Skip to main content Skip to search
02 Apr 2019
4 min 39 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan and Himalayan Library

A tale of outwitting evil.

རྒན་མོ་མ་བུ་གསུམ་གྱི་གནའ་གཏམ།

གནའ་གཏམ་འདིར་ཨ་མ་བདུད་མོ་ཞིག་གིས་རང་གི་བུ་དག་རེ་རེ་བཞིན་བདུད་དག་ལ་ཤ་ཁྲལ་མཇལ་བར་བྱས་ཏེ་བསད་པར། མནའ་མ་ལྷ་མོ་ཞིག་ཡོད་པས་བུ་ཆུང་བར་བདུད་འདུལ་ཚུལ་བསླབ་ཏེ་མ་འདུལ་བ་བརྗོད་ཡོད།

这段视频介绍 《三母子》的民间故事。

故事主要内容是 一个鬼母亲为了还恶魔的肉债, 她一个接一个得杀死了自己的儿子。然而一个仙女版的新娘教了最小的儿子如何仙妖除魔。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0