Skip to main content Skip to search
02 Apr 2019
2 min 55 sec
Video Overview
Creators: 
Tsewang Dorji, Tsehuajab Washul, Tibetan and Himalayan Library

A game that uses stones.

བྱིས་པའི་རྡོ་ཆུང་རྩེད་ཆས་སུ་སྤྱད་དེ་རྩེད་རྡོ་བསྒྲིག་པར་རྡེའུ་དཀར་ནག་དང་ཆེ་ཆུང་སོགས་ལས་རྟ་ནོར་ལུག་གསུམ་དང་དོ་ཆ་སོགས་བྱས་ཏེ་རྩེད་ཚུལ།

བརྙན་འདིར་བྱིས་པའི་རྡོ་ལེབ་ཆུང་ཆུང་སོགས་རྩེད་ཆས་སུ་སྤྱད་དེ་རྩེད་རྡོ་བསྒྲིག་པར་རྡེའུ་དཀར་ནག་དང་ཆེ་ཆུང་སོགས་ལས་རྟ་ནོར་ལུག་གསུམ་དང་དོ་ཆ་སོགས་བྱས་ཏེ་རྩེད་ཚུལ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད།

儿童的游戏 - 采石。按照不同颜色和大小的石头被称为马牛羊和’多查’来玩采石游戏 。

这段视频介绍传统藏族儿童的游戏 - 采石。按照不同颜色和大小的石头被称为马牛羊和’多查’来玩采石游戏 。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0