gro bo ni shin tu dkon par mthong zhes/_zer/_na ra zer na mi red pa/_mi'i de ni 'gro ba de ni de 'dras kyi dper na g.yung po'i rigs kho na las mtho bas de la de ni 'phya dmod mi byed mkhan de ni mi byed pa'i mi'i 'gro ba ni shin tu dkon pa de ni tshang mas 'phya dmod byed yas kyi de ni blun po zer mkhan gcig_de ni 'phya dmod byed yas kyi yul red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ན་ད་དེ་བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པ་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཐོད་དེ་ལ་ཡང་དག་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ན་གསུངས་ཡོའོ་རེད་པ། ད་གཤམ་དེ་་ལ་ཆ་བཞག་ན། ད་ཡང་གཅིག་གི་བླུན་པོའི་རང་བཞིན་དེ་ཚོ་ཡིན་ན་གཅིག་ལེགས་པར་གསུངས་བྱས་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  byas na da de bstan bcos rtsom pa la cha bzhag na/_thod de la yang dag pa'i rang bzhin yin na gsungs yo'o red pa/_da gsham de la cha bzhag na/_da yang gcig gi blun po'i rang bzhin de tsho yin na gcig legs par gsungs byas de 'dras red/_zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་དེ་ནི་འདིའི་ཐོག་ནས་ག་རེ་གསུང་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། ལྔ་པ་འདི་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་རྦད་དེ་དེ་ནི་བཀའ་རྩོམ་གནང་ཡས་དེ་དཔེར་ན།
  byas tsang de ni 'di'i thog nas ga re gsung kyi yo'o red zer na/_lnga pa 'di lnga pa chen pos rbad de de ni bka' rtsom gnang yas de dper na/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བླུན་པོའི་རང་བཞིན་དེ་འདྲས་མ་རེད། མཁས་པའི་རང་བཞིན་ཤིན་ཏུ་ཡང་དག་པ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ། དེ་ཚོ་ཡིན་ན་ལེགས་པར་བསྟན་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  blun po'i rang bzhin de 'dras ma red/_mkhas pa'i rang bzhin shin tu yang dag pa yin pa la sogs pa/_de tsho yin na legs par bstan pa de 'dras gcig red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ཤོ་ལོ་ཀ་འདིའི་ནང་ལ་ཡིན་ན་རྩོམ་ཚུལ་ནི་ཁྱད་ཆོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་གང་འདྲས་ཟེར་ན། དེ་ནི་བོད་ཀྱི་རྩོམ་ཚུལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི། ཀ་མིག་སུམ་ཅུར་སྦྱར་ནས་དེ་ནི་ཀ་བཤད་ཟེར་ཡས་དེའི་ཐོག་ནས་སྦྱར་ར༼བ༽་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར། 
  da sho lo ka 'di'i nang la yin na rtsom tshul ni khyad chos thun mong ma yin pa gcig yod pa de gang 'dras zer na/_de ni bod kyi rtsom tshul thun mong ma yin pa de ni/_ka mig sum cur sbyar nas de ni ka bshad zer yas de'i thog nas sbyar ra(ba) de 'dras gcig red zer/_
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཀ་བཤད་དེ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། སྡེ་པ་དང་པོའི་སྡེ་པ་བཞིའི་དང་པོར་ཀ་ཅ་ཏ་པ་བཞི་དང་། གཉིས་པ་ལ་ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་བཞི། གསུམ་པ་ལ་ག་ཇ་ད་བ་བཞི། བཞི་པ་ལ་ང་ཉ་ན་མ་བཞི་སོགས། རྐང་པ་རེ་རེའི་དང་པོར་དང་། བཅུ་གསུམ་པ། ཉེར་གསུམ་པ། སོ་གཅིག་པ་སོ་སོར་བཀོད་པ་འདི་ཡང་འགོད་ཡུལ་བྱུང་རྒྱལ་དུ་མིན་པ་ཚིག་རྐང་གཉིས་གཉིས་འཕྲི་བའི་གནས་སྟེ། ཚིག་རྐང་བཅུ་གཉིས་པ་དང་། བཅུ། བརྒྱད་ཀྱིས་ཆོད་པའི་གནས་སུ་བཀོད་པ་གཤམ་གྱི་འགྲོས་ཀྱང་དེས་འགྲེ་བའི་ཀ་བཤད། 
  ka bshad de la cha bzhag pa yin na/_sde pa dang po'i sde pa bzhi'i dang por ka ca ta pa bzhi dang /_gnyis pa la kha cha tha pha bzhi/_gsum pa la ga ja da ba bzhi/_bzhi pa la nga nya na ma bzhi sogs/_rkang pa re re'i dang por dang /_bcu gsum pa/_nyer gsum pa/_so gcig pa so sor bkod pa 'di yang 'god yul byung rgyal du min pa tshig rkang gnyis gnyis 'phri ba'i gnas ste/_tshig rkang bcu gnyis pa dang /_bcu/_brgyad kyis chod pa'i gnas su bkod pa gsham gyi 'gros kyang des 'gre ba'i ka bshad/_
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེས་ཡིན་ན་ཀ་བཤད་རྩོམ་ཚུལ་ནང་ནས་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཀ་བཤད་རྩོམ་ཚུལ་ནང་ནས། ལྔ་པ་ཆེན་པོའི་དེ་ཡིན་ན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར། 
  des yin na ka bshad rtsom tshul nang nas bod kyi thun mong ma yin pa'i ka bshad rtsom tshul nang nas/_lnga pa chen po'i de yin na thun mong ma yin pa'i khyad par yod pa de 'dras gcig red zer/_
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཡིན་ན་དཔེར་ན་གཅིག་གི་སྙན་ངག་ཀྱི་འགྲོས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  de yin na dper na gcig gi snyan ngag kyi 'gros la cha bzhag na thun mong ma yin pa'i khyad par de 'dras red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྙན་ངག་རྩོམ་ཚུལ་པད་དཀར་བཟང་པོའི་དྲི་བསུང་ཕྱོགས་་་་་་་་ད་དེ་ནས་གཤམ་དེ་ལ།
  snyan ngag rtsom tshul pad dkar bzang po'i dri bsung phyogs da de nas gsham de la/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཙ་ཀོ་ར་ཡི་ལུས་འདེགས་བློ་ཡིས་ཤེས་བྱའི་མཁའ་ལ་བགྲོད་ཚེ་ཞྭ་བོ་ཇི་བཞིན་མཐུ་དང་བྲལ་ཡང་ར་གན་སེར་གྱི་ཐོལ་ཅན་འགའ་ཞིག་གིས༎ ཚ་ཟེར་ལ་སོགས་གྲང་དྲོའི་འཇིགས་པ་ཁྱད་བསད་བསྒྲུབས་རྣམས་གཏན་བདེ་ཟ་བར་བྱེད་པ་གོར་མ་ཆག་མོད་ལ་ལར་འདི་སྣང་རྣམ་དཔྱོད་ཚུལ་དང་བྲལ༎ ཛ་ཌའི་ཅོད་པན་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་འཁོན་རིགས་རླངས་སོགས་གྲགས་སྙན་འ་འུད་སྲིད་པའི་རྩེ་མོ་ཀུན་ཏུ་ཤ་ཤིའི་འོད་འཛིན་བློ་གསལ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས༎ ཝ་ལེར་སྒྲོག་འདོད་སེམས་ཀྱིས་བསྐུལ་བས་བསྔགས་བརྗོད་རྒྱུད་མང་གླུ་བླངས་ཡ་མཚན་དཔལ་གྱིས་སྐབས་གསུམ་པ་རྣམས་ས་ལ་བལྟ་ཕྱིར་རྒྱུ་སྐར་ཟོལ་གྱིས་ལྷགས༎ ཟེར།
  tsa ko ra yi lus 'degs blo yis shes bya'i mkha' la bgrod tshe zhwa bo ji bzhin mthu dang bral yang ra gan ser gyi thol can 'ga' zhig gis//_tsha zer la sogs grang dro'i 'jigs pa khyad bsad bsgrubs rnams gtan bde za bar byed pa gor ma chag mod la lar 'di snang rnam dpyod tshul dang bral//_dza Da'i cod pan chos rgyal mes dbon 'khon rigs rlangs sogs grags snyan 'a 'ud srid pa'i rtse mo kun tu sha shi'i 'od 'dzin blo gsal tshogs rnams kyis//_wa ler sgrog 'dod sems kyis bskul bas bsngags brjod rgyud mang glu blangs ya mtshan dpal gyis skabs gsum pa rnams sa la blta phyir rgyu skar zol gyis lhags//_zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ནས་ཡིན་ན། གནས་ཚུལ་དེ་འདྲས་གོང་དུ་བཤད་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རེད་པ། ད་ནི་ཙ་ཀོ་ར་ཡི་ཟེར་ན། འདབ་ཆགས་གོང་མ་སྲེག་གི་ལུས་འདེགས་པའི་གཤོག་རྩལ་ཤིན་ཏུ་དམན་པ་ལྟར་བློ་གྲོས་ཀྱི་མཐུ་ཆུང་ངུ་། བློ་གྲོས་ཀྱི་མཐུ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཡིས་ཙ་ཀོ་ར་ཡི་། འོང་ཆུང་ཆུང་དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་ནི་རབ་ཏུ་ཡངས་པའི་མཐའ་མེད་པ་ཤེས་བྱའི་མཁའ་ལ་བགྲོད་པའི་ཚེ་ན་འདི་ནི་ཞ་བོ་ཇི་བཞིན་ཤིན་ཏུ་།
  da de nas yin na/_gnas tshul de 'dras gong du bshad pa de 'dras yin pa'i rkyen gyis red pa/_da ni tsa ko ra yi zer na/_'dab chags gong ma sreg gi lus 'degs pa'i gshog rtsal shin tu dman pa ltar blo gros kyi mthu chung ngu /_blo gros kyi mthu chung chung de yis tsa ko ra yi /_'ong chung chung de 'dras kyi de ni rab tu yangs pa'i mtha' med pa shes bya'i mkha' la bgrod pa'i tshe na 'di ni zha bo ji bzhin shin tu /
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ཤེས་བྱའི་མཁའ་ལ་བགྲོད་པའི་ཚེ་ན། དེ་ནི་རྦད་འོང་། རྒྱང་ཐག་རིང་པོ་འགྲོ་མ་ཐུབ་པ་རེད་པ།  ཞ་བོ་ཇི་བཞིན་དུ་དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་བུལ་བ་མྱུར་པོར་བགྲོད་པའི་མཐུ་དང་ཡོངས་སུ་བྲལ་ན་ཡང་། ཟེར།
  de ni shes bya'i mkha' la bgrod pa'i tshe na/_de ni rbad 'ong /_rgyang thag ring po 'gro ma thub pa red pa/__zha bo ji bzhin du de ni shin tu bul ba myur por bgrod pa'i mthu dang yongs su bral na yang /_zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་ར་གན་གསེར་གྱི་ཟོལ་ལ་བརྟེན་པ་དེ་ནི་འགའ་ཤས་ཡིན་ན། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་སོ་སོ་ཤེས་བྱའི་གནས་ལ་ཆ་བཞག་ན་རྦད་དེ་ཙ་ཀོ་ར་གོང་མ་འདྲས་ཀྱི་གཤོགས་པ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས་ཨེ་ནམ་མཁའ་ལ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འགྲོ་ཐུབ་ཡས་དེ་ནི་མཐུ་དང་བྲལ་བ་དེ་འདྲ་ཡིན་ན་ཡང་ཟེར།
  e ra gan gser gyi zol la brten pa de ni 'ga' shas yin na/_da de 'dras kyi dper na so so shes bya'i gnas la cha bzhag na rbad de tsa ko ra gong ma 'dras kyi gshogs pa nang ltar gyi thog nas e nam mkha' la rgya chen po 'gro thub yas de ni mthu dang bral ba de 'dra yin na yang zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ར་གན་གསེར་་རྣམས་འང་ར་གན་གསེར་གྱི་ཟོལ་ལ་བརྟེན་པ་ཟེར་ན། འགའ་ཤས་ཡིན་ན་རྫུ་བྱས་ནས་རེད་པ། དེ་ནི་ར་གན་རེད་པ་གསེར་ལ་ཡིན་མདོག་མདོག་བྱས་ནས། རྫུ་བག་ཅན་འགའ་ཞིག་གིས་དབྱར་དུས་ཉི་མའི་ཚ་ཟེར་དང་། དགུན་དུས་བསིར་བུ་ལ་སོགས་པ་གྲང་དྲོའི་འཇིགས་པ་མཐའ་དག་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་མུན་འཐོམས་ཀྱིས་ཤེས་བྱ་བསྒྲུབས་པའི་ངང་ཚུལ་སྟོན་པ་རྣམས་ནི་ལམ་གོལ་བའམ་ཟེར། །
  ra gan gser rnams 'ang ra gan gser gyi zol la brten pa zer na/_'ga' shas yin na rdzu byas nas red pa/_de ni ra gan red pa gser la yin mdog mdog byas nas/_rdzu bag can 'ga' zhig gis dbyar dus nyi ma'i tsha zer dang /_dgun dus bsir bu la sogs pa grang dro'i 'jigs pa mtha' dag khyad du bsad nas mun 'thoms kyis shes bya bsgrubs pa'i ngang tshul ston pa rnams ni lam gol b'mzer/_/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འགའ་ཤས་ཡིན་ན་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་ད་རྦད་དེ། སོ་སོ་ལ་ཤེས་བྱ་ཡག་པོ་གའི་མེད་ན་ཡང་།ཤེས་བྱ་མེད་ན་ཡང་། དེ་ནི་རྦད་དེ་ཡོད་མདོག་མདོག་གི་ར་གན་གསེར་གྱི་ཟོལ་ལ་བརྟེན་པའི་རྫུ་བག་ཅན་འགའ་ཞིག་གི་དེ་ནི།  དབྱར་དུས་ཉིན་མའི་ཚ་ཟེར་དང་དགུན་དུས་བསིར་བུ་ལ་སོགས་པ་དེ་ནི་གྲང་དྲོའི་འཇིགས་པ་དེ་དག་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་དེ་ནི་མུན་འཐོམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་བྱ་བསྒྲུབས་པའི་ངང་ཚུལ་སྟོན་པ་རྣམས་ནི་ལམ་གོལ་བ་དཔེར་ན་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་ཡིན་ན། 
  'ga' shas yin na da de 'dras kyi da rbad de/_so so la shes bya yag po ga'i med na yang /shes bya med na yang /_de ni rbad de yod mdog mdog gi ra gan gser gyi zol la brten pa'i rdzu bag can 'ga' zhig gi de ni/__dbyar dus nyin ma'i tsha zer dang dgun dus bsir bu la sogs pa de ni grang dro'i 'jigs pa de dag khyad du bsad nas de ni mun 'thoms kyi thog nas shes bya bsgrubs pa'i ngang tshul ston pa rnams ni lam gol ba dper na gnas tshul de tsho yin na/_
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དཔེར་ན་ལམ་གོལ་བ་དེ་འདྲས་རེད་མ་གཏོགས་ལམ་ཡང་དག་པ་དེ་འདྲས་ཁྱོན་ནས་མ་རེད་ཟེར།
  dper na lam gol ba de 'dras red ma gtogs lam yang dag pa de 'dras khyon nas ma red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཐ་ན་ལོག་པའི་ལམ་དུ་འཕྱན་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། ལམ་གོལ་བ་ཙམ་མ་ཟད་པའི་ཐ་ན་ལོག་པའི་ལམ་དུ་འཕྱན་སྲིད་པས། དལ་བརྒྱད་འབྱོར་བཅུ་ཚང་བའི་རྟེན་ཁོ་ནས། རྟེན་ཐོབ་ནས་ཟེར། དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ང་རང་ཚོ་དཔེར་ན་མིའི་ལུས་རྟེན་དལ་བ་བརྒྱད་དང་འབྱོར་པ་བཅུ་ཚང་བའི་ལུས་རྟེན་ཐོབ་ནས་ངེས་འབྱུང་། བྱང་སེམས། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བར་བརྟེན་ནས་གཏན་གྱི་བདེ་བ་དང་ཐར་པ།  
  tha na log pa'i lam du 'phyan pa de 'dras kyi dper na/_lam gol ba tsam ma zad pa'i tha na log pa'i lam du 'phyan srid pas/_dal brgyad 'byor bcu tshang ba'i rten kho nas/_rten thob nas zer/_de 'dras yin dus tsam pa nga rang tsho dper na mi'i lus rten dal ba brgyad dang 'byor pa bcu tshang ba'i lus rten thob nas nges 'byung /_byang sems/_yang dag pa'i lta bar brten nas gtan gyi bde ba dang thar pa/__
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཏན་གྱི་བདེ་བ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ལ་རེག་པའི་རྒྱུ་རྣམས་ཟད་བར་བྱེད་པ་དལ་འབྱོར་སྟོང་ཟད་ཀྱི་རྒྱུར་འགྲོ་བ་ནི་གོར་མ་ཆག་ཟེར།
  gtan gyi bde ba thar pa dang thams cad mkhyen pa'i go 'phang la reg pa'i rgyu rnams zad bar byed pa dal 'byor stong zad kyi rgyur 'gro ba ni gor ma chag zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ལྟ་བུའི་གནས་སྐབས་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡིན་ན། ད་རང་ཉིད་ཀྱི་ དཔེར་ན་དལ་འབྱོར་སྟོང་ཟད་ལ་འགྲོ་ཡས་ཀྱི་དེ་ནི་རྒྱུ་རྣམས་གསོག་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྒྱུ་རྣམས་གོར་མ་ཆག་ཟེར།
  de lta bu'i gnas skabs de 'dras gcig yin na/_da rang nyid kyi _dper na dal 'byor stong zad la 'gro yas kyi de ni rgyu rnams gsog pa de 'dras kyi rgyu rnams gor ma chag zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐབས་ལ་རེ་གཏན་གྱི་བདེ་བ་བསྒྲུབ་པའི་རྒྱུར་འགྲོ་བ་ལྟ་ཅི། འདི་གང་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བ་གནས་སྐབས་སམ་འཕྲལ་གྱི་དོན་ལ་རྣམ་པར་དཔྱོད་པའི་ཚུལ་དང་བྲལ་བ་དེའི་ཕྱིར་ན། ཟེར།
  skabs la re gtan gyi bde ba bsgrub pa'i rgyur 'gro ba lta ci/_'di gang mngon sum du snang ba gnas skabs sam 'phral gyi don la rnam par dpyod pa'i tshul dang bral ba de'i phyir na/_zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐབས་ལ་ལར་བྱས་ན་གཏན་གྱི་བདེ་བ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ལྟ་ཕར་བཞག། འདི་གང་དེ་ནི་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བ་གནས་སྐབས་ཀྱི་བདེ་བ། འཕྲལ་གྱི་བདེ་བ་ཙམ། བསྒྲུབ་པའི་རྣམ་པར་དཔྱོད་པའི་ཚུལ་དང་བྲལ་བ་ཡང་དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་རེད་ཟེར།
  skabs la lar byas na gtan gyi bde ba bsgrub rgyu lta phar bzhag/_'di gang de ni mngon sum du snang ba gnas skabs kyi bde ba/_'phral gyi bde ba tsam/_bsgrub pa'i rnam par dpyod pa'i tshul dang bral ba yang de 'dras kyi de red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁོའི་སྐབས་འདིར་ཛ་ཌ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐ་ན་སྔ་མའི་གཅིག་གི་ད་དལ་འབྱོར་དངོས་གནས་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་པས།
  kho'i skabs 'dir dza Da de 'dras kyi tha na snga ma'i gcig gi da dal 'byor dngos gnas ga re zer dgos red pas/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་འགའ་ཤས་དེ་འདྲས་ཡོད་དུས་ཙམ་པ། སྐབས་དེ་དུས་ངས་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་པས་ཟེར་ན།
  bod kyi lo rgyus kyi gnas tshul thog la 'ga' shas de 'dras yod dus tsam pa/_skabs de dus ngas ga re byas pa red pas zer na/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཛ་ཌ་རལ་པའི་ཅོད་པན་ཟེར་ན་ད་ཛ་ཌ་ཟེར་ནའི་ད་རལ་པ་རེད་པ། ཅོད་པན་ཅན་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་ལ་སོགས་པ། ཁ་བ་རི་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་དུ་ཐོབ་པ་ཆོས་རྒྱལ་རིམ་པར་བྱོན་པ་རྣམས་དང་ཟེར།
  dza Da ral pa'i cod pan zer na da dza Da zer na'i da ral pa red pa/_cod pan can chos rgyal mes dbon rnam gsum la sogs pa/_kha ba ri ba'i bsod nams kyi bgo skal du thob pa chos rgyal rim par byon pa rnams dang zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ད་ཨ་ནི་ངས་སྐབས་དེ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་རྦད་དེ་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་དང་ད་ག་ནང་ལྟར་གྱི་ད་དཔེར་ན་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ནི་བསོད་ནམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཐོབ་པ་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་དང་འཁོན་རིགས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ་དང་། ད་ག་ནང་ལྟར་གྱི་ཕག་གྲུའི་རླངས་ཀྱི་གདུང་རྒྱུད་ལ་སོགས་པའི།  
  de 'dras yin dus tsam pa da a ni ngas skabs de la cha bzhag pa yin na/_de ni rbad de chos rgyal mes dbon rnam gsum dang da ga nang ltar gyi da dper na bod ljongs kyi 'gro ba thams cad kyi de ni bsod nams dpag tu med pa thob pa chos rgyal mes dbon rnam gsum dang 'khon rigs dpal ldan sa skya pa dang /_da ga nang ltar gyi phag gru'i rlangs kyi gdung rgyud la sogs pa'i/__
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་བོད་ཁམས་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར་བའི་རྣམ་པར་དཀར་བའི་མཛད་འཕྲིན་མཐའ་དག་ཨེ་མཛད་འཕྲིན་གྱི་གྲགས་སྙན་འ་འུད་སྲིད་པའི་རྩེ་མོ་གནས། སྲིད་པའི་རྩེ་མོ་ལྷ་དང་བཅས་པར་མངོན་པར་ཁྱབ་པའི་ཚུལ་དེ་ནི་དེ་ནི་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་པས།
  de ni bod khams la mnga' dbang bsgyur ba'i rnam par dkar ba'i mdzad 'phrin mtha' dag e mdzad 'phrin gyi grags snyan 'a 'ud srid pa'i rtse mo gnas/_srid pa'i rtse mo lha dang bcas par mngon par khyab pa'i tshul de ni de ni ga re zer dgos red pas/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་ད། ཨེ་བོད་ཀྱི་དེ་ནི་ཆོས་རྒྱལ་རྣམ་པ་དང་། ད་ག་ནང་ལྟར་འཁོན་རིགས་ས་སྐྱ་པདང་། ཕག་གྲུ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན།
  a ni de 'dras kyi dper na da/_e bod kyi de ni chos rgyal rnam pa dang /_da ga nang ltar 'khon rigs sa skya padanga /_phag gru la sogs pa de 'dras kyi dper na/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། རྗེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་དེ་ནི་རྣམ་པར་ དཀར་བའི་མཛད་འཕྲིན་གྱི་གྲགས་སྙན་དེ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་དེ་ཡིན་ན་སྲིད་པའི་རྩེ་མོ། ལྷ་གནས་དང་བཅས་པ་མངོན་པར་རྒྱལ་བའི་ཚུལ་ཀུན་ཏུ་ཤ་ཤི་རི་བོང་། རི་བོང་མཚན་མ་ཙམ་ཟླ་བའི་འོད་འཛིན་པ་བློ་གྲོས་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱེད་པ་མཁས་པའི་ལྷའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་ཝ་ལེར་སྒྲོག་འདོད་པའི་དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན།
  'ong /_rje bo rnams kyis bod la dbang bsgyur ba'i de ni rnam par _dkar ba'i mdzad 'phrin gyi grags snyan de shin tu che ba de yin na srid pa'i rtse mo/_lha gnas dang bcas pa mngon par rgyal ba'i tshul kun tu sha shi ri bong /_ri bong mtshan ma tsam zla ba'i 'od 'dzin pa blo gros rab tu gsal bar byed pa mkhas pa'i lha'i tshogs rnams kyis wa ler sgrog 'dod pa'i de ni de 'dras kyi dper na/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ཟླ་བའི་འོད་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་དཔེར་ན་བློ་གྲོས་དང་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱེད་པ་དེ་ནི་མཁས་པ་ལྷའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ནི་ཝ་ལེར་སྒྲོག་འདོད་པའི་དེབ་ཐེར་འདི་འདི་འདྲ་བ་ཞིག་དགོས་ཤིག
  de ni zla ba'i 'od nang ltar gyi thog nas de ni dper na blo gros dang rab tu gsal bar byed pa de ni mkhas pa lha'i tshogs rnams kyis de ni wa ler sgrog 'dod pa'i deb ther 'di 'di 'dra ba zhig dgos shig
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འདི་འདྲ་བ་ཞིག་རྩོམས་རོགས་ཤིག་བྱས་ནས་དེ་ནི་དེའི་རྩོམས་ཤིག་ཟེར། དེ་ནི་གུ་ཤྲཱི་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་དེ་ནི་མོས་གུས་དང་སེམས་ཀྱིས་བསྐུལ་མ་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ནི་བསྔགས་འོས་ཀྱི་ཡུལ་དང་། དེ་འདྲས་ཀྱི་བསྐུལ་མ་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས། སྐབས་དེ་དུས་ངས་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་གསུང་ན།
  'di 'dra ba zhig rtsoms rogs shig byas nas de ni de'i rtsoms shig zer/_de ni gu shrI bstan 'dzin chos rgyal gyis de ni mos gus dang sems kyis bskul ma byung ba la brten nas de ni bsngags 'os kyi yul dang /_de 'dras kyi bskul ma byung ba la brten nas/_skabs de dus ngas ga re byas pa red gsung na/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྔ་བ་ཆེན་པོས་བཀའ་གནང་ཡས་ཡིན་ན་དེ་ནི་ངས་བསྐུལ་བ་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས། བསྔགས་འོས་ཀྱི་ཡུལ་དམ་པ་རྣམས་ལ་བསྔགས་པ་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་མང་་སྒྲོག་པའི་གླུ་དབྱངས་བླངས་པའི་ཡ་མཚན་དཔལ་གྱིས་སྐྱེ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་བརྟན་པ་ཅིག་ཅར་འཕྲོགས་པས་མིའི་ལྟ་ཅི་སྨོས། སྐབས་གསུམ་པ་ལྷ་རྣམས་ཀྱང་མིའི་ས་གཞི་འདི་ལ་བལྟ་བའི་ཕྱིར་དུ་ཀུན་གསལ་གྱི་ངོས་སུ་རྒྱུ་སྐར་འཆར་བའི་ཟོལ་གྱིས་ལྷགས་སམ་སྙམ་མོ་ཞེས་རབ་སྤེལ་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟན་བཅོས་འདིའི་ཆེ་བ་བརྗོད་པའོ།ཟེར།
  lnga ba chen pos bka' gnang yas yin na de ni ngas bskul ba byung ba la brten nas/_bsngags 'os kyi yul dam pa rnams la bsngags pa brjod pa'i rgyud mang sgrog pa'i glu dbyangs blangs pa'i ya mtshan dpal gyis skye 'gro rnams kyi yid kyi brtan pa cig car 'phrogs pas mi'i lta ci smos/_skabs gsum pa lha rnams kyang mi'i sa gzhi 'di la blta ba'i phyir du kun gsal gyi ngos su rgyu skar 'char ba'i zol gyis lhags sam snyam mo zhes rab spel gyi sgo nas bstan bcos 'di'i che ba brjod pa'o/zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བསྟན་བཅོས་འདི་ཡིན་ན་ད་དེ་འདྲས་གཞན་དག་བསྟན་བཅོས་ནང་ལྟར་བྱས་བྱས། སྐབས་དེ་ལ་ཆ་བཞག་ན་གུ་ཤྲཱི་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། དེ་ནི་རྦད་དེ་ཆོས་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱི་་མཛད་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་རྦད་དེ། འོང་།བསྔགས་པ་བརྗོད་པ་བསྔགས་པ་བརྗོད་ཡུལ་ཚོ་ལ་བསྔགས་པ་བརྗོད། བྱས་ནས་དེ་ནི་རྒྱུད་མང་དེ་འདྲས་སྒྲོག་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ཀྱི་དེ་ནི། ཨེ་ལྷ་ལམ་ཡངས་པོར་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་ལྷ་ཚོས་ཡིན་ནའི་རྦད་དེ་དེ་འདྲས་སྒྲོག་དུས་ཙམ་པ།  
  bstan bcos 'di yin na da de 'dras gzhan dag bstan bcos nang ltar byas byas/_skabs de la cha bzhag na gu shrI bstan 'dzin chos rgyal gyi bskul ba la brten nas/_de ni rbad de chos rgyal rnams kyi mdzad pa la sogs pa de tsho rbad de/_'ong /bsngags pa brjod pa bsngags pa brjod yul tsho la bsngags pa brjod/_byas nas de ni rgyud mang de 'dras sgrog pa'i sgra dbyangs kyi de ni/_e lha lam yangs por yin dus tsam pa de ni lha tshos yin na'i rbad de de 'dras sgrog dus tsam pa/__
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྷ། མི་ཚོ་ལྟ་སྨོས། མིའི་ཚོགས་རྣམས་ད་ལྟ་ཅི་སྨྲོས། ལྷ་རྣམས་ཀྱང་དེ་ནི་རྦད་དེ་ཞེ་པོ་གཅིག་རྦད་དེ་དེ་ཚོ་རྦད་དེ་ཡ་མཚན་པོ་དང་ངོ་མཚར་ཆེན་པོ་མཐོང་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་སྐབས་གསུམ་གྱི་ཨེ། མིའི་ས་གཞི་དེ་ལ་བལྟ་བའི་ཆེད་དུ་དེ་ནི་ཀུན་གསལ་ངོས་སུ་རྒྱུ་སྐར་འཆར་བའི་ཟོལ་གྱིས་དེ་ནི་ལྷགས་སམ་དེ་ནི་རྒྱུ་སྐར་འཆར་ཡས་དེ་ནི། གཙོ་བོ་དེ་ནི་ལྔ་པ་ཆེན་པོས། དེ་ནི་དེབ་ཐེར་རྩོམས་པ་དེའི་དེ་ནི་ངོ་མཚར་བལྟ་ཡས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རྦད་དེ། རྒྱུ་སྐར་འཆར་བའི་ཟོལ་གྱིས་ལྷགས་སམ་སྙམ་མོ་ཟེར་བྱས། རབ་སྤེལ་གྱི་སྒོ་ནས་དེ་ནི་བསྟན་བཅོས་འདིའི་ཆེ་བ་བརྗོད་པ། དེ་ཡིན་ན་ད། ད་བསྟན་བཅོས་འདི་རྦད་དེ་གལ་ཆེ་བའི་རང་བཞིན། བསྟན་བཅོས་འདི་ཡིན་ན། གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་རང་བཞིན་དེ་ཡིན་ན་བསྟན་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  lha/_mi tsho lta smos/_mi'i tshogs rnams da lta ci smros/_lha rnams kyang de ni rbad de zhe po gcig rbad de de tsho rbad de ya mtshan po dang ngo mtshar chen po mthong 'gro dus tsam pa de ni skabs gsum gyi e/_mi'i sa gzhi de la blta ba'i ched du de ni kun gsal ngos su rgyu skar 'char ba'i zol gyis de ni lhags sam de ni rgyu skar 'char yas de ni/_gtso bo de ni lnga pa chen pos/_de ni deb ther rtsoms pa de'i de ni ngo mtshar blta yas kyi ched du rbad de/_rgyu skar 'char ba'i zol gyis lhags sam snyam mo zer byas/_rab spel gyi sgo nas de ni bstan bcos 'di'i che ba brjod pa/_de yin na da/_da bstan bcos 'di rbad de gal che ba'i rang bzhin/_bstan bcos 'di yin na/_gzhan las khyad du 'phags pa'i rang bzhin de yin na bstan pa de 'dras gcig red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཧ་ཅང་ས་ཆེན་སྐྱོང་བའི་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ཨ་ཤྭཏྠ་ཡི་ལྗོན་པའི་དབང་པོ་དར་བའི་མཆོག།  ཧ་རི་ཙན་དན་དཔུང་པ་སྐྱེས་ཀྱི་དབུས་མཐོ་ཨ་ག་རུ་ཡི་རྒྱལ་ཕྲན་ཀུན་གྱིས་ཟླ་བྲལ་བ༎ ཧ་རི་ཀ་ཡི་མགྲིན་དབྱངས་ཁྲིམས་གཉིས་ང་རོས་ཨ་མྲའི་ཡོངས་འདུ་མངའ་འབངས་ཡོངས་ཀྱི་འདབ་མ་འཛུམ༎ ཧ་ཧར་བཞད་པའི་ཕུལ་བྱུང་དགའ་སྟོན་བཟང་པོས་ཨ་མྲི་ཏ་ཡི་སྙིང་པོའི་ཟིལ་དངར་བླ་ན་མེད༎ ཟེར།
  ha cang sa chen skyong ba'i chos ldan rgyal po a shwat+tha yi ljon pa'i dbang po dar ba'i mchog/__ha ri tsan dan dpung pa skyes kyi dbus mtho a ga ru yi rgyal phran kun gyis zla bral ba//_ha ri ka yi mgrin dbyangs khrims gnyis nga ros a mra'i yongs 'du mnga' 'bangs yongs kyi 'dab ma 'dzum//_ha har bzhad pa'i phul byung dga' ston bzang pos a mri ta yi snying po'i zil dngar bla na med//_zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་འདི་དཔེར་ན་ཧ་ཅང་ཡངས་པའི་དེ་ནི་ས་གཞི་ཆེན་པོ་ཆོས་བཞིན་དུ་བདེ་བར་སྐྱོང་བའི་དཔེར་ན། ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ཨ་ཤཱཏྠ་ཟེར་ན། དེ་ནི་རྦད་དེ་ཤིང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལྗོན་ཤིང་རེད་པ། ལྷའི་བྱང་ཆུབ་ལྗོན་ཤིང་དང་མཚུངས་པ་དེ། དེ་དག་གི་དབང་པོའི་ཤིང་དར་བའི་ཤིང་མཆོག་དེ་ནི་ཧ་རི་ཙན་དན་ནམ་ཙན་དན་དཀར་པོ་འོང་དཔུང་པ་སྐྱེས་ཟེར་ན།
  da 'di dper na ha cang yangs pa'i de ni sa gzhi chen po chos bzhin du bde bar skyong ba'i dper na/_chos ldan rgyal po a shAt+th zer na/_de ni rbad de shing byang chub kyi ljon shing red pa/_lha'i byang chub ljon shing dang mtshungs pa de/_de dag gi dbang po'i shing dar ba'i shing mchog de ni ha ri tsan dan nam tsan dan dkar po 'ong dpung pa skyes zer na/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྗོན་ཤིང་གི་ནགས་ཀྱི་དབུས་སུ་མངོན་པར་མཐོ་བ། དེ་ནི་རྦད་དེ་འོང་། དཔེར་ན་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས་བོད་ཡུལ་གྱི་ལྗོན་ཤིང་རྣམས་ཀྱིས་མངོན་པར་མཐོ་བ། དེ་ནི་རྦད་དེ་བྱང་ཆུབ་ལྗོན་ཤིང་ལྟ་བུ་དེ་ཡིན་ན། ཨ་ཀ་རུ་ཡི་རྒྱལ་ཕྲན་ཀུན་གྱིས་འགྲན་པའི་ཟླ་དང་བྲལ་བ། ད་ག་་ནང་ལྟར་དེ་ནི་ལྗོན་ཤིང་དེ་ནི་ཨ་ག་རུ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་དེ་ནི་རྒྱལ་ཕྲན་ཀུན་གྱིས་དེ་ནི་འགྲན་པའི་ཟླ་དང་བྲལ་བ། ཧ་རི་ཀ་སེང་གེ་ཡི་མགྲིན་པ་མགྲིན་དབྱངས་ལུགས་ཟུང་ཁྲིམས་གཉིས་ཀྱི་ང་རོས་ཟེར་ན།
  ljon shing gi nags kyi dbus su mngon par mtho ba/_de ni rbad de 'ong /_dper na gang zer dgos red pas bod yul gyi ljon shing rnams kyis mngon par mtho ba/_de ni rbad de byang chub ljon shing lta bu de yin na/_a ka ru yi rgyal phran kun gyis 'gran pa'i zla dang bral ba/_da ga nang ltar de ni ljon shing de ni a ga ru la sogs pa de 'dras de ni rgyal phran kun gyis de ni 'gran pa'i zla dang bral ba/_ha ri ka seng ge yi mgrin pa mgrin dbyangs lugs zung khrims gnyis kyi nga ros zer na/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཧ་རི་ཀ་སེང་གེ་ཡི་མགྲིན་དབྱངས་ཀྱི་ལུགས་ཟུང་ཁྲིམས་གཉིས་ཀྱི་ང་རོས། ཨ་མྲ་ཡོངས་འདུའི་མངའ་འབངས་ཆོས་ཀྱི་དགའ་དད་སྤྲོ་བའི་འདབ་མ་འཛུམ་པ་ལས་བྱུང་བ་ལས་བྱས་ནས། ཨ་མྲ་ཡོངས་འདུའི་དེ་ནི་ས་གཞི་མངའ་འབངས་ཡོངས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་། སྤྲོ་བ་དང་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྦད་དེ་འདབ་མ་འཛུམ་པ་ལས་བྱུང་བ་ཟེར། 
  ha ri ka seng ge yi mgrin dbyangs kyi lugs zung khrims gnyis kyi nga ros/_a mra yongs 'du'i mnga' 'bangs chos kyi dga' dad spro ba'i 'dab ma 'dzum pa las byung ba las byas nas/_a mra yongs 'du'i de ni sa gzhi mnga' 'bangs yongs kyi dga' ba dang /_spro ba dang de 'dras kyi rbad de 'dab ma 'dzum pa las byung ba zer/_
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཧ་ཧར་བཞད་པའི་སྒྲ་སྒྲོག་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་དགའ་སྟོན་བཟང་པོ་འགྱེད་པ།ཟེར་ན། ཧ་ཧར་བཞད་པའི་དེ་ནི་གད་མོ་གོད་པ་རེད་པ་ཧ་ཧར་བཞད་པའི་སྒྲ་སྒྲོག་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་དགའ་སྟོན་བཟང་པོ་འགྱེད་པ་ཟེར། ཨ་མྲི་ཏ་བདུད་རྩི་སྙིང་པོའི་ཟིལ་པ་ཚར་དུ་དངར་བའམ་ཟིལ་པའི་རོ་དངར་བ་ནི་བླ་ན་མེད་དོ་ཞེས། མཐའ་དག་གཟུགས་རྒྱན་གྱི་སྒོ་ནས་ཆོས་བཞིན་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་པོ་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན།
  ha har bzhad pa'i sgra sgrog pa phul du byung ba'i dga' ston bzang po 'gyed pa/zer na/_ha har bzhad pa'i de ni gad mo god pa red pa ha har bzhad pa'i sgra sgrog pa phul du byung ba'i dga' ston bzang po 'gyed pa zer/_a mri ta bdud rtsi snying po'i zil pa tshar du dngar ba'am zil pa'i ro dngar ba ni bla na med do zhes/_mtha' dag gzugs rgyan gyi sgo nas chos bzhin skyong ba'i rgyal po da de 'dras kyi dper na/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མཛད་པ་དེ་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེ་ནི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གོང་དུ་ཞུས་པ་དེ་ནི་ཨེ་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་ལ་སོགས་པ། ཆོས་བཞིན་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡིན་ན། དེ་ནི་སྤྱིར་ལ་བསྔགས་བརྗོད་གནང་བ་དེ་འདྲས་ཅིག་རེད་ཟེར།
  mdzad pa de la cha bzhag na/_de ni chos kyi rgyal po gong du zhus pa de ni e chos rgyal mes dbon rnam gsum la sogs pa/_chos bzhin skyong ba'i rgyal po thams cad kyi thog la yin na/_de ni spyir la bsngags brjod gnang ba de 'dras cig red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་གཤམ་ལ། སྲིད་ཞིའི་ཁམས་ཀྱི་ལྷ་ལམ་ཡངས་པོའི་ངོས༎ རྒྱལ་བ་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་འོད་དཀར་ཅན༎          བསིལ་ལྡན་ཆུ་སྣོད་སོ་སོར་ཤར་བ་ལས༎  བཀའ་ཁྲིམས་དགེ་བ་བཅུ་དྲུག་ཆ་ཤས་རྫོགས༎ ཟེར།
  da gsham la/_srid zhi'i khams kyi lha lam yangs po'i ngos//_rgyal ba ye shes sgyu ma'i 'od dkar can//__________bsil ldan chu snod so sor shar ba las//__bka' khrims dge ba bcu drug cha shas rdzogs//_zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་སྲིད་པ་དང་ཞི་བའི་ཁམས་ཀྱི་ལྷ་ལམ་ཡངས་པའི་ངོས་སུ་ཟེར། ད་སྲིད་པ་དང་ཞི་བའི་ལྷ་ལམ་ཡངས་པའི་ངོས་སུ། ལྷ་ལམ་ཟེར་ན་ནམ་མཁའ་རེད་པ། ནམ་མཁའ་ཡངས་པའི་ངོས་སུ། རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཕྱག་ན་པད་དཀར་འཆང་བ་གསང་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྱུ་མའི་འོད་དཀར། དེ་ནི་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་དེ་ནི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ནང་ནས་དེ་ནི། གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས། མཁྱེན་བརྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ངོ་བོ་དེ་ནི་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ། ཕྱག་ན་པད་དཀར་འཆང་བ།
  da srid pa dang zhi ba'i khams kyi lha lam yangs pa'i ngos su zer/_da srid pa dang zhi ba'i lha lam yangs pa'i ngos su/_lha lam zer na nam mkha' red pa/_nam mkha' yangs pa'i ngos su/_rgyal ba'i dbang po phyag na pad dkar 'chang ba gsang gsum ye shes kyi sgyu ma'i 'od dkar/_de ni rgyal ba'i dbang po de ni rgyal ba thams cad mkhyen pa nang nas de ni/_gang zer dgos red pas/_mkhyen brtse gcig tu bsdus pa'i ngo bo de ni rgyal ba'i dbang po/_phyag na pad dkar 'chang ba/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྱུ་མའི་འོད་དཀར་ཅན། ཟླ་བ་ཟླ་བ་བསིལ་བའི་ཟེར་དང་ལྡན་པ་གཅིག་ཉིད། ཟླ་བ་བསིལ་བའི་ཟེར་དང་ལྡན་པ་གཅིག་ཉིད། གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ། རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོ། བློན་པོའི་ཚུལ་གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་ཨེ་སྤྲུལ་པ་བརྒྱ་ཕྲག་གདུལ་བྱའི་ཆུ་སྣོད་སོ་སོར་ཤར་བ་ལས་ཟེར།
  de ni 'jig rten dbang phyug gi gsang gsum ye shes kyi sgyu ma'i 'od dkar can/_zla ba zla ba bsil ba'i zer dang ldan pa gcig nyid/_zla ba bsil ba'i zer dang ldan pa gcig nyid/_gangs can ljongs kyi yul gru/_rgyal po dang blon po/_blon po'i tshul gang la gang 'dul gyi e sprul pa brgya phrag gdul bya'i chu snod so sor shar ba las zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་དེ་ནི་མིའི་སྤྲུལ་པ་སོང་ནས། ཡང་འགའ་ཤས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོའིསྤྲུལ་པ།འགའ་ཤས་ནི་བློན་པོའི་སྤྲུལ་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཔེར་ན། གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་མཛད་པ་བརྒྱ་ཕྲག་དེ་འདྲས་བསྟན་ནས་དེ་ནི་ཆུ་སྣོད་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་གདུལ་བྱ། སོ་སོར་དེ་ནི་གང་ལ་གང་འཚམས་ཀྱི་ཆུ་སྣོད་སོ་སོར་དེ་ནི་ཤར་བ་ནང་བཞིན་ཏུ། དེ་ནི་ཆུ་སྣོད་སོ་སོར་དཔེར་ན་ཟླ་བའི་གཟུགས་བརྙན་ཤར་བ་ནང་བཞིན་དུ་ཨ་ནི། ཆོས་བཞིན་དུ་སྤྱོད་པའི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དགེ་བའི་བཅུ་དྲུག་གི་ཆ་ཤས། ཉ་གང་བ་ཟེར་ན།
  e da de 'dras kyi dper na/_'jig rten dbang phyug gi de ni mi'i sprul pa song nas/_yang 'ga' shas kyis rgyal po'isprul pa/'ga' shas ni blon po'i sprul pa la sogs pa de 'dras kyi thog nas dper na/_gang la gang 'dul gyi mdzad pa brgya phrag de 'dras bstan nas de ni chu snod de ni bod kyi gdul bya/_so sor de ni gang la gang 'tshams kyi chu snod so sor de ni shar ba nang bzhin tu/_de ni chu snod so sor dper na zla ba'i gzugs brnyan shar ba nang bzhin du a ni/_chos bzhin du spyod pa'i rgyal po'i bka' khrims rnam par dge ba'i bcu drug gi cha shas/_nya gang ba zer na/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་པའི་བཀའ་ཁྲིམས་ཀྱི་རྣམ་པར་དགེ་བའི་བཅུ་དྲུག་གི་ཆ་ཤས་ཟེར་ན། ཟླ་བ་ལ་དེ་ནི་བཅ་ཨུདྲུག་གི་ཆ་ཤས་གང་བ་ཡིན་ན་ཟླ་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་པ།  
  da de 'dras kyi chos bzhin spyod pa'i bka' khrims kyi rnam par dge ba'i bcu drug gi cha shas zer na/_zla ba la de ni bca udrug gi cha shas gang ba yin na zla ba yongs su rdzogs pa de 'dras gcig red pa/__
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་དེ་འདྲས་ཅིག་ཡང་ན་དེ་ནི་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་དེ་ནི་མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་དེ་ནི་ཁྲིམས་སྲོལ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་འདྲས་ཅིག་རེད་པ། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དེ་འདྲས་རེད།
  e de 'dras cig yang na de ni chos rgyal srong btsan sgam pos de ni mi chos gtsang ma bcu drug de ni khrims srol gyis gtan la phab pa de 'dras cig red pa/_da de 'dras kyi sgo nas de 'dras red/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡོངས་སུ་རྫོགས་སོ་ཞེས། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། བཅུ་དྲུག་གི་ཆ་ཤས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་སུ་ཞེས་སྤྲུལ་གཞི་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཉིད། གཟིགས། ད་སྤྲུལ་པའི་གཞི་དེ་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། སྤྱན་རས་གཟིགས་གཅིག་ཡིན་པ་ད། དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ལྷ་སྐལ་དུ་གྱུར་པའི་དེ་ནི་སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་འགྲོ་དོན་མཛད་པར། མཐའ་དག་གཟུགས་རྒྱན་གྱི་སྒོ་ནས་བསྔགས་པ། སྤྲུལ་གཞི་དེ་ནི་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིན་པ། དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ལྷ་སྐལ་དུ་གྱུར་པའི་སྤྱན་རས་གཟིགས་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ། རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོ་ལ་སོགས་པ། དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་འགྲོ་དོན་མཛད་པའི་དེ་གྱད་དེ་ལ་ཡིན་ན། མཐའ་དག་གཟུགས་ཅན་གྱི་སྒོ་ནས། དཔེའི་སྒོ་ནས་དེ་ནི་ཆེད་དུ་བརྗོད་པ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  yongs su rdzogs so zhes/_da de 'dras kyi dper na/_bcu drug gi cha shas yongs su rdzogs su zhes sprul gzhi spyan ras gzigs nyid/_gzigs/_da sprul pa'i gzhi de gang 'dras red zer na/_spyan ras gzigs gcig yin pa da/_de ni bod kyi lha skal du gyur pa'i de ni sprul pa'i rgyal po la sogs pa 'gro don mdzad par/_mtha' dag gzugs rgyan gyi sgo nas bsngags pa/_sprul gzhi de ni spyan ras gzigs yin pa/_de ni bod kyi lha skal du gyur pa'i spyan ras gzigs de ni rgyal po la sogs pa/_rgyal po dang blon po la sogs pa/_de 'dras kyi dper na 'gro don mdzad pa'i de gyad de la yin na/_mtha' dag gzugs can gyi sgo nas/_dpe'i sgo nas de ni ched du brjod pa de 'dras red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གངས་ཅན་ཀུན་གསལ་མཛེས་མའི་བཞིན་རས་ལ༎ ཐུབ་བསྟན་ནམ་མཁའི་སྒྲོན་མེའི་སྤྱན་གྱི་དཀྱུས༎       ལུང་རྟོགས་འཁྱོག་པའི་སྣང་མཛོད་ལྕགས་ཀྱུ་ཡིས༎ ཕན་བདེའི་འོད་དཀར་གཞོན་ནུ་རིང་ནས་འགུགས༎ ཟེར། ཞེས་གསུངས་ནས།
  gangs can kun gsal mdzes ma'i bzhin ras la//_thub bstan nam mkha'i sgron me'i spyan gyi dkyus//_______lung rtogs 'khyog pa'i snang mdzod lcags kyu yis//_phan bde'i 'od dkar gzhon nu ring nas 'gugs//_zer/_zhes gsungs nas/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གངས་ཅན་གྱི་ས་གཞི་མཐའ་དང་མུ་མེད་པ་ཀུན་གསལ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་དང་རེད་པ། དེ་ཡིས་གངས་ཅན་གྱི་ས་གཞི་དེ་ཡིན་ན། ནམ་མཁའ་ལ་ཆ་བཞག དེ་ཡང་དེ་ནི་མཛེས་མའི་བཞིན་རས་ངོས་ལ་ཆ་བཞག ངོས་ལ་དེ་ནི་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ནམ་མཁའི་སྒྲོན་མེ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་དང་། དེ་ཡང་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་སྤྱན་གྱི་སྤྱན་དཀྱུས་རིང་བ་ལ་ཆ་བཞག
  gangs can gyi sa gzhi mtha' dang mu med pa kun gsal nam mkha' dang mnyam pa dang red pa/_de yis gangs can gyi sa gzhi de yin na/_nam mkha' la cha bzhag_de yang de ni mdzes ma'i bzhin ras ngos la cha bzhag_ngos la de ni thub pa'i bstan pa nam mkha'i sgron me nyi ma'i 'od zer dang /_de yang rnam par bkra ba'i spyan gyi spyan dkyus ring ba la cha bzhag
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ཨེ་མཛེས་མའི་ཞལ་རས་དང་ད་ག་ནང་ལྟར་བོད་ཀྱི་ས་གཞི་དེ་ལ་ཡིན་ན་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ནམ་མཁའི་སྒྲོན་མ་ཉི་མ་དང་། ཉི་མའི་འོད་ཟེར་དང་། 
  da e mdzes ma'i zhal ras dang da ga nang ltar bod kyi sa gzhi de la yin na thub pa'i bstan pa nam mkha'i sgron ma nyi ma dang /_nyi ma'i 'od zer dang /_
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཡང་ད་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་སྤྱན་གྱི་དཀྱུས་རིང་བ། ལུང་དང་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་འཁྱོག་པའི་སྣང་མཛོད་ཟླ་བ་ཚེས་མ་ཐག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉ་གང་བ། ལུང་རྟོགས་བསྟན་པ་དེའི་དེ་ནི་ཡོན་ཏན་འཁྱོག་པའི་སྣང་མཛོད་དེ་ཟླ་བ་ཚེས་མ་ཐག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉ་གང་བ། ཟླ་ཕྱེད་ཀྱི་གཟུགས་དང་དེ་ཡང་ལྕགས་ཀྱུ་ཡི། ལྕགས་ཀྱུའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། སྐྱེ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་དབང་། ཕན་བདེའི་འོད་ཞགས་དཀར་པོ་དེ་སྔར་མེད་པའི། སྔར་མེད་པའི་ཕན་བདེ་གསར་པས་བློ་གྲོས་གཞོན་ནུ། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྔར་མེད་པའི་བློ་གྲོས་གཞོན་ནུ་རིང་ནས་འགུགས་སོ་བྱས་སོ།
  de yang da rnam par bkra ba'i spyan gyi dkyus ring ba/_lung dang rtogs pa'i yon tan 'khyog pa'i snang mdzod zla ba tshes ma thag pa'i dkyil 'khor nya gang ba/_lung rtogs bstan pa de'i de ni yon tan 'khyog pa'i snang mdzod de zla ba tshes ma thag pa'i dkyil 'khor nya gang ba/_zla phyed kyi gzugs dang de yang lcags kyu yi/_lcags kyu'i gzugs su bkod/_skye 'gro rnams kyi yid dbang /_phan bde'i 'od zhags dkar po de sngar med pa'i/_sngar med pa'i phan bde gsar pas blo gros gzhon nu/_da de 'dras kyi thog nas sngar med pa'i blo gros gzhon nu ring nas 'gugs so byas so/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་བྱས། གངས་རིའི་ལྗོངས་འདིར་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་དབུ་བརྙེས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔགས་པ་བྱས། དེ་ཡང་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ལ་དེ་བྱེད་ཡས་དེ་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན།
  lha tho tho ri byas/_gangs ri'i ljongs 'dir thub pa'i bstan pa dbu brnyes pa'i ched du bsngags pa byas/_de yang thub pa'i bstan pa la de byed yas de gang 'dras red zer na/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ད་གང་ཟེར་དགོས་རེད་གངས་ཅན་ས་གཞི་དེ་མཛེས་མའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། མཛེས་མ་དེ་ཡང་མཛེས་མའི་གཟུགས་དེ་ཡང་ཉི་མའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་སོགས་པ། དེ་འདྲས་ཀྱི་གཟུགས་རྒྱན་འཕར་མའི་སྒོ་ནས་དེ་ནི་གཅིག་གི་ད། དེ་ནི་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་གྱི་ཐོག་ལ་ཡིན་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བ་གསུངས་ཡས་དེ་འདྲ་གཅིག་རེད་པ།
  phyogs gcig nas da gang zer dgos red gangs can sa gzhi de mdzes ma'i gzugs su bkod/_mdzes ma de yang mdzes ma'i gzugs de yang nyi ma'i gzugs su bkod pa la sogs pa/_de 'dras kyi gzugs rgyan 'phar ma'i sgo nas de ni gcig gi da/_de ni gangs can ljongs kyi lha tho tho ri gnyan btsan gyi thog la yin na/_sangs rgyas kyi bstan pa dar ba gsungs yas de 'dra gcig red pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨ་ནི་དེ་ནས་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་གྱི་དུས་ལ་བྱས་ན། དཔང་ཀོང་ཕྱག་བརྒྱ་ལ་སོགས་པ་གནམ་ནས་བབས་ཡས།  མདོ་སྡེ་ཟ་མ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་གནམ་ནས་བབས་ཡས་དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་བྱེད་དུས་ཙམ་པ། ཨེ་བོད་ཀྱི་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དེ་ནི་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་དབུ་བརྙེས་པ་ཡིན་བྱས་ནས་གསུངས་ཡས་དེ་འདྲས་རེད་པ། དེ་ལ་དེ་བྱས་ན་ལྔ་བ་ཆེན་པོས་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  a ni de nas lha tho tho ri gnyan btsan gyi dus la byas na/_dpang kong phyag brgya la sogs pa gnam nas babs yas/__mdo sde za ma tog la sogs pa gnam nas babs yas de 'dras kyi de byed dus tsam pa/_e bod kyi de ni sangs rgyas kyi bstan pa de ni lha tho tho ri gnyan btsan gyi thog nas de ni dbu brnyes pa yin byas nas gsungs yas de 'dras red pa/_de la de byas na lnga ba chen pos de 'dras red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྲོང་བཙན་དགེ་བཅུའི་ལེགས་ལམ་ཟླ་ཚེས་ཅན༎ ལོག་སྤྱོད་ར་རིའི་དྲི་མ་ཕྱུང་བའི་འོད༎          གྲགས་སྙན་རལ་པར་སྤུད་ཚེ་མགྲིན་སྔོན་ཅན༎ ས་ལའི་ལྗོངས་སུ་སོང་ཟེར་ལྷ་རྣམས་གླེང་༎ ཟེར་ན།
  srong btsan dge bcu'i legs lam zla tshes can//_log spyod ra ri'i dri ma phyung ba'i 'od//__________grags snyan ral par spud tshe mgrin sngon can//_sa la'i ljongs su song zer lha rnams gleng //_zer na/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་གཙོ་བོ་ཡིན་ན་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་མཛད་རྗེས་ལ་ཆེད་དུ་བསྔགས་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  da de gtso bo yin na srong btsan sgam po'i mdzad rjes la ched du bsngags pa de 'dras gcig red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཡང་དེ་ནི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་དེ་ནི་སྲོལ་གཏོད་པའི།་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་སྲོལ་གཏོད་པའི་དེ་ནི་དགེ་བ་བཅུའི་བཀའ་ཁྲིམས་ལ་སོགས་པ། བཀའ་ཁྲིམས་ལེགས་པའི་ལམ་གྱི་ཟླ་ཚེས་ཅན་ཏེ།
  de yang de ni chos kyi rgyal po srong btsan sgam pos de ni srol gtod pa'i/ srong btsan sgam pos srol gtod pa'i de ni dge ba bcu'i bka' khrims la sogs pa/_bka' khrims legs pa'i lam gyi zla tshes can te/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དགེ་བ་བཅུའི་ལེགས་པའི་ལམ་སྤེལ་བའི་བདག་པོའམ། གཙོ་བོར་གྱུར་པ་གང་གིས་དགེ་བའི་ལས་བཅུའི་ལྡོག་ཟླའམ། དེ་ལས་དེ་ནི་མི་དགེ་བ་བཅུ་ལ་ལྡོག་པ་ལོག་པར་ལྡོག་པ་མི་དགེ་བ་བཅུའི་ར་རིའི་དྲི་མ། དེ་ནི་མ་དགེ་བའི་དྲི་མ་དེ་གྱད་དེ་ནི་དཔེར་ན་སྲོག་གཅོད་མི་གཙང་སྤྱོད་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་མི་དགེ་བ་ར་རིའི་དྲི་མ་དེ་གྱད་དེ་དྲི་མ་དེ་གྱད་དེ། ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱས་ནས་རེད་པ།
  dge ba bcu'i legs pa'i lam spel ba'i bdag po'am/_gtso bor gyur pa gang gis dge ba'i las bcu'i ldog zla'am/_de las de ni mi dge ba bcu la ldog pa log par ldog pa mi dge ba bcu'i ra ri'i dri ma/_de ni ma dge ba'i dri ma de gyad de ni dper na srog gcod mi gtsang spyod pa la sogs pa de 'dras kyi mi dge ba ra ri'i dri ma de gyad de dri ma de gyad de/_yongs su dag par byas nas red pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོད་དང་ལྡན་པ་གང་གིས་ཟེར། འོང་། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་དེ་ནི་བཀའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དེ་ནི་ཟླ་བ་དེ་ཤར་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི། མེ་དགེ་བའི་དྲི་མ་དེ་གྱད་དེ་ཡོངས་སུ་ཕྱུངས་ནས་རེད་པ།
  'od dang ldan pa gang gis zer/_'ong /_srong btsan sgam po'i de ni bka' khrims kyi de ni zla ba de shar dus tsam pa de ni/_me dge ba'i dri ma de gyad de yongs su phyungs nas red pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཕྱུང་ནས་གང་གི་སྒྲ་སྙན་མངོན་པར་གསལ་བ་སྐྱེ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་རལ་བའི་རྩེ་མོ་གྱུར་པ་དེ་ནི། གང་གིས་སྒྲ་སྙན་དེ་ནི་རྦད་དེ་སྐྱེ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རལ་པའི་རྩེ་མོ་དེ་ནི་མངོན་པར་བཅས་པ་དེའི་ཚེ་ན།ཟེར། 
  phyung nas gang gi sgra snyan mngon par gsal ba skye 'gro rnams kyi ral ba'i rtse mo gyur pa de ni/_gang gis sgra snyan de ni rbad de skye 'gro thams cad kyi ral pa'i rtse mo de ni mngon par bcas pa de'i tshe na/zer/_
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཕལ་པའི་ཟླ་བ་རལ་པའི་རྒྱན་དུ་བྱེད་པ་མགྲིན་སྔོན་ཅན་ལྷ་ཆེན་དྲག་པོ་དབང་ཕྱུག་ཀྱང་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་གཟི་བརྗིད་མ་བཟོད་པར་མིའི་ས་སྟེང་འདིར་སྡོད་མི་དགོས་པར། ས་ལའི་ལྗོངས་སུ་སོང་ཞེས་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་དེ་ལྟར་བསྔགས་སོ་ཟེར། བྱས་ནས་ད་སྔར་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི་མགྲིན་སྔོན་ཅན་ནི་ཟེར་ན་ལྷ་ཆེན་དྲག་པོ་དབང་ཕྱུག་ཟེར་ཡས་དེ་ལ་ཡིན་ན། དེ་ནི་དེ་གཅིག་ཡོའོ་རེད་པ།
  phal pa'i zla ba ral pa'i rgyan du byed pa mgrin sngon can lha chen drag po dbang phyug kyang srong btsan sgam po'i gzi brjid ma bzod par mi'i sa steng 'dir sdod mi dgos par/_sa la'i ljongs su song zhes lha rnams kyi de ltar bsngags so zer/_byas nas da sngar lo rgyus thog la cha bzhag na de ni mgrin sngon can ni zer na lha chen drag po dbang phyug zer yas de la yin na/_de ni de gcig yo'o red pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རལ་པའི་རྒྱན་དུ་དེ་ནི་ཟླ་བ་གཅིག་ཡོའོ་རེད་པ། ཟླ་བ་ཚེས་པ་གཅིག་ཡོའོ་རེད་པ། དེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་དེ་ནི་ཟླ་བ་དེ་ཡིན་ན། རྦད་དེ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་ཟླ་བ་དེ་བོད་ལྗོངས་ཚང་མ་ལོགས་ལ་ཤར་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་མགྲིན་སྔོན་ཅན་དེ་ནི་ཁོ་ར་ཡིན་ནའི་སྡོད་མ་ཐུབ་པ་ནང་ལྟར་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་གཟི་བརྗིད་མ་བཟོད་པར། དེ་ནི་མིའི་ས་གཞིའི་ཐོག་ལ་སྡོད་མ་ཐུབ་པར་ས་ལའི་ལྗོངས་ནས་དེ་ནི་། ནམ་མཁའ་ལ་ཕྱིན་སོང་ཟེར་ཡས་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་འདྲ་ཡིན་ན་ཡིན་ཟེར་ཡས་ཞེས་སོ། ཟེར། བཤད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་བྱས་ནས་ད་རབ་སྤེལ་སྒོ་ནས་དེ་འདྲས་གསུངས་བ་གཅིག་རེད་པ།
  ral pa'i rgyan du de ni zla ba gcig yo'o red pa/_zla ba tshes pa gcig yo'o red pa/_de yin dus tsam pa srong btsan sgam po'i de ni zla ba de yin na/_rbad de srong btsan sgam po'i zla ba de bod ljongs tshang ma logs la shar dus tsam pa/_de ni mgrin sngon can de ni kho ra yin na'i sdod ma thub pa nang ltar srong btsan sgam po'i gzi brjid ma bzod par/_de ni mi'i sa gzhi'i thog la sdod ma thub par sa la'i ljongsns de ni /_nam mkha' la phyin song zer yas lha rnams kyis de 'dra yin na yin zer yas zhes so/_zer/_bshad kyi yo'o red byas nas da rab spel sgo nas de 'dras gsungs ba gcig red pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཞེས་རབ་སྤེལ་གྱི་སྒོ་ནས་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་དགེ་བཅུའི་ཁྲིམས་བཅས་པའི་མཛད་པར་ཆེད་དུ་བསྔགས་པའོ་བྱས་ནས། དེ་ཡིན་ན་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་དགེ་བཅུའི་ཁྲིམས་མཛད་པ་ལ་དེ་ནི་ཆེད་དུ་བསྔགས་བརྗོད་གནང་བ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  zhes rab spel gyi sgo nas srong btsan sgam pos dge bcu'i khrims bcas pa'i mdzad par ched du bsngags pa'o byas nas/_de yin na srong btsan sgam pos dge bcu'i khrims mdzad pa la de ni ched du bsngags brjod gnang ba de 'dras red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡིད་བསྲུབས་ཀྱིས་བརླམས་སྡིག་ལྟའི་སེམས་འཆང་རིགས༎ ལེགས་བྱས་སྣང་བ་འགོག་ཚེ་ཁྲི་སྲོང་ལྷས༎       ཐབས་མཁས་འཕྲུལ་གྱིས་སྤེལ་བའི་དགེ་ལེགས་འོད༎ སྤུར་རྒྱལ་ཡངས་པའི་ས་ལ་ཀུན་ཏུ་འབར༎ ཟེར་ན། ད་འདི།
  yid bsrubs kyis brlams sdig lta'i sems 'chang rigs//_legs byas snang ba 'gog tshe khri srong lhas//_______thabs mkhas 'phrul gyis spel ba'i dge legs 'od//_spur rgyal yangs pa'i sa la kun tu 'bar//_zer na/_da 'di/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐབས་དེ་ལ་ཡིན་ན་ད་གོང་དུ་ཡིན་ན་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་མཛད་རྗེས་དེ་བྱས། བོད་ཀྱི་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་དང་། ད་ག་ནང་ལྟར་འོང་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་དང་། མངའ་བདག་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད་པ། བྱས་ཙང་། སྐབས་དེ་ལ་གོང་ལ་ཡིན་ན་དེ་ནི་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་མཛད་པ་ལ་བསྟོད་བསྔགས་བྱེད་ཡས་དང་གཉིས་པ་དེ་ལ་ཡིན་ན་རྦད་དེ་འོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་ལ་དཔེར་ན་བསྟོད་བསྔགས་ཞུས་ཡས། 
  skabs de la yin na da gong du yin na srong btsan sgam po'i mdzad rjes de byas/_bod kyi mes dbon rnam gsum gyi nang nas srong btsan sgam po dang /_da ga nang ltar 'ong chos rgyal khri srong lde btsan dang /_mnga' bdag khri ral pa can de 'dras yo'o red pa/_byas tsang /_skabs de la gong la yin na de ni srong btsan sgam po'i mdzad pa la bstod bsngags byed yas dang gnyis pa de la yin na rbad de 'o khri srong lde btsan la dper na bstod bsngags zhus yas/_
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐྱེ་འགྲོའི་ཡིད་སྲུབས་པ་པོ་བདུད་ཀྱིས་སེམས་རྒྱུད་བརླམས་པའི་སྡིག་པའི་ལྟ་བའི་སེམས་འཆང་བ་མ་ཞང་ཁྲོམ་པ་སྐྱེས་སོགས་ཟེར་ན། དེ་ནི་བདུད་ཀྱིས་སེམས། དེ་ནི་བདུད་ཀྱིས་སེམས་རྒྱུད་བརླམས་པ་དེ་ནི་སྡིག་པའི་ལྟ་བ་འཆང་བ་མ་ཞང་ཁྲོམ་པ་སྐྱེས་ལ་སོགས་པས་དེ་ནི་གང་འདྲས་ཟེར་རེད་ན། དེ་ཚོས་དཔེར་ན་གཅིག་གི་བོན་གྱི་བསྟན་པ་སྤེལ་ཡས་ལ་སོགས་པ། བོན་སྤེལ་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྤེལ་བའི་ལེགས་བྱས་སྣང་བ།
  skye 'gro'i yid srubs pa po bdud kyis sems rgyud brlams pa'i sdig pa'i lta ba'i sems 'chang ba ma zhang khrom pa skyes sogs zer na/_de ni bdud kyis sems/_de ni bdud kyis sems rgyud brlams pa de ni sdig pa'i lta ba 'chang ba ma zhang khrom pa skyes la sogs pas de ni gang 'dras zer red na/_de tshos dper na gcig gi bon gyi bstan pa spel yas la sogs pa/_bon spel yas la sogs pa de 'dras kyi thog nas de ni sangs rgyas bstan pa spel ba'i legs byas snang ba/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སངས་རྒྱས། སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྤེལ་ཡས་ཐོག་ལ་ཨ་ནི་འགོག་རྐྱེན་ཡིན་ན་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་བཟོས་པ་དེ་འདྲས་ཅིག་རེད། ཟེར།
  sangs rgyas/_sangs rgyas bstan pa spel yas thog la a ni 'gog rkyen yin na shin tu chen po bzos pa de 'dras cig red/_zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་ཡིན་ན་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ཡིན་ན་ག་རེ། འཕྲུལ་གྱི་ལྷས་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མཛད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཨེ། ངོ་མཚར་འཕྲུལ་གྱི། ངོ་མཚར་རྦད་དེ་དེ་ནི་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་རྦད་དེ་མ་ཞང་ཁྲོམ་པ་སྐྱེས་ཚར་བཅད་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡིན་ན་ཐབས་མཁས་མང་པོ་སྟོན་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡོའོ་རེད་པ།
  de nas yin na khri srong lde'u btsan yin na ga re/_'phrul gyi lhas thabs la mkhas pa'i mdzad pa bsam gyis mi khyab pa'i e/_ngo mtshar 'phrul gyi/_ngo mtshar rbad de de ni srong btsan sgam pos rbad de ma zhang khrom pa skyes tshar bcad yas la sogs pa de 'dras kyi thog la yin na thabs mkhas mang po ston pa de 'dras gcig yo'o red pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མཛད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ངོ་མཚར་འཕྲུལ་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཉི་མ་ལྟར་སྤེལ་བ་དེས་རྟག་ཏུ་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་ཕན། ཨེ། ཉི་མ་ལྟར་སྤེལ་བ་དེས་རྟག་ཏུ་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་འཕྲལ་ཡུན་ཕན་དང་བདེ་བའི་དགེ་ལེགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་རྣོན་པོས་སྤུར་རྒྱལ་ཡངས་པའི་ས་ལ་འོང་། ས་ལ་དུས་ཀུན་ཏུ་འབར་རོ་ཟེར་བྱས་བྱས། ཡིན་ན་ད་དེ།
  de ni thabs la mkhas pa'i mdzad pa bsam gyis mi khyab pa'i ngo mtshar 'phrul gyis sangs rgyas kyi bstan pa nyi ma ltar spel ba des rtag tu 'gro ba rnams la phan/_e/_nyi ma ltar spel ba des rtag tu 'gro ba rnams la 'phral yun phan dang bde ba'i dge legs kyi 'od zer rnon pos spur rgyal yangs pa'i sa la 'ong /_sa la dus kun tu 'bar ro zer byas byas/_yin na da de/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཨ་ནི་དེ་གང་རེད་གཅིག་གི་ད་མ་ཞང་ཁྲོམ་པ་སྐྱེས་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོའི་དཔེར་ན་སྡིག་སེམས་དེ་གྱད་དེ་བཅོམ། སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྤེལ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤེལ་ནས་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་ད་ཉི་མ་དེས་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་ནི་དགེ་ལེགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་རྣོན་པོས་དེ་ནི་སྤུར་རྒྱལ་ཡངས་པར་དེ་ནི་ཉི་མ་དེས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་སོང་གསུངས་ཡས།
  khri srong lde'u btsan thog la cha bzhag na/_a ni de gang red gcig gi da ma zhang khrom pa skyes la sogs pa de tsho'i dper na sdig sems de gyad de bcom/_sangs rgyas bstan pa spel/_sangs rgyas kyi bstan pa spel nas da de 'dras kyi dper na da nyi ma des 'gro ba thams cad la de ni dge legs kyi 'od zer rnon pos de ni spur rgyal yangs par de ni nyi ma des kun tu khyab song gsungs yas/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཡིན་ན་ད་རིགས་མིན་གྱི་རྒྱུའི་སྒོ་ནས་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་སྐུ་དུས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་པའི་ཆེད་དུ་མཛད་་པའོ་ཟེར།
  de yin na da rigs min gyi rgyu'i sgo nas khri srong lde'u btsan gyi sku dus rgyal ba'i bstan pa dar zhing rgyas par mdzad pa'i ched da umdzd pa'o zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས། ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་སྐུ་དུས་ལ་དེ་ནི་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་དུས་སྐབས་དེ་འདྲས་ཅིག་ཡིན་གསུངས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་པ། དེ་གཅིག་བྱས། ད་དེ་བོད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་གཉིས་པ་དེ། དེ་བྱས ད་གསུམ་པ་དེ་ནི་རལ་བའི་དེ་རེད། ཆོས་རྒྱལ་མངའ་བདག་རལ་པ་ཅན་ལ་བསྟོད་པ་གནང་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད།
  da de srong btsan sgam pos/_khri srong lde'u btsan gyi sku dus la de nirgyl ba'i bstan pa dar zhing rgyas pa'i dus skabs de 'dras cig yin gsungs kyi yo'o red pa/_de gcig byas/_da de bod kyi chos rgyal mes dbon rnam gsum gyi nang nas gnyis pa de/_de byas_da gsum pa de ni ral ba'i de red/_chos rgyal mnga' bdag ral pa can la bstod pa gnang pa de 'dras gcig red/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རལ་པའི་ཟུར་ཕུད་བླ་བྲེར་བྲེས་པའི་མཁར༎ ཐུན་མཚམས་ལང་ཚོའི་སྡེ་ཡིས་ལེགས་འཁྱུད་པས༎        བདུད་སྡེའི་རྒྱལ་མཚན་ནགས་ཀྱི་མེ་ཁྱེར་དག། གངས་ལྡན་རྭ་བའི་ངོས་ལས་ཕྱི་རོལ་བརྒལ༎ ཟེར་ན་ད་དེ།
  ral pa'i zur phud bla brer bres pa'i mkhar//_thun mtshams lang tsho'i sde yis legs 'khyud pas//________bdud sde'i rgyal mtshan nags kyi me khyer dag/_gangs ldan rwa ba'i ngos las phyi rol brgal//_zer na da de/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གསུངས་ཡས་དེ་མངའ་བདག་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་གྱི་ཐུགས་ལ་ཆ་བཞག་ན། གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན།
  gsungs yas de mnga' bdag khri ral pa can gyi thugs la cha bzhag na/_gang 'dras red zer na/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁོང་རང་དེ་ནི་དབུ་སྐྱེས་རལ་པ་ཅན་རེད་པ། རལ་པ་དེ་ནི་རལ་པ་དེ་ནི་གཡས་གཡོན་གཉིས་ལ་བརྐྱངས་ནས་དེ་ནིརླ་པའི་སྒང་ལ་དེ་ནི་རལ་པའི་རྩེ་ལ་དར་བཏགས། དར་བཏགས་པའི་སྒང་ལ་དེ་ནི་དགེ་འདུན་དང་ད་ག་ནང་ལྟར་གོས་དཀར་ལྕང་ལོ་ཅན་འོ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་བཞུགས་སོ་གསོལ་བའི་འོང་། མཆོད་ཅིང་བཀུར་བའི་བླ་བྲེར་བྲེས་པའི་ནམ་མཁར་ཟེར་ན།
  khong rang de ni dbu skyes ral pa can red pa/_ral pa de ni ral pa de ni g.yas g.yon gnyis la brkyangs nas de nirl pa'i sgang la de ni ral pa'i rtse la dar btags/_dar btags pa'i sgang la de ni dge 'dun dang da ga nang ltar gos dkar lcang lo can 'o de 'dras yin na bzhugs so gsol ba'i 'ong /_mchod cing bkur ba'i bla brer bres pa'i nam mkhar zer na/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། རལ་པའི་དེའི་སྤྱི་གཙུག་ལ་དར་བཏགས་པ་དེ་བླ་བྲེའི་ཚུལ་དུ་བཀོད། ནམ་མཁར་ཐུན་མཚམས་དམར་སེར་ལང་ཚོའི་མདངས་ལྡན་ཆོས་གོས་མནབས་པ། ད་ག་ནང་ལྟར་དེའི་སྒང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཐུན་མཚམས་དམར་སེར་དགེ་སློང་གི་ཆོས་གོས་ཟེར་ཡས་དེ་ནི་ཐུན་མཚམས་དམར་སེར་གྱི་དེ་ནི་ལང་ཚོ་དང་ལྡན་པ་དེ་འདྲས་རེད་པ། 
  'ong /_ral pa'i de'i spyi gtsug la dar btags pa de bla bre'i tshul du bkod/_nam mkhar thun mtshams dmar ser lang tsho'i mdangs ldan chos gos mnabs pa/_da ga nang ltar de'i sgang la cha bzhag na thun mtshams dmar ser dge slong gi chos gos zer yas de ni thun mtshams dmar ser gyi de ni lang tsho dang ldan pa de 'dras red pa/_
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་རིག་པ་དང་གྲོལ་བའི་འཕགས་ཚོགས་དགེ་འདུན་འདུས་པའི་སྡེ་དང་ད་ག་ནང་ལྟར་གོས་དཀར་ལྕང་ལོའི་སྡེ་ལ་སོགས་པ། དགེ་འདུན་དབུ་སྡེ་གཉིས་ཟེར་ཡས་དེ་དེ་ནི་བཞུགས་སོ་བཅུག་པ་ཡིན་ཟེར་ཡས་དེ་ཨ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ལ་ཡོའོ་རེད་པ། 
  de ni rig pa dang grol ba'i 'phags tshogs dge 'dun 'dus pa'i sde dang da ga nang ltar gos dkar lcang lo'i sde la sogs pa/_dge 'dun dbu sde gnyis zer yas de de ni bzhugs so bcug pa yin zer yas de a ni lo rgyus thog la yo'o red pa/_
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་ལེགས་པར་འཁྱུད་པར་མཛད་པས་གཞན་དུ་ན་བདུད་སྡེའི་རྒྱལ་མཚན་ནགས་ཀྱི་སྲིན་བུ་མེ་ཁྱེར་མི་དགེ་བ་བཅུ་ལ་བག་མེད་པར་སྤྱོད་པ་དག་གངས་ལྡན་རི་བོའི་ཐ་གྲུ་བྲེས་པའི་ཞིང་མཆོག་འདིར་ཁོར་ཡུག་རྭ་བའི་ངོས་ལས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་བརྒལ་བ་སྟེ། ཟེར། དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་དེ་ནི་རྦད་དེ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་བཀའ་དྲིན་་གནང་བ། ཁོ་ཁ་གཏུག་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེ་ནི་བདུད་སྡེའི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ནགས་ཀྱི་སྲིན་བུ་ད་རྦད་དེ་སོ་སོ་བློས་གང་ཡང་བྱེད་ཡིན་མ་འདོད་ན།
  byas nas legs par 'khyud par mdzad pas gzhan du na bdud sde'i rgyal mtshan nags kyi srin bu me khyer mi dge ba bcu la bag med par spyod pa dag gangs ldan ri bo'i tha gru bres pa'i zhing mchog 'dir khor yug rwa ba'i ngos las phyi rol tu brgal ba ste/_zer/_de 'dras kyi dper na srong btsan sgam pos de ni rbad de rgyal ba'i bstan pa la shin tu bka' drin gnang ba/_kho kha gtug la cha bzhag na/_de ni bdud sde'i rgyal mtshan gyi nags kyi srin bu da rbad de so so blos gang yang byed yin ma 'dod na/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཚོ་ལ་ཡིན་ན། བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་ལ་བསྡད་མ་ཐུབ་པ་དེ་ནི་རྦད་དེ་ཨེ། འོང་། བོད་ཀྱི་ས་གཞིའི་ནང་ནས་ཡིན་ན་ནི་ཁྱོན་ནས་རྩ་བ་ནས་ལྷག་མེད་པ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་བརྒལ་བ་སྟེ་ཟེར།
  de tsho la yin na/_bod kyi sa mtshams la bsdad ma thub pa de ni rbad de e/_'ong /_bod kyi sa gzhi'i nang nas yin na ni khyon nas rtsa ba nas lhag med pa nang ltar gyi thog nas phyi rol tu brgal ba ste zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་དེ་ནི་དེ་གསུངས་ཡས་དེ། གང་འདྲས་ཟེར་སྐབས་དེ་དུས་ཆ་བཞག་ན། དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ལྗོངས་ལ་ཆ་བཞག་ནའི་གངས་ཅན་ས་ལའི་སྨན་ལྗོངས་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེ་ནི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད། དགེ་བ་བཅུ་ལ་སྤྱོད་པ་ལས་དེ་ནི་ད་ག་ནང་ལྟར་གྱི་དཔེར་ན།
  de'i de ni de gsungs yas de/_gang 'dras zer skabs de dus cha bzhag na/_de ni bod kyi ljongs la cha bzhag na'i gangs can sa la'i sman ljongs la cha bzhag na/_de ni skye bo thams cad/_dge ba bcu la spyod pa las de ni da ga nang ltar gyi dper na/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མི་དགེ་བ་བཅུ་ལ་སྤྱོད་པའི་སྐབས་ཁྱོན་ནས་མེད་པ་ནང་ལྟར་ཨེ། མི་དགེ་བ་བཅུ་ལ་སྤྱོད་པ་དེ་དེ་ནི་མིང་གི་ལྷག་མ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཏོ་ཟེར། ཞེས་རིགས་པའི་རྒྱུའི་སྒོ་ནས་མངའ་བདག་ཁྲི་རལ་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཆེས་ཆེར་རྒྱས་པར་མཛད་པ་དེ་ལ་བསྔགས་པའོ་ཟེར།
  mi dge ba bcu la spyod pa'i skabs khyon nas med pa nang ltar e/_mi dge ba bcu la spyod pa de de ni ming gi lhag ma tsam du gyur to zer/_zhes rigs pa'i rgyu'i sgo nas mnga' bdag khri ral pas sangs rgyas kyi bstan pa ches cher rgyas par mdzad pa de la bsngags pa'o zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འདི་དེ་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཨ་ནི་མཛད་པ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་ལས་མངའ་བདག་རལ་པ་ཅན་ལ་བསྟོད་བསྔགས་བརྗོད་པ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  'di de chos rgyal mes dbon rnam gsum gyi a ni mdzad pa mes dbon rnam gsum las mnga' bdag ral pa can la bstod bsngags brjod pa de 'dras red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མ་རིག་སྟུག་པོར་འཕྱན་བྱེད་དགྲ་སྡེའི་ལྷར༎ མངོན་པར་འཁོན་བའི་བདུད་རྩི་བོད་ཡུལ་ཟོང་༎         འཐུངས་པས་ཆོས་སྲིད་བདག་པོ་ས་སྐྱ་པ༎ སྟོབས་ལྡན་དགྲ་ཅན་གཉིས་པ་ས་འདིར་སྣང་༎ ཟེར།
  ma rig stug por 'phyan byed dgra sde'i lhar//_mngon par 'khon ba'i bdud rtsi bod yul zong //_________'thungs pas chos srid bdag po sa skya pa//_stobs ldan dgra can gnyis pa sa 'dir snang //_zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་་འདི་དེ་རེད་པ། འོང་དཔེར་ན་དེ་ཆ་བཞག་ན། ད་འོང་ཆོས་རྒྱལ་གདུང་རྒྱུད་ཀྱི་ད་བོད་ལ་ཆ་བཞག་ན་དབང་བསྒྱུར་བའི་མཇུག་ལ་ཡིན་ན། བོད་ལ་ཆ་བཞག་ན་ས་སྐྱ་བས་བོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་ཡས་གཅིག་བྱུང་ཡོའོ་རེད་པ་བྱས་ཙང་ད་དེའི་ཐོག་ལ་བསྟོད་བསྔགས་གནང་ང༼བ་༽དེ་འདྲས་རེད།ཟེར།
  da 'di de red pa/_'ong dper na de cha bzhag na/_da 'ong chos rgyal gdung rgyud kyi da bod la cha bzhag na dbang bsgyur ba'i mjug la yin na/_bod la cha bzhag na sa skya bas bod la dbang bsgyur byed yas gcig byung yo'o red pa byas tsang da de'i thog la bstod bsngags gnang nga(ba )de 'dras red/zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མ་རིག་སྟུག་པོར་འཕྱན་བྱེད་ད་ལྟའི་བྱས་ཙང་མིའི་སྲོག་ལ་འཚེ་བ་སོགས་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་དུ་གྱུར་ཅིང་། གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པའི་སྐབས་མ་རིག་པ་་་་ལམ་དུ་འཕྱན་བྱེད་དགྲ་སྡེའི་ལྷ་སྟེ། སྲིན་པོ་སྐྱ་རེངས་ཁྲག་མེད་མ་དང་། ད་ག་ནང་ལྟར་གི་ཐོག་ཚ་ལྷ་བོ་དཔའ་བོ་སྟག་གི་སྲས་ཨེ། གཡའ་སྤང་སྐྱེས་མངོན་པར་འཁོན་པས་ཟེར་ད་དེ་ནས།
  ma rig stug por 'phyan byed da lta'i byas tsang mi'i srog la 'tshe ba sogs nyon mongs pa'i dbang du gyur cing /_gnas dang gnas ma yin pa'i skabs ma rig pa lam du 'phyan byed dgra sde'i lha ste/_srin po skya rengs khrag med ma dang /_da ga nang ltar gi thog tsha lha bo dpa' bo stag gi sras e/_g.ya' spang skyes mngon par 'khon pas zer da de nas/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་འོང་ག་རེ་ཟེར། ད་ནི་སྲིན་བུ་སྐྱ་རེངས་ཁྲག་མེད་མ་དང་ད་ནང་ལྟར་དེ་ནི་ཐོག་ཚ་དཔའ་བོ་གཉིས་ཨ་ནི་དེ་ནི་མངོན་པར་འཁོན་ནས་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན།
  de ni 'ong ga re zer/_da ni srin bu skya rengs khrag med ma dang da nang ltar de ni thog tsha dpa' bo gnyis a ni de ni mngon par 'khon nas ga re byas pa red zer na/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་སྐྱ་རེངས་ཁྲག་མེད་མ་བསད་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོའོ་རེད་པ། དེ་འདྲས་མངོན་པར་འཁོན་པའི་ནང་ནས་འཁོན་པའི་དེ་ནི་སྲིན་པོའི་ལག་ནས་གཡའ་གྲུམ་སིལ་མ་ཕྲོགས་ཏེ། ད་ནི་སྲིན་བུ་སྐྱ་རེངས་ཁྲག་མེད་མ་ནང་ནས་སྲིན་པོ་གཡའ་གྲུན་སིལ་མ་ཕྲོགས་ནས། ཐོག་ཚ་དཔའ་བོས་གངགནང་པ་རེད་ཟེར་ན།
  e skya rengs khrag med ma bsad pa la sogs pa de 'dras kyi lo rgyus yo'o red pa/_de 'dras mngon par 'khon pa'i nang nas 'khon pa'i de ni srin po'i lag nas g.ya' grum sil ma phrogs te/_da ni srin bu skya rengs khrag med ma nang nas srin po g.ya' grun sil ma phrogs nas/_thog tsha dpa' bos gangagananga pa red zer na/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རང་དང་འདུས་པའི་བདུད་རྩིར་གྲུབ་པ་ཟེར་ན། དེ་ནི་ཐོག་ཙ་དཔའ་བོས་གཡའ་གྲུམ་སིལ་མ་ཕྲོགས་ནས། དེ་ནི་རང་ཉིད་དང་འདུས་པ་ལས། བྱུང་བའི་དེ་ནི། འཁྲུངས་བའི་དེ་ནི་བདུད་རྩིར་གྲུབ་པ་འཁོན་པར་སྐྱེས་ཞེས་འཁོན་གྱི་གདུང་རྒྱུད་དེ་ཐོག་མར། ད་དེ་འདྲས་འཁོན་ནས་ཕན་ཚུན་འཁོན་པའི་བར་ལ་དེ་བུ་སྐྱེས་སོང་།ཟེར་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་དེ་ཡིན་ན་ཐོག་མའི་གདུང་རྒྱུད་དེ་ནི་འཁོན་གྱི་གདུང་རྒྱུད་དེ་ནི་ཐོག་མའི་འབྱུང་ཁུངས་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་པ།
  rang dang 'dus pa'i bdud rtsir grub pa zer na/_de ni thog tsa dpa' bos g.ya' grum sil ma phrogs nas/_de ni rang nyid dang 'dus pa las/_byung ba'i de ni/_'khrungs ba'i de ni bdud rtsir grub pa 'khon par skyes zhes 'khon gyi gdung rgyud de thog mar/_da de 'dras 'khon nas phan tshun 'khon pa'i bar la de bu skyes song /zer byas nas de 'dras de yin na thog ma'i gdung rgyud de ni 'khon gyi gdung rgyud de ni thog ma'i 'byung khungs de 'dras gcig red pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་དེ་འདྲ་འཁོན་གྱི་གདུང་རྒྱུད་ཀྱིས་བོད་ཡུལ་གྱི་ཟོང་ངམ། ས་ལ་སྤྱོད་པའི་དགེ་མཚན་གྱི་བདུད་རྩི་འཐུངས་པ་སྟེ། བོད་ཡུལ་ཟོང་ངམ་ད་ག་ནང་ལྟར་ས་ལ་སྤྱོད་པའི་དགེ་མཚན་གྱི་བདུད་རྩི་འཐུངས་པ་དེ། བོད་ཁམས་ཁུལ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བས་ཆོས་དང་སྲིད་ཀྱི་བདག་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ་ཞེས་སུ་གྲགས་པ་ནི།
  byas tsang de 'dra 'khon gyi gdung rgyud kyis bod yul gyi zong ngam/_sa la spyod pa'i dge mtshan gyi bdud rtsi 'thungs pa ste/_bod yul zong ngam da ga nang ltar sa la spyod pa'i dge mtshan gyi bdud rtsi 'thungs pa de/_bod khams khul la dbang bsgyur bas chos dang srid kyi bdag po dpal ldan sa skya pa zhes su grags pa ni/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྲིན་པོ་འདུལ་བ་ལ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་ཤིང་། དེ་ནི་ཡིན་ན་རྦད་དེ་སྲིན་པོ་འདུལ་བ་ལ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་ཤིང་། སྔོན་གྱི་ལྷ་ཞེས་འཇིག་རྟེན་ན་སྟོབས་དང་ལྡན་པར་གྲགས་པ་ལྷ་མིན་གྱི་དབང་པོ་སྒྲ་གཅན་གཉིས་པ་དེ་ནི་འོང་སྲིན་པོ་འདུལ་བ་ལ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་ཤིང་སྔོན་གྱི་ལྷ་ཞེས་འཇིག་རྟེན་ན་སྟོབས་དང་ལྡན་པར་གྲགས་པར་ལྷ་མིན་དབང་པོསྒྲ་གཅན། དེ་ནི་ལྷ་མིན་གྱི་དབང་པོ་སྒྲ་གཅན་གཉིས་པ་བོད་ཁམས་ཀྱི་ས་འདིར་ལྷགས་སོ།
  srin po 'dul ba la mchog tu bsngags shing /_de ni yin na rbad de srin po 'dul ba la mchog tu bsngags shing /_sngon gyi lha zhes 'jig rten na stobs dang ldan par grags pa lha min gyi dbang po sgra gcan gnyis pa de ni 'ong srin po 'dul ba la mchog tu bsngags shing sngon gyi lha zhes 'jig rten na stobs dang ldan par grags par lha min dbang posgr gcan/_de ni lha min gyi dbang po sgra gcan gnyis pa bod khams kyi sa 'dir lhags so/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ས་འདིར་སྣང་ངོ་ཞེས་ཤིན་གཞོན་གྱི་སྒོ་ནས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པས་བོད་ཁམས་ཡོངས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་ལྷ་མིན་གྱིས་སྲིན་པོ་བཏུལ་བའི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྦྱར་ཏེ་ཆེད་དུ་བསྔགས་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  sa 'dir snang ngo zhes shin gzhon gyi sgo nas dpal ldan sa skya pas bod khams yongs la dbang bsgyur ba lha min gyis srinpo btul ba'i gtam rgyud dang sbyar te ched du bsngags pa de 'dras gcig red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ་ལ་གསུངས་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད།
  de dpal ldan sa skya pa la gsungs pa de 'dras gcig red/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རིན་ཆེན་བདུན་གྱིས་འདོད་རྒུར་མངའ་བསྒྱུར་བའི༎  ས་དབང་རྒྱལ་པོའི་གོ་སར་གནམ་གྱི་མཐོངས༎       སྒོ་འཕར་ཡངས་པའི་སྒོ་ནས་བུམ་བཟང་གིས༎ སྤྱི་བོར་དབང་བསྐུར་སྡེ་སྲིད་ཕག་མོ་གྲུ ད་དེ།
  rin chen bdun gyis 'dod rgur mnga' bsgyur ba'i//__sa dbang rgyal po'i go sar gnam gyi mthongs//_______sgo 'phar yangs pa'i sgo nas bum bzang gis//_spyi bor dbang bskur sde srid phag mo gru_da de/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མཇུག་མ་དེ་ད་ས་སྐྱ་པའི་དབང་བསྒྱུར་མཇུག་བསྒྲིལ་བའི་མཇུག་ལ་སྡེ་སྲིད་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་དབང་བསྒྱུར་མགོ་འཚུགས་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་པ།
  mjug ma de da sa skya pa'i dbang bsgyur mjug bsgril ba'i mjug la sde srid phag mo gru pa'i dbang bsgyur mgo 'tshugs pa de 'dras gcig red pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཡིན་ན་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཚང་དགོས་པ་ཟེར་ན།དེ་ནི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཟེར་ན། འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ནོར་བུ་འོང་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ་ཟེར་ཡས་དེ། དེ་འདྲས་ཀྱི་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ལ་སོགས་པ། ཚང་དགོས་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་པ།
  de yin na 'khor lo rin po che la sogs pa 'khor los bsgyur ba'i rgyal po tshang dgos pa zer na/de ni 'khor los bsgyur ba'i rgyal po/_'khor los bsgyur ba'i rgyal po zer na/_'khor lo rin po che la sogs pa de 'dras kyi nor bu 'ong 'khor lo rin po che zer yas de/_de 'dras kyi rin po che sna bdun la sogs pa/_tshang dgos pa de 'dras gcig red pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱལ་སྲིད་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་གྱི་འདོད་རྒུའི་དཔལ་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར་བ་ཡངས་པའི་ས་ཆེན་པོ་ལ་སྟོབས་ཀྱིས་དབང་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་གོ་སར་གནམ་གྱི་མཐོངས་སྒོ་འཕར་ཡངས་པའི་སྒོ་ནས། གནམ་བསྐོས་ཏཱ་མིང་གོང་མའི་ལུང་ལས། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་སྔོན་མ་ནས་ཟེར་ན་རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་ལ་སོགས་པ།འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་ཟེར་ཡས་དེ།  དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད་པ།  སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་རྙིང་མའི་དུས་སྐབས་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཡངས་པའི་འཁོར་ལོའི་སྟོབས་ཀྱིས་དབང་བསྒྱུར་བའི་དེ་ནི་རྒྱལ་པོའི་གོ་སར་གནམ་གྱི་མཐོངས་ནས་སྒོ་འཕར་ཡངས་པའི་ཐོག་ནས།
  rgyal srid rin chen sna bdun gyi 'dod rgu'i dpal la mnga' dbang bsgyur ba yangs pa'i sa chen po la stobs kyis dbang bsgyur ba'i rgyal po'i go sar gnam gyi mthongs sgo 'phar yangs pa'i sgo nas/_gnam bskos tA ming gong ma'i lung las/_da de 'dras kyi thog nas da sngon ma nas zer na rgyal srid sna bdun la sogs pa/'khor los bsgyur ba zer yas de/__de 'dras yo'o red pa/__skabs de dus de ni rnying ma'i dus skabs la cha bzhag na/_yangs pa'i 'khor lo'i stobs kyis dbang bsgyur ba'i de ni rgyal po'i go sar gnam gyi mthongs nas sgo 'phar yangs pa'i thog nas/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གནམ་བསྐོས་གོང་མ་ཏཱ་མིང་གི་ལུང་བུམ་བཟང་གི་ལུང་ལས། བུམ་བཟང་གི་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་བདག་པོར་སྤྱི་བོར་དབང་བསྐུར་བ་ཟེར།
  gnam bskos gong ma tA ming gi lung bum bzang gi lung las/_bum bzang gi de ni bod kyi bdag por spyi bor dbang bskur ba zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ཨེ།དབང་བསྐུར་བ་སྡེ་སྲིད་ཕག་མོ་གྲུ་པས་ཟེར་ན།  ཐོག་མ་དེ་དེ་རེད་པ། ཏཱ་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱན་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་སྡེ་སྲིད་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་སྡེ་སྲིད་དབུ་བཙུགས་ནས། ཨོའོ་དེའི་མཇུག་ལ་ཨ་ནི་ཨེ། ཏཱ་མིང་གོང་མས་ཡིན་ནའི་དེའི་མཇུག་མ་ཐོག་ལ་ཡིན་ན་། 
  de ni e/dbang bskur ba sde srid phag mo gru pas zer na/__thog ma de de red pa/_tA si tu byang chub rgyan mtshan gyi thog nas sde srid phag mo gru pa'i sde srid dbu btsugs nas/_o'o de'i mjug la a ni e/_tA ming gong mas yin na'i de'i mjug ma thog la yin na /_
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ཨེ། ལུང་ལས་ཐོབ་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་རེད་པ། དེ་འདྲས་ཀྱི་གྲུ་པ་ལ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་འོས་སོ་ཟེར་ན། ད་དེ་ཡིན་ན་དེ་སྲིད་ཕག་མི་གྲུ་པས་བོད་ཡོངས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་ལ་ཆེད་དུ་བསྔགས་པ་དེ་འདྲས་ཅིག་རེད་ཟེར།
  de ni e/_lung las thob pa de 'dras kyi red pa/_de 'dras kyi gru pa la mchog tu bsngags 'os so zer na/_da de yin na de srid phag mi gru pas bod yongs la dbang bsgyur ba la ched du bsngags pa de 'dras cig red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་མ་སྔོན་བྱོན་ས་སྤྱོད་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས༎   བོད་འབངས་འདབ་བརྒྱ་བཞད་པའི་ཕན་བདེའི་འོད༎       སྤྲོས་ཚེ་ཉིན་བྱེད་བདག་གིས་ཅི་བྱ་ཞེས༎  གནོད་སྦྱིན་ཕྱོགས་ཀྱི་འཁྲིག་པའི་ཁྱིམ་དུ་བྲོས༎ ཟེར།
  e ma sngon byon sa spyod lha rnams kyis//___bod 'bangs 'dab brgya bzhad pa'i phan bde'i 'od//_______spros tshe nyin byed bdag gis ci bya zhes//__gnod sbyin phyogs kyi 'khrig pa'i khyim du bros//_zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འོང་ད། ད་བོད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ་གཅིག་ལ་བསྔགས་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  da de 'ong da/_da bod kyi chos rgyal gcig la bsngags pa de 'dras gcig red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་མ་ཧོ་ངོ་མཚར་ཆེ་ཟེར། གངས་ཅན་ས་ལའི་སྨན་ལྗོངས་འདིར་སྔོན་བྱོན་ས་ལ་སྤྱོད་པ། འཕྲུལ་གྱི་ལྷ་བཙན་པོ་རིམ་པར་བྱོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཟེར།
  e ma ho ngo mtshar che zer/_gangs can sa la'i sman ljongs 'dir sngon byon sa la spyod pa/_'phrul gyi lha btsan po rim par byon pa rnams kyis zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ག་ནང་ལྟར་བོད་འབངས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་འདབ་བརྒྱ། དེ་ནི་འདབ་བརྒྱ་འདབ་བརྒྱ་པདྨ་ཀུན་ནས་བཞད་པའི་དེ་ནི་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། འོད་ཀུན་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་ད་འདབ་བརྒྱ་པདྨ་བཞད་པའི་དེ་ནི་ད་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་འོད་ཀུན་ལ་སྙོམ་པར་སྤྲོས་ཏེ། རྟག་ཏུ་བདེ་དགའི་དཔལ་ལ་སྦྱོར་བའི་དུས་རབས་བཟང་པོ་འཆར་བ་དེའི་ཚེ་ཟེར་ན།
  da ga nang ltar bod 'bangs bde skyid kyi dpal la spyod pa rab tu dga' ba'i 'dab brgya/_de ni 'dab brgya 'dab brgya pad+ma kun nas bzhad pa'i de ni phan pa dang bde ba'i nyi ma'i 'od zer/_'od kun phan pa dang bde ba'i da 'dab brgya pad+ma bzhad pa'i de ni da phan pa dang bde ba'i nyi ma'i 'od zer 'od kun la snyom par spros te/_rtag tu bde dag'i dpal la sbyor ba'i dus rabs bzang po 'char ba de'i tshe zer na/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ནམ་མཁའི་ངོས་སུ་ཉིན་མོར་རྒྱུ་ཞིང་། པདྨའི་ཁ་འབྱེད་ནུས་པ་ཙམ་གྱི་ཉིན་བྱེད་ཕལ་པ་དག་གིས་ཅི་བྱ་ཞེས། ད་དེའི་ཐོག་ནས་ཆ་བཞག་ན། ནམ་མཁའི་ཁ་ལ་རྒྱུ་བའི་ཉིན་མ་དེ་ཡིན་ན། ད་སྔར་གཞན་དག་ཕལ་པ་ཉིན་མ་ངས་ཡིན་ན་གང་ཟེར་ན་ནི། ཉིན་མའི་ནང་ལ་གཅིག་གི་པདྨ་ཁ་འབྱེད་ཕྱེ་ཙམ་གྱི་མ་གཏོགས། དེ་ནི་གཞན་དག་ད་ངས་གཞན་དག་ཕན་འདོགས་གའི་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར། 
  nam mkha'i ngos su nyin mor rgyu zhing /_pad+ma'i kha 'byed nus pa tsam gyi nyin byed phal pa dag gis ci bya zhes/_da de'i thog nas cha bzhag na/_nam mkha'i kha la rgyu ba'i nyin ma de yin na/_da sngar gzhan dag phal pa nyin ma ngas yin na gang zer na ni/_nyin ma'i nang la gcig gi pad+ma kha 'byed phye tsam gyi ma gtogs/_de ni gzhan dag da ngas gzhan dag phan 'dogs ga'i yo'o ma red zer/_
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དཔེར་ན། གང་ཟེར་དགོས་རེད་ཕན་པ་དང་བདེ་བ་དེ་སྐྱེས་ཐུབ་པ་དེ་འདྲས་ཡོའོ་་མ་རེད་ཟེར།
  skye ba thams cad kyi dper na/_gang zer dgos red phan pa dang bde ba de skyes thub pa de 'dras yo'o ma red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས། བདག་གི་ཅི་བྱ་ཞེས། གདུང་བའི་ངག་དང་བཅས་དགུན་གྱི་དུས་ཤིན་ཏུ་སྐྱོ་བར་འོས་པ་ཉིན་མའི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ།འོང་དགུན་གྱི་དུས་ཤིན་ཏུ་སྐྱོ་བར་འོས་པ་ཉིན་མ་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་བགྲོད་པའི་མཚམས་བཞག་སྟེ། དབྱར་གྱི་དུས་སྟོན་བཟང་པོ་ཅི་དགར་འགྱེད་པའི་ཉི་མ་གནོད་སྦྱིན་གྱི་ཕྱོགས་བྱང་བགྲོད་ཀྱིས་འཁྲིག་པའི་ཁྱིམ་དུ་རིངས་པ་རིངས་པའི་འགྲོས་ཀྱིས་བྲོས་སོ་ཞེས།
  byas nas/_bdag gi ci bya zhes/_gdung ba'i ngag dang bcas dgun gyi dus shin tu skyo bar 'os pa nyin ma'i lho phyogs su/'ong dgun gyi dus shin tu skyo bar 'os pa nyin ma lho phyogs su bgrod pa'i mtshams bzhag ste/_dbyar gyi dus ston bzang po ci dgar 'gyed pa'i nyi ma gnod sbyin gyi phyogs byang bgrod kyis 'khrig pa'i khyim du rings pa rings pa'i 'gros kyis bros so zhes/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ཉི་མ་ལྷོ་ཕྱོགས་ནས་དེ་ནི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་བ་དེ་ནི་རྦད་དེ་ཉིན་མ་དེ་ཡིན་ན་བྱང་རོལ་དུ་ཕྱིན་ནས་འཁྲིག་པ་སྤྱོད་པར་རིངས་པ་རིངས་པར་དེ་ནི་ འགྲོས་ཀྱིས་བྲོས་སོ་ཞེས། སེམས་མེད་རབ་རྟོག་གི་སྒོ་ནས་ཨ་ནི་བོད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ་སྤྱི་ལ་བསྔགས་པ་ཡིན་པ། ཆོས་རྒྱལ་སྤྱི་ལ་བསྔགས་སྟངས་བསྔགས་སྟངས་ཡིན་ནའི་དཔེར་ན། དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ་ཚོའི་མཛད་པ་ཉི་མ་ཤར་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་ཉིན་བྱེད་ཕལ་པ་ང་ཡིན་ནའི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ལ་བསྡད་ཀྱི་མི་འདུག་ཟེར།  
  da nyi ma lho phyogs nas de ni byang phyogs su 'gro ba de ni rbad de nyin ma de yin na byang rol du phyin nas 'khrig pa spyod par rings pa rings par de ni _'gros kyis bros so zhes/_sems med rab rtog gi sgo nas a ni bod kyi chos rgyal spyi la bsngags pa yin pa/_chos rgyal spyi la bsngags stangs bsngags stangs yin na'i dper na/_de ni bod kyi chos rgyal tsho'i mdzad pa nyi ma shar dus tsam pa de ni nyin byed phal pa nga yin na'i'jig rten khams la bsdad kyi mi 'dug zer/__
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ཉི་མ་བྱང་བགྲོད་ཀྱི་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་འཁྲིག་པའི་ཁྱིམ་དུ་བྲོས་སོང་ཟེར་ཡས་དེ། དེ་ཡིན་ན་སྙན་ངག་ནང་ནས་བྱས་ན་རབ་རྟོག་གི་རྒྱན་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་རྗེ་ཆོས་རྒྱལ་སྤྱི་ལ་བསྟོད་པ་དེ་འདྲས་ཟེར་ཡིན་ཟེར།
  de ni nyi ma byang bgrod kyi tshul gyi thog nas de ni 'khrig pa'i khyim du bros song zer yas de/_de yin na snyan ngag nang nas byas na rab rtog gi rgyan gyi thog nas bod rje chos rgyal spyi la bstod pa de 'dras zer yin zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། ཁྲིམས་གཉིས་སྲབ་ཀྱིས་མ་གཅུན་རེངས་པའི་གཉར༎  དྲང་རིག་འཛམ་བུ་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཡིས༎      མནན་ཚེ་ངན་སྤྱོད་སྐྱེ་བོའི་བག་ཡངས་ཀུན༎  བཀྲེས་སྐོམ་གདུང་བས་མནར་ལུས་ཇི་བཞིན་སྙམ༎ ཞེས་གསུང་པ་ནི་ཟེར།
  'ong /_khrims gnyis srab kyis ma gcun rengs pa'i gnyar//__drang rig 'dzam bu gser gyi 'khor lo yis//______mnan tshe ngan spyod skye bo'i bag yangs kun//__bkres skom gdung bas mnar lus ji bzhin snyam//_zhes gsung pa ni zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ད་ལྟ་སྔ་མའི་ཆོས་རྒྱལ་རྣམས་ལ་དེ་བྱས། ད་དེ་རྗེས་མ་དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་ལྔ་པ་ཆེན་པོའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གསུངས་ཡོའོ་རེད། ལྔ་པ་ཆེན་པོའི་དུས་སྐབས་ལ་ཆ་བཞག་ན།
  da de da lta snga ma'i chos rgyal rnams la de byas/_da de rjes ma de ni skabs de dus lnga pa chen po'i dus skabs kyi gnas tshul gsungs yo'o red/_lnga pa chen po'i dus skabs la cha bzhag na/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་སྡེ་སྲིད་ཆོས་རྒྱལ། གུ་ཤཱི་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་དེ་རེད་པ། གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས།
  de ni sde srid chos rgyal/_gu shI bstan 'dzin chos rgyal gyi thog nas de ni de red pa/_gang zer dgos red pas/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ། ཨ་ནི་གཙང་པའི་རྒྱལ་པོའི་དཔུང་རོགས་དེ་བཅོམ་པ་དེ་འདྲས་རེད་པ། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་དེ་གསུངས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  e/_a ni gtsang pa'i rgyal po'i dpung rogs de bcom pa de 'dras red pa/_de tsho'i thog la gnas tshul de gsungs kyi yo'o red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཆོས་སྲིད། ཆོས་སྲིད་ཁྲིམས་གཉིས་སྲབ་ཀྱིས་མ་གཅུན་པས་ཟེར། ད་ད་ལྟ་ཆོས་དང་སྲིད་ཀྱིས་དེ་ནི་ཡང་དག་པའི་དེ་ནི་སྲབ་ཀྱིས་མ་གཅུན་པའི་བག་མེད་སྤྱོད་པར་མི་བསྲུན་པའི་རྟ་རྒོད་མ། རྟ་རྒོད་ཇི་བཞིན་དུ་ཤིན་ཏུ་མ་དུལ་བ་རེངས་པའི་གཉའ་བར་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྤྱོད་དགོས་པ་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ཁྲིམས་ཚངས་པའི་དྲང་ཐིག་ལྟར་འདྲོངས་པ་འཛམ་བུ་ཆུ་བོའི་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཤིན་ཏུ་ལྕི་བ་ཡིས་ཟེར།
  chos srid/_chos srid khrims gnyis srab kyis ma gcun pas zer/_da da lta chos dang srid kyis de ni yang dag pa'i de ni srab kyis ma gcun pa'i bag med spyod par mi bsrun pa'i rta rgod ma/_rta rgod ji bzhin du shin tu ma dul ba rengs pa'i gnya' bar tshul bzhin du spyod dgos pa chos ldan gyi rgyal po'i bka' khrims tshangs pa'i drang thig ltar 'drongs pa 'dzam bu chu bo'i gser gyi 'khor lo shin tu lci ba yis zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མནན་པའི་ཚེ་ན་ངན་པའི་སྤྱོད་པ་ལ་ཞུགས་པ། ཚུལ་མིན་སྐྱེ་བོའི་སྤྱོད་པ་བག་ཡངས་པ་ཀུན་ད་གཟོད་རང་ཉིད་གྲོགས་དང་བྲལ་ནས། དཔའ་འཁུམ་པ་བཀྲེས་སྐོམ་གདུང་བས་མནར་བའི་ལུས་ཤིན་ཏུ་རིད་པ། ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྤོབས་པ་དང་བྲལ་བར་གནས་སམ་སྙམ་མོ་ཟེར་ན།
  mnan pa'i tshe na ngan pa'i spyod pa la zhugs pa/_tshul min skye bo'i spyod pa bag yangs pa kun da gzod rang nyid grogs dang bral nas/_dpa' 'khum pa bkres skom gdung bas mnar ba'i lusshin tu rid pa/_ji lta ba bzhin du spobs pa dang bral bar gnas sam snyam mo zer na/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དཔེར་ན་ད་ཁྲིམས་ཀྱི་དཔེར་ན་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་དེ་འདྲས་མནན་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་སོ་སོའི་ངན་སྤྱོད་དེ་གྱད་དེ་ཡིན་ན།
  dper na da khrims kyi dper na gser gyi 'khor los bsgyur ba de 'dras mnan dus tsam pa de ni so so'i ngan spyod de gyad de yin na/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རང་བཞིན་དཔེར་ན། བཀྲེས་སྐོམ་གདུང་བས་མནར་བའི་ལུས་ཤིན་ཏུ་རིད་པར་གནས་སོ་ཟེར། བྱས་ནས་ད་དེ་སྐབས་དེ་དུས་གཙང་པ་རྒྱལ་པོས་དབང་དུ་བསྡུས་པའི་གནས་ལུགས་ཡིན་ན་གསུངས་པ་དེ་འདྲས་ཅིག་རེད་ཟེར། 
  rang bzhin dper na/_bkres skom gdung bas mnar ba'i lus shin tu rid par gnas so zer/_byas nas da de skabs de dus gtsang pa rgyal pos dbang dubsdus pa'i gnas lugs yin na gsungs pa de 'dras cig red zer/_
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བརྣག་ནུས་ལས་འདས་ཕ་རོལ་རྒོལ་བའི་གཡུལ༎  རྣམ་པར་བཅོམ་པའི་མགོ་འཕྲེང་ཁྲག་གིས་བརླན༎      ལན་གཅིག་མིན་པར་གཤེར་བའི་དམར་འོད་ཀྱིས༎  རྒོད་མ་ཁ་དེ་རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་རུ་ཡིབས༎ ཟེར།
  brnag nus las 'das pha rol rgol ba'i g.yul//__rnam par bcom pa'i mgo 'phreng khrag gis brlan//______lan gcig min par gsher ba'i dmar 'od kyis//__rgod ma kha de rgya mtsho'i mtha' ru yibs//_zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་བྱས་ནའི་ད་གཙང་པའི་དུས་སྐབས་ལ་ཆ་བཞག་ན། གཙང་སོག་གཉིས་དེ་ནི་གཡུལ་འགྱེད་ནས་ཆེན་པོ་བྱུང་བ། ཨེ་དེའི་གནས་ཚུལ་གསུང་བ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  da de byas na'i da gtsang pa'i dus skabs la cha bzhag na/_gtsang sog gnyis de ni g.yul 'gyed nas chen po byung ba/_e de'i gnas tshul gsung ba de 'dras red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཤིན་ཏུ་བརྣག་པར་ནུས་པ་སྟེ་བཟོད་པའི་ཡུལ་ལས་ཡོངས་སུ་འདས་པ། ཤིན་ཏུ་བརྣག་པར་ནུས་པ་སྟེ་ཟེར་ན། བཟོད་པའི་ཡུལ་ལས་ཡོངས་འདས་པ་གཙང་སྟོད་རྒྱལ་པོའི་དཔུང་ལ། དཔུང་ཕ་རོལ་པོས་རྒོལ་བ་ངན་པའི་གཡུལ་དག་ཀྱང་འཇིགས་པ་མེད་པར་གུ་ཤྲཱིའི་དཔུང་ཚོགས་ཀྱིས་རྣམ་པར་བཅོམ་སྟེ། ཟེར།
  shin tu brnag par nus pa ste bzod pa'i yul las yongs su 'das pa/_shin tu brnag par nus pa ste zer na/_bzod pa'i yul las yongs 'das pa gtsang stod rgyal po'i dpung la/_dpung pha rol pos rgol ba ngan pa'i g.yul dag kyang 'jigs pa med par gu shrI'i dpung tshogs kyis rnam par bcom ste/_zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཕ་རོལ་གྱི་དེ་ནི་གཙང་པའི་དཔུང་དེ་འདྲས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡང་། དེ་ཚོ་ལ་གུ་ཤྲཱིའི་དཔུང་གིས་དེ་ནི་དཔུང་ཚོགས་དེ་རྣམ་པར་བཅོམས་སྟེ་ཟེར། 
  pha rol gyi de ni gtsang pa'i dpung de 'dras chen po yod pa yin na yang /_de tsho la gu shrI'i dpung gis de ni dpung tshogs de rnam par bcoms ste zer/_
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གྲི་དང་མདུང་ལ་སོགས་པ་རྣོ་དབལ་མཚོན་གྱིས་དེ་ནི་དུམ་བུར་བཅད་པ་དགྲ་བོའི་མགོ། ད་དེ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། ཨེ་དམག་བརྒྱབ་པའི་ཁ་གཏུག་ལ་ཆ་བཞག་ན་གྲི་དང་མདུང་དང་དེ་འདྲས་ཀྱི་སོགས་པ་དགྲ་བོའི་སྐེ་ཐམས་ཅད་བཅད་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི།
  gri dang mdung la sogs pa rno dbal mtshon gyis de ni dum bur bcad pa dgra bo'i mgo/_da de de 'dras kyi dper na/_e dmag brgyab pa'i kha gtug la cha bzhag na gri dang mdung dang de 'dras kyi sogs pa dgra bo'i ske thams cad bcad dus tsam pa de ni/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་སྐེའི་ནང་ནས་ཁྲག་གི་འཕྲེང་བ་དེ་ནི་ཐིགས་ཐིགས་དེ་ནི་དམར་པོ་དེ་འདྲས་ཡོད་པ་དེའང་བརླན་པ་དེ་ཡང་ལན་གཅིག་ཙམ་མིན་པར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཡན་ལག་དང་། ཉིང་ལག་ད་ག་ནང་ལྟར་རེད་པ།
  de ni ske'i nang nas khrag gi 'phreng ba de ni thigs thigs de ni dmar po de 'dras yod pa de'ang brlan pa de yang lan gcig tsam min par yang nas yang du yan lag dang /_nying lag da ga nang ltar red pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་མགོ་དང་རྐང་པ་ལ་སོགས་པ། དེ་འདྲས་མང་པོ་བཅས་པ་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་བཅས་པ་དེ་ནི་ཁྲག་གིས་གཤེར་བའི་དམར་འོད་ཀྱི་འཇིགས་སྣང་མ་བཟོད་པར། དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་དམག་བརྒྱབ་པའི་ཁ་གཏུག་ལ་བྱས་ན། ཁྲག་གི་དཔེར་ན་ས་གཞི་ཁྱབ་པ་ནང་ལྟར་གིས་དེ་ནི་དམར་འོད་དེ་མ་བཟོད་པ་ལ་དེ་ནི།
  da mgo dang rkang pa la sogs pa/_de 'dras mang po bcas pa yan lag dang nying lag bcas pa de ni khrag gis gsher ba'i dmar 'od kyi 'jigs snang ma bzod par/_de 'dras kyi dper na dmag brgyab pa'i kha gtug la byas na/_khrag gi dper na sa gzhi khyab pa nang ltar gis de ni dmar 'od de ma bzod pa la de ni/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒོད་མ་ཁ་ཟེར་ཡས་དེ་དེ་ནི་ཨེ། རྒོད་མ་ཁ་ཟེར་ན་དེ་ནི་བསྐལ་པའི་མེ་དཔུང་ཟེར་ཡས་དེ་ནི། དེ་ན་ལྷ་ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོའི་ཨེ་མཐའ་རུ་ཡིབས་སོ་ཟེར་བྱས་ནས། རྒོད་མ་ཁ་ཟེར་ཡས་དེ་ལྷོ་ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོའི་ཁ་རུ་ཡོད་ཟེར་ཡས་གཅིག་ཨེ་འཇིག་རྟེན་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ལ་ཡོའོ་རེད་པ།
  rgod ma kha zer yas de de ni e/_rgod ma kha zer na de ni bskal pa'i me dpung zer yas de ni/_de na lha phyogs rgya mtsho'i e mtha' ru yibs so zer byas nas/_rgod ma kha zer yas de lho phyogs rgya mtsho'i kha ru yod zer yas gcig e 'jig rten pa'igtm rgyud la yo'o red pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རིག་བྱེད་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཨེ་རྒོད་མ་ཁ་ཟེར་ཡས་མེ་དཔུང་དེས་ཡིན་ན་དེ་ལྷོ་ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་ལ་ཡོད་པ་ཟེར་གྱི་རེད་ཟེར་ཡས་དེ་ནི་ཡིན་ན། སྐབས་དེ་དུས་ཆ་བཞག་ན་དེ་ཡང་ད་རབ་རྟོག་སྒོ་ནས་གསུང་ནས་ག་རེ་རེད། ཟེར་ན།
  rig byed pa'i gtam rgyud la yod pa de 'dras red/_e rgod ma kha zer yas me dpung des yin na de lho phyogs rgya mtsho'imth' la yod pa zer gyi red zer yas de ni yin na/_skabs de dus cha bzhag na de yang da rab rtog sgo nas gsung nas ga re red/_zer na/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ། འཇིགས་རུང་བའི་ཉམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་རྦད་དེ་ཨེ་གཙང་སོག་གཉིས་དམག་དཔུང་གི་ཁ་གཏུག་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེ་ནི་གུ་ཤྲཱིའི་དམག་དཔུང་དེ་ནི་གཙང་པའི་དམག་མིའི་སྐེ་བཅོད་ལ་སོགས་པའི་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་ཁྲག་གི་དཔེར་ན་ག་ས་ག་ལ་དམར་ཐིང་ཐིང་ཆགས་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་རྦད་དེ་རྒོད་མ་ཁ་ཁོ་རང་རང་ཡའི་བཞེད་སྣང་འདྲ་པོ་སྐྱེས་ཐག་ཆོད་ནས། དེ་ནི་ལྷོ་ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་ལ་དེ་ནས་ཕར་བོས་༼བྲོས་༽ཕྱིན་པ་རེད་ཟེར་བྱས་ནས། འཇིགས་རུང་གི་ཉམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་གཙང་སོག་གཡུལ་འགྱེད་པའི་སོག་པོའི་དམག་དཔུང་གི་དེ་ནི་དཔའ་བའི་ཚུལ་ལ་ཆེད་དུ་བརྗོད་པ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར། 
  e/_'jigs rung ba'i nyams kyi thog nas de ni rbad de e gtsang sog gnyis dmag dpung gi kha gtug la cha bzhag na/_de ni gu shrI'i dmag dpung de ni gtsang pa'i dmag mi'i ske bcod la sogs pa'i de 'dras kyi dper na khrag gi dper na ga sa ga la dmar thing thing chags dus tsam pa de ni rbad de rgod ma kha kho rang rang ya'i bzhed snang 'dra po skyes thag chod nas/_de ni lho phyogs rgya mtsho'i mtha' la de nas phar bos (bros )phyin pa red zer byas nas/_'jigs rung gi nyams kyi thog nas de ni gtsang sog g.yul 'gyed pa'i sog po'i dmag dpung gi de ni dpa' ba'i tshul la ched du brjod pa de 'dras red zer/_
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། གསེར་མངལ་སྟོབས་ལ་རྨུགས་འཛིན་འབྱོར་པའི་མཛོད༎  གཅིག་ཏུ་བསྡུས་འདྲའི་སྲིད་ཀུན་དགེ་ཕྱོགས་སུ༎    བསྒྱུར་བས་རྣམ་སྨིན་དཀར་པོའི་ཐིགས་པ་འབུམ༎   འཛག་བྱེད་དམ་པའི་སྤྱོད་ཚུལ་རྨད་དུ་བྱུང་༎ ཟེར་ད་འདི།
  'ong /_gser mngal stobs la rmugs 'dzin 'byor pa'i mdzod//__gcig tu bsdus 'dra'i srid kun dge phyogs su//____bsgyur bas rnam smin dkar po'i thigs pa 'bum//___'dzag byed dam pa'i spyod tshul rmad du byung //_zer da 'di/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཙོ་བོ་ད་གུ་ཤྲཱི་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་། དེ་ནི་མཛད་པ་ལ་བསྔགས་བརྗོད་གནང་པ་དེ་འདྲས་ཅིག་རེད་ཟེར།
  gtso bo da gu shrI bstan 'dzin chos rgyal gyi /_de ni mdzad pa la bsngags brjod gnang pa de 'dras cig red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་གསེར་མངལ་སྟོབས་ལ་ཟེར་ན། གསེར་མངལ་ཟེར་ཡས་དེ་ཚངས་པའི་སྟོབས་དང་ལྡན་ལ། རྨུགས་འཛིན་ཛམྦཧ་ལའི་འབྱོར་པའི་མཛོད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་དང་འདྲ་བ་སྟེ། ཟེར།
  e gser mngal stobs la zer na/_gser mngal zer yas de tshangs pa'i stobs dang ldan la/_rmugs 'dzin dzam+baha la'i 'byor pa'i mdzod gcig tu bsdus pa dang 'dra ba ste/_zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་སྟོབས་ཡིན་ན་ཚངས་པ་ཟེར་མཁན་དེ་སྟོབས་ཆེན་པོ་ཡིན་པ། ད་ག་ནང་བཞིན་ཛམྦྷ་ལ་ཟེར་ཡས་དེ་འབྱོར་པའི་ནང་ནས་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ལ་སོགས། དེ་འདྲས་རེད་པ།
  de ni stobs yin na tshangs pa zer mkhan de stobs chen po yin pa/_da ga nang bzhin dzam+b+ha la zer yas de 'byor pa'i nang nas chen po yin pa la sogs/_de 'dras red pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་དེ་དང་འདྲ་བ་གུ་ཤྲཱི་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་དེ་ནི་བོད་ཁམས་ཡོངས་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར་བའི་སྲིད་འབྱོར་ཀུན་དེ་ནི་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་ལ། སྲིད་འབྱོར་དེ་གྱད་དེ་ཡིན་ན་ཀུན། གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་སྲིད་ཀུན་དགེ་ཕྱོགས། དགེ་བའི་ཕྱོགས་ཏེ་ག་པར་རེད་པས་ཟེར་ན།
  byas tsang de dang 'dra ba gu shrI bstan 'dzin chos rgyal de ni bod khams yongs la mnga' dbang bsgyur ba'i srid 'byor kun de ni lnga pa chen po la/_srid 'byor de gyad de yin na kun/_gcig tu bsdus pa'i srid kun dge phyogs/_dge ba'i phyogs te ga par red pas zer na/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྔ་པ་ཆེན་པོས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་སྲིད་འབྱོར་ཀུན་དེ་ནི་ལྔ་པ་ཆེན་པོར་ཕུལ་བ་རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་ཕྱོགས་སུ་བསྒྱུར་བས་རྣམ་སྨིན་དཀར་པོ་དེ་ཟེར།
  lnga pa chen pos gcig tu bsdus pa'i srid 'byor kun de ni lnga pa chen por phul ba rnam dkar dge ba'i phyogs su bsgyur bas rnam smin dkar po de zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱུ་དགེ་བ་ལ་འབྲས་བུ་བདེ་བའི་ཐིགས་པ་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་ཏུ་འཛག་པར་བྱེད་པ་དེ། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་ཕུལ་བའི་དེ་ནི་རྒྱུ་དགེ་བ་ལ་་འབྲས་བུ་བདེ་བ་ཡིན་པ་རེད་པ།
  rgyu dge ba la 'bras bu bde ba'i thigs pa 'bum phrag gcig tu 'dzag par byed pa de/_da de 'dras kyi dper na phul ba'i de ni rgyu dge ba la 'bras bu bde ba yin pa red pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐིགས་པ་དེ་ནི་གཅིག་ཏུ་ཟགས་པར་བྱེད་པ་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་སྤྱོད་ཚུལ་ནི་སོ་སྐྱེའི་སྤྱོད་ཡུལ་ལས་ཡོངས་སུ་འདས་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བའོ། ཞེས་བརྗོད་ནས། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་དེ་དཔེར་ན། དེ་ནི་དཔེར་ན་འབྱོར་པ་ཅན་ནི་དཔེར་ན། ས་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོ་དེ་ཡིས་ད་རྣམ་པར་དགེ་བའི་ཕྱོགས་སུ་དེ་ནི་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཕུལ་ཡས་ལ་སོགས་པ། དེ་ཚོ་ནི་ད་བསམ་ཀྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་དགེ་བའི་ཨ་ནི་འབྲས་བུ་དགེ་བ། དེ་ནི་བདེ་བའི་ཐིགས་པ་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་ཏུ་འཛག་པར་བྱེད་པའིསྐྱེས་བུ་དམ་པའི་སྤྱོད་ཚུལ་ནི་སོ་སྐྱེའི་སྤྱོད་ཡུལ་ལས་འདས་པ།
  de 'dras kyi thigs pa de ni gcig tu zags par byed pa skyes bu dam pa'i spyod tshul ni so skye'i spyod yul las yongs su 'das pa rmad du byung ba'o/_zhes brjod nas/_da de 'dras kyi spyod yul de dper na/_de ni dper na 'byor pa can ni dper na/_sa gzhi rgya chen po de yis da rnam par dge ba'i phyogs su de ni lnga pa chen po la phul yas la sogs pa/_de tsho ni da bsam kyis mi khyab pa'i dge ba'i a ni 'bras bu dge ba/_de ni bde ba'i thigs pa 'bum phrag gcig tu 'dzag par byed pa'iskyes bu dam pa'i spyod tshul ni so skye'i spyod yul las 'das pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་སྤྱོད་ཡུལ་འདས་པ། འཕགས་ཆེན་དམ་པའི་དེ་ནི་སྤྱོད་ཡུལ་དེ་འདྲས་ཡིན་འདུག་ཟེར་བྱས་ནས།  བྱུང་མིན་གྱི་དཔེའི་སྒོ་ནས། གུ་ཤྲཱིའི་སྟོབས་འབྱོར་དང་གཏོང་ཕོད་ལ་ཆེད་དུ་བསྔགས་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  so so'i skye bo'i spyod yul 'das pa/_'phags chen dam pa'i de ni spyod yul de 'dras yin 'dug zer byas nas/__byung min gyi dpe'i sgo nas/_gu shrI'i stobs 'byor dang gtong phod la ched du bsngags pa de 'dras gcig red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ། མཐོན་པོའི་མངའ་ཐང་ཕུན་ཚོགས་དཔལ་འབྱོར་ཀུན༎ བཀོད་པས་ཁྱད་འཕགས་རྣམ་དཔྱོད་དབྱར་རྔའི་སྒྲས༎      ཆེ་བའི་རྣམ་ཐར་བཟང་པོའི་གཙུག་ཕུད་ཅན༎  ཡ་རབས་དགའ་སྟོན་རྣམ་བཀྲའི་གཤོག་རླབས་ངོམ༎ ཟེར། ཞེས་གསུངས་པ་ནི།
  e/_mthon po'i mnga' thang phun tshogs dpal 'byor kun//_bkod pas khyad 'phags rnam dpyod dbyar rnga'i sgras//______che ba'i rnam thar bzang po'i gtsug phud can//__ya rabs dga' ston rnam bkra'i gshog rlabs ngom//_zer/_zhes gsungs pa ni/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མཐོན་པོའི་རྒྱལ་སྲིད་ལ་གནས་པའི་མངའ་ཐང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ཀུན།ཟེར། རེད་པ་ད།
  mthon po'i rgyal srid la gnas pa'i mnga' thang phun sum tshogs pa'i dpal dang 'byor pa kun/zer/_red pa da/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་རྒྱལ་སྲིད་ལ་གནས་པ་གུ་ཤྲཱི་ལ་ཆ་བཞག་ན་སྟོབས་ལྡན་རྒྱལ་སར་གནས་པ། ད་རྦད་དེ་དབང་བསྒྱུར་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་མཐོན་པོའི་རྒྱལ་སྲིད་ལ་གནས་པ་དེ་འདྲས་རེད་པ། 
  e rgyal srid la gnas pa gu shrI la cha bzhag na stobs ldan rgyal sar gnas pa/_da rbad de dbang bsgyur 'gro dus tsam pa de ni mthon po'i rgyal srid la gnas pa de 'dras red pa/_
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ཀུན། བཀོད་པའི་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་རྒྱུན་ལ་སྤྱོད་པའི། བཀོད་པའི་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་ལས་ལ་སྤྱོད་པ། ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་རྣམ་དཔྱོད་དབྱར་གྱི་རྔ་སྒྲ། དབྱར་སྐྱེས་རྔ་གསང་གི་སྒྲས། རྔ་གསང་གི་དབྱར་སྐྱེས། དེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ། པུལ་དུ་བྱུང་བའི་དེ་ནི་མཛད་པ་རེད་པ། 
  dpal dang 'byor pa kun/_bkod pa'i khyad par 'phags pa rnam dkar dge ba'i rgyun la spyod pa'i/_bkod pa'i khyad par 'phags pa rnam dkar dge ba'i las la spyod pa/_phul du byung ba'i rnam dpyod dbyar gyi rnga sgra/_dbyar skyes rnga gsang gi sgras/_rnga gsang gi dbyar skyes/_des phul du byung ba/_pul du byung ba'i de ni mdzad pa red pa/_
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྔ་པ་ཆེན་པོར་ཕུལ་ཡས་ལ་སོགས་པ། རྣམ་དཀར་དེ་ནི་སོ་སོའི་འབྱོར་པ་དེ་གྱད་དེ་རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་ལས་ལ་ཕྱོགས་ལ་སྤྱོད་ཡས་ཀྱི་དེ་ནི་ཕུལ་ཏུ་བྱུང་བའི་རྣམ་དཔྱོད་དེ། དེ་ནི་དབྱར་སྐྱེས་རྔ་གསང་། དབྱར་གྱི་འབྲུག་སྒྲ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས་རེད་པ།
  lnga pa chen por phul yas la sogs pa/_rnam dkar de ni so so'i 'byor pa de gyad de rnam dkar dge ba'i las la phyogs la spyod yas kyi de ni phul tu byung ba'i rnam dpyod de/_de ni dbyar skyes rnga gsang /_dbyar gyi 'brug sgra nang ltar gyi thog nas red pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྣམ་ཐར་བཟང་པོ་སྟེ་ཟེར། སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་བཟང་པོའི་གཙུག་ཕུད་ཅན་གྱི། ཨེ་འབྲུག་སྒྲ་དེ་འདྲས་སྒྲོག་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་སྐྱེས་བུ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་བཟང་པོ་དེས། འདི་ཡིན་ན་གང་འདྲས་ཅིག་རེད་ཟེར་ན། གཙུག་ཕུད་ཅན་གྱི་དགའ་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྟེ།
  rnam thar bzang po ste zer/_skyes bu dam pa'i rnam thar bzang po'i gtsug phud can gyi/_e 'brug sgra de 'dras sgrog dus tsam pa de ni skyes bu bzang po'i rnam thar bzang po des/_'di yin na gang 'dras cig red zer na/_gtsug phud can gyi dga' ba yongs su rdzogs pa ste/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཙུག་ཕུད་ཅན་དེ་ནི་རྨ་བྱའི་དགའ་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྟེ། རང་གི་ཡོངས། རང་གི་རེ་བ་ཡོངས་སུ་གང་བའི་དགའ་བ་འཕེལ་བཞིན་དུ། ཡ་རབས་དགའ་སྟོན་གྱི་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པའི་རྣམ་པར་བཀྲ་བ། དེ་ནི་རང་གི་འོང་་་་། ཐུགས་རེ་ཡིན་ནའི་ཤིན་ཏུ་གང་ནས་རེད་པ།
  gtsug phud can de ni rma bya'idg' ba yongs su rdzogs pa ste/_rang gi yongs/_rang gi re ba yongs su gang ba'i dga' ba 'phel bzhin du/_ya rabs dga' ston gyi dpal la spyod pa'i rnam par bkra ba/_de ni rang gi 'ong /_thugs re yin na'i shin tu gang nas red pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འཕེལ་བཞིན་དུ་ཡ་རབས་དགའ་སྟོན་གྱི་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པའི་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་མཛད་པ་བཟང་པོའི་གཤོག་རླབས་ངོམ་་བཞིན་དུ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པར་བཞུགས་སོ། ཟེར། དེ་ནི་ད་སྐབས་དེ་དུས། དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་ད། ཨེ་གང་ཟེར་གྱི་རེད།
  'phel bzhin du ya rabs dga' ston gyi dpal la spyod pa'i rnam par bkra ba mdzad pa bzang po'i gshog rlabs ngom bzhin du 'tsho zhing gzhes par bzhugs so/_zer/_de ni da skabs de dus/_de 'dras kyi dper na da/_e gang zer gyi red/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དབྱར་སྐྱེས་རྔ་གསང་རྣམ་དཀར་གྱི་མཛད་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐོག་ནས། དབྱར་སྐྱེས་རྔ་གསང་གི་དེ་ནི་ཡག་པོ་ཡོང་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་རང་ཉིད་ཡིན་ནའི་དཔེར་ན།ཨེ་་་་། རྨ་བྱའི་ཨམ་ཅོག་ལ་འབྲུག་སྒྲ་ཐོས་པ་ནང་བཞིན་གྱི། ད་ག་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས་རྦད།
  dbyar skyes rnga gsang rnam dkar gyi mdzad pa de 'dras kyi thog nas/_dbyar skyes rnga gsang gi de ni yag po yong dus tsam pa/_de ni rang nyid yin na'i dper na/e /_rma bya'i am cog la 'brug sgra thos pa nang bzhin gyi/_da ga nang ltar gyi thog nas rbad/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་དེ་བྱས། ལྔ་བ་ཆེན་པོས་གང་ཟེར། གུ་ཤྲཱི་རང་ཡིན་ན་ཤིན་ཏུ་རྒྱལ་པོ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ། དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་འོང་། རྣམ་པར་བཀྲ་བ་དེ་ནི་དགའ་སྟོན་གྱི་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པའི་རྣམ་པར་བཀྲ་བ། ཨེ་མཛད་པབཟང་པོའི་གཤོག་རླབས་དེ་ནི་ངོམ་བཞིན་དུ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པར་བཞུགས་སོ་ཟེར་། བྱས་ནས་ད།
  de ni de byas/_lnga ba chen pos gang zer/_gu shrI rang yin na shin tu rgyal po yin pa la sogs pa/_de 'dras kyi dper na 'ong /_rnam par bkra ba de ni dga' ston gyi dpal la spyod pa'i rnam par bkra ba/_e mdzad pabazanga po'i gshog rlabs de ni ngom bzhin du 'tsho zhing gzhes par bzhugs so zer /_byas nas da/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྔ་པ་ཆེན་པོས་ད་གུ་ཤྲཱི་སྐབས་དེར་ཡོད་པ་ལ་ཆ་བཞག་ནས། ཡན་ལག་གསུམ་ལྡན་གསུམ་གཟུགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དེ་ནི་གུ་ཤྲཱིའི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་བསྔགས་པ་བརྗོད་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  lnga pa chen pos da gu shrI skabs der yod pa la cha bzhag nas/_yan lag gsum ldan gsum gzugs kyi sgo nas de ni gu shrI'i phul du byung ba rnams la bsngags pa brjod pa de 'dras gcig red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཀྱེ་མ་ཐོས་བསམ་བདུད་རྩི་ཡལ་བོར་ནས༎ ངན་གཡོ་ཟང་ཟིང་རྙོགས་པའི་བཟའ་བཏུང་གིས༎         ལྟོ་བ་ཁེངས་པའི་དྲེགས་ལྡན་མཐོན་པོའི་ཁྲིར༎ འཛེགས་ཀྱང་ཐ་ག་པ་དང་ཁྱད་པར་ཅི༎ ཟེར།
  kye ma thos bsam bdud rtsi yal bor nas//_ngan g.yo zang zing rnyogs pa'i bza' btung gis//_________lto ba khengs pa'i dregs ldan mthon po'i khrir//_'dzegs kyang tha ga pa dang khyad par ci//_zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་འདི་དེ་གསུངས་པ་རེད། ད་འདི་སྐབས་དེ་དུས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་འདྲས་ཅིག་རེད་པཱ་གང་ཟེར། 
  da 'di de gsungs pa red/_da 'di skabs de dus lnga pa chen po la cha bzhag na de 'dras cig red pA gang zer/_
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་རྒྱལ་པོ་གང་ཟེར། ཨེ་གུ་ཤྲཱི་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་ལ་ཆ་བཞག་ན། མཐོན་པའི་ཁྲི་ལ་ཡིན་ན་སོ་སོའི་ཟང་ཟིང་གི་འབྱོར་པ་དེ་གྱད་དེ་ཡིན་ན། དེ་ནི་གང་ཟེར་དགོས་རེད་།
  e rgyal po gang zer/_e gu shrI bstan 'dzin chos rgyal la cha bzhag na/_mthon pa'i khri la yin na so so'i zang zing gi 'byor pa de gyad de yin na/_de ni gang zer dgos red /
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཅིག་གི་ད་དགེ་བའི་ཕྱོགས་སུ་གཏོང་ཡས་དེ་ཚོ་ནི་མིའི་མཛད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  gcig gi da dge ba'i phyogs su gtong yas de tsho ni mi'i mdzad pa bsam gyis mi khyab pa de 'dras red/_zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཞན་དུ་ན་ཟེར། ཀྱེ་མ་གཞུང་ལུགས་མང་པོར་ཐོས་པའི། གཞུང་ལུགས་མང་པོར་ཐོས་པ་དང་། ཐོས་དོན་རྒྱུད་ལ་བསམས་པའི་ཞི་བ་ཆགས་བྲལ་གྱི་བདུད་རྩི་ཡལ་བར་བོར་ནས་དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཞི་བ་ཆགས་བྲལ་གྱི་བདུད་རྩི་ཡལ་བར་བོར་ནས། དེ་ནི་ཕན་པའི་སྤྱོད་པ་གཡོ་དང། ངན་པའི་སྤྱོད་པ་གཡོ་དང་། སྒྱུས་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕུང་པ་སྦྱོར་བའི་ཟང་ཟིང་གི་བཟོ་བ་དང་། 
  gzhan du na zer/_kye ma gzhung lugs mang por thos pa'i/_gzhung lugs mang por thos pa dang /_thos don rgyud la bsams pa'i zhi ba chags bral gyi bdud rtsi yal bar bor nas de ni de 'dras kyi zhi ba chags bral gyi bdud rtsi yal bar bor nas/_de ni phan pa'i spyod pa g.yo dang/_ngan pa'i spyod pa g.yo dang /_sgyus skye bo thams cad la phung pa sbyor ba'i zang zinggi bzo ba dang /_
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་གཞན་དུ་ན་དེ་ནི་རྦད་དེ་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས་དེ་ནི། ཨེ། གཞུང་ལུགས་མང་པོར་ཐོས་བསམ་བྱེད་ཡས་དང་དེ་ནི་ཐོས་དོན་རྒྱུད་ལ་བསམ་པའི་ཞི་བ་ཆགས་བྲལ་གྱི་བདུད་རྩི་ཡལ་བར་བོར་ནས་ད་དེ་ནི་ངན་པའི་སྤྱོད་པ་གཡོ་དང་སྒྱུས་དེ་ནི་ཟུང་དགོས། སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་དང་ཕུང་ལ་སྦྱོར་བའི་ཟང་ཟིང་གི་བཟོ་བ་དང་ཟེར།
  de gzhan du na de ni rbad de de 'dras kyi rgyal po gang zer dgos red pas de ni/_e/_gzhung lugs mang por thos bsam byed yas dang de ni thos don rgyud la bsam pa'i zhi ba chags bral gyi bdud rtsi yal bar bor nas da de ni ngan pa'i spyod pa g.yo dang sgyus de ni zung dgos/_skye bo thams cad dang phung la sbyor ba'i zang zing gi bzo ba dang zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལས་འབྲས་རྙོགས་པའི་བཟའ་བཏུང་གིས་ལྟོ་བ་ཁེངས་པའི་དྲེགས་པ་དང་ལྡན་པ། འོང་།  ལྡན་པའི་རང་ཉིད་ཆེན་པོར་རློམ་སྟེ། མཐོན་པོའི་ཁྲི་ལ་འཛེགས་ཀྱང་ཟེར། ད་འདི་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། དཔལ་འབྱོར་ཆེ་ཙམ་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་རང་ཉིད་ཞེ་པོ་ཡིན་བསམ་ནས་ཁྲི་ལ་འཛེགས་ཀྱང་ཟེར།
  las 'bras rnyogs pa'i bza' btung gis lto ba khengs pa'i dregs pa dang ldan pa/_'ong /__ldan pa'i rang nyid chen por rlom ste/_mthon po'i khri la 'dzegs kyang zer/_da 'di 'dras kyi dper na/_dpal 'byor che tsam yod dus tsam pa de ni rang nyid zhe po yin bsam nas khri la 'dzegs kyang zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ཤེས་བྱའི་བླང་དོར་གང་ཡང་མི་ཤེས་པ། དེ་ནི་ཤེས་བྱའི་བླང་དོར་གང་ཡང་མ་ཤེས་པ་ཐ་ག་པ་དེ་ནི་ཐག་ཁྲི་མཐོན་པོར་འཛེགས་པ་དང་གཅིག་པ་རེད་ཟེར། ཐ་ག་པ་ཟེར་མཁན་དེ་ཐག་ཁྲི་མཐོན་པ་གཅིག་ལ་འཛེགས་ཀྱི་རེད་དའི་ཐག་འཐག་རྒྱུ་མ་གཏོགས་གཞན་དག་ག་གའི་ཤེས་ཡས་ཡོའོ་མ་རེད་པ། དེ་དང་ཁྱད་པར་ག་གའི་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར།
  de ni shes bya'i blang dor gang yang mi shes pa/_de ni shes bya'i blang dor gang yang ma shes pa tha ga pa de ni thag khri mthon por 'dzegs pa dang gcig pa red zer/_tha ga pa zer mkhan de thag khri mthon pa gcig la 'dzegs kyi red da'i thag 'thag rgyu ma gtogs gzhan dag ga ga'i shes yas yo'o ma red pa/_de dang khyad par ga ga'i yo'o ma red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁྱད་པར་གང་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་སྨད་པའི་མཚུངས་སྦྱོར་གྱི་སྒོ་ནས་རང་ཉིད་ཆེན་པོར་རློམ་ཡང་ཐོས་བསམ་འབྲས་བུ་རྒྱུད་ཐོག་མ་མྱང་པའི་ཚུལ་འཛིན་པ་དེ་ལ། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་སུན་འབྱིན། རྒྱལ་པོ་གཞན་དག་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ལ་ཆ་བཞག་ན། དཔེར་ན་སུན་འབྱིན་གནང་བ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  khyad par gang yang med do zhes smad pa'i mtshungs sbyor gyi sgo nas rang nyid chen por rlom yang thos bsam 'bras bu rgyud thog ma myang pa'i tshul 'dzin pa de la/_da de 'dras kyi sun 'byin/_rgyal po gzhan dag la sogs pa de tsho la cha bzhag na/_dper na sun 'byin gnang ba de 'dras red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའོ་ཐོག་ནས་གང་མཚོན་པ་རེད་ཟེར་ན། དེ་ནི་གུ་ཤྲཱིའི་མཛད་པ་དེ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡིན་པ་མཚོན་ཐུབ་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  de'o thog nas gang mtshon pa red zer na/_de ni gu shrI'i mdzad pa de bsam gyis mi khyab pa yin pa mtshon thub pa de 'dras gcig red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། ཡ་རབས་ཚུལ་དུ་རིགས་རུས་ཆོ་འབྲང་གི༎  ཡོངས་འདུའི་ལྗོན་པ་རྒྱས་པ་རྨད་བྱུང་ཡང་༎        ཚེ་ལྡན་བྱ་བའི་སྤྱོད་ཚུལ་མི་ཤེས་ན༎ གསེར་སྐྱོག་སྣོད་དུ་ངན་སྐྱུགས་བླུག་དང་མཚུངས༎ ཟེར།
  'ong /_ya rabs tshul du rigs rus cho 'brang gi//__yongs 'du'i ljon pa rgyas pa rmad byung yang //________tshe ldan bya ba'i spyod tshul mi shes na//_gser skyog snod du ngan skyugs blug dang mtshungs//_zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཞན་དུ་ན་ཟེར། ད་ཡང་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་རང་ཉིད་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས།
  gzhan du na zer/_da yang de 'dras kyi dper na rang nyid gang zer dgos red pas/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡ་རབས་ཀྱི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་རིགས་རུས་ཆོ་འབྲང་གི་ཡོངས་འདུའི་ལྗོན་པ་རྒྱས་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། རང་ཉིད་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་ཟེར། 
  ya rabs kyi skyed mos tshal du rigs rus cho 'brang gi yongs 'du'i ljon pa rgyas pa rmad du byung ba zhig yin yang /_rang nyid de ni rgyal po la sogs pa de 'dras gcig yin pa yin na yang zer/_
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རིགས་རུས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡིན་ན་ཡང་ཟེར། འོང་ད་ཆ་ཆེ་བ་དང་ལྡན་པའམ་ཆེན་པོར་འོས་པའི་བྱ་བའི་འཇུག་ལྡོག་གི་འོང་སྤྱོད་ཚུལ་དེ་ནི་བྱ་བའི་འཇུག་ལྡོག་གི་སྤྱོད་ཚུལ་དེ་ནི། ལེགས་པར་མ་ཤེས་ན།ཟེར།
  rigs rus rmad du byung ba de 'dras gcig yin na yang zer/_'ong da cha che ba dang ldan pa'am chen por 'os pa'i bya ba'i 'jug ldog gi 'ong spyod tshul de ni bya ba'i 'jug ldog gi spyod tshul de ni/_legs par ma shes na/zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་དེ་ནི་གསེར་གྱི་སྐྱོགས་ནང་ལ་ཟེར། གསེར་གྱི་སྐྱོགས་ནང་། སྐྱོགས་ཁོ་ར་རང་ཡིན་ན་དཔེར་ན། ད་གསེར་ཟེར་དུས་ཙམ་པ་རིན་་ཐང་ཅན་དེ་འདྲས་རེད་པ།
  de ni de ni gser gyi skyogs nang la zer/_gser gyi skyogs nang /_skyogs kho ra rang yin na dper na/_da gser zer dus tsam pa rin thang can de 'dras red pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་མི་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ནའི་སོ་སོའི་སྐྱེས་ས་ལ་སོགས་པ་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་རིགས་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ། མཐོན་པོ་དེ་འདྲས་རེད་དའི། ཡིན་ནའི་དེ་ནི་གསེར་གྱི་ནང་ལ་སྤྱོད་པ་དེ་ནི་གསེར་གྱི་སྐྱོགས་ནང་ལ་ངན་པའི་སྐྱུགས་པ་བླུག་པ་དང་མཚུངས་སོ་ཟེར་བྱས་ནས་དེ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན།  རྩ་བའི་དཔེར་ན། སོ་སོ་རང་ཉིད་དཔེར་ན་ཆེན་པོའི་ཨེ་རྒྱུད་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ནའི་སྤྱོད་པ་ངན་པ་བྱས་སོང་ན།
  da mi la cha bzhag pa yin na'i so so'i skyes sa la sogs pa rgyal po rgyal rigs la sogs pa de tsho/_mthon po de 'dras red da'i/_yin na'i de ni gser gyi nang la spyod pa de ni gser gyi skyogs nang la ngan pa'i skyugs pa blug pa dang mtshungs so zer byas nas de de 'dras kyi dper na/__rtsa ba'i dper na/_so so rang nyid dper na chen po'i e rgyud pa la sogs pa de 'dras yin na'i spyod pa ngan pa byas song na/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་རྦད་དེ་གསེར་གྱི་སྐྱོགས་ནང་ལ་དཔེར་ན་ངན་པའི་སྐྱུགས་པ་བླུགས་པ་དང་ཁྱད་པར་མེད་ཟེར། བྱས་ཙང་ད་དེ་འདྲས་རང་ཉིད་ཡ་རབས་བཟང་པོའི་རིགས་སུ་སྐྱེས་ཀྱང་། བླང་དོར་ཚུལ་བཞིན་དུ་མི་སྤྱོད་པའི་དེ་ནི་སྣང་ཚུལ་ལ་དམིགས་ནས་དེ་ནི་རབ་སྤེལ་གྱི་སྒོ་ནས་སུན་འབྱིན་གནང་བ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  de ni rbad de gser gyi skyogs nang la dper na ngan pa'i skyugs pa blugs pa dang khyad par med zer/_byas tsang da de 'dras rang nyid ya rabs bzang po'i rigs su skyes kyang /_blang dor tshul bzhin du mi spyod pa'i de ni snang tshul la dmigs nas de ni rab spel gyi sgo nas sun 'byin gnang ba de 'dras gcig red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མཁས་དང་གྲུབ་པའི་སྐྱེ་བར་ཁས་འཆེས་ནས༎ འཆོད་རྩོད་རྩོམ་པའི་བློ་གྲོས་མཐུ་དམན་པ༎         གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལ་སྤྱོད་པའི་ཚེ་འཕོས་ནས༎ དབུལ་པོའི་ཁྱིམ་དུ་སྐྱེས་དང་ཁྱད་པར་ཅི༎ 
  mkhas dang grub pa'i skye bar khas 'ches nas//_'chod rtsod rtsom pa'i blo gros mthu dman pa//_________gnod sbyin nor la spyod pa'i tshe 'phos nas//_dbul po'i khyim du skyes dang khyad par ci//_
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཞན་དུ་ན། དེ་ནི་རང་ཉིད་མཁས་དང་གྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་སྐྱེ་བོ་ཡིན་པར་མཁས་་་་ རང་ཉིད་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་སྐྱེ་བ་ཡིན་པར་ཁས་འཆེས་ནས། མཁས་པའི་བྱ་བ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་དང་རྩོམ་པར་འཇུག་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་མཐུ་དམན་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ནི་ཟེར།
  gzhan du na/_de ni rang nyid mkhas dang grub pa chen po'i skye bo yin par mkhas _rang nyid mkhas dang grub pa'i skye ba yin par khas 'ches nas/_mkhas pa'i bya ba 'chad rtsod rtsom dang rtsom par 'jug pa'i blo gros kyi mthu dman pa zhig yin na/_ni zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་དེ་ཡང་འདི་ནི་གནོད་སྦྱིན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི། གནོད་སྦྱིན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ནོར་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པ་དག་ཟེར།
  e de yang 'di ni gnod sbyin phun sum tshogs pa'i/_gnod sbyin phun sum tshogs pa'i nor la longs spyod pa dag zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཚེ་འཕོས་ནས་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་དབུལ་པོའི་ཁྱིམ་དུ་སྐྱེས་པ་དང་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་ཟེར། ད་ག་ནང་ལྟར་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡང་། ཨ་ནི་དཔེར་ན་རང་ཉིད་གཅིག་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་སྐྱེ་བ་ཡིན་ན། ཡིན་ཟེར་མཁན་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཞེས་པའི་ཆ་ནས་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་པའི་བྱ་བར་མ་འཇུག་ན།  ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། གནོད་སྦྱིན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དེ་ནི་ནོར་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པ་དག་ཚེ་འཕོས་ནས་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་ལ་དེ་ནི་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་ལ་དབུལ་པོའི་འོང་ཁྱིམ་དུ་སྐྱེས་པ་དང་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་སྟེ། ཁྱད་པར་གང་ཡང་མེད་དོ་ཟེར།
  tshe 'phos nas skye ba phyi ma dbul po'i khyim du skyes pa dang khyad par ci yod zer/_da ga nang ltar de 'dras gcig yod pa yin na yang /_a ni dper na rang nyid gcig mkhas dang grub pa'i skye ba yin na/_yin zer mkhan de 'dras kyi zhes pa'i cha nas 'chad rtsod rtsom gsum pa'i bya bar ma 'jug na/__ga re red zer na/_gnod sbyin phun sum tshogs pa'i de ni nor la longs spyod pa dag tshe 'phos nas skye ba phyi ma la de ni skye ba phyi ma la dbul po'i 'ong khyim du skyes pa dang khyad par ci yod ste/_khyad par gang yang med do zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱ་བ་དེ་ཡང་ཟླ་བོ་དངོས་པོའི་དཔེའི་སྒོ་ནས་རང་ཉིད་དམ་པའི་སྐྱེ་སྲིད་དུ་ཁས་འཆེས་ན་ཡང་བཟང་པོའི་ཡོན་ཏན་དགོས་པ་ལྡོག་ཕྱོགས་ནས་གདམས་པའོ། ཟེར། ད་དེ་སྐབས་དེ་དུས་གང་ལ་ཅིག་གི་རྒྱལ་སྲིད་དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའི་རེད། དཔེར་ན་སུན་འབྱིན་གནང་བ་དེ་འདྲས་ཅིག་རེད་པ།
  bya ba de yang zla bo dngos po'i dpe'i sgo nas rang nyid dam pa'i skye srid du khas 'ches na yang bzang po'i yon tan dgos pa ldog phyogs nas gdams pa'o/_zer/_da de skabs de dus gang la cig gi rgyal srid de ni de 'dras thog la yin na'i red/_dper na sun 'byin gnang ba de 'dras cig red pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མི་འཛད་སྟོབས་འབྱོར་གཏེར་ལ་མངའ་བསྒྱུར་ཡང་༎ འདི་ཕྱིའི་ཕུན་ཚོགས་བསྒྲུབ་པའི་རྣམ་དཔྱོད་མིག།       ལོང་ཚེ་ས་འོག་གནས་པའི་ཀླུ་ཚོགས་དང་༎  སྲང་ལ་བཏེགས་ཚེ་ལྕི་ཡང་གང་གིས་འབྱེད༎ ཟེར།
  mi 'dzad stobs 'byor gter la mnga' bsgyur yang //_'di phyi'i phun tshogs bsgrub pa'i rnam dpyod mig/_______long tshe sa 'og gnas pa'i klu tshogs dang //__srang la btegs tshe lci yang gang gis 'byed//_zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་འདི་ནས་ནམ་ཡང་མི་འཛད་པའི་སྟོབས་དང་འབྱོར་པའི་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ལ་མངའ་བསྒྱུར་བའི། མངའ་བསྒྱུར་ན་ཡང་ཟེར། 
  da 'di nas nam yang mi 'dzad pa'i stobs dang 'byor pa'i gter nam mkha' mdzod la mnga' bsgyur ba'i/_mnga' bsgyur na yang zer/_
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ནམ་མཁའ་རང་ཉིད་དཔེར་ན་མི་འཛད་པའི་སྟོབས་དང་ནམ་མཁའ་མཛོད་ལ་མངའ་བསྒྱུར་བ་དེ་འདྲས་ཅིག་ཡིན་ནའི་ཟེར།
  da nam mkha' rang nyid dper na mi 'dzad pa'i stobs dang nam mkha' mdzod la mnga' bsgyur ba de 'dras cig yin na'i zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འདི་དང་ཕྱི་མ་བདེ་བ་ཕུན་སུམ་ཨེ། འདི་དང་ཕྱི་མ་བདེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་བསྒྲུབ་པའི་རྣམ་པར་དཔྱོད་པའི་མིག་ལོང་ཚེ་ཟེར།
  'di dang phyi ma bde ba phun sum e/_'di dang phyi ma bde ba phun sum tshogs pa'i rgyu bsgrub pa'i rnam par dpyod pa'i mig long tshe zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལོང་ཚེ་ན་དེ་ནི་མིའི་འཇིག་རྟེན་འདིའི་ས་འོག་ཏུ་གནས་ཤིང་། མིའི་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་ས་འོག་གནས་ཤིང་། བླང་དོར་གྱི་གནས་མི་ཤེས་པ་རྨོངས་པ་དུད་འགྲོའི་རིགས་སུ་གཏོགས་པ་ཀླུའི་ཚོགས་དང་། སུ་ཞིག་གི་ཡང་དང་། སུ་ཞིག་ལྕི་བ་ཚད་མའི་སྲང་ལ་བཏེག་པའི་ཚེ་ལྕི་ཡང་གི་ཐ་སྙད་གང་གིས་འབྱེད་པར་ནུས་ཏེ། མཉམ་པ་ཉིད་དོ། ཟེར།
  long tshe na de ni mi'i 'jig rten 'di'i sa 'og tu gnas shing /_mi'i 'jig rten 'di na sa 'og gnas shing /_blang dor gyi gnas mi shes pa rmongs pa dud 'gro'i rigs su gtogs pa klu'i tshogs dang /_su zhig gi yang dang /_su zhig lci ba tshad ma'i srang la bteg pa'i tshe lci yang gi tha snyad gang gis 'byed par nus te/_mnyam pa nyid do/_zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་དཔལ་འབྱོར་ཆེ་བ་རྐྱང་རྐྱང་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཀླུ་ཟེར་ཡས་དེ་ལ་ཡིན་ན་དཔལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  da de 'dras kyi dper na dpal 'byor che ba rkyang rkyang la cha bzhag na/_klu zer yas de la yin na dpal 'byor chen po yo'o red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁོང་ཚོ་ཡིན་ན་ས་འོག་ལ་གནས་པའི་དཔེར་ན་བླ་དོར་ག་གའི་མ་ཤེས་པའི་དེ་ནི་རྨོངས་པའི་གནས་དུད་འགྲོའི་རིགས་སུ་གཏོགས་པ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  khong tsho yin na sa 'og la gnas pa'i dper na bla dor ga ga'i ma shes pa'i de ni rmongs pa'i gnas dud 'gro'i rigs su gtogs pa de 'dras red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁོང་ཚོ་ཡིན་ནའི་ཀླུ་ཟེར་མཁན་དེ་ལ་ཡིན་ན་དཔལ་འབྱོར་ཡིན་ན་ཆེན་པོ་ཡོའོ་རེད་དའི་ཡིན་ནའི་དེ་ཚོ་ལ་གའི་རྨོངས་པ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དུད་འགྲོའི་རིགས་སུ་གཏོགས་པ་དེ་རེད་ཟེར།
  khong tsho yin na'i klu zer mkhan de la yin na dpal 'byor yin na chen po yo'o red da'i yin na'i de tsho la ga'i rmongs pa yin dus tsam pa dud 'gro'i rigs su gtogs pa de red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རང་ཉིད་དཔེར་ན་དཔལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡང་། དེ་ནི་དེ་ལ་རྦད་དེ་དགེ་ཚོགས་ཐོག་ལ་བསྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་ན། དེ་ནི་ཀླུ་དང་གཅིག་པ་རེད ཀླུ་དང་སུ་ཡང་དང་སུ་ལྕི་དེ་ཚད་མའི་སྲང་ལ་བཏེགས་ན་དེ་ནི་ལྕི་ཡང་གི་ཐོག་ནས། ད་ཁྱད་པར་ཁྱོན་ནས་གཅིག་པ་གཅིག་རྐྱང་རེད་ཟེར།
  rang nyid dper na dpal 'byor chen po yod pa yin na yang /_de ni de la rbad de dge tshogs thog la bsgrub pa ma yin na/_de ni klu dang gcig pa red_klu dang su yang dang su lci de tshad ma'i srang la btegs na de ni lci yang gi thog nas/_da khyad par khyon nas gcig pa gcig rkyang red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མཉམ་པ་ཉིད་ལས་ཁྱད་པར་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་མེད་དོ་ཟེར་བྱས་ནས་དེ་ཡང་། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། གཅིག་གི་སྤྱོད་པ་ངན་པ་ལ་སོགས་པ། འོ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ན་རྣམ་དཔྱོད་མིག་དང་ལྡན་པ་དགོས་པ་ལ་གདམས་པ་དེ་འདྲས་ཅིག་ཡིན་ཟེར། 
  mnyam pa nyid las khyad par phra mo tsam yang med do zer byas nas de yang /_da de 'dras kyi dper na/_gcig gi spyod pa ngan pa la sogs pa/_'o de tsho'i thog la yin na rnam dpyod mig dang ldan pa dgos pa la gdams pa de 'dras cig yin zer/_
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁུངས་ལྡན་ལོ་རྒྱུས་མཐོང་བར་རིགས་ལམ་ནས༎  འདྲེན་པའི་རྣམ་འབྱེད་ཤེས་རབ་མཐུ་ཕྲ་ཡང་༎        དམུས་ལོང་གཅིག་པུར་རྒྱུ་བའི་གོམས་སྟབས་བཞིན༎ འགལ་འདུའི་ཁུར་གྱི་ལྕི་བའི་གླེགས་བམ་མང་༎ ཟེར།
  khungs ldan lo rgyus mthong bar rigs lam nas//__'dren pa'i rnam 'byed shes rab mthu phra yang //________dmus long gcig pur rgyu ba'i goms stabs bzhin//_'gal 'du'i khur gyi lci ba'i glegs bam mang //_zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་འདི་ད་ལྟ་དེ་གཅིག་བྱས། མིའི་སྐྱེ་བོའི་སྤྱོད་པའི་ཐོག་ལ་གཅིག་ཆ་བཞག་ན། ད་དེ་ནས་གཞན་དུ་ན་ཟེར།
  da 'di da lta de gcig byas/_mi'i skye bo'i spyod pa'i thog la gcig cha bzhag na/_da de nas gzhan du na zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཤམ་དེར་དེ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དེ་ནི་ད། གླེགས་བམ་ཐོག་ལ་ཨེ་དེ་གནང་བ་དེ་འདྲས་རེད། ཁུངས་དང་ལྡན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡིག་ལམ་མཐོང་བ་གང་ལ་རིགས་པའི་ལམ་ནས་འདི་དང་འདི་ཞེས་ངེས་པ་འདྲེན་ནུས་པའི་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་མཐུ་ཕྲ་ཡང་ཟེར།
  gsham der de ni lo rgyus kyi de ni da/_glegs bam thog la e de gnang ba de 'dras red/_khungs dang ldan pa'i lo rgyus kyi yig lam mthong ba gang la rigs pa'i lam nas 'di dang 'di zhes nges pa 'dren nus pa'i rnam 'byed kyi shes rab mthu phra yang zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་དམུས་ལོང་གཅིག་པུར་རྒྱུ་བའི་གོམ་སྟབས་ཕར་ཁྱོར་ཚུར་ཁྱོར་བྱེད་པ་བཞིན་དུ།  འགལ་འདུའི་ཁུར་གྱི་ལྕི་བའི་དེ་ནི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་གྱི་གླེགས་བམ་ནི། གླེགས་བམ་ཉུང་ངུ་མིན་པ་ཞིག་སྣང་ངོ་ཞེས།
  e dmus long gcig pur rgyu ba'i gom stabs phar khyor tshur khyor byed pa bzhin du/__'gal 'du'i khur gyi lci ba'i de ni lo rgyus deb ther gyi glegs bam ni/_glegs bam nyung ngu min pa zhig snang ngo zhes/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་མིན་པའི་གཞན་དུ་ན། ད་ཡང་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་འགའ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཁུངས་དང་ལྡན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡིག་ལམ་མཐོང་བ་གང་ལ་ཡང་རིག་པའི་ལམ་ནས་དེ་ནི་དེ། འདི་དང་འདི་ཞེས་ངེས་པ་འདྲེན་ནས་ནུས་པའི་དེ་ནི། ཨེ།
  da de min pa'i gzhan du na/_da yang de 'dras kyi dper na 'ga' shas kyi thog la cha bzhag na/_khungs dang ldan pa'i lo rgyus kyi yig lam mthong ba gang la yang rig pa'i lam nas de ni de/_'di dang 'di zhes nges pa 'dren nas nus pa'i de ni/_e/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཤེས་རབ་ཀྱི་མཐུ་བྲལ་ཡང་ཟེར། དེ་ནི་དམུས་ལོང་གཅིག་པར་རྒྱུ་བའི་གོམ་སྟོབས་ཕར་ཁྱོར་ཚུར་ཁྱོར་བྱེད་པ། ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་འགལ་འདུའི་ཡས་མས་ལྟ་བ་འགལ་བ་ལ་སོགས་པ། སྔ་ཕྱི་འགལ་བ་ལ་སོགས་པ། འགལ་འདུའི་ཁུར་གྱིས་ལྕི་བའི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ཡིན་ན། ཉུང་ངུ་མིན་པ་ཞིག་དེ་ནི་མཐོང་རྒྱུ་འདུག་བྱས་ནས། ད་དེ་འདྲས་སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་ཨེ་ལྔ་པ་ཆེན་པོའི་བཀའ་རྩོམ་མ་གནང་གོང་ལ་ དེ་འདྲས་ཀྱི་དཱ། ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་འགའ་ཤས་ཐོག་ལ་ཡིན་ན། 
  shes rab kyi mthu bral yang zer/_de ni dmus long gcig par rgyu ba'i gom stobs phar khyor tshur khyor byed pa/_nang ltar gyi thog nas de ni 'gal 'du'i yas mas lta ba 'gal ba la sogs pa/_snga phyi 'gal ba la sogs pa/_'gal 'du'i khur gyis lci ba'i lo rgyus deb ther yin na/_nyung ngu min pa zhig de ni mthong rgyu 'dug byas nas/_da de 'dras skabs de dus kyi e lnga pa chen po'i bka' rtsom ma gnang gong la _de 'dras kyi dA/_lo rgyus deb ther 'ga' shas thog la yin na/_
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་དེ་ཟུར་ཟ་གནང་བ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་པ། དེ་དུས་སྒང་ལ་སུན་འབྱིན་གནང་བ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  de ni de zur za gnang ba de 'dras gcig red pa/_de dus sgang la sun 'byin gnang ba de 'dras gcig red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལོ་རྒྱུ་ས་གཞུ་ལ་དྲང་པོའི་རྒྱུད་དྲངས་ནས༎ ལེགས་བཤད་འདབ་ལྡན་གཡོ་བའི་ཉག་ཕྲན་ཅན༎        མི་ཤེས་རྨོངས་པའི་སྙིང་ལ་ཕོག་སྲིད་ཀྱང་༎ ཟུར་གནས་མཁས་པ་མཐོང་ཚེ་སྤྲོ་བ་འཕེལ༎ ཟེར།
  lo rgyu sa gzhu la drang po'i rgyud drangs nas//_legs bshad 'dab ldan g.yo ba'i nyag phran can//________mi shes rmongs pa'i snying la phog srid kyang //_zur gnas mkhas pa mthong tshe spro ba 'phel//_zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ད། ད་སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་དཔེར་ན་ད།ཕལ་ཆེར་གོང་དུ་གསུངས་ཡས་དེ་དཔེར་ན་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་ཕལ་ཆེར་ཨེ། འོང་དེ་ལ་དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་འཕྲེང་བ་ལ་ཕལ་ཆེར་ཟུར་ཟ་གནང་པ་འོ་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡིན་གྱི་རེད་ཟེར།
  da de da/_da skabs de dus kyi dper na da/phal cher gong du gsungs yas de dper na lnga pa chen pos phal cher e/_'ong de la dpa' bo gtsug lag 'phreng ba la phal cher zur za gnang pa 'o de 'dras gcig yin gyi red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་བརྗོད་པར་བྱ་བའི་གཞི་ཚད་མར་འཛིན་འོས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ལམ་གྱི་གཞུ་ལ་དྲང་པོའི་རྒྱུད་དྲངས་ནས། ཨེ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དེ་ནི་ཡིག་ལམ་གཞུ་ལ་དྲང་པོའི་རྒྱུད་དྲངས་ནས། གཞུ་ཟེར་མཁན་དེ། དེ་ནི་མདའ་དང་གཞུ་ཟེར་ཡས་དེ་རེད་པ།
  da brjod par bya ba'i gzhi tshad mar 'dzin 'os pa'i lo rgyus yig lam gyi gzhu la drang po'i rgyud drangs nas/_e lo rgyus kyi de ni yig lam gzhu la drang po'i rgyud drangs nas/_gzhu zer mkhan de/_de ni mda' dang gzhu zer yas de red pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱུད་དྲངས་ནས་ཁུངས་མེད་ཀྱི་གཏམ་ཁྱོག་ཁྱོག་མིན་པ། ལེགས་པར་བཤད་པ་འདབ་གཤོག་དང་ལྡན་པ་དེ་ནི་ད། དཔེར་ན་ཁུངས་མེད་ཀྱི་གཏམ་ཨེ་ཁྱོག་ཁྱོག་མིན་པ་རེད་པ། ལེགས་པར་བཤད་པ་དེ་ནི་གཏམ། མདའ་ཟེར་བ་དེ་ཤིན་ཏུ་འདྲོང་པོ་དེ་འདྲས་རེད་པ།
  rgyud drangs nas khungs med kyi gtam khyog khyog min pa/_legs par bshad pa 'dab gshog dang ldan pa de ni da/_dper na khungs med kyi gtam e khyog khyog min pa red pa/_legs par bshad pa de ni gtam/_mda' zer ba de shin tu 'drong po de 'dras red pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འདབ་གཤོག་དང་ལྡན་པ། བྱ་སྒྲོ་གཡོ་བའི་བྱ་སྒྲོ་གཡོ་བ་ཤིན་ཏུ་ འདྲོངས་པའི་ཉག་ཕྲན་ཅན་མདའ་ནི་མངོན་པར་འཕངས་པ་དག་གནས་ལུགས་མི་ཤེས་པའོ་ཟེར།
  'dab gshog dang ldan pa/_bya sgro g.yo ba'i bya sgro g.yo ba shin tu _'drongs pa'i nyag phran can mda' ni mngon par 'phangs pa dag gnas lugs mi shes pa'o zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མི་ཤེས་པའོ། འཕངས་པ་ལྟར། ད་གནས་ལུགས་མི་ཤེས་པའོ་ཟེར། ཡང་ན་རང་གཞན་ཨ་འཐས་ཀྱི་ཤེས་བྱའི་ཚུལ་ལ། ཡང་ན་རང་ཉིད་དེ་ནི་རང་གཞན་གྱི་ཨ་འཐས་ཀྱི་ཚིག་དེ་ནི། ཨེ་ཤེས་བྱའི་དེ་ནི་ཚུལ་ལ་རྨོངས་པའི་སྙིང་ལ་ཕོག་སྲིད་ཀྱང་། ཟེར།
  mi shes pa'o/_'phangs pa ltar/_da gnas lugs mi shes pa'o zer/_yang na rang gzhan a 'thas kyi shes bya'i tshul la/_yang na rang nyid de ni rang gzhan gyi a 'thas kyi tshig de ni/_e shes bya'i de ni tshul la rmongs pa'i snying la phog srid kyang /_zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བློ་གཟུ་བོར་གནས་པའི་མཁས་པས་མཐོང་ཚེ་སྤྲོ་བ་འཕེལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས། གཞི་གཅིག་གི་ཡོན་ཏན་འགལ་བའི་སྒོ་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཁུངས་ལྡན་སྨྲ་བ་ནི་འོང་མཁས་པ་རྣམས་དགའ་བ་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་བས་དེ་ལྟར་དགོས་པར་གདམས་པའོ་ཟེར།
  blo gzu bor gnas pa'i mkhas pas mthong tshe spro ba 'phel bar 'gyur ro zhes/_gzhi gcig gi yon tan 'gal ba'i sgo nas lo rgyus khungs ldan smra ba ni 'ong mkhas pa rnams dga' ba bskyed pa'i rgyur 'gyur bas de ltar dgos par gdams pa'o zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། འགའ་ཤས་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན་དཔེར་ན། གཅིག་གི་ད་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས། འགའ་ཤས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཕོག་སྲིད་ཀྱི་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ལོ་རྒྱུས་ཁུངས་ལྡན་དེ་ཚོ་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཡིན་ན་དཔེར་ན་མཁས་པ་ཚོ་དེ་ནི་དགའ་བ་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུར་འགྲོ་གི་རེད་ཟེར།
  da de 'drskyi dper na/_'ga' shas nang la cha bzhag na dper na/_gcig gi da gang zer dgos red pas/_'ga' shas gcig gis gcig la phog srid kyi red/_yin na yang lo rgyus khungs ldan de tsho la cha bzhag na/_yin na dper na mkhas pa tsho de ni dga' ba bskyed pa'i rgyur 'gro gi red zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་ཡིན་ན་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་རེད་གསུངས་ནས། ཨེ། དེ་བཀའ་མངགས་གནང་པ་གདམས་པ་གནང་པ་དེ་འདྲས་རེད།
  de 'dras yin na nges par du dgos kyi red gsungs nas/_e/_de bka' mngags gnang pa gdams pa gnang pa de 'dras red/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མི་བརྗེད་ཞིང་གི་གངས་རིའི་སྤོ་ལ་སྡེ་བཞིའི་རྩལ་གསུམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མཐོ་རིས་རྒྱལ་པོ་གདོང་ལྔའི་དབང་༎     རིམ་པར་བྱོན་ལ་བསྔགས་ཚིག་སྭསྟིའི་སྒྲ་ཡི་གདུབ་སིལ་འཁྲོལ་བས་ཡ་རབས་མདུན་སའི་ཁ་རྒྱན་སྤེལ་ལེགས་འདི༎      ཤེས་བྱའི་རྦ་ཀློང་ཡིད་མཚོར་རོལ་བའི་བནྜེ་ཚངས་དབང་སྲས་མོས་བཞད་པའི་འཛུམ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གཏེར་མཛོད་ཀྱིས༎   མི་བདག་གསུང་གི་རི་བོ་མདྷ་ར་ཡིས་བསྐུལ་ལྟར་དཔྱད་གསུམ་དག་པའི་འཆི་མེད་ལུས་ཕྲའི་པདྨོ་བསྐྲུན༎ ཟེར།
  mi brjed zhing gi gangs ri'i spo la sde bzhi'i rtsal gsum yongs su rdzogs pa'i mtho ris rgyal po gdong lnga'i dbang //_____rim par byon la bsngags tshig swsti'i sgra yi gdub sil 'khrol bas ya rabs mdun sa'i kha rgyan spel legs 'di//______shes bya'i rba klong yid mtshor rol ba'i bn+De tshangs dbang sras mos bzhad pa'i 'dzum ldan legs bshad gter mdzod kyis//___mi bdag gsung gi ri bo md+ha ra yis bskul ltar dpyad gsum dag pa'i 'chi med lus phra'i pd+mo bskrun//_zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས། ད་མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཞིང་གི་མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས། ཨེ་ཞིང་གི་དེ་ནི་གངས་རིའི་སྤོ་ལ་ཆོས་ནོར། ཆོས་དང་ནོར་དང་། འདོད་པ་དང་ཐར་པ་ལ་སོགས་པ། སྡེ་བཞིའི་རྩལ་གསུམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མཐུ་རིས་རྒྱལ་པོ་གདོང་ལྔའི་དབང་པོ། མཐོ་རིས་རྒྱལ་པོ་གདོང་ལྔའི་དབང་པོ་ཟེར་ན་དེ་རེད། མཐོ་རིས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་ནི། རྩལ་གསུམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དེ་ནི་མཐོ་རིས་རྒྱལ་པོ་གདོང་ལྔའི་དབང་པོ། ཨེ་ད་བོད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ་ནི་ད་སེང་གེ་ནང་ལྟར་ཆ་བཞག་རེད་པ།
  byas nas/_da mi mjed 'jig rten gyi zhing gi mi mjed 'jig rten gyi khams/_e zhing gi de ni gangs ri'i spo la chos nor/_chos dang nor dang /_'dod pa dang thar pa la sogs pa/_sde bzhi'i rtsal gsum yongs su rdzogs pa'i mthu ris rgyal po gdong lnga'i dbngpo/_mtho ris rgyal po gdong lnga'i dbang po zer na de red/_mtho ris kyi rgyal po de ni/_rtsal gsum yongs su rdzogs pa'i de ni mtho ris rgyal po gdong lnga'i dbang po/_e da bod kyi chos rgyal ni da seng ge nang ltar cha bzhag red pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གདོང་ལྔའི་དབང་པོ་རིམ་པར་བྱོན་པ་རྣམས་ལ་བསྔགས་པའི་བརྗོད་པའི་ཚིག་གི་སྭསྟིའི་སྒྲ་དེ་ཟེར་ན། དེ་ནི་ཚིག་སྭསྟི་ཟེར་ཡས་འདི་ནི་དགེ་ལེགས་རེད་པ།
  gdong lnga'idbng po rim par byon pa rnams la bsngags pa'i brjod pa'i tshig gi swsti'i sgra de zer na/_de ni tshig swsti zer yas 'di ni dge legs red pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ལྟའི་སྒྲ་དབྱངས་ལྷ་མོ་ཡི་སྒྲ་དབྱངས་སྙན་པ་ཡི་གདུབ་སེལ་འཁྲོལ་བས་ཡ་རབས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི། དེ་ནི་སྭསྟིའི་ངག་དབང་ལྷ་མོས་རྦད་དེ་ངག་གི་སྒྲ་དབྱངས་སྙན་པོ་ཡི་གདུབ་སེལ་འཁྲོལ་བའི་ཡ་རབས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་མདུན་སའི་ཁ་རྒྱན་དེ་མཛེས་རྒྱན་དུ་འགྱུར་པ་ཚིགས་བཅད་དང་ཚིགས་ལྷུག་སྤེལ་མར་ལེགས་པར་སྦྱར་བ་འདི་དག དེ་ནི་དེ་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་དེབ་ཐེར་རྩོམ་པ་འདི་དག་ནི།
  da lta'i sgra dbyangs lha mo yi sgra dbyangs snyan pa yi gdub sel 'khrol bas ya rabs mkhas pa rnams kyi/_de ni swsti'i ngag dbang lha mos rbad de ngag gi sgra dbyangs snyan po yi gdub sel 'khrol ba'i ya rabs mkhas pa rnams kyi mdun sa'i kha rgyan de mdzes rgyan du 'gyur pa tshigs bcad dang tshigs lhug spel mar legs par sbyar ba 'di dag_de ni de lnga pa chen pos deb ther rtsom pa 'di dag ni/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་ཤེས་བྱའི་རྦ་ཀློང་འཁྲུག་པ་ཡིད་ཀྱི་མཚོ་མོ་ཡི། ཤེས་བྱའི་རྦ་ཀློང་འཁྲུག་པ་ཡིད་ཀྱི་འོ་མའི་མཚོ་ཆེན་པོར་རོལ་པའི། ད་དེ་ནི་ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་རེད་པ། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཤེས་བྱའི་རྦ་ཀློང་འཁྲུག་པའི་ཡིད་ཀྱི་མཚོ་ཆེན་པོར། འོ་མའི་མཚོ་ཆེན་པོར་དེ་ནི་ཡིད་ཀྱི་དེ་ནི་འོང་། 
  'ong shes bya'i rba klong 'khrug pa yid kyi mtsho mo yi/_shes bya'i rba klong 'khrug pa yid kyi 'o ma'i mtsho chen por rol pa'i/_da de ni shes bya kun la thogs pa med pa red pa/_da de 'dras kyi shes bya'i rba klong 'khrug pa'i yid kyi mtsho chen por/_'o ma'i mtsho chen por de ni yid kyi de ni 'ong /_
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མཚོ་ཆེན་པོར་རོལ་པའི་དེ་ནི་བནྜེ་ཚངས་དབང་སྲས་མོ་རྟག་ཏུ་དགྱེས་པས་བཞད་པའི་འཛུམ་དཀར་སྟོན་པ་ཙམ་བནྜེ་ཟེར་ཁོ་པ་་རེད་པ།
  mtsho chen por rol pa'i de ni bn+De tshangs dbang sras mo rtag tu dgyes pas bzhad pa'i 'dzum dkar ston pa tsam bn+De zer kho pa red pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྔ་པ་ཆེན་པོ་རང་བནྜེ་ཚངས་སྲསབཞད་པའིསྒྲ་དབྱངས་ཞུ་གི་ཡོའོ་རེད་པ། བྱས་ཙང་ད་བནྜེ་ཚངས་དབང་སྲས་མོ་རྟག་ཏུ་དགྱེས་པས་བཞད་པའི་འཛུམ་དཀར་སྟོན་པ་དང་ལྡན་པ་ལེགས་བཤད་གཏེར་མཛོད་ཁང་ལ་མངའ་བརྙེས་པ་བདག་ཉིད་ཀྱིས། ཟེར།
  lnga pa chen po rang bn+De tshangs srasabazhada pa'isgr dbyangs zhu gi yo'o red pa/_byas tsang da bn+De tshangs dbang sras mo rtag tu dgyes pas bzhad pa'i 'dzum dkar ston pa dang ldan pa legs bshad gter mdzod khang la mnga' brnyes pa bdag nyid kyis/_zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བདག་ཉིད་ཀྱིས་མིའི་བདག་པོ་གུ་ཤྲཱི་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གསུང་གིས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། གསུང་གི་རི་བོ་མནྡ་ར་ཡིས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བའམ་བསྲུབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཟེར་ཡས་དེ།
  bdag nyid kyis mi'i bdag po gu shrI bstan 'dzin chos rgyal gyi gsung gis bskul ba la brten nas/_gsung gi ri bo mn+dah ra yis yang yang bskul ba'am bsrubs pa la brten nas zer yas de/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། སྔ་མ་དེ་རེད་པ། གང་ཟེར་དགོས་རེད་། འོང་། ཨེ། ད་ལྟ་དེ་རྒྱ་མཚོ་དཀྲུགས་ནས་དེ་ནི་རྦད་དེ་དེ་བྱེད་ཡས་གཅིག་ཡོའོ་རེད་པ། པདྨོ་བྱུང་གསུངས་ཡས་དེ་རེད་པ།
  'ong /_snga ma de red pa/_gang zer dgos red /_'ong /_e/_da lta de rgya mtsho dkrugs nas de ni rbad de de byed yas gcig yo'o red pa/_pd+mo byung gsungs yas de red pa/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་དེ་ནི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྦྱར་ནས་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར། ཡང་ཡང་བསྐུལ་བའམ་བསྲུབས་པ་ལྟར་དཔྱད་པ་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒོ་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་འཆི་མེད་ལུས་ཕྲའི་པདྨོ་འདི་དག་ལེགས་པར་བསྐྲུན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས། ལོ་རྒྱུས་དེ་ནི་ལུས་ཕྲའི་པདྨོ་དེ་ནི་ལེགས་པར་བསྐྲུན་པ་ཡིན་ནོ། ཟེར།
  de'i de ni gtam rgyud dang sbyar nas de 'dras red zer/_yang yang bskul ba'am bsrubs pa ltar dpyad pa gsum rnam par dag pa'i sgo nas lo rgyus kyi deb ther 'chi med lus phra'i pd+mo 'di dag legs par bskrun pa yin no zhes/_lo rgyus de ni lus phra'i pd+mo de ni legs par bskrun pa yin no/_zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རབ་སྤེལ་གྱི་སྒོ་ནས་དེ་ནི་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་ད་འདིའི་དེབ་ཐེར་བཀའ་རྩོམ་གནང་ཡས་མཇུག་སྡོམས་ཐོག་ལ་གསུངས་བ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  rab spel gyi sgo nas de ni lnga pa chen pos da 'di'i deb ther bka' rtsom gnang yas mjug sdoms thog la gsungs ba de 'dras red/_zer/
 • རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ། ད་ལྟ་བརྩམ་དགོས་པའི་རྐྱེན་དང་ཇི་ལྟར་བརྩམས་པའི་རིམ་པ་ལ་སོགས་པ་གསལ་བར་མཛད་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  e/_da lta brtsam dgos pa'i rkyen dang ji ltar brtsams pa'i rim pa la sogs pa gsal bar mdzad pa de 'dras gcig red zer/