Skip to main content Skip to search
02 Apr 2019
2 min 10 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan and Himalayan Library

"Praising the Horse" is widely known around Zangkar area of Khyungchu in Amdo region.

The song lyrics in this video include the following:

Beautiful region is Dökyé Tang

Beautiful village is Akyi Töma

Beautiful Home is Gar [monk's room]

Beautiful name is Lhamo Döndrup

མདོ་སྨད་ཁྱུང་མཆུའི་ཟངས་དཀར་ཡུལ་གྱི་འབྲོག་པའི་ས་ཆར་དར་ཁྱབ་ཡོད་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་དམངས་གླུའི་རིག་གནས་སྐོར་ལས་འདོ་བར་བསྟོད་པའི་གླུ།

བརྙན་འདིའི་གླུ་ཚིག་གི་ཆ་ཤས་ནི་འདི་ལྟར་ཏེ། ས་ཡག་པ་འདོད་སྐྱེ་ཐང་ན། སྡེ་ཡག་པ་ཨ་སྐྱིད་སྟོད་མ་རེད། སྒར་ཡག་པ་སྒར་བའི་ཁྱིམ་ན། མིང་ཡག་པ་ལྷ་མོ་དོན་འགྲུབ་རེད།

传统藏族牧民民歌 《赞马之歌》在安多邛溪壤噶地区广为流传。

视频中的歌词一部分以如下:

美丽的地区是多结唐

美丽的村庄是阿基夺玛

美丽的家是和尚的家

美丽的名字是拉毛东知

Transcript search
No results found for this search
0 of 0