Skip to main content Skip to search
02 Apr 2019
4 min 28 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan and Himalayan Library

A tale of a family beset by a demon.

བདུད་ཀྱིས་བཟུང་བའི་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་གི་གནའ་གཏམ།

བརྙན་འདིར་གནའ་གཏམ་བུ་དགུ་ཚང་ཞེས་པ་བཤད་ཡོད། གནའ་གཏམ་འདིར་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ལ་བུ་དགུ་ཡོད། བུ་ཆེ་བ་དེས་མནའ་མ་ཁྱད་འཕགས་ཅན་ཞིག་བླངས་མོད། ཁོ་ཚོའི་ཨ་མ་ནི་འདྲེ་ཞིག་ཡིན་པས་བུ་དག་རེ་རེ་བཞིན་བསད་དེ་ཟོས། མཐར་བུ་ཆུང་བར་ཐུག་དུས་མནའ་མས་རོགས་བྱས་ཏེ་འདྲེ་བཏུལ་བ་བརྗོད་ཡོད།

被恶魔困扰家庭的民间故事。

这段视频介绍 《九兄弟》的民间故事。 故事主要内容是 -在一个家庭里有九个儿子,大儿子的媳妇很能干,他们的母亲是一个恶魔,所以她把自己的儿子们一个接一个地吃了。但新娘帮了最小的儿子斩妖除魔。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0