Skip to main content Skip to search
02 Apr 2019
1 min 55 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan and Himalayan Library

A trio of songs about beauty and togetherness.

མདོ་སྨད་ཟངས་དཀར་ཡུལ་གྱི་འབྲོག་པའི་དམངས་གླུའི་སྐོར་ལས་ཕར་འགྲོ་སླ་ཡང་ཚུར་ཡོང་དཀའ་དང་གླུ་ཁྲོམ་པ་འདུ་སར་ལེན། ཨ་སེར་ཉིས་འགྲོས་བཅས་གླུ་གསུམ།

བརྙན་འདིར་དམངས་གླུ་གསུམ་ཡོད་ལ་སོ་སོའི་ཁ་བྱང་ནི། 1《ཕར་འགྲོ་སླ་ཡང་ཚུར་ཡོང་དཀའ།》2《གླུ་ཁྲོམ་པ་འདུ་སར་ལེན།》3《ཨ་སེར་ཉིས་འགྲོས།》

安多邛溪壤噶地区的传统藏族民歌:去时容易回来难之歌, 聚会之歌,两位美女之歌等三首歌。

视频中的有《去时容易回来难之歌》《聚会之歌》《两位美女之歌》等三首歌.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0