Skip to main content Skip to search
02 Apr 2019
10 min 55 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan and Himalayan Library

A folktale about the complications of appearances.

རྟ་རྫི་ཞིག་ཡོད་པར་ཁྱི་མོ་དམར་པོ་ཞིག་ཡོད། རྟ་རྫིས་ཁྱི་ལྤགས་མེར་བསྲེག་པ་ལས་ཆག་སྒོ་ཆེན་པོ་བྱུང་བར་མོས་ཀླུ་ཡུལ་ནས་དཔུང་རོགས་མངགས་ཏེ་སེལ་བ།

བརྙན་འདིར་གནའ་གཏམ་ཁྱི་མོ་དམར་ལུ་མ་ཞེས་པ་བཤད་ཡོད། གནའ་གཏམ་འདིར་ལུང་པ་ཞིག་གི་མགོ་ན་རྟ་རྫི་ཞིག་ཡོད་པར་ཁྱི་མོ་དམར་པོ་ཞིག་ཡོད། ཁྱི་མོ་དེ་ནི་ཀླུའི་བུ་མོ་བྱད་གཟུགས་མཛེས་པ་ལྷ་མོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན། རྟ་རྫིས་ཁྱི་ལྤགས་མེར་བསྲེག་པ་ལས་ཆག་སྒོ་ཆེན་པོ་བྱུང་བར་མོས་ཀླུ་ཡུལ་ནས་དཔུང་རོགས་མངགས་ཏེ་སེལ་བ་བྱས་པ་བརྗོད་ཡོད།

马夫有一只红色的母狗。 因为马夫烧狗皮而面临了巨大的灾难。红狗到龙官助求并消除灾难。

这段视频介绍 《红狗》的民间故事。 故事主要内容是 -马夫有一只红色的母狗。 因为马夫烧狗皮而面临了巨大的灾难。红狗到龙官助求并消除灾难。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0