Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
41 min 3 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

In a series of over 20 videos, scholars read from and provide oral commentaries on the historical annals written by the Fifth Dalai Lama.

བརྙན་ཐུང་༢༠ལྷག་གི་ནང་དུ་མཁས་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ལ་བཀློག་ནས་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པ།

དགེ་རྒན་ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན་གྱིས་དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ལས་ལྷ་རྒྱ་རི། ཕག་མོ་གྲུ་པའི་སྡེ་སྲིད་དག ༧རྒྱལ་དབང་གསུམ་པ་དང་སོག་པོའི་གསེར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཨལ་ཏན་ཁན་ལ་མཇལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀློག་ནས་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པ། དེབ་འདི་ནི་པེ་ཅིན་ནས་སྤྱི་ལོ་༡༩༨༠ལོར་པར་བསྐྲུན་བྱས་པའི་དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ལས་ཤོག་གྲངས་༡༨༦་ནས་༡༩༣་བར་རེད།

任第司为大司徒绛曲坚赞;第二任为绛阳国师;第三任为扎巴绛曲等历代帕竹第司的功绩讲得津津有味,通俗易懂 该课主要讲述了诺章伍金教授,根据西藏王臣记记载帕竹第司的丰功伟绩为依据讲述了帕竹世系掌政教,其执掌政权者称为第司。

任第司为大司徒绛曲坚赞;第二任为绛阳国师;第三任为扎巴绛曲等历代帕竹第司的功绩讲得津津有味,通俗易懂 该课主要讲述了诺章伍金教授,根据西藏王臣记记载帕竹第司的丰功伟绩为依据讲述了帕竹世系掌政教,其执掌政权者称为第司。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། ད་གོང་ལ་ཞུས་པ་རེད། དེ་ལྟར་དེ་ནི་ཕག་གྲུ་ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་ནི་ནས་བཟུང་སྟེ་ཟེར་ན། ད་དེ་གོང་ལ་ཞུས་པ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས། ཕག་མོ་གྲུ་པའི་དེ་ནི་ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་ནས་བཟུང་སྟེ། དེ་ནི་ད་བོད་གཉན་ཞན་གྱི་གོ་རིམ་སྟེ། ཟེར་ན།
  'ong /_da gong la zhus pa red/_de ltar de ni phag gru ta'i si tu byang chub rgyal mtshan ni nas bzung ste zer na/_da de gong la zhus pa nang ltar gyi thog nas/_phag mo gru pa'i de ni ta'i si tu byang chub rgyal mtshan nas bzung ste/_de ni da bod gnyan zhan gyi go rim ste/_zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་གཉན་པོ་དང་ཞན་པ་ཟེར་ན། ད་སྡེ་སྲིད་དང་། བློན་པོའི་གོ་རིམ་སིལ་བུར་མ་གྱུར་བར་ཟེར་ན་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། ཕག་གྲུའི་སྲིད་དབང་དེ་མ་འཐོར་བར་ལ་ཡིན་ན་ནི། ཕག་གྲུའི་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་བོད་ཡོངས་ལ་གཅིག་གྱུར་གྱི་དབང་བསྒྱུར་བའི་སྐབས། ད་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཐོག་ནས་ལུང་དང་དབང་། ལུང་དང་འཇའ་སའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་མངོན་པར་མཐོ་བའི་བློན་པོའམ་ཆེ་བཙན་ཕལ་ཆེར་ནི། ད་དེའི་སྐབས་ལ་བྱས་སོང་།
  da gnyan po dang zhan pa zer na/_da sde srid dang /_blon po'i go rim sil bur ma gyur bar zer na de 'dras kyi dper na/_phag gru'i srid dbang de ma 'thor bar la yin na ni/_phag gru'i sde srid kyi bod yongs la gcig gyur gyi dbang bsgyur ba'i skabs/_da gcig gyur gyi thog nas lung dang dbang /_lung dang 'ja' sa'i chab srid kyi mngon par mtho ba'i blon po'am che btsan phal cher ni/_da de'i skabs la byas song /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཅིག་གི་དེ་ནི་ལུང་དང་འཇའ་སའི་དེ་ནི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་མངོན་པར་མཐོ་བའི་དེ་ནི་བློན་པའམ་ཆེ་བཙན་ཕལ་ཆེ་བ། སྡེ་སྲིད་གོང་མ་སྟེ་ཕག་གྲུ་ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་དང་། དེ་རྗེས་དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལ་སོགས་པའི་ཐུགས་ལ་བཏགས་པ། ཐུགས་ལ་བཏགས་ཤིང་། དེ་ནི་ཁོང་ཚོ་བསྐོས་པ་རྐྱང་རྐྱང་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  gcig gi de ni lung dang 'ja' sa'i de ni chab srid kyi mngon par mtho ba'i de ni blon pa'am che btsan phal che ba/_sde srid gong ma ste phag gru ta'i si tu byang chub rgyal mtshan dang /_de rjes dbang grags pa rgyal mtshan la sogs pa'i thugs la btags pa/_thugs la btags shing /_de ni khong tsho bskos pa rkyang rkyang de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་བསྐོས་པ་རྐྱང་རྐྱང་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར། ཐུགས་ལ་བཏགས་ཞིང་ད་ག་ནང་ལྟར་རྫོང་དཔོན་དུ། རྫོང་དཔོན་དུ་བསྐོས་པ་སོགས་ལུང་དང་ལས་ཀ་གནང་བ་ཤས་ཆེ་ནའང་། ཟེར། ད་དེ་བཞིན་གྱི་དཔེར་ན། གཅིག་གི་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་དེ་ནི་བསྐོས་ནས་དེ་ནི་ལུང་དང་ལས་ཀའི་གནང་བ་ཤས་ཆེ་ན་ཡང་ཟེར།
  de 'dras bskos pa rkyang rkyang de 'dras red zer/_thugs la btags zhing da ga nang ltar rdzong dpon du/_rdzong dpon du bskos pa sogs lung dang las ka gnang ba shas che na'ang /_zer/_da de bzhin gyi dper na/_gcig gi phag mo gru pa'i de ni bskos nas de ni lung dang las ka'i gnang ba shas che na yang zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ས་སྐྱོང་ལྷ་རྒྱ་རི་བ་ནས་ཟེར་ན། དེ་ནི་ད་གཙོ་བོ་སྐབས་དེ་ལ། ལྷ་རྒྱ་རི་བ་ཟེར་མཁན་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ནང་ནས་བྱས་ན། ས་སྐྱོང་ལྷ་རྒྱ་རི་བ་ཟེར་མཁན་གཅིག་ཡོའོ་དེ་ཡིན་ན། ཕག་གྲུ་གོང་ས་ནས་ལུང་དང་འཇའ་ས་ཆེད་དུ་མ་བླངས་པར། ཕག་མོ་གྲུ་པ་ནས་དེ་ནི་ལུང་དང་ལག་རྟགས་ཆེད་དུ་མ་བླངས་པར། ཉི་འོག་གི་རྒྱལ་པོར་གྱུར་པ་ཞིག་སྟེ། ཟེར།
  sa skyong lha rgya ri ba nas zer na/_de ni da gtso bo skabs de la/_lha rgya ri ba zer mkhan de ni bod kyi nang nas byas na/_sa skyong lha rgya ri ba zer mkhan gcig yo'o de yin na/_phag gru gong sa nas lung dang 'ja' sa ched du ma blangs par/_phag mo gru pa nas de ni lung dang lag rtags ched du ma blangs par/_nyi 'og gi rgyal por gyur pa zhig ste/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཉི་འོག་རྒྱལ་པོར་གྱུར་པ་ཞིག་སྟེ། ཁོང་རང་བཞིན་དེ་ནི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་བ་ཞིག་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར། དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་ནི་ལྷ་རྒྱ་རི་བ་ཟེར་མཁན་དེ་སྔ་མ་བོད་ཆོས་རྒྱལ་དེ་ནི་གདུང་རྒྱུད་དྲི་མ་མེད་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པཱ། བྱས་ཙང་དེ་ཡང་བོད་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གདུང་རྒྱུད་དྲི་མ་མེད་པ། གནམ་ལྡེ་འོད་སྲུང་གི་སྲས་མངའ་བདག་དཔལ་འཁོར་འཛིན་གྱི་རྒྱུད་པ།
  nyi 'og rgyal por gyur pa zhig ste/_khong rang bzhin de ni rgyal por 'gyur ba zhig de 'dras red zer/_de gang yin zer na/_de ni lha rgya ri ba zer mkhan de snga ma bod chos rgyal de ni gdung rgyud dri ma med pa de 'dras yin zer gyi yo'o red pA/_byas tsang de yang bod chos rgyal gyi gdung rgyud dri ma med pa/_gnam lde 'od srung gi sras mnga' bdag dpal 'khor 'dzin gyi rgyud pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱུད་པ་ཚ་བ། ཁྲི་བཀྲ་ཤིས་བརྩེགས་པའི་སྲས་གསུམ་གྱི་འོད་ལྡེ་ལས་རིམ་པར་བྱུང་བ། ཟེར་ད་དེ་འདྲའི། གཅིག་གི་དེ་ནི། མནའ་བསྐྱལ་བའི་ཐོག་མའི་འབྱུང་ཁུངས་དེ། དེ་ནི་གནམ་ལྡེ་འོད་སྲུངས་ལ་འགྱུར་པ་ལས་དཔལ་འཁོར་བཙན་གྱི་དེ་ནི་བརྒྱུད་པ་ལས་བྱུང་བ་ཚབ་ཁྲི་བཀྲ་ཤིས་བརྩེགས་པའི་སྲས་གསུམ་གྱི་ཆེ་བ་འོད་ལྡེ་ལས་རིམ་པར་བྱུང་བ་དེ་འདྲས་ཡིན་ཟེར།
  rgyud pa tsha ba/_khri bkra shis brtsegs pa'i sras gsum gyi 'od lde las rim par byung ba/_zer da de 'dra'i/_gcig gi de ni/_mna' bskyal ba'i thog ma'i 'byung khungs de/_de ni gnam lde 'od srungs la 'gyur pa las dpal 'khor btsan gyi de ni brgyud pa las byung ba tshab khri bkra shis brtsegs pa'i sras gsum gyi che ba 'od lde las rim par byung ba de 'dras yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོད་སྐྱིད་འབར་གྱི་སྲས་གཅུང་གཙང་ཚ་སྤུན་དྲུག་སྟེ། འོད་སྐྱིད་འབར་གྱི་སྲས་གཅུང་གཙང་ཚ་སྤུན་དྲུག་སྟེ། ལྷ་སྤྱན། གཡུ་སྤྱན། དར་ར། ལྷུན་པོ། འོད་བཙན། གུང་བཙན་བཅས་ཀྱི་ནང་གསེས་ཟེར། ད་དེ་འདྲས་ནང་གསེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆ་བཞག་ན། དེ་ནི་དཔེར་ན་ནང་གསེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡིན་ན།
  'od skyid 'bar gyi sras gcung gtsang tsha spun drug ste/_'od skyid 'bar gyi sras gcung gtsang tsha spun drug ste/_lha spyan/_g.yu spyan/_dar ra/_lhun po/_'od btsan/_gung btsan bcas kyi nang gses zer/_da de 'dras nang gses kyi thog nas cha bzhag na/_de ni dper na nang gses kyi thog nas yin na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྤྱིར་ན་གཡུ་ཅན་གྱི་རྒྱུད་པ་ལས་གྱེས་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར། གཡུ་ཅན་གྱི་རྒྱུད་པ་ལས་དེ་ནི་རིམ་པར་རྒྱུད་ནས། གདན་ས་ཐེལ་གྱི་མདར་བཙད་པོ་ཚ་བ་རོང་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མི་དཔོན་ཞིག་ཕག་མོ་གྲུ་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ནས་དྲུང་བྱུང་ཞིང་། ཟེར། གདན་ས་ཐེལ་ལ་སླེབས་ནས། བདག་ལ་ཡིན་ན་བཙད་པོ་ཚ་བ་རོང་ང་། ཟེར་ང་བཙན་པོ། བཙད་པོ་དང་བཙན་པོ་ཟེར་བྱས་དབྱེ་ན་དོན་དག་གཅིག་རེད་པ། 
  spyir na g.yu can gyi rgyud pa las gyes pa de 'dras red/_zer/_g.yu can gyi rgyud pa las de ni rim par rgyud nas/_gdan sa thel gyi mdar btsad po tsha ba rong pa zhes bya ba'i mi dpon zhig phag mo gru pa rdo rje rgyal po nas drung byung zhing /_zer/_gdan sa thel la slebs nas/_bdag la yin na btsad po tsha ba rong nga /_zer nga btsan po/_btsad po dang btsan po zer byas dbye na don dag gcig red pa/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཚ་བ་རོང་པ་ཟེར་མཁན་བྱོན། དེ་འདྲས་ཀྱི་མི་དཔོན་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། ཟེར དེ་ནི་མི་དཔོན་དེས་ན་ཕག་མོ་གྲུ་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོའི་དུས་བྱུང་ཞིང་། ཟེར། ཕག་མོ་གྲུ་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ཟེར་མཁན་དེ་ཕག་གྲུའི། ཕག་མོ་གྲུ་པ་ད་ཆོས་རྒྱུད་ཀྱི་དེ་ནི་རྦད་ཐོག་མ་དེ་ཨ་ནི། ཕག་མོ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ལ་བྱུང་བ་ཅན་དེ་འདྲས་རེད་པ།
  tsha ba rong pa zer mkhan byon/_de 'dras kyi mi dpon zhig byung ba red/_zer_de ni mi dpon des na phag mo gru pa rdo rje rgyal po'i dus byung zhing /_zer/_phag mo gru pa rdo rje rgyal po zer mkhan de phag gru'i/_phag mo gru pa da chos rgyud kyi de ni rbad thog ma de a ni/_phag mo rdo rje rgyal po la byung ba can de 'dras red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་སྐབས་ལ་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་སྤྱན་རེད། ཟེར། དེ་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་ནང་སོ་མདའ་སྨད་པས། ཟེར། དེ་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་པའི་ད་དེའི་གདུང་བརྒྱུད་དེ་རིམ་པར་བརྒྱུད་པ་ལས། ནང་སོ་མདའ་སྨད་པ་ཟེར་མཁན་བྱུང་། དེས་ཡིན་ན། ཨེ་སྟོད་ཆུ་ཚན་ཁ་ཞབས་སུ་རི་ལ་ཨེ་སྟོད། ཆུ་ཚན་ཁ་ཟེར་མཁན་ཞིག་ཡོའོ་རེད། དེའི་ཞབས་ལ་རྟེན་འབྲེལ་ལ་རྩྭ་རྒྱ་བོ་ཞིག་སྐྱེས་པ་ཞིག་ན་གཞིས་ཀ་བརྩིགས་པས་ལྷ་རྒྱ་རི་ཞེས་མིང་དུ་ཆགས་བཞག་ཟེར།
  de'i skabs la de 'dras byung ba spyan red/_zer/_de nas rim par brgyud nang so mda' smad pas/_zer/_de nas rim par brgyud pa'i da de'i gdung brgyud de rim par brgyud pa las/_nang so mda' smad pa zer mkhan byung /_des yin na/_e stod chu tshan kha zhabs su ri la e stod/_chu tshan kha zer mkhan zhig yo'o red/_de'i zhabs la rten 'brel la rtswa rgya bo zhig skyes pa zhig na gzhis ka brtsigs pas lha rgya ri zhes ming du chags bzhag zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྷ་རྒྱ་རི་ཟེར་ཡས་ཐོག་མར་ཡོང་ཡས་ཨེ་སྟོད་ཆུ་ཚན་ཁ་ཞབས་སུ་རི་ལ་དེ་ནི། རི་ལ་རྩྭ་རྒྱ་བོ་ཞིག་སྐྱེས་པ་ཞིག་ན། དེ་ནི་གཞི་ཀ་བརྩེགས་པས་དེ་ནི་ལྷ་རི་རྒྱ་རི་ཞེས་མིང་དུ་གྲགས་ཟེར། ལྷ་རྒྱ་རི་བ་ཟེར་མཁན་དེ་ད་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གདུང་བརྒྱུད་དྲི་མ་མེད་པ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་ལྷ་རྒྱ་རི་བ་ཟེར་མཁན་དེ་འདྲས་རེད། ལྷ་རྒྱ་རི་བ་ཟེར་བ་མིང་དུ་གྲགས་པ་རེད། ཟེར།
  lha rgya ri zer yas thog mar yong yas e stod chu tshan kha zhabs su ri la de ni/_ri la rtswa rgya bo zhig skyes pa zhig na/_de ni gzhi ka brtsegs pas de ni lha ri rgya ri zhes ming du grags zer/_lha rgya ri ba zer mkhan de da chos rgyal gyi gdung brgyud dri ma med pa yin dus tsam pa/_de ni lha rgya ri ba zer mkhan de 'dras red/_lha rgya ri ba zer ba ming du grags pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་ལྷ་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་སོགས་ཞལ་ངོ་རིམ་པར་བྱུང་བ་ལས་ཟེར། དེ་ནས་ལྷ་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་ལ་སོགས་པ་དེ་ནི་ད་ཞལ་ངོ་ཟེར་ཡས་དེ་ནི། ལྷ་རྒྱ་རི་བའི་དེ་ནི་མི་ངོ་དེ་འདྲས་ལ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད། མི་ངོ་དེ་འདྲས་རིམ་པར་བྱུང་བ་ལས།  དགྲ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྒྱ་རི་རྫོང་དུ་བཞུགས་ཟེར།
  de nas lha chos kyi bshes gnyen sogs zhal ngo rim par byung ba las zer/_de nas lha chos kyi bshes gnyen la sogs pa de ni da zhal ngo zer yas de ni/_lha rgya ri ba'i de ni mi ngo de 'dras la zer gyi yo'o red/_mi ngo de 'dras rim par byung ba las/__dgra las rnam rgyal gyi rgya ri rdzong du bzhugs zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་ཟེར་མཁན་དེ་ནི་རྒྱ་རི་རྫོང་དུ་བཞུགས་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་དང་མཆོད་ཡོན་དུ་འབྲེལ། དེ་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ཟེར་མཁན་འདི་ནི། པཎ་ཆེན་མ་རེད། ཏཱ་ལའི་སྐུ་འཕྲེང་གཉིས་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་དང་དེ་ནི། མཆོད་ཡོན་དང་འབྲེལ་བ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  lha rgya ri rnam rgyal zer mkhan de ni rgya ri rdzong du bzhugs pa de 'dras red/_zer/_thams cad mkhyen pa dge 'dun rgya mtsho dang mchod yon du 'brel/_de ni thams cad mkhyen pa dge 'dun rgya mtsho zer mkhan 'di ni/_paNa chen ma red/_tA la'i sku 'phreng gnyis pa dge 'dun rgya mtsho dang de ni/_mchod yon dang 'brel ba de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱ་རི་ལྕོག་མཁར་དུ་ལོ་གསར་གཏོར་ཆེན་གྱི་སྐབས་ཕྱག་སྲོལ་བཙུགས། དེ་ནི་རྒྱ་རི་ལྕོག་མཁར་ཟེར་ཡས་དེ་ལ་གཏོར་ཆེན་གྱི་ཕྱག་སྲོལ་བཙུགས་པ་དང་ལྷ་རྒྱ་ལས། རྦད་དེ་ཨེ་ཆེན་གྱི་རི་ལྷ་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་པས། ཨེ་ཆེན་རི་སྒོ་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་པས། ཡུལ་དུ་བཀྲ་ཤིས་པའི་དགེ་མཚན་མང་དུ་བྱུང་བས། དེ་ནི་ཨེ་ཆེན་དེ་ནི་རི་སྒོ་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་པས་བཀྲ་ཤིས་པའི་དགེ་མཚན་མང་དུ་བྱུང་བས། ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་ནས་ཕུད་ཁལ་རེ་ཕུལ། དེ་ནི་ཡུལ་མི་སོ་སོ་ཡིན་ནའི་དེ་ནི་མི་ཚང་ཚང་མས་ཡིན་ན། ནས་ཕུད་ནས་ཀྱི་དེ་ནི་ཕུད་དེ་འདྲས་ཁལ་རེ་རེ་ཕུལ་བ་རེད། ཟེར།
  rgya ri lcog mkhar du lo gsar gtor chen gyi skabs phyag srol btsugs/_de ni rgya ri lcog mkhar zer yas de la gtor chen gyi phyag srol btsugs pa dang lha rgya las/_rbad de e chen gyi ri lha phyogs su phebs pas/_e chen ri sgo phyogs su phebs pas/_yul du bkra shis pa'i dge mtshan mang du byung bas/_de ni e chen de ni ri sgo phyogs su phebs pas bkra shis pa'i dge mtshan mang du byung bas/_yul mi rnams kyis nas phud khal re phul/_de ni yul mi so so yin na'i de ni mi tshang tshang mas yin na/_nas phud nas kyi de ni phud de 'dras khal re re phul ba red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ཁོང་ཡིན་ན་དེ་ནི་ཚང་མའི་དཔོན་པ་ལ་འགྱུར་ནས། རི་སྒོ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ཟེར་ཡས་དེ་རུ་ཕོ་བྲང་གི་ལྟེ་བ་མཛད། དེ་ནི་རི་སྒོ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ཟེར་ཡས་དེ་ནི་ལྷ་རྒྱ་རིའི་ཕོ་བྲང་ལྟེ་བ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན། གསར་དུ་བསྐྲུན་བྱས་དེ་ནི་ཕོ་བྲང་གི་ལྟེ་བ་གནང་བ་རེད། ཟེར།
  de ni khong yin na de ni tshang ma'i dpon pa la 'gyur nas/_ri sgo bkra shis chos rdzong zer yas de ru pho brang gi lte ba mdzad/_de ni ri sgo bkra shis chos rdzong zer yas de ni lha rgya ri'i pho brang lte ba de 'dras yin na/_gsar du bskrun byas de ni pho brang gi lte ba gnang ba red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་ལྷ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཁྲི་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་རྗེས། ཟེར། དེ་ནས་ལྷ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཁྲི་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་རྗེས། བྱམས་པ་རབ་བརྟན་དང་། ལྷ་ཡུལ་འཁོར་དབང་ཕྱུག་སྐུ་མཆེད་གཉིས་ཀྱང་དེའི་དུས་སུ་བྱུང་བ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  de nas lha 'jig rten dbang phyug khri thog tu phebs rjes/_zer/_de nas lha 'jig rten dbang phyug khri thog tu phebs rjes/_byams pa rab brtan dang /_lha yul 'khor dbang phyug sku mched gnyis kyang de'i dus su byung ba de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་དུས་སུ་དེ་ནི་སྤྲུལ་སྐུ་བདེ་ཆེན་གླིང་པས། གང་འདྲས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་ན།
  de'i dus su de ni sprul sku bde chen gling pas/_gang 'dras byung ba red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་ཡི་ནང་དུ་ཁྲག་མཚོ་ལན་གསུམ་ཁོལ༎ རྒྱལ་པོ་བྱམས་པའི་མིང་ཅན་བྱ་བ་བྱུང་༎ རྒྱལ་པོ་དེ་ཡི་བསྟན་པ་རྒྱས་པ་ལ༎ ཟེར་ཡས་ཀྱི་དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་ནི་སྔ་མའི་ལུང་བསྟན་དེ་འདྲས་ཡོད་བྱས་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  e yi nang du khrag mtsho lan gsum khol//_rgyal po byams pa'i ming can bya ba byung //_rgyal po de yi bstan pa rgyas pa la//_zer yas kyi de 'dras kyi de ni snga ma'i lung bstan de 'dras yod byas de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཞེས་སོགས་ཀྱི་དོན་དང་མཐུན་པར་མངའ་ཐང་གོང་དུ་འཕེལ། དེ་ནི་མངའ་ཐང་ཡིན་ན་སྟོབས་འབྱོར་ཡིན་ན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་དེ་འདྲས་འཕེལ་ཡོའོ་རེད། ཟེར།
  zhes sogs kyi don dang mthun par mnga' thang gong du 'phel/_de ni mnga' thang yin na stobs 'byor yin na phun sum tshogs po de 'dras 'phel yo'o red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁྱད་པར་དུ་ལྷ་ཡུལ་འཁོར་བས་ལང་ཀའི་གྲོང་ཁྱེར་ས་ལ་འཕོས་པ་ལྟ་བུའི་བཙན་རྫོང་འོལ་ཁ་སྟག་རྩེ་མངའ་འབངས་དང་བཅས་པ་རང་དབང་དུ་མཛད་ཟེར། དེ་ནི་དེ་ནས་ལྷ་དགྲ་ལྷ་རྣམ་རྒྱལ་དེ་ནི་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན།
  khyad par du lha yul 'khor bas lang ka'i grong khyer sa la 'phos pa lta bu'i btsan rdzong 'ol kha stag rtse mnga' 'bangs dang bcas pa rang dbang du mdzad zer/_de ni de nas lha dgra lha rnam rgyal de ni ga re byas pa red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁྱད་པར་ལྷ་ཡུལ་འཁོར་བ་ཟེར་ཡས་དེ་ཡིན་ན་ལང་ཀའི་གྲོང་ཁྱེར་ས་ལ། སྲིན་བུ་ལང་ཀའི་གྲོང་ཁྱེར་ས་ལ་འཕོས་པ་ལྟ་བུའི་དེ་ནི་བཙན་རྫོང་། དེ་ནི་རྫོང་ཡིན་ན་བཙན་རྫོང་དེ་འོལ་ཁ་སྟག་རྩེ་ཟེར་ཡས་དེའི་མངའ་འབངས་དང་བཅས་པ་དེ་ནི་ཁོང་གིས་དམག་བརྒྱབ་བྱས་དེ་ནི་སོ་སོའི་རང་དབང་དུ་མཛད་པ་རེད་ཟེར། དེ་གས་དབང་དུ་བསྡུས་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  khyad par lha yul 'khor ba zer yas de yin na lang ka'i grong khyer sa la/_srin bu lang ka'i grong khyer sa la 'phos pa lta bu'i de ni btsan rdzong /_de ni rdzong yin na btsan rdzong de 'ol kha stag rtse zer yas de'i mnga' 'bangs dang bcas pa de ni khong gis dmag brgyab byas de ni so so'i rang dbang du mdzad pa red zer/_de gas dbang du bsdus pa de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་ལྷ་རབ་བརྟན་སྐུ་མཆེད་གསུམ་ལས། དེའི་མཇུག་ལ་དེ་ནི་ལྷ་བསོད་ནམས་རབ་བརྟན་སྐུ་མཆེད་གསུམ་ལས། བསོད་ནམས་རབ་བརྟན་ཁྲི་ཐོག་ཏུ། བསོད་ནམས་རབ་བརྟན་ཟེར་མཁན་དེ་ནི་ཁྲི་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་པ་རེད། ཟེར།
  de nas lha rab brtan sku mched gsum las/_de'i mjug la de ni lha bsod nams rab brtan sku mched gsum las/_bsod nams rab brtan khri thog tu/_bsod nams rab brtan zer mkhan de ni khri thog tu phebs pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཆད་དཀར་རྫོང་གི་ཉེ་འདབས་སུ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་བཙུགས་པ་སོགས་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་དུ་བསྐྱངས།ཟེར། ཆད་དཀར་རྫོང་གི་ཉེ་འདབས་སུ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་འཛུགས་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་དུ་བསྐྱངས་ཟེར། 
  chad dkar rdzong gi nye 'dabs su dge 'dun gyi sde btsugs pa sogs rgyal srid chos bzhin du bskyangs/zer/_chad dkar rdzong gi nye 'dabs su dge 'dun gyi sde 'dzugs pa la sogs pa rgyal srid chos bzhin du bskyangs zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་རྗེས་ལྷ་དགའ་ལྡན་དཔལ་འབར་གྱི་ཁྲི་ལ་ཕེབས་ནས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོའི་བསྟན་པ་ལ་སྲི་ཞུ་བླ་ལྷག་ཏུ་མཛད། ལྷག་པར་དུ་དེ་ནི་དགའ་ལྡན་དཔལ་འབར་གྱི་དེ་ནི་ལྷ་རྒྱ་རིའི་ཁྲི་ལ་ཕེབས་པའི་མཇུག་གུ་ལ་དེ་ནི། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་དེ་ནི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོའི་དེ་ནི་བསྟན་པ་ལ་དེ་ནི་སྲི་ཞུ་བླ་ལྷག་ཏུ་ཞུས་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  de rjes lha dga' ldan dpal 'bar gyi khri la phebs nas rgyal ba'i bstan pa spyi dang /_lhag par chos kyi rgyal po btsong kha ba chen po'i bstan pa la sri zhu bla lhag tu mdzad/_lhag par du de ni dga' ldan dpal 'bar gyi de ni lha rgya ri'i khri la phebs pa'i mjug gu la de ni/_rgyal ba'i bstan pa spyi dang lhag par du de ni chos kyi rgyal po btsong kha ba chen po'i de ni bstan pa la de ni sri zhu bla lhag tu zhus pa de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རོག་པ་རྩར་མི་བསྲུན་པའི་སྐྱེ་བོ་རང་ཉམས་ཀྱི་བློའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཅན་རྣམས་མིང་གི་ལྷག་མར་བཅོམ་པས་ཟེར་ན། དེ་ནི་རོག་པ་རྩ་ཟེར་མཁན་གྱི་ས་དེ་རུ་ཡིན་ན། དེ་ནི་མི་བསྲུན་པའི་སྐྱེ་བོ་རང་དང་མི་མཐུན་པའི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་དེ་ནི་ལྷག་མར་བཅོམས་བྱས། མགོ་ལག་དེ་ནི་ཁྲག་གི་རལ་པས་སྦགས་པ་བླངས་པ་སོགས། དེ་ནི་མགོ་བོ་དང་ལག་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་ནི་ཁྲག་གི་རལ་པས་སྦགས་པ་དེ་འདྲས་བླངས་ནས། བླངས་པ་སོགས་འཇིགས་པ་མེད་པའི་སྙིང་སྟོབས་ཀྱིས་དབུ་རྨོག་བཙན་པོ་གྱོན།
  rog pa rtsar mi bsrun pa'i skye bo rang nyams kyi blo'i spyod yul can rnams ming gi lhag mar bcom pas zer na/_de ni rog pa rtsa zer mkhan gyi sa de ru yin na/_de ni mi bsrun pa'i skye bo rang dang mi mthun pa'i skye bo thams cad de ni lhag mar bcoms byas/_mgo lag de ni khrag gi ral pas sbags pa blangs pa sogs/_de ni mgo bo dang lag pa la sogs pa de ni khrag gi ral pas sbags pa de 'dras blangs nas/_blangs pa sogs 'jigs pa med pa'i snying stobs kyis dbu rmog btsan po gyon/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་བླངས་ནས་དེ་ནི་གང་ཟེར་དགོས་རེད། དེ་ནི་འཇིགས་པ་མེད་པའི་སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་དེ་ནི་དམག་ཤུགས་ཡིན་ནའི་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས་དེ་ནི་དབུ་རྨོག་བཙན་པོ་དེ་འདྲས་གྱོན་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  de 'dras blangs nas de ni gang zer dgos red/_de ni 'jigs pa med pa'i snying stobs kyi de ni dmag shugs yin na'i chen po yod pa de 'dras kyi snying stobs de ni dbu rmog btsan po de 'dras gyon pa de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་རྗེས་ཁྲི་ཐོག་ཏུ་བློ་བཟང་མཐུ་སྟོབས་ཆོས་རྒྱལ་བྱོན་ནས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་གཞན་དབང་གིས་སྡེ་འཁྲུག་སྙོལ་བ་གཙོ་བོར་མཛད། ད་དེའི་མཇུག་གུ་ལ་དེ་ནི་ཁྲི་ཐོག་ཏུ་དེ་ནི་ལྷ་རྒྱ་རིའི་ཁྲི་ཐོག་ཏུ་དེ་ནི་བློ་བཟང་མཐུ་སྟོབས་ཆོས་རྒྱལ་ཟེར་མཁན་དེ་ཕེབས་བྱས་དེ་ནི་དེ་ཡིན་ན་ཁོང་གིས་ཐོག་མའི། ཐོག་མ་དེ་གང་ཟེར་དགོས་རེད།
  de rjes khri thog tu blo bzang mthu stobs chos rgyal byon nas snying rje chen po gzhan dbang gis sde 'khrug snyol ba gtso bor mdzad/_da de'i mjug gu la de ni khri thog tu de ni lha rgya ri'i khri thog tu de ni blo bzang mthu stobs chos rgyal zer mkhan de phebs byas de ni de yin na khong gis thog ma'i/_thog ma de gang zer dgos red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྷ་དགའ་ལྡན་དཔལ་འབར་དང་མི་འདྲ་བའི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་རྦད་དེ་ཁོང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི། བློ་བཟང་མཐུ་སྟོབས་ཆོས་རྒྱལ་དེ་ནི་སྙིང་རྗེ་ཆེ་པོའི་གཞན་དབང་གི་དེ་ནི་གཞན་དག་ལ་དེ་ནི་དམག་བརྒྱབ་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ཡིན་ན། མི་ཤི་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་མི་དགེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། སྡེ་འཁྲུག་དེ་གས་ཡིན་གཙོ་བོ་བྱམས་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་མཛད་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  lha dga' ldan dpal 'bar dang mi 'dra ba'i thog nas de ni rbad de khong snying rje chen po yin pa de 'dras yin 'gro dus tsam pa de ni/_blo bzang mthu stobs chos rgyal de ni snying rje che po'i gzhan dbang gi de ni gzhan dag la de ni dmag brgyab yas la sogs pa de tsho yin na/_mi shi yas la sogs pa de 'dras mi dge ba'i rgyu yin dus tsam pa/_sde 'khrug de gas yin gtso bo byams thabs la brten nas mdzad pa de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོན་ཀྱང་ལས་ངན་གྱི་རྦ་རླབས་དྲག་པོས་བདས་པའི་སྐྱེ་བོ་འཕར་འགྲོའི་རིགས་ཅན་སྦལ་པ་ཆུ་སྲིན་ནམ་ན་ཀྲའི་མགྲིན་པར་འཇུག་འདོད་ཀྱིས་ཚུར་རྒོལ་གྱི་སྡེ་གཟར། དེ་འདྲས་རེད་དའི་ཡིན་ན་ཡང་ཁོང་གིས་དེ་ནི། སྡེ་གཟར་མེད་པ་དེ་འདྲས་བཟོ་ཡས་དགོངས་པ་བཞེས་པ་རེད་དའི། ལས་ངན་གྱི་དེ་ནི་རྦ་ཀློང་དྲག་པོས་བདས་པའི་སྐྱེ་བོ་འཕར་འགྲོའི་རིགས་ཅན་ཟེར་ན། ད་སྦལ་པ་དེ་འདྲས་རེད་པཱ།
  'on kyang las ngan gyi rba rlabs drag pos bdas pa'i skye bo 'phar 'gro'i rigs can sbal pa chu srin nam na kra'i mgrin par 'jug 'dod kyis tshur rgol gyi sde gzar/_de 'dras red da'i yin na yang khong gis de ni/_sde gzar med pa de 'dras bzo yas dgongs pa bzhes pa red da'i/_las ngan gyi de ni rba klong drag pos bdas pa'i skye bo 'phar 'gro'i rigs can zer na/_da sbal pa de 'dras red pA/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྦལ་པའམ་ཆུ་སྲིན་ན་ཀྲའི་མགྲིན་པར་འཇུག་པར་འཇུག་འདོད་ཀྱི་དེ་ནི་སོ་སོའི་ཆུ་སྲིན་གྱི་མགྲིན་པར་འཇུག་འདོད་པ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས། རང་ཉིད་དེ་ནི་ཤི་རྒྱུ་ལ་སླེབས་པ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས་ཚུར་རྒོལ་གྱི་སྡེ་གཟར་དེ་འདྲས། དམག་འཁྲུག་དེ་འདྲས་འགའ་ཤས་ཡིན་ན་བྱུང་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  sbal pa'am chu srin na kra'i mgrin par 'jug par 'jug 'dod kyi de ni so so'i chu srin gyi mgrin par 'jug 'dod pa nang ltar gyi thog nas/_rang nyid de ni shi rgyu la slebs pa nang ltar gyi thog nas tshur rgol gyi sde gzar de 'dras/_dmag 'khrug de 'dras 'ga' shas yin na byung yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཚོ་ཡིན་ནའི་བཀའ་ཁྲིམས་དྲག་པོའི། བཀའ་ཁྲིམས་བསྒྱུར་བའི་བྱེད་པོ་བསོད་ནམས་རབ་བརྟན་སོགས་ཀྱིས་ཞི་དྲག་གི་སྦྱོར་བ་དུ་མས་བཟློག་པར་བྱས། དེས་ན་བཀའ་ཁྲིམས་སྒྱུར་བའི་བྱེད་པོ་བསོད་ནམས་རབ་བརྟན་སོགས་ཀྱིས་དེ་ནི་ཞི་དྲག་གི་དེ་ནི་སྦྱོར་བ་དུ་མས་དེ་ནི་བཟློག་བྱས་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  de tsho yin na'i bka' khrims drag po'i/_bka' khrims bsgyur ba'i byed po bsod nams rab brtan sogs kyis zhi drag gi sbyor ba du mas bzlog par byas/_des na bka' khrims sgyur ba'i byed po bsod nams rab brtan sogs kyis de ni zhi drag gi de ni sbyor ba du mas de ni bzlog byas de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁྲི་ཆེན་འདི་ཉིད་ནི་རྣམ་པར་དགེ་བའི་ལས་ལ་མཆོག་ཏུ་བརྩོན་ཞིང་། ཁྱད་པར་གསང་སྔགས་ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་ལྷུར་བཞེས་མཛད་དོ། ལྷག་པར་དེ་ནི་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་ལས་ལ་མཆོག་ཏུ་བརྩོན་པ། ཁྱད་པར་གསང་སྔགས་ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་དེ་ནི་ལྷུར་བཞེས་དེ་འདྲས་དེ་ནི་རང་གིས་དེ་ནི། དགོངས་པ་ཉམས་གཞིག་དེ་འདྲས་ལྷུར་བཞེས་མཛད་དོ། ཟེར།
  khri chen 'di nyid ni rnam par dge ba'i las la mchog tu brtson zhing /_khyad par gsang sngags zab mo'i rnal 'byor lhur bzhes mdzad do/_lhag par de ni phyogs gcig nas rnam dkar dge ba'i las la mchog tu brtson pa/_khyad par gsang sngags zab mo'i rnal 'byor la de ni lhur bzhes de 'dras de ni rang gis de ni/_dgongs pa nyams gzhig de 'dras lhur bzhes mdzad do/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་རྗེས་ལྷ་དབང་ཕྱུག་དགའ་ལྡན་རབ་ཏུ་བརྟན་པ་མི་འགྱུར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་ཁྲི་ཐོག་ཏུ་བྱོན་ཏེ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མངའ་ཐང་འགོག་པ་མེད་པའི་སྣང་བ་རབ་ཏུ་རྒྱས་སོ། དེའི་རྗེས་ལ་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཟེར་ཡས་དེ། ལྷ་དབང་ཕྱུག་དགའ་ལྡན་རབ་ཏུ་བརྟན་པ་མི་འགྱུར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཁྲི་ཐོག་ཏུ་བྱོན་ནས། ཕུན་སིམ་ཚོགས་པའི་མངའ་ཐང་ཡིན་ན་འགོག་པ་མེད་པའི་སྣང་བ་རབ་ཏུ་རྒྱས་སོ། ཟེར། ད་དེའི་ཐོག་ལ་ད་དེ་གཅིག་རེད། ལྔ་པ་ཆེན་པོས་མཇུག་སྡོམས། ངལ་གསོའི་ཚིགས་བཅད་གསུངས་ཡོའོ་རེད་པཱ།
  de rjes lha dbang phyug dga' ldan rab tu brtan pa mi 'gyur rnam par rgyal bar khri thog tu byon te/_phun sum tshogs pa'i mnga' thang 'gog pa med pa'i snang ba rab tu rgyas so/_de'i rjes la lha dbang phyug zer yas de/_lha dbang phyug dga' ldan rab tu brtan pa mi 'gyur rnam par rgyal ba khri thog tu byon nas/_phun sim tshogs pa'i mnga' thang yin na 'gog pa med pa'i snang ba rab tu rgyas so/_zer/_da de'i thog la da de gcig red/_lnga pa chen pos mjug sdoms/_ngal gso'i tshigs bcad gsungs yo'o red pA/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མཆོད་སྦྱིན་བརྒྱ་ཡིས་འཆི་མེད་དབང་པོའི་སར༎ སྐབས་གསུམ་རིགས་ཀྱི་བདག་པོར་དབང་སྒྱུར་ན༎ ནོར་འཛིན་ཆོས་ཞིང་སྐྱོང་བའི་ལེགས་བྱས་ཀྱིས༎ སྟོང་གསུམ་ཀུན་ཀྱང་རང་གིར་བྱས་ཀྱིས་དོགས༎ ཟེར།
  mchod sbyin brgya yis 'chi med dbang po'i sar//_skabs gsum rigs kyi bdag por dbang sgyur na//_nor 'dzin chos zhing skyong ba'i legs byas kyis//_stong gsum kun kyang rang gir byas kyis dogs//_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཞེས་གསུངས་པ་ནི། མཆོད་སྦྱིན་ཟེར་ཡས་དེ་ད་མཆོད་པ་དང་སྦྱིན་པ་བཏང་ཡས་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཉེར་འཚེ་བ་གྲངས་ཀྱང་ཚད་བཟུང་དུ་ཡོད་པ་བརྒྱ་ཙམ་བྱས་པའི་སྦྱིན་པའི་འབྲས་བུ་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི། འཆི་མེད་ལྷའི་དབང་པོ་ཟེར་མཁན་དེ་ནི་ལྷ་ཡུལ་གྱི་ལྷའི་དབང་པོའི་གོ་ས་ཐོབ་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  zhes gsungs pa ni/_mchod sbyin zer yas de da mchod pa dang sbyin pa btang yas de 'dras kyi nyer 'tshe ba grangs kyang tshad bzung du yod pa brgya tsam byas pa'i sbyin pa'i 'bras bu la cha bzhag na de ni/_'chi med lha'i dbang po zer mkhan de ni lha yul gyi lha'i dbang po'i go sa thob pa de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་ལྷའི་དབང་པོ་ལ་མཆོད་སྦྱིན་བརྒྱ་པ་ཟེར་ཡས་དེ་ནི་མཆོད་སྦྱིན་དེ་ནི་ཉེར་འཚེ་བ་གྲངས་བརྒྱ་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། དེའི་སྦྱིན་པའི་འབྲས་བུ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷའི་དབང་པོའི་གོ་ས་ལ་སླེབས་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  de nas lha'i dbang po la mchod sbyin brgya pa zer yas de ni mchod sbyin de ni nyer 'tshe ba grangs brgya byas pa la brten nas/_de'i sbyin pa'i 'bras bu la brten nas lha'i dbang po'i go sa la slebs pa de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གོ་སར་རེག་ནས་སྐབས་གསུམ་པ་ལྷའི་རིགས་ཀྱི་བདག་པོར་དབང་སྒྱུར་ན་ཡང་ཟེར། སྒྱུར་ན་ཟེར། ད་དེ་འདྲས་ཀྱིས་རྦད་དེ་མཆོད་སྦྱིན་དེ་གའི་ཙམ་གཅིག་བྱས་ནས་ལྷའི་དབང་པོ་ལ་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་ལ་དབང་སྒྱུར་བ་ཡིན་ནའི་ཟེར།
  go sar reg nas skabs gsum pa lha'i rigs kyi bdag por dbang sgyur na yang zer/_sgyur na zer/_da de 'dras kyis rbad de mchod sbyin de ga'i tsam gcig byas nas lha'i dbang po la rigs kyi bdag po la dbang sgyur ba yin na'i zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡངས་པའི་ནོར་འཛིན་ཆོས་བཞིན་སྐྱོངས་བ་ལྷ་རྒྱ་རི་བའི་ལེགས་བྱས་ཚད་གཞལ་དུ་མེད་པ་བླ་ན། ཡངས་པའི་ནོར་འཛིན་ཆོས་བཞིན་སྐྱོང་བ་ལྷ་རྒྱ་རི་བ་ལེགས་བྱས་ཀྱི་ཚད་གཞལ་དུ་མེད་པ་དེ་ནི་ཆོས་སྦྱིན་གྱིས་བརྒྱས་མ་ཚད་པ་དེ་ནི་ལེགས་བྱས་ཡིན་ན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཚད་གཞལ་དུ་མེད་པ་རེད་པཱ།
  yangs pa'i nor 'dzin chos bzhin skyongs ba lha rgya ri ba'i legs byas tshad gzhal du med pa bla na/_yangs pa'i nor 'dzin chos bzhin skyong ba lha rgya ri ba legs byas kyi tshad gzhal du med pa de ni chos sbyin gyis brgyas ma tshad pa de ni legs byas yin na bsam gyis mi khyab pa tshad gzhal du med pa red pA/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་བྱས་པའི་བླ་ན་མེད་པའི་འབྲས་བུ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་དེ་ནི་རྦད་དེ་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཀྱང་ལྷ་རྒྱ་རི་བ་གཅིག་པུས་རང་གིར་བྱས་ཀྱིས་དོགས་སོ། ཟེར། གོང་ལ་དེ་ནི་ཆོས་སྦྱིན་རྒྱ་ཆེ་བ་གཅིག་གི་དེ་ནི་ལྷ་དབང་པོའི་གོ་གནས་ལ་སླེབས་པ་དེ་འདྲས་རེད་པཱ།
  de 'dras byas pa'i bla na med pa'i 'bras bu de nyid kyis de ni rbad de stong gsum gyi stong chen po'i 'jig rten kun kyang lha rgya ri ba gcig pus rang gir byas kyis dogs so/_zer/_gong la de ni chos sbyin rgya che ba gcig gi de ni lha dbang po'i go gnas la slebs pa de 'dras red pA/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྷ་རྒྱ་རི་བ་ད་གཅིག་གི་རྦད་དེ་བླ་ན་མེད་པའི་ཚད་གཞལ་དུ་མེད་པ་བྱེད་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་སྟོང་གསུམ་སྟོང་གི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཆེན་པོའི་ཀུན་ཀྱང་ལྷ་རྒྱ་རི་བ་གཅིག་པུས་དེ་ནི་རྦད་དེ་རང་གིར་བྱས་པ། རང་དབང་དུ་བྱས་ཀྱིས་དོགས་སོ་ཟེར་དེ་ནི་ཐེ་ཚོམ་ཕུལ་བྱུང་གི་སྒོ་ནས་ལྷ་རྒྱ་རི་བའི་ཆེ་བ་བརྗོད་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  lha rgya ri ba da gcig gi rbad de bla na med pa'i tshad gzhal du med pa byed dus tsam pa/_de ni stong gsum stong gi 'jig rten khams chen po'i kun kyang lha rgya ri ba gcig pus de ni rbad de rang gir byas pa/_rang dbang du byas kyis dogs so zer de ni the tshom phul byung gi sgo nas lha rgya ri ba'i che ba brjod pa de 'dras gcig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཆེ་བ་བརྗོད་པའོ། ཟེར། ཨེ་མ་ཁྱོད་ཀྱི་སྡེ་བཞིའི་ནོར༎ བསོད་ནམས་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཡིས༎ དྲངས་པའི་འཛད་མེད་གན་མཛོད་འདི༎ རེ་བ་སྐོང་བའི་དཔག་བསམ་དབང་༎ ཟེར། ཞེས་གསུངས་པ་ནི། ཨེ་མ་ས་སྐྱོང་། ཨེ་མ་ཟེར་ན་ངོ་མཚར་བའི་གཏམ། གོང་དུ་སྨྲོས་ནས་ཨེ་མ་ས་སྐྱོང་ལྷ་རྒྱ་རི་བ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཆོས་དང་ནོར་དང་འདོད་པ་དང་ཐར་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་སྡེ་བཞིའི་ནོར་བུ། རིན་པོ་ཆེ་བསོད་ནམས་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཡིས། ཟེར། སྡེ་བཞིའི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་བསོད་ནམས་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཡིས། ཡངས་པའི་ཁམས་འདིར་དྲངས་པའི་འཛད་པ་མེད་པ།
  che ba brjod pa'o/_zer/_e ma khyod kyi sde bzhi'i nor//_bsod nams gser gyi 'khor lo yis//_drangs pa'i 'dzad med gan mdzod 'di//_re ba skong ba'i dpag bsam dbang //_zer/_zhes gsungs pa ni/_e ma sa skyong /_e ma zer na ngo mtshar ba'i gtam/_gong du smros nas e ma sa skyong lha rgya ri ba khyod kyis chos dang nor dang 'dod pa dang thar pa la sogs pa de 'dras sde bzhi'i nor bu/_rin po che bsod nams gser gyi 'khor lo yis/_zer/_sde bzhi'i nor bu rin po che'i bsod nams gser gyi 'khor lo yis/_yangs pa'i khams 'dir drangs pa'i 'dzad pa med pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡངས་པའི་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཡིས་ཡངས་པའི་བདེ་ཁམས་འདིར་དྲངས་པའི་འཛད་པ་མེད་པའི་སྡེ་བཞིའི་གན་མཛོད་འདི་ནི། སྐྱེ་རྒུའི་རེ་བ། སྐྱེ་རྒུའི་སྡེ་བཞི་གན་མཛོད་འདི་ནི། སྐྱེ་རྒུའི་རེ་བ་གཅིག་ཅར་དུ་སྐོང་བ་དེ་ནི་དཔག་བསམ་ལྗོན་པའི་དབང་པོ་ཡིན་ནོ། ཟེར། དཔག་བསམ་ལྗོན་པའི་ཡང་དབང་པོ་ཡིན་འདུག། ཟེར།
  yangs pa'i gser gyi 'khor lo yis yangs pa'i bde khams 'dir drangs pa'i 'dzad pa med pa'i sde bzhi'i gan mdzod 'di ni/_skye rgu'i re ba/_skye rgu'i sde bzhi gan mdzod 'di ni/_skye rgu'i re ba gcig car du skong ba de ni dpag bsam ljon pa'i dbang po yin no/_zer/_dpag bsam ljon pa'i yang dbang po yin 'dug/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་དུས་ཙ་ན་ད། ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་སྦྱིན་གྱི་དེ་ནི། དཔག་བསམ་ལྗོན་པ་དེ་ལས་ནི། གནས་སྐབས་ཀྱི་རེ་བ་ཙམ་ཞིག་མ་གཏོགས་ཡོའོ་མ་རེད་དའི། སྟེང་ནས་ལྷ་རྒྱ་རིའི་མཛད་པ་དེ་ཚོ་ནང་བཞིན་ཆོས་སྦྱིན་འདི་ཡི་སྟེང་ནས་མཚོན་དེ་བཞིན་ཆོས་ནོར་འདོད་ཐར་ལ་སོགས་པ་དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། སྐྱེ་རྒུའི་རེ་བ་ཐམས་ཅད་སྐོང་བ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། ལྷའི་དབང་པོ་དཔག་བསམ་ལྗོན་པ་དང་འདྲ་བ་དེ་འདྲས་ཡིན་འདུག། ཟེར། བྱས་ནས་ཏག་ཏག་གཟུགས་རྒྱན་གྱི་སྒོ་ནས་ལྷ་རྒྱ་རི་བའི་མཛད་རྗེས་ལ་བསྔགས་པའོ། ཟེར། ཞེས་བྱ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ། དེ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི། དེ་ནི་བར་སྐབས་ཀྱི་ངལ་གསོ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ༎ ཟེར།
  de dus tsa na da/_lha'i dbang po brgya sbyin gyi de ni/_dpag bsam ljon pa de las ni/_gnas skabs kyi re ba tsam zhig ma gtogs yo'o ma red da'i/_steng nas lha rgya ri'i mdzad pa de tsho nang bzhin chos sbyin 'di yi steng nas mtshon de bzhin chos nor 'dod thar la sogs pa de ni de 'dras kyi dper na/_skye rgu'i re ba thams cad skong ba yin dus tsam pa/_lha'i dbang po dpag bsam ljon pa dang 'dra ba de 'dras yin 'dug/_zer/_byas nas tag tag gzugs rgyan gyi sgo nas lha rgya ri ba'i mdzad rjes la bsngags pa'o/_zer/_zhes bya ba ni bar skabs kyi tshigs su/_de zhes bya ba de ni/_de ni bar skabs kyi ngal gso ba'i tshigs su bcad pa'o//_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་ད་དེ་ལྷ་རྒྱ་རི་བའི་བསྐོར་དེ་འདི་བྱས། ད་དེའི་གཤམ་ལ་ཡིན་ན་དེ་ནི་གུ་ཤྲཱི་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གོང་ལ་ཡིན་ན་གསུང་ཡས་དེ་འདྲས་ཤིག་རེད། དེ་ཡངགནམ་བསྐོས་ཀྱི་བདག་པོ་འཇམ་དབྱངས་གོང་མ་སེ་ཆེན་གྱི་ལུང་གིས་ཁ་བའི་རྡུལ་མང་ཡོངས་སུ་བརྩེགས་པའི་བོད་དང་བོད་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་ཁམས་མཐའ་དག་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ་ལ་ཕུལ་ཏེ། ཟེར་ན། སྔར་ཡིན་ན་དེ་ནི་གནམ་གྱི་གོང་མ་འཇམ་དབྱངས་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོས་ཨ་ནི། སེ་ཆེན་གོང་མས་ཡིན་ན་དེ་ནི་ཁ་བ་རི་པའི་རྡུལ་མང་ཡོངས་སུ་བརྩེགས་པ། ཟེར་བྱས་ནས་ནི། ཁ་བའི་གངས་རིས་བསྐོར་བའི་རི་ཡི་བསྐོར་བའི་བོད་དང་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་ཁམས་དེ་གས་དེ་ད་ལྟ་དེ་ནི་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་ལ་ཕུལ་བ་ཡིན་ཟེར།
  byas nas da de lha rgya ri ba'i bskor de 'di byas/_da de'i gsham la yin na de ni gu shrI bstan 'dzin chos rgyal gyi gong la yin na gsung yas de 'dras shig red/_de yangaganama bskos kyi bdag po 'jam dbyangs gong ma se chen gyi lung gis kha ba'i rdul mang yongs su brtsegs pa'i bod dang bod chen po'i rgyal khams mtha' dag dpal ldan sa skya pa la phul te/_zer na/_sngar yin na de ni gnam gyi gong ma 'jam dbyangs se chen rgyal pos a ni/_se chen gong mas yin na de ni kha ba ri pa'i rdul mang yongs su brtsegs pa/_zer byas nas ni/_kha ba'i gangs ris bskor ba'i ri yi bskor ba'i bod dang chen po'i rgyal khams de gas de da lta de ni dpal ldan sa skya la phul ba yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ་ལ་ཕུལ་ཡས་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། ད་དེ་གོང་མ་ལ་དཔེར་ན་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས་གོང་མ་ལ་རྒྱལ་རབས་དབང་བསྐུར། དབང་བསྐུར་ཡས་དབང་ཡོན་ཐོག་ལ་ཡིན་ན་དེ་ནི། བོད་གཅིག་གི་ཚོ་བ་གསུམ་ཡིན་ན། བོད་ལ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་ཡོའོ་རེད་པཱ། དཔའ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ་ལ་ཕུལ་བ་དེ་འདྲས་ཡིན་ཟེར།
  dpal ldan sa skya pa la phul yas gang 'dras red zer na/_da de gong ma la dper na 'gro mgon chos rgyal 'phags pas gong ma la rgyal rabs dbang bskur/_dbang bskur yas dbang yon thog la yin na de ni/_bod gcig gi tsho ba gsum yin na/_bod la de 'dras kyi lo rgyus shig yo'o red pA/_dpa' ldan sa skya pa la phul ba de 'dras yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐབས་དེ་དུས་ཡིན་ན་དཔེར་ན། གནམ་ལ་ཉི་ཟླ་ཟུང་གཅིག་དང་ས་ལ་མཆོད་ཡོན་རྣམ་གཉིས་བྱས་ནས། དེ་འདྲས་ཀྱི་སྐབས་དེ་ལ་ཆ་བཞག་ཡིན་ན། དེ་ནི་གནམ་ལ་ཉི་ཟླ་ཟུང་གཅིག་དང་ས་ལ་མཆོད་ཡོན་རྣམ་གཉིས་ཟེར་ཡས་ཀྱི་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་སྙན་པའི་གྲགས་པ་དེ་འདྲས་འབར་བ་རེད། ཟེར།
  skabs de dus yin na dper na/_gnam la nyi zla zung gcig dang sa la mchod yon rnam gnyis byas nas/_de 'dras kyi skabs de la cha bzhag yin na/_de ni gnam la nyi zla zung gcig dang sa la mchod yon rnam gnyis zer yas kyi de 'dras kyi dper na snyan pa'i grags pa de 'dras 'bar ba red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དཔལ་ལྡན། དེ་ནི་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པས་བོད་ཁམས་ཡོངས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་དེ་ནས། ཟེར་ན། ཟླ་བའི་ཕྲེང་བ་སྟེ་ལོ་འཁོར་བཅུ་ཕྲག་བདུན་གྱི་ཕྱོགས་སུ་ཉེ་བ་ན། ཟེར། ད་དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པས་བོད་ཡོངས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་དེ་ནས་རྩིས་པ་ན་ཟླ་བའི་ཕྲེང་བ་དེ་ལོ་འཁོར་བཅུ་ཕྲག་བདུན་གྱི་ཕྱོགས་སུ་ཉེ་བ་ན་ཟེར་ན། ཕལ་ཆེར་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་བས་དེའི་དཔེར་ན་བོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་ཡས་དེ་ལོ་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་ཙམ་ཞིག་བྱས་པ་ཡིན་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་ཤིག་ཡོའོ་རེད་པཱ།
  dpal ldan/_de ni dpal ldan sa skya pas bod khams yongs la dbang bsgyur ba de nas/_zer na/_zla ba'i phreng ba ste lo 'khor bcu phrag bdun gyi phyogs su nye ba na/_zer/_da de nas dpal ldan sa skya pas bod yongs la dbang bsgyur ba de nas rtsis pa na zla ba'i phreng ba de lo 'khor bcu phrag bdun gyi phyogs su nye ba na zer na/_phal cher dpal ldan sa skya bas de'i dper na bod la dbang bsgyur byed yas de lo bdun cu don lnga tsam zhig byas pa yin zer yas de 'dras shig yo'o red pA/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཕྱོགས་སུ་ཉེ་བ་ན། རྒོལ་བའི་ཀླན་ཀ་གང་གིས་ཀྱང་གཞོམ་གཞིག་ནུས་པའི་གོ་སྐབས་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་རིང་དུ་སྤངས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་དཔུང་པ་ཅན། ད་དེའི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་རྒོལ་བ། དཔལ་གྱི་རྒོལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་ནས་ལྟས་ན་གང་གིས། རྒོལ་ཀླན་གྱི་གང་གིས་ཀྱང་གཞོམ་བྱེད་ནུས་པ་དེ་ནི་རྒོལ་བ་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་མི་ནུས་རིང་དུ་སྤངས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་དཔུང་པ་ཅན།
  phyogs su nye ba na/_rgol ba'i klan ka gang gis kyang gzhom gzhig nus pa'i go skabs phra mo tsam yang ring du spangs pa'i bsod nams kyi dpung pa can/_da de'i thog nas de ni rgol ba/_dpal gyi rgol ba thams cad kyi rang nas ltas na gang gis/_rgol klan gyi gang gis kyang gzhom byed nus pa de ni rgol ba phra mo tsam yang mi nus ring du spangs pa'i bsod nams kyi dpung pa can/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སའི་ཚངས་པ་ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པའི་དཔའ་མཛངས་རྟུལ་ཕོད་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིས་བོད་ཁམས་བོད་ཡངས་པའི་ས་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་ནས་བཟུང་། ཟེར། དེ་ནི་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་བའི་མཇུག་ལ། དེ་ནི་ཏའི་སི་ཏུ་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་ཏའི་སི་ཏུ། སའི་ཚངས་པ་ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དེ་ནི་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པའི་དཔའ་མཛངས་རྟུལ་ཕོད་ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིས་བོད་ཡངས་པའི་ས་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་དེ་ནས་བཟུང་། ཟེར། 
  sa'i tshangs pa ta'i si tu byang chub rgyal mtshan gyis gzhan dring mi 'jog pa'i dpa' mdzangs rtul phod pa'i rnam dpyod kyis bod khams bod yangs pa'i sa kun la dbang bsgyur ba nas bzung /_zer/_de ni dpal ldan sa skya ba'i mjug la/_de ni ta'i si tu phag mo gru pa'i ta'i si tu/_sa'i tshangs pa ta'i si tu byang chub rgyal mtshan gyi de ni gzhan dring mi 'jog pa'i dpa' mdzangs rtul phod kyi rnam dpyod kyis bod yangs pa'i sa kun la dbang bsgyur ba de nas bzung /_zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དུས་ཡུན་རིང་པོའི་བར་དུ་དཔལ་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་བཀའ་ཁྲིམས་ཀྱི་གདུགས་དཀར་པོ་གཅིག་གི་འོག་ཏུ་ཁྱབ་ཚུལ་སྔོན་དུ་བརྗོད་མ་ཐག་པ་དེ་ལྟ་ནའང་། དེའི་རྗེས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་དེ་ནི་དཔལ་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་ཆབ་སྲིད་རྒྱུན་རིང་པོ་དཔོན་གནས་ལ་འཁྱོལ་པ། བོད་ཡོངས་ལ་སྡེ་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་གནས་བཟུང་དུས། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གདུགས་དཀར་པོས་གཅིག་གི་འོག་ཏུ་ཁྱབ་ཚུལ་དུ་སྔོན་དུ། གོང་དུ་ཞུས་མ་ཐག་པ་དེ་འདྲས་ཤིག་རེད་ཟེར།
  dus yun ring po'i bar du dpal phag mo gru pa'i sde srid kyi bka' khrims kyi gdugs dkar po gcig gi 'og tu khyab tshul sngon du brjod ma thag pa de lta na'ang /_de'i rjes la cha bzhag pa yin na de ni dpal phag mo gru pa'i chab srid rgyun ring po dpon gnas la 'khyol pa/_bod yongs la sde pa de 'dras kyi gnas bzung dus/_chab srid kyi gdugs dkar pos gcig gi 'og tu khyab tshul du sngon du/_gong du zhus ma thag pa de 'dras shig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡིན་ནའང་། ཞབས་དྲུང་གོང་མ་ཆེན་པོ་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པ་ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ་འཕོ་བའི་ཚུལ་བསྟན་པ་སྟེ། སྐུ་གཤེགས་པའི་མཇུག་ཏུ།ཟེར། ད་དེའི་མཇུག་ལ་དེ་ནི་ཞབས་དྲུང་། ཕག་གྲུའི་གདུང་རྒྱུད་གོང་མ་ཆེན་པོ་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པ་ཟེར་མཁན་དེ་རྦད་སྐུ་གཤེགས་པའི་རྗེས་ལ་ཡིན་ན། སྐུ་གཤེགས་པའི་མཇུག་ཏུ། ཟེར། ཕག་གྲུའི་མཚན་དོན་མི་རྒྱུག་པ་སྟེ། དེ་ནི་ཕག་གྲུ་རང་གི་ཕག་གྲུ་སྲིད་ཀྱི་དཔེར་ན་མཚན་དོན་མི་རྒྱུག་པ་ཇུས་འགྲོ་ཆེར་མ་བྱུང་བ་དང་། བོད་དུ་ཡང་གློ་བུར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཞིག་འབྱུང་བའི་ལུང་བསྟན་སོགས་དུས་འགྲིག་པས། ཟེར།
  yin na'ang /_zhabs drung gong ma chen po ngag dbang bkra shis grags pa zhing khams gzhan du 'pho ba'i tshul bstan pa ste/_sku gshegs pa'i mjug tu/zer/_da de'i mjug la de ni zhabs drung /_phag gru'i gdung rgyud gong ma chen po ngag dbang bkra shis grags pa zer mkhan de rbad sku gshegs pa'i rjes la yin na/_sku gshegs pa'i mjug tu/_zer/_phag gru'i mtshan don mi rgyug pa ste/_de ni phag gru rang gi phag gru srid kyi dper na mtshan don mi rgyug pa jus 'gro cher ma byung ba dang /_bod du yang glo bur gyi rgyal po zhig 'byung ba'i lung bstan sogs dus 'grig pas/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ཕྱོགས་ཙམ་ནས་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་དཔེར་ན་ལུང་བསྟན། འབྱུང་བ་རྣམས་དང་མི་འབྲལ་བ་དང་དེ་བཞིན་ནས་བོད་ནས་གློ་བུར་རྒྱལ་པོ་ཞིག་བྱུང་བའི་ལུང་བསྟན་སོགས་དེ་ནི་དུས་འགྲིག་པས།ཟེར། འཕྲེང་མགོ་གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་གྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨའི་དབང་ཕྱུག་གི་ལུང་བསྟན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ། གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་གྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨའི་དབང་ཕྱུག་གི་ལུང་བསྟན་དུ།
  de ni phyogs tsam nas phag mo gru pa'i dper na lung bstan/_'byung ba rnams dang mi 'bral ba dang de bzhin nas bod nas glo bur rgyal po zhig byung ba'i lung bstan sogs de ni dus 'grig pas/zer/_'phreng mgo gter ston shes rab 'od zer gyi thugs rje chen po pad+ma'i dbang phyug gi lung bstan thugs rje chen po/_gter ston shes rab 'od zer gyi thugs rje chen po pad+ma'i dbang phyug gi lung bstan du/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྒྲ་སྙན་འདྲ་བའི་གནས་སྒོ་རུ༎ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྤྲུལ་པ་ཉིད༎ ཨར་ཐའི་མིང་འཛིན་བྱུང་གྱུར་ན༎ ལྷོ་བྱང་གློ་བུར་རྒྱལ་པོ་བྱེད༎ སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་འཛུགས༎ མི་ལོ་ལྔ་བཅུར་བདེ་ལ་འགོད༎ སྐྱེ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་མ་འགྲིག་ན༎ ཡུལ་དེ་རང་འཕོ་གུད་པ་དང་༎ མཐའ་མ་རླུང་གིས་འཁྱེར་དུ་ཉེ༎ ཞེས་པ་སྡེ་པ་འཕྲེང་མགོ་བའི་མི་ངོ་ཞིག་གིས་གློ་བུར་གྱི་རྒྱལ་པོ་བྱེད་པའི་ལུང་བསྟན་དང་། ད་སྔ་མ་ནས་གཅིག་གི་སྡེ་པ་འཕྲེང་མགོ་ཟེར་མཁན་དེ་འདྲས་མང་པོ་གཅིག་གི། དེ་ནི་བོད་ཡོངས་བོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཡས་ཀྱི་ལུང་བསྟན་དེ་འདྲས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར། ད་ག་ནང་ལྟར་གནང་རྩེ་ནས་ཀྱི་གསང་བའི་ལུང་བསྟན་དུ། གཙང་ཕྱོགས་རྒྱལ་པོ་པདྨའི་མིང་ཅན་འབྱུང་༎ སྐུ་ཚེ་མཐར་ཕྱིན་བདུད་དབང་མི་གྱུར་ན༎ ཞེས་ཟེར་ཡས་དེ་ཡིན་ན།
  sgra snyan 'dra ba'i gnas sgo ru//_'jig rten dbang phyug sprul pa nyid//_ar tha'i ming 'dzin byung gyur na//_lho byang glo bur rgyal po byed//_sgrub pa snying po'i bstan pa 'dzugs//_mi lo lnga bcur bde la 'god//_skye ba'i rten 'brel ma 'grig na//_yul de rang 'pho gud pa dang //_mtha' ma rlung gis 'khyer du nye//_zhes pa sde pa 'phreng mgo ba'i mi ngo zhig gis glo bur gyi rgyal po byed pa'i lung bstan dang /_da snga ma nas gcig gi sde pa 'phreng mgo zer mkhan de 'dras mang po gcig gi/_de ni bod yongs bod la dbang bsgyur yas kyi lung bstan de 'dras yod pa red zer/_da ga nang ltar gnang rtse nas kyi gsang ba'i lung bstan du/_gtsang phyogs rgyal po pad+ma'i ming can 'byung //_sku tshe mthar phyin bdud dbang mi gyur na//_zhes zer yas de yin na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ལ་རྦད་ལྷད་བཅུག་པ་མིན་ན་་་་་ཡི་ཡང་དག་པ་དེ་ག་འདྲས་ཡིན་འགྲོ་༼ཡིན་ནམ་༽། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་མིས་ལྷད་བཅུག་པ་མིན་ན་རིན་སྤུངས་པའི་དེ་ནི། རིན་སྤུངས་པའི་སྲས་ཟེར་མཁན་དེ། རིན་སྤུངས་ངག་དབང་འཇིགས་གྲགས་ཀྱི་སྲས་པདྨ་དཀར་པོ་དེ་བོད་སྤྱིའི། པདྨ་དཀར་པོས་བོད་སྤྱིའི་རྒྱལ་པོ་བྱེད་ཡས་ཀྱི་་་་བཤད་པ་ལ་སོགས་ནས་རྟེན་འབྲེལ་འཕྱུགས་པ་ཐོན་དུས་དུས་ཐོག་ཏུ་མ་ཕེབས་པ་རེད་ཟེར།
  da de la rbad lhad bcug pa min na yi yang dag pa de ga 'dras yin 'gro (yin nam )/_da de 'dras kyi dper na mis lhad bcug pa min na rin spungs pa'i de ni/_rin spungs pa'i sras zer mkhan de/_rin spungs ngag dbang 'jigs grags kyi sras pad+ma dkar po de bod spyi'i/_pad+ma dkar pos bod spyi'i rgyal po byed yas kyi bshad pa la sogs nas rten 'brel 'phyugs pa thon dus dus thog tu ma phebs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ག་རེ་ཟེར་ན། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་ད་དཔེར་ན་འཕྲེང་མགོ། འཕྲེང་མགོ་བའི་མི་ངོ་གཅིག་དང་། ད་ག་ནང་ལྟར་དཔེར་ན་རིན་སྤུངས་པའི་སྲས་པདྨ་དཀར་པོས་བོད་སྤྱིའི་རྒྱལ་པོ་བྱེད་ཡས་ཀྱི་ཐོག་ལ། གཅིག་གི་ལུང་བསྟན་དེ་གས་དེ་དཔེར་ན་ད། སོ་སོའི་རྦད་དེ་རྟེན་འབྲེལ་འཕྱུགས་པའི་དུས་ཐོག་མ་ཕེབས་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར། པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་དང་། རིག་འཛིན་ལེགས་ལྡན་པའི་བླ་མ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡོངས་འདུས་བླ་མ་བཀའ་བརྒྱུད་ཡོངས་འདུས་ཀྱི་ལུང་བསྟན་དུ།
  ga re zer na/_da de 'dras kyi da dper na 'phreng mgo/_'phreng mgo ba'i mi ngo gcig dang /_da ga nang ltar dper na rin spungs pa'i sras pad+ma dkar pos bod spyi'i rgyal po byed yas kyi thog la/_gcig gi lung bstan de gas de dper na da/_so so'i rbad de rten 'brel 'phyugs pa'i dus thog ma phebs pa de 'dras red/_zer/_pad+ma'i rgyal tshab mnga' ris paNa chen dang /_rig 'dzin legs ldan pa'i bla ma bka' brgyud yongs 'dus bla ma bka' brgyud yongs 'dus kyi lung bstan du/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འཛམ་གླིང་ཤར་ལྷའི་ཕྱོགས་མཚམས་སུ༎ བདུད་མོ་རྣོ་མྱུར་ནག་མོ་ལ༎ བུ་དགུ་སྐྱེས་ནས་འཛམ་གླིང་འཇོམས༎ ཁྱད་པར་བོད་ཡུལ་གངས་ཅན་འདིར༎ མ་འོངས་བཞི་བཅུར་ཉེ་དུས་སུ༎ བདུད་སྤྲུལ་དགུ་དང་དེ་བློན་དགུ༎ བཙན་མོ་པྱི་ནང་ལས་བྱེད་ཀྱི་དགུ༎ བད་འཕྲིན་དབུ་གཙོ་དམག་དཔོན་དགུ༎ དགུ་དགུ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་གིས༎ འགྲོ་ཀུན་ཁ་ལོ་ཐུར་དུ་འཁྲིད༎ ཅེས་པའི་དུས་རྟགས་ཐོག་ཏུ་འཁེལ་ནས་ཟེར།
  'dzam gling shar lha'i phyogs mtshams su//_bdud mo rno myur nag mo la//_bu dgu skyes nas 'dzam gling 'joms//_khyad par bod yul gangs can 'dir//_ma 'ongs bzhi bcur nye dus su//_bdud sprul dgu dang de blon dgu//_btsan mo pyi nang las byed kyi dgu//_bad 'phrin dbu gtso dmag dpon dgu//_dgu dgu brgyad cu rtsa gcig gis//_'gro kun kha lo thur du 'khrid//_ces pa'i dus rtags thog tu 'khel nas zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་གཅིག་གི་ད་དེ་གས་དེ་བོད་ཀྱི་ཁོངས། བོད་ཁམས་འོག་ལ། གཅིག་གི་ད་འཕྲེང་མགོ་གཏེར་སྟོན་དང་ད་ག་ནང་ལྟར་རིན་སྤུངས་འོད་ཟེར་པདྨ་དཀར་པས་བོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་ཡས་དེ་ནི་རྟེན་འབྲེལ་མ་རིག་བ་དེ་འདྲས་རེད་དའི། དེའི་མཇུག་ལ་ཆ་བཞག་ན་བཀའ་བརྒྱུད་ཡོངས་འདུས་ཀྱི་ལུང་བསྟན་དེ་རྣམ་ཐར་གྱི་ཐོག་ནས་བྱེད་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་རིན་སྤུངས་བའི་བློན་པོ་ཞིང་གིས་ཟེར་ཡས་དེ་ཞིང་ཤག་པ་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ཟེར་ཡས་དེ་རེད།
  da de 'dras kyi thog tu gcig gi da de gas de bod kyi khongs/_bod khams 'og la/_gcig gi da 'phreng mgo gter ston dang da ga nang ltar rin spungs 'od zer pad+ma dkar pas bod la dbang bsgyur byed yas de ni rten 'brel ma rig ba de 'dras red da'i/_de'i mjug la cha bzhag na bka' brgyud yongs 'dus kyi lung bstan de rnam thar gyi thog nas byed dus tsam pa/_de ni rin spungs ba'i blon po zhing gis zer yas de zhing shag pa tshe brtan rdo rje zer yas de red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་རིན་སྤུངས་ལ་ཞིང་ཤག་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ཟེར་ཡན་དེ་ཐོག་མ་ནས། རིན་སྤུངས་ཀྱི་དེ་ནི་ད། ཁོ་རང་ཚོ་ཉེ་དུས་ཡིན་ན་དེ་འདྲས་ཤིག་རེད། དེའི་མཇུག་གུའུ་ལ་ཆ་ན། དེ་ནི་དེས་དཔེར་ན་རིན་སྤུངས་ངོག་ལ་ངོ་ལོག་བརྒྱབ་བྱས་ནས་འབངས་འགྱེན་ལྡོག་བྱས་བྱས་ནས། བསམ་འགྲུབ་རྩེའི་རྫོང་དཔོན་གྱི་ལས་ཁུར། ལས་ཀ་བྱས་པ་འདྲ་པོ་གཞིས་ཀ་རྩེ་རྫོང་དཔོན་བསམ་གྲུབ། གཞིས་ཀ་རྩེ་བསམ་འགྲུབ་རྩེ་རྫོང་དཔོན་གྱི་ལས་ཁུར་ཐོག། བྱས་ནས་སྐབས་དེ་དུས་ད་བར་སྐབས་དེ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཕག་མོ་གྲུ་པ་ནས་རྒྱུན་རིང་པོ་ཞིག་ད། དངོས་སུ་ཕྱི་ལ་ཕག་མོ་གྲུ་པས་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་ཡས་ཙམ་ཞིག་མ་གཏོགས། ནང་དོན་དེ་རིན་སྤུངས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་ཡས་དེ་འདྲས་རེད་དའི།
  da rin spungs la zhing shag tshe brtan rdo rje zer yan de thog ma nas/_rin spungs kyi de ni da/_kho rang tsho nye dus yin na de 'dras shig red/_de'i mjug gu'u la cha na/_de ni des dper na rin spungs ngog la ngo log brgyab byas nas 'bangs 'gyen ldog byas byas nas/_bsam 'grub rtse'i rdzong dpon gyi las khur/_las ka byas pa 'dra po gzhis ka rtse rdzong dpon bsam grub/_gzhis ka rtse bsam 'grub rtse rdzong dpon gyi las khur thog/_byas nas skabs de dus da bar skabs de la cha bzhag na phag mo gru pa nas rgyun ring po zhig da/_dngos su phyi la phag mo gru pas dbang bsgyur byed yas tsam zhig ma gtogs/_nang don de rin spungs kyi dbang bsgyur byed yas de 'dras red da'i/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་ལུང་པ་དེ་ནི་ལུང་པ་གཞིས་ཀ་རྩེ་དང་བསམ་འགྲུབ་རྩེའི་རྫོང་དཔོན་གྱི་ལས་འཁུར་བྱས་པའི་གཞུག་གུ་ལ། སྣར་ཐང་པ་དང་། ནོར་འཁྱུང་པ། བརྒྱ་ཚོ་བ་སོགས་ཆུ་ལྷོ་བྱང་གི་དཔོན་རིགས་མང་པོ་དང་འབྲེལ་བཏགས་བྱས་པས་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྦད། ངོ་ལོག་བྱེད་ཡས་ཁ་ཐུག་ལ་མཚོན་ན་སྣང་ཐང་པ་དང་ནོར་འཁྱུང་པ། བརྒྱ་ཚོ་བ་ཟེར་ཡས་ཆུ་ལྷོ་བྱང་གི་དེ་ནི་དཔོན་རིགས་མང་པོ་དང་འབྲེལ་བ་བྱས་ནས། སྡེ་པ་རིན་སྤུངས་པར་འབངས་འགྱེན་ལོག་གིས།
  de'i lung pa de ni lung pa gzhis ka rtse dang bsam 'grub rtse'i rdzong dpon gyi las 'khur byas pa'i gzhug gu la/_snar thang pa dang /_nor 'khyung pa/_brgya tsho ba sogs chu lho byang gi dpon rigs mang po dang 'brel btags byas pas de 'dras kyi rbad/_ngo log byed yas kha thug la mtshon na snang thang pa dang nor 'khyung pa/_brgya tsho ba zer yas chu lho byang gi de ni dpon rigs mang po dang 'brel ba byas nas/_sde pa rin spungs par 'bangs 'gyen log gis/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རིན་སྤུངས་ངག་དབང་འཇིགས་གྲགས་ཀྱི་སྲས་པདྨ་དཀར་པོ་བཀྲོངས་པ་སོགས་ཟེར། ད་རིན་སྤུངས་ཀྱི་ནང་ནས། རིན་སྤུངས་བ་ནང་ནས་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི་ད། མཐའ་མ་མཐའ་མ་དེའི་ངག་དབང་འཇིགས་གྲགས་ཟེར་ཡན་དེ་དཔེར་ན་རིན་སྤུངས་མཁས་པའི་ཆེན་པོ་བྱས། མཁས་པ་ཆེན་པོ་བྱས་ད་ག་ནང་ལྟར་དཔེར་ན་དེས་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏའི་གཅིག་གི་རྣམ་ཐར་དེ་ནི་སྙན་ངག་ལས་དྲངས་ནས་བརྩམས་པ་ལ་སོགས་པ། ད་རྦད་རྒྱལ་པོ་པན་ཊི་ཏ་ཟེར་ཡས་ཀྱི་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་དེ་འདྲས་ཤིག་རེད།
  rin spungs ngag dbang 'jigs grags kyi sras pad+ma dkar po bkrongs pa sogs zer/_da rin spungs kyi nang nas/_rin spungs ba nang nas cha bzhag na de ni da/_mtha' ma mtha' ma de'i ngag dbang 'jigs grags zer yan de dper na rin spungs mkhas pa'i chen po byas/_mkhas pa chen po byas da ga nang ltar dper na des sa skya paN+Di ta'i gcig gi rnam thar de ni snyan ngag las drangs nas brtsams pa la sogs pa/_da rbad rgyal po pan Ti ta zer yas kyi de 'dras kyi shin tu mkhas pa de 'dras shig red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རེད་དེའི་ཡིན་ནའི། ད་གང་ཟེར་དགོ་རད། ཁོང་གི་ཐོག་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞེ་དྲག་གི་དོ་སྣང་མ་བྱུང་བ། གཙོ་བོ་དཔེར་ན་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས། རིག་པའི་གནས་ལ་ཞེ་དྲག་གི་མཐོང་ཆེན་གནང་གྲུབ་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ཕར་ལ་བཞག་པ་གནང་ཙང་ལྷོད་གཡེང་ལ་ཤོར་གནང་བའི་ཐོག་ནས་སྐབས་དེ་དུས་དེ་རེད་པཱ། ལྷག་པར་དུ་རིན་སྤུངས་འཇིག་གྲགས་ཀྱི་སྲས་པདྨ་དཀར་པོ་ཟེར་མཁན་དེ་ཞིང་ཤག་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེས་བཀྲོངས་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་ནི་སྡེ་གཟར་ཡིན་ན་ད། རིན་སྤུངས་ལ་གཅིག་གི་ད་ནང་འཁྲུགས་དེ་འདྲས་ཀྱི་ལན་སྔ་ཕྱི་ཁ་ཡར་དུ་བྱུང་བའི་ནང་། སྔ་ཕྱི་ཡིན་ན་རིམ་པར་བྱུང་བའི་ནང་ནས་དེ་ནི་རིན་སྤུངས་ལ་ཕམ་ཁ་ཆེན་པོ་ཁེལ་བ་རེད།ཟེར།
  red de'i yin na'i/_da gang zer dgo rad/_khong gi thog la chab srid kyi thog la zhe drag gi do snang ma byung ba/_gtso bo dper na rig pa'i gzhung lugs kyi thog nas/_rig pa'i gnas la zhe drag gi mthong chen gnang grub dus tsam pa de ni chab srid kyi gnas tshul de phar la bzhag pa gnang tsang lhod g.yeng la shor gnang ba'i thog nas skabs de dus de red pA/_lhag par du rin spungs 'jig grags kyi sras pad+ma dkar po zer mkhan de zhing shag tshe brtan rdo rjes bkrongs ba la sogs pa de ni sde gzar yin na da/_rin spungs la gcig gi da nang 'khrugs de 'dras kyi lan snga phyi kha yar du byung ba'i nang /_snga phyi yin na rim par byung ba'i nang nas de ni rin spungs la pham kha chen po khel ba red/zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རིན་སྤུངས་ལ་ཕམ་ཁ་ཆེན་པོ་བྱུང་། ད་སྡེ་གཟར་དེ་ཁྱོད་ཤི་ང་གསོན་གྱི་ཚད་ལ་སླེབས་པ་ཇེ་རྒྱས་ཇེ་འཕེལ་ལ་སོང་སྟེ།ཟེར། དེ་ནི་མཐའ་མ་དེའི་གང་འདྲས་བྱས་པ་རད།ཟེར་ན། རིན་སྤུངས་སྡེ་གཟར་གྱི་དེ་ཁྱོད་ཤི་ང་གསོན་གྱི་ཚད་ལ་སླེབས་པ་ཇེ་རྒྱས་ཇེ་འཕེལ་ལ་སོང་སྟེ། མཐར་དེ་ནི་གཙང་སྟོད་རྒྱལ་པོ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བའི་ལུང་གིས་དབུས་གཙང་མཐའ་དག་རིམ་གྱི་ཆབ་འོག་ཏུ་བཅུག།ཟེར་ན། དེ་ནི་མཐའ་མ་དེའི་གཙང་སྟོད་རྒྱལ་པོ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ། ད་ལྟ་ད་ཞིང་ལ་འགྱུར་བ་དེ་འདྲས་རེད།རེད་པཱ།
  rin spungs la pham kha chen po byung /_da sde gzar de khyod shi nga gson gyi tshad la slebs pa je rgyas je 'phel la song ste/zer/_de ni mtha' ma de'i gang 'dras byas pa rad/zer na/_rin spungs sde gzar gyi de khyod shi nga gson gyi tshad la slebs pa je rgyas je 'phel la song ste/_mthar de ni gtsang stod rgyal po phun tshogs rnam rgyal zhes bya ba'i lung gis dbus gtsang mtha' dag rim gyi chab 'og tu bcug/zer na/_de ni mtha' ma de'i gtsang stod rgyal po phun tshogs rnam rgyal/_da lta da zhing la 'gyur ba de 'dras red/red pA/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཙང་སྟོད་རྒྱལ་པོ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ཟེར་མཁན་དེའི་ཐོག་ནས་ལུང་གི་དབུས་གཙང་མཐའ་དག་རིམ་གྱི་མངའ་འོག་ཏུ་བཅུག་པ་དེ་འདྲས་རེད།ཟེར། མངའ་འོག་ཏུ་བཅུག་ཡས་གང་འདྲས་རད།ཟེར་ན། རབ་བྱུང་བཅུ་བའི་ས་རྟ་གཅིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་བཅོ་བརྒྱད་ལོ་ལ་བྱ་བ་དེ་བྱུང་བ་དེ་འདྲས་རེད།ཟེར། མངའ་ཐང་གི་དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་ཇི་ལྟར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་སེང་གེ་མོའི་མགྲིན་པར་ཆུད་པ་སྟེ་ཉི་མ་གཟས་བཟུང་པ་ལྟར་། ཇི་ལྟར་ཉི་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་དེ་རྦད་སྒྲ་ཅན་གྱི་དེ་ནི་མགྲིན་པར་ཆུད་པ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས་འབྲེལ་བ་ཉི་མ་གཟའ་འཛིན་བྱུང་བ་ནང་ལྟར་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད།ཟེར།
  gtsang stod rgyal po phun tshogs rnam rgyal zer mkhan de'i thog nas lung gi dbus gtsang mtha' dag rim gyi mnga' 'og tu bcug pa de 'dras red/zer/_mnga' 'og tu bcug yas gang 'dras rad/zer na/_rab byung bcu ba'i sa rta gcig stong drug brgya bco brgyad lo la bya ba de byung ba de 'dras red/zer/_mnga' thang gi dpal phun sum tshogs pa mtha' dag ji ltar nyi ma'i dkyil 'khor seng ge mo'i mgrin par chud pa ste nyi ma gzas bzung pa ltar /_ji ltar nyi mo'i dkyil 'khor chen po de rbad sgra can gyi de ni mgrin par chud pa nang ltar gyi thog nas 'brel ba nyi ma gza' 'dzin byung ba nang ltar gyi gnas tshul de 'dras byung ba red/zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཙང་སྟོད་རྒྱལ་པོའི་མངའ་འབངས་མཐའ་དག་ཅིག་ཅར་དུ་རང་གིར་བྱེད་པའི་བྱེད་པོ་ནི། རྩོད་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྟེ། བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འདི་ཉིད་ནི། གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད་ལྷུན་པོའི་ལུང་བསྟན།ཟེར། བར་སྐབས་ཤིག་ལ་ད། གཙང་སྟོད་རྒྱལ་པོ་དེ་འདྲས་ཀྱི་བོད་ལ་མངའ་འོག་སྒྱུར་བ་དེ་འདྲས་རེད་དའི། ཡིན་ནའི་མཐའ་མ་དེ་སྔོན་མ་དེ་གས་དེ་ཚུར་རྦད། རྩ་མེད་བཟོ་མཁན་དེ་སུ་རད་ཟེར་ན། དེ་ནི་རྩོད་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་་བའི་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།
  gtsang stod rgyal po'i mnga' 'bangs mtha' dag cig car du rang gir byed pa'i byed po ni/_rtsod dus kyi 'khor los sgyur ba'i bstan 'dzin chos kyi rgyal po ste/_bstan 'dzin chos kyi rgyal po 'di nyid ni/_gter ston dri med lhun po'i lung bstan/zer/_bar skabs shig la da/_gtsang stod rgyal po de 'dras kyi bod la mnga' 'og sgyur ba de 'dras red da'i/_yin na'i mtha' ma de sngon ma de gas de tshur rbad/_rtsa med bzo mkhan de su rad zer na/_de ni rtsod dus kyi 'khor los sgyur ba'i bstan 'dzin chos kyi rgyal po/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྩོད་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་དེ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཟེར། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཟེར་ཡས་དེ་ནི། ད་འཇིག་རྟེན་ཐོག་ལ་དང་པོ་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ། དངུལ་གྱི་འཁོར་ལོས་བསྐོར་བ། ཟངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ། ལྕགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྐོར་བ།ཟེར་ཡས་ཀྱི་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་མང་པོ་ཞིག་ཡོའོ་རེད་པཱ།
  rtsod dus kyi 'khor los bsgyur ba de bstan 'dzin chos kyi rgyal po zer/_'khor los sgyur ba zer yas de ni/_da 'jig rten thog la dang po gser gyi 'khor los sgyur ba/_dngul gyi 'khor los bskor ba/_zangs kyi 'khor los sgyur ba/_lcags kyi 'khor los bskor ba/zer yas kyi de 'dras kyi dper na 'khor los sgyur ba mang po zhig yo'o red pA/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་རྩོད་དུས་གཏེར་དུས་ཀྱི་དེ་ནི། སྙིགས་དུས་ཀྱི་དེ་རེད།ཟེར། རྩོད་པོའི་དུས་ཀྱི་དེ་ནི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ནི།ཟེར། གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད་ལྷུན་པོའི་ལུང་བསྟན་ལས། སྤྱིར་ཡང་མཐའ་དམག་ལན་བདུན་མཐའ་མ་ལ༎ བཛྲ་པཱ་ཎིའི་སྤྲུལ་པོའི་རྒྱལ་པོ་ཞིག། བོད་ཁམས་དར་ཅིག་བདེ་ལ་སྦྱོར་བ་འབྱུང་༎ ཟེར།
  da bstan 'dzin chos kyi rgyal po de rtsod dus gter dus kyi de ni/_snyigs dus kyi de red/zer/_rtsod po'i dus kyi de ni 'khor los bsgyur ba'i bstan 'dzin chos kyi rgyal po ni/zer/_gter ston dri med lhun po'i lung bstan las/_spyir yang mtha' dmag lan bdun mtha' ma la//_bdzra pA Ni'i sprul po'i rgyal po zhig/_bod khams dar cig bde la sbyor ba 'byung //_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཞེས་གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་མིའི་སྲིད་པའི་ཟློས་གར་ཅན་ཡིན་པར་ལུང་གིས་ཟིན་པས།ཟེར། ད་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཟེར་ཡས་འདི་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་མཚན་རེད་པཱ། ཞེས་གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་མིའི་སྲིད་པའི་ཟློས་གར་ཅན་ཡིན་པར་ལུང་གིས་ཟིན་པས།ཟེར། ལུང་གི་ཟིན་པས་དེ་ནི་བྱང་སེམས་འཕགས་པ་སྙིང་རྗེ་དང་། སྨོན་ལམ་གྱི་དབང་གིས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བསམ་བཞིན་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་པོར་བཟུང་ནས་ཕན་བདེའི་འོད་བརྒྱ་ཕྱོགས་བཅུར་འགྱེད་པ་སྟེ།ཟེར། ཁོང་ཡིན་ན་དོན་དམ་དུ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཟེར་མཁན་དེ་བྱང་སེམས་འཕགས་པ་ཅན་དེ་འདྲས་རེད།
  zhes gsang ba'i bdag po phyag na rdo rje mi'i srid pa'i zlos gar can yin par lung gis zin pas/zer/_da bdzra pA Ni zer yas 'di phyag na rdo rje'i mtshan red pA/_zhes gsang ba'i bdag po phyag na rdo rje mi'i srid pa'i zlos gar can yin par lung gis zin pas/zer/_lung gi zin pas de ni byang sems 'phags pa snying rje dang /_smon lam gyi dbang gis 'gro ba'i don du bsam bzhin chos ldan rgyal por bzung nas phan bde'i 'od brgya phyogs bcur 'gyed pa ste/zer/_khong yin na don dam du phyag na rdo rje zer mkhan de byang sems 'phags pa can de 'dras red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱང་སེམས་འཕགས་པ་དེ་འདྲས་རེད། སྙིང་རྗེ་དང་དེ་ནི་སྨོན་ལམ་གྱི་དབང་གིས་འགྲོ་བོའི་དོན་དུ་བསམ་བཞིན་དུ་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་པོར་སྐྱེ་བ་ནས་བཟུང་།ཟེར། དཔེར་ན་ད། གཅིག་གི་སངས་རྒྱས་ནང་གི་རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་ཟེར་ཡས་དེ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་བརྩེ་དང་ད་ག་ནང་ལྟར་གྱི་དཔེར་ན། དབང་ཕྱུག་དང་མཁྱེན་པ་དང་།  ད་ག་ནང་ལྟར་དེ་ནི་མཐུ་སྟོབས་དབང་གིས་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས། དོན་དུ་དེ་ནི་འཕགས་པ་བྱང་སེམས་འཕགས་པ་སྙིང་རྗེའི་རང་བཞིན་དེ་འདྲས་རེད།
  byang sems 'phags pa de 'dras red/_snying rje dang de ni smon lam gyi dbang gis 'gro bo'i don du bsam bzhin du chos ldan rgyal por skye ba nas bzung /zer/_dper na da/_gcig gi sangs rgyas nang gi rigs gsum mgon po zer yas de/_sangs rgyas thams cad kyi thugs brtse dang da ga nang ltar gyi dper na/_dbang phyug dang mkhyen pa dang /__da ga nang ltar de ni mthu stobs dbang gis de ni sangs rgyas thob pa zer yas de 'dras/_don du de ni 'phags pa byang sems 'phags pa snying rje'i rang bzhin de 'dras red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རེད་དའི་ཡིན་ནའི་སྨོན་ལམ་མང་པོ་དེ་ནི་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་དེ་ནི་བསམ་བཞིན་དུ་དེ་ནི་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་པོར་སྐྱེ་བར་བཟུང་ནས། ཕན་བདེའི་འོད་དེ་ཕྱོགས་བཅུར་འགྱེད་པ་སྟེ། ཁོང་གིས་དེ་ནི་དཔེར་ན་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་པོར་སྐྱེ་བ་བཞེས་བྱས་དེ་ནི། ཁོང་གིས་མཛད་འཕྲིན་དེའི་སྟེང་ནས་འོད་བརྒྱ་དེ་ནི་ཉི་མའི་འོད་བརྒྱ་དེ། དེ་ནི་ཕྱོགས་བཅུར་འགྱེད་པ་སྟེ། ཟེར།
  red da'i yin na'i smon lam mang po de ni 'gro ba'i don du de ni bsam bzhin du de ni chos ldan rgyal por skye bar bzung nas/_phan bde'i 'od de phyogs bcur 'gyed pa ste/_khong gis de ni dper na chos ldan rgyal por skye ba bzhes byas de ni/_khong gis mdzad 'phrin de'i steng nas 'od brgya de ni nyi ma'i 'od brgya de/_de ni phyogs bcur 'gyed pa ste/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གང་ཞིག་ཐ་མལ་གྱི་སྐྱེ་བོ་རང་ཉམས་ཀྱིས་སྤྱོད་པའི་སྣང་ཚུལ་གྱི་མུན་པ་མཐའ་དག་རྒྱང་དུ་བསྲིངས་པས། ཟེར་ན། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྦད་དེ་གང་ཞིག་ཐ་མལ་གྱི་སྐྱེ་བོ་རང་ཉམས་སྤྱོད་པའི་སྣང་ཚུལ་གྱི་མུན་པ། མཐའ་དག་དེ་ནི་རྒྱང་དུ་བསྲིངས་པ་ལ། གོར་མ་ཆགས་ལ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་ཡང་བྱང་ཕྱོགས་ཧོར་སོག་གི་རྒྱལ་པོ་ཁམས་ན། སྡེ་ཆེན་པོ་གྲངས་མེད་པ་ཡོད་པའི་ཡ་གྱལ། དེ་ཡང་དེ་ནི་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་བྱང་ཕྱོགས་ཧོར་སོག་གི་རྒྱལ་ཁམས་ན་སྡེ་ཆེན་པོ་གྲངས་མེད་པ་ཡོད་པའི་ནང་ནས།
  gang zhig tha mal gyi skye bo rang nyams kyis spyod pa'i snang tshul gyi mun pa mtha' dag rgyang du bsrings pas/_zer na/_da de 'dras kyi rbad de gang zhig tha mal gyi skye bo rang nyams spyod pa'i snang tshul gyi mun pa/_mtha' dag de ni rgyang du bsrings pa la/_gor ma chags la chos kyi rgyal po de yang byang phyogs hor sog gi rgyal po khams na/_sde chen po grangs med pa yod pa'i ya gyal/_de yang de ni bstan 'dzin chos kyi rgyal po de byang phyogs hor sog gi rgyal khams na sde chen po grangs med pa yod pa'i nang nas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ཨོ་རོད་ཚོ་བ་བཞིར་གྲགས་པའི་ནང་ཚན། ཧོར་ཤོད་ཀྱི་དཔོན་པོ་ཧ་ནའི་ལ་ཇོ་མོ་ཨ་ཧའི་ཧ་ཐུན་བླངས་པར་སྲས་ལྔ་བྱུང་བའི་གསུམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འདི་ཉིད་ཟེར། ཨོའོ་དེ་ནི་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་ཉིད་ཟེར།
  de ni o rod tsho ba bzhir grags pa'i nang tshan/_hor shod kyi dpon po ha na'i la jo mo a ha'i ha thun blangs par sras lnga byung ba'i gsum pa chos kyi rgyal po 'di nyid zer/_o'o de ni bstan 'dzin chos kyi rgyal po de nyid zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁོང་ཡིན་ན་ག་དུས་འཁྲུངས་པ་རེད་ཟེར་ན། སྤྱི་ལོ་༡༥༨༢ལོ་ལ་འཁྲུངས་པ་རེད་ཟེར། མཚན་ལ་དེ་ནི་ཐོག་མར་ཡིན་ན་ཐོ་རོལ་པའི་ཧུར་བཏགས་སོ། ཟེར།
  khong yin na ga dus 'khrungs pa red zer na/_spyi lo 1582lo la 'khrungs pa red zer/_mtshan la de ni thog mar yin na tho rol pa'i hur btags so/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་ལོན་པའི་ཚེ་ཟེར། མགོ་དཀར་གྱི་དམག་ཁྲི་ཕྲག་ཙམ་གྱི་སྟེང་དུ། དམག་རྣམས་ཀྱི་སྣ་དྲངས་ཏེ་མཆོངས་པས་ཕ་རོལ་གྱི་དཔུང་ཚོགས་མཐར་དག་འཇིག་རྟེན་གྱི། ཕྱི་མའི་ལྟད་མོ་དུས་གཅིག་ཏུ་མྱོང་བར་བྱས་པའི་གྲགས་པས། ཟེར།
  dgung lo bcu gsum lon pa'i tshe zer/_mgo dkar gyi dmag khri phrag tsam gyi steng du/_dmag rnams kyi sna drangs te mchongs pas pha rol gyi dpung tshogs mthar dag 'jig rten gyi/_phyi ma'i ltad mo dus gcig tu myong bar byas pa'i grags pas/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྲིན་པོའི་རྒྱལ་པོ་ལང་ཀ་མགྲིན་བཅུ་མིའི་ཡུལ་དུ་རྒྱུ་བའི་འགྲན་ཟླ་གཉིས་པ་བྱས་སོ། ཟེར། ཁོང་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་པའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ན་དེ་ནི་མགོ་དཀར་གྱི་དམག དེ་ནི་མགོ་དཀར་གྱི་དམག་ཁྲི་ཕྲག་ཙམ་གྱི་སྟེང་དུ། དེ་ནི་ཁོང་རང་གིས་དེ་ནི་དམག་སྣ་ཁྲིད་ནས་ཕེབས་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི། ཕ་རོལ་དཔུང་ཚོགས་མཐའ་དག་དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཕྱི་མའི་ལྟད་མོར། འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མ་ཟེར་ཡས་དེ་ནི། ད་སྐྱེ་བ་འདི་མི་ཤི་རའི་མཇུག་གུ་ལ་དེ་ནི། ཤི་བ་དེ་དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མའི་ལྟད་མོར་ཡོའོ་རེད་པཱ།
  srin po'i rgyal po lang ka mgrin bcu mi'i yul du rgyu ba'i 'gran zla gnyis pa byas so/_zer/_khong dgung lo bcu gsum pa'i thog la yin na de ni mgo dkar gyi dmag_de ni mgo dkar gyi dmag khri phrag tsam gyi steng du/_de ni khong rang gis de ni dmag sna khrid nas phebs dus tsam pa de ni/_pha rol dpung tshogs mtha' dag de ni 'jig rten gyi phyi ma'i ltad mor/_'jig rten phyi ma zer yas de ni/_da skye ba 'di mi shi ra'i mjug gu la de ni/_shi ba de de ni 'jig rten phyi ma'i ltad mor yo'o red pA/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འཇིག་རྟེན་འདས་པ་ནི་འདི་རེད་པཱ། འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མོ་དེ་ནི་ཤི་བའི་རྗེས་ལ་དེ་ནི་ལྟད་མོ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པཱ། བྱས་པའི་གྲགས་པས་སྲིན་པོའི་རྒྱལ་པོ་ལང་ཀ་མགྲིན་བཅུ་མིའི་ཡུལ་དུ་རྒྱུ་བའི་འགྲན་ཟླ་གཉིས་པ་བྱས་སོ། སྲིན་པོའི་རྒྱལ་པོ་ལང་ཀ་མགྲིན་བཅུ་ཟེར་ཡས་དེ་ནི། རྦད་དེ་དམག་དང་དེ་འདྲས་ཐོག་ལ་ཡིན་ན་རྦད་དེ་ཞེད་སྣང་ཚ་པོ་བྱས་ཡོའོ་རེད་པཱ། དེའི་དེ་ནི་དེ་འདྲས་བྱས་སོང་ཟེར།
  'jig rten 'das pa ni 'di red pA/_'jig rten phyi mo de ni shi ba'i rjes la de ni ltad mo zer gyi yo'o red pA/_byas pa'i grags pas srin po'i rgyal po lang ka mgrin bcu mi'i yul du rgyu ba'i 'gran zla gnyis pa byas so/_srin po'i rgyal po lang ka mgrin bcu zer yas de ni/_rbad de dmag dang de 'dras thog la yin na rbad de zhed snang tsha po byas yo'o red pA/_de'i de ni de 'dras byas song zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་སྐབས་ཡུལ་ཕྱོགས་དེ་དག་ལ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་མ་གྲགས་པ་མཐའ་འཁོབ་ལས་ཀྱང་། ཆེས་མཐའ་འཁོབ་ཏུ་གྱུར་པ་ཀླ་ཀློའི་རྒྱལ་ཁམས་ལྟ་བུར་གནས་པ་ལས། ད་དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་མགོ་དཀར་གྱི་ལུང་པ་དེ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན།
  de skabs yul phyogs de dag la dam pa'i chos kyi sgra ma grags pa mtha' 'khob las kyang /_ches mtha' 'khob tu gyur pa kla klo'i rgyal khams lta bur gnas pa las/_da de ni skabs de dus de ni mgo dkar gyi lung pa de la cha bzhag pa yin na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་མ་གྲགས་པ་མཐའ་འཁོབ་ལས་ཀྱང་ཆེས་མཐའ་འཁོབ་ཏུ་གྱུར་པ་དེ་ནི། ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་མ་གྲགས་པ་ནི་མཐའ་འཁོབ་ཡུལ་ཡིན་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པཱ། ཀླ་ཀློའི་རྒྱལ་ཁམས་ལྟ་བུར་གནས་པ་ལས། སོག་པའི་ཡུལ་གྲུ་གཞན་དག་ཏུ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་དང་། གསེར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཨལ་ཏན་མཆོད་ཡོན་ཟུང་གཅིག་ལ་བརྟེན་ནས། དམ་པའི་ཆོས་དར་རོ་ཞེས་པའི་ཆོས་ཀྱི་མིང་ཙམ་ཐོས་འཛིན་གྱི་རྒྱན་ཏུ་འགྱུར་པས་ཡིད་དགའ་སྤྲོ་དང་བཅས་ཏེ། ཟེར་ན།
  de ni dam pa'i chos kyi sgra ma grags pa mtha' 'khob las kyang ches mtha' 'khob tu gyur pa de ni/_chos kyi sgra ma grags pa ni mtha' 'khob yul yin zer gyi yo'o red pA/_kla klo'i rgyal khams lta bur gnas pa las/_sog pa'i yul gru gzhan dag tu/_thams cad mkhyen pa bsod nams rgya mtsho dang /_gser gyi rgyal po al tan mchod yon zung gcig la brten nas/_dam pa'i chos dar ro zhes pa'i chos kyi ming tsam thos 'dzin gyi rgyan tu 'gyur pas yid dga’ spro dang bcas te/_zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་ད་སོག་པའི་ཡུལ་གྲུ་གཞན་དག་ཏུ་རེད་པཱ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ཆིབས་གནང་བྱས་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ཞབས་སོར་འཁོད་བྱས་དེ་ནི་གསེར་གྱི་རྒྱལ་པོ། ཨལ་ཏན་མཆོད་ཡོན་ཟུང་གཅིག་གི་དེ་ནི་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ནི། དམ་པའི་དེ་ནི་ཡུལ་གྲུ་གཞན་དག་ལ་དམ་པའི་ཆོས་དར་རོ་ཟེར།
  da de ni skabs de dus da sog pa'i yul gru gzhan dag tu red pA/_thams cad mkhyen pa bsod nams rgya mtsho chibs gnang byas bsod nams rgya mtsho zhabs sor 'khod byas de ni gser gyi rgyal po/_al tan mchod yon zung gcig gi de ni de la brten nas de ni/_dam pa'i de ni yul gru gzhan dag la dam pa'i chos dar ro zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་ནི་སོ་སོའི་ཐོས་འཛིན་གྱི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པས་ཟེར། ཆོས་ཀྱི་མིང་ཙམ་དེ་ནི་སོ་སོའི་རྣ་བར་ཐོས་པ་ཡིན་དུས། དེ་ནི་ཡིད་ཀྱི་དགའ་སྤྲོ་དང་བཅས་ནས། དམ་པའི་ཆོས་དར་བའི་ཕྱོགས་དེར་ཕྱག་གྲངས་མེད་བཙལ་བས།  དཔྲལ་བ་སྐྲངས་པ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཅིང་། དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་དངོས་སུ་འགྲོ་ཡས་མེད་ནའི་དེ་ནི་ཆོས་དར་བའི་ཕྱོགས་དེར། དེ་ལ་ཡིན་ན་རྦད་དེ་ཞེ་དྲགས་དད་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡོད་པའི་ཕྱོགས་དེར། ཕྱག་ཡིན་གྲངས་མེད་པ་བཙལ་ནས་དེ་ནི། དེ་ནི་སོ་སོའི་དཔྲལ་ཁོག་ཡིན་ནའི་སྐྲངས་པ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཅིང་། ཟེར།
  de 'dras kyi de ni so so'i thos 'dzin gyi rgyan du gyur pas zer/_chos kyi ming tsam de ni so so'i rna bar thos pa yin dus/_de ni yid kyi dga' spro dang bcas nas/_dam pa'i chos dar ba'i phyogs der phyag grangs med btsal bas/__dpral ba skrangs pa tsam du gyur cing /_de 'dras kyi dper na dngos su 'gro yas med na'i de ni chos dar ba'i phyogs der/_de la yin na rbad de zhe drags dad pa chen po yod pa'i rkyen gyis yod pa'i phyogs der/_phyag yin grangs med pa btsal nas de ni/_de ni so so'i dpral khog yin na'i skrangs pa tsam du gyur cing /_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡུལ་དེ་དག་ཏུ་བསྟན་པའི་དབུ་བརྙེས་པ་ནི། ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་ཤལ་ལ་གཉན་པོ་གསང་བ་བྱུང་བ་བཞིན་ནོ། ཟེར། དེ་ནི་ཡུལ་དེ་དག་ལ་སོག་པོ་བསྟན་པའི་ཡུལ་དེ་དག་ལ་དེ་ནི་ཆོས་དར་བ་ནི་སྔར་ཡིན་ན་དེ་ནི། ཆོས་རྒྱལ་གདུང་རྒྱུད་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་ཤལ་སྐབས་ཀྱི་དེ་ནི་གཉན་པོ་གསང་བ་དེ་ནི་ནམ་མཁའ་ནས་འབབ་པ་ནང་བཞིན་ཡིན་དུ་ཟེར། ཁོང་གིས་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་བསྟོད་བསྔགས་བཏང་བ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད། ཟེར།
  yul de dag tu bstan pa'i dbu brnyes pa ni/_lha tho tho ri gnyan shal la gnyan po gsang ba byung ba bzhin no/_zer/_de ni yul de dag la sog po bstan pa'i yul de dag la de ni chos dar ba ni sngar yin na de ni/_chos rgyal gdung rgyud lha tho tho ri gnyan shal skabs kyi de ni gnyan po gsang ba de ni nam mkha' nas 'bab pa nang bzhin yin du zer/_khong gis de 'dras yin na bstod bsngags btang ba de 'dras gcig red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མེ་རྟ་དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔར་སྤྱི་ལོ་༡༦༠༦ལོར་སླེབས་པའི་ཚེ། ཡུམ་གྲོངས་པའི་རྐྱེན་གྱི་མཁོ་དགུའི་འབྱོར་པ་མཐའ་དག མཆོག་དམན་གྱི་སྐྱེ་བོ་མཐའ་དག་རྣམས་ལ་སྦྱིན་པ་དང་། དེ་ནི་དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལ་དེ་ནི་ཁོང་རང་ཡུམ་གྲོངས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དེ་ནི། མཁོ་དགུའི་འབྱོར་པ་མཐའ་དག་དེ་ནི་མཆོག་དམན་སྐྱེ་བོ་མཐའ་དག་ལ་སྦྱིན་བྱས། སྦྱིན་པ་བཏང་། དེ་ཡང་དེ་ནི་ཚེ་འདིའི་སྙན་པ་གྲགས་པ་དང་། རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ལན་ལ་རེ་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། སློབ་དཔོན་ཟླ་གྲགས་ཀྱིས། སྦྱིན་པ་སྦྱིན་བྱ་ལེན་པོ་གཏོང་པོས་གཏོང་། ཞེས་གསུངས་པ།
  me rta dgung lo nyer lngar spyi lo 1606lor slebs pa'i tshe/_yum grongs pa'i rkyen gyi mkho dgu'i 'byor pa mtha' dag_mchog dman gyi skye bo mtha' dag rnams la sbyin pa dang /_de ni dgung lo nyi shu rtsa lnga la de ni khong rang yum grongs pa'i rkyen gyis de ni/_mkho dgu'i 'byor pa mtha' dag de ni mchog dman skye bo mtha' dag la sbyin byas/_sbyin pa btang /_de yang de ni tshe 'di'i snyan pa grags pa dang /_rnam par smin pa'i lan la re ba tsam ma yin par/_slob dpon zla grags kyis/_sbyin pa sbyin bya len po gtong pos gtong /_zhes gsungs pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཡང་དེ་ནི་སྦྱིན་པ་གཏོང་ཡས་དེ་ཚོ་ཡིན་ན་ཡང་། རྦད་དེ་ཚེ་འདིར་སྙན་གྲགས་དང་། རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ད་གཅིག་གི་སོ་སོ་རང་གཅིག་གི་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མའི་ཡོང་ཡས་དེ་ནི་ལན་རེ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཐོགས་ནས། སློབ་དཔོན་ཟླ་གྲགས་ཀྱི་གསུངས་དེ་ནི། སྦྱིན་པ་སྦྱིན། ལེན་པ་ལེན་པ་གཏོང་ཟེར། དེ་ནང་ལྟར་གྱི་དེ་ནི་ཚུལ་བཞིན་དེ་ནི་སྦྱིན་པ་དེ་འདྲས་བཏང་བ་རེད། ཟེར།
  de yang de ni sbyin pa gtong yas de tsho yin na yang /_rbad de tshe 'dir snyan grags dang /_rnam par smin pa'i da gcig gi so so rang gcig gi skye ba phyi ma'i yong yas de ni lan re ba ma yin pa'i thogs nas/_slob dpon zla grags kyi gsungs de ni/_sbyin pa sbyin/_len pa len pa gtong zer/_de nang ltar gyi de ni tshul bzhin de ni sbyin pa de 'dras btang ba red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འཁོར་གསུམ་བདེན་སྟོང་གི་རྩིས་ཟིན་པའི་འཕགས་ཆེན་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་རོ། འཁོར་གསུམ་བདེན་སྟོང་གི་དེ་ནི་རྩིས་ཟིན་པའི་དེ་ནི། འཕགས་ཆེན་དམ་པའི་དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཕྱག་ལས་གནང་ཡས་དེ་ཚོ་ནི། འཕགས་ཆེན་དམ་པའི་དེ་ནི་རྣམ་ཐར་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  'khor gsum bden stong gi rtsis zin pa'i 'phags chen dam pa'i rnam thar ro/_'khor gsum bden stong gi de ni rtsis zin pa'i de ni/_'phags chen dam pa'i de ni de 'dras kyi phyag las gnang yas de tsho ni/_'phags chen dam pa'i de ni rnam thar de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པའི་ས་ལ་གནས་པ་རྣམས་ནི། དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པའི་ས་ལ་གནས་ལ་རྣམས་ནི། གཞན་དོན་དུ་འགྱུར་ཚེ་དམྱལ་བའི་མེ་འོབས་ཀྱང་། མཐོ་རིས་ཀྱི་དགའ་བའི་ཚལ་བཞིན་དུ་འཇུག་པར་མཛད་པ་ནི་ཆོས་ཉིད་དེ། ད་དེ་བཞིན་གྱི་དཔེར་ན་བྱང་སེམས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་ལ་རང་གི་བདེ་བ་ཁོ་ན་ལ་མ་གཟིགས་པའི་དེ་ནི་རྦད་དེ་གཞན་དོན། གཞན་གྱི་དོན་དག་གི་ཆེད་དུ་དེ་ནི་དམྱལ་བའི་མེ་འོབས་ཟེར་ཡས། དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་གང་འདྲས་གཅིག་ཡོད་ནའི། དེ་ནི་དེ་ཚོ་སོ་སོས་དཔེར་ན།
  de bzhin du byang chub sems dpa' 'phags pa'i sa la gnas pa rnams ni/_de bzhin du byang chub sems dpa' 'phags pa'i sa la gnas la rnams ni/_gzhan don du 'gyur tshe dmyal ba'i me 'obs kyang /_mtho ris kyi dga' ba'i tshal bzhin du 'jug par mdzad pa ni chos nyid de/_da de bzhin gyi dper na byang sems dang /_byang chub sems dpa'i gnas la rang gi bde ba kho na la ma gzigs pa'i de ni rbad de gzhan don/_gzhan gyi don dag gi ched du de ni dmyal ba'i me 'obs zer yas/_dmyal ba'i sdug bsngal gang 'dras gcig yod na'i/_de ni de tsho so sos dper na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མཐོ་རིས་ཀྱི་དགའ་བའི་ཚལ་བཞིན་དུ་འཇུག་པར། དགའ་ཇབའི་ཚལ་ནང་ལྟར་མཛད་པ་ནི་དེ་ཡིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆོས་ཉིད་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  mtho ris kyi dga' ba'i tshal bzhin du 'jug par/_dga' jab'i tshal nang ltar mdzad pa ni de yis byang chub sems dpa'i chos nyid de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་སྐབས་ཁར་ཁ་དང་ཨོ་རོད་ཕན་ཚུན་དུ་གཡུལ་རླབས་པོ་ཆེ་བཤམས་པའི་འཁྲུགས་ལོང་གིས། སྲོག་གཅོད་པའི་སྡིག་པའི་ལས་རྔམ་པོ་ཆེས། སྐྱེས་བུ་རྣམས་ངན་སོང་མུ་མཐའ་མེད་པའི་ནགས་ཀླུང་སྟུག་པོ་བསྐྱུར་བའི་སྦྱོར་བ་ལ་བརྩོན་པ་དག་ལ་དམིགས་པ་མེད་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་གཞན་དབང་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཟེར།
  de skabs khar kha dang o rod phan tshun du g.yul rlabs po che bshams pa'i 'khrugs long gis/_srog gcod pa'i sdig pa'i las rngam po ches/_skyes bu rnams ngan song mu mtha' med pa'i nags klung stug po bskyur ba'i sbyor ba la brtson pa dag la dmigs pa med pa'i snying rje chen po'i gzhan dbang du 'gyur te/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་སྐབས་དེ་དུས་ཆ་བཞག་ན། དེ་ནི་ཁར་ཁ་དང་ཨོ་རོད་ས་ཁུལ་དེ་ཚོ་ལ་ཡིན་ན་ཕན་ཚུན་དེ་ནི་གཡུལ་རླབས་པོ་ཆེ། དམག་རླབས་པོ་ཆེ་དེ་འདྲས་བརྒྱབ་ནས། བཤམས་པའི་དེ་ནི་འཁྲུགས་ལོང་གིས། མི་མང་པོ་དེ་ནི་སྲོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་ནི་སྡིག་པའི་ལས་རྔམ་པོ་ཆེ་བྱས་པ། དེ་གས་དེ་དེ་ནི། སྐྱེས་བུ་རྣམས་ངན་སོང་གི་མུ་མཐའ་མེད་པའི་ནགས་ཀླུང་སྟུག་པོའི་ནང་བསྐྱུར་པ་དེ་ནི་སྐྱེ་བོ་རྣམས། དཔེར་ན་དེ་ནི་མི་དགེ་བའི་ངན་སོང་གི་མུ་མཐའ་མེད་པའི་ནགས་ཀླུང་སྟུག་པོའི་བསྐྱུར་བའི་སྦྱོར་བ་དེ། དེ་དག་ལ་དཔེར་ན་དམིགས་པ་མེད་པའི་དེ་ནི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་དེ་ནི་གཞན་དབང་དུ་འགྱུར་ནས།
  da de skabs de dus cha bzhag na/_de ni khar kha dang o rod sa khul de tsho la yin na phan tshun de ni g.yul rlabs po che/_dmag rlabs po che de 'dras brgyab nas/_bshams pa'i de ni 'khrugs long gis/_mi mang po de ni srog gcod pa la sogs pa de ni sdig pa'i las rngam po che byas pa/_de gas de de ni/_skyes bu rnams ngan song gi mu mtha' med pa'i nags klung stug po'i nang bskyur pa de ni skye bo rnams/_dper na de ni mi dge ba'i ngan song gi mu mtha' med pa'i nags klung stug po'i bskyur ba'i sbyor ba de/_de dag la dper na dmigs pa med pa'i de ni snying rje chen po'i sgo nas de ni gzhan dbang du 'gyur nas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁར་ཁ་ཨོ་རོད་ཕན་ཚུན་འགྲུལ་ཙམ་ཡང་བྱེད་མི་ནུས་པའི་སྐབས། དེ་ནི་ཁར་ཁ་དང་ཨོ་རོད་ཕན་ཚུན་གཉིས། ཕན་ཚུན་དགྲ་ཟླ་ལ་འགྱུར་ནས། ཕན་ཚུན་མི་སུ་ཡིན་ནའི་ཕན་ཚུན་འགྲུལ་བཞུད་ཙམ་ཡང་བྱེད་མི་ནུས་པའི་སྐབས་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཁོང་གིས་དེ་ནི་བདག་གཞན་བརྗེ་པའི་སྙིང་སྟོབས་པ་གོ་ཆ་བཙན་པོ་འགྱུར་ནས། ཁར་ཁའི་ཁྲོད་དུ་ཚམ་ཚོམ་མེད་པར་བྱོན་ནས། ཟེར།
  khar kha o rod phan tshun 'grul tsam yang byed mi nus pa'i skabs/_de ni khar kha dang o rod phan tshun gnyis/_phan tshun dgra zla la 'gyur nas/_phan tshun mi su yin na'i phan tshun 'grul bzhud tsam yang byed mi nus pa'i skabs la cha bzhag na/_khong gis de ni bdag gzhan brje pa'i snying stobs pa go cha btsan po 'gyur nas/_khar kha'i khrod du tsham tshom med par byon nas/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ཁར་ཁའི་ཁྲོད་དུ་དེ་ནི་ཚམ་ཚོམ་མེད་པར་ལ་ཕེབས་བྱས། དེ་ནི་གཞུང་དཀའ་ཚེགས་ཆུང་ངུས་ཟེར་ན་དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། གནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་གི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་འཁྲུག་ལོང་དེ་དག་བཟླུམས་པར་མཛད་པ། ཟེར།
  de ni khar kha'i khrod du de ni tsham tshom med par la phebs byas/_de ni gzhung dka' tshegs chung ngus zer na de ni de 'dras kyi dper na/_gnas tshul chung chung gi thog nas de ni 'khrug long de dag bzlums par mdzad pa/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ཨོ་རོད་དང་ཁར་ཁ་གཉིས་ཀྱི་དེ་ནི་འཁྲུག་ལོང་དེ་གས་དེ་ནི་བཟླུམས་པར་མཛད་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར། 
  de ni o rod dang khar kha gnyis kyi de ni 'khrug long de gas de ni bzlums par mdzad pa de 'dras red/_zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མཛད་པ་དགེ་ཞིང་ལེགས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལྟ་བུའི་དེ་ནི་རྣམ་ཐར་རོ། དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་ནི་དགེ་ཞིང་ལེགས་པ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལྟ་བུའི་རྣམ་ཐར་རོ། ཟེར།
  mdzad pa dge zhing legs pa'i pha rol tu phyin pa lta bu'i de ni rnam thar ro/_de 'dras kyi de ni dge zhing legs pa pha rol tu phyin pa/_shes rab kyi pha rol tu phyin pa lta bu'i rnam thar ro/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐབས་དེའི་མཛད་པ་དེ་དག་ལ་སྟོང་འཁོར་ཆོས་རྗེ་དང་ཁར་ཁའི་རྒྱལ་བློན་རྣམས་ཡི་རངས་ཏེ། ཟེར། སྐབས་དེ་དག་གི་མཛད་པ་ལ་གུ་ཤྲཱི་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་མཛད་པ་ལ། དེ་དག་གི་སྟོང་འཁོར་ཆོས་རྗེ་དང་། ཁར་ཁའི་རྒྱལ་བློན་རྣམས་ཡི་རངས་ནས། ཏའི་གུ་ཤྲཱི་ཞེས་པའི་ཆོ་ལོ་བྱིན། ཟེར།
  skabs de'i mdzad pa de dag la stong 'khor chos rje dang khar kha'i rgyal blon rnams yi rangs te/_zer/_skabs de dag gi mdzad pa la gu shrI bstan 'dzin chos rgyal gyi mdzad pa la/_de dag gi stong 'khor chos rje dang /_khar kha'i rgyal blon rnams yi rangs nas/_ta'i gu shrI zhes pa'i cho lo byin/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ནི་གུ་ཤྲཱི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཟེར་མཁན་གྱི་གུ་ཤྲཱི་བསྟན་འཛིན་ཟེར་མཁན་གྱི་ཐོག་མའི་དེ་ནི་ཏའི་གུ་ཤྲཱི་ཟེར་མཁན་གྱི་དེ་ནི་ཐོག་མ་དེ་ནི། དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་སྟོང་འཁོར་ཆོས་རྗེ་དང་། ཁར་ཁའི་རྒྱལ་བློན་རྣམས་ཀྱིས་ཕུལ་ལ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  da de ni gu shrI chos kyi rgyal po zer mkhan gyi gu shrI bstan 'dzin zer mkhan gyi thog ma'i de ni ta'i gu shrI zer mkhan gyi de ni thog ma de ni/_de ni skabs de dus de ni stong 'khor chos rje dang /_khar kha'i rgyal blon rnams kyis phul la de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་སླར་ཡང་དེ་ནི་རང་ཡུལ་ལ་ཕེབས། སྔར་རྗེ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཨོ་རོད་བ་ཞིག་གིས་མདོ་སྡེ་གསེར་འོད་དམ་པ་ལ་ཕྱག་ནས་ཞུས་པའི་ཚེ། སྔར་དེ་ནི་རྗེ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ལ། ཏཱ་ལའི་དེ་ནི་སྐུ་འཕྲེང་དགུ་པ་དེ་ནི་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ལ་དེ་ནི་ཨོ་རོད་བ་ཞིག་གིས་དེ་ནི། མདོ་སྡེ་གསེར་འོད་དམ་པ་ལ་དེ་ནི། ཕྱག་ནས་དེ་ནི་རེད་པཱ། རབ་གནས་ཞུས་པའི་ཚེ་ལ། དེ་ནི་གསུང་རབ་ཀྱི་མིང་དྲི་བ་གནང་བར་ལ།
  de ni slar yang de ni rang yul la phebs/_sngar rje bsod nams rgya mtsho la o rod ba zhig gis mdo sde gser 'od dam pa la phyag nas zhus pa'i tshe/_sngar de ni rje bsod nams rgya mtsho la/_tA la'i de ni sku 'phreng dgu pa de ni bsod nams rgya mtsho la de ni o rod ba zhig gis de ni/_mdo sde gser 'od dam pa la de ni/_phyag nas de ni red pA/_rab gnas zhus pa'i tshe la/_de ni gsung rab kyi ming dri ba gnang bar la/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གསུང་རབ་མིང་ལ་དེ་ནི་ག་རེ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད། ཟེར་བཀའ་འདྲི་གནང་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་ད་སོག་པའི་སྐད་ནས་ཨལ་ཏན་གེ་རིལ་ཟེར་ཞུས་པས། དེ་ནི་ཁོང་ནས། ཁོང་ཡིན་ནའི་དེ་ལ་ཐུགས་དགྱེས་པ་གནང་ནས། ད་ནས་མི་ལོ་ཉི་ཤུ་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཆོས་འདི་དར་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར། ད་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ། དེ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་ལ་དེ་ནི་མི་ལོ་ཉི་ཤུ་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཆོས་འདི་དར་རོ་ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར། རེད་ཟེར། 
  gsung rab ming la de ni ga re zer gyi yo'o red/_zer bka' 'dri gnang dus tsam pa/_de ni da sog pa'i skad nas al tan ge ril zer zhus pas/_de ni khong nas/_khong yin na'i de la thugs dgyes pa gnang nas/_da nas mi lo nyi shu na khyod kyi yul du chos 'di dar bar 'gyur ro zhes lung bstan pa ltar/_da de nas bzung ste/_de ni khyod kyi yul la de ni mi lo nyi shu nas khyod kyi yul du chos 'di dar ro zhes lung bstan pa ltar/_red zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བསྟན་པ་དང་གསེར་འོད་དམ་པ་སོགས་ཆོས། ཆོས་མང་དུ་བསྒྱུར་བའི་སྦྱིན་བདག་མཛད་པ་སོགས་སོག་ཡུལ་དུ་བསྟན་པའི་སྲོལ་གཏོད་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདག་པོ་ནི།  ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་གཉིས་པ་ས་འདིར་འོངས་སོ་ཞེས་ལྷ་རྣམས་གླེང་ངོ་། ཟེར། སྐབས་དེ་དུས་སོག་ཡུལ་དེ་ནི་བསྟན་པ་ཆེས་དར་རྒྱས་ཏུ་ཡོང་ཡས་དེ། དེ་་ཡིན་ན་དེ་ནི་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། 
  bstan pa dang gser 'od dam pa sogs chos/_chos mang du bsgyur ba'i sbyin bdag mdzad pa sogs sog yul du bstan pa'i srol gtod pa'i chos kyi bdag po ni/__chos kyi rgyal po srong btsan sgam po gnyis pa sa 'dir 'ongs so zhes lha rnams gleng ngo /_zer/_skabs de dus sog yul de ni bstan pa ches dar rgyas tu yong yas de/_de yin na de ni gang 'dras red zer na/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་ནི་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་དེ་ནི་གཉིས་པ་དེ་ས་འདིར་དེ་ནི་སོག་པོ་ཡོངས་སུ། ལུང་པ་དེ་ལ་ཕེབས་སོ་ཟེར་ཡས་ཀྱི་དེ་ནི་ལྷ་རྣམས་ཡིན་ནའི་དེ་ནི། དེ་འདྲས་ཀྱི་སྒྲོགས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  chos kyi rgyal po de ni srong btsan sgam po de ni gnyis pa de sa 'dir de ni sog po yongs su/_lung pa de la phebs so zer yas kyi de ni lha rnams yin na'i de ni/_de 'dras kyi sgrogs kyi yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྔར་སོག་པོའི་ཚོ་ཆེན་དྲུག་ལ་གཞུང་དང་ཆིངས་ཡོད་པ་རྣམས་ཆ་དཀར་རྒྱལ་པོས་བཤིག་པའི་དུས་འཁྲུག་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན། སྔར་ཡིན་ན་དེ་ནི་སོག་པོ་ཚོ་ཆེན་དྲུག་ལ་དེ་ནི་གཞུང་དང་ཆིངས་ཡོད་པ་ད། ཁོང་རང་ཚོའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་སྒྲིག་སྲོལ་འདྲ་པོ་ཡོད་པ་དེ་གས་དེ། དེ་ཡིན་ན་ཆ་དཀར་རྒྱལ་པོ་ཟེར་མཁན་དེས་བཤིག་ནས། དེ་ནི་ཕན་ཚུན་དེ་དུས་འཁྲུག་བྱུང་བའི་ཁ་གཏུག་ལ་བཞག་ན། བྲོས་པོ་འགའ་ཞིག་ཁར་ཁའི་ཁྲོད་དུ་འོངས་པར། བློན་པོ་ནང་ཕན་ཚུན་རྩོད་པའི་གྱིས།  ཁར་ཁ་ཆོག་ཐུ་རང་ཡུལ་ནས་སྤྱུགས་ཏེ། མཚོ་ཁར་འོངས་པས་ཟེར།
  sngar sog po'i tsho chen drug la gzhung dang chings yod pa rnams cha dkar rgyal pos bshig pa'i dus 'khrug byung ba la brten/_sngar yin na de ni sog po tsho chen drug la de ni gzhung dang chings yod pa da/_khong rang tsho'i sgrig khrims sgrig srol 'dra po yod pa de gas de/_de yin na cha dkar rgyal po zer mkhan des bshig nas/_de ni phan tshun de dus 'khrug byung ba'i kha gtug la bzhag na/_bros po 'ga' zhig khar kha'i khrod du 'ongs par/_blon po nang phan tshun rtsod pa'i gyis/__khar kha chog thu rang yul nas spyugs te/_mtsho khar 'ongs pas zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་དེའི་ནང་ནས་བློན་པོ་ནང་ཕན་ཚུན་རྩོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས། ཁར་ཁའི་ནང་གི་དེ་ནི་ཆོག་ཐུ་ཟེར་ཡས་དེ་ནི་སོ་སོའི་ལུང་པ་ནས་སྤྱུགས་ནས་མཚོ་ཁར་ཡོང་པས་ཟེར།
  de ni de'i nang nas blon po nang phan tshun rtsod pa'i rkyen gyis/_khar kha'i nang gi de ni chog thu zer yas de ni so so'i lung pa nas spyugs nas mtsho khar yong pas zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མཚོ་ཁར་འོངས་པས། སྡིག་ཅན་གྱི་ཡུལ་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆར་འབབ་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ལྟར། དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་ད། ཆོག་ཐུ་རེ་ཞིག་དེ་ནི་མངའ་ཐང་ཆེ་བར་བྱུང་བས། དེ་ནི་ཆོག་ཐུ་ཟེར་ཡས་དེ་ནི་རྦད་དེ་ཁར་ཁའི་ཡུལ་ལ་ཕྱིན། ད་དེ་ཚོ་ལ་ཆ་བཞག་ནའི་དེ་ནི་རེ་ཞིག མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་དེ་ནི། སྡིག་ཅན་ཡུལ་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆར་འབབས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ལྟར།ཟེར།
  mtsho khar 'ongs pas/_sdig can gyi yul du rin po che'i char 'bab pa'i gtam rgyud ltar/_de ni de 'dras kyi dper na da/_chog thu re zhig de ni mnga' thang che bar byung bas/_de ni chog thu zer yas de ni rbad de khar kha'i yul la phyin/_da de tsho la cha bzhag na'i de ni re zhig_mnga' thang chen po byung ba'i de ni/_sdig can yul du rin po che'i char 'babs pa'i gtam rgyud ltar/zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྔར་ཡིན་ན་དེ་ནི་གཅིག་གི་ལྟར། རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགྲ་ལུང་པ་ལ་ཆ་བཞག་ན་དཔེར་ན། རིན་པོ་ཆེའི་ཆར་ཉིན་མ་བདུན་གྲངས་འབབས་པ། མཐའ་མར་དེ་ནི་རང་རྩ་མེད་ལ་འགྲོ་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ད། བཀའ་འགྱུར་ནང་ལ་གཏམ་རྒྱུད་ཡིན་ནའི་མང་པོ་ཡོའོ་རེད་པ། དེ་ནང་ལྟར་དེ་ནི་རིན་པོ་ཆེའི་ཆར་འབབས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ལྟར། ཆོག་ཐུ་རེ་ཞིག་མངའ་ཐང་ཆེ་བར་འགྱུར་བས། ནག་པོའི་གདོན་གྱིས་ཡིད་རྣམ་པར་བརླམས་པ་ཟེར་ཡས་དེ།
  sngar yin na de ni gcig gi ltar/_rgyal po ma skyes dgra lung pa la cha bzhag na dper na/_rin po che'i char nyin ma bdun grangs 'babs pa/_mtha' mar de ni rang rtsa med la 'gro yas la sogs pa de 'dras kyi da/_bka' 'gyur nang la gtam rgyud yin na'i mang po yo'o red pa/_de nang ltar de ni rin po che'i char 'babs pa'i gtam rgyud ltar/_chog thu re zhig mnga' thang che bar 'gyur bas/_nag po'i gdon gyis yid rnam par brlams pa zer yas de/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ནག་པོའི་སོ་སོའི་ཡིད་ཀྱི་ནག་པོའི་གདོན་གྱི་རྣམ་པར་བླངས་པའི་དེ་ནི། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དེ་ནི་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་བའི། བསྟན་པ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བ་ལོག་པར་འཁུ་བའི་བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་ཉམས་སུ་བསྟར་བ་ལ་བརྟེན། དེ་ནི་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་དེ་ནི་ཡང་སྒོས་དེ་ནི་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་དེ་ནི་བསྟན་པ་ལ། དགེ་ལུགས་པའི་བསྟན་པ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བ་ལོག་པར་འཁུ་བའི་དེ་ནི་བསམ་ཚུལ་ངན་པ། ཉམས་སུ་བསྟར་བ་ལ་བརྟེན་ནས། ཟེར།
  de ni nag po'i so so'i yid kyi nag po'i gdon gyi rnam par blangs pa'i de ni/_rgyal ba'i bstan pa spyi dang khyad par de ni rgyal ba tsong kha ba'i/_bstan pa la gnod cing 'tshe ba log par 'khu ba'i bsam sbyor ngan pa nyams su bstar ba la brten/_de ni rgyal ba'i bstan pa spyi dang de ni yang sgos de ni rgyal ba tsong kha pa chen po'i de ni bstan pa la/_dge lugs pa'i bstan pa la gnod cing 'tshe ba log par 'khu ba'i de ni bsam tshul ngan pa/_nyams su bstar ba la brten nas/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱལ་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་བསྟན་པ་འབའ་ཞིག་ཐུགས་སུ་བཅུག་པའི་རང་ཡུལ་ནས། དམག་གི་དཔུང་ཚོགས་དང་ཆབས་གཅིག་པར་རང་ཉིད་ཀྱང་བཏེག་པ། ཟེར།
  rgyal po de nyid kyi bstan pa 'ba' zhig thugs su bcug pa'i rang yul nas/_dmag gi dpung tshogs dang chabs gcig par rang nyid kyang bteg pa/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ནས་དཔེར་ན་རྒྱལ་པོ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་བསྟན་པ་འབའ་ཞིག་དེ་ནི་ཐུགས་སུ་དགོངས་ནས། དེ་ནི་རྦད་དེ་ད་ཆབས་གཅིག་དེ་ནི་དེ་འདྲས་གང་བྱུང་མ་བྱུང་བྱེད་ཡས། ལ་དེ་ནི་ཐུགས་ཀྱི་མ་བཟོད་པ་བྱས་བྱས། བཅུག་པའི་རང་ཡུལ་ནས་དམག་གི་དཔུང་ཚོགས་དང་ཆབས་གཅིག་རང་ཡུལ་ནས། ཆབས་གཅིག་པར་རང་ཉིད་ཀྱང་བཏེག་པ་དང་། མེ་གླང་སྤྱི་ལོ་༡༦༣༧ལོ་ཟླ་བ་དང་པོའི་མཚོ་ཁར་འབྱོར་ཏེ། ཟེར།
  da de nas dper na rgyal po 'di nyid kyi phyogs gcig nas bstan pa 'ba' zhig de ni thugs su dgongs nas/_de ni rbad de da chabs gcig de ni de 'dras gang byung ma byung byed yas/_la de ni thugs kyi ma bzod pa byas byas/_bcug pa'i rang yul nas dmag gi dpung tshogs dang chabs gcig rang yul nas/_chabs gcig par rang nyid kyang bteg pa dang /_me glang spyi lo 1637lo zla ba dang po'i mtsho khar 'byor te/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྟོབས་ལྡན་རྒྱལ་པོ་རཱ་མ་ཎས་ལང་ཀའི་བདག་པོ་ལྔ་པའི་ལམ་དུ་བཏང་བ་བཞིན་ཆོག་ཐུའི་དམག་ཁྲི་ཕྲག་བཞི་དང་བཅས་པ་མིང་གི་ལྷག་མར་བཏང་། ཟེར། དེ་ནི་སྟོབས་ལྡན་རྒྱལ་པོ་དེ་ནི་རཱ་མ་ཎས་སྲིན་པོ་རྒྱལ་པོ་རཱ་མ་ཎས་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་རཱ་མ་ཎའི་དེ་ན་ཨི་ལང་ཀའི་རྒྱལ་པོ་དེ་ནི་ལྔ་པའི་ལམ་དུ་བཏང་བ་ནང་ལྟར་དེ་ནི། ཆོག་ཐུའི་དམག་ཁྲི་ཕྲག་བཞི་དང་བཅས་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ནའི་དེ་ནི། མིང་ལྷག་མར་དེ་ནི་རྩ་མེད་བཏང་བ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  stobs ldan rgyal po rA ma Nas lang ka'i bdag po lnga pa'i lam du btang ba bzhin chog thu'i dmag khri phrag bzhi dang bcas pa ming gi lhag mar btang /_zer/_de ni stobs ldan rgyal po de ni rA ma Nas srin po rgyal po rA ma Nas de ni rgyal po rA ma Na'i de na i lang ka'i rgyal po de ni lnga pa'i lam du btang ba nang ltar de ni/_chog thu'i dmag khri phrag bzhi dang bcas pa de 'dras yin na'i de ni/_ming lhag mar de ni rtsa med btang ba de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཤར་ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་ཚུན་མངའ་འོག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་མངའ་འབངས་རྣམས་བདེ་བར་བསྐྱངས་ཟེར། དེ་ནི་ཤར་ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་ཚུན་ཆད་ལ་དེ་ནི་མངའ་འོག་ལ་བསྡུས་ནས། དེ་ནི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་དེ་ནི་མངའ་འབངས་རྣམས་བདེ་བར་བསྐྱངས་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  shar phyogs rgya mtsho'i mtha' tshun mnga' 'og tu bsdus te chos srid gnyis ldan gyi sgo nas mnga' 'bangs rnams bde bar bskyangs zer/_de ni shar phyogs rgya mtsho'i mtha' tshun chad la de ni mnga' 'og la bsdus nas/_de ni chos srid gnyis ldan gyi sgo nas de ni mnga' 'bangs rnams bde bar bskyangs pa de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རིམ་གྱིས་ཉི་མ་དབུས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་སུ་དཔོན་འཁོར་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ། དེ་ནི་རིམ་གྱི་དེ་ནི་ཉི་མ་དབུས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་སུ་ཕེབས་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  rim gyis nyi ma dbus kyi rgyal khams su dpon 'khor du ma dang bcas te/_de ni rim gyi de ni nyi ma dbus kyi rgyal khams su phebs pa de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཇོ་ཤཱཀ་རྣམ་གཉིས་མཇལ་བ་དང་། ལྔ་པ་ཆེན་པོས་སྟོང་འབུལ་འདེགས་པ་དང་། བཀའ་ཆོས་ཞུ་བ་སོགས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཆོགས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བའི་དགའ་སྟོན་བསྒྲུབས་ཟེར།
  jo shAk rnam gnyis mjal ba dang /_lnga pa chen pos stong 'bul 'degs pa dang /_bka' chos zhu ba sogs bsod nams kyi chogs rgya cher spel ba'i dga' ston bsgrubs zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་རྦད་དེ་བོད་ལ། དཔེར་ན་ཕྱོགས་གཅིག་ནས། ཇོ་ཤཱཀ་རྣམ་གཉིས་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུ་ཡས་དང་། ལྷག་པར་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡིན་ན། སྟོང་འབུལ་འདེགས་ཡས་ལ་སོགས་པ། བཀའ་ཆོས་ཞུ་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐོག་ནས། དེ་ནི་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བའི་དགའ་སྟོན་བསྒྲུབ་པ་རེད། ཟེར། 
  skabs de dus de ni rbad de bod la/_dper na phyogs gcig nas/_jo shAk rnam gnyis la mjal kha zhu yas dang /_lhag par lnga pa chen po la yin na/_stong 'bul 'degs yas la sogs pa/_bka' chos zhu yas la sogs pa de 'dras kyi thog nas/_de ni bsod nams dang ye shes kyi tshogs rgya cher spel ba'i dga' ston bsgrub pa red/_zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བོད་ཡུལ་གྱི་རྡོ་རྗེ་གདན་ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཟེར། རྒྱལ་ཕྲན་ཀུན་གྱི་ཅོད་པན་དུ་བགྲོད་བྱེད་ཟུང་ཉེ་བར་བཀོད་པའི་ངལ་གསོ་མཛད་པའི་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་ཟེར། དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མཇལ་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི། རྒྱལ་ཕྲན་ཀུན་གྱི་དེ་ནི་ཅོད་པན་དུ་དེ་ནི་བགྲོད་བྱེད་ཟུང་། རྒྱལ་ཕྲན་ཀུན་གྱི་ཅོད་པན་དེ་ནི་བགྲོད་བྱེད་ཟུང་། བགྲོད་བྱེད་ཀྱི་ཉི་ཟླ་ཟུང་རེད་པཱ། 
  bod yul gyi rdo rje gdan ra sa 'phrul snang gi gtsug lag khang du zer/_rgyal phran kun gyi cod pan du bgrod byed zung nye bar bkod pa'i ngal gso mdzad pa'i bstan 'dzin chos kyi rgyal po zhes zer/_de ni skabs de dus de ni lha sa'i gtsug lag khang du mjal dus tsam pa de ni/_rgyal phran kun gyi de ni cod pan du de ni bgrod byed zung /_rgyal phran kun gyi cod pan de ni bgrod byed zung /_bgrod byed kyi nyi zla zung red pA/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བགྲོད་པར་བྱེད་པའི་ཉི་ཟླ་ཟུང་ཉེ་བར་བཀོད་པའི་ངལ་གསོར་མཛད་པའི་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས། བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཟེར་ཡས་ཀྱི་དེ་ནི་མཚན་གནས་དེ་ནི་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་དེ་ནི། བསྩལ་བ་དང་ལས་ཀ་སོགས་མངོན་པར་བླངས་ཏེ། ཟེར།
  bgrod par byed pa'i nyi zla zung nye bar bkod pa'i ngal gsor mdzad pa'i bstan 'dzin chos kyi rgyal po zhes/_bstan 'dzin chos kyi rgyal po zhes/_chos kyi rgyal po zer yas kyi de ni mtshan gnas de ni lnga pa chen pos de ni/_bstsal ba dang las ka sogs mngon par blangs te/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྔ་པ་ཆེན་པོས་དེ་ནི་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཟེར་ཡས་དེ། མཚན་དེ་གནང་བ་ཡིན་ཟེར། ལྔ་པ་ཆེན་པོས་བསྩལ་བ་དང་ལས་ཀ་སོགས་མངོན་པར་མཐོ་བ་བླངས་ཏེ། སོག་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ཕེབས་པའི་ལམ་དུ། གདན་ས་ཆེན་པོ་དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་དུ་ཕེབས། ད་སོག་ཡུལ་ལ་སླར་ཕར་ཕེབས་ཡས་ཀྱི་དེ་ནི་ཕེབས་དུས་ཙམ་པ། རྒྱ་ནག་ལ། དེ་ནི་དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་ལ་ཕེབས་ཟེར།
  lnga pa chen pos de ni bstan 'dzin chos kyi rgyal po zer yas de/_mtshan de gnang ba yin zer/_lnga pa chen pos bstsal ba dang las ka sogs mngon par mtho ba blangs te/_sog yul du phyir phebs pa'i lam du/_gdan sa chen po dga' ldan rnam par rgyal ba'i gling du phebs/_da sog yul la slar phar phebs yas kyi de ni phebs dus tsam pa/_rgya nag la/_de ni dga' ldan rnam par rgyal ba'i gling la phebs zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་དགོང་ཚེས་ཉེར་བདུན་ཡིན་ནའང་། སྲོད་ཀྱི་དུས་རྡེའུ་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་མཐོང་བའི་མུན་པ་ཤིན་ཏུ་དཀར་བ་བྱུང་བས། ཟེར། དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་ཉི་མ་ཉེར་ཤུ་བདུན་ཟེར་དུས་ཙམ་པ། དཔེར་ན་ཟླ་བ་མེད་པ་བྱས་དེ་འདྲས་རེད། སྲོད་ཀྱི་དུས་ལ་ཤིན་ཏུ་གནག་པ་དེ་འདྲས་རེད་དའི་ཡིན་ནའི་སྐབས་དེ་དུས།
  de dgong tshes nyer bdun yin na'ang /_srod kyi dus rde'u phra mo tsam yang mthong ba'i mun pa shin tu dkar ba byung bas/_zer/_de ni skabs de dus nyi ma nyer shu bdun zer dus tsam pa/_dper na zla ba med pa byas de 'dras red/_srod kyi dus la shin tu gnag pa de 'dras red da'i yin na'i skabs de dus/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་སྲོད་ཀྱི་དུས་ལ་དེ་ནི་རྡེའུ་ཕྲ་མོ་ཚུན་ཆད་མཐོང་བའི་ཟླ་བ་ཤར་བ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་ནི། ཤིན་ཏུ་དཀར་བ་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད། ཟེར།
  de ni srod kyi dus la de ni rde'u phra mo tshun chad mthong ba'i zla ba shar ba nang ltar gyi thog nas de ni/_shin tu dkar ba de 'dras byung ba red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཡང་གང་འདྲས་ཟེར་ན། གུ་ཤྲཱི་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་བསྟན་སྲིད་བཀའ་མཐའ་དག་དཀར་འཇམ་དུ་འགྱུར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིག་པ་ཡིན་ཟེར།
  de yang gang 'dras zer na/_gu shrI bstan 'dzin chos kyi rgyal pos bstan srid bka' mtha' dag dkar 'jam du 'gyur ba'i rten 'brel 'grig pa yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་བསྟན་སྲིད་མཐའ་དག་དེ་ནི་དཀར་འཇམ་དུ་འགྱུར་བའི་བོད་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དེ་འདྲས་འགྲིག་པ་ཡིན་ཟེར།
  de ni bstan srid mtha' dag de ni dkar 'jam du 'gyur ba'i bod yongs la khyab pa'i rten 'brel de 'dras 'grig pa yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་སྐབས་བོད་དང་བོད་ཆེན་པོ་མཐའ་དག་མངའ་འོག་ཏུ་ཆུག་པའི་མཚན་ལྟས་ལེགས་པའང་འགའ་ཞིག་བྱུང་འདུག དེའི་སྐབས་ལ་དེ་ནི་བོད་དང་བོས་ཆེན་པོ་མཐའ་དག་དེ་ནི་མངའ་འོག་ཏུ་ཆུག་པའི་མཚན་ལྟས་ལེགས་པའང་འགའ་ཞིག་བྱུང་འདུག ཟེར།
  de skabs bod dang bod chen po mtha' dag mnga' 'og tu chug pa'i mtshan ltas legs pa'ang 'ga' zhig byung 'dug_de'i skabs la de ni bod dang bos chen po mtha' dag de ni mnga' 'og tu chug pa'i mtshan ltas legs pa'ang 'ga' zhig byung 'dug_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་བོད་ཁམས་ཡོང་ལ་དབང་མ་བསྒྱུར་བ་དེ་འདྲས་རེད་པཱ། ཡིན་ནའང་ཕྱིན་ཆད་དེ་ནི་སླར་ཁོས་བོད་ཡོངས་རྫོགས་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཡས་དེ་ནི་མཚན་ལྟས་དེ་ནི་ལེགས་པ་དེ་འདྲས་འགའ་ཞིག་བྱུང་འདུག ཟེར།
  byas nas skabs de dus de ni bstan 'dzin chos kyi rgyal pos bod khams yong la dbang ma bsgyur ba de 'dras red pA/_yin na'ang phyin chad de ni slar khos bod yongs rdzogs la dbang bsgyur yas de ni mtshan ltas de ni legs pa de 'dras 'ga' zhig byung 'dug_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གླང་ལོའི་དགུན་ཐོག་མཚོ་ཁར་ཕྱིར་བྱོན། དེ་ནི་གླང་ལོའི་དགུན་ཐོག་ཏུ་མཚོ་ཁར་ཕྱིར་ཕེབས་པ་རེད། ཟེར།
  glang lo'i dgun thog mtsho khar phyir byon/_de ni glang lo'i dgun thog tu mtsho khar phyir phebs pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་དེ་ཡང་བར་ཁམས་སུ་བེ་རི་དོན་ཡོད་ཀྱིས། ཀུན་མཁྱེན་བུ་རམ་ཤིང་པའི་རྗེས་སུ་བཞུགས་པ་མཐའ་དག་ལ་ཉེ་བར་འཚེ་ཞིང་། དེ་ནི་བེ་རི་དོན་ཡོད་ཟེར་མཁན་དེ་ནི། བོན་པོ་ཁོ་རང་ལ་དགའ་མཁན་དེ་འདྲས་རེད་པཱ། དེ་ཡིས་ཡིན་ན་ཀུན་མཁྱེན་བུ་རམ་ཤིང་པའི་རྗེས་སུ་བཞུགས་པ་མཐའ་དག་ལ་ཉེ་བར་འཚེ་ཞིང་། བོན་ཁོ་ན་སྤེལ་བ་བརྟེན་ནས་ཟེར།
  de ni de yang bar khams su be ri don yod kyis/_kun mkhyen bu ram shing pa'i rjes su bzhugs pa mtha' dag la nye bar 'tshe zhing /_de ni be ri don yod zer mkhan de ni/_bon po kho rang la dga' mkhan de 'dras red pA/_de yis yin na kun mkhyen bu ram shing pa'i rjes su bzhugs pa mtha' dag la nye bar 'tshe zhing /_bon kho na spel ba brten nas zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་རྦད་དེ་ནང་པའི་བསྟན་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་དང་གཟུག་བྱས། མཐའ་དག་ལ་དང་གཟུག་བྱས་བོན་ཁོ་ན་སྤེལ་བ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  de ni rbad de nang pa'i bstan pa la shin tu dang gzug byas/_mtha' dag la dang gzug byas bon kho na spel ba de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ས་ཡོས་སྤྱི་ལོ་༡༦༣༩ལོར་ཧོར་ཟླ་ལྔ་པའི་ནང་དུ་བེ་རིའི་ཐོག་ཏུ་དཔུང་ཚོགས་རྣམས་བཏེགས། ཟེར། དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མར་ཕེབས་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་བེ་རི་ཐོག་ཏུ་ཡིན་ན། དཔུང་ཚོགས་རྣམས་བཏེགས་ཟེར། 
  sa yos spyi lo 1639lor hor zla lnga pa'i nang du be ri'i thog tu dpung tshogs rnams btegs/_zer/_de ni skabs de dus de ni bstan 'dzin chos kyi rgyal po mar phebs dus tsam pa de ni be ri thog tu yin na/_dpung tshogs rnams btegs zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མངའ་འབངས་རྣམས་ཕལ་ཆེར་བླངས། ཟེར། མངའ་འབངས་ཕལ་ཟེར་བླངས་ཟེར། ལྕགས་འབྲུག་སྤྱི་ལོ་༡༦༤༠ལོའི་ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་ཉེར་ལྔ་ལ། བེ་རི་དཔོན་པོ་དང་གཡོག་པོ་སོགས་ཉུང་ཤས་ཤིག་མོན་རྫ་ཡུལ་མཐའ་བཙན་པོར་བྲོས་པ་རྣམས་ཀྱང། དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་རྦད་དེ་མངའ་འབངས་ཕལ་ཆེར་བ་བླངས་ཚར་བ་རེད། ཟེར།
  mnga' 'bangs rnams phal cher blangs/_zer/_mnga' 'bangs phal zer blangs zer/_lcags 'brug spyi lo 1640lo'i zla ba bcu gcig pa'i tshes nyer lnga la/_be ri dpon po dang g.yog po sogs nyung shas shig mon rdza yul mtha' btsan por bros pa rnams kyang/_de ni skabs de dus rbad de mnga' 'bangs phal cher ba blangs tshar ba red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡིན་ནའི་ད་བེ་རིའི་དཔོན་པོ་དང་ད་ག་ནང་ལྟར། གཡོག་པོ་སོགས་ཉུང་ཤས་ཤིག་མོན་དང་རྫ་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ལ་བྲོས་ཆེན་པ་དེ་ཚོ་ཡིན་ན་ཡང་། གང་གིས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ལྕགས་ཀྱུ་རྣོན་པོས་ཁབ་ལེན་རྡོ་བ་དང་། ལྕགས་ཕྱེའི་སྣང་ཚུལ་ལྟར་ཁྲིམས་ཀྱི་དོ་ར་ཆེན་པོར་ཡོངས་སུ་བཅུག དེ་ནི་དེ་ཚོས་ཡིན་ནའི་དཔེར་ན། ཚུར་བཀུགས་བྱས་རེད་པཱ།
  yin na'i da be ri'i dpon po dang da ga nang ltar/_g.yog po sogs nyung shas shig mon dang rdza yul la sogs pa de 'dras la bros chen pa de tsho yin na yang /_gang gis bsod nams kyi lcags kyu rnon pos khab len rdo ba dang /_lcags phye'i snang tshul ltar khrims kyi do ra chen por yongs su bcug_de ni de tshos yin na'i dper na/_tshur bkugs byas red pA/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཚུར་བཀུགས་བྱས་དེ་ནི་ཁྲིམས་ཀྱི་དོ་རྭ་ཆེན་པོར་དེ་ནི་ཡོངས་སུ་བཅུག ཟེར།
  tshur bkugs byas de ni khrims kyi do rwa chen por de ni yongs su bcug_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མི་དགེ་བའི་རྩ་རྐྱེན་མཐའ་དག་གནས་ནས་དབྱུང་། དེ་ནི་མི་དགེ་བའི་རྩ་བ་མཐའ་དག་གནས་ནས་དབྱུང་བ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  mi dge ba'i rtsa rkyen mtha' dag gnas nas dbyung /_de ni mi dge ba'i rtsa ba mtha' dag gnas nas dbyung ba de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་བེ་རི་དཔོན་པོ་ཡིན་ན་གང་འདྲས་བྱས་པ་རེད། ཟེར་ན། དེ་ནི་ས་སྐྱ་པ་དང་། དགེ་ལུགས་པ་དང་། བཀའ་རྒྱུད་དང་། འབྲུག་པ་དང་། སྟག་ལུང་པ་སོགས་ཀྱི་དེ་ནི་བླ་དཔོན་ཡིན་ན་ཁྲིམས་ལ་བཅུག་པ་དེ་ཚོ་ཡིན་ནའི་བཏོན་ནས་རང་གནས་སུ། བསྐྱལ་པ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  skabs de dus de ni be ri dpon po yin na gang 'dras byas pa red/_zer na/_de ni sa skya pa dang /_dge lugs pa dang /_bka' rgyud dang /_'brug pa dang /_stag lung pa sogs kyi de ni bla dpon yin na khrims la bcug pa de tsho yin na'i bton nas rang gnas su/_bskyal pa de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རང་གནས་ལ་བསྐྱལ། འཇང་རྒྱལ་པོ་ཚུན་ཆད་ཀྱི་སྐྱེ་རྒུ་རྣམས་ཀྱིས་ནོར་གྱི་དཔྱ་ཁྲལ་ཕུལ་ཞིང་། གུས་འདུད་ལྷུར་བླངས། འཇང་རྒྱལ་པོ་ཚུན་ཆད་ཀྱི་སྐྱེ་རྒུ་རྣམས་ཀྱི་དཔྱ་ཁྲལ་ཕུལ་ཡས་ལ་སོགས་པ། གུས་འདུད་ཡིན་ན་ལྷུར་བླངས་པ་རེད། ཟེར།
  rang gnas la bskyal/_'jang rgyal po tshun chad kyi skye rgu rnams kyis nor gyi dpya khral phul zhing /_gus 'dud lhur blangs/_'jang rgyal po tshun chad kyi skye rgu rnams kyi dpya khral phul yas la sogs pa/_gus 'dud yin na lhur blangs pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་དབུས་གཙང་གི་ཕྱོགས་སུ་དཔུང་གི་ཚོགས་བཤམས་པར་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པ་ནི། མངའ་རིས་སྐུ་མཆེད་ཀྱི་གཏེར་ལུང་དུ། ཟེར། དེ་གནང་ཡས་དེ་གང་ཟེར།
  de nas dbus gtsang gi phyogs su dpung gi tshogs bshams par mngon du phyogs pa ni/_mnga' ris sku mched kyi gter lung du/_zer/_de gnang yas de gang zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དཔུང་འཇུག་གནང་ཡས་དེའི་ཐོག་ལ། དེ་ནི་མངའ་རིས་སྐུ་མཆེད་ཀྱི་གཏེར་ལུང་དུ། ཁྱད་པར་གདུག་པ་སྦྲུལ་གྱི་ལོ་ཤར་དུས༎ གནམ་རྟགས་འོད་དཀར་སྐྱ་རེངས་ཡང་ཡང་ཤར༎ གཟའ་སྐར་འཁྲུག་ཅུག་བྱང་དུ་ཧོར་སོག་གཡོ༎ འོལ་ཁའི་ཕྱོགས་སུ་རྐྱེན་བྱས་འཁྲུག།  དབུས་གཙང་སྡེ་འཁྲུག་འགྲོ་རྣམས་ཉམ་ཐག་འགྱུར༎ ས་གཡོས་ནད་རིམས་ལོ་གསུམ་ལོ་ཉེས་འབྱུང་༎ ལོ་དགུའི་བར་དུ་དབུས་གཙང་དབུ་རུར་འཚོགས༎ ཁྲག་གི་ཆར་པ་ལོ་བདུན་བར་དུ་འབབ༎
  dpung 'jug gnang yas de'i thog la/_de ni mnga' ris sku mched kyi gter lung du/_khyad par gdug pa sbrul gyi lo shar dus//_gnam rtags 'od dkar skya rengs yang yang shar//_gza' skar 'khrug cug byang du hor sog g.yo//_'ol kha'i phyogs su rkyen byas 'khrug/__dbus gtsang sde 'khrug 'gro rnams nyam thag 'gyur//_sa g.yos nad rims lo gsum lo nyes 'byung //_lo dgu'i bar du dbus gtsang dbu rur 'tshogs//_khrag gi char pa lo bdun bar du 'bab//
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཅེས་དང་། ཡོལ་མོ་སྤྲུལ་སྐུའི་གཏེར་གསར་དུ༎ ཡོས་ཀྱི་ལོ་ལ་ངལ་གསོ་བྱེད༎ འབྲུག་གི་ལོ་ལ་འབྲུག་ལྟར་ལྡིར༎ སྦྲུལ་ལ་སྦྲུལ་ཤུན་བཞིན་དུ་འཐོར༎ དེ་ཕྱིར་ཡོས་བུའི་ལོ་ལ་ལོང་༎ ཞེས་པའི་དུས་རྟགས་དང་མཐུན་པར་དཔུང་ཚོགས་བྱི་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་གཡུལ་བཤམས་ཏེ། ལྷོ་ཕྱོགས་གཤིན་རྗེའི་མཐར་ཐུག་པ་ཚུན་དབང་དུ་བསྡུས། དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། ད་དུས་རྟགས་དང་མཚུངས་པ་ལྟར། དཔུང་ཚོགས་དེ་ནི་བྱི་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་དེ་ནི། གཡུལ་བཤམས་ནས་དེ་ནི་ལྷོ་ཕྱོགས་གཤིན་རྗེའི་མཐར་ཐུག་པ་ཚུན་དབང་དུ་བསྡུས་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ཟེར།
  ces dang /_yol mo sprul sku'i gter gsar du//_yos kyi lo la ngal gso byed//_'brug gi lo la 'brug ltar ldir//_sbrul la sbrul shun bzhin du 'thor//_de phyir yos bu'i lo la long //_zhes pa'i dus rtags dang mthun par dpung tshogs byi ba phrag brgya'i g.yul bshams te/_lho phyogs gshin rje'i mthar thug pa tshun dbang du bsdus/_de ni de 'dras kyi dper na/_da dus rtags dang mtshungs pa ltar/_dpung tshogs de ni byi ba phrag brgya'i de ni/_g.yul bshams nas de ni lho phyogs gshin rje'i mthar thug pa tshun dbang du bsdus pa de 'dras yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཆུ་རྟ་སྤྱི་ལོ་༡༦༤༢ལོའི་ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ཚེས་ཉེར་ལྔ་ལ་བོད་ཤིང་སྒོ་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་བློན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་། ང་རྒྱལ་གྱི་གདོང་པ་སྨད་དེ་གུས་འདུད་ལྷུར་ལེན་གྱི་སྦྱོར་བ་ལ་ཉེ་བར་བཞུགས། སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་རྦད་དེ་བོད་ལ་ཡོད་པའི་དེ་ནི་གཙང་པའི་དེ་ཚོ་ཡིན་ན་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས།
  chu rta spyi lo 1642lo'i zla ba gnyis pa'i tshes nyer lnga la bod shing sgo can yongs kyi rgyal blon rnams kyis kyang /_nga rgyal gyi gdong pa smad de gus 'dud lhur len gyi sbyor ba la nye bar bzhugs/_skabs de dus de ni rbad de bod la yod pa'i de ni gtsang pa'i de tsho yin na gang zer dgos red pas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྟོབས་ཤུགས་དེ་གས་དེ་ཚང་མ་རྩ་མེད་བཟོས་བྱས་རེད་པཱ། བོད་ཤིང་སྒོ་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་དེ་ནི་རྒྱལ་བློན་རྣམས་ཀྱང་ང་རྒྱལ་གྱི་གདོང་པ་སྨད་དེ་གུས་པའི་ལྷུར་ལེན་གྱི་སྦྱོར་བ་ལ་ཞུགས་ཟེར། སྐབས་དེ་དུས། དེ་ནི་བོད་ཤིང་སྒོ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་བློན་ཟེར་ན་དེ་ནི། ད་ཕལ་ཆེར་རྒྱལ་པོ་གཙང་པ་བྱས་བྱས་དེ་འདྲས་རེད་པཱ། དེ་ཚོ་ཡིན་ནའི་དེ་ནི་གུས་འདུད་ལྷུར་ལེན་གྱི་སྦྱོར་བ་ལ་ཞུགས། ཟེར།
  stobs shugs de gas de tshang ma rtsa med bzos byas red pA/_bod shing sgo can yongs kyi de ni rgyal blon rnams kyang nga rgyal gyi gdong pa smad de gus pa'i lhur len gyi sbyor ba la zhugs zer/_skabs de dus/_de ni bod shing sgo can gyi rgyal blon zer na de ni/_da phal cher rgyal po gtsang pa byas byas de 'dras red pA/_de tsho yin na'i de ni gus 'dud lhur len gyi sbyor ba la zhugs/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཆུ་ཤེལ་དབང་པོའི་ཟླ་བ་ནག་པས་ཉ་བ་སྟེ། ཟླ་བ་གསུམ་པ་དུས་འཁོར་བའི་ལོའི་ཐོག་མའི་དུས་ཚེས་གཅིག་ནས། བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་བདག་པོར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནི་ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ཚེས་པ་གཅིག་ནས་བཟུང་ནས་དེ་ནི་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་བདག་པོར་འགྱུར་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  chu shel dbang po'i zla ba nag pas nya ba ste/_zla ba gsum pa dus 'khor ba'i lo'i thog ma'i dus tshes gcig nas/_bod chol kha gsum gyi bdag por 'gyur te/_de ni zla ba gsum pa'i tshes pa gcig nas bzung nas de ni bod chol kha gsum gyi bdag por 'gyur pa de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བཀའ་ཁྲིམས་ཀྱི་གདུག་དཀར་པོ་སྲིད་རྩེའི་བར་དུ་འཁོར་བ་འདིའི་དུས་གོང་ས་ལྔ་བ་ཆེན་པོ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་དེ་ནི་རྦད་དེ་གཞིས་ཆེན་བསམ་གྲུབ་རྩེའི་ཕོ་བྲང་ལ་ཡ། གཙང་ལ་ཡར་གདན་དྲངས། གདན་དྲངས་ནས་དེ་ནི་སྔར་གོང་མ་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོས་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ལ། འགྲོ་མགོན་འཕགས་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ལ། ཕུལ་བ་ཕྱིས། དེ་ནི་གཙང་པ་གཙང་པ་རྒྱལ་པོའི་ལག་ཏུ་བྱུང་བ་དེ་ནི།
  bka' khrims kyi gdug dkar po srid rtse'i bar du 'khor ba 'di'i dus gong sa lnga ba chen po ngag dbang blo bzang rgya mtshos de ni rbad de gzhis chen bsam grub rtse'i pho brang la ya/_gtsang la yar gdan drangs/_gdan drangs nas de ni sngar gong ma se chen rgyal pos 'gro mgon chos rgyal 'phags pa la/_'gro mgon 'phags pa blo gros rgyal mtshan dpal bzang po la/_phul ba phyis/_de ni gtsang pa gtsang pa rgyal po'i lag tu byung ba de ni/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགྲའི་རྟེན་སྐལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཕེལ་གདུང་གིས་ཐོག་དྲངས། ད་ག་ནང་ལྟར་ནང་བསྟན་དང་། རྟེན་མཆོད་ཆས་དུ་མ། སྔར་རིན་པ་སྤུངས་པ་དུས་ཀྱི་རིགས་ལྡན་ཡོལ་བ་ཕྱིས་གཙང་སྟོད་རྒྱལ་པོའི་ལག་ཏུ་འབྱོར་བ་དེ་དག་ལ། སྔར་རིན་སྤུངས་པ་དུས་ཀྱི་རིགས་ལྡན་ཡོལ་བ་ཕྱིས། རིགས་ལྡན་ཡོལ་བ་ཟེར་ཡས་དེ་ད་འདི་རེད།
  rgyal po ma skyes dgra'i rten skal sangs rgyas kyi 'phel gdung gis thog drangs/_da ga nang ltar nang bstan dang /_rten mchod chas du ma/_sngar rin pa spungs pa dus kyi rigs ldan yol ba phyis gtsang stod rgyal po'i lag tu 'byor ba de dag la/_sngar rin spungs pa dus kyi rigs ldan yol ba phyis/_rigs ldan yol ba zer yas de da 'di red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་རིན་པོ་ཆེ་གཅིག་གི་གཟིག་དངུལ་ཤན་ལ་སོགས་པ་དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྐྱང་རྐྱང་གིས་བྲིས་པའི་དེ་ནི། ཞལ་ཐང་བཟོ་འདྲ་གཅིག་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡོའོ་རེད། རིགས་ལྡན་རྒྱལ་བ་ཟེར་ན་ད་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་ཞེ་པོ་གཅིག་རེད། ཕྱིས་གཙང་སྟོད་རྒྱལ་པོའི་ལག་ཏུ་འབྱོར་བ་དེ་དག་ལ་སོགས་པ་ནོར་སྣ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་འབུལ་བ་དང་།
  da rin po che gcig gi gzig dngul shan la sogs pa de ni de 'dras kyi rkyang rkyang gis bris pa'i de ni/_zhal thang bzo 'dra gcig de 'dras gcig yo'o red/_rigs ldan rgyal ba zer na da rin thang chen po zhe po gcig red/_phyis gtsang stod rgyal po'i lag tu 'byor ba de dag la sogs pa nor sna bsam gyis mi khyab pa'i 'bul ba dang /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་བསམ་གྲུབ་རྩེས་མཚོན་ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་གྱིས་ཐོག་དྲངས། ད་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་དཔེར་ན། རྒྱལ་ས་འདྲ་པོ་ད་དེ་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་བསམ་གྲུབ་རྩེ་ཟེར་མཁན་དེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་པཱ། བྱས་ཙང་དེ་གཙོས་པའི་བསམ་གྲུབ་རྩེས་མཚོན་ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་གྱིས་ཐོག་དྲངས། དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ། རང་ཉིད་ཀྱི་མངའ་འབངས་རིགས་རྒྱུད་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་གོང་ས་སྲིད་ཞིའི་གཙུག་རྒྱན་ལྔ་བ་ཆེན་པོའི་དེ་ནི་མངའ་འབངས་ལ་ཆོས་གཞིས་སུ་བསྟན་པ་ནམ་གནས་བར་ལ་ཕུལ་བ་ཡིན་ཟེར་བྱས་ནས། དེ་ནི་དེ་འདྲས་དེ་ནི་དྲིལ་བསྒྲགས་དེ་འདྲས་བྱས་པ་རེད། ཟེར། ཚང་མ་ལོགས་ལ་ཁྱབ་བསྒྲགས་དེ་འདྲས་བྱས།
  pho brang chen po bsam grub rtses mtshon khri skor bcu gsum gyis thog drangs/_da skabs de dus de ni bod kyi dper na/_rgyal sa 'dra po da de pho brang chen po bsam grub rtse zer mkhan de byed kyi yo'o red pA/_byas tsang de gtsos pa'i bsam grub rtses mtshon khri skor bcu gsum gyis thog drangs/_dbus gtsang khams gsum/_rang nyid kyi mnga' 'bangs rigs rgyud dang bcas pa thams cad gong sa srid zhi'i gtsug rgyan lnga ba chen po'i de ni mnga' 'bangs la chos gzhis su bstan pa nam gnas bar la phul ba yin zer byas nas/_de ni de 'dras de ni dril bsgrags de 'dras byas pa red/_zer/_tshang ma logs la khyab bsgrags de 'dras byas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ་ནས་བཟུང་ཏེ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་པའི་སྲིད་དབང་ཡིན་ནའི་དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་ཡིན་ན་མགོ་འཚུགས་པ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར། མགོ་འཚུགས་པ་བྱས་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  khyab bsgrags byas pa nas bzung te dga' ldan pho brang pa'i srid dbang yin na'i de ni skabs de dus yin na mgo 'tshugs pa de 'dras red zer/_mgo 'tshugs pa byas de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གུ་ཤྲཱི་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་འདི་ཉིད་རིས་བྲལ་གྱི་གྲུབ་པའི་མཐའ་རྣམས་ལ་གུས་འདུད་ལྷུར་ལེན་གྱི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་མངའ་ན་ཡང་། དེ་ནས་མི་རིང་བར་ཀར་སྲིད་རྣམས་ཀྱིས་བྱེད་སྤྱོད་མ་མཁས་པར་བརྟེན། མ་གཞི་དེ་ནི་གུ་ཤྲཱི་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་པོ་དེ་ནི་རིས་མོས་ཀྱི་གྲུབ་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལ་གུས་འདུད་ལྷུར་ལེན་གྱི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དེ་འདྲས་རེད་དའི་ཡིན་ནའང་། དེ་ནི་མི་རིང་བའི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་ཀར་སྲིད་དེ་ནི་བཀའ་རྒྱུད་ཀྱི་སྲིད་རྣམས་ཀྱིས། བཀའ་རྒྱུད་ལ་ཕྱོགས་པའི་དེ་ནི་སྲིད་རྣམས་ཀྱིས་བྱེད་སྒོ་མ་མཁས་པ་ལ་བརྟེན་ནས།
  gu shrI bstan 'dzin chos rgyal 'di nyid ris bral gyi grub pa'i mtha' rnams la gus 'dud lhur len gyi lhag pa'i bsam pa mnga' na yang /_de nas mi ring bar kar srid rnams kyis byed spyod ma mkhas par brten/_ma gzhi de ni gu shrI bstan 'dzin chos rgyal po de ni ris mos kyi grub pa'i mtha' thams cad la gus 'dud lhur len gyi lhag pa'i bsam pa rnam par dag pa de 'dras red da'i yin na'ang /_de ni mi ring ba'i thog nas de ni kar srid de ni bka' rgyud kyi srid rnams kyis/_bka' rgyud la phyogs pa'i de ni srid rnams kyis byed sgo ma mkhas pa la brten nas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཙང་པས་དེ་ནི་སྡེ་གཟར་བསྐྱར་བསླངས་ཀོང་པོ་ཀར་སྲིད་ཞོ་ཁ་བའི་དམག་ལྟོས་ཆེ་བ་དང་བཅས། རྒྱལ་དང་འོལ་ཁ་སོགས་སུ་བརྒྱབ། གཙང་ཕྱོགས་སུ་རྣམ་གླིང་དང་། རིན་སྤུངས། རྒྱལ་རྩེ་སོགས་ཤོར་ཏེ་པ་སྣམ་དང་། གཞི་ཀ་རྩེ་སོགས་ཀྱང་ཤོར་ཐུག་པའི་ཉེན་ཁར་ཐུག་པ། དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་ད། ཡང་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཕྱོགས་ཀྱི་དེ་ནི་རྦད་དེ་དམག་དེ་འདྲས་བརྒྱབ་བྱས། གཞི་ཀ་རྩེ་ཡང་ཤོར་ལ་ཉེ་བའི་ཉེན་ཁར་ཐུག་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་རྦད་དེ།
  gtsang pas de ni sde gzar bskyar bslangs kong po kar srid zho kha ba'i dmag ltos che ba dang bcas/_rgyal dang 'ol kha sogs su brgyab/_gtsang phyogs su rnam gling dang /_rin spungs/_rgyal rtse sogs shor te pa snam dang /_gzhi ka rtse sogs kyang shor thug pa'i nyen khar thug pa/_de ni skabs de dus da/_yang bka' brgyud pa'i phyogs kyi de ni rbad de dmag de 'dras brgyab byas/_gzhi ka rtse yang shor la nye ba'i nyen khar thug dus tsam pa de ni rbad de/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གུ་ཤྲཱི་སྲས་བསྟན་འཛིན་དཱ་ལན་ཧན་གྱིས་སྣེ་ཁྲིད་པའི་བོད་སོག་མཉམ་འབྲེལ་དམག་དཔུང་གིས་ཤར་ཕྱོགས་ཀོང་པོའི་ཡུལ་ཚུན་ཆད་དཔུང་ཤེད་ཀྱིས་སྤྱད། གཏེར་སྟོན་འཇའ་ཚོན་པས་རང་གཏེར་དུ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་སྤྲུལ་པར་བསྟན་ཡོད་ཅེས་ངོས་བཟུང་། ཟེར། རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཁོ་ཤིང་། བལ་ཡུལ་ཡམ་བུའི་རྒྱལ་པོ། མངའ་རིས་རྒྱལ་པོ་སོགས་མཐའི་རྒྱལ་པོ་མང་པོས་ཀྱང་། རང་རང་ཡུལ་ལུགས་ཀྱི་སྐྱེས་མང་དུ་ཕུལ། ཟེར།
  gu shrI sras bstan 'dzin dA lan han gyis sne khrid pa'i bod sog mnyam 'brel dmag dpung gis shar phyogs kong po'i yul tshun chad dpung shed kyis spyad/_gter ston 'ja' tshon pas rang gter du slob dpon chen po'i sprul par bstan yod ces ngos bzung /_zer/_rgya gar gyi rgyal po kho shing /_bal yul yam bu'i rgyal po/_mnga' ris rgyal po sogs mtha'i rgyal po mang pos kyang /_rang rang yul lugs kyi skyes mang du phul/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཡང་རཏྣའི་བསྟན་པ་སྤྱི་ལུང་དུ། འབྲི་ཡི་རྭ་ཅོ་ཕག་གི་མཇུག་མ་ཅན༎ གུང་གི་ཚང་འཆའ་ས་ཡིས་ཟས་ཟ་ཞིང་༎   ཞེས་པའི་འོག་ཏུ། དབུས་གཙང་ཐམས་ཅད་སྐུ་ཡི་མངའ་འོག་འདུ༎ དེ་ལྟའི་བསྟན་པ་མི་ལོ་དྲུག་ཅུ་འབྱུང་༎ ཞེས་འབྲི་གུང་པ་དང་། ཕག་གྲུའི་བསྟན་པ་གཡག་ཙམ་ལས་རྭ་ཅོ་དང་མཇུག་མ་ལུས་པའི་ཚོད་ཙམ་གྱི་དུས་རྟགས་དང་གནས་ཚད་བསྟན་ཏོ། དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས། ཕག་གྲུའི་བསྟན་པ་དེ་དེ་ནི་གཡག་ཙམ་ལས་རྭ་ཅོ་དང་སྔ་མ། མཇུག་མ་ཙམ་ལུས་པའི་དེ་ནི་དུས་རྟགས་དེ་འདྲས་གནས་ཚད་བསྟན་པ་རེད། ཟེར།
  de yang rat+na'i bstan pa spyi lung du/_'bri yi rwa co phag gi mjug ma can//_gung gi tshang 'cha' sa yis zas za zhing //___zhes pa'i 'og tu/_dbus gtsang thams cad sku yi mnga' 'og 'du//_de lta'i bstan pa mi lo drug cu 'byung //_zhes 'bri gung pa dang /_phag gru'i bstan pa g.yag tsam las rwa co dang mjug ma lus pa'i tshod tsam gyi dus rtags dang gnas tshad bstan to/_de ni skabs de dus/_phag gru'i bstan pa de de ni g.yag tsam las rwa co dang snga ma/_mjug ma tsam lus pa'i de ni dus rtags de 'dras gnas tshad bstan pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཡང་རྒྱལ་བ་ཆེན་པོ་བཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་རྗེའི་བདུད་རྩི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གང་གི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཏུ་བལྟམས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་དེ་ནི་རྒྱལ་བ་ཆེན་པོ་བཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་རྗེའི་བདུས་རྩི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གང་གི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་ཏུ་བལྟམས་པ་སྟེ། མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་ལྡན་པས། ཆོས་སྲིད་མཐའ་དག་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་དཔལ་ལ་འགྲན་པ་འདི་བཞིན་ནོ། ཟེར།
  de yang rgyal ba chen po btsong kha pa chen po'i thugs rje'i bdud rtsi chos kyi rgyal po gang gi gsang ba gsum gyi za ma tog tu bltams pa ste/_de yang de ni rgyal ba chen po btsong kha pa chen po'i thugs rje'i bdus rtsi chos kyi rgyal po gang gi gsang ba gsum gyi za ma tog tu bltams pa ste/_mi phyed pa'i dad pa ldan pas/_chos srid mtha' dag gser gyi 'khor los sgyur ba'i rgyal po'i dpal la 'gran pa 'di bzhin no/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། གོང་ས་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་བཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་དེ་ནི་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་ལ་བརྟེན་ནས། རྒྱལ་པོ་དེ་ནི་གུ་ཤྲཱི་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་དེ་ནི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་དེ་ནི་ཟ་མ་ཏོག་ཏུ་བལྟམས་པ་སྟེ། མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་ལྡན་པས་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་མཐའ་དག་དེ་ནི་ཆོས་སྲིད་མཐའ་དག་དེ་ནི་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་དཔལ་ལ་འགྲན་པ་འདི་བཞིན་ནོ། ཟེར
  da de 'dras kyi dper na/_gong sa chen po chos kyi btsong kha pa chen pos de ni thugs rje'i 'od zer la brten nas/_rgyal po de ni gu shrI bstan 'dzin chos kyi rgyal pos de ni gsang ba gsum gyi de ni za ma tog tu bltams pa ste/_mi phyed pa'i dad pa ldan pas chos srid kyi mtha' dag de ni chos srid mtha' dag de ni gser gyi 'khor los bsgyur ba'i rgyal po'i dpal la 'gran pa 'di bzhin no/_zer
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐབས་དེ་དུས་ད་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་སྐུ་བཞུགས་གནང་བའི་ཁ་གཏུག་ལ་ཡིན་ནའི། དེ་ནི་མངའ་ཐང་ཡིན་ན་ཆེན་པོ་རྒྱས་པ་དེ་འདྲས་ཐོག་ལ་ཕར་བསྟོད་བསྔགས་གནང་བ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད། ཟེར། 
  skabs de dus da lnga pa chen po sku bzhugs gnang ba'i kha gtug la yin na'i/_de ni mnga' thang yin na chen po rgyas pa de 'dras thog la phar bstod bsngags gnang ba de 'dras gcig red/_zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་རིང་ཨ་ལས་ཞུ་ཡས་ད་ག་བྱས་སོ། ལགས་སོ།
  da de ring a las zhu yas da ga byas so/_lags so/