Skip to main content Skip to search
29 May 2019
11 min 35 sec
Video Overview
Creators: 
Tsering Gyel, Tibetan and Himalayan Library

The process of determining a Lama's reincarnation.

སྤྲུལ་སྐུའི་སྐུ་ཐུགས་ཐག་གཅོད་པའི་རིམ་པ་བསྟན་ཡོད།

སྤྲུལ་སྐུ་ནི་བོད་མི་རིགས་གཅིག་པུར་མ་གཏོགས་མི་རིགས་གཞན་ལ་མེད་པའི་ལམ་ལུགས་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ཡིན། འདིར་ང་ཚོས་གསེར་ཁྲིའི་སྟེང་གི་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་ཇི་ལྟར་ཁྲི་ལ་བཞུགས་པའི་གོ་རིམ་ལས་སྤྲུལ་སྐུ་འཚོལ་བར་ཐོག་མར་གང་ནས་མགོ་བརྩམས་པ་དང་ཅི་ལྟར་འཚོལ་བ། ད་དུང་ཅི་ལྟར་ཐུགས་ཐག་གཅོད་པ་སོགས་ལ་བལྟ་ཐུབ།

认证转世灵童的过程

活佛转世制度是藏族独有的一种传统,于此介绍了寻找转世灵童的缘起,寻找经历,以及最后的认证过程。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0