Skip to main content Skip to search
02 Apr 2019
1 min 25 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan and Himalayan Library

This song is commonly performed in the Zangkar area of Khyungchu in Amdo region.

The song lyrics in this video include the following:

By opening the back door,

Saw four golden rails,

Is good omen of tying hundred horses.

མདོ་སྨད་ཁྱུང་མཆུའི་ཟངས་དཀར་ཡུལ་གྱི་འབྲོག་པའི་ས་ཆར་དར་ཁྱབ་ཡོད་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་དམངས་གླུའི་རིག་གནས་སྐོར་ལས་སྒོ་གསུམ་ཕྱེ་པའི་གླུ་ཞེས་པ།

བརྙན་འདིའི་གླུ་ཚིག་གི་ཆ་ཤས་ནི་འདི་ལྟར་ཏེ། ཕྱི་སྒོ་ཕྱེ་པའི་ཡ་རོལ་ན། གསེར་གྱི་ཁ་ར་བཞི་སྤྲོད་ཞིག རྟ་བརྒྱ་འདོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་རེད། ནང་སྒོ་ཕྱེ་པའི་ཡ་རོལ་ན།

在藏族安多邛溪壤噶地区广为流传的传统牧民民歌:开三门之歌。

视频中的歌词一部分以如下:打开后门时,

看到了四个金色的横杆,

是绑百匹马的吉祥之兆。

打开内门时。。。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0