Skip to main content Skip to search
29 May 2019
13 min 31 sec
Video Overview
Creators: 
Tsering Gyel, Tibetan and Himalayan Library

The second phase of making a wool hat in Tsekhok.

ས་གནས་ཀྱི་ཕྱིང་ཞྭ་ལས་ཚུལ་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་བསྟན།

ཕྱིང་ཆུ་གཏོར་རྗེས་ཐེངས་མང་པོར་ཕུར་བ་དང་དེ་ནས་དེའི་སྟེང་དུ་ཆུར་བ་བསྐུས། དེ་རྗེས་ཞྭ་མོའི་དབྱིབས་སུ་བཟོ་མགོ་བརྩམས།

当地的羊毛帽制作方式。

洒水之后,用手揉抓多次,并将奶酪擦拭在上面,如此,开始制作帽子的形状。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0