Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
20 min 4 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

In a series of over 20 videos, scholars read from and provide oral commentaries on the historical annals written by the Fifth Dalai Lama.

བརྙན་ཐུང་༢༠ལྷག་གི་ནང་དུ་མཁས་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ལ་བཀློག་ནས་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པ།

诺章伍金教授根据西藏王臣记杜鹃歌音中所记载的仁布巴事迹,讲解了仁布巴是十四至十六世纪中最后地方政权名,1374~1440年朗喀坚赞授帕竹第五代第司赐封,领地有仁布宗。兼任萨迦本钦及曲米万户长,其后仁布贡桑为萨迦派施主,于1449年在哲孟建杰莫采讲经院,1478年建达纳土丹朗杰寺,其子顿月多杰于1481年进军前藏,取代帕竹大部分政权。至1565年仁布政权被其家臣辛夏巴所推翻等。 该章陈述仁布巴事迹。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ། སྡེ་པ་རིན་སྤུངས་པ་ཟེར་ཡས་དེ་ནི་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། སྔོན་མ་བོད་རྗེ་ཤ་ཁྲི་བཙན་པོའི་སྐབས་ནས། དུས་མ་སངས་ལ་ཁར་ཁྱིའུ་མཚན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱུང་བ། མ་སངས་ལ་ཁར་ཟེར་མཁན་དེ་ནི་ཁྱིའུ་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ལྡན་པ། དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱིས་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་ལྡན་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་བྱུང་བ་རེད། ཟེར།
  e/_sde pa rin spungs pa zer yas de ni gang 'dras red zer na/_sngon ma bod rje sha khri btsan po'i skabs nas/_dus ma sangs la khar khyi'u mtshan dang ldan pa zhig byung ba/_ma sangs la khar zer mkhan de ni khyi'u mtshan dang dpe byad ldan pa/_de ni de 'dras kyis mtshan dang dpe byad bzang po ldan pa de 'dras gcig byung ba red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ། དེ་ནི་སྒེར་དུ་ཉན་ནམ་མི་ཉན་བྱས་པས་འདི་ནི་སྒེར་དུ་རུང་བས་ཁྱེར་ཅིག་གསུངས་པས། དེ་ནི་སྒེར་དུ་ཉན་ནམ་མི་ཉན་ཅེས་གསུངས་པས། སྒེར་གྱི་མིང་དུ་གྲགས་པ་བྱུང་བར་སྒེར་དཔལ་ལེགས་འོད་པོར། འོང་དཔལ་ལེགས་འོད་པོར་བཏགས་པ་དེ་ནས་བཟུང་། ཕྱི་སྒེར། ནང་སྒེར། སྒྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་སྒེར་དང་བཅས་ཟེར།
  de/_de ni sger du nyan nam mi nyan byas pas 'di ni sger du rung bas khyer cig gsungs pas/_de ni sger du nyan nam mi nyan ces gsungs pas/_sger gyi ming du grags pa byung bar sger dpal legs 'od por/_'ong dpal legs 'od por btags pa de nas bzung /_phyi sger/_nang sger/_sgrub thob kyi sger dang bcas zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་སྒེར་ཟེར་ཡས་དེ་ཁོ་རུས་པའི་མིང་ཆགས་བྱས་དེ་འདྲས་རེད། དཔལ་ལེགས་འོད་པོ་ཟེར་དེ་ནས་བྱུང་བྱས། དེ་ནི་ཕྱི་སྒེར་དང་ནང་སྒེར་དང་། སྒྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་སྒེར་དང་བཅས་སྟེ། དེ་འདྲས་ཀྱི་སྒེར་པ་ཡིན་ན་རིགས་གསུམ་བྱུང་བ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  da de sger zer yas de kho rus pa'i ming chags byas de 'dras red/_dpal legs 'od po zer de nas byung byas/_de ni phyi sger dang nang sger dang /_sgrub thob kyi sger dang bcas ste/_de 'dras kyi sger pa yin na rigs gsum byung ba de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་རིམ་པ་བཞིན་བརྒྱུད་པ་མི་རབས་ཉེར་ལྔ་པ་ན། ནང་སྒེར་རལ་པ་འཛིན་གྱིས་ད་དེ་ནས་མི་ཐོག་མའི་དཔལ་ལེགས་འོད་པོ་ནས་བརྩིས་པའི་དེ་ནི་རིམ་པ་བྱས་པའི་དེ་ནི་རྦད་དེ་མི་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི། སྒེར་རལ་པ་འཛིན་ཟེར་མཁན་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  da rim pa bzhin brgyud pa mi rabs nyer lnga pa na/_nang sger ral pa 'dzin gyis da de nas mi thog ma'i dpal legs 'od po nas brtsis pa'i de ni rim pa byas pa'i de ni rbad de mi rabs nyi shu rtsa lnga 'gro dus tsam pa de ni/_sger ral pa 'dzin zer mkhan de 'dras byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་ཁ་གཏུག་ལ་ཆ་བཞག་ནའི་གྲུ་གུའི་ཡུལ་ནས་གྲུ་གཟིངས་བདུན། འོང་གྲུ་གུའི་ཡུལ་ནས་གྲུ་གཟིངས་བདུན་གྱིས་རིན་པོ་ཆེ་གཡུའི་ཟོང་དྲངས། གྲུ་གུ་ཡིན་ན་གྲུ་གཟིངས་བདུན་གྱིས་དེ་ནི་རིན་པོ་ཆེའི་གཡུའི་ཟོང་དྲངས། དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  de'i kha gtug la cha bzhag na'i gru gu'i yul nas gru gzings bdun/_'ong gru gu'i yul nas gru gzings bdun gyis rin po che g.yu'i zong drangs/_gru gu yin na gru gzings bdun gyis de ni rin po che'i g.yu'i zong drangs/_de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་ཁྲག་གི་ལུས་ལ་མགོ་ལྔ་པ་འབྲུག་གི་སྐད་འབྱིན་པའི་གདོན་ཞིག་རིགས་སྔགས་ཀྱིས་བཏུལ་བས། ད་གདོན་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། ཨང་ལུས་པོ་གང་ག་ཁྲག་ཡིན་པ། དེ་ནི་མགོ་ལྔ་པ་བྱས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་སྐད་ཡིན་ན་འབྲུག་རྒྱག་མཁན་གཅིག་གི་དེ་ནི་རྦད་དེ་དེ་འདྲས་གདོན་དེ་དཔེར་ན་རིག་སྔགས་ཀྱིས་བཏུལ་ལ་རེད་ཟེར།
  e khrag gi lus la mgo lnga pa 'brug gi skad 'byin pa'i gdon zhig rigs sngags kyis btul bas/_da gdon de 'dras kyi dper na/_ang lus po gang ga khrag yin pa/_de ni mgo lnga pa byas pa de 'dras kyi skad yin na 'brug rgyag mkhan gcig gi de ni rbad de de 'dras gdon de dper na rig sngags kyis btul la red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ནང་སྒེར་རལ་པ་འཛིན་ཟེར་ཡས་དེ། ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར། ཁོང་གིས་ནུས་མཐུ་ཆེ་བར་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤིང་། ཟེར། དེས། ནང་སྒེར་པ་རལ་པ་འཛིན་གྱིས་དེས་དེ་ནི་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ཁོང་གིས་ཡིན་ན་མཐུ་སྟོབས་ཐོག་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཕྱག་ན་པདྨ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དེ་ནི་མིའི་རྗེ་བོའི་ཚུལ་བཟུང་བ་དེ་ནི་ཆོས་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་དེ་ནི་ནང་བློན་དེ་འདྲས་མཛད་པ་རེད། ཟེར།
  nang sger ral pa 'dzin zer yas de/_nus pa chen po yod pa red zer/_khong gis nus mthu che bar yongs su grags shing /_zer/_des/_nang sger pa ral pa 'dzin gyis des de ni phyogs gcig nas khong gis yin na mthu stobs thog la thogs pa med pa de 'dras gcig dang /_lhag par du phyag na pad+ma spyan ras gzigs de ni mi'i rje bo'i tshul bzung ba de ni chos rgyal po srong btsan sgam po'i de ni nang blon de 'dras mdzad pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ནང་བློན་མཛད་བྱས་ད་མི་རབས་བྱེད་དུས་ཙམ་པ་མི་རབས་ལྔ་པ་ནས་བྱས་བྱས། བྱེད་དུས་ཙམ་པ་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་ནང་བློན་གྲལ་ལ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  nang blon mdzad byas da mi rabs byed dus tsam pa mi rabs lnga pa nas byas byas/_byed dus tsam pa chos rgyal srong btsan sgam po'i nang blon gral la de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་ཁྲ་འབྲུག་ལྷ་ཁང་བཞེངས་པའི། ཁྲ་འབྲུག་ལྷ་ཁང་ཟེར་ཡས་དེ་ནི་ལྷོ་ཁ་ལ་ཡོད་པའི་ཁྲ་འབྲུག་ལྷ་ཁང་ཟེར་ཡས་གཅིག་རེད་པ་ད། བོད་ལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་ལྷ་ཁང་བཞེངས་པའི་ཐོག་མ་དེ་འདྲས་རེད། དེ་བཞེངས་པས་དེ་ནི་སྲིད་ཞུར་ཡིན་ནའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་པ། གནང་བ་རེད། ཟེར།
  e khra 'brug lha khang bzhengs pa'i/_khra 'brug lha khang zer yas de ni lho kha la yod pa'i khra 'brug lha khang zer yas gcig red pa da/_bod la srong btsan sgam pos lha khang bzhengs pa'i thog ma de 'dras red/_de bzhengs pas de ni srid zhur yin na'i 'bad brtson byed pa/_gnang ba red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ནང་སྒེར། ནང་སྒེར་རལ་པ་ཅན་དེ་ཉིད་ཀྱི་བརྒྱུད་ལ་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྩལ་དང་ལྡན་པ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་་བཙན་གྱི་ཆོས་བློན་དུ་གྱུར་པ། ཟེར། ནང་སྒེར་རལ་པ་ཅན་དེ་ཉིད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ལས་་བྱུང་བ་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྩལ་དང་ལྡན་པ་དེ་ནི་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་ཡས་དེ་ནི། བྱུང་བ་རེད་ཟེར། དེ་ཡིན་ན་མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་སྐབས་ལ་དེ་ནི་ཆོས་བློན་དུ་གྱུར་པ་དེ་ནས་དེ་ནི། མི་རབས་ཉི་ཤུ་སོང་བའི་མཐར་སྒེར་ཤཱཀྱ་འབུམ་གྱི་སྲས་བཞི། སྒེར་ཤཱཀྱ་འབུམ་ཟེར་ཡས་དེ་ལ་དེ་ནི།
  nang sger/_nang sger ral pa can de nyid kyi brgyud la blo gros kyi rtsal dang ldan pa zla ba rgyal mtshan gyis mnga' bdag khri srong lde'u btsan gyi chos blon du gyur pa/_zer/_nang sger ral pa can de nyid kyi brgyud pa las byung ba blo gros kyi rtsal dang ldan pa de ni zla ba rgyal mtshan zer yas de ni/_byung ba red zer/_de yin na mnga' bdag khri srong lde'u btsan gyi skabs la de ni chos blon du gyur pa de nas de ni/_mi rabs nyi shu song ba'i mthar sger shAky 'bum gyi sras bzhi/_sger shAky 'bum zer yas de la de ni/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨ་ནི་སྲས་བཞི་བྱུང་ཡོའོ་རེད། ཟེར། སྲས་བཞི་པོ་དེའི་མིང་ལ་ག་རེ་ཟེར། ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར། གཅིག་གི་མིང་ལ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། གཅིག་ལ་ནི་རྒྱལ་མཚན་བསམ་གྲུབ་ཟེར། གཅིག་ལ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བྱས། དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་ནི་བཞི་བྱུང་ཡོའོ་རེད། ཟེར།
  a ni sras bzhi byung yo'o red/_zer/_sras bzhi po de'i ming la ga re zer/_nam mkha' rgyal mtshan zer/_gcig gi ming la bsod nams rgyal mtshan/_gcig la ni rgyal mtshan bsam grub zer/_gcig la chos kyi rgyal po byas/_de 'dras kyi de ni bzhi byung yo'o red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། འོང་། བཞིའི་ནང་ནས་དང་པོ་ནམ་་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དེ་ནི་སྣེ་གདོང། སྣེ་གདོང་་་་སྣེ་གདོང་། སྡེ་སྲིད་སྣེ་གདོང་གི་རེད་པ། གོང་མ་སྡེ་སྲིད་དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་པས་ཟེར་ན། 
  'ong /_'ong /_bzhi'i nang nas dang po nam mkha' rgyal mtshan gyis de ni sne gdong/_sne gdong sne gdong /_sde srid sne gdong gi red pa/_gong ma sde srid dbang grags pa rgyal mtshan gyi zhabs la gtugs pas zer na/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྣེ་གདོང་། གཞི་ཀ་རིན་སྤུངས་ཀྱི་རྫོང་དཔོན་བསྐོ་གཞག་མཛད་པ་དེ་ནས་བཟུང་། ཟེར་བྱས་ནས་ད་དེ། འོང་སྣེ་གདོང་གོང་མ་སྡེ་་སྲིད་དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་པས་དེ་ནི། གཞིས་ཀ་རིན་སྤུངས་རྫོངས་དུ་བསྐོ་གཞག་མཛད་པ་དེ་ནས་བཟུང་ཟེར་ཡས་དེ། ཕག་གྲུའི་ཁ་གཏུག་ལ་ཆ་བཞག་སོང་ན། དེ་ནི་འོང་། ཨ། གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཐོག་ལ་དེའི་ཁ་གཏུག་ལ་རྦད་དེ། གཞི་ཀ་སོ་སོ་ཡིན་ན་ལོ་དུས་ཀྱི་དེ་བྱས་ན་མ་གཏོགས། དེ་ནི་གང་གཏན་འཇགས་དེ་འདྲས་ཡོའོ་མ་རེད་པ།
  sne gdong /_gzhi ka rin spungs kyi rdzong dpon bsko gzhag mdzad pa de nas bzung /_zer byas nas da de/_'ong sne gdong gong ma sde srid dbang grags pa rgyal mtshan/_grags pa rgyal mtshan gyi zhabs la gtugs pas de ni/_gzhis ka rin spungs rdzongs du bsko gzhag mdzad pa de nas bzung zer yas de/_phag gru'i kha gtug la cha bzhag song na/_de ni 'ong /_a/_grags pa rgyal mtshan gyi thog la de'i kha gtug la rbad de/_gzhi ka so so yin na lo dus kyi de byas na ma gtogs/_de ni gang gtan 'jags de 'dras yo'o ma red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ནི་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཁ་གཏུག་ལ་ཆ་བཞག་ན། སྡེ་པ་རིན་སྤུངས་པ་དེ་ཐོག་མ་ལ་དེ་ནི། ཨེ། འོང་། ཞེས་བྱས་ཤིང་། ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དེ་ནི་རྦད་དེ་རིན་སྤུངས་རྫོངས་ལ་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  da de ni grags pa rgyal mtshan kha gtug la cha bzhag na/_sde pa rin spungs pa de thog ma la de ni/_e/_'ong /_zhes byas shing /_nam mkha' rgyal mtshan gyi de ni rbad de rin spungs rdzongs la bsko gzhag gnang ba de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་བཟུང་། སྒེར་གྱིས་བརྒྱུད་པས་རིན་སྤུངས་རྫོངས་ཁ་འཛིན་གཏན་འཇགས་འཛིན་སྐྱོངས་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་རིན་སྤུངས་པ་ཞེས་པའི་མིང་དེ་ནས་བྱུང་། དེ་ནས་དེ་ནི་སྒེར་གྱིས་བརྒྱུད་པས་རིན་སྤུངས་རྫོངས་དེའི་ཁ་འཛིན་གཏན་འཇགས་འཛིན་སྐྱོངས་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། དེ་ནི་རིན་་སྤུངས་པ་ཟེར་ཡས་དེ། མིང་དེ་ནས་གྲགས་པ་རེད་ཟེར།
  de nas bzung /_sger gyis brgyud pas rin spungs rdzongs kha 'dzin gtan 'jags 'dzin skyongs byas pa la brten rin spungs pa zhes pa'i ming de nas byung /_de nas de ni sger gyis brgyud pas rin spungs rdzongs de'i kha 'dzin gtan 'jags 'dzin skyongs byas pa la brten nas/_de ni rin spungs pa zer yas de/_ming de nas grags pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རིན་སྤུངས་པ་ཟེར་ཡས་དེ་ཐོག་མའི་སོ་སོའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིན་ནའི་ཆ་བཞག་ན་དེ་རེད་ཟེར། གང་ཟེར། སྒེར་པ་ཟེར་ཡས་དེ་རེད་ཟེར།
  rin spungs pa zer yas de thog ma'i so so'i lo rgyus yin na'i cha bzhag na de red zer/_gang zer/_sger pa zer yas de red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ནས་བྱུང་བ་དེ་ནས་རིན་སྤུངས་ཀྱི་རིན་སྤུངས་རྫོངས་དེ་ཁ་འཛིན་གཏན་འཇགས་བྱེད་ཡས་གྲུབ་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི། རིན་སྤུངས་རིན་་སྤུངས་ཟེར་ཡས་དེ་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  da de nas byung ba de nas rin spungs kyi rin spungs rdzongs de kha 'dzin gtan 'jags byed yas grub dus tsam pa de ni/_rin spungs rin spungs zer yas de byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་རིན་་སྤུངས་རྫོང་དཔོན་བྱས་རྗེས་དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་གཙང་ཆུ་མིག་ཁྲི་དཔོན་དང་། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་ལྷ་ཁང་ཆེན་མོའི་དཔོན་ཆེན་དུ་རིམ་པར་བསྐོས། ཟེར། ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དེ་ནི་རིན་སྤུངས། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་རིན་སྤུངས་རྫོང་དཔོན་བྱས་པའི་རྗེས་ལ། དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་སླར་ཡང་དེ་ནི་གཙང་ཆུ་མིག་གི་ཁྲི་དཔོན་དང་། ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་ནས་ཆུ་མིག་ཟེར་ཡས་དེ་དང་། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་ལྷ་ཁང་ཆེན་མོའི་དཔོན་ཆེན་དུ་རིམ་པར་བསྐོས་ཟེར།
  nam mkha' rgyal mtshan gyis rin spungs rdzong dpon byas rjes dbang grags pa rgyal mtshan gyis gtsang chu mig khri dpon dang /_dpal ldan sa skya'i lha khang chen mo'i dpon chen du rim par bskos/_zer/_nam mkha' rgyal mtshan gyis de ni rin spungs/_phyogs gcig nas rin spungs rdzong dpon byas pa'i rjes la/_dbang grags pa rgyal mtshan gyis slar yang de ni gtsang chu mig gi khri dpon dang /_khri skor bcu gsum pa'i nang nas chu mig zer yas de dang /_dpal ldan sa skya'i lha khang chen mo'i dpon chen du rim par bskos zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་ལྷ་ཁང་ཆེན་མོར་སྔ་མ་ཡིན་ན་དཔལ་ཆེན་ཟེར་ཡས་གཅིག་དེ་ནི་ཕག་གྲུའི་དུས་སྐབས་ལ་ཆ་བཞག་ན་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་ལྷ་ཁང་ཆེན་མོའི་དཔོན་ཆེན་དུ་བསྐོས་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་ཀྱི་གཅིག ཨོའོ་དེ་ཚོ་ལ་ཡིན་ནའི་དཔོན་དུ་བསྐོས་པ་རེད་ཟེར།
  dpal ldan sa skya'i lha khang chen mor snga ma yin na dpal chen zer yas gcig de ni phag gru'i dus skabs la cha bzhag na dpal ldan sa skya'i lha khang chen mo'i dpon chen du bskos zer yas de 'dras kyi gcig_o'o de tsho la yin na'i dpon du bskos pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཕག་མོ། ཕག་མོ་གྲུ་པའམ་རླངས་ཀྱི་གདུང་རྒྱུད་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་པའི་སྲས་མོ་བསོད་ནམས་དཔལ་མོ་དེའི་ཁབ་ཏུ་བསུས་པར་སྲས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པོ་དང་། ལྕམ་ཀུན་དགའ་དཔལ་འཛོམས་གཉིས་འཁྲུངས་པ་ལས་ཟེར། ད་དེ་གཉིས་དེའི་ཁ་གཏུག་ལ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ནམ་མཁའ་འོང་། ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། ནམ་་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཡིན་ན་གང་ཟེར། ཕག་གྲུའི་དེ་ནི་གདུང་བརྒྱུད་ཡིན་པ་དེ་ནི་དཔལ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་བསོད་ནམས་དཔལ་མོ་ཟེར་ཡས་དེ་བསུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ནི། སྲས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པོ་དང་ལྕམ་ཀུན་དགའ་དཔལ་འཛོམས་གཉིས་འཁྲུངས་པ་ལས་ཟེར།
  phag mo/_phag mo gru pa'am rlangs kyi gdung rgyud shAky rin chen pa'i sras mo bsod nams dpal mo de'i khab tu bsus par sras nam mkha' rgyal po dang /_lcam kun dga' dpal 'dzoms gnyis 'khrungs pa las zer/_da de gnyis de'i kha gtug la byas pa yin na/_nam mkha' 'ong /_nam mkha' rgyal mtshan/_nam mkha' rgyal mtshan gyi yin na gang zer/_phag gru'i de ni gdung brgyud yin pa de ni dpal shAky rin chen bsod nams dpal mo zer yas de bsus pa la brten nas de ni/_sras nam mkha' rgyal po dang lcam kun dga' dpal 'dzoms gnyis 'khrungs pa las zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྲས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པོ་ན་ཚོད་ཕྲ་མོའི་དུས་ནས་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་མཁྱེན་པའི་སྤྱན་མཆོག་ཏུ་ཡངས་ཤིང་། ཟེར། ཡབ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་དགུང་ལོ་བཞི་བཅུ་ཞེ་བདུན་པར་གཤེགས་རྗེས། ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པོ་དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་པར་དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་རིན་སྤུངས། འོང་རིན་སྤུངས་ཀྱི་རྫོང་དཔོན་དུ་བསྐོས་ཟེར།
  sras nam mkha' rgyal po na tshod phra mo'i dus nas chos srid lugs gnyis kyi mkhyen pa'i spyan mchog tu yangs shing /_zer/_yab nam mkha' rgyal mtshan dgung lo bzhi bcu zhe bdun par gshegs rjes/_nam mkha' rgyal po dgung lo bco lnga par dbang grags pa rgyal mtshan gyis rin spungs/_'ong rin spungs kyi rdzong dpon du bskos zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སླར་ཡང་དེ་ནི་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་བཤགས་པའི་རྗེས་ལ། ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པོ་དེ་ནི་རིན་སྤུངས་རྫོངས་ལ་དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དེ་ནི་མུ་མཐུད་བསྐོས་པ་གནང་པ་རེད་ཟེར།
  slar yang de ni nam mkha' rgyal mtshan bshags pa'i rjes la/_nam mkha' rgyal po de ni rin spungs rdzongs la dbang grags pa rgyal mtshan de ni mu mthud bskos pa gnang pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་ཁབ་ཏུ་རྒྱལ་རྩེ་བ་ནང་ཆེན་ཀུན་དགའ་འཕགས་ཀྱི་སྲས་མོ་བྱང་སེམས་མནོ་མོ་རྡོ་ར་ཞེས་པ་། ད་དེའི་ནང་ལ་ནང་ཆེན་ཀུན་དགའ་འཕགས་དེ་ནི་རྒྱལ་རྩེ་ནང་ཆེན་ཀུན་དགའ་འཕགས་ཟེར་མཁན་དེ། དེའི་སྲས་མོ་དེ་ནི་མནོ་མོ་རྡོ་ར་ཞེས་པ། ཆུ་རྟ་ལོ་སྤྱི་ལོ་༡༤༠༢ལོ་ལ། དེ་ལ་གཤེགས་པ་རེད་ཟེར།
  de'i khab tu rgyal rtse ba nang chen kun dga' 'phags kyi sras mo byang sems mno mo rdo ra zhes pa /_da de'i nang la nang chen kun dga' 'phags de ni rgyal rtse nang chen kun dga' 'phags zer mkhan de/_de'i sras mo de ni mno mo rdo ra zhes pa/_chu rta lo spyi lo 1402lo la/_de la gshegs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐབས་ལ་གཤེགས་བྱས། དེའི་ལྕམ་དྲུང་འཛོམ་མ་དང་། ཆུ་ལུག་སྤྱི་ལོ་༡༤༠༣ལོར་དེ་ལ་སྲས་ལྕམ་དྲུང་འཛོམ་མ་དང་། ཆུ་ལུག་སྤྱི་ལོ་༡༤༠༣ལོ་ལ་སྲས་ནོར་བུ་བཟང་པོ། ཤིང་བྱ་སྤྱི་ལོ་༡༤༠༥ལོ་ལ་དཔལ། དཔལ་བཟང་རིན་ཆེན་རྣམས་རྫོང་དཀར་དུ་འཁྲུངས། ཟེར། དེ་ནི་ཁོང་ལ་སྲས་གཉིས་དང་དེ་ནི་སྲས་མོ་གཅིག་འཁྲུངས་པ་རེད། ཟེར།
  skabs la gshegs byas/_de'i lcam drung 'dzom ma dang /_chu lug spyi lo 1403lor de la sras lcam drung 'dzom ma dang /_chu lug spyi lo 1403lo la sras nor bu bzang po/_shing bya spyi lo 1405lo la dpal/_dpal bzang rin chen rnams rdzong dkar du 'khrungs/_zer/_de ni khong la sras gnyis dang de ni sras mo gcig 'khrungs pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ནོར་བུ་བཟང་པོས་གོང་མ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་པའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཤིང་། ཡབ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པོ་དང་། མེས་པོ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དུས་རིན་སྤུངས་རྫོང་སྡོད་ཁྲི་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་འཇའ་ས་ཁོང་དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་པར་དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ནས་གནང་། ཟེར། ད་རིན་སྤུངས་པ་ད་ལྟ་དེ་རེད་པ། འོང་ནོར་བུ་བཟང་པོ་ཟེར་མཁན་དེ་ལ་གོང་མ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཐོག་ལ་དེ་ནི་རྦད་དེ་ཞབས་ལ་གཏུག་པའི་གཞུག་གུ་ལ། ཁོང་རང་གི་ཡབ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པོ་དང་། མེས་པོ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་དེ་ནི་རིན་སྤུངས་རྫོང་དཔོན་ཟེར་ཡས་དེ་ནི་བསྐོ་གཞག་དེ་ནི་མུ་མཐུད་ཁོ་རང་ཚོ་གནང་ཡས་དེ་དེ་ནི་དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་པར་དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དེ་ནི་བསྐོ་གཞག་དེ་འདྲས་གནང་པ་རེད་ཟེར།
  nor bu bzang pos gong ma grags pa rgyal mtshan pa'i zhabs la gtugs shing /_yab nam mkha' rgyal po dang /_mes po nam mkha' rgyal mtshan gyi dus rin spungs rdzong sdod khri dpon rnams kyi 'ja' sa khong dgung lo bcu gnyis par dbang grags pa rgyal mtshan nas gnang /_zer/_da rin spungs pa da lta de red pa/_'ong nor bu bzang po zer mkhan de la gong ma grags pa rgyal mtshan gyi thog la de ni rbad de zhabs la gtug pa'i gzhug gu la/_khong rang gi yab nam mkha' rgyal po dang /_mes po nam mkha' rgyal mtshan gnyis de ni rin spungs rdzong dpon zer yas de ni bsko gzhag de ni mu mthud kho rang tsho gnang yas de de ni dgung lo bcu gnyis par dbang grags pa rgyal mtshan gyis de ni bsko gzhag de 'dras gnang pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཤངས་འབྲོང་པོ་སྒང་པ་དང་དཔོན་གཡོག་མཛད། ཤངས་འབྲོང་པོ་སྒང་པ་ཟེར་ཡས་དེ་ལ་དཔོན་གཡོག་མཛད། དཔུང་གི་སྦྱོར་བས་མི་མཐུན་པ་རྟ་གཡག་གི་རྫོང་དང་། ལྕགས་ཐག་མགོ་སྤྲེལ་དུ་གྲགས་པ་སྟག་གླིང་སྐྱ་གསུམ་དང་། ཤངས་ལུང་པ་སོགས་དེ་སྔ་རིན་སྤུངས་རྫོང་དང་འདབ་འབྲེལ་བཀོད་འོག་ཏུ་མི་འདུས་པ། རྒྱལ་ཕྲན་མང་པོའི་མངའ་འབངས་རྣམས་བླངས། ཟེར། དེ་ནི་དེའི་ཁོང་གིས་ཡིན་ན། ག་རེ་གནང་ང་རེད་ཟེར་ན། ད་ནོར་བུ་བཟང་པོས་ཡིན་ན། རྦད་དེ་འོང་། འོང་གང་ཟེར་དགོས་རས༼རེད༽། ཁོང་གིས་དཔུང་འཇུག་པའི་དེ་ནི་དམག་དཔུང་ལ་བརྟེན་ནས། དེ་ནི་མི་མཐུན་རྟ་གཡོག་གི་རྫོང་དང་། ལྕགས་ཐག་མགོ་སྤྲེལ་དུ་གྲགས་པ་སྟག་གླིང་སྐྱུར་གསུམ་ཟེར་ཡས་དང་། ཤངས་ལུང་པ་སོགས་པ་དེ་སྔ་རིན་སྤུངས་རྫོང་གི་ད་དེ་ནི་ས་གས་ཐག་ཉེ་པོ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཡིན་ན། འདབ་འབྲེལ་དུ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཡིན་ན། སྔ་མ་ཡིན་ན་རིན་སྤུངས་རྫོང་གི་བཀོད་འོག་ཏུ་མི་འདུས་པ། དེ་གས་དེ་ཡིན་ན་དེ་ནི་མང་པོ་སོ་སོའི་མངའ་འོག་ཏུ་བསྡུས་པ་རེད་ཟེར།
  dgung lo bco lnga shangs 'brong po sgang pa dang dpon g.yog mdzad/_shangs 'brong po sgang pa zer yas de la dpon g.yog mdzad/_dpung gi sbyor bas mi mthun pa rta g.yag gi rdzong dang /_lcags thag mgo sprel du grags pa stag gling skya gsum dang /_shangs lung pa sogs de snga rin spungs rdzong dang 'dab 'brel bkod 'og tu mi 'dus pa/_rgyal phran mang po'i mnga' 'bangs rnams blangs/_zer/_de ni de'i khong gis yin na/_ga re gnang nga red zer na/_da nor bu bzang pos yin na/_rbad de 'ong /_'ong gang zer dgos ras(red)/_khong gis dpung 'jug pa'i de ni dmag dpung la brten nas/_de ni mi mthun rta g.yog gi rdzong dang /_lcags thag mgo sprel du grags pa stag gling skyur gsum zer yas dang /_shangs lung pa sogs pa de snga rin spungs rdzong gi da de ni sa gas thag nye po yod pa de tsho yin na/_'dab 'brel du yod pa de tsho yin na/_snga ma yin na rin spungs rdzong gi bkod 'og tu mi 'dus pa/_de gas de yin na de ni mang po so so'i mnga' 'og tu bsdus pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཕྱིས་ཉང་སྨད་བསམ་གྲུབ་རྩེའི་རྫོང་དཔོན་འཕྱོངས་རྒྱས་པའི་ལག་ནས་བླངས་ཏེ་རྫོང་དཔོན་མཛད་པ་དང་། འཕྱོངས་རྒྱས་པ་རང་ཡུལ་དུ་བརྫངས་ཟེར།
  phyis nyang smad bsam grub rtse'i rdzong dpon 'phyongs rgyas pa'i lag nas blangs te rdzong dpon mdzad pa dang /_'phyongs rgyas pa rang yul du brdzangs zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྔ་མ་ཡིན་ན་དེ་ཡང་དེ་ཉང་སྨད་བསམ་གྲུབ་རྩེ་ཟེར་ཡས་དེ། དེང་རིང་ཁ་སང་པ་བྱས་ན་གཞི་ཀ་རྩེ་ཟེར་ཡས་དེ་རེད། བསམ་གྲུབ་རྩེའི་རྫོང་དཔོན་དེ་ཡིན་ན་འཕྱོངས་རྒྱས་པའི་ལག་ནས་དཔེར་ན་དབང་ཆ་ཡོད་པ་དེ་འདྲས་རེད་དའི། དེ་ནི་རིན་སྤུངས་པ་ནོར་བཟང་གིས་འཕྱོངས་རྒྱས་པའི་ལག་ནས་བླངས་ཏེ་རྫོང་དཔོན་མཛད་པ་དང་། ད་ག་ནང་བཞིན་འཕྱོངས་རྒྱས་ཡིན་ན་རང་ཡུལ་དུ་བརྫངས། སོ་སོའི་ལུང་པ་བརྫངས་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  snga ma yin na de yang de nyang smad bsam grub rtse zer yas de/_deng ring kha sang pa byas na gzhi ka rtse zer yas de red/_bsam grub rtse'i rdzong dpon de yin na 'phyongs rgyas pa'i lag nas dper na dbang cha yod pa de 'dras red da'i/_de ni rin spungs pa nor bzang gis 'phyongs rgyas pa'i lag nas blangs te rdzong dpon mdzad pa dang /_da ga nang bzhin 'phyongs rgyas yin na rang yul du brdzangs/_so so'i lung pa brdzangs de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཏེར་སྟོན་ཀུན་སྐྱོང་གླིང་པས། གཏེར་སྟོན་ཀུན་སྐྱོང་གླིང་པས་འོང་། བསྟན་མ་གསོལ་ཞིང་རྗེ་ཡི་མགུར་ལྷ་མཆོད༎ མི་རབས་བཅུ་གསུམ་བར་དུ་མི་རབས་བརྟན༎ ཞེས་པའི་ལུང་བསྟན་བཟང་པོ་མཛད་ཟེར། སྐབས་དེ་ནི་དེ་དུས་གཏེར་སྟོན་སྐྱོང་གླིང་པས། དེ་ནི་ཁྱེད་རང་དཔེར་ན་བསྟན་མ་གསོལ་ཞིང་རྗེ་ཡི་མགུར་ལྷ་དེ་གས་དེ་ལ་མཆོད་པ་བྱས་ན། དེ་ནི་མི་རབས་བཅུ་གསུམ་བར་དུ་མི་རབས་ཡིན་ན་བརྟན་པོ་ཡོང་གི་རེད་ཟེར།
  gter ston kun skyong gling pas/_gter ston kun skyong gling pas 'ong /_bstan ma gsol zhing rje yi mgur lha mchod//_mi rabs bcu gsum bar du mi rabs brtan//_zhes pa'i lung bstan bzang po mdzad zer/_skabs de ni de dus gter ston skyong gling pas/_de ni khyed rang dper na bstan ma gsol zhing rje yi mgur lha de gas de la mchod pa byas na/_de ni mi rabs bcu gsum bar du mi rabs yin na brtan po yong gi red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་ལུང་བསྟན་བཟང་པོ་གནང་ང་རེད་ཟེར། དེ་ནི་དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་མེ་ལུག་སྤྱི་ལོ་༡༤༢༧ལོར་རོང་བྱམས་ཆེན་གྱི་ཆོས་སྡེ་བཏབ་ཟེར། ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་གྱི་ལོ་ལ་རོང་བྱམས་ཆེན་གྱི་ཆོས་སྡེ་བཏབ་པ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོའི་གཞི་བཏིངས་པ་ལོ་ངོ་བདུན་ལ་གྲུབ་ཟེར། 
  byas nas de ni de 'dras kyi lung bstan bzang po gnang nga red zer/_de ni dgung lo nyi shu rtsa lnga me lug spyi lo 1427lor rong byams chen gyi chos sde btab zer/_nyi shu rtsa bdun gyi lo la rong byams chen gyi chos sde btab pa dang /_gtsug lag khang chen po'i gzhi btings pa lo ngo bdun la grub zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོའི་རྨང་གཞི་བཏིངས་པ་ལ་སོགས་པ། རོང་བྱམས་ཆེན་ཟེར་ཡས་དེ་ད། གཞི་ཀ་རྩེའི་ནང་ནས་དགོན་པ་ཡིན་ན་ཆེན་པོ་གཅིག་ཡོའོ་རེད། དེ་ནི་ཁོང་གིས་ས་ལ་ཕྱག་བཏབ་ཟེར་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  da gtsug lag khang chen po'i rmang gzhi btings pa la sogs pa/_rong byams chen zer yas de da/_gzhi ka rtse'i nang nas dgon pa yin na chen po gcig yo'o red/_de ni khong gis sa la phyag btab zer de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁོང་གས་༼གིས༽གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ཡིན་ནའི་ལོ་ངོ་བདུན་ལ་གྲུབ་པ་རེད་ཟེར། བྱམས་ཆེན་ཆོས་སྡེའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་དབྱར་དགུན་དང་དཔྱིད་ཆོས་ཀྱི་ཕོགས་སོགས་ཇ་ཚུལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་གྱ་ནོམ་སྦྱར། དེ་ནི་བྱམས་ཆེན་ཆོས་སྡེའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་དེ་ནི་དབྱར་ཆོས་དང་དགུན་ཆོས་དང་། ད་ག་ནང་ལྟར་དཔྱིད་ཆོས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཕོགས་དང་ཇ་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་དེ་གས་དེའི་མཐུན་རྐྱེན་གྱ་ནོམ་པ་སྦྱར་གནང་ང་རེད་ཟེར།
  khong gas (gis)gtsug lag khang la sogs pa de tsho yin na'i lo ngo bdun la grub pa red zer/_byams chen chos sde'i dge 'dun rnams la dbyar dgun dang dpyid chos kyi phogs sogs ja tshul gyi mthun rkyen gya nom sbyar/_de ni byams chen chos sde'i dge 'dun rnams la de ni dbyar chos dang dgun chos dang /_da ga nang ltar dpyid chos la sogs pa la phogs dang ja tshul la sogs pa de gas de'i mthun rkyen gya nom pa sbyar gnang nga red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རིན་སྤུངས་ནོར་བཟང་པ་དགུང་ལོ་དྲུག་བཅུ་རེ་དྲུག་པ་ས་གླང་སྤྱི་ལོ་༡༤༦༩ལོར་བྱམས་ཆེན་ཆོས་སྡེར་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པའི་སྐུ་བརྙན་ཕལ་པའི་ཐོག་སོ་དགུའི་འོང་། ཐོག་སོ་དགུའི་སྐུ་ཚད་བཞེངས་པ་ལོ་དྲུག་ལ་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་བཅས་ཟེར་ན།
  rin spungs nor bzang pa dgung lo drug bcu re drug pa sa glang spyi lo 1469lor byams chen chos sder gser zangs las grub pa'i rje btsun byams pa'i sku brnyan phal pa'i thog so dgu'i 'ong /_thog so dgu'i sku tshad bzhengs pa lo drug la legs par grub pa bcas zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་རིན་པ་ནོར་བཟང་པས་ད་དུང་ག་རེ་གནང་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། དེ་ནི་༡༤༦༧ལོ་ལ་བྱམས་ཆེན་ཆོས་སྡེ་ཟེར་མཁན་དེ་རོང་བྱམས་ཆེན་ཆོས་སྡེ་ཟེར་མཁན་དེར་དེ་ནི་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་དེ་ནི་རྒྱལ་བ་བྱམས་པའི་སྣང་བརྙན་སྐུ་ཚད་ལ་དེ་ནི་རྦད་དེ་དེ་ནི་ཐོག་སོ་དགུ་ཡོད་པ་སྤྱིར་བཏང་གི་དེ་ནི་ཐོག་སོ་དགུ་ཡོད་པ་དེ་ནི་དེ་འདྲས་གཅིག་བཞེངས་གནང་བྱས་དེ་ནི་ལོ་དྲུག་ནང་ལ་བཞེངས་གནང་བྱས་དེ་ཚོ་ཡིན་ན། ཡག་པོ་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  de ni rin pa nor bzang pas da dung ga re gnang yo'o red zer na/_de ni 1467lo la byams chen chos sde zer mkhan de rong byams chen chos sde zer mkhan der de ni gser zangs las grub pa'i de ni rgyal ba byams pa'i snang brnyan sku tshad la de ni rbad de de ni thog so dgu yod pa spyir btang gi de ni thog so dgu yod pa de ni de 'dras gcig bzhengs gnang byas de ni lo drug nang la bzhengs gnang byas de tsho yin na/_yag po byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་པའི་དེ་ནི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དེ་ནི་རྟེན་མང་དུ་བཞེངས་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོའི་གནས་ལ་ཆ་བཞག་ནའི་དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་རྒྱ་གར་ནས་པཎ་ཆེན་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་ཟེར་ཡས་དེ་སྤྱན་དྲངས་ནས་ཨེ་རབ་ཏུ་གནས་པའི་མེ་ཏོག་གཏོར་བ་ཟེར། ད་དེ་འདྲས་གནང་བ་རེད་ཟེར།
  de tsam du ma zad pa'i de ni sku gsung thugs rten de ni rten mang du bzhengs yas la sogs pa de tsho'i gnas la cha bzhag na'i de ni skabs de dus rgya gar nas paNa chen nags kyi rin chen zer yas de spyan drangs nas e rab tu gnas pa'i me tog gtor ba zer/_da de 'dras gnang ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་བཞིན་བྲག་དམར་ཆོས་སྡེ་རྙིང་པའི་འདབས་སུ་དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་མེ་སྦྲུལ་སྤྱི་ལོ་༡༤༣༧ལོར་སྐྱེད་མོས་ཚལ་གྱི་ཆོས་སྡེའི་གཞི་བཏིངས་ཟེར་ན། དེ་ནི་བྲག་དམར་ཆོས་སྡེ་བཞེངས་པའི་དེ་ནི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་གྱི་ཆོས་སྡེའི་ཡིན་ན། གཞི་བཏིངས། སྤྱིལ་པོ་ཟེར་ཡས་དེ་ནི།་དགེ་འདུན་པའི་བཞུགས་སའི་ཁང་པ་དེ་འདྲས་རེད་པ།
  de bzhin brag dmar chos sde rnying pa'i 'dabs su dgung lo sum cu so lnga me sbrul spyi lo 1437lor skyed mos tshal gyi chos sde'i gzhi btings zer na/_de ni brag dmar chos sde bzhengs pa'i de ni skyed mos tshal gyi chos sde'i yin na/_gzhi btings/_spyil po zer yas de ni/ dge 'dun pa'i bzhugs sa'i khang pa de 'dras red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་བརྩིགས་ཏེ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱེད་པའི་འདུས་གྲྭ་བཙུགས། དེ་ནི་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱེད་པའི་དེ་ནི་འདུས་པའི་དེ་ནི་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་དེ་འདྲས་བཙུགས་པ་རེད་ཟེར།
  brgya lhag tsam brtsigs te thos bsam sgom pa tshul bzhin du byed pa'i 'dus grwa btsugs/_de ni thos bsam sgom pa tshul bzhin du byed pa'i de ni 'dus pa'i de ni dge 'dun gyi sde de 'dras btsugs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མདོར་ན་རིས་མེད་པའི་གྲུབ་མཐའ་མཐའ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་བསྙེན་བཀུར་བླ་ན་མེད་པ་མཛད་པས་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་མཛད་པ་གཞན་ལས་མངོན་པར་མཐོ། ད་ཁོང་རྦད་དེ་མདོར་ན། གཅིག་གི་གྲུབ་མཐའ་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཐོག་ལ་བསྙེན་བཀུར་བླ་ན་་མེད་པ་མཛད་པའི་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་དེ་ནི་མཛད་པ་བླ་ན་མེད་པའི་དེ་ནི་གཞན་ལས་མངོན་པར་མཐོ་བ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་བྱུང་བ་རེད། ཟེར།
  mdor na ris med pa'i grub mtha' mtha' dag thams cad la bsnyen bkur bla na med pa mdzad pas chos srid kyi mdzad pa gzhan las mngon par mtho/_da khong rbad de mdor na/_gcig gi grub mtha' ris su ma chad pa'i thog la bsnyen bkur bla na med pa mdzad pa'i chos srid kyi de ni mdzad pa bla na med pa'i de ni gzhan las mngon par mtho ba de 'dras yin na byung ba red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་ནོར་བུ་བཟང་པོའི་དེ་ནི་ལོ་རྒྱུས་དེའི་གསུངས་བའི་ཁ་གཏུག་ལ་བྱས་ན། ཨ་ནི་ཆོས་རྗེ་བསོད་ནམས་གྲགས་པས་དེ་ནི་རྒྱལ་རབས་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག་ཏུ། གང་གསུངས་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། ཆོས་རྗེ་ངོར་ཆེན་པས་རིན་སྤུངས་ནོར་བཟང་པ་ལ། རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀྱིས་བཀྲིས་ལྷུན་པོའི་དགོན་པ་འདེབས་པ་འགོག་དགོས་ཚུལ་གསུངས་པ་ནི་ངག་རྒྱུན་མ་དག་པའི་འཆལ་གཏམ་གཏད་སོ་མེད་པ་ཞིག་བྲིས་པར་སྣང་སྟེ། ཟེར་ཡས་དེ་ཡང་།
  e nor bu bzang po'i de ni lo rgyus de'i gsungs ba'i kha gtug la byas na/_a ni chos rje bsod nams grags pas de ni rgyal rabs 'phrul gyi lde mig tu/_gang gsungs yo'o red zer na/_chos rje ngor chen pas rin spungs nor bzang pa la/_rje dge 'dun grub kyis bkris lhun po'i dgon pa 'debs pa 'gog dgos tshul gsungs pa ni ngag rgyun ma dag pa'i 'chal gtam gtad so med pa zhig bris par snang ste/_zer yas de yang /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། ཆོས་རྗེ་བསོད་ནམས་གྲགས་པས་པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པས་དེ་ནི་རྒྱལ་རབས་འཕྲུལ་གྱི་མེ་ལོང་ནང་ལ་གང་འདྲས་གསུངས་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། དེ་ནི་ཆོས་རྗེ་ངོར་ཆེན་པས་རིན་སྤུངས་ནོར་བཟང་པ་ལ་གཅིག་གི་རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་ལ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་འདེབས་ཡས་ཀྱི་ཨེ། འདེབས་ཡས་ཀྱི་ཨེ་བཀག་དགོས་ཀྱི་རེད་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད་བྱས་ནས་གསུངས་ཡོའོ་རེད། དེ་འདྲས་གསུངས་ཡོའོ་རེད་ཟེར། 
  gang 'dras red zer na/_chos rje bsod nams grags pas paNa chen bsod nams grags pas de ni rgyal rabs 'phrul gyi me long nang la gang 'dras gsungs yo'o red zer na/_de ni chos rje ngor chen pas rin spungs nor bzang pa la gcig gi rje dge 'dun grub pa la bkra shis lhun po 'debs yas kyi e/_'debs yas kyi e bkag dgos kyi red byas nas de 'dras yo'o red byas nas gsungs yo'o red/_de 'dras gsungs yo'o red zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁོང་གིས་གསུངས་ཡས་ལ་བྱས་ན་རིན་སྤུངས་ནོར་བཟང་དེ་ཕལ་ཆེར་དེའི་ཁོངས་གཏོགས་རེད་པ། གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས། འོང་། དེ་ལ་གཞི་ཀ་རྩེ། ད་ལྟ་བསམ་གྲུབ་རྩེའི་རྫོང་དཔོན་གནང་བ་འི་བཟོ་འདྲ། དེ་འདྲས་བཟོ་འདྲ་པོ་གཅིག་གསུངས་ཡོའོ་རེད་པ།
  khong gis gsungs yas la byas na rin spungs nor bzang de phal cher de'i khongs gtogs red pa/_gang zer dgos red pas/_'ong /_de la gzhi ka rtse/_da lta bsam grub rtse'i rdzong dpon gnang ba 'i bzo 'dra/_de 'dras bzo 'dra po gcig gsungs yo'o red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་དེ་འདྲས་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་འདེབས་སྐབས། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་འདེབས་སྐབས། བསམ་འགྲུབ་རྩེའི་རྫོང་དཔོན་ནི་འཕྱོངས་རྒྱས་པ་ཧོར་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ་ཡིན་ཞིང་། སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་འདེབས་པའི་ཁ་གཏུག་ལ་ཡིན་ན། ད་དངོས་གནས་བྱས་ན་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན།
  byas tsang de 'dras gsungs pa la brten nas/_thams cad mkhyen pa dge 'dun grub kyis bkra shis lhun po 'debs skabs/_thams cad mkhyen pa dge 'dun grub kyis bkra shis lhun po 'debs skabs/_bsam 'grub rtse'i rdzong dpon ni 'phyongs rgyas pa hor dpal 'byor bzang po yin zhing /_skabs de dus de ni bkra shis lhun po 'debs pa'i kha gtug la yin na/_da dngos gnas byas na gang 'dras red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བསམ་འགྲུབ་རྩེའི་རྫོང་དཔོན་དེ་ཡིན་ན། རིན་སྤུངས་ནོར་བཟང་དེ་འདྲས་མ་རེད་ཟེར། ཨ་ནི་བསམ་འགྲུབ་རྩེའི་རྫོང་དཔོན་ནི་འཕྱོངས་རྒྱས་པ་ཧོར་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ་ཡིན་ཟེར། འཕྱོངས་རྒྱས་པ་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ་ཡིན་ཞིང་ཟེར།
  bsam 'grub rtse'i rdzong dpon de yin na/_rin spungs nor bzang de 'dras ma red zer/_a ni bsam 'grub rtse'i rdzong dpon ni 'phyongs rgyas pa hor dpal 'byor bzang po yin zer/_'phyongs rgyas pa dpal 'byor bzang po yin zhing zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་ཧོར་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་དེ་ནི་གཅིག་གི་རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་འདེབས་པའི་སྦྱིན་བདག་གི་མཐིལ་ལེན་མཛད་པར་འོང་། ཧོར་འཕྱོངས་རྒྱས་པ་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཡིན་ན། དེ་ནི་རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་ལ་ཨ་ནི་སྦྱིན་བདག་གནང་བྱས། ཨ་ནི་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་འདེབས་པའི་སྦྱིན་བདག་གནང་བྱས། སྦྱིན་བདག་གི་མཐིལ་ལེན་མཛད་པ་དེ་ནི་མིང་ཙམ་གྱི་མཁས་པའི་གྲགས་སུ་འདྲེན་འོས་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་མཁས་པའི་གྲགས་པ་ཡིན་ན་དོན་དང་མཐུན་པ་པཎ་ཆེན་བྱསམ་པ་གླིང་པ་བསོད་ནམས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བས་མཛད་པའི་སྡེ་ཡར་རྒྱབ་ཀྱི་གདུང་རབས་ན་གསལ་བར་གསུངས་སོ།
  'ong /_dpal 'byor bzang po 'di nyid kyis hor dpal 'byor bzang po de nyid kyis de ni gcig gi rje dge 'dun grub kyi bkra shis lhun po 'debs pa'i sbyin bdag gi mthil len mdzad par 'ong /_hor 'phyongs rgyas pa dpal 'byor bzang po de nyid kyis yin na/_de ni rje dge 'dun grub pa la a ni sbyin bdag gnang byas/_a ni bkra shis lhun po 'debs pa'i sbyin bdag gnang byas/_sbyin bdag gi mthil len mdzad pa de ni ming tsam gyi mkhas pa'i grags su 'dren 'os ma yin pa de ni mkhas pa'i grags pa yin na don dang mthun pa paNa chen byasama pa gling pa bsod nams rnam par rgyal bas mdzad pa'i sde yar rgyab kyi gdung rabs na gsal bar gsungs so/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་ཁོང་གི་མཛད་རྗེས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོད་པ་དེ་གས་དེ་ཡིན་ན། འདིར་གསུངས་སོ་ཟེར། གང་ཟེར། པཎ་ཆེན་བྱམས་པ་གླིང་པ་བསོད་ནམས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བས་མཛད་པའི་སྡེ་པ་ཡར་རྒྱབ་ཀྱི་གདུང་རབས་ན་གསལ་བར་གསུངས་སོ། ཟེར།
  da de 'dras kyi dper na khong gi mdzad rjes bsam gyis mi khyab pa yod pa de gas de yin na/_'dir gsungs so zer/_gang zer/_paNa chen byams pa gling pa bsod nams rnam par rgyal bas mdzad pa'i sde pa yar rgyab kyi gdung rabs na gsal bar gsungs so/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། ད་རིན་སྤུངས་ནོར་བཟང་པའི་དེ་ལ་སྲས་ག་ཚོད་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཨུ་པ་སི་ཀ་དང་། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། དོན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ། མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ། ཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚན་དང་ལྔ་འཁྲུངས་པ་རེད་ཟེར། འོང་།
  'ong /_da rin spungs nor bzang pa'i de la sras ga tshod byung ba yin na/_u pa si ka dang /_kun tu bzang po/_don grub rdo rje/_mtsho skyes rdo rje/_shAky rgyal mtshan dang lnga 'khrungs pa red zer/_'ong /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དཔོན་ཨུ་པ་སི་ཀ་ཆུང་ཆུ་ནི་ཟེར་ན་ད་ཁོང་གི་སྲས་འབྲིང་བ་དེ་ཨུ་པ་སི་ཀ་ཟེར་མཁན་དེ་ཆུང་ཆུ་ནས་བཤགས་པ་རེད་ཟེར།
  dpon u pa si ka chung chu ni zer na da khong gi sras 'bring ba de u pa si ka zer mkhan de chung chu nas bshags pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་དབང་གྲགས་པ་འབྱུང་གནས་དང་། སྐུ་མཆེད་དབང་ཀུན་དགའ་ལེགས་ཀྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་པས་ཁོང་ཡབ་མེས་ཀྱི་འཇའ་ས་དང་ལས་ཀ་གནང་སྟེ། རིན་སྤུངས་ཀྱི་རྫོང་དཔོན་མཛད། ད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་ཡིན་ན་དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། དབང་གྲགས་པ་འབྱུང་གནས་ཕག་གྲུའི་དབང་གྲགས་པ་འབྱུང་གནས་དང་། སྐུ་མཆེད་དབང་ཀུན་དགའ་ལེགས་ཀྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་པས། ཁོང་ཡབ་མེས་ཀྱི་འཇའ་ས་དང་ཁོང་ལ་སྔ་མ་ལྟར་གྱི་རིན་སྤུངས་ཀྱི་དེ་ནི་ཡབ་དང་མེས་པོའི་ཐོག་ལ་འཇའ་ས་བྱུང་བ་ནང་ལྟར་དང་ད་ག་ནང་ལྟར་རིན་སྤུངས་རྫོངས་ཀྱི་ལས་ཀ་དེ་མུ་་མཐུད་རིན་སྤུངས་ཀྱི་རྫོང་དཔོན་མཛད་པ་རེད་ཟེར།
  'ong /_kun tu bzang pos dbang grags pa 'byung gnas dang /_sku mched dbang kun dga' legs kyi zhabs la gtugs pas khong yab mes kyi 'ja' sa dang las ka gnang ste/_rin spungs kyi rdzong dpon mdzad/_da kun tu bzang pos yin na dbang grags pa rgyal mtshan/_dbang grags pa 'byung gnas phag gru'i dbang grags pa 'byung gnas dang /_sku mched dbang kun dga' legs kyi zhabs la gtugs pas/_khong yab mes kyi 'ja' sa dang khong la snga ma ltar gyi rin spungs kyi de ni yab dang mes po'i thog la 'ja' sa byung ba nang ltar dang da ga nang ltar rin spungs rdzongs kyi las ka de mu mthud rin spungs kyi rdzong dpon mdzad pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་སྐབས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པ་ཀུན་མཁྱེན་སངས་རྒྱས་འཕེལ་དང་། གོ་བོ་རམ་འབྱམས་པ་བསོད་ནམས་སེང་གེ་གཉིས་དང་མཆོད་ཡོན་དུ་འབྲེལ་ཏེ་སྐྱེད་མོས་ཚལ་གྱི་དགོན་པར་བཤད་གྲྭ་བཙུགས་ཤིང་། རྟ་ནག་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་དགོན་པ་འདེབས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་མཛད།ཟེར།
  de'i skabs dpal ldan sa skya pa'i ring lugs 'dzin pa kun mkhyen sangs rgyas 'phel dang /_go bo ram 'byams pa bsod nams seng ge gnyis dang mchod yon du 'brel te skyed mos tshal gyi dgon par bshad grwa btsugs shing /_rta nag thub bstan rnam rgyal gyi dgon pa 'debs pa'i mthun rkyen mdzad/zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ཁོང་གིས་དེ་ཡིན་ན། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་གཅིག་གི་ད་རིན་སྤུངས་རྫོང་དཔོན་གནང་བའི་སྐབས་ལ་གང་གནང་བ་རེད་ཟེར་ན།
  da de khong gis de yin na/_kun tu bzang pos gcig gi da rin spungs rdzong dpon gnang ba'i skabs la gang gnang ba red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨ་ནི་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པ། དེ་ནི་ས་སྐྱའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པ་དེ་ནི་ཀུན་མཁྱེན་སངས་རྒྱས་འཕེལ་དང་གོ་བོ་རམ་པ། ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམ་པ་བསོད་ནམས་སེང་གེ་ལ་ཨ་ནི་མཆོད་ཡོན་གྱི་འབྲེལ་བྱས་རེད་པ། འབྲས་ཡུལ་སྐྱེད་མོས་ཚལ་གྱི་དགོན་པར། དགོན་པའི་ནང་ལ་བཤད་གྲྭ་བཙུགས་པ་རེད་པ། བཤད་གྲྭ་བཙུགས་ད་ག་ནང་ལྟར་རྟ་ནག་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་དགོན་པ་ལ་ཡིན་ན་རྟ་ནག ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་ཟེར་ཡས་དེ་ལ་རྟ་ནག་ཁོ་ཡོད་པའི་ཨེ་ས་ལུགས་དགོན་པ་ཆེ་ཤོས་གཅིག་རེད། དེའི་དགོན་པོ་དེར་མཐུན་རྐྱེན་ཡིན་ནའི་མཛད་པ་རེད། ཟེར།
  a ni dpal ldan sa skya pa'i ring lugs 'dzin pa/_de ni sa skya'i ring lugs 'dzin pa de ni kun mkhyen sangs rgyas 'phel dang go bo ram pa/_kun mkhyen go ram pa bsod nams seng ge la a ni mchod yon gyi 'brel byas red pa/_'bras yul skyed mos tshal gyi dgon par/_dgon pa'i nang la bshad grwa btsugs pa red pa/_bshad grwa btsugs da ga nang ltar rta nag thub bstan rnam rgyal gling dgon pa la yin na rta nag_thub bstan rnam rgyal gling zer yas de la rta nag kho yod pa'i e sa lugs dgon pa che shos gcig red/_de'i dgon po der mthun rkyen yin na'i mdzad pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་སྲས་དོན་གྲུབ་རྡོ་རྗེས་གཞི་ཀ་བསམ་གྲུབ་རྩེའི་རྫོང་དཔོན་གྱི་ལས་ཀ་བཟུང་བ་དང་། ཨ་དེ་ནི་སྲས་དོན་གྲུབ་རྡོ་རྗེས་གཞི་ཀ་བསམ་གྲུབ་རྩེའི་ལས་ཀ་བཟུང་བ་དང་། མ་སངས་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེས་ཆུ་རྟ་སྤྱི་ལོ་མ་སངས་ཆུ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ཞུ་ཡས་དེ་ཆུ་རྟ་སྤྱི་ལོ་༡༤༦༢ལོར་འཁྲུངས་བ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  'ong sras don grub rdo rjes gzhi ka bsam grub rtse'i rdzong dpon gyi las ka bzung ba dang /_a de ni sras don grub rdo rjes gzhi ka bsam grub rtse'i las ka bzung ba dang /_ma sangs mtsho skyes rdo rjes chu rta spyi lo ma sangs chu skyes rdo rje zhu yas de chu rta spyi lo 1462lor 'khrungs ba de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ས་དེའི་དཔུང་སྟོབས་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ནི་ད་རིན་སྤུངས་པ་ད་དཔུང་སྟོབས་ལ་བརྟེན་ནས་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། ཡར་ཀླུངས་མཁར་ཐོག་གི་རྫོང་བཟུང་ཞིང་། ཟེར། ཡར་ཀླུངས་ཟེར་ན་ད་རྦད་དེ་ལྷོ་ཁ་ངོགས་པ་བྱས་ནས། ཨ་ནི་ཡར་ཀླུངས་མཁར་ཐོག་གི་རྫོང་བཟུང་ཞིང་། 
  sa de'i dpung stobs la brten nas de ni da rin spungs pa da dpung stobs la brten nas ga re byas pa red zer na/_yar klungs mkhar thog gi rdzong bzung zhing /_zer/_yar klungs zer na da rbad de lho kha ngogs pa byas nas/_a ni yar klungs mkhar thog gi rdzong bzung zhing /_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྣེ་གདོང་སྡེ་སྲིད་དང་སྤྱན་སྔ་དཔལ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག སྣེ་གདོང་སྡེ་སྲིད་དང་། སྤྱན་སྔ་དཔལ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་སྐུ་གཤེགས་ཁར་གདུང་སྲས་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པ་དགུང་ལོ་གསུམ་ལས་མ་སོན་པས་སྤྱན་སྔའི་ཁུར་བཞེས་དང་ཟེར།
  sne gdong sde srid dang spyan snga dpal ngag gi dbang phyug_sne gdong sde srid dang /_spyan snga dpal ngag gi dbang phyug sku gshegs khar gdung sras ngag dbang bkra shis grags pa dgung lo gsum las ma son pas spyan snga'i khur bzhes dang zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐབས་དེ་དུས་ད་ཨེ་སྣེ་གདོང་ལ་ཆ་བཞག་ནའི་ཨ་སྤྱན་སྔ་བ་དཔལ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་སྐུ་གཤེགས་པ་དང་དེ་ནི་གདུང་སྲས་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པ་ཡིན་ན་དགུང་ལོ་གསུམ་ལས་མ་ལོན་པ་དེ་ནི། ཨ་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས། སྣེ་གདོང་གི་གཅིག་གི་གདུང་སྲས་སོགས་ཉག་ཕྲ་བའི་གནས་དུས་ཙམ་པའི་ཁ་གཏུག་ལ། དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་ད་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ལར་རྒྱ་མི་འཕྱུག་པ་སྤྱན་སྔ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་མཛད་རྒྱུ་ཞལ་བཞེས་ལྟར། སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ལ་རྒྱ་དེ་ནི་མི་འཕྱུག་པ་སྤྱན་སྔ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས། མཛད་རྒྱུ་ཡིན་ན་ཞལ་བཞེས་པ་རེད་ཟེར།
  skabs de dus da e sne gdong la cha bzhag na'i a spyan snga ba dpal ngag gi dbang phyug sku gshegs pa dang de ni gdung sras ngag gi dbang phyug _ngag dbang bkra shis grags pa yin na dgung lo gsum las ma lon pa de ni/_a gang zer dgos red pas/_sne gdong gi gcig gi gdung sras sogs nyag phra ba'i gnas dus tsam pa'i kha gtug la/_de ni skabs de dus da sde srid kyi lar rgya mi 'phyug pa spyan snga chos kyi grags pas mdzad rgyu zhal bzhes ltar/_skabs de dus de ni sde srid kyi la rgya de ni mi 'phyug pa spyan snga chos kyi grags pas/_mdzad rgyu yin na zhal bzhes pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ངག་གི་དབང་པོ་སྐུ་གཤེགས་རྗེས། གདུང་བརྒྱུད་སྐུ་ན་ཆེས་ཕྲ་བས་ཕོ་བྲང་སྣེའུ་གདོང་རྩེར་དཔོན་ཚབ་ཀྱི་ཐེལ་གཏོང་སྟེ་ཟེར། ད་སྐབས་དེ་དུས་ད་གདུང་སྲས་དགུང་ལོ་ཆུང་ཆུང་བྱེད་དུས་ཙམ་པ། ད་སྲིད་འཛིན་པ་གནང་ཡས་དང་དེ་འདྲས་ཀྱི་གཅིག་གི་ཁུར་ཟེར་ན། ནུས་པ་འདྲ་པོ་དེ་མེད་པ་བྱེད་དུས་ཙམ་པ་དེའི་ཁ་གཏུག་དེར་དཔོན་ཚབ་ཐེལ་གཏོང་ཟེར་ཡས་གཅིག་ད་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས།
  de ni ngag gi dbang po sku gshegs rjes/_gdung brgyud sku na ches phra bas pho brang sne'u gdong rtser dpon tshab kyi thel gtong ste zer/_da skabs de dus da gdung sras dgung lo chung chung byed dus tsam pa/_da srid 'dzin pa gnang yas dang de 'dras kyi gcig gi khur zer na/_nus pa 'dra po de med pa byed dus tsam pa de'i kha gtug der dpon tshab thel gtong zer yas gcig da gang zer dgos red pas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྣེ་གདོང་གི་དཔེར་ན། ཨེ་ཁྲི་དཔོན་གྱི་ཚབ་དེ་དཔོན་ཚབ་ཐེལ་གཏོང་ཟེར་ཡས་གཅིག་བྱུང་བ་རེད་ཟེར། དཔོན་ཚབ་ཐེལ་གཏོང་ཟེར་ཡས་གཅིག ལྕགས་ཕག་སྤྱི་ལོ་༡༤༩༡ནས་ལོ་དགུའི་རིང་རིན་སྤུངས་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེས་དཔོན་ཚབ་ཐེལ་གཏོང་ཞེས་བྱ་བ་མཛད་པ་དོན་ལ་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་སྲིད་ཀྱི་ཁ་ལོ་བསྒྲུར།ཟེར།
  sne gdong gi dper na/_e khri dpon gyi tshab de dpon tshab thel gtong zer yas gcig byung ba red zer/_dpon tshab thel gtong zer yas gcig_lcags phag spyi lo 1491nas lo dgu'i ring rin spungs mtsho skyes rdo rjes dpon tshab thel gtong zhes bya ba mdzad pa don la phag mo gru pa'i srid kyi kha lo bsgrur/zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་སྐབས་སུ་དོན་དུ་བྱས་ན། དཔོན་ཚབ་ཐེལ་གཏོང་ཟེར་ནའི་གང་ལྟར་ཁྱོན་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་སྣེ་གདོང་པས་རྦད་དེ་གདུང་སྲས་ཚོ་སྐུ་ན་ཕྲ་བའི་ཁ་གཏུག་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེ་ནི་རིན་སྤུངས་དེའི་གི་གང་ཟེར། མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེས་དཔོན་ཚབ་རིན་སྤུངས་དཔོན་ཚབ་ཐེལ་གཏོང་ཟེར་མཁན་དེ། ལོ་དགུའི་ནང་ལ་མཛད་ན་ཡང་དོན་ལ་ཕག་མོ་གྲུ་པས་སྲིད་ཀྱི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་རིན་སྤུངས་བསྒྱུར་དེ་ནི་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད། ཟེར།
  de'i skabs su don du byas na/_dpon tshab thel gtong zer na'i gang ltar khyon skabs de dus de ni sne gdong pas rbad de gdung sras tsho sku na phra ba'i kha gtug la cha bzhag na/_de ni rin spungs de'i gi gang zer/_mtsho skyes rdo rjes dpon tshab rin spungs dpon tshab thel gtong zer mkhan de/_lo dgu'i nang la mdzad na yang don la phag mo gru pas srid kyi kha lo bsgyur rin spungs bsgyur de ni de 'dras gcig red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རིན་སྤུངས་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེས་དཔོན་ཚབ་ཐེལ་གཏོང་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་རིང་ཕག་གྲུའི་བློན་པོ་གཞན་ལ་གྲོས་འདྲི་སོགས་མེད་པར་རང་འདོད་ཁོ་ནས། སྲིད་དབང་བསྒྱུར་པར་བརྟེན། མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་དེ་ནི་དཔོན་ཚབ་ཐེལ་གཏོང་བྱེད་པའི་ཁ་གཏུག་ལ་དེ་ནི་ཕག་གྲུའི་བློན་པོ་ད་དེ་ནི་མང་པོ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཨོའོ་དེ་ཚོ་ལ་ཁྱོན་ནས་ཨེ་གྲོས་ཐོག་ལ་མེད་པ་སོ་སོས་ཁོ་ནས་རང་འདོད་ཁོ་ནས་སྲིད་དབང་བསྒྱུར། བསྐྱངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ནི། ཕག་གྲུའི་བློན་པོ་གཞན་དག་རྣམས་མ་མགུ་བས་སྡེ་གཟར་ཡང་ཡང་བྱུང་།
  rin spungs mtsho skyes rdo rjes dpon tshab thel gtong dbang bsgyur byed ring phag gru'i blon po gzhan la gros 'dri sogs med par rang 'dod kho nas/_srid dbang bsgyur par brten/_mtsho skyes rdo rje de ni dpon tshab thel gtong byed pa'i kha gtug la de ni phag gru'i blon po da de ni mang po yod pa la sogs pa o'o de tsho la khyon nas e gros thog la med pa so sos kho nas rang 'dod kho nas srid dbang bsgyur/_bskyangs pa la brten nas de ni/_phag gru'i blon po gzhan dag rnams ma mgu bas sde gzar yang yang byung /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ཕག་གྲུའི་བློན་པ་ཨོ་གཞན་དག་ཡིན་ནའི་བློ་ལ་འབབ་པ་མ་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི། ཕན་ཚུན་གྱི་ད་ནང་འཁྲུང་བཟོ་འདྲ་སྡེ་གཟར་དེ་འདྲས་དེ་ནི་དམག་འཁྲུག་དེ་འདྲས་ཡིན་ནའི་ཡང་ཡང་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  de ni phag gru'i blon pa o gzhan dag yin na'i blo la 'bab pa ma byung ba'i rkyen gyis de 'dras yin dus tsam pa de ni/_phan tshun gyi da nang 'khrung bzo 'dra sde gzar de 'dras de ni dmag 'khrug de 'dras yin na'i yang yang byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རིན་་སྤུངས་པའི་དཔུང་སྟོབས་ལ་འགྲན་མ་ཐུབ་མ་བྱུང་བས་འོང་། དེ་འདྲས་ཀྱི་ད་སྡེ་གཟར་ཡང་ཡང་བྱུང་པ་ཡིན་ནའི་དེ་ནི་དེ་རིན་སྤུངས་ཀྱི་དཔུང་སྟོབས་དེ་ཆེ་དེ་འདྲ་པོ་ཆེ་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ་གཞན་དག་གས་༼གིས༽འགྲན་མ་ཐུབ་པ་བྱས་བྱས། དེ་ནི་རིན་སྤུངས་པའི་སྟོབས་ཤུགས་དེ་དེ་ནི་ཇེ་ཆེར་སོང་བས་ལས། དེ་ནི་ཇེ་ཆེར་སོང་ཞིང་། དེ་ནི་དབུས་གཙང་ཡོངས་ལ་་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་པའི་རྨང་གཞི་ཆགས། བྱས་ཙང་དེ་ནི་སྟོབས་ཤུགས་དེ་འདྲས་རིམ་པས་རིམ་པས་ཇེ་ཆེར་ཕྱིན་ནས། རེད་པ། སོ་སོའི་ཁ་གཏད་དེ་ཚོ་རིམ་པས་རིམ་པས་མེད་པ་བཟོས་བྱས། ཨ་ནི་སོ་སོའི་དཔུང་ཤུགས་དེ་ཆེ་རུ་ཇེ་ཆེར་ཇ་ཆེར་ཕྱིན་ཤིང་དེ་ནི་མཐའ་མ་དེ་ནི་དབུས་གཙང་ཡོངས་པ་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་པའི་དེ་ནི་རྨང་གཞི་དེ་འདྲས་ཆགས་པ་རེད་ཟེར།
  rin spungs pa'i dpung stobs la 'gran ma thub ma byung bas 'ong /_de 'dras kyi da sde gzar yang yang byung pa yin na'i de ni de rin spungs kyi dpung stobs de che de 'dra po che 'gro dus tsam pa gzhan dag gas (gis)'gran ma thub pa byas byas/_de ni rin spungs pa'i stobs shugs de de ni je cher song bas las/_de ni je cher song zhing /_de ni dbus gtsang yongs la dbang bsgyur byed thub pa'i rmang gzhi chags/_byas tsang de ni stobs shugs de 'dras rim pas rim pas je cher phyin nas/_red pa/_so so'i kha gtad de tsho rim pas rim pas med pa bzos byas/_a ni so so'i dpung shugs de che ru je cher ja cher phyin shing de ni mtha' ma de ni dbus gtsang yongs pa dbang bsgyur byed thub pa'i de ni rmang gzhi de 'dras chags pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་ལྷག་པར་རིན་སྤུངས་པའི་བརྟེན་ཡུལ་ཀརྨ་ཞྭ་དམར་བ་ཆོས་གྲགས་ཡེ་ཤེས་དང་། ཟེར། ལྷག་པར་དེ་ནི་རིན་སྤུངས་པས་བརྟེན་ཡུལ་རེད་པ་ཀརྨ་ཞྭ་དམར་ཆོས་གྲགས་ཡེ་ཤེས་དང་། ཀརྨ་ཞྭ་ནག་པ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་ཞེན་གྱི་དབང་དུ་སོང་སྟེ། ཟེར། སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་ཞྭ་དམར་པ་ཆོས་གྲགས་ཡེ་ཤེས་དང་ཞྭ་ནག་པ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་ཞེན་གྱིས། ད་ཁོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ཕྱོགས་ཞེན་ད་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཕྱོགས་ཞེན་དབང་དུ་སོང་ནས། དགེ་ལུགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པ་རྩེད་ཐང་ནས་ཚོགས་པར་རྩེད་ཐང་ཚོགས་པར་ཞྭ་སེར་སྤངས་ནས། ཞྭ་མོ་དམར་པོ་གྱོན་པའི་ཁྲིམས་བསྒྲགས་པ་དང་། ཟེར།
  'ong lhag par rin spungs pa'i brten yul karma zhwa dmar ba chos grags ye shes dang /_zer/_lhag par de ni rin spungs pas brten yul red pa karma zhwa dmar chos grags ye shes dang /_karma zhwa nag pa chos grags rgya mtsho'i thugs zhen gyi dbang du song ste/_zer/_skabs de dus de ni zhwa dmar pa chos grags ye shes dang zhwa nag pa chos grags rgya mtsho'i thugs zhen gyis/_da khong rnam gnyis kyi grub mtha' phyogs zhen da bka' brgyud pa'i phyogs zhen dbang du song nas/_dge lugs pa'i grub mtha' 'dzin pa rtsed thang nas tshogs par rtsed thang tshogs par zhwa ser spangs nas/_zhwa mo dmar po gyon pa'i khrims bsgrags pa dang /_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྩེད་ཐང་ཚོགས་པ་ཟེར་མཁན་གཅིག་ཡོའོ་རེད་པ། ཚོགས་གཅིག་ཟེར་ཡས་ཀྱི་ནང་ཚན་རྩེད་ཐང་ཚོགས་པ་ཟེར་ཡས་དེ་་ཡིན་ན། ཞྭ་སེར་སྤངས་ནས་དགེ་པ་རེད་དའི་དགེ་པ་ཟེར་མཁན་དེ། དཔེར་ཆ་བཞག་ན་ཞྭ་སེར་གྱི་བསྟན་པ་ཟེར་ཡས་དེ་ཞྭ་མོ་དེ་སེར་པོ་གཅིག་གྱོན་གྱི་ཡོའོ་རེད་པ། ཡིན་ན་དེ་ནི་་ཞྭ་སེར་སྤངས་ནས་ཞྭ་མོ་དམར་པོ་གྱོན་དགོས་པའི་དེ་ནི། ཁྲིམས་བསྒྲགས་པ་དང་ཟེར། གཙོ་བོ་དཔེར་ན་དེ་ནི་དགེ་ལུགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་དེ་བཞག་ནས་དཔེར་ན། བཀའ་བརྒྱུད་པའི་གྲུབ་མཐའ་བྱེད་དགོས་ཡས་ཟེར་ཡས་དེ། དེ་འདྲས་ཀྱི་ཁྲིམས་བསྒྲགས་པ་རེད་ཟེར།
  rtsed thang tshogs pa zer mkhan gcig yo'o red pa/_tshogs gcig zer yas kyi nang tshan rtsed thang tshogs pa zer yas de yin na/_zhwa ser spangs nas dge pa red da'i dge pa zer mkhan de/_dper cha bzhag na zhwa ser gyi bstan pa zer yas de zhwa mo de ser po gcig gyon gyi yo'o red pa/_yin na de ni zhwa ser spangs nas zhwa mo dmar po gyon dgos pa'i de ni/_khrims bsgrags pa dang zer/_gtso bo dper na de ni dge lugs pa'i grub mtha' de bzhag nas dper na/_bka' brgyud pa'i grub mtha' byed dgos yas zer yas de/_de 'dras kyi khrims bsgrags pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་རྟ་སྤྱི་ལོ་༡༤༩༨ནས་བཟུང་སྟེ་ལྷ་ས་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོར། ད་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་དེ་ཙམ་མ་སླེབས་པའི་བར་ལ། རྩེད་ཐང་ཚོགས་པ་ལ་ཆ་བཞག་ནའི་ཞྭ་མོ་སེར་པོ་གྱོན་མི་ཆོག་པ་དེ་ནི་ཞྭ་མོ་དམར་པོ་གྱོན་དགོས་ཡས་ཀྱི་དེ་ནི་ཁྲིམས་བསྒྲགས་པ་དང་། དེ་ཙམ་མ་ཟད་པའི་ལྷ་ས་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོར་ཡིན་ནའི་སྔར་ཡིན་ན། སེ་འབྲས་དགའ་གསུམ་གྱི་དེ་ནི་མུ་མཐུད་གཞུག་མོས་བྱས་བྱས་དེ་འདྲས་རེད། གཙོ་བོ་ཐོག་ནས་ད་སེ་འབྲས་དགའ་གསུམ་བྱས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་མང་པོ་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་པཱ། དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི། ཁོང་གིས་ཡིན་ན་གང་འདྲས་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན།
  rab byung brgyad pa'i sa rta spyi lo 1498nas bzung ste lha sa smon lam chen mor/_da skabs de dus de ni de tsam ma slebs pa'i bar la/_rtsed thang tshogs pa la cha bzhag na'i zhwa mo ser po gyon mi chog pa de ni zhwa mo dmar po gyon dgos yas kyi de ni khrims bsgrags pa dang /_de tsam ma zad pa'i lha sa smon lam chen mor yin na'i sngar yin na/_se 'bras dga' gsum gyi de ni mu mthud gzhug mos byas byas de 'dras red/_gtso bo thog nas da se 'bras dga' gsum byas pa de 'dras kyi dgon sde khag mang po nas phebs kyi yo'o red pA/_de 'dras yin dus tsam pa de ni/_khong gis yin na gang 'dras byas pa red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེས་ཡིན་ན་རྦད་དེ་ལྷ་ས་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོར་ལ་ཡིན་ནའི་དེ་ནི་སེ་འབྲས་ཀྱི་དགེ་འདུན་ཚོ་ཡིན་ནའི་གཞུག་མ་ཆོག་པ་དེ་ནི་ཁྲིམས་དེ་འདྲས་བཟོས་པ་རེད། ཟེར།
  mtsho skyes rdo rjes yin na rbad de lha sa smon lam chen mor la yin na'i de ni se 'bras kyi dge 'dun tsho yin na'i gzhug ma chog pa de ni khrims de 'dras bzos pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བཟོས་པ་ཟེར་ནའི། བཟོས་ནས་ད་ལོ་ཉི་ཤུའི་རིང་ལ་ཡིན་ན། དེ་ནས་ལོ་ཉི་ཤུའི་རིང་ལ་ལྷ་སའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་བཀའ་བརྒྱུད་པ་དང་། ས་སྐྱ་པ་སོགས་དགོན་ཁག་གི་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་ཨེ་དེའི་རིང་ལོ་ཉི་ཤུ་ཙམ་གཅིག་གི་རིང་། ཉེ་འདབས་ཀྱི་བཀའ་བརྒྱུད་པ་དང་། ས་སྐྱ་པ་སོགས་དགོན་ཁག་གི་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་ལྷ་ས་སྨོན་ལམ་འོང་། ལྷ་སའི་སྨོན་ལམ་ཚོགས་པ་དང་། སོགས་བཀའ་དགེ་གྲུབ་མཐའི་འཐེན་འཁྱེར་གྱིས་དབུས་གཙང་ཡོངས་ལ་མི་བདེ་པ་ཆེན་པོ་མང་པོ་བྱུང་བ་མ་ཟད། ཟེར་ན།
  bzos pa zer na'i/_bzos nas da lo nyi shu'i ring la yin na/_de nas lo nyi shu'i ring la lha sa'i nye 'dabs kyi bka' brgyud pa dang /_sa skya pa sogs dgon khag gi dge 'dun pa tshos e de'i ring lo nyi shu tsam gcig gi ring /_nye 'dabs kyi bka' brgyud pa dang /_sa skya pa sogs dgon khag gi dge 'dun pa tshos lha sa smon lam 'ong /_lha sa'i smon lam tshogs pa dang /_sogs bka' dge grub mtha'i 'then 'khyer gyis dbus gtsang yongs la mi bde pa chen po mang po byung ba ma zad/_zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་སྐབས་དེ་དུས་དེ་འདྲས་བྱེད་དུས་ཙམ་པ། ལོ་ཉི་ཤུའི་རིང་ལ་དེ་ནི་ལྷ་སའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོར་ཡིན་ནའི་དགེ་ལུགས་པ་གཞུག་མ་ཐུབ་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་ནི་བཀའ་བརྒྱུད་དང་། དགེ་ལུགས་པའི་བར་པ་ཡིན་ན་དེ་ནི་ཕྱོགས་ཞེན་གྱི་རྦད་དེ་འཐབ་རྩོད་ཡིན་ནའི་འཐེན་འཁྱེར་གྱི་ཡིན་ནའི་ཞེ་དྲག་མང་པོ་བྱུང་། བྱུང་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི། ཨེ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཕྱོགས་ཡིན་ནའི་རེད། དགེ་ལུགས་ཕྱོགས་ཡིན་ནའི་རེད། དེ་ཚོ་གཉིས་བཀའ་དགེ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་དེ་ནི་དམག་འཁྲུག་རྒྱག་ཡས་ལ་སོགས་པ། ཨ་ནི་དབུས་གཙང་ཡོངས་ལ་དེ་ནི། མི་བདེ་བ་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  da skabs de dus de 'dras byed dus tsam pa/_lo nyi shu'i ring la de ni lha sa'i smon lam chen mor yin na'i dge lugs pa gzhug ma thub pa la sogs pa de 'dras kyi de ni bka' brgyud dang /_dge lugs pa'i bar pa yin na de ni phyogs zhen gyi rbad de 'thab rtsod yin na'i 'then 'khyer gyi yin na'i zhe drag mang po byung /_byung yong dus tsam pa de ni/_e bka' brgyud pa'i phyogs yin na'i red/_dge lugs phyogs yin na'i red/_de tsho gnyis bka' dge gnyis kyi phyogs la de ni dmag 'khrug rgyag yas la sogs pa/_a ni dbus gtsang yongs la de ni/_mi bde ba mang po byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་སྡེ་སྲིད་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་སྲིད་འབྱོར་ཇེ་སྡུག་ཇེ་ཞན་དུ་འགྲོ་བ་ལས་ཕན་པ་གང་ཡང་བྱུང་མེད། དེ་ཙམ་མ་ལབ་པའི་ད། སྡེ་སྲིད་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་དེ་ནི་སྲིད་ཀྱི་འབྱོར་པ་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཇེ་སྡུག་ཇེ་ཞན་དུ་འགྲོ་བ་ལས་དེ་ནི་ཕན་པ་དེ་འདྲས་བྱུང་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར།
  e sde srid phag mo gru pa'i srid 'byor je sdug je zhan du 'gro ba las phan pa gang yang byung med/_de tsam ma lab pa'i da/_sde srid phag mo gru pa'i de ni srid kyi 'byor pa la cha bzhag na/_je sdug je zhan du 'gro ba las de ni phan pa de 'dras byung yo'o ma red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཅིག་ནས་སྐབས་དེ་དུས་གཙོ་བོ་རྦད་དེ་རིན་སྤུངས་བ་དབང་བསྒྱུར་བྱས་ནས་རེད་པ། སྡེ་སྲིད་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་སྲིད་འབྱོར་དེ་དེ་ཡིན་ན། འོང་ཇེ་སྡུག་ཇེ་ཞན་ལ་ཕྱིན་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར། 
  gcig nas skabs de dus gtso bo rbad de rin spungs ba dbang bsgyur byas nas red pa/_sde srid phag mo gru pa'i srid 'byor de de yin na/_'ong je sdug je zhan la phyin pa de 'dras red/_zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཉང་ཁོག་གི་རྫོང་གཞིས་སུ་བཞུགས་ནས་བདག་པོ་རྒྱལ་མཁར་རྩེ་པ་གཟེར་བ་སོགས་ཟེར། དེ་ནི་ཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བདག་པོ་ཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དེ་ནི་སྣེ་གདོང་ཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དེ་ནི་ཉང་ཁོག་གི་རྫོང་གཞིས་སུ་བཞུགས་ནས་བདག་པོ་ཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དེ་ནི། ཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བཞུགས་ནས་དེ་ནི། བདག་པོ་རྒྱལ་མཁར་རྩེ་པ་རྩེ་བ་སོགས་དགྲ་ཐབས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་མཁས་པ་ཟེར། ད་དེ་ཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་མཁན་དེ་གང་འདྲས་རེད། ཟེར། ཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་མཁན་དེ་ད་ལྟ་དེ་གཅིག་རེད་པ། དེ་ཡིན་ན། རིན་སྤུངས་ནོར་བཟང་པའི་སྲས་ཆུང་ཤོས་དེ་རེད་པ། ཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་མཁན་དེ་ཡིན་ན། ཉང་ཁོག་གི་རྫོང་གཞིས་སུ་བཞུགས་ནས། དེ་ནི་བདག་པོ་རྒྱལ་མཁར་རྩེ་པ། རྒྱལ་མཁར་རྩེ་པ་ཟེར་ཡས་དེ་སྐབས་དེ་དུས་རྒྱལ་མཁར་རྩེ་པ་རང་རིན་སྤུངས་ཁོངས་ལ་གཏོགས་ཡོའོ་མ་རེད་པ། ཡིན་ནའི་བདག་པོ་རྒྱལ་མཁར་རྩེ་པ་དེ་ཡིན་ན། རྩེ་པ་ལ་སོགས་དགྲ་ཐབས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་དེ་ནི་རྦད་དེ་དམག་བརྒྱབ་ཡས་ཐོག་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ཡས་ཀྱི་དེ་ན་ཡོངས་གྲགས་ཡིན་ནའི་བྱས་པ་བྱུང་བ་རེད། ཟེར། འོང་དེ་འདྲས་ཀྱི་བཤད་སྲོལ་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  shAky rgyal mtshan gyis nyang khog gi rdzong gzhis su bzhugs nas bdag po rgyal mkhar rtse pa gzer ba sogs zer/_de ni shAky rgyal mtshan gyis bdag po shAky rgyal mtshan gyi de ni sne gdong shAky rgyal mtshan gyi de ni nyang khog gi rdzong gzhis su bzhugs nas bdag po shAky rgyal mtshan gyi de ni/_shAky rgyal mtshan gyis bzhugs nas de ni/_bdag po rgyal mkhar rtse pa rtse ba sogs dgra thabs kyi bya ba la mkhas pa zer/_da de shAky rgyal mtshan zer mkhan de gang 'dras red/_zer/_shAky rgyal mtshan zer mkhan de da lta de gcig red pa/_de yin na/_rin spungs nor bzang pa'i sras chung shos de red pa/_shAky rgyal mtshan zer mkhan de yin na/_nyang khog gi rdzong gzhis su bzhugs nas/_de ni bdag po rgyal mkhar rtse pa/_rgyal mkhar rtse pa zer yas de skabs de dus rgyal mkhar rtse pa rang rin spungs khongs la gtogs yo'o ma red pa/_yin na'i bdag po rgyal mkhar rtse pa de yin na/_rtse pa la sogs dgra thabs kyi bya ba la de ni rbad de dmag brgyab yas thog la shin tu mkhas pa yo'o red zer yas kyi de na yongs grags yin na'i byas pa byung ba red/_zer/_'ong de 'dras kyi bshad srol yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་དུམ་བུ་དེ་འདྲས་བྱས་སོང་། ལགས།
  da de dum bu de 'dras byas song /_lags/