Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
6 min 38 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

In a series of over 20 videos, scholars read from and provide oral commentaries on the historical annals written by the Fifth Dalai Lama.

བརྙན་ཐུང་༢༠ལྷག་གི་ནང་དུ་མཁས་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ལ་བཀློག་ནས་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པ།

按照拔协为依据阐述了他自己独树一帜的观点,主题鲜明并结合自己渊博的知识,将书中所提的地名准确无误地指出现所在区域的地名。具有较高的历史参考价值。 该课巴桑旺堆先生主要讲述了

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་གཤམ་གྱི་དུམ་བུ་དེ་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་དུས་ལ་རྒྱ་ནག་ནས་ཧ་ཤང་གིས་བོད་དུ་ཕེབས་པའི་སྐོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དེ་རེད།
  da gsham gyi dum bu de rgyal po khri srong lde btsan dus la rgya nag nas ha shang gis bod du phebs pa'i skor gyi lo rgyus de red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  སྔོན་ལ་གོང་བཞིན་དེ། དེ་དུམ་བུ་དེ་གཅིག་ཀློགས་དེ་ནས་འགྲེལ་པ་གཅིག་ཞུ་གི་ཡིན།
  sngon la gong bzhin de/_de dum bu de gcig klogs de nas 'grel pa gcig zhu gi yin/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  རེ་ཞིག་ནས་རྒྱའི་ཧ་ཤང་མ་ཧྭ་ཡ་ན་བོད་དུ་འོངས་ཏེ། ལུས་ངག་གི་དགེ་བ་བྱས་པས་འཚང་མི་རྒྱ། ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པས་འཚང་རྒྱ་ཟེར་ནས། སྒོམ་བསླབས་པས་བོད་འབངས་མང་པོ་ལོག་པའི་ལམ་ལ་ཁྲིད། 
  re zhig nas rgya'i ha shang ma hwa ya na bod du 'ongs te/_lus ngag gi dge ba byas pas 'tshang mi rgya/_ci yang yid la mi byed pas 'tshang rgya zer nas/_sgom bslabs pas bod 'bangs mang po log pa'i lam la khrid/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  བཙན་པོས་ཀྱང་བཀས་བཅད་དཀའ་བར་གྱུར་ཀྱང་མཁན་པོའི་གསུང་དྲན་ཏེ། རྒྱ་གར་ནས་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་གདན་དྲངས་པ་བཞིན་བྱོན་ཏེ། ཏྭོན་རྩེན་རྩོད་པས་ཏྭོན་མུན་ཕམ་སྟེ་ཧྭ་ཤང་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བརྫངས། དེའི་ལུགས་མི་བྱེད་པར་བཀས་བཅད། ཀ་མ་ལས་སྒོམ་རིམ་གྱི་བསྟན་བཅོས་བརྩམས།
  btsan pos kyang bkas bcad dka' bar gyur kyang mkhan po'i gsung dran te/_rgya gar nas ka ma la shI la gdan drangs pa bzhin byon te/_twon rtsen rtsod pas twon mun pham ste hwa shang rgya yul du brdzangs/_de'i lugs mi byed par bkas bcad/_ka ma las sgom rim gyi bstan bcos brtsams/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  སྦ་བཞེད་དུ། བཙན་པོས་རྒྱའི་ཆོས་འདི་མིན་ནམ་བྱས་པས་ཏྭོན་མུན་དང་། ལུས་ལ་མེ་གཏོང་བའི་བརྩེ་བ་དེ་ཆོས་མིན་ནམ་བྱས་པས་བརྩེ་མིན་པ་ར་གྲགས་པར་བཤད་པ་ནི་ལྷད་ཞུགས་པའི་བློན་ཚིག་གི་རྟོག་བཏགས་ལས་རྒྱུ་མཚན་མེད་ཅིང་། ཏྭོན་མུན་དང་རྩེན་མུན་ཞེས་པ་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་དེ། བོད་སྐད་དུ་ཅིག་ཅར་བ་དང་རིམ་གྱིས་པར་འགྱུར་ཞེས་མཁས་པའི་དབང་པོ་བུ་སྟོན་ཞབས་གསུང་བ་ལེགས་སོ།
  sba bzhed du/_btsan pos rgya'i chos 'di min nam byas pas twon mun dang /_lus la me gtong ba'i brtse ba de chos min nam byas pas brtse min pa ra grags par bshad pa ni lhad zhugs pa'i blon tshig gi rtog btags las rgyu mtshan med cing /_twon mun dang rtsen mun zhes pa rgya nag gi skad de/_bod skad du cig car ba dang rim gyis par 'gyur zhes mkhas pa'i dbang po bu ston zhabs gsung ba legs so/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ཡང་རྒྱལ་པོ་རྣམ་གནོན་ཞེས་པ་ལྕགས་ཕོ་འབྲུག་གི་ལོ་ལ་བོད་འབངས་བྱིངས་ཀྱི་སྣང་ངོར་ཚད་པའི་སྙུན་གྱིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་ལ། ལས་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་ཡོད་ངོར་ཆོས་དབྱིངས་བདེ་བའི་རང་བཞིན་ཟད་མི་ཤེས་པའི་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པོར་སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་པའི་བཀོད་པ་ཉལ་འགྲོའི་རྒྱུན་ཀུན་གཉིས་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་མཛད་དེ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་མོ། མང་སོ་མ་ར་རི་ལ་བརྩིགས་སོ།
  de yang rgyal po rnam gnon zhes pa lcags pho 'brug gi lo la bod 'bangs byings kyi snang ngor tshad pa'i snyun gyis mya ngan las 'das la/_las ldan rnams kyi yod ngor chos dbyings bde ba'i rang bzhin zad mi shes pa'i chu gter chen por sna tshogs sprul pa'i bkod pa nyal 'gro'i rgyun kun gnyis med kyi ngang du mdzad de rje btsun 'jam dpal rdo rje'i thugs kar thim mo/_mang so ma ra ri la brtsigs so/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འདི་ལ་བཙུན་མོ་འགའ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་ཚེ་སྤོང་བཟའ་ལ་སྲས་གསུམ་བྱུང་བའི་ཆེ་བ་མུ་ནི་བཙན་པོ་རྒྱལ་སར་བསྐོས། འབངས་ཀྱི་ལྟོགས་ཕྱུག་ལན་གསུམ་དུ་སྙོམས་ཀྱང་། མི་འགྱངས་པར་སྔར་བཞིན་གྱུར་པར། ལོ་པཎ་རྣམས་ཀྱིས་སྔོན་གྱི་སྦྱིན་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པར་གསུངས་པས།
  chos kyi rgyal po 'di la btsun mo 'ga' zhig yod kyang tshe spong bza' la sras gsum byung ba'i che ba mu ni btsan po rgyal sar bskos/_'bangs kyi ltogs phyug lan gsum du snyoms kyang /_mi 'gyangs par sngar bzhin gyur par/_lo paNa rnams kyis sngon gyi sbyin pa'i 'bras bu yin par gsungs pas/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  རྣམ་དཀར་གྱི་ལས་ལ་ལྷག་པར་མོས་པ་ཐོབ་སྟེ། བསམ་ཡས་དུ་སྡེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་མཆོད་པ་བཙུགས། མདོ་སྡེའི་མཆོད་པ་དེང་སང་ཡང་ཡོད། རྒྱལ་སྲིད་མཛད་ནས་ལོ་གཅིག་དང་ཟླ་བ་བདུན་ལ་ཡུམ་གྱིས་དུག་བཏང་ནས་གྲོངས། བང་སོ་མུ་ར་རི་ལ་བརྩིགས།
  rnam dkar gyi las la lhag par mos pa thob ste/_bsam yas du sde snod gsum gyi mchod pa btsugs/_mdo sde'i mchod pa deng sang yang yod/_rgyal srid mdzad nas lo gcig dang zla ba bdun la yum gyis dug btang nas grongs/_bang so mu ra ri la brtsigs/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  མུ་ཁྲི་བཙན་པོ་དང་འདི་གཉིས་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་པ་མ་གོ་བར། དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་གིས། འདིའི་གཅེན་དུ་མུ་ཁྲི་བཙན་པོ་བྱུང་བའི་ཐ་ཆད་ཀྱི་གཏམ་སྨྲས་ཤིང་། ཆོས་རྗེ་བསོད་ནམས་གྲགས་པས། ལོ་གཅིག་དང་ཟླ་བ་བདུན་གྱི་རིང་ལ་ལྟོགས་ཕྱུག་ལན་གསུམ་སྙོམས་ལོང་མེད་ཅེས་ཞིབ་པ་ལྟར་སྨྲ་བ་ནི་མུ་ཅོར་ཏེ།
  mu khri btsan po dang 'di gnyis don gcig ming gi rnam grangs yin pa ma go bar/_dpa' bo gtsug lag gis/_'di'i gcen du mu khri btsan po byung ba'i tha chad kyi gtam smras shing /_chos rje bsod nams grags pas/_lo gcig dang zla ba bdun gyi ring la ltogs phyug lan gsum snyoms long med ces zhib pa ltar smra ba ni mu cor te/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  སྔོན་གྱི་ལས་འབྲས་ཤུགས་དགག་པར་མ་ནུས་པའི་བྱེད་པོས་དབུལ་པོ་རྣམས་ལ་མཁོ་རྒུའི་ཡོ་བྱད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱིན་ཀྱང་མི་རིང་བར་ཕོངས་པ་ཡིན་ལ། སྐབས་ཤིག་ན་ལྟོགས་ཕྱུག་སྙོམས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་འཇིག་པའི་ཆོས་ཉིད་ཅན་ཡིན་པས་སོ།
  sngon gyi las 'bras shugs dgag par ma nus pa'i byed pos dbul po rnams la mkho rgu'i yo byad phun sum tshogs pa byin kyang mi ring bar phongs pa yin la/_skabs shig na ltogs phyug snyoms pa tsam du ma zad 'dus byas thams cad 'jig pa'i chos nyid can yin pas so/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་དུམ་བུ་འདི་ཧྭ་ཤང་དང་གཅིག་གི་མུ་ནེ་བཙན་པོའི་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གཅིག་རེད་ཤག
  da dum bu 'di hwa shang dang gcig gi mu ne btsan po'i skabs kyi lo rgyus gcig red shag
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  བྱས་ཙང་འདི་གི་ནང་ལ་གཙོ་བོ་འདྲ་དེ་ག་རེ་ཞུ་གི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། དེ་ནས་རེ་ཞིག་ནས་གཅིག་གི་རྒྱའི་ཧྭ་ཤང་མ་ཧྭ་ཡ་ན་ཟེར་མཁན་དེ་བོད་དུ་ཡོང་བྱས་ཡིན་ན། ཨ་འདིའི་གཅིག་གི་བཞེད་པ་དེ་བོད་དུ་སྤེལ་བྱས་ཆོས་དེ་བོད་དུ་སྤེལ་བྱས། བོད་དུ་སྤེལ་དུས་ཙམ་པ་བོད་ཀྱི་མི་མང་པོ་ཅིག་ཡིན་ན་ཧྭ་ཤང་གི་ཡིན་ན་རྦད་དེ་ད་གཅིག་གི་རྗེས་འབྲངས་པ་ཆགས་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  byas tsang 'di gi nang la gtso bo 'dra de ga re zhu gi yo'o red zer na/_de nas re zhig nas gcig gi rgya'i hwa shang ma hwa ya na zer mkhan de bod du yong byas yin na/_a 'di'i gcig gi bzhed pa de bod du spel byas chos de bod du spel byas/_bod du spel dus tsam pa bod kyi mi mang po cig yin na hwa shang gi yin na rbad de da gcig gi rjes 'brangs pa chags yo'o red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་ཧྭ་ཤང་གི་རྗེས་འབྲངས་པ་ཆགས་དུས། ཧྭ་ཤང་གི་ཆོས་འདྲ་དེ་གཙོ་བོ་འདྲ་དེ་ནང་དོན་དེ་ག་རེ་བཤད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  da hwa shang gi rjes 'brangs pa chags dus/_hwa shang gi chos 'dra de gtso bo 'dra de nang don de ga re bshad kyi yo'o red zer na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་ཡིན་ན་ད་གཅིག་གི་ལུས་དང་ངག་གི་ད་གཅིག་གི་དགེ་བ་གི་ལས་ཀ་ག་རེ་རྦད་དེ་དགེ་བ་གི་ལས་ཀ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ན་དེས་སངས་རྒྱས་ཡས་ཡོའོ་མ་རེད།
  lus ngag yid gsum gyi yin na da gcig gi lus dang ngag gi da gcig gi dge ba gi las ka ga re rbad de dge ba gi las ka sgrub pa yin na des sangs rgyas yas yo'o ma red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཡིད་ལ་ཅི་ཡང་མི་བྱེད་པ་དང་ཅི་ཡང་མི་བསྒྲུབ་པ་བྱས་པ་ཡིན་ན། སངས་རྒྱས་ཟེར་བའི་དེ་འདྲས་ཀྱི་ལྟ་བ་གཅིག་གི་བོད་པ་མང་པོ་ཡིན་ན་རྦད་དེ་ད་གཅིག་གི་ལམ་ལོག་པ་ལ་ཁྲིད་པ་རེད་ཟེར། དེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་སྐབས་དེར་བཙན་པོས་ད་གཅིག་གི་འདི་དེ་མིན་གྱི་བཀས་བཅད་ཡིན་ནའི་ཁག་པོ་ཞེ་པོ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ཡིན་ན།
  yid la ci yang mi byed pa dang ci yang mi bsgrub pa byas pa yin na/_sangs rgyas zer ba'i de 'dras kyi lta ba gcig gi bod pa mang po yin na rbad de da gcig gi lam log pa la khrid pa red zer/_de yin dus tsam pa skabs der btsan pos da gcig gi 'di de min gyi bkas bcad yin na'i khag po zhe po yin dus tsam pa yin na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  སྔ་མ་མཁན་པོ་བྷོ་ཏྭ་ས་ཏོའི་གསུང་དྲན་ནས་རྒྱ་གར་ནས་ཡིན་ན་མཁན་ཆེན་བྷོ་ཏྭ་ས་ཏོ་ཚུར་འོ་མཁན་ཆེན་བྷོ་ཏྭ་ས་ཏོ་མ་རེད།
  snga ma mkhan po b+ho twa sa to'i gsung dran nas rgya gar nas yin na mkhan chen b+ho twa sa to tshur 'o mkhan chen b+ho twa sa to ma red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  རྒྱ་གར་ནས་ཡིན་ན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་གདན་དྲངས་ནས་དེ་ནི་ཏྭོན་མུན་དང་རྩེན་མུན་ཟེར་གཉིས་ཡིན་ན་ཨ་རྩོད་དུ་བཅུག རྩོད་དུ་བཅུག་བྱས་རྦད་དེ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་གི་ཏྭོན་མུན་གྱི་ལྟ་བ་འཛིན་པ་དེ་ཡིན་ན་ཕམ་བྱས་ཨ་རྒྱལ་པོས་ཡིན་ན་དེའི་ལུགས་བྱེད་མ་བཅུག་པའི་བཀའ་ཡིན་ན་བཀས་བཅད་པ་རེད་ཟེར།
  rgya gar nas yin na ka ma la shI la gdan drangs nas de ni twon mun dang rtsen mun zer gnyis yin na a rtsod du bcug_rtsod du bcug byas rbad de yin na/_rgya nag gi twon mun gyi lta ba 'dzin pa de yin na pham byas a rgyal pos yin na de'i lugs byed ma bcug pa'i bka' yin na bkas bcad pa red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་རྩེན་མུན་ལྟ་བ་དེ་ལས་རྒྱལ་བྱས་ཡིན་ན་སྒོམ་རིམ་གྱི་བསྟན་བཅོས་ཡིན་ནའི་བརྩམས་ཡོའོ་རེད། ཟེར།
  ka ma la shI las rtsen mun lta ba de las rgyal byas yin na sgom rim gyi bstan bcos yin na'i brtsams yo'o red/_zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་དེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། དེའི་ཐོག་ལ་ཏྭོན་མུན་དང་རྩེན་མུན་གྱི་རྩོད་པ་འདི་རྒྱལ་བ་ལྔ་པས་འདིའི་གསུང་པ་དེ་ཡིན་ན་ལོ་རྒྱུས་དངོས་དང་ཡིན་ན་ཏིག་ཙ་༼ཙམ༽གཅིག་གི་མི་མཐུན་པའི་ཆ་དེ་ག་རེ་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  da de yin dus tsam pa/_de'i thog la twon mun dang rtsen mun gyi rtsod pa 'di rgyal ba lnga pas 'di'i gsung pa de yin na lo rgyus dngos dang yin na tig tsa (tsam)gcig gi mi mthun pa'i cha de ga re yo'o red zer na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཧྭ་ཤང་མ་ཧཱ་ཡ་ན་དེ་བོད་དུ་ཡོང་དུས་ཡིན་ན། ད་གཅིག་ཏུན་ཧོང་ནས་འདོན་པའི་རྒྱ་ཡིག་གི་ཡིག་རྙིང་ལ་ཆ་བཞག་དུས་ཡིན་ན།  བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གདན་དྲངས་ཡོད་པ། ཨ་ཏྭོན་མུན་དང་རྩོད་པ་བརྩམས་པའི་རྗེས་པ་ཡིན་ན། བཙན་པོས་ཡིན་ན་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱིས་རྒྱུ་མཚན་དེའི་ངོས་ནས་ཏྭོན་མུན་དང་རྩེན་མུན་གཉིས་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་ལས། ཏྭོན་མུན་བྱེད་མ་ཆོག་པ་གཅིག་དང་། བཀག་པ་གནང་པ་གཅིག་དང་རྩེན་མུན་ཡིན་ན་བོད་དུ་སྤེལ་ཆོག་པའི་བཀའ་མེད་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ནའི། ད་དེ་ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙིང་ཡོའོ་རེད་དེ་ཡིན་ན་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་བོད་ཡིག་དང་ཏིག་ཙ༼ཙམ༽་ཡིན་ན། མི་མཐུན་པའི་ཆ་གཅིག་ཡོའོ་རེད།
  hwa shang ma hA ya na de bod du yong dus yin na/_da gcig tun hong nas 'don pa'i rgya yig gi yig rnying la cha bzhag dus yin na/__btsan po khri srong lde btsan gdan drangs yod pa/_a twon mun dang rtsod pa brtsams pa'i rjes pa yin na/_btsan pos yin na khri srong lde btsan gyis rgyu mtshan de'i ngos nas twon mun dang rtsen mun gnyis btang snyoms su bzhag las/_twon mun byed ma chog pa gcig dang /_bkag pa gnang pa gcig dang rtsen mun yin na bod du spel chog pa'i bka' med pa de 'dras yin na'i/_da de tun hong yig rnying yo'o red de yin na yongs grags kyi bod yig dang tig tsa(tsam) yin na/_mi mthun pa'i cha gcig yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་རྒྱལ་བ་ལྔ་པས་འདིའི་ནང་ལ་ཡིན་ན་འདུག་རུ་ག་རེ་འོང་། ཡང་དག་པ་ག་རེ་གསུངས་ཡོད་ནམ། ཏྭོན་མུན། རྩེན་མུན་ཟེར་ཡས་དེ་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་རེད་ཟེར། བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་ཡིན་ན། བོད་ཀྱི་སྐད་དུ་ཅིག་ཅར་བ་དང་རིམ་གྱིས་འགྱུར་བ་རེད་ཟེར།
  da rgyal ba lnga pas 'di'i nang la yin na 'dug ru ga re 'ong /_yang dag pa ga re gsungs yod nam/_twon mun/_rtsen mun zer yas de rgya nag gi skad red zer/_bu ston thams cad mkhyen pa'i rjes su 'brangs nas yin na/_bod kyi skad du cig car ba dang rim gyis 'gyur ba red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་སྦ་བཞེད་ནང་ལ་གསུངས་པའི་ཏྭན་མུན་རྩེན་མུན་གྱི་སྐོར་གྱི་རྦད་དེ་ཐ་སྙད་བཞག་སྟངས་གཅིག་ལ་ཡིན་ན་དགག་པ་ཏིག་ཙ༼ཙམ༽བསྐྱོན་ཡོའོ་རེད།
  de sba bzhed nang la gsungs pa'i twan mun rtsen mun gyi skor gyi rbad de tha snyad bzhag stangs gcig la yin na dgag pa tig tsa(tsam)bskyon yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ནས་བྱས་ལྕགས་པོ་འབྲུག་གི་ལོ་ལ། ད་གཅིག་གི་ཨ། ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་སྐུ་བཤགས་པ། ལྕགས་ཕོ་འབྲུག་གི་ལོ་ལ་ཡིན་ན་སྐུ་བཤགས་བྱས་ཡིན་ན་ད་དེ། བོད་ཀྱི་ཡོངས་གྲགས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ལ་ད་དེ། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན།
  de nas byas lcags po 'brug gi lo la/_da gcig gi a/_khri srong lde btsan sku bshags pa/_lcags pho 'brug gi lo la yin na sku bshags byas yin na da de/_bod kyi yongs grags lo rgyus thog la da de/_chos lugs kyi 'grel pa brgyab pa yin na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་གཅིག་གི་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ཀར་འཐིམས་སོ་ཟེར། དེ་གཅིག་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡིན་པའི་སྐོར། ད་ལོ་རྒྱུས་དངོས་ལ་ང་ཚོས་དཔྱད་པ་འདྲ་གཅིག་བྱེད་དུས་ཡིན་ན།  ལྕགས་ཕོ་འབྲུག་རང་ལ་ཏག་ཏག་མ་སྡད་པ་རེད། དེ་མེ་མོ་གླང་བདུན་རྒྱ་གོ་བཅུ་གོ་དོན་ནང་ལ་བཤགས་མཁན་དེ་འདྲས་འདྲ་ཅིག་གི། ད་དེང་སང་གི་མཁས་པ་མང་ཆེ་གཅིག་གི་ཞལ་བཞེད་འདི་འདྲས་གཅིག་གནང་གི་ཡོའོ་རེད།
  da gcig gi rje btsun 'jam dpal rdo rje'i thugs kar 'thims so zer/_de gcig rje btsun 'jam dpal rdo rje'i 'jam dpal dbyangs kyi sprul pa'i sku yin pa'i skor/_da lo rgyus dngos la nga tshos dpyad pa 'dra gcig byed dus yin na/__lcags pho 'brug rang la tag tag ma sdad pa red/_de me mo glang bdun rgya go bcu go don nang la bshags mkhan de 'dras 'dra cig gi/_da deng sang gi mkhas pa mang che gcig gi zhal bzhed 'di 'dras gcig gnang gi yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་དང་ད་འདི་ལ་བཙུན་མོ་ཁ་ཤས་ཅིག་ཡོའོ་རེད་དའི་གཙོ་བོ་འདྲ་དེ་ཡིན་ན་ད་བཙུན་མོ་ཚེ་སྤོང་བཟའ་ལ་ཡིན་ན། སྲས་གསུམ་བྱུང་ཡོའོ་རེད། སྲས་ཆེ་བ་ཡིན་ན་མུ་ནེ་བཙན་པོ་ཟེར་མཁན་དེ་གཅིག་རྒྱལ་སར་བསྐོས། བཙན་པོ་འདིའི་རིང་ལ་བོད་ལ་ད་གཅིག་གི་བོད་འབངས་ཁ་ཅིག་ཕྱུག་པོ་ཡོད་པ། ཁ་ཅིག་རྦད་དེ་དབུལ་པོ་ཞེ་པོ་ཡོད་པ། ཟེར་དུས་ཙམ་ནས།
  rgyal po khri srong lde btsan dang da 'di la btsun mo kha shas cig yo'o red da'i gtso bo 'dra de yin na da btsun mo tshe spong bza' la yin na/_sras gsum byung yo'o red/_sras che ba yin na mu ne btsan po zer mkhan de gcig rgyal sar bskos/_btsan po 'di'i ring la bod la da gcig gi bod 'bangs kha cig phyug po yod pa/_kha cig rbad de dbul po zhe po yod pa/_zer dus tsam nas/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཐུགས་ཀྱི་མ་བཟོད་པར་འབངས་ཀྱི་ཡིན་ན་ལྟོགས་ཕྱུག་ལན་ཡིན་ན་གསུམ་ཡིན་ན་སྙོམས་བྱས། ཨ། ཡིན་ནའི་ད་གཅིག་གི་མི་འགྱངས་ཡིན་ན་སྔར་བཞིན་དུས་ཙམ་པ་ཡིན་ན་ག་རེ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། 
  thugs kyi ma bzod par 'bangs kyi yin na ltogs phyug lan yin na gsum yin na snyoms byas/_a/_yin na'i da gcig gi mi 'gyangs yin na sngar bzhin dus tsam pa yin na ga re zer gyi yo'o red zer na/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་འདི་ཨ་སྔར་བཞིན་ཡིན་ན་ཆགས་ཡོང་གི་་ཡོའོ་རེད། སྔར་བཞིན་ཆགས་ཡོའོ་རེད་ཟེར། ད་འདི་ཡིན་ན་བཙན་པོ་འདི་བཤགས་པའི་རྗེས་ལ་ཡིན་ན་རྦད་དེ་ད་གཅིག་བང་སོ་དེ་ཡིན་ན་མུ་ར་རི་ལ་བརྩིགས་པ་དེ་ཡང་དེང་སང་འཕྱོངས་རྒྱས་ལ་ཡོའོ་རེད།
  da 'di a sngar bzhin yin na chags yong gi yo'o red/_sngar bzhin chags yo'o red zer/_da 'di yin na btsan po 'di bshags pa'i rjes la yin na rbad de da gcig bang so de yin na mu ra ri la brtsigs pa de yang deng sang 'phyongs rgyas la yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  བཙན་པོ་དེ་སྲིད་འཛིན་པའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ན་གསུངས་བགྲོས་མང་པོ་གཅིག་ཡོད་པ། རྒྱལ་སྲིད་འཛིན་ནས་ལོ་གཅིག་དང་ཟླ་བ་བདུན་ལ་ཡིན་ན། ཡུམ་གྱིས་དུག་བཏང་བྱས་བཀྲོངས་སོ་ཟེར་ཡས་དེ་རྒྱལ་བ་ལྔ་པས་ཡིན་ན། ཡིག་རྙིང་གཞན་དག་ཡིན་ན་ཟླ་བ་དགུ་རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱངས་པ། དེ་མིན་གྱི་ཡང་དུས་ཚོད་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་བཏང་བའི་ཡིན་ན་སྐོར་གྱི་དེ་འདྲས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་འདུག
  btsan po de srid 'dzin pa'i thog la yin na gsungs bgros mang po gcig yod pa/_rgyal srid 'dzin nas lo gcig dang zla ba bdun la yin na/_yum gyis dug btang byas bkrongs so zer yas de rgyal ba lnga pas yin na/_yig rnying gzhan dag yin na zla ba dgu rgyal srid bskyangs pa/_de min gyi yang dus tshod 'dra min sna tshogs btang ba'i yin na skor gyi de 'dras kyi 'grel pa 'dug
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་འདིའི་རྗེས་དེར་ཡིན་ན། ཨ་རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་ཡིན་ན་འདིའི་དགག་པ་བསྐྱོན་ཡས་གཅིག་ལ་མུ་ཁྲི་བཙན་པོ་དང་འདི་གཉིས་ཡིན་ན། དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་ཟེར། འོང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་ནང་ལ་དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་འཕྲེང་བས། མུ་ཁྲི་བཙན་པོ་དེ་བཙན་པོ་ལ་བཙན་པོ་དེའི་མུ་ཁྲི་བཙན་པོའི་ཡིན་ན་དེའི་གཅེན་པོ་ཡིན་ཟེར་ཡས་དེ་ཡིན་ན། ཨ་ཏག་ཏག་བསྡད་མི་འདུག
  da 'di'i rjes der yin na/_a rgyal ba lnga pa chen pos yin na 'di'i dgag pa bskyon yas gcig la mu khri btsan po dang 'di gnyis yin na/_don gcig ming gi rnam grangs yin zer/_'ong mkhas pa'i dga' ston nang la dpa' bo gtsug lag 'phreng bas/_mu khri btsan po de btsan po la btsan po de'i mu khri btsan po'i yin na de'i gcen po yin zer yas de yin na/_a tag tag bsdad mi 'dug
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  མཁན་ཆེན་་་་པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པས། ལོ་གཅིག་དང་ཟླ་བ་བདུན་ལ་རིང་ལ་རྦད་དེ་སྲིད་གནས་ཟེར་ན། འདི་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མི་འདུག འདིའི་རིང་ལ་ལྟོགས་ཕྱུག་ལན་གསུམ་སྙོམས་པའི་སྙོམས་ལོང་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར། ཟེར་ཡས་ཀྱི་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཆོ་མེད་པའི་གཅིག་གི་ཨ་་་ཨ། སྐད་ཆ་རེད་ཤག་ཟེར། དགག་པ་མཛད་པ། ཨ། དགག་པ་མཛད་པ་དེའི་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས་དེ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཤག
  mkhan chen paNa chen bsod nams grags pas/_lo gcig dang zla ba bdun la ring la rbad de srid gnas zer na/_'di tag tag bsdad kyi mi 'dug_'di'i ring la ltogs phyug lan gsum snyoms pa'i snyoms long yo'o ma red zer/_zer yas kyi de 'dras kyi cho med pa'i gcig gi a a/_skad cha red shag zer/_dgag pa mdzad pa/_a/_dgag pa mdzad pa de'i nang don mdor bsdus de de 'dras gcig red shag