Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
24 min 16 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

In a series of over 20 videos, scholars read from and provide oral commentaries on the historical annals written by the Fifth Dalai Lama.

བརྙན་ཐུང་༢༠ལྷག་གི་ནང་དུ་མཁས་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ལ་བཀློག་ནས་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པ།

桑达教授深入浅出地讲述了西藏王臣记的前言内容。独到见解地分析了比喻等各种修辞手法,在研究诗学方面具有一定的学术价值。 作者对雪域山川河流、风土人情的赞美感慨及写此书的目的等。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ད་འདི་ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས། ཨ་ནི་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོའི་གསུང་རེད།
  da 'di da lta bod kyi deb ther dpyid kyi rgyal mo'i glu dbyangs/_a ni rgyal dbang lnga pa chen po'i gsung red/
 • དེ་གཙོ་བོ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རེད།
  de gtso bo bod kyi lo rgyus red/
 • ཡིན་ན་ཡང་དེ་རིང་འདིའི་ཨ་ནི་དད་འུད་ལགས་ཀྱིས་ང་ལ་ཡ་འདིའི་ཨ་ནི་འདིའི་སྒང་གི་མཆོད་བརྗོད་དེ།
  yin na yang de ring 'di'i a ni dad 'ud lags kyis nga la ya 'di'i a ni 'di'i sgang gi mchod brjod de/
 • ཨཱ་སྒང་གི་མཆོད་བརྗོད་དང་གཤམ་གྱི་མཇུག་བྱང་དེ་གྱད་༼རྣམས༽དེ་ལ་ཡ། ཨ་ནི་སྙན་ངག་གི་འགྲོ་སྟངས་སྒང་ལ་གང་འདྲས་གང་འདྲས་རེད།
  A sgang gi mchod brjod dang gsham gyi mjug byang de gyad (rnams)de la ya/_a ni snyan ngag gi 'gro stangs sgang la gang 'dras gang 'dras red/
 • ཟེར་བྱས་བྱས། ཨ་ནི་གཅིག་ཟུར་ཙམ་ཅིག༼ཞིག༽་བཤད་རོགས་བྱེད། གསུངས་པ་རེད།
  zer byas byas/_a ni gcig zur tsam cig(zhig) bshad rogs byed/_gsungs pa red/
 • དེ་གསུངས་པ་གཞིར་བཞག་བྱས་ད་ངས་དེ་རིང་ཅིག་གི་ཏིག་ཙ༼ཙམ༽གྲ་སྒྲིག་བྱས་བྱས་དེ་འདྲས་བྱེད་ཡས་ག་གའི་༼གང་ཡང༽བྱུང་མ་སོང་།
  de gsungs pa gzhir bzhag byas da ngas de ring cig gi tig tsa(tsam)gra sgrig byas byas de 'dras byed yas ga ga'i (gang yang)byung ma song /
 • དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་ནས་ཞེ་དྲག་གི་དེ་བྱེད་པོ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་དའི། ཨ་ནི་ང་རས༼རང་གིས༽གང་ཤེས་ཤེས་ཅིག
  de 'dras yin dus tsam nas zhe drag gi de byed po zhu thub kyi ma red da'i/_a ni nga ras(rang gis)gang shes shes cig
 • མར་འདུག་བཟོ་ཞུ་གི་༼ཡི༽ཡིན།ཨཱ་ད་འདི་མཆོད་བརྗོད་དེ། མཆོད་བརྗོད་ཟེར་མཁན་འདི་ནི།
  mar 'dug bzo zhu gi (yi)yin/A da 'di mchod brjod de/_mchod brjod zer mkhan 'di ni/
 • ང་རང་ཚོ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་གཅིག་རེད།
  nga rang tsho bod kyi rtsom rigs kyi thun mong ma yin pa'i khyad chos gcig red/
 • སྙན་ངག་གི་ནང་ལ་ཡ་ག་རེ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  snyan ngag gi nang la ya ga re zer gyi yo'o red zer na/
 • སྙན་ངག་གི་སྒོ་ཟེར་དུས་ཙམ་ནས། མཆོད་བརྗོད་ཕྱག་བྱ་དངོས་པོ་ནི་ངེས་པར་བསྟན་པའང་དེ་ཡི་སྒོ ཟེར་བྱས་མཆོད་པར་བརྗོད་པ་དང་།
  snyan ngag gi sgo zer dus tsam nas/_mchod brjod phyag bya dngos po ni nges par bstan pa'ang de yi sgo_zer byas mchod par brjod pa dang /
 • ཕྱག་བྱ་བ། དངོས་པོ་ངེས་པར་བསྟན་པ། དེ་གསུམ་པོ་དེ་གྱད་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ཀྱི་ནང་ལ་མང་ཆེ་བ། ཕལ་ཆེར་ཨ་ནི།
  phyag bya ba/_dngos po nges par bstan pa/_de gsum po de gyad bod kyi rtsom rig kyi nang la mang che ba/_phal cher a ni/
 • མེད་པའམ་དེ་གསུམ་པོ་གང་རུང་གཅིག་མེད་པ་མི་སྲིད་པ་ཙམ་རེད།
  med pa'am de gsum po gang rung gcig med pa mi srid pa tsam red/
 • བྱས་ཙང་དེའི་ནང་ལ་ཡ་མཆོད་བརྗོད་དང་ཕྱག་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཨ་ནི་འདུག་བཟོ་བཀོད་གནང་པ་རེད།
  byas tsang de'i nang la ya mchod brjod dang phyag bya ba la sogs pa a ni 'dug bzo bkod gnang pa red/
 • དེ་གཞིར་བཞག་བྱས། དེའི་ནང་ནས་དགོངས་པ་ཅིག་དག་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པ་རེད་ཤིན་ཏུ་དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་ནས་རེ་རེ་བྱས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་དའི་ཡིན་ནའི་དེ།
  de gzhir bzhag byas/_de'i nang nas dgongs pa cig dag zab cing rgyas pa red shin tu de 'dras yin dus tsam nas re re byas zhu thub kyi ma red da'i yin na'i de/
 • གཙོ་བོ་རྒྱན་གྱི་གནད་འགག་དེ་མར་ཞུ་ཡས་ཡིན།
  gtso bo rgyan gyi gnad 'gag de mar zhu yas yin/
 • ཨ་ནི་མར་ཀློག
  a ni mar klog
 • བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་བལྟ་ན་སྡུག་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དབུས་ན་འཇིགས་བྲལ་སྙིང་སྟོབས་གསེར་གྱི་གདན་ཁྲི་ལ༎       གྲགས་སྙན་ནོར་བུའི་རྣ་རྒྱན་འོད་གཟི་མངོན་པར་རབ་འབར་ཆོས་ཀུན་མ་ལུས་གཟིགས་པའི་མིག་སྟོང་ཅན༎       མཐའ་གཉིས་བཅུད་བྲལ་སྡེར་བཅས་བཅོམས་པའི་རྒྱལ་རྔ་སྟོང་བརྡུངས་སྟོབས་བཅུ་མངའ་བ་མཁར་ཉལ་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ༎    བླ་ན་མཐོ་བའི་ཁྱུ་མཆོག་ཟས་གཙང་སྲས་པོ་འཆི་མེད་གཙོ་བོས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་དུ་དགེ་ལེགས་མཛོད༎ འོ་ད་ཤོ་ལོ་ཀ་དང་པོ་དེ་འདི་རེད།
  bskal pa bzang po'i blta na sdug pa'i grong khyer dbus na 'jigs bral snying stobs gser gyi gdan khri la//_______grags snyan nor bu'i rna rgyan 'od gzi mngon par rab 'bar chos kun ma lus gzigs pa'i mig stong can//_______mtha' gnyis bcud bral sder bcas bcoms pa'i rgyal rnga stong brdungs stobs bcu mnga' ba mkhar nyal tshogs kyi dpal//____bla na mtho ba'i khyu mchog zas gtsang sras po 'chi med gtso bos 'jig rten gsum du dge legs mdzod//_'o da sho lo ka dang po de 'di red/
 • འདིའི་ནང་ལ་བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་བལྟ་ན་སྡུག་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དབུས་ན་འཇིགས་བྲལ་སྙིང་སྟོབས་གསེར་གྱི་གདན་ཁྲི་ལ་ཟེར་ཡས་དེ། བསྐལ་པ་བཟང་པོ་ཟེར་ད་ལྟའི་འཇིག་རྟེན་འདི། ད་ལྟའི་བསྐལ་པ་འདི་འོང་།
  'di'i nang la bskal pa bzang po'i blta na sdug pa'i grong khyer dbus na 'jigs bral snying stobs gser gyi gdan khri la zer yas de/_bskal pa bzang po zer da lta'i 'jig rten 'di/_da lta'i bskal pa 'di 'ong /
 • འདི་ཡིན་ན་སངས་རྒྱས་སྟོང་ཨ་ནི་བྱོན་པའི་རིམ་པར་བྱོན་པ་ཡིན་ཙང་། ཨ་ནི་ད་ལྟའི་བསྐལ་པ་འདི་ལ་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་ཟེར་བྱས།
  'di yin na sangs rgyas stong a ni byon pa'i rim par byon pa yin tsang /_a ni da lta'i bskal pa 'di la bskal pa bzang po zer byas/
 • ཨ་ནི་བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་བལྟ་ན་སྡུག་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཟེར་དུས་ཙམ་ནས། སྐབས་འདི་ལ་བལྟ་ན་སྡུག་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཟེར་ཡས་འདི།
  a ni bskal pa bzang po'i blta na sdug pa'i grong khyer zer dus tsam nas/_skabs 'di la blta na sdug pa'i grong khyer zer yas 'di/
 • ད་ལྟའི་ཨ་ནི་བསྐལ་པ་འདི་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་བལྟ་ན་སྡུག་པའི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་རེད། བལྟ་ན་སྡུག་པའི་གྲོང་ཁྱེར།
  da lta'i a ni bskal pa 'di brgya byin gyi blta na sdug pa'i grong khyer gyi gzugs su bkod pa red/_blta na sdug pa'i grong khyer/
 • དེའི་དབུས་ན་འཇིགས་བྲལ་སྙིང་སྟོབས་ཟེར་འཇིགས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཇིགས་པ་དང་བྲལ་བའི་སྙིང་སྟོབས་དེ།
  de'i dbus na 'jigs bral snying stobs zer 'jigs pa dang /_sangs rgyas kyi 'jigs pa dang bral ba'i snying stobs de/
 • བརྒྱ་བྱིན་གྱི་ཨ་ནི་གསེར་གྱི་གདན་ཁྲིའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། བྱས་ཙང་འཇིགས་བྲལ་སྙིང་སྟོབས་གསེར་གྱི་གདན་ཁྲི་ལ་ཟེར་བྱས། 
  brgya byingyi a ni gser gyi gdan khri'i gzugs su bkod/_byas tsang 'jigs bral snying stobs gser gyi gdan khri la zer byas/_
 • གྲགས་སྙན་ནོར་བུའི་རྣ་རྒྱན་འོད་གཟི་མངོན་པར་རབ་འབར་ཆོས་ཀུན་མ་ལུས་གཟིགས་པའི་མིག་སྟོང་ཅན༎ ཟེར་ཡས་དེ། ད་གྲགས་སྙན་ནོར་བུའི་རྣ་རྒྱན་ཟེར་ཡས་དེ། གྲགས་པ་སྙན་པོ་དེ་ནོར་བུའི་རྣ་རྒྱན་གྱིཨ་ནི་གཟུགས་སུ་བཀོད།
  grags snyan nor bu'i rna rgyan 'od gzi mngon par rab 'bar chos kun ma lus gzigs pa'i mig stong can//_zer yas de/_da grags snyan nor bu'i rna rgyan zer yas de/_grags pa snyan po de nor bu'i rna rgyan gyia ni gzugs su bkod/
 • དེའི་འོད་ཟེར་ཨ་ནི་མངོན་པར་རབ་ཏུ་འབར་བ་ཆོས་ཀུན། ད་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཨ་ནི་གཟིགས་པ་རེད་པ། སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀུན་གཟིགས་པ་རེད།
  de'i 'od zer a ni mngon par rab tu 'bar ba chos kun/_da chos thams cad a ni gzigs pa red pa/_sangs rgyas chos kun gzigs pa red/
 • འོ་དེ་ཆོས་ཀུན་གཟིགས་པ་དེ་མིག་སྟོང་ཅན་ཏེ། བརྒྱ་བྱིན་གྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད་ཡོའོ་རེད།
  'o de chos kun gzigs pa de mig stong can te/_brgya byin gyi gzugs su bkod yo'o red/
 • ཨོའོ་དེ་རེད། མིག་སྟོང་ཅན་སངས་རྒྱས་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད།
  o'o de red/_mig stong can sangs rgyas brgya byin gyi gzugs su bkod/
 • མཐའ་གཉིས་བཅུད་བྲལ་སྡེར་བཅས་བཅོམས་པའི་རྒྱལ་རྔ་སྟོང་བརྡུངས་སྟོབས་བཅུ་མངའ་བ་མཁར་ཉལ་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ༎ ཟེར་ཡས་འདི།
  mtha' gnyis bcud bral sder bcas bcoms pa'i rgyal rnga stong brdungs stobs bcu mnga' ba mkhar nyal tshogs kyi dpal//_zer yas 'di/
 • མཐའ་གཉིས་ཟེར་དུས་ཙམ་ནས། རྟག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་གཉིས་ཟེར་བ་དེ་རེད།
  mtha' gnyis zer dus tsam nas/_rtag chad kyi mtha' gnyis zer ba de red/
 • འོ་དེ་རྟག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་གཉིས་ཀྱི་མཐའ་གཉིས་དང་བྲལ་བ་དེ། འོང་མཐའ་གཉིས་དང་བྲལ་བ་དེ། འོང་བཅུད་བྲལ་ཟེར་དུས་ཙམ་ནས།
  'o de rtag chad kyi mtha' gnyis kyi mtha' gnyis dang bral ba de/_'ong mtha' gnyis dang bral ba de/_'ong bcud bral zer dus tsam nas/
 • ད་དེ་བཅུད་བྲལ་སྡེར་བཅས་ཟེར་དུས། བཅུད་བྲལ་ཟེར་ཉན་༼མཁན༽དེ་གཅིག་ཡིན་ན་སྔོན་མ་ལྷ་དང་ལྷ་མ་ཡིན་འཐབས་པའི་སྐབས་་ལ་ལྷ་མ་ཡིན་ལ་ཨ་ནི་བདུད་རྩི་མ་རགས་པ་རེད།
  da de bcud bral sder bcas zer dus/_bcud bral zer nyan (mkhan)de gcig yin na sngon ma lha dang lha ma yin 'thabs pa'i skabs la lha ma yin la a ni bdud rtsi ma rags pa red/
 • བྱས་ཙང་བཅུད་མིན་ལྡན་ཟེར་བྱས། ལྷ་རྣམས་ལ་བདུད་རྩི་རགས་པ་ཡིན་ཙང་བཅུད་ལྡན་ཟེར། ལྷ་མ་ཡིན་ལ་བཅུད་བྲལ་ཟེར་མཁན་དེ་འདིའི་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་དབང་དུ་སྦྱར་ན།
  byas tsang bcud min ldan zer byas/_lha rnams la bdud rtsi rags pa yin tsang bcud ldan zer/_lha ma yin la bcud bral zer mkhan de 'di'i brgya byin gyi dbang du sbyar na/
 • ཨ་ནི་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་ལྷ་མ་ཡིན་སྡེ་དང་བཅས་པ་བཅོམས་པ་ཟེར།
  a ni brgya byin gyis lha ma yin sde dang bcas pa bcoms pa zer/
 • ད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་བདུད་སྡེ་བཅོམས་པ་རེད་པ་ཨ་ནི་མཐའ་གཉིས་ཀྱི་རྟག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་གཉིས་སུ་ལྷུངས་བ་སྡེ་དང་བཅས་པ་བཅོམས་པ།
  da sangs rgyas kyi dbang du byas na bdud sde bcoms pa red pa a ni mtha' gnyis kyi rtag chad kyi mtha' gnyis su lhungs ba sde dang bcas pa bcoms pa/
 • འོང་། བྱས་ཙང་རྟག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་གཉིས་སུ་ལྷུང་བ་རྣམས་ད་བདུད་སྡེའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་རེད་པ།
  'ong /_byas tsang rtag chad kyi mtha' gnyis su lhung ba rnams da bdud sde'i gzugs su bkod pa red pa/
 • ད་ག་རེ་ཟག༼ཟེར༽དེ། ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་རེད་པ། བདུད་སྡེ་བཅོམ་པ་དེ་གྱད།
  da ga re zag(zer)de/_lha ma yin gyi gzugs su bkod pa red pa/_bdud sde bcom pa de gyad/
 • འོ་ད་དེ་དག་བཅོམས་ནས་དཔལ་རྒྱལ་རྔ་སྟོང་བརྡུངས་སངས་རྒྱས་ཀྱི། ཨ་ནི་སྟོབས་བཅུ་མངའ་བ་ཟེར་དུས་སྟོབས་བཅུ་མངའ་བ་སངས་རྒྱས་རེད།
  'o da de dag bcoms nas dpal rgyal rnga stong brdungs sangs rgyas kyi/_a ni stobs bcu mnga' ba zer dus stobs bcu mnga' ba sangs rgyas red/
 • གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་མཁྱེན་པའི་སྟོབས། མོས་པ་སྣ་ཚོགས་མཁྱེན་པའི་སྟོབས། ཁམས་སྣ་ཚོགས་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་ཡོད་པ།
  gnas dang gnas ma yin pa mkhyen pa'i stobs/_mos pa sna tshogs mkhyen pa'i stobs/_khams sna tshogs mkhyen pa'i stobs zer yas de 'dras yod pa/
 • ད་སྟོབས་བཅུ་ཅིག་ཡོའོ་རེད། དེ་ལ་སྟོབས་བཅུ་མངའ་བ་ཟེར་དུས་སངས་རྒྱས་རེད།
  da stobs bcu cig yo'o red/_de la stobs bcu mnga' ba zer dus sangs rgyas red/
 • ་མཁར་ཉལ་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་ཟེར་དུས། ད་མཁར་ཉལ་ཟེར་ན་སྤྱིར་ཡིན་ད་བྱ་དང་ཨ་ནི་དེ་འདྲ་ལ་འཇུག་གི་རེད་དའི།
  mkhar nyal tshogs kyi dpal zer dus/_da mkhar nyal zer na spyir yin da bya dang a ni de 'dra la 'jug gi red da'i/
 • ཨ་ནི་ལྷ་ལ་དེ་འདྲས་འཇུག་གི་རེད།ད་རིང་འདི་ལ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་དཔལ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པ།
  a ni lha la de 'dras 'jug gi red/da ring 'di la lha rnams kyi dpal zer gyi yo'o red pa/
 • ལྷ་རྣམས་ཀྱི་དཔལ་དུ་བླ་ན་མཐོ་བ། འོ་ད་དེ་ཟེར་གྱི་རེད་གཤམ་འདའི༼འདིར༽།
  lha rnams kyi dpal du bla na mtho ba/_'o da de zer gyi red gsham 'ad'i('dir)/
 • བླ་ན་མཐོ་བ་ཟེར་ཡས་དེ། བླ་ན་མཐོ་བའི་ཁྱུ་མཆོག ལྷ་རྣམས་ཀྱི་དཔལ་དུ་བླ་ན་མཐོ་བ།
  bla na mtho ba zer yas de/_bla na mtho ba'i khyu mchog_lha rnams kyi dpal du bla na mtho ba/
 • ཁྱུ་མཆོག་དེའི་རྣམས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག དེ་ནི་ལྷའི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བརྒྱ་བྱིན། ད་གིན་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད་སོང་ང་།
  khyu mchog de'i rnams kyi lha rnams kyi khyu mchog_de ni lha'i gtso bor gyur pa'i brgya byin/_da gin brgya byin gyi gzugs su bkod song nga /
 • སངས་རྒྱས་འོ་ད་སངས་རྒྱས་མི་རྣམས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་རེད། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཨ་ནི་སྒང་ལ་བླ་ན་མཐོ་བ། དེ་འོ་འདུག་བཟོ་རེད།
  sangs rgyas 'o da sangs rgyas mi rnams kyi khyu mchog red/_lha rnams kyi a ni sgang la bla na mtho ba/_de 'o 'dug bzo red/
 • ཨ་ནི་ཟས་གཙང་སྲས་པོ། རིགས་ཟས་གཙང་ལས་ཆད་པ་ཡིན་ཙང་ཟས་གཙང་ཟེར། འཆི་མེད་གཙོ་བོ་ཟེར་དུས་ཙམ་ནས་་བརྒྱ་བྱིན་རེད་ཡང་།
  a ni zas gtsang sras po/_rigs zas gtsang las chad pa yin tsang zas gtsang zer/_'chi med gtso bo zer dus tsam nas brgya byin red yang /
 • དེ་ཡིན་དུས་སངས་རྒྱས་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་རེད་པ།
  de yin dus sangs rgyas brgya byin gyi gzugs su bkod pa red pa/
 • འཇིག་རྟེན་གསུམ་དུ་དགེ་ལེགས་མཛོད། འོང་འཇིག་རྟེན་གསུམ། འོང་ས་འོག ས་བླ། ས་སྟེང་།གསུམ་ལ་ཨ་ནི། གང་གིས་ཤིས་པ་དགེ་ལེགས་མཛོད་ཅིག། ཟེར།
  'jig rten gsum du dge legs mdzod/_'ong 'jig rten gsum/_'ong sa 'og_sa bla/_sa steng /gsum la a ni/_gang gis shis pa dge legs mdzod cig/_zer/
 • ཨ་ནི་དེ་ཤིས་པ་བརྗོད་པ་ཡང་རེད་དེ། འོང་དེ་མཆོད་བརྗོད་གཅིག་བྱས།
  a ni de shis pa brjod pa yang red de/_'ong de mchod brjod gcig byas/
 • དང་པོ་འདི་ཡིན་ན། དོན་རྒྱན། སྒྲ་རྒྱན། གབ་ཚིག་དང་གསུམ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་དོན་རྒྱན་གྱི་ནང་གསེས་གཟུགས་རྒྱན་ཟེར་ཉན་དེ་འོ་ད། གཟུགས་རྒྱན་རེད། འོང་།
  dang po 'di yin na/_don rgyan/_sgra rgyan/_gab tshig dang gsum yod pa'i nang nas don rgyan gyi nang gses gzugs rgyan zer nyan de 'o da/_gzugs rgyan red/_'ong /
 • ཨཱ་ཚིགས་རྐང་གཉིས་པ་འདི་ལ་ཚིགས་རྐང་གཉིས་པ་ཟེར་ནའི་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་པ་འདི་ལ།
  A tshigs rkang gnyis pa 'di la tshigs rkang gnyis pa zer na'i sho lo ka gnyis pa 'di la/
 • འཆི་བའི་དངོས་པོ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཞོམ་མེད་ཚེ་ཡི་གཡུང་དྲུང་རྟག་པའི་རྡོ་རྗེ་གང་༎ ད་འདི་ཚིགས་རྐང་གཉིས་པ་འདི་འོང་།
  'chi ba'i dngos po rnam par 'joms pa'i gzhom med tshe yi g.yung drung rtag pa'i rdo rje gang //_da 'di tshigs rkang gnyis pa 'di 'ong /
 • ཚེ་དཔག་མེད་ལ་སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་ཡ་དེ་བརྗོད་པ་རེད་པ། ད་འོང་། དགེ་ལེགས་མཛོད་ཟེར་བྱས་བྱས་ཤིས་པ་བརྗོད་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་པ།
  tshe dpag med la sangs rgyas tshe dpag med la ya de brjod pa red pa/_da 'ong /_dge legs mdzod zer byas byas shis pa brjod pa de 'dras yin pa/
 • ལོངས་སུ་སྤྱོད་ལ་ཟད་མི་ཤེས་པར་འདོད་པ་འཇོ་བའི་འབྱུང་གནས་མཆོག་གི་གན་མཛོད་ཀྱི༎ ད་འདིའི་ནང་ལ་འཆི་་པའི་དངོས་པོ་རྣམ་པར་བརྗོད་པ།
  longs su spyod la zad mi shes par 'dod pa 'jo ba'i 'byung gnas mchog gi gan mdzod kyi//_da 'di'i nang la 'chi pa'i dngos po rnam par brjod pa/
 • འཆི་བའི་དངོས་པོ་དེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ། གཞོམ་པ་མེད་པའི་ཨ་ནི་ཚེ་ཡི་གཡུང་དྲུང་ཚེ་མི་ཞིག་པ་ཚེ་་རྟག་ཏུ་བརྟན་ཡས་དེ་རེད་པ་འོ་ད་་རྟག་ཏུ་བརྟན་པའི་རྡོ་རྗེ།
  'chi ba'i dngos po de rnam par 'joms pa/_gzhom pa med pa'i a ni tshe yi g.yung drung tshe mi zhig pa tshe rtag tu brtan yas de red pa 'o da rtag tu brtan pa'i rdo rje/
 • འགྱུར་བ་མེད་པ་འདིས། འདི་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པ། ཟད་མི་ཤེས་པ་བང་མཛོད་ཀྱི་ནང་ལ་ག་རེ་ཡིན་ནའི་ཟད་མི་ཤེས་པ་ཡོང་གི་ཡོའོ་རེད།
  'gyur ba med pa 'dis/_'di la longs su spyod pa/_zad mi shes pa bang mdzodkyi nang la ga re yin na'i zad mi shes pa yong gi yo'o red/
 • རྒྱལ་པོའི་དེ་ནང་བཞིན་བྱས། ཚེའི་ཨ་ནི་ཟད་མ་ཤེས་པ་བྱས་ཚེ་ལ་ཡ་ད། ཚེ་འདོད་པ་འཇོ་བའི་འབྱུང་གནས་མཆོག་གི་བང་མཛོད་ནང་བཞིན་རེད།
  rgyal po'i de nang bzhin byas/_tshe'i a ni zad ma shes pa byas tshe la ya da/_tshe 'dod pa 'jo ba'i 'byung gnas mchog gi bang mdzod nang bzhin red/
 • རེད་ཟེར་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་འདུག་བཟོ་བྱས། 
  red zer tshe dpag med la 'dug bzo byas/_
 • འོང་། ཁྱབ་བདག་དབང་པོ་ཟེར་བྱས། ཁྱབ་བདག་ཟེར་སངས་རྒྱས་རེད། ད་དེ་གིའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་དབང་པོར་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་ལེགས་པར་བསྔགས་པ། ད་རྐང་པ་འདི་ལ་ཚིགས་རྐང་འདི་ལ།
  'ong /_khyab bdag dbang po zer byas/_khyab bdag zer sangs rgyas red/_da de gi'i sangs rgyas rnams kyi dbang por dus gsum rgyal ba rnams kyis yongs su legs par bsngags pa/_da rkang pa 'di la tshigs rkang 'di la/
 • ཨ་ནི་དེ་ལྟ་བུ་ཨ་ནི་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ།
  a ni de lta bu a ni tshe dang ye shes dpag tu med pa/
 • ཚེ་དཔལ་ཡོངས་འདུའི་ལྗོན་པ། ད་ཚེ་དང་དཔལ། ་ཡོངས་འདུའི་ལྗོན་པ་ཟེར་དུས་ཙམ་ནས་ད་ཚེ་དང་དཔལ་ཡོངས་འདུའི་ལྗོན་པའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། 
  tshe dpal yongs 'du'i ljon pa/_da tshe dang dpal/_ yongs 'du'i ljon pa zer dus tsam nas da tshe dang dpal yongs 'du'i ljon pa'i gzugs su bkod/_
 • ཡོངས་འདུའི་ལྗོན་པ་ཟེར་ཉན༼མཁན༽དེ་གང་འདྲས་ཅིག་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  yongs 'du'i ljon pa zer nyan(mkhan)de gang 'dras cig yo'o red zer na/
 • ཨ་ནི། ཡལ་ག་དང་ལོ་འདབ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ། ཨ་ནི་ཡལ་ག་དང་ལོ་འདབ་བཟོ་འདྲ། ཨ་ནི་འོང་ཅི་དང་ཅི་འདོད་་པའི་དངོས་གྲུབ་ལེན་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་འདྲས་ཅིག་གི་ད། ལྷའི་ལྗོན་པ་གཅིག་རེད་པ།
  a ni/_yal ga dang lo 'dab shin tu rgyas pa/_a ni yal ga dang lo 'dab bzo 'dra/_a ni 'ong ci dang ci 'dod pa'i dngos grub len rgyu yod pa de 'dras cig gi da/_lha'i ljon pa gcig red pa/
 • འོ་ད་ལྗོན་པ་དེ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད། ད་དེའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་རེད། ཚེ་དང་དཔལ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་དང་དཔལ་གྱི་འདོད་པ་འཇོ་བ་ཟེར་མཁན་དེ། འོ་ད་དེའི་ཨ་ནི་ལྗོན་པ་དེ་དུས་སུ་སྨིན་པའི་དངོས་གྲུབ་རེད་པ། འབྲས་བུ་བླ་ན་མེད་པ་སྩོལ་ཅིག་ཟེར། སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་ཡ།
  'o da ljon pa de zer gyi yo'o red/_da de'i gzugs su bkod pa red/_tshe dang dpal tshe dpag med kyi thugs rje la brten nas tsha edng dpal gyi 'dod pa 'jo ba zer mkhan de/_'o da de'i a ni ljon pa de dus su smin pa'i dngos grub red pa/_'bras bu bla na med pa stsol cig zer/_sangs rgyas tshe dpag med la ya/
 • ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ད་མ་སོང་ནའི་སྐུལ།
  tshe'i dngos grub da ma song na'i skul/
 • དཱ། ཚར་དུ་དངར་བའི་མཁྱེན་པའི་གེ་སར་གཞོན་ནུའི་ལང་ཚོའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཡིས།
  dA/_tshar du dngar ba'i mkhyen pa'i ge sar gzhon nu'i lang tsho'i lcags kyu yis/
 • ད་ཚར་དུ་དངར་བ་མཁྱེན་པ། འོ་ད་འདི་ནས་རྐང་པ་འདི་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་བསྟོད་པ་རེད།
  da tshar du dngar ba mkhyen pa/_'o da 'di nas rkang pa 'di 'jam dpal dbyangs la bstod pa red/
 • ཆོས་ཀུན་རི་དྭགས་མིན་ཅན་མ་ཡི་སྙིང་ལ་བསྣུན་པའི་རང་དབང་དུ༎              འདུ་བྲལ་ཟློས་གར་རི་མོའི་སྣང་བརྙན་ཆོས་ཉིད་མེ་ལོང་གཙང་མའི་ངོས༎             རྗེན་པར་འཆར་བའི་བྱེད་པོ་ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ་མགྲིན་པའི་རྒྱན་དུ་བཞུགས༎             
  chos kun ri dwags min can ma yi snying la bsnun pa'i rang dbang du//______________'du bral zlos gar ri mo'i snang brnyan chos nyid me long gtsang ma'i ngos//_____________rjen par 'char ba'i byed po zur phud lnga pa mgrin pa'i rgyan du bzhugs//_____________
 • ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ་ཟེར་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་མཚན་རེད་པ།
  zur phud lnga pa zer 'jam dpal dbyangs kyi mtshan red pa/
 • ད་གསར་དུ་མངའ་བའི་མཁྱེན་པ་ཟེར་ན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཨ་ནི་ཤེས་རབ་ལྷ་སྐུའི་གཟུགས་སུ་འཆར་བ་དེ་ཡིན་དུས།
  da gsar du mnga' ba'i mkhyen pa zer na 'jam dpal dbyangs ni sangs rgyas thams cad kyi a ni shes rab lha sku'i gzugs su 'char ba de yin dus/
 • ཚར་དུ་དངར་བའི་མཁྱེན་པ་དེ་ཨ་ནི། གེ་སར་གཞོན་ནུའི་ལང་ཚོའི། སྐུ་ལ་ཡིན་ན་གཞོན་ནུའི་ལང་ཚོ།
  tshar du dngar ba'i mkhyen pa de a ni/_ge sar gzhon nu'i lang tsho'i/_sku la yin na gzhon nu'i lang tsho/
 • མཁྱེན་པའིགེ་སར་དང་ལྡན་པ། འོ་ད་དེ་ལྟ་བུའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཡི་སྐུ་དེ་ཨ་ནི་གཞོན་ནུའི་ལང་ཚོ་ཅན་གྱི་སྐུ་དེ་ལྕགས་ཀྱུའི་གཟུགས་སུ་བཀོད།
  mkhyen pa'ige sar dang ldan pa/_'o da de lta bu'i lcags kyu yi sku de a ni gzhon nu'i lang tsho can gyi sku de lcags kyu'i gzugs su bkod/
 • དེ་ནས་ཨ་ནི་ཆོས་ཀུན་རི་དྭགས་མིག་ཅན་མ་ཡི་སྙིང་ལ་བསྣུན་པའི་ད་གཞོན་ནུ་ལང་ཚོ་ཡིད་དུ་འོང་བ་གཅིག་ཡིན་ན།
  de nas a ni chos kun ri dwags mig can ma yi snying la bsnun pa'i da gzhon nu lang tsho yid du 'ong ba gcig yin na/
 • ཨ་ནི་རི་དྭགས་མིག་ཅན་མ་ཡིན་ན་འགུགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་པ། དེ་ནང་བཞིན་བྱསབྱས་ནས་ཨ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད།
  a ni ri dwags mig can ma yin na 'gugs thub kyi yo'o red pa/_de nang bzhin byasabyasa nas a ni chos thams cad/
 • རེད་པ། ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འཇལ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱིས་མཁྱེན་པ་ཡིན་ཙང་། འོ་ད་ཨ་ནི་ཆོས་ཀུན་དེ་གྱད༼རྣམས༽་དེ་རི་དྭགས་མིན་ཅན་མ་དེ་བུད་མེད་མཛེས་མ་རྣམས་ཀྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད།
  red pa/_ji lta ji snyed pa'i chos thams cad 'jal dpal dbyangs kyis mkhyen pa yin tsang /_'o da a ni chos kun de gyad(rnams) de ri dwags min can ma de bud med mdzes ma rnams kyi gzugs su bkod/
 • དེའི་སྙིང་ལ་བསྣུན་པའི་ལྕགས་ཀྱུ། སྙིང་ལ་ཨ་ནི་ད་ལྟ་ལྕགས་ཀྱུ་དེ་ཨ་ནི་རི་དྭགས་མིག་ཅན་མའི་སྙིང་ལ་བསྣུན་པ་རེད་ཟེར།
  de'i snying la bsnun pa'i lcags kyu/_snying la a ni da lta lcags kyu de a ni ri dwags mig can ma'i snying la bsnun pa red zer/
 • མཁྱེན་པ་དེས་ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་པའི་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་རང་དབང་དུ་གནང་ཐུབ་པ། འགུགས་ཐུབ་པ། མཁྱེན་པ་འོ་དེ་རེད།
  mkhyen pa des ji lta ji snyed pa'i shes bya thams cad rang dbang du gnang thub pa/_'gugs thub pa/_mkhyen pa 'o de red/
 • འོ་འདུག་བཟོ་བྱས་བྱས་ནས། ཨེ་དེ་བྱས།
  'o 'dug bzo byas byas nas/_e de byas/
 • ཨ་ནི་འདུ་བྲལ་ཟློས་གར། རང་བཞིན་དུ་འདུ་བ་དང་བྲལ་བ་ལ་སོགས་པའི་དེ་མ་ཡིན་པ་རེད་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་བློས་བཏགས་ཙམ་ཡིན་དུས།
  a ni 'du bral zlos gar/_rang bzhin du 'du ba dang bral ba la sogs pa'i de ma yin pa red pa/_chos thams cad blos btags tsam yin dus/
 • རང་དབང་དུ་ཚུར་ཨ་ནི་འདུ་བྲལ་ཡོའོ་མ་རེད་པ་དེ་ལྟ་བུའི་དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་དངོས་པོ་དེ། འོང་། 
  rang dbang du tshur a ni 'du bral yo'o ma red pa de lta bu'i de ni 'jig rten gyi dngos po de/_'ong /_
 • ཟློས་གར་རི་མོའི་གཟུགས་བརྙན་རི་མོའི་སྣང་བརྙན་ཆོས་ཉིད་མེ་ལོང་གཙང་མའི་ངོས༎
  zlos gar ri mo'i gzugs brnyan ri mo'i snang brnyan chos nyid me long gtsang ma'i ngos//
 • ད་དེ་གྱད་དེ་མཁྱེན་པའི་ཆོས་ཉིད་ཀྱིས་ད་མཁྱེན་པའི་མེ་ལོང་། མཁྱེན་པ་དེ་མེ་ལོང་གི་གཟུགས་སུ་བཀོད་ནས་དེའི་ནང་ལ་ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་ཐམས་ཅད་དུ་གསལ་ཐུབ་པ་དེ་བྱས།
  da de gyad de mkhyen pa'i chos nyid kyis da mkhyen pa'i me long /_mkhyen pa de me long gi gzugs su bkod nas de'i nang la ji lta ji snyed thams cad du gsal thub pa de byas/
 • རང་བཞིན་དུ་རྗེན་པར་འཆར་བ་ཟེར་ཡས་དེའི་གཤམ་ལ་འོ་ད་མེ་ལོང་གཙང་མའི་ངོས། ངོས་ལ་ཡ་ཨ་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ད་གནས་ལུགས་ཅི་དང་ཅི་ཡིན་པ་དེ་ཚོ་མཁྱེན་པ་དེ་ལ་རྗེན་པར་འཆར་བ། མེ་ལོང་ངོས་ལ་གསལ་བ་ནང་བཞིན་མཁྱེན་པ་ཟེར་བྱས།
  rang bzhin du rjen par 'char ba zer yas de'i gsham la 'o da me long gtsang ma'i ngos/_ngos la ya a ni 'jig rten gyi da gnas lugs ci dang ci yin pa de tsho mkhyen pa de la rjen par 'char ba/_me long ngos la gsal ba nang bzhin mkhyen pa zer byas/
 • འོ་དེ་འདྲས་འཆར་བ་གཅིག་ལ་ཡ། ཨ་ནི་བྱེད་པོ་ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ་ངའི་མགྲིན་པའི་རྒྱན་དུ་བཞུགས་ཅིག་ཟེར།
  'o de 'dras 'char ba gcig la ya/_a ni byed po zur phud lnga pa nga'i mgrin pa'i rgyan du bzhugs cig zer/
 • རང་གི་མགྲིན་པར་བཞུགས་པར་སྐུལ་ནས་དེ་ཤིས་པ་བརྗོད་པའི་ཚིག་རེད་པ་དེ།
  rang gi mgrin par bzhugs par skul nas de shis pa brjod pa'i tshig red pa de/
 • སྣང་མཛོད་འབུམ་གྱི་དྲྭ་བས་འཁྱུད་པའི་བྱུ་རུའི་རྡུལ་བརྩེགས་ལ༎               བརྟན་གཡོའི་དངོས་ཀུན་དབང་དུ་བྱེད་པའི་་ཡོན་ཏན་ཡོངས་རྫོགས་པའི༎              ཟུར་མིག་ཉག་ཕྲན་ཙམ་གྱིས་དགེ་བའི་གཟུགས་ཅན་འདུས་མ་བྱས༎              འདར་མཛད་རིག་བྱེད་ལྷ་མོས་སྲིད་པ་གསུམ་དུ་མངའ་སྒྱུར་ཅིག
  snang mdzod 'bum gyi drwa bas 'khyud pa'i byu ru'i rdul brtsegs la//_______________brtan g.yo'i dngos kun dbang du byed pa'i yon tan yongs rdzogs pa'i//______________zur mig nyag phran tsam gyis dge ba'i gzugs can 'dus ma byas//______________'dar mdzad rig byed lha mos srid pa gsum du mnga' sgyur cig
 • ད་ལྷ་མོ་རིག་བྱེད་མ་ལ་ཡ་འོང་ཤིས་པ་བརྗོད་པ་རེད།
  da lha mo rig byed ma la ya 'ong shis pa brjod pa red/
 • སྣང་མཛོད་ཟེར་དུས་ཙམ་ནས་ཨ་ནི་ཉི་མའི་མིང་རེད་པ། ཉི་མ་འབུམ་གྱི་དྲྭ་བས་འཁྱུད་པ་གཟི་བྱིན་སྐུའི་གཟི་སྦྱིན་དེ་ཉི་མ་ཨ་ནི་འབུམ་གྱི་དྲྭ་བས་འཁྱུད་པ་ནང་བཞིན། ཉི་མའི་འོད།
  snang mdzod zer dus tsam nas a ni nyi ma'i ming red pa/_nyi ma 'bum gyi drwa bas 'khyud pa gzi byin sku'i gzi sbyin de nyi ma a ni 'bum gyi drwa bas 'khyud pa nang bzhin/_nyi ma'i 'od/
 • ཉི་མའི་འོད་ཟེར་དེ་ག་ཙམ་ཅིག་གི་གཟི་བྱིན་ཆེན་པོ།
  nyi ma'i 'od zer de ga tsam cig gi gzi byin chen po/
 • བྱུ་རུའི་རྡུལ་བརྩེགས་ཟེར་དུས། བྱུ་རུ་ཟེར་ཡས་དེ་དམར་པོ་རེད་པ། རིན་པོ་ཆེ་བྱུ་རུ། རིན་པོ་ཆེ་དམར་པོ་གཅིག་རེད་པ།
  byu ru'i rdul brtsegs zer dus/_byu ru zer yas de dmar po red pa/_rin po che byu ru/_rin po che dmar po gcig red pa/
 • དེའི་རྡུལ་བརྩེགས་ཟེར་དུས་ཙམ་ནས་བྱུ་རུ་གིས་སྐུའི་གཟི་བྱིན་དེ་ཨ་ནི་བྱུ་རུའི་རི་བོ་བརྩེགས་པ་ལྟ་བུ།
  de'i rdul brtsegs zer dus tsam nas byu ru gis sku'i gzi byin de a ni byu ru'i ri bo brtsegs pa lta bu/
 • འདུག་བཟོ་བཀོད། བྱུ་རུ་ཡ་ད་བྱུ་རུའི་ཕུང་པོ་ལྟ་བུ་གཅིག་ལ་བཀོད།  སྐུ་དེ་འོང་། 
  'dug bzo bkod/_byu ru ya da byu ru'i phung po lta bu gcig la bkod/__sku de 'ong /_
 • བརྟན་གཡོའི་དངོས་ཀུན་ཟེར་ན། བརྟན་པ་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དང་གཡོ་བ་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཨ་ནི་དངོས་པོ་ཀུན་རེད་པ།
  brtan g.yo'i dngos kun zer na/_brtan pa snod kyi 'jig rten dang g.yo ba bcud kyi sems can a ni dngos po kun red pa/
 • ཨ་ནི་ཨཱ། དབང་དུ་བྱེད་པ་འོང་དབང་དུ་བྱེད་པ་དེ་ལྟ་བུའི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཟུར་མིག་ཉག་ཕྲན་ཙམ་གྱིས་དགེ་བའི་གཟུགས་ཅན་འདུས་མ་བྱས།
  a ni A/_dbang du byed pa 'ong dbang du byed pa de lta bu'i yon tan yongs su rdzogs pa'i zur mig nyag phran tsam gyis dge ba'i gzugs can 'dus ma byas/
 • ཟུར་མིག་གི་ཉག་ཕྲན་ཙམ་གྱིས། ཟུར་མིག་ཟེར་ན་ཟུར་གྱི་མིག་བྱས། ཟུར་མིག་གི་ཉག་ཕྲན་ཟེར་དུས་ཟུར་མིག་དེ་ཉག་ཕྲན། ཉག་ཕྲན་ཟེར་ན་མདའ་རེད་པ། དེའི་གཟུགས་སུ་བཀོད།
  zur mig gi nyag phran tsam gyis/_zur mig zer na zur gyi mig byas/_zur mig gi nyag phran zer dus zur mig de nyag phran/_nyag phran zer na mda' red pa/_de'i gzugs su bkod/
 • ཨ་ནི་དེ་ཡང་གཟུགས་ཅན་རེད། དེའི་ནང་ལ་མང་ཆེ་བ་གཟུགས་ཅན་རེད་པ།
  a ni de yang gzugs can red/_de'i nang la mang che ba gzugs can red pa/
 • འདུག་ད། འོང་། ཟུར་ཕྲན་གྱིས་ཨ་ནི་དགེ་བའི་གཟུགས་ཅན་མ་ལུས་འདུས་མ་བྱས་པ། ཐམས་ཅད་ཨ་ནི་འདར་བར་མཛད་པ།
  'dug da/_'ong /_zur phran gyis a ni dge ba'i gzugs can ma lus 'dus ma byas pa/_thams cad a ni 'dar bar mdzad pa/
 • དེ་ལྟ་བུའི་ལྷ་མོ་རིག་བྱེད་པས། ཨ་ནི་སྲིད་པ་གསུམ་དུ་མངའ་སྒྱུར་བར་མཛོད་ཅིག་ཟེར་བྱས་སྐུལ།
  de lta bu'i lha mo rig byed pas/_a ni srid pa gsum du mnga' sgyur bar mdzod cig zer byas skul/
 • ཡིད་འོང་བཞིན་རས་ཟླ་གཞོན་འཁོར་ལོ་གཉིས་སྐྱེས་ལ། ཟེར།
  yid 'ong bzhin ras zla gzhon 'khor lo gnyis skyes la/_zer/
 • ད་ཡིད་དུ་འོང་བའི་བཞིན་རས་ཟླ་བ་གཞོན་ནུའི་འཁོར་ལོ་ཟླ་བའི་གཞོན་ནུ། འོང་། ད་གཉིས་སྐྱེས་ལ་ཟེར་། གཉིས་སྐྱེས་ཟེར་དུས་ཙམ་ནས་ཨ་ནི་བྱ་འདབ་ཆགས་དང་ཨ་ནི་བྲམ་ཟེ་དང་སོ་དང་། ཨ་དེ་འདྲས་ལའི་འཇུག་གི་ཡོའོ་རེད། བྲམ་ཟེ་ལ་གཉིས་སྐྱེས་ཟེར་དུས་ཙམ་ནས་ཐོག་མར་བྲམ་ཟེའི་རིགས་ལས་སྐྱེས། དེ་ནས་དེའི་རྒྱུད་ལ་ཨ་ནི་གཞུག་གུ་ལ་བྲམ་ཟེའི་ཆོ་ག་བྱས་བྱས་ཨ་ནི་བྲམ་ཟེ་ངོ་མ་ཆགས་པ་ཡིན་ཙང་། གཉིས་སྐྱེས་ཟེར།
  da yid du 'ong ba'i bzhin ras zla ba gzhon nu'i 'khor lo zla ba'i gzhon nu/_'ong /_da gnyis skyes la zer /_gnyis skyes zer dus tsam nas a ni bya 'dab chags dang a ni bram ze dang so dang /_a de 'dras la'i 'jug gi yo'o red/_bram ze la gnyis skyes zer dus tsam nas thog mar bram ze'i rigs las skyes/_de nas de'i rgyud la a ni gzhug gu la bram ze'i cho ga byas byas a ni bram ze ngo ma chags pa yin tsang /_gnyis skyes zer/
 • འོ་ད་སོ་དང་འདབ་ཆགས་ཡིན་ན་ཐོག་མར་སྒོ་ང་སྐྱེས། དེ་ནས་བྱ་སྐྱེས། འོ་དེ་འདྲས་ལ་ཡ་གཉིས་སྐྱེས་ཟེར།
  'o da so dang 'dab chags yin na thog mar sgo nga skyes/_de nas bya skyes/_'o de 'dras la ya gnyis skyes zer/
 • གཉིས་སྐྱེས་ཟེར་ཡས་དེ་དེ་གྱད་གྱི་་མིང་ཡིན་པའི་ནང་ནས། སྐབས་འདའི་༼འདིར༽གོ་ཡས་དེ་ཨ་ནི་ག་རེ་གོ་དགོས་རེད་ཟེར་ན། ཟླ་བ་ལ་གོ་དགོས་རེད།
  gnyis skyes zer yas de de gyad gyi ming yin pa'i nang nas/_skabs 'ad'i ('dir)go yas de a ni ga re go dgos red zer na/_zla ba la go dgos red/
 • ད་ཟླ་གཞོན་འཁོར་ལོ་དེ་གཉིས་སྐྱེས་ལ་འཁྲུལ་པ་སྟེར་ཟེར་དུས་ཙམ་ནས་ཞལ་རས་འདི་ཨ་ནི་ད་ང་རང་ཚོས་ཟླ་བ་ཟེར་ཡན་༼མཁན་༽དེ་ཡིན་ན།
  da zla gzhon 'khor lo de gnyis skyes la 'khrul pa ster zer dus tsam nas zhal ras 'di a ni da nga rang tshos zla ba zer yan (mkhan )de yin na/
 • མཛེས་པའི་དཔེ་ལ་བཤད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད། ཟླ་བ་ཟེར་དུས་ཙམ་ནས་མཛེས་པའི་དཔེ་ལ་བཤད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད། བྱས་ཙང་ཟླ་བ་ཉ་གང་པ་ལྟ་བུ་གཅིག་དང་།
  mdzes pa'i dpe la bshad kyi yo'o red/_zla ba zer dus tsam nas mdzes pa'i dpe la bshad kyi yo'o red/_byas tsang zla ba nya gang pa lta bu gcig dang /
 • ལྟ་བུ་ཡིན་ནམ་ཡང་ན་ཞལ་རས་ཡིན་པ་དེ་ལྟ་བུའི་འཁྲུལ་པ་སྟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད། ཟེར།
  lta bu yin nam yang na zhal ras yin pa de lta bu'i 'khrul pa ster gyi yo'o red/_zer/
 • ཟླ་བ་ཡིན་ནམ་ཞལ་རས་ཡིན་པ་ཨ་ནི་དབྱངས་ཅན་མའི་ཞལ་རས་ཡིན་པ་ཨ་ནི་གང་འདྲས་ཟེར་བྱས་བྱས་དཔེར་ན།
  zla ba yin nam zhal ras yin pa a ni dbyangs can ma'i zhal ras yin pa a ni gang 'dras zer byas byas dper na/
 • དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཐུབ་པ་ཁག་པོ་རེད་ཅེས་འཁྲུལ་པ་སྟེར་གྱི་འདུག་ཟེར། ཡིན་ནའི་འཁྲུལ་པ་སེལ་ཡས་བྱེད་ཡས་ལ།
  dbye ba phye thub pa khag po red ces 'khrul pa ster gyi 'dug zer/_yin na'i 'khrul pa sel yas byed yas la/
 • ཨ་ནི་ད་ཟླ་བ་ལ་སྐྲ་ཡོའོ་མ་རེད་པ། བྱས་ཙང་དེས་འཁྲུལ་པ་སྟེར་ཡས་འཕྱང་མོ་སེལ་བྱེད་མགོ་སྐྱེས་ཀྱིས་ཟེར།
  a ni da zla ba la skra yo'o ma red pa/_byas tsang des 'khrul pa ster yas 'phyang mo sel byed mgo skyes kyis zer/
 • འཕྱང་མོ་ཟེར་ན།  
  'phyang mo zer na/__
 • ཐེ་ཚོམ་སེལ་བར་བྱེད་ཡས་ཀྱི་ཨ་ནི་མགོ་སྐྱེས་ཀྱི། མགོ་སྐྱེས་དེ་དབུ་སྐྲ་དེ་འོ།
  the tshom sel bar byed yas kyi a ni mgo skyes kyi/_mgo skyes de dbu skra de 'o/
 • བེ་ཌུར་མཐིང་ཁའི་ལན་བུ་རབ་འཕྱང་། ཟེར། དབུ་སྐྲ་དེ་བེ་ཌུར་མཐིང་ག་ལྟ་བུའི་ལན་བུ།
  be Dur mthing kha'i lan bu rab 'phyang /_zer/_dbu skra de be Dur mthing ga lta bu'i lan bu/
 • རབ་ཏུ་འཕྱང་བེ་ད་ད་རེས་དེ་བེ་ཌུར་མཐིང་གའི་ལན་བུ་ཟེར་ལབ་པ་ད་ག་ལམ་སང་བེ་ཌུར་མཐིང་ག་ལྟ་བུའི་ཟེར། 
  rab tu 'phyang be da da res de be Dur mthing ga'i lan bu zer lab pa da ga lam sang be Dur mthing ga lta bu'i zer/_
 • ད་རེས་སྐབས་དེར། ཨ་ནི་འབྲུ་མང་པོ་ཡི་ཚིག་བསྡུས་བྱས་ནས་ཡང་དཔེ་རྒྱན་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ད་རེས།
  da res skabs der/_a ni 'bru mang po yi tshig bsdus byas nas yang dpe rgyan la go dgos kyi yo'o red da res/
 • ད་རེས་འདི། བེ་ཌུར་མཐིང་གའི་ལན་བུ་ཟེར་དུས་ལན་བུ་དེ་བེ་ཌུར་མཐིང་གའི་ལན་བུའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་མ་རེད།
  da res 'di/_be Dur mthing ga'i lan bu zer dus lan bu de be Dur mthing ga'i lan bu'i gzugs su bkod pa ma red/
 • བེ་ཌུར་མཐིང་ག་སྔོན་ལ་བཞག་ཨ་ནི་ལན་བུ་རྗེས་ལ་བཞག་པ་ཡིན་ཙང་བེ་ཌུར་མཐིང་ག་ལྟ་བུའི་ཟེར་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།
  be Dur mthing ga sngon la bzhag a ni lan bu rjes la bzhag pa yin tsang be Dur mthing ga lta bu'i zer go dgos kyi yo'o red/
 • ཡང་ལན་བུ་བེ་ཌུར་མཐིང་གའི་མཐིང་ག་ཟེར་ལབ་པ་ཡིན་ན། ཨ་ནི་གཟུགས་རྒྱན་ལ་འགྲོ་གི་རེད་པ།
  yang lan bu be Dur mthing ga'i mthing ga zer lab pa yin na/_a ni gzugs rgyan la 'gro gi red pa/
 • ད་རེས་འདི་དཔེ་རྒྱན་རེད། ལན་བུ་རབ་འཕྱང་དབྱངས་ཅན་མ་ཟེར། ད་དེ་ལྟ་བུའི་དབྱངས་ཅན་མ་དེ་ཟེར།
  da res 'di dpe rgyan red/_lan bu rab 'phyang dbyangs can ma zer/_da de lta bu'i dbyangs can ma de zer/
 • སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་ངག་གི་རྒྱལ་པོ་ཉེར་གྲུབ་མཛོད། ཨ་ནི་ཁོ་བོ་ལ་ཨ་ནི་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་ངག་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཉེ་བར་གྲུབ་པར་མཛོད་ཅིག་ཟེར། དབྱངས་ཅན་མ་ལ་དངོས་གྲུབ་འབུལ་ཡས་བྱས།
  smra ba'i dbang phyug ngag gi rgyal po nyer grub mdzod/_a ni kho bo la a ni smra ba'i dbang phyug ngag gi rgyal po la nye bar grub par mdzod cig zer/_dbyangs can ma la dngos grub 'bul yas byas/
 • འོ་ད་དེ་ནས། གངས་ཅན་ལྷ་ལམ་ཡངས་པའི་ཁྱོན་འདིར་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་བཅུ་གཉིས་བདག་པོའི་གུར་ཁང་མཆོག ད།
  'o da de nas/_gangs can lha lam yangs pa'i khyon 'dir rgyal ba'i bstan pa bcu gnyis bdag po'i gur khang mchog_da/
 • གངས་ཅན་ལྷ་ལམ་ཡངས་པ་ཟེར་ན། གངས་ཅན་ཟེར་ན་བོད་རེད་པ། 
  gangs can lha lam yangs pa zer na/_gangs can zer na bod red pa/_
 • ལྷ་ལམ་ཡངས་པ་ཟེར་ན། གངས་ཅན་དེ་ནམ་མཁའི་གཟུགས་སུ་བཀོད།
  lha lam yangs pa zer na/_gangs can de nam mkha'i gzugs su bkod/
 • ལྷ་ལམ་ཟེར་ན། ནམ་མཁའ་རེད། 
  lha lam zer na/_nam mkha' red/_
 • འོ་འདིའི་ཁྱོན་ལ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཟེར་དུས་ཙམ་ནས་ཨ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དེ་བཅུ་གཉིས་བདག་པོ་དེ་ཉི་མ།
  'o 'di'i khyon la rgyal ba'i bstan pa zer dus tsam nas a ni/_sangs rgyas kyi bstan pa de bcu gnyis bdag po de nyi ma/
 • བཅུ་གཉིས་བདག་པོ་ཟེར་ན། ཉི་མ་རེད། དེའིཨེ་གུར་ཁང་མཆོག་ཟེར་དུས་ཙམ་ནས།
  bcu gnyis bdag po zer na/_nyi ma red/_de'ie gur khang mchog zer dus tsam nas/
 • ད་དེ་གོ་རྒྱུ་གཉིས་ཡོད་པ་འདྲ། དེའི་སྒང་ལ་ངས་གུར་ཁང་ཟེར་ཡས་དེ་གཅིག་ཡིན་ན། ག་རེ་གོ་གི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། 
  da de go rgyu gnyis yod pa 'dra/_de'i sgang la ngas gur khang zer yas de gcig yin na/_ga re go gi yo'o red zer na/_
 • ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདྲ་པོ་ཁོ་རང་ལ་གོ་བཅུ་གཉིས་བདག་པོ་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོག ཟེར་ཡས་ཅིག
  nyi ma'i dkyil 'khor 'dra po kho rang la go bcu gnyis bdag po nyi ma'i dkyil 'khor mchog_zer yas cig
 • གཉིས་པ་དེ་ནི་ཡང་། ཨ་ནི་་་ཨ་ནི་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་པས།
  gnyis pa de ni yang /_a ni a ni ga re zer dgos red pas/
 • ཨཱ། གུར་ཁང་ཟེར་དུས་ཙམ་ནས། ད་ཡང་ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས་ལ་ཡ་གོ་ནའི་རུང་གི་རེད་དའི་། སྐབས་འདའི༼འདིར༽ཕལ་ཆེར་ཉི་མ་རང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གོ་ན་འགྲིག་གི་མིན་འགྲོ་བསམས་ཀྱིས།
  A/_gur khang zer dus tsam nas/_da yang khyim bcu gnyis la ya go na'i rung gi red da'i /_skabs 'ad'i('dir)phal cher nyi ma rang gi dkyil 'khor la go na 'grig gi min 'gro bsams kyis/
 • གཞན་་ལུག་དང་གླང་ལ་སོགས་པའི་ཁྱིམ་ཉི་མའི་གུར་ཁང་ཟེར་དུས་ཙམ་ནས། དེ་ནི་ཉི་མའི་ཁྱིམ་ལའི་གོ་ཆོག་གི་རེད་དའི། 
  gzhan lug dang glang la sogs pa'i khyim nyi ma'i gur khang zer dus tsam nas/_de ni nyi ma'i khyim la'i go chog gi red da'i/_
 • སྐབས་འདི་རང་ལ་ང་རའི༼ང་རང་གི༽བསམ་བློར་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཨ་ནི་ཉི་མ་རང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གོ་ན་འགྲིག་གི་མིན་འགྲོ་བསམས་།
  skabs 'di rang la nga ra'i(nga rang gi)bsam blor byas pa yin na a ni nyi ma rang gi dkyil 'khor la go na 'grgi gi min 'gro bsams /
 • གངས་ཅན་ལྷ་ལམ་ཡངས་པའི་ཁྱོན་འདིར། ཨོའོ་དེ་ད་ག་རེད། ད་ལྟ་འདུག་བཟོ་ཚར་པ་བྱས།
  gangs can lha lam yangs pa'i khyon 'dir/_o'o de da ga red/_da lta 'dug bzo tshar pa byas/
 • རྒྱལ་བ་ཀུན་དངོས་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་བསྟན་པའི་རྩ་ལག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཞི་བ་འཚོའི།           བཀའ་དྲིན་གཟུགས་ཅན་དབྱིག་འཛིན་ལྟོ་འདིར་གཤོང་འགྱུར་མིན་ན་ཀུན་མཁྱེན་སྲང་ལསགང་གིས་གཞལ། ད་འདིའི་ནང་ལ་ག་རེ་གསུངས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  rgyal ba kun dngos mtsho skyes rdo rje bstan pa'i rtsa lag thams cad mkhyen pa zhi ba 'tsho'i/___________bka' drin gzugs can dbyig 'dzin lto 'dir gshong 'gyur min na kun mkhyen srang lasaganga gis gzhal/_da 'di'i nang la ga re gsungs kyi yo'o red zer na/
 • འོང་། ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན། ཨ་ནི་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་ལ་ད་བསྔགས་པ་གནང་གི་ཡོའོ་རེད་པ།
  'ong /_chos rgyal mes dbon/_a ni mkhan slob chos gsum la da bsngags pa gnang gi yo'o red pa/
 • མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ནམ་མཁའི་གྲུ་ཡིས་ཟེར་། མཁྱེན་པ་དང་བརྩེ་བ་་ནུས་པ་དེ་གྱད་དེ་ནམ་མཁའི་གྲུ། དེའི་ཉི་མ་འདྲེན་ཡས་ཀྱི་འདྲེན་པའི་ཤིང་རྟའི་གྲུའི་གཟུགས་སུ་བཀོད།
  mkhyen brtse nus pa'i nam mkha'i gru yis zer /_mkhyen pa dang brtse ba nus pa de gyad de nam mkha'i gru/_de'i nyi ma 'dren yas kyi 'dren pa'i shing rta'i gru'i gzugs su bkod/
 • ཨ་ནི་ད་ཉི་མ་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་འོ་དེ་འདྲས་ཀྱིས་འདྲེན་མཛད་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ། འོང་།
  a ni da nyi ma 'dren byed kyi 'o de 'dras kyis 'dren mdzad chos rgyal mes dbon rnam gsum/_'ong /
 • རྒྱལ་བ་ཀུན་དངོས་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ།་ སློབ་དཔོན་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ། འོང་།
  rgyal ba kun dngos mtsho skyes rdo rje/ _slob dpon mtsho skyes rdo rje/_'ong /
 • བསྟན་པའི་རྩ་ལག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཨ་ནི་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ། བྱས་ནས་ཨ་ནི་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་འདུག་བཟོ་ཚང་པ་བྱས།
  bstan pa'i rtsa lag thams cad mkhyen pa a ni mkhan chen zhi ba 'tsho/_byas nas a ni mkhan slob chos gsum 'dug bzo tshang pa byas/
 • དེ་གྱད། དེ་གྱད་ཀྱིས། ཨ་ནི་བཀའ་དྲིན་གཟུགས་ཅན་དབྱིག་འཛིན་ལྟོ་འདིར། དབྱིག་འཛིན་ཟེར་ན། ས་གཞི་རེད་པ།
  de gyad/_de gyad kyis/_a ni bka' drin gzugs can dbyig 'dzin lto 'dir/_dbyig 'dzin zer na/_sa gzhi red pa/
 • འདིར་གཤོང་འགྱུར་མིན་ན། ཨ་ནི་ས་གཞི་ཆེན་པོ་འདིའི་ནང་ལ་གཤོང་ཡས་མེད་ན། རེད་པ།
  'dir gshong 'gyur min na/_a ni sa gzhi chen po 'di'i nang la gshong yas med na/_red pa/
 • ཨ་ནི་ཀུན་མཁྱེན་གྱི་སྲང་ལས། ཀུན་མཁྱེན་གྱི་དགོངས་པའི་སྲང་ལས་གཞལ་ནུས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས།
  a ni kun mkhyen gyi srang las/_kun mkhyen gyi dgongs pa'i srang las gzhal nus kyi red ma gtogs/
 • དེ་མིན་པའི་ཀུན་མཁྱེན་སྲང་ལས་གང་གིས་གཞལ་ཟེར་དུས། ཀུན་མཁྱེན་གྱི་སྲང་གིས་འཇལ་ན་མ་གཏོགས།
  de min pa'i kun mkhyen srang las gang gis gzhal zer dus/_kun mkhyen gyi srang gis 'jal na ma gtogs/
 • གཞན་གྱིས་ཨ་ནི་བློས། སུ་གཅིག་གིས་བློས་ཀྱང་གཞལ་བར་ནུས་ཀྱི་མ་རེད། ཟེར་འོ་དེ་རེད་ད།
  gzhan gyis a ni blos/_su gcig gis blos kyang gzhal bar nus kyi ma red/_zer 'o de red da/
 • ལི་ཁྲིའི་ལྕུག་ཕྲན་མཁྱེན་པའི་སྣང་བ་ཅན། ལི་ཁྲིའི་ལྕུག་ཕྲན་ལྟ་བུའི་མཁྱེན་པ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པ།  
  li khri'i lcug phran mkhyen pa'i snang ba can/_li khri'i lcug phran lta bu'i mkhyen pa zer gyi yo'o red pa/__
 • ད་འདིའི་ནང་ལ། བྱས་ཙང་ད་འདི་ཡིན་ན། དཔེ་རྒྱན་བྱས།
  da 'di'i nang la/_byas tsang da 'di yin na/_dpe rgyan byas/
 • འོང་། འཇམ་མགོན་བློ་ཡི་ལང་ཚོ་བཟང་པོའི་མཚོན། ཁ་དོག་སོ་སོར་བཀྲ་བའི་གྲགས་པའི་རྒྱན། ཕྱོགས་བྲལ་རྣ་ལུང་འགོད་མཁས་རྟག་ཏུ་རྒྱལ། རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག་ཟེར་གསུངས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ད།
  'ong /_'jam mgon blo yi lang tsho bzang po'i mtshon/_kha dog so sor bkra ba'i grags pa'i rgyan/_phyogs bral rna lung 'god mkhas rtag tu rgyal/_rgyal bar gyur cig zer gsungskyi yo'o red da/
 • ད་འདི་ཨ་ནི་འདིའི་ནང་གི་ཚིག་རྐང་གཉིས་པའི་ནང་ལ་་བློ་བཟང་ཟེར་བྱས། རེད་པ།
  da 'di a ni 'di'i nang gi tshig rkang gnyis pa'i nang la blo bzang zer byas/_red pa/
 • ཚིག་རྐང་གསུམ་པའི་ནང་ལ་གྲགས་པ་ཟེར་བྱས་ཨ་ནི་བློ་བཟང་གྲགས་པ་སྟེ། རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བསྔགས་པ་གནང་།
  tshig rkang gsum pa'i nang la grags pa zre byas a ni blo bzang grags pa ste/_rje rin po che la bsngags pa gnang /
 • འདི་ཨ་ནི་རྐང་པ་སོ་སོའི་ནང་ལ་ཡི་གེ་འདུག་བཟོ་བྱས། བཀོད་པ་ཡིན་ཙང་མཚན་དེ་ཟུར་འཇུག་ཏུ་བཀོད་པ་དེ། སྒྲ་རྒྱན་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཙམ་ཡང་རེད་ལ། 
  'di a ni rkang pa so so'i nang la yi ge 'dug bzo byas/_bkod pa yin tsang mtshan de zur 'jug tu bkod pa de/_sgra rgyan gyi khongs gtogs tsam yang red la/_
 • དོན་རྒྱན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན། ལི་ཁྲིའི་ལྕུག་ཕྲན་ལྟ་བུའི་ཟེར་བྱས་བྱས་དཔེ་རྒྱན་གཅིག་བྱས། 
  don rgyan gyi dbang du byas na/_li khri'i lcug phran lta bu'i zer byas byas dpe rgyan gcig byas/_
 • འཇམ་མགོན་བློ་ཡི་བཟང་པོའི་ཚོན། ཁ་དོག་སོ་སོར་བཀྲ་བའི་གྲགས་པའི་རྒྱན། ཕྱོགས་བྲལ་རྣ་ལུང་འགོད་མཁས་རྟག་ཏུ་རྒྱལ་། ཟེར།
  'jam mgon blo yi bzang po'i tshon/_kha dog so sor bkra ba'i grags pa'i rgyan/_phyogs bral rna lung 'god mkhas rtag tu rgyal /_zer/
 • ཨ་ནི་གཞི་གཅིག་གི་རྒྱན་ཡང་འགྲོ་གི་རེད། དེ། 
  a ni gzhi gcig gi rgyan yang 'gro gi red/_de/_
 • དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་རང་བཞིན་ངོས་ཡངས་པར། གནས་ལྔའི་བང་མཛོད་འབྱོར་པ་ལྷུན་གྲུབ་པའི།  འོང་།   འང་།  མངའ་སྒྱུར་བགྲོད་བྱེད་བནྡྷུ་ཛཱི་ཝ་ཀ།  རྨད་བྱུང་ཅོད་པན་མཆོག་ཏུ་རྣམ་པར་བསྔགས།
  dpal ldan chos kyi rang bzhin ngos yangs par/_gnas lnga'i bang mdzod 'byor pa lhun grub pa'i/__'ong /___'ang /__mnga' sgyur bgrod byed bn+Dhu dzI wa ka/__rmad byung cod pan mchog tu rnam par bsngags/
 • ད་འདི་ཨོའོ་དེ་རེད་པ། ག་རེ་ཟག༼ཟེར༽། ཨོའོ། རྒྱལ་བ་ལྔ་བ་ཆེན་པོའི་ཨོའོ་དགེ་རྒན་གཅིག་ཡོའོ་རེད་ཟག༼ཟེར༽ད།
  da 'di o'o de red pa/_ga re zag(zer)/_o'o/_rgyal ba lnga ba chen po'i o'o dge rgan gcig yo'o red zag(zer)da/
 • ད་བླ་མ་གཅིག་འོ་དེ། རྒན་ལགས་དེའི་མཚན་ལ་ཡ། དཔལ་འབྱོར་ལྷུན་གྲུབ་ཞུ་གྱི་ཡོའོ་རེད། སེ་ར། སེ་ར་ནས་ཡིན་པ་འདྲ།
  da bla ma gcig 'o de/_rgan lags de'i mtshan la ya/_dpal 'byor lhun grub zhu gyi yo'o red/_se ra/_se ra nas yin pa 'dra/
 • འོ་ད་་ཁོང་གི་མཚན་འདིའི་ནང་ལ་ཡང་། དཔལ་འབྱོར་ལྷུན་གྲུབ་ཟེར་མཁན་དེ། གནས་ལྔའི་བང་མཛོད་འབྱོར་པ་ལྷུན་གྲུབ་པའི། ལྷུན་གྲུབ་འདུག་ག་འདའི༼འདིར༽།
  'o da khong gi mtshan 'di'i nang la yang /_dpal 'byor lhun grub zer mkhan de/_gnas lnga'i bang mdzod 'byor pa lhun grub pa'i/_lhun grub 'dug ga 'ad'i('dir)/
 • ཨ་ནི་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཟེར། འོ་ད་འདུག་བཟོ་བྱས། ཨ་ཁོང་གི་མཚན་འདུག་བཟོ་བྱས། ཨ་ནི་མངའ་སྒྱུར་བགྲོད་བྱེད་བནྡྷུའི ། བགྲོད་བྱེད་ཟེར་དུས་ཙམ་ནས་ག་རེ་ཡིན་ཟེར་ན། ཞབས་རེད།
  a ni dpal ldan chos kyi dbyings zer/_'o da 'dug bzo byas/_a khong gi mtshan 'dug bzo byas/_a ni mnga' sgyur bgrod byed bn+hu'i/_bgrod byed zer dus tsam nas ga re yin zer na/_zhabs red/
 • བནྡྷུ་ཛཱི་ཝ་ཀ་ཟེར་ན༎ མེ་ཏོག་གཅིག་རེད།
  bD+hu dzI wa ka zer na//_me tog gcig red/
 • ཨ། ད་མེ་ཏོག་དམར་པོ་ཟེར་ཡས་འདུག ཡང་ངས་དེ་འདྲས་ཅིག་ང་རང་གི་བག་ཆགས་འདྲ་ཅིག་གཅིག་ལ་བནྡྷུ་ཛཱི་ཝ་ཀ་ཟེར་ཡས་དེ་ཨ་ནི་སྔོན་མ་མེ་ཏོག་ཤིན་ཏུ་དཀར་པོ་གཅིག་ཡའི་གསུངས་ཀྱིས། ད་དེ་ག་རེ་ཡིན་ན་གསལ་པོ་ཞུ་ཐུབ་མ་སོང་།
  a/_da me tog dmar po zer yas 'dug_yang ngas de 'dras cig nga rang gi bag chags 'dra cig gcig la bn+hu dzI wa ka zer yas de a ni sngon ma me tog shin tu dkar po gcig ya'i gsungs kyis/_da de ga re yin na gsal po zhu thub ma song /
 • ཁག་གཅིག་གིས་མེ་ཏོག གང་ལྟར་མེ་ཏོག་ཡིན་པ་དེ་གསལ་པོ་དེ་དྲན་གྱི་འདུག
  khag gcig gis me tog_gang ltar me tog yin pa de gsal po de dran gyi 'dug
 • བྱས་ཙང་གང་ལྟར་བླ་མ་དཔལ་འབྱོར་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཞབས་ཨ་ནི་ངའི་སྤྱོ་བོར་བཞུགས་ཅིག་ རྨད་བྱུང་ཅོད་པན་མཆོག་གི་རྨད་ཏུ་བྱུང་བའི་རང་གི་སྤྱི་བོའི་ཅོད་པན་དུ་རྣམ་པར་བསྔགས་ཟེར༎
  byas tsang gang ltar bla ma dpal 'byor lhun grub kyi zhabs a ni nga'i spyo bor bzhugs cig _rmad byung cod pan mchog gi rmad tu byung ba'i rang gi spyi bo'i cod pan du rnam par bsngags zer//
 • ད་དེ་ལ་ཕྱག་གིས་བཏུད་གནང་པའི་ཚུལ་རེད།
  da de la phyag gis btud gnang pa'i tshul red/
 • རྒྱ་ཧོར་ལུང་དང་རིགས་ཀྱིས་མངོན་མཐོ་ཞིང་། བཀའ་ཁྲིམས་གསེར་གྱི་འཁོར་མཆོག་ འོ་དེ་རེད།
  rgya hor lung dang rigs kyis mngon mtho zhing /_bka' khrims gser gyi 'khor mchog _'o de red/
 • ད་རྒྱ་ཧོར་ལུང་དང་རིགས་ཀྱིས་མངོན་མཐོ་ཞིང་། བཀའ་ཁྲིམས་གསེར་འཁོར་མཆོག་དམན་གཉའ་གནོན་པའི་།      ས་སྐྱའི་འཇམ་མགོན་དཔལ་ལྡན་རླངས་ཀྱི་གདུང་། ཆོས་ལྡན་ས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོར་སུ་མི་དད།
  da rgya hor lung dang rigs kyis mngon mtho zhing /_bka' khrims gser 'khor mchog dman gnya' gnon pa'i /______sa skya'i 'jam mgon dpal ldan rlangs kyi gdung /_chos ldan sa skyong rgyal por su mi dad/
 • ད་འདི་ས་སྐྱ་པ་ལ་བསྔགས་པ་གནང་པ་རེད། རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ནང་ནས་ས་སྐྱ་པ། ས་སྐྱ་པ་དེའི་ནང་ནས་ད་རེས་ཕལ་ཆེར་ད་དེ་ཡིན་པ་རེད།
  da 'di sa skya pa la bsngags pa gnang pa red/_rgyal rabs kyi nang nas sa skya pa/_sa skya pa de'i nang nas da res phal cher da de yin pa red/
 • ཨ། འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ལ། ད་ཡིན་ན་ས་སྐྱ་པ་དེ་གཅིག་ཡིན་ན་ག་རེ་རེད།
  a/_'gro mgon chos rgyal 'phags pa la/_da yin na sa skya pa de gcig yin na ga re red/
 • རླངས་ཀྱི་གདུང་རྒྱུད་ཡིན་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པ། འཁོན་རིགས།
  rlangs kyi gdung rgyud yin zer gyi yo'o red pa/_'khon rigs/
 • ཨོའོ་ད་དེ་འདྲས་ཡིན་ཙང་དེ་ལ་བསྔགས་པ་གནང་པ་རེད།
  o'o da de 'dras yin tsang de la bsngags pa gnang pa red/
 • རྒྱ་ཧོར་ལུང་དང་རིགས་ཀྱིས་མངོན་མཐོ་ཞིང་། རེད་པ།
  rgya hor lung dang rigs kyis mngon mtho zhing /_red pa/
 • བཀའ་ཁྲིམས་གསེར་གྱི་མཆོག་དམན་གཉའ་གནོན་པའི་། ད་དེ་ངས་ཀློག་སྟངས་ཐེངས་མ་གཉིས་ནོར་སོང་།
  bka' khrims gser gyi mchog dman gnya' gnon pa'i /_da de ngas klog stangs thengs ma gnyis nor song /
 • མཆོག་དམན་གཉའ་གནོན་པ་བྱས། དེ་ས་སྐྱ་ལ་བྱས།
  mchog dman gnya' gnon pa byas/_de sa skya la byas/
 • སྨྲ་བའི་འབབ་སྟེགས་མདུད་པའི་རྒྱར་བཅིངས་ཀྱང་། སྨྲ་བའི་འབབ་སྟེགས་ཟེར་ན། ལྕེ་རེད།
  smra ba'i 'bab stegs mdud pa'i rgyar bcings kyang /_smra ba'i 'bab stegs zer na/_lce red/
 • ལྕེ་རེད་པ། དེ་མདུད་པའི་རྒྱ་ལྕེ་ལ་མདུད་པ་བརྒྱབ་ན་མདུད་པ་ཐེབས་ན་ཨ་ནི་སྐད་ཆ་བཤད་ཡས་ཡོའོ་མ་རེད་པ།
  lce red pa/_de mdud pa'i rgya lce la mdud pa brgyab na mdud pa thebs na a ni skad cha bshad yas yo'o ma red pa/
 • འོ་ད་འདི་འདྲས་མདུད་པའི་རྒྱར་བཅིངས་པ་ཟེར། ལྕེ་ལ་ཡ་ཨ་ནི་རྙི་ད་མ་སོང་ནའི་བརྒྱབ་བྱས། མདུད་པ་རིམ་པ་འདྲ་ཐེབས་བྱས།
  'o da 'di 'dras mdud pa'i rgyar bcings pa zer/_lce la ya a ni rnyi da ma song na'i brgyab byas/_mdud pa rim pa 'dra thebs byas/
 • མཐོན་པོའི་ཁྲི་ལ་དྲེགས་པས་འགྱིང་མིན་པའི། ཁ་ནས་ཨ་ནི་ལེགས་པར་བཤད་པ་བཤད་ཡས་མེད་པ་ཨ་ནི་ལྐུག་པ་ནང་བཞིན་གྱི་ལྕེ་ལ་ མདུད་པ་བརྒྱབ་གྱོག་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་ཡང་ཟེར། རེད་པ།
  mthon po'i khri la dregs pas 'gying min pa'i/_kha nas a ni legs par bshad pa bshad yas med pa a ni lkug pa nang bzhin gyi lce la _mdud pa brgyab gyog de 'dras yin na yang zer/_red pa/
 • ཨ་ནི་མཐོན་པོའི་ཁྲི་ལ་ཡ་ང་རྒྱལ་གྱི་ངང་ནས་འགྱིང་པ། དེ་འདྲས་མིན་པ་གསུངས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད། དེ་འདྲས་མིན་པས།
  a ni mthon po'i khri la ya nga rgyal gyi ngang nas 'gying pa/_de 'dras min pa gsungs kyi yo'o red/_de 'dras min pas/
 • ལེགས་བཤད་གཏམ་གྱི་བྱུང་གནས་བློ་ལྡན་ཅན་གང་དུ་གནས་ཀྱང་དང་བའི་སྤྲོ་བ་འཕེལ་ཟེར།
  legs bshad gtam gyi byung gnas blo ldan can gang du gnas kyang dang ba'i spro ba 'phel zer/
 • ལྕེ་ལེབ་ལ་མདུད་པའི་རྒྱར་བཅིངས་མེད་ཀྱང་། མཐོན་པོ་ལ་ཁྲི་མཐོ་པོའི་སྒང་ལ་འཛེགས་བསྡད་མཁན་དེ་འདྲས་མ་ཡིན་པར་རེད་པ།
  lce leb la mdud pa'i rgyar bcings med kyang /_mthon po la khri mtho po'i sgang la 'dzegs bsdad mkhan de 'dras ma yin par red pa/
 • ལེགས་པར་བཤད་པའི་གཏམ་གྱི་བྱུང་གནས་དང་ལྡན་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་ག་པར་གནས་པ་ཡིན་ཀྱང་། ས་ཕྱོགས་ག་པར་བསྡད་པ་ཡིན་ནའི་ཨ་ནི་སྤྲོ་བ་འཕེལ་གྱི་རེད་ཟེར། སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྲོ་བ་འཕེལ།
  legs par bshad pa'i gtam gyi byung gnas dang ldan pa de 'dras yin na ga par gnas pa yin kyang /_sa phyogs ga par bsdad pa yin na'i a ni spro ba 'phel gyi red zer/_skye bo rnams kyi spro ba 'phel/
 • ཡ་རབས་དམ་པའི་སྤྱོད་ཚུལ་པད་དཀར་ཚལ། ཆེས་ཆེར་བདོ་བ་སྙིགས་མའི་བསིལ་ཟེར་གྱིས།         ཟུམ་པའི་དུས་འདིར་དེབ་ཐེར་གཏམ་རྒྱུད་སོགས། བརྗོད་པ་རང་ཉིད་ངལ་བའི་རྒྱུ་རུ་ཟད།
  ya rabs dam pa'i spyod tshul pad dkar tshal/_ches cher bdo ba snyigs ma'i bsil zer gyis/_________zum pa'i dus 'dir deb ther gtam rgyud sogs/_brjod pa rang nyid ngal ba'i rgyu ru zad/
 • ཡ་རབས་དམ་པའི་སྤྱོད་ཚུལ་ད་འདིའི་སྤྱོད་ཚུལ་གྱི་པད་མ་དཀར་པོའི་ཚལ། དེ་ཡང་ད་གཟུགས་རྒྱན་རེད་པ།
  ya rabs dam pa'i spyod tshul da 'di'i spyod tshul gyi pad ma dkar po'i tshal/_de yang da gzugs rgyan red pa/
 • སྤྱོད་ཚུལ་དེ་པད་མ་དཀར་པོའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་སོང་ང།
  spyod tshul de pad ma dkar po'i gzugs su bkod song nga/
 • ཆེས་ཆེར་བདོ་བ། ཆེས་ཆེར་ད་ཉམས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཨ་ནི་བདོ་བ་ཟེར་དུས། ཆེས་ཆེར་མར་ཉམས་འགྲོ་བ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཨ་ནི་སྙིགས་མའི་དུས་དེར་ཟེར།
  ches cher bdo ba/_ches cher da nyams pa de 'dras kyi a ni bdo ba zer dus/_ches cher mar nyams 'gro ba de 'dras kyi a ni snyigs ma'i dus der zer/
 • སྙིགས་མའི་ཟླ་བ་གྱིས་པད་ཚལ་དེ་ད། ད་ལྟ་སྙིགས་མའི་ཟླ་བ་གིས་ཡ་རབས་ཀྱི་སྤྱོད་ཚུལ་གྱི་པད་མ་དེ་ཨ་ནི། ཟླ་བ་ཤར་ན་པད་མ་ཟུམ་གྱི་རེད་པ།
  snyigs ma'i zla ba gyis pad tshal de da/_da lta snyigs ma'i zla ba gis ya rabs kyi spyod tshul gyi pad ma de a ni/_zla ba shar na pad ma zum gyi red pa/
 • བྱས་ཙང་དུས་སྙིགས་མ་ཤིན་ཏུ་ལྔ་བདོ་བའི་དུས་ཚོད་འདི་འདྲས་ཅིག་གི་ཟླ་བ་དེས། ཨ་ནི་པད་མའི་ཚལ་དེ་ཡ་རབས་ཀྱི་པད་མའི་ཚལ་དེ་ཨ་ནི་མར་ཉམས་འགྲོ་དུས་ཟེར།
  byas tsang dus snyigs ma shin tu lnga bdo ba'i dus tshod 'di 'dras cig gi zla ba des/_a ni pad ma'i tshal de ya rabs kyi pad ma'i tshal de a ni mar nyams 'gro dus zer/
 • ཟུམ་འགྲོ་དུས་ཟེར་ཟུམ་པའི་ཟེར། འོ་ད་དེ། ཟུམ་པའི་དུས་དེར་དེབ་ཐེར་གཏམ་རྒྱུད་སོགས།
  zum 'gro dus zer zum pa'i zer/_'o da de/_zum pa'i dus der deb ther gtam rgyud sogs/
 • དེ་འདྲས་ཟུམ་འགྲོ་པའི་དུས་ཚོད་་དེར། དེབ་ཐེར་དང་གཏམ་རྒྱུད་སོགས་བརྗོད་ཡས་དེ་ནི་དངོས་གནས་བྱས་ན།
  de 'dras zum 'gro pa'i dus tshod der/_deb ther dang gtam rgyud sogs brjod yas de ni dngos gnas byas na/
 • ད་རང་ཉིད་དཀའ་ལས་ཁག་རོགས་མ་གཞི་གའི་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར། གའི་མི་འདུག་ག་ཟེར།
  da rang nyid dka' las khag rogs ma gzhi ga'i yo'o ma red zer/_ga'i mi 'dug ga zer/
 • རྒྱུར་ཟད་ཟེར། རྒྱུ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ་ཟེར།
  rgyur zad zer/_rgyu tsam du zad do zer/
 • ལྷག་པར་དུ་གསུངས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ད།
  lhag par du gsungs kyi yo'o red da/
 • ཁྱད་པར་བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་ཆུ་གཏེར་ཆེ། བློ་གྲོས་གཟིངས་ཀྱིས་སྒྲོལ་འདོད་རིག་བྱེད་པ།          ཤེས་བྱའི་ཚུལ་ལ་མ་སྦྱངས་བསྟན་བཅོས་དག རྩོམ་པར་རིངས་པའི་ཚུལ་ལ་ཡིད་མི་གཏོད།
  khyad par bcu phrag rig pa'i chu gter che/_blo gros gzings kyis sgrol 'dod rig byed pa/__________shes bya'i tshul la ma sbyangs bstan bcos dag_rtsom par rings pa'i tshul la yid mi gtod/
 • ད་མཁས་པ་ལྷག་པར་དུ་བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་ཆུ་གཏེར་ཟེར་ན། བཅུ་ཕྲག་རིག་པ་དེ་ནི་རྒྱ་མཚོའི་གཟུགས་སུ་བཀོད།
  da mkhas pa lhag par du bcu phrag rig pa'i chu gter zer na/_bcu phrag rig pa de ni rgya mtsho'i gzugs su bkod/
 • ཨ་ནི་བློ་གྲོས་དེ་ནི་རྒྱ་མཚོའི་སྒང་ལ་འགྲོ་ཉན་༼མཁན༽་གྱི་གྲུ་གཟིངས་ཀྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད།
  a ni blo gros de ni rgya mtsho'i sgang la 'gro nyan (mkhan) gyi gru gzings kyi gzugs su bkod/
 • བློ་གྲོས་གཟིངས་ཀྱིས་སྒྲོལ་འདོད་རིག་བྱེད་པ། ཨ་ནི་རིག་གནས་ཀྱི་ད་མཁས་པ་ཚོ་གསུངས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་པ་།
  blo gros gzings kyis sgrol 'dod rig byed pa/_a ni rig gnas kyi da mkhas pa tsho gsungs kyi yo'o red pa /
 • རིག་བྱེད་པ་ཡིན་པ་དེ་གྱད། ཤེས་བྱའི་ཚུལ་ལ་མ་སྦྱངས་བསྟན་བཅོས་དག ཟེར།
  rig byed pa yin pa de gyad/_shes bya'i tshul la ma sbyangs bstan bcos dag_zer/
 • དེ་འདྲས་ཡིན་ན་ཡང་ཤེས་བྱ་ལ་མ་སྦྱངས་པའི་བསྟན་བཅོས་དེ། རང་ཉིད་ཤེས་བྱ་ལ་མ་སྦྱངས་པར། བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པ་ལ་བྲེལ་བ་བྱེད་པ། དེ་འདྲས་ལ་ང་ཡིད་གཏོད་ཀྱི་མ་རེད་གསུངས་པ་རེད།
  de 'dras yin na yang shes bya la ma sbyangs pa'i bstan bcos de/_rang nyid shes bya la ma sbyangs par/_bstan bcos rtsom pa la brel ba byed pa/_de 'dras la nga yid gtod kyi ma red gsungs pa red/
 • འོན་ཏང་སྟོབས་ཀྱིས་ཡངས་པའི་ནོར་འཛིན་ལ།  འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་བཀའ་ཡི་དྲི་བཞོན་གྱིས།        དེབ་ཐེར་རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་དགའ་སྟོན་མགྲོན། འབོད་བྱེད་མ་ལ་ཡ་ཡི་རྒྱུད་འདི་སྤྲོ།
  'on tang stobs kyis yangs pa'i nor 'dzin la/__'khor los sgyur ba'i bka' yi dri bzhon gyis/________deb ther rdzogs ldan gsar pa'i dga' ston mgron/_'bod byed ma la ya yi rgyud 'di spro/
 • ཡིན་ན་ཡང་ཟེར། སྟོབས་ཀྱིས་ཡངས་པའི་ནོར་འཛིན་ལ་ས་གཞི་ཆེན་མོ་འདི་ལ། ཨ་ནི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་བཀའ་ཡི་དྲི་བཞོན།
  yin na yang zer/_stobs kyis yangs pa'i nor 'dzin la sa gzhi chen mo 'di la/_a ni 'khor los sgyur ba'i bka' yi dri bzhon/
 • ད་འདི་སྐབས་འདའི༼འདིར༽ཡ། ཨ། དེ་ཡིན་པ་ཡོད། ག་རེ་ཟེར་དགོས་རས༼རེད༽རྒྱལ་པོ། འང་། མཚོ་སྔོན་གྱི་གུ་ཤྲི་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་དེབ་ཐེར་འདི་འདྲས་གཅིག་རྩོམས། 
  da 'di skabs 'ad'i('dir)ya/_a/_de yin pa yod/_ga re zer dgos ras(red)rgyal po/_'ang /_mtsho sngon gyi gu shri bstan 'dzin chos rgyal gyis deb ther 'di 'dras gcig rtsoms/_
 • རྩོམ་གནང་དགོས་རེད་ཟེར་བྱས་བྱས། ལྔ་པ་ལ་ཞུས་པ་རེད་ཟེར།
  rtsom gnang dgos red zer byas byas/_lnga pa la zhus pa red zer/
 • བྱས་ཙང་ད་རིང་གི་འདིའི་ནང་ལ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་བཀའ་ཡི་དྲི་བཞོན་གྱི་རྒྱལ་པོ། གུ་ཤྲི་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ཨ་ནི་བཀའ་ལྟར་ཨ་ནི་ངས།
  byas tsang da ring gi 'di'i nang la 'khor los sgyur ba'i bka' yi dri bzhon gyi rgyal po/_gu shri bstan 'dzin chos rgyal gyi a ni bka' ltar a ni ngas/
 • ཨ། དེབ་ཐེར་རྫོགས་ལྡན་གསཔར་པའི་དགའ་སྟོན་ཟེར་ཉན༼མཁན༽་འདི། ཨ་ནི་འདའི་བྲིས་པ་ཡིན་ཟེར།
  a/_deb ther rdzogs ldan gasapara pa'i dga' ston zer nyan(mkhan) 'di/_a ni 'ad'i bris pa yin zer/
 • འདི་བརྩམས་པར་དམ་བཅའ་བ་དེ་རེད།
  'di brtsams par dam bca' ba de red/
 • འོ་ཡ། ད་ཏིག་ཙ༼ཏོག་ཙམ༽་ཅིག་ཚར་སོང་། ཨ་ནི་ག་རེ་ཟག༼ཟེར༽། 
  'o ya/_da tig tsa(tog tsam) cig tshar song /_a ni ga re zag(zer)/_
 • མཆོད་བརྗོད། མཆོད་བརྗོད་དེ་འདུག་བཟོ་ཚར་སོང་།
  mchod brjod/_mchod brjod de 'dug bzo tshar song /