Skip to main content Skip to search
02 Apr 2019
6 min 59 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan and Himalayan Library

A folktale reminding listeners of the merits of kindness.

རྒན་མོ་མ་བུ་གཉིས་ཀྱི་ས་ཞིང་རི་བོང་གིས་ཟོས་མོད། རི་བོང་ལ་གནོད་པ་མ་བྱས་པས་རི་བོང་གིས་དྲིན་ལན་མཇལ་བའི་ཚུལ་དུ་བུ་དེར་མནའ་མ་ལེན་རོགས་བྱས་པ།

བརྙན་འདིར་གནའ་གཏམ་རི་བོང་གིས་མནའ་མ་བླངས་པ་ཞེས་པ་བཤད་ཡོད། གནའ་གཏམ་འདིར་རྒན་མོ་མ་བུ་གཉིས་ལ་ས་ཞིང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལས་མེད་པ་རི་བོང་གིས་ཟོས་མོད།  བུས་ཨ་མར་རི་བོང་རྒྱགས་ན་རྒྱགས་ནི་རེད། ངེད་མ་བུ་གཉིས་རྒྱགས་ན་རྒྱགས་ནི་རེད་ཟེར་ཏེ་རི་བོང་ལ་གནོད་པ་གཏན་ནས་མ་བྱས་པས་རི་བོང་གིས་དྲིན་ལན་མཇལ་བའི་ཚུལ་དུ་བུ་དེར་མནའ་མ་ལེན་རོགས་བྱས་པ་བརྗོད་ཡོད།

民间故事:兔子娶亲

虽然母子的农田被兔子吃掉了,但他们并没有伤害兔子。为了报答他们的好意,兔子用帮助儿子娶亲。

这段视频介绍 《兔子娶亲》的民间故事。 故事主要内容是 -

虽然母子的农田被兔子吃掉了,但他们并没有伤害兔子。为了报答他们的好意,兔子用帮助儿子娶亲。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0