Skip to main content Skip to search
29 May 2019
13 min 33 sec
Video Overview
Creators: 
Tsering Gyel, Tibetan and Himalayan Library

The first phase of making a traditional wool hat.

རྩེ་ཁོག་ས་ཆའི་བལ་ཞྭའམ་ཕྱིང་ཞྭ་ལས་མགོ་བརྩམས་ཡོད།

ཐོག་མར་ཕྱིང་བའམ་ཕྱིང་བ་འཇོག་སའི་གཞི་ཞིག་དགོས་ལ།དེ་ཐང་ལ་སྙོམས་པོར་བཏང་རྗེས་དེའི་ཐོག་དུ་བལ་བསེད་དེ་ལག་གཡོན་པས་གནོན་པ་དང་ལག་གཡས་པས་གཅོད་ཀྱིན་གཅོད་ཀྱིན་དྲང་མོར་བཞག་རྗེས།ཡང་བསྐྱར་དེའི་ཐོག་དུ་རིམ་པ་གཉིས་པ་གྲུ་ག་ནས་ཅུང་གསེག་པའི་ཚུལ་གྱིས་གང་བར་འཇོག་པ་དང་མཐའ་ལས་ཡག་པོ་ཞིག་བྱས་རྗེས་སྡུད་མ་ཞིག་གིས་ཕྱིང་ཆུ་གཏོར་དགོས། 

泽库地区的羊毛帽制作方式。

首先,需要一块放置帽子的平地,将其放在地上,然后左手压住羊毛,右手在逐渐清理。 在原来的基础上放两层后,拐角稍微倾斜,使边缘变漂亮,然后用扫帚洒水。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0