Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 hr 2 min 58 sec
David Germano
Video Overview
Creators: 
Unknown

In a series of over 20 videos, scholars read from and provide oral commentaries on the historical annals written by the Fifth Dalai Lama.

བརྙན་ཐུང་༢༠ལྷག་གི་ནང་དུ་མཁས་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ལ་བཀློག་ནས་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པ།

该章主要论述了噶尔东赞为吐蕃赞波松赞干布,不惜一切代价迎娶文成公主之后藏汉两民族之间建立了生舅关系。并在丰富藏民族文化等方面做出了不可估量的贡献。 该章讲述噶尔东赞的丰功伟绩。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ལེགས་སོ། ད། ད་རེས་འདིའི། འདི་ཞིག་འདུག ཡང་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ཀྱི་ནང་ནས། ད་ཤོག་ལེ་སུམ་ཅུ་ཐམས་པའི་ནང་ལ་ཡ། ཨ་ནི། ཐང་གི་སྲས་མོ་འུན་ཤིང་ཀོང་ཇོ་བོད་ལ་ཡ། ཨ་ནི། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོར། ཨ།གནང་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ། གཏན་འཁེལ་ཚར་དུས། ཨ་ནི། ཨེ། རྒྱ་ནག་གོང་མ་ཞོན་ནས་བུ་མོ་ལ་ཡ། བསླབ་བྱ་གནང་བའི་ཚིག་དུམ་བུ་གཅིག་འདུག
  legs so/_da/_da res 'di'i/_'di zhig 'dug_yang dpyid kyi rgyal mo'i glu dbyangs kyi nang nas/_da shog le sum cu thams pa'i nang la ya/_a ni/_thang gi sras mo 'un shing kong jo bod la ya/_a ni/_bod kyi rgyal po'i btsun mor/_a/gnang rgyu gtan 'khel/_gtan 'khel tshar dus/_a ni/_e/_rgya nag gong ma zhon nas bu mo la ya/_bslab bya gnang ba'i tshig dum bu gcig 'dug
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཨ། དེ་གས་དེ་མར་གཅིག ཀློག་བྱས། ཨ་ནི། ཨ་འགྲེལ་བཤད། ད་སྟབས་བདེ་གཅིག་ཞུ་གི་ཡིན༎
  a/_de gas de mar gcig_klog byas/_a ni/_a 'grel bshad/_da stabs bde gcig zhu gi yin//
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  དེའི་ནང་དེ་འདྲས་ཟེར་འདུག ཀྱེ་མ་བུ་མོ་བདག་ལ་ཚུར་གསོན་དང་༎ བོད་ཅེས་བྱ་བ་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཡུལ༎ ཡུལ་ལ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་དེ་ཡིན་ཏེ༎
  de'i nang de 'dras zer 'dug_kye ma bu mo bdag la tshur gson dang //_bod ces bya ba kha ba can gyi yul//_yul la khyad du 'phags pa de yin te//
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  གངས་རི་རང་བྱུང་མཆོད་རྟེན་ཡ་མཚན་ཅན༎ ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གནས་མཆོག་དམ་པ་ནི༎ མཚོ་བཞི་གཡུ་ཡི་མནྜལ་བཀྲམ་པ་འདྲ༎  ཐང་བཞི་རང་བཞིན་མཆོད་པ་བཤམས་པ་འདྲ༎ ད་འདི། ཨ་ལའི་དེ་ནས་མར། ཚིགས་རྐང་འགའ་ཤས་ཅིག་གི་འགྲེལ་བཤད་དེ་རེད།
  gangs ri rang byung mchod rten ya mtshan can//_lhun gyis grub pa'i gnas mchog dam pa ni//_mtsho bzhi g.yu yi mn+Dal bkram pa 'dra//__thang bzhi rang bzhin mchod pa bshams pa 'dra//_da 'di/_a la'i de nas mar/_tshigs rkang 'ga' shas cig gi 'grel bshad de red/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཨ་ནི། ཨ་ཙི། ད་སྐྱེས་མ། ཟེར་དུས་ཙམ་ནས། བུ་མོ་ཨ་ནི་ཁྱེད་རང་ཚུར་ངར་ཉོན། ཟེར། བོད་ཟེར་མཁན་དེ། ཨ་ནི། ད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཡུལ། གངས་རིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་ལུང་པ་གཅིག་རེད། ཡུལ་དེ་ནི། ཨ་ནི་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་གཅིག་རེད་ཟེར། འོང། ཡུལ་ལ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ། དེ་རེད་ཟེར།
  a ni/_a tsi/_da skyes ma/_zer dus tsam nas/_bu mo a ni khyed rang tshur ngar nyon/_zer/_bod zer mkhan de/_a ni/_da kha ba can gyi yul/_gangs ris yongs su bskor ba'i lung pa gcig red/_yul de ni/_a ni khyad du 'phags pa gcig red zer/_'ong/_yul la khyad du 'phags pa/_de red zer/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཡུལ་ཟེར་དུས། ཡུལ་་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་གཅིག་རེད། ཟེར། གངས་རི་ནི། རང་བྱུང་མཆོད་རྟེན་ཡ་མཚན་ཅན། ཟེར། གངས་རི་ནི་རང་བྱུང། ཨ་ནི་རང་་་་་་་་རང་བྱུང་གི། ཨ་ནི་མཆོད་རྟེན་ནང་བཞིན་གྱི། ཨ་ནི་མཛེས་པོ། ངོ་མཚར་ཆེན་པོ། དེ་འདྲས་ཅིག་ཡོའོརེད།
  kha ba can gyi yul zer dus/_yul khyad du 'phags pa gcig red/_zer/_gangs ri ni/_rang byung mchod rten ya mtshan can/_zer/_gangs ri ni rang byung/_a ni rang rang byung gi/_a ni mchod rten nang bzhin gyi/_a ni mdzes po/_ngo mtshar chen po/_de 'dras cig yo'ored/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  དེ་གས་དེ་ཡང། མིས་བཟོས་པ་མ་ཡིན་་་་་མ་ཡིན་པ། རང་བཞིན་གྱིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི། ཨ་ནི་གནས་མཆོག གནས་ཀྱི་མཆོག་དམ་པ་དེ་འདྲས་ཅིག་རེད། ཟེར།
  de gas de yang/_mis bzos pa ma yin ma yin pa/_rang bzhin gyis lhun gyis grub pa'i/_a ni gnas mchog_gnas kyi mchog dam pa de 'dras cig red/_zer/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  འོང། ད་ག་ནང་བཞིན་དེ་ལ་ཡ། ཨ་ནི་ལུང་པ་དེ་ལ་ཡ། ཨ་ནི་མཚོ་བཞི་ནི་མནྜལ་བཀྲམས་པ་ནང་བཞིན་གྱི། ཨ་ནི་སྙིང་རྗེ་པོ་ཡོའོ་རེད་ཟེར། མ་ཕམ་མཚོ་ལ་སོགས་པའི་མཚོ་བཞི་པོ་དེ།  འོང། ཨ་ནི་ཐང་བཞི་རང་བཞིན་མཆོད་པ་བཤམས་པ་འདྲ། ཟེར།
  'ong/_da ga nang bzhin de la ya/_a ni lung pa de la ya/_a ni mtsho bzhi ni mn+Dal bkrams pa nang bzhin gyi/_a ni snying rje po yo'o red zer/_ma pham mtsho la sogs pa'i mtsho bzhi po de/__'ong/_a ni thang bzhi rang bzhin mchod pa bshams pa 'dra/_zer/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཐང་ཞིམ་པོ་དེ། ཐང་བཞི་ཡོད་པ། དེ་གས་ནི།  ཨ་ནི། རང་བཞིན་གྱི་མཆོད་པ་བཤམས་པ་དང་འདྲ་པོ་ཡོའོ་རེད། ཟེར། འོང་། ད་དེ་ལ། ཐང་བཞི་ཟེར་མཁན་དེ་ལ་ཡ། ག་རེ་གསུང་གི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  thang zhim po de/_thang bzhi yod pa/_de gas ni/__a ni/_rang bzhin gyi mchod pa bshams pa dang 'dra po yo'o red/_zer/_'ong /_da de la/_thang bzhi zer mkhan de la ya/_ga re gsung gi yo'o red zer na/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
   ཨ་ནི་ཆོས་འཁོར་རྒྱལ་མེ་ཏོག་ཐང་དང་།  རེད་པ།  ཨ་ནི་མངའ་རིས་ཀྱི་དཔལ་མོ་ཐང་དང་། ལྕགས་རྩི་གྲི་གུ་ཐང་དང། ཁམས་ཀྱི་གཡེར་མོ་ཐང། ཟེར་ཡས། འོ་ད་ཐང་བཞི་པོ་དེ་གས 
  _a ni chos 'khor rgyal me tog thang dang /__red pa/__a ni mnga' ris kyi dpal mo thang dang /_lcags rtsi gri gu thang dang/_khams kyi g.yer mo thang/_zer yas/_'o da thang bzhi po de gas_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཐང་བཞི་པོ་དེ་ནི། མཆོད་པ་བཤམས་པ་དང་འདྲ་བ་ཡོའོ་རེད། ཟེར་དུས་ཙ་ནས། ཨ་ནི། འདྲ་བ་ཟེར། ཨ་ནི། མཆོད་པ་བཤམས་པ་དེ་དཔེ་བྱས། ཨ། ཐང་བཞི་པོ་དེ་དཔེ་ཅན་ཡིན་ཙང་།  ཨ།དཔེ་རྒྱན་རེད། རྒྱན་དེ་ནི།
  thang bzhi po de ni/_mchod pa bshams pa dang 'dra ba yo'o red/_zer dus tsa nas/_a ni/_'dra ba zer/_a ni/_mchod pa bshams pa de dpe byas/_a/_thang bzhi po de dpe can yin tsang /__a/dpe rgyan red/_rgyan de ni/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  འོ། ཆུ་བོ་བཞི་ཡི་མགོ་བཞི་རང་བཞིན་བྱས། ཆུ་མགོ་བཞི། ཨ་ནི་ད་ཆུ་མགོ་བཞི། ཟེར་དུས།
  'o/_chu bo bzhi yi mgo bzhi rang bzhin byas/_chu mgo bzhi/_a ni da chu mgo bzhi/_zer dus/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
   སྟོད་ཀྱི་གངས་རིན་པོ་ཆེ་ནས། འོང་། རྟ་མཆོག་ཁ་འབབ་དང་། འོང་། གླང་ཆེན་ཁ་འབབ་དང་། སེང་གེ་ཁ་འབབ་དང་། རྨ་བྱ་ཁ་འབབ་བཅས་ནས། ཨ་ནི། ཁ་འབབ་བཞི་པོ་དེ་གས་དི་གི་༼དེ་རྣམས་ཀྱི་༽། ཆུ་བོ་བཞི་ཡི་སྒོ་བཞི་པོ་དེ་གས། ཨ་ནི། བོད་ལ་ཡོའོ་རེད། ཟེར། 
  _stod kyi gangs rin po che nas/_'ong /_rta mchog kha 'bab dang /_'ong /_glang chen kha 'bab dang /_seng ge kha 'bab dang /_rma bya kha 'bab bcas nas/_a ni/_kha 'bab bzhi po de gas di gi (de rnams kyi )/_chu bo bzhi yi sgo bzhi po de gas/_a ni/_bod la yo'o red/_zer/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཨོའོ། ད། རི་མཚོ་ས་གཙང་གངས་རི་གཉན་གྱི་ལྗོངས༎ རི་མཐོ་པོ། ས་གཙང་མ། ཨ་ནི། གངས་རི་དང་གཉན། ཟེར་དུས། ད་ནི། ལྷ་ཀླུ་གཞི་བདག་ལ་སོགས་པའི་གཉན། འོ་དེ་འདྲས་ཀྱིས་ཡོད་པའི། ཨ་ནི་ད་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་པས་ད། གནས་པའི་ཨ་ནི་ལྗོངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  o'o/_da/_ri mtsho sa gtsang gangs ri gnyan gyi ljongs//_ri mtho po/_sa gtsang ma/_a ni/_gangs ri dang gnyan/_zer dus/_da ni/_lha klu gzhi bdag la sogs pa'i gnyan/_'o de 'dras kyis yod pa'i/_a ni da ga re zer dgos red pas da/_gnas pa'i a ni ljongs phun sum tshogs pa de 'dras red/_zer/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  བཀྲ་ཤིས་ཉམས་དགའ་གཡུང་དྲུང་བྲིས་པ་འདྲ༎ བཀྲ་ཤིས་ཞིང་ཉམས་དགའ་བ། ཨ་ནི་གཡུང་དྲུང་གི་རི་མོ་བྲིས་པ་ནང་བཞིན་གྱི་སྙིང་རྗེ་པོ་ཡོའོ་རེད། ཟེར་དུས་ཙམ་ནས་གཡུང་དྲུང་བྲིས་པ་འདྲ། ཟེར་དུས་། ཡང་ཨ། དཔེ་རྒྱན་རེད་པ།
  bkra shis nyams dga' g.yung drung bris pa 'dra//_bkra shis zhing nyams dga' ba/_a ni g.yung drung gi ri mo bris pa nang bzhin gyi snying rje po yo'o red/_zer dus tsam nas g.yung drung bris pa 'dra/_zer dus /_yang a/_dpe rgyan red pa/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  འོང། རྒྱལ་ཁམས་གཞན་གྱི་མི་རྗེ་ལྷ་ཡིས་ནི༎ བྱས་པ་ལ་ནི་ངོ་མཚར་ཆེ་རྒྱུ་མེད། ཨ་ནི། རྒྱལ་ཁམས་གཞན་དག་གི་མི་རྗེ་སྟེ། མིའི་རྗེ་ཟེར་ན། མིའི་རྗེ་བོ་རེད། མིའི་རྗེ་བོ་ཟེར་ན། རྒྱལ་པོ་ལ་ཟེར།
  'ong/_rgyal khams gzhan gyi mi rje lha yis ni//_byas pa la ni ngo mtshar che rgyu med/_a ni/_rgyal khams gzhan dag gi mi rje ste/_mi'i rje zer na/_mi'i rje bo red/_mi'i rje bo zer na/_rgyal po la zer/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  རྒྱལ་ཁམས་གཞན་དག་གི་མིའི་རྗེ་བོ་ནི། ཨ་ནི་ལྷས་བྱས་པ་རེད་ཟེར། ལྷས་བྱས་པ་ལ། རྒྱལ་པོ་ལྷས་ཟེར། རྒྱལ་པོ་མིས། བྱས་པ། རྒྱལ་ཁམས་གཞན་གྱི་མི་རྗེ་དེ། ཨ་ནི་མིས་བྱས་པ་རེད། མིས་རྒྱལ་པོ་བྱས་པ་དེ་ལ། ཨ་ནི་ཧ་ལས་ཡས་གའི་ཡོའོ་མ་རེད། ཟེར། ངོ་མཚེར་ཆེ་ཡས་གའི་ཡོའོ་མ་རེད། ཟེར། ཡིན་ན་ཡང། བོད་ཀྱི་མི་རྗེ་དེ་ནི། ཨ་ནི་ལྷ་ཡི་བྱས་པ་ཡིན་ཙང། དེ་ནི། དེ་འདྲས་ཀྱི་ངོ་མཚར་ཆེན་པོ་རེད། ཟེར།  
  rgyal khams gzhan dag gi mi'i rje bo ni/_a ni lhas byas pa red zer/_lhas byas pa la/_rgyal po lhas zer/_rgyal po mis/_byas pa/_rgyal khams gzhan gyi mi rje de/_a ni mis byas pa red/_mis rgyal po byas pa de la/_a ni ha las yas ga'i yo'o ma red/_zer/_ngo mtsher che yas ga'i yo'o ma red/_zer/_yin na yang/_bod kyi mi rje de ni/_a ni lha yi byas pa yin tsang/_de ni/_de 'dras kyi ngo mtshar chen po red/_zer/__
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  མཐའ་བཞིའི་རྒྱལ་པོ་ཀུན་གྱིས་ལེགས་པར་བཀུར༎ ཟེར།མཐའ་བཞིའི་རྒྱལ་པོ་ཀུན། ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ཀྱི། ཕྱོགས་བཞིའི་རྒྱལ་པོ་ཚང་མ་ལོགས་ཀྱིས། ཨ་ནི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ། ལེགས་པར་བཀུར་བསྟི་བྱེད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད། ཟེར། 
  mtha' bzhi'i rgyal po kun gyis legs par bkur//_zer/mtha' bzhi'i rgyal po kun/_phyogs bzhi mtshams brgyad kyi/_phyogs bzhi'i rgyal po tshang ma logs kyis/_a ni bod kyi rgyal po la/_legs par bkur bsti byed kyi yo'o red/_zer/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ནི༎ བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་སྤྲུལ་པ་མིག་དྲུག་ལྡན༎ འོ་ད། ཨ་ནིའི། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་ནི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རེད། དེའི་ཆོས་་་་་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དེ། ཨ་ནི་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ཞེས་འབོད་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དེ། གང་གྲས་ཅིག་ཡོའོ་རད། ཟེར་ན་ཟེར། རེད་པཱ། བྱང་ཆུབ་སེམས་པ་མིའི་སྤྲུལ་པ་རེད། ཟེར། 
  chos kyi rgyal po srong btsan sgam po ni//_byang chub sems pa'i sprul pa mig drug ldan//_'o da/_a ni'i/_chos kyi rgyal po/_bod kyi rgyal po de ni chos kyi rgyal po red/_de'i chos srong btsan sgam po/_chos kyi rgyal po de/_a ni srong btsan sgam po zhes 'bod pa'i chos kyi rgyal po de/_gang gras cig yo'o rad/_zer na zer/_red pA/_byang chub sems pa mi'i sprul pa red/_zer/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཨཱ། མིག་དྲུག་དང་ལྡན་པ་རེད་ཟེར། མིག་དྲུག་ལ་ཡ། ག་རེ་གསུངས་ཀྱི་ཡོའོ་རས་ཟེར་ན།
  A/_mig drug dang ldan pa red zer/_mig drug la ya/_ga re gsungs kyi yo'o ras zer na/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཨ་ནི། ད་འདི། རྒྱལ་པོའི་ད་མིག་དྲུག་གི་ཡོན་ཏན་དེ་ལ་ཆོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་། ཨ་ནི་ཁྲིམས་ཀྱི་ཡན་ཏན་དང་། དམག་གི་ཡོན་ཏན་དང་།  སྒྱུ་རྩལ་དང་། ཨ་ནི། ཨོའོ་ངག་སྨྲ་བ་ལ་མཁས་པ་དང་། བློ་གསལ་བ་དེ་འདྲས་ཅིག་གི་ད། མི་ཨ་ནི། དྲུག་གི་ཡོན་ཏན་ནང་བཞིན། འོང། མི་དྲུག་གི་ཡོན་ཏན་མི་གཅིག་གི་སྒང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན། འོ་ད་དེ་འདྲས་ཅིག་གི་ཨ་ནི་སྤྲུལ་པ་མིག་དྲུག་ལྡན། ཟེར་ཡས་དེ། འོ་ད་འདུག་བཟོ་བྱས། འོང། ཡོན་ཏན་དེ་འདྲས་དང་ལྡན་པ། དེ་ལྟ་བུའི་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་པོ་ཅིག་རེད་ཟེར།
  a ni/_da 'di/_rgyal po'i da mig drug gi yon tan de la chos kyi yon tan dang /_a ni khrims kyi yan tan dang /_dmag gi yon tan dang /__sgyu rtsal dang /_a ni/_o'o ngag smra ba la mkhas pa dang /_blo gsal ba de 'dras cig gi da/_mi a ni/_drug gi yon tan nang bzhin/_'ong/_mi drug gi yon tan mi gcig gi sgang la yod pa nang bzhin/_'o da de 'dras cig gi a ni sprul pa mig drug ldan/_zer yas de/_'o da 'dug bzo byas/_'ong/_yon tan de 'dras dang ldan pa/_de lta bu'i yon tan dpag tu med pa dang ldan pa'i rgyal po cig red zer/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  དེ་ནས་ཨ་ནི་འདུག་བཟོ་བྱས་བྱས། ད། ཨ་་་་་ཨ་ནི། ཀོང་ཇོ། འོང་དགའ་པོ་ཡོང་ཡས་ཀྱི་ཆེད་དུ། སྤྲོ་བ་བསྲིངས་པའི་ཚིག་རེད་འདི།
  de nas a ni 'dug bzo byas byas/_da/_a a ni/_kong jo/_'ong dga' po yong yas kyi ched du/_spro ba bsrings pa'i tshig red 'di/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཨ་ནི། ད་དུང་ག་རེ་གསུངས་ཡོའོ་རེད། ཟེར་ན། 
  a ni/_da dung ga re gsungs yo'o red/_zer na/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཨ་ནི། བསླབ་བྱ་ལ་ག་རེ་བསྐྱོན་ཡོའོ་རེད། 
  a ni/_bslab bya la ga re bskyon yo'o red/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  བུ་ཚ་ཡིག་ཚང་སློབ་ཅིང་དགེ་བ་དག་ལ་སྦྱར༎ དཀོན་ཅོག་དབུ་འཕངས་བསྟོད་ཅིང་དད་དང་བཀུར་གུས་པ་སྐྱེད༎ ཆོས་འཁོར་གཙུག་ལག་བཞེངས་ཤིང་གནས་གྲྭར་དགེ་གནས་ཚུགས༎ སངས་རྒྱས་སྐུ་གཟུགས་བཞེངས་ཤིང་དམ་ཆོས་གཞུང་ཡང་བྲིས༎
  bu tsha yig tshang slob cing dge ba dag la sbyar//_dkon cog dbu 'phangs bstod cing dad dang bkur gus pa skyed//_chos 'khor gtsug lag bzhengs shing gnas grwar dge gnas tshugs//_sangs rgyas sku gzugs bzhengs shing dam chos gzhung yang bris//
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ད།དེ་གས་དེ་སྐུལ་ཚིག ཨ་ནི་ཡར་དགེ་བ་ལ་སྐུལ་བ། རེད་པ། ཨ་ནི་བསླབ་བྱ་བསྐྱོན་པ་རེད། ཨ་ནི་ཡིག་ཚང་སློབ་པ། ཡི་གེ་ལ་དེ་ནི་སློབ་པ། དེ་ནི་ལས་དགེ་བ་ལ་སྦྱར་བ། དཀོན་ཅོག་དབུ་འཕངས་བསྟོད་པ།
  da/de gas de skul tshig_a ni yar dge ba la skul ba/_red pa/_a ni bslab bya bskyon pa red/_a ni yig tshang slob pa/_yi ge la de ni slob pa/_de ni las dge ba la sbyar ba/_dkon cog dbu 'phangs bstod pa/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  འོང་། ཨ་དེ་ལ་ད་ག་ནང་བཞིན། དད་པ་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་པ་བྱེད་པ་དང་། གུས་པ་སྐྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། ཟེར།
  'ong /_a de la da ga nang bzhin/_dad pa dang dkon mchog la dad pa byed pa dang /_gus pa skyed dgos kyi red/_zer/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཨ་ནི། ཆོས་འཁོར་དང་གཙུག་ལག་བཞེངས། འོང་། གནས་གྲྭ་ཟེར་དུས་དགེ་འདུན་གྱི་གནས་དང་། དེ་འདྲས་ལ་ཡ། ད། གཙུག་ལག་ཁང་དག་ལ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ལྟ་བུ་དེ་འདྲས་བཙུགས་དགོས་རེད་ཟེར། ཚུགས། ཟེར་དུས་ཙམ་པ་ཨ་ནི་སྐུལ་ཚིག་རེད། 
  a ni/_chos 'khor dang gtsug lag bzhengs/_'ong /_gnas grwa zer dus dge 'dun gyi gnas dang /_de 'dras la ya/_da/_gtsug lag khang dag la dge 'dun gyi sde lta bu de 'dras btsugs dgos red zer/_tshugs/_zer dus tsam pa a ni skul tshig red/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  སངས་རྒྱས་སྐུ་གཟུགས་བཞེངས་ཤིང་དམ་ཆོས་གཞུང་ཡང་བྲིས། དེའི་ཡ་ཚིག་རྐང་དང་པོ་དེ་ལ། ཨ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་ཡང་བཞེངས། རེད་པ། ཨཱ་ད་ག་ནང་བཞིན་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་གཞུང་ཡང་བྲིས་ཤིག། ཟེར་བྱས་བྱས་ནས། ད་སྐུལ་ཚིག་ལ་སྦྱར་བ་ཡིན་དུས། ད་རྒྱན་གྱི་སྒང་ལ་ཡ། དེ་ལ་ཡ། སྤྱི་རང་བཞིན་བརྗོད་པ་ཙམ་མ་གཏོགས། ཨཱ་རྒྱན་ཞེ་དྲག་ཡོའོ་མ་རེད།
  sangs rgyas sku gzugs bzhengs shing dam chos gzhung yang bris/_de'i ya tshig rkang dang po de la/_a ni sangs rgyas kyi sku gzugs yang bzhengs/_red pa/_A da ga nang bzhin dam pa'i chos kyi gzhung yang bris shig/_zer byas byas nas/_da skul tshig la sbyar ba yin dus/_da rgyan gyi sgang la ya/_de la ya/_spyi rang bzhin brjod pa tsam ma gtogs/_A rgyan zhe drag yo'o ma red/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  དེ་རང་བཞིན་བརྗོད་པའི་ནང་ནས། ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། 
  de rang bzhin brjod pa'i nang nas/_ga re red zer na/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  དེའི་ནང་ལ་ཡ། བྱ་ཚིག་མང་པོ་ཅིག་ཡོའོ་རེད། ཨ་ནི་དགེ་བ་ལ་སྦྱར། གུས་པ་སྐྱེད། ཨཱ་དགེ་བའི་གནས་ཚུགས། ཨ་ནི་ཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས། དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་གཞུང་ཡང་བྲིས། སྐུ་གཟུགས་བཞེངས། ཟེར་དུས་ཙམ་ནས་ཨ་ནི་བྱ་བའི་རང་བཞིན་བརྗོད་པ་བྱས།
  de'i nang la ya/_bya tshig mang po cig yo'o red/_a ni dge ba la sbyar/_gus pa skyed/_A dge ba'i gnas tshugs/_a ni tsug lag khang bzhengs/_dam pa'i chos kyi gzhung yang bris/_sku gzugs bzhengs/_zer dus tsam nas a ni bya ba'i rang bzhin brjod pa byas/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཐོས་བསམ་སྒོམ་པ་བྱ་ཞིང་དམ་ཆོས་ནང་དུ་སྤྱད༎ དགེ་འདུན་རྙེད་བཀུར་བྱ་ཞིང་དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་སྲུངས༎ དམ་ཆོས་དུས་དྲན་བྱས་ལ་དེ་རིང་ཉིད་ནས་འབད༎ ད་འོང་། ཐོས་བསམ་སྒོམ་པ་ལ་བསྐུལ་བ་རེད་པཱ། དཱ། ཐོས་པ་དང་བསམ་པ། སྒོམ་པ་དེ་འདྲས་བྱས་པ། དམ་པའི་ཆོས་ལ་ཡ། འོང། སེམས་ཀྱི་ནང་ནས་དཔྱད་པ་བྱས་པ། དགེ་འདུན་ལ་བསྐུར་བསྟི་ཞུ་བ། རེད་པཱ། འོང་། དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་སྲུངས་བ། དེ་གས་དེ་སྲུངས་དགོས་ཀྱི་རེད། སྲུངས་ཟེར་དུས་ཙ་ནས། དེ་ཚོ་ཨ་ནི་བསྐུལ་ཚིག་རེད་པཱ། དམ་ཆོས་དུས་ལ་དྲན་པ་དང། ཨ་ནི། དེ་རིང་ཉིད་ནས། དཱ་དམ་ཆོས་དམ་པའི་ཆོས་བྱ་བ་ལ་འབད་པར་བྱོས་ཤིག། ཟེར་དུས་ཙམ་ནས།
  thos bsam sgom pa bya zhing dam chos nang du spyad//_dge 'dun rnyed bkur bya zhing dam tshig sdom pa srungs//_dam chos dus dran byas la de ring nyid nas 'bad//_da 'ong /_thos bsam sgom pa la bskul ba red pA/_dA/_thos pa dang bsam pa/_sgom pa de 'dras byas pa/_dam pa'i chos la ya/_'ong/_sems kyi nang nas dpyad pa byas pa/_dge 'dun la bskur bsti zhu ba/_red pA/_'ong /_dam tshig dang sdom pa srungs ba/_de gas de srungs dgos kyi red/_srungs zer dus tsa nas/_de tsho a ni bskul tshig red pA/_dam chos dus la dran pa dang/_a ni/_de ring nyid nas/_dA dam chos dam pa'i chos bya ba la 'bad par byos shig/_zer dus tsam nas/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ད། དེ་ཚོ་གང་ག་རང་བཞིན་བརྗོད་པ་རེད།
  da/_de tsho gang ga rang bzhin brjod pa red/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཆོས་ལ་ལོང་ཡོད་མི་སེམས་ཚེ་འདིར་ཆགས་མི་བྱ༎ ཆོས་ལ། ཆོས་ཨ་ནི། སང་ཉིན་བྱས་ཆོག་གནངས་བྱས་ཆོག་ཟེར། ཆོས་བྱེད་ཡས་ཡིན་ན། དེ་འདྲས་ཀྱི་སྒང་ནས་ཨ་ནི། ཆོས་ལ་ཡ་ད་བྱེད་ལོང་ཡོང་གི་རེད། བྱེད་ལོང་སང་ཉིན་བྱས་གནངས་བྱས། དེ་འདྲས་ཀྱི་ལོང་ཡོད་པ་ལ་བསམ་བློ་མ་བཏང་ཟེར། རེད་པ། འོང། ཚེ་དེ་ལ་ཡ་ཨ་ནི་ཚེ་དེ་ལ་ཆགས་པ་མ་བྱེད་ཟེར། ཚེ་དེ། ཨ་ནི། བློས་གཏོང་ཐུབ་པ་བྱེད་གསུངས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད། འོང། 
  chos la long yod mi sems tshe 'dir chags mi bya//_chos la/_chos a ni/_sang nyin byas chog gnangs byas chog zer/_chos byed yas yin na/_de 'dras kyi sgang nas a ni/_chos la ya da byed long yong gi red/_byed long sang nyin byas gnangs byas/_de 'dras kyi long yod pa la bsam blo ma btang zer/_red pa/_'ong/_tshe de la ya a ni tshe de la chags pa ma byed zer/_tshe de/_a ni/_blos gtong thub pa byed gsungs kyi yo'o red/_'ong/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  སྐྱབས་ཆེན་ལྷ་ལ་གཟུང་བ་དཀོན་ཅོག་གི་སྐྱབས་ཆེན་པོ། རང་གི།ཨ་ནི། ཨོའོ་ད་ལྟ་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། ཡིད་དམ་གྱི་ལྷ་ལ་བཟུང་ནས། འོང། ཨ་ནི་དཀོན་ཅོག་ལ་ཡ་སྐྱབས་འགྲོ་བྱེད་དགོས་རེད། ཟེར། ཨ་ནི།དཀོན་ཅོག་་་་་་དཀོན་ཅོག་གསུམ་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་གང་ཟག་དེ། ད་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་དེ་རེད་པ།
  skyabs chen lha la gzung ba dkon cog gi skyabs chen po/_rang gi/a ni/_o'o da lta ga re zer dgos red/_yid dam gyi lha la bzung nas/_'ong/_a ni dkon cog la ya skyabs 'gro byed dgos red/_zer/_a ni/dkon cog dkon cog gsum la snying thag pa nas skyabs su 'gro ba'i gang zag de/_da nang pa sangs rgyas pa de red pa/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ལས་དང་འབྲས་བུ་སོམས་ལ་སྡིག་སྤོང་དགེ་ལ་འབད༎ ལས་དང་འབྲས་བུ་ལ་བསམ་བློ་གཏོང། ཟེར། ལས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྔོན་དུ་ཕྱིན་ན། ཨ་ནི་འབྲས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཅིག་གཞུག་གུར་ཡོང་གི་ཡོའོ་རེད་པ་དེ། ལས་འབྲས་ཟེར་ཡས་དེ། བྱས་ཙང། དེ་འདྲས་ཡིན་ན་ལས་དང་འབྲས་བུར་ཡ་བསམ་བློ་གཏོང་ཟེར།
  las dang 'bras bu soms la sdig spong dge la 'bad//_las dang 'bras bu la bsam blo gtong/_zer/_las phun sum tshogs pa sngon du phyin na/_a ni 'bras bu phunsum tshogs pa cig gzhug gur yong gi yo'o red pa de/_las 'bras zer yas de/_byas tsang/_de 'dras yin na las dang 'bras bur ya bsam blo gtong zer/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཡང་ན། འོང་། ལས་འབྲས་ལ་བསམ་བློ་གཏོང། གསུང་གི་ཡོའོ་རེད། སྡིག་པ་སྤོངས། དགེ་བ་ལ་འབད། ཟེར། འོང། དགེ་བའི་བྱ་ལ་འབད།
  yang na/_'ong /_las 'bras la bsam blo gtong/_gsung gi yo'o red/_sdig pa spongs/_dge ba la 'bad/_zer/_'ong/_dge ba'i bya la 'bad/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་བསམ་ལ། ཟེར་དུས། འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་ལ། འོང། བསམ་བློ་གཏང་བྱས་ནས། ཨ་ནི་ངེས་འབྱུང་གི། འོང་ས། འཁོར་བ་ལ་ཨ་ནི་ངེས་འབྱུང་བྱ་བའི་བློ་གཏད་དེ་བཅོལ་དགོས་ཀྱི་རེད། ཟེར། འོང། བློ་གཏད་བྱ། ཟེར།
  'khor ba'i nyes dmigs bsam la/_zer dus/_'khor ba'i nyes dmigs la/_'ong/_bsam blo gtang byas nas/_a ni nges 'byung gi/_'ong sa/_'khor ba la a ni nges 'byung bya ba'i blo gtad de bcol dgos kyi red/_zer/_'ong/_blo gtad bya/_zer/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  འོང། འཁོར་བའི་ཉོན་མོངས་སྤངས་ཤིང་དེ་ཡི་གཉེན་པོ་སྟེན༎ འཁོར་བའི་ཉོན་མོངས་སྤངས། འཁོར་བའི་ཉོན་མོངས་སྤངས་པའི་གི་་གཉེན་པོ་སྟེན། འོང། བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ལ། འོང། 
  'ong/_'khor ba'i nyon mongs spangs shing de yi gnyen po sten//_'khor ba'i nyon mongs spangs/_'khor ba'i nyon mongs spangs pa'i gi gnyen po sten/_'ong/_byams dang snying rje la/_'ong/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་བསམ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱང་སྐྱེད༎ བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་སྤྱད་ཅིང་ཐེག་ཆེན་ལམ་བགྲོད་བྱ༎ དེ་ལྟར་བྱས་ན་བཀྲ་ཤིས་དགེ་བར་འགྱུར༎ གཏམ་གྱི་མཐའ་མ་ཡིན་ནོ་བུ་མོ་དེ་ལྟར་མཛོད༎
  byams dang snying rje bsam la byang chub sems kyang skyed//_byang chub spyod pa spyad cing theg chen lam bgrod bya//_de ltar byas na bkra shis dge bar 'gyur//_gtam gyi mtha' ma yin no bu mo de ltar mdzod//
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཝ་ད་དེ་ཡིན་ན། ཨཱ། ད་བུ་མོ་ལ་ཡ། ཨོ། ཀོང་ཇོ་ལ་ཡ་བསླབ་བྱ་གནང་པ་རེད། དེ་གས་གང་ག་ལོགས་ཨ་ནི། ད་དེ་པར་གོ་བདེ་པོ་ཡོའོ་རེད། ཞུ་དགོས་ཡས་མི་འདུག་ག བསླབ་བྱ་རེད།
  wa da de yin na/_A/_da bu mo la ya/_o/_kong jo la ya bslab bya gnang pa red/_de gas gang ga logs a ni/_da de par go bde po yo'o red/_zhu dgos yas mi 'dug ga_bslab bya red/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཨ་ནི། དེའི། ད་མགོ་ནས་གཞུག་གུ་བར་དུ་རྒྱན། ཨ་ནི་ཞེ་དྲག་གི་ཨཱ། ཕུལ་བྱུང་དང་རབ་རྟོག་ལ་སོགས་པའི་འུད་དང་ལྡན་པའི་རྒྱན་གཅིག་ཡའི་ཡོའོ་མ་རེད། གང་ག་ལོགས་དཔེ་རྒྱན་གཟུགས་རྒྱན་ཡའིམི་འདུག རེད་པ། མང་ཆེ་བ་དེ། ག་རེ་རེད།ཟེར་ན། 
  a ni/_de'i/_da mgo nas gzhug gu bar du rgyan/_a ni zhe drag gi A/_phul byung dang rab rtog la sogs pa'i 'ud dang ldan pa'i rgyan gcig ya'i yo'o ma red/_gang ga logs dpe rgyan gzugs rgyan ya'imi 'dug_red pa/_mang che ba de/_ga re red/zer na/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཨཱ། རང་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྒྱན་རེད། དེ་ ཨཱ། རྒྱལ་པོས་རེད་པཱ། ཐང་ཐའེ་ཙུང་གིས་ཨ་ནི་སྲས་མོ་ལ་ཡ་བསླབ་བྱ་གནང་བའི་ཚིག་དེ་རེད།
  A/_rang bzhin brjod pa'i rgyan red/_de _A/_rgyal pos red pA/_thang tha'e tsung gis a ni sras mo la ya bslab bya gnang ba'i tshig de red/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ད་དེ་ནས་དེའི་ནང་ལ་ཁ་སིང་འདི་གཅིག་འདུག ག་རེ་ཟེར། སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག སོ་ལྔ་སོ་དྲུག་གཅིག སློབ་གནང་པའི་བཟོ་འདྲ་གཅིག་འདུག འདི།ཤོག་ལེའི་ནང་ལ་ལུས་ཡིན་ན་མིན་ན། ད་འདུག་བཟོ་འདུག
  da de nas de'i nang la kha sing 'di gcig 'dug_ga re zer/_sum cu so drug_so lnga so drug gcig_slob gnang pa'i bzo 'dra gcig 'dug_'di/shog le'i nang la lus yin na min na/_da 'dug bzo 'dug
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  དེའི་ནང་ལ་ཡ། ཨཱ། ཨ་དེ་ག་རེ་ཟེར། ཀོང་ཇོ། ད་བུ་མོ་མང་པོའི་དཀྱིལ་ནས་དབྱེ་བ་ཕྱེ་བྱས་ནས། ཨ་ནི། བློན་པོ་མགར་གྱིས་ད། ཨ་ནི་ཟིན། དེ་ནས་ཟིན་ནས། ཨ་ནི། ཨཱ་བློན་པོ་མགར་གྱིས། ཨ་ནི་གླུ་བླངས་ནས། འོ། དེའི་གླུ་དེའི་རམ་འདེགས། ཨ་ནི་འབྲི་སེ་རུ་གུང་ཐུན་གྱིས་བཏེག རམ་བཏེག་བྱས་ནས། ཨ་ནི་དེའི་ནང་ག་རེ་གསུངས་ཡོའོ་རེད། ཟེར་ན། ཨ་ནི། གླུ་གཅིག་ཡོའོ་རེད། དེ་ལ་ཀོང་ཇོ་ལ་ཡ།
  de'i nang la ya/_A/_a de ga re zer/_kong jo/_da bu mo mang po'i dkyil nas dbye ba phye byas nas/_a ni/_blon po mgar gyis da/_a ni zin/_de nas zin nas/_a ni/_A blon po mgar gyis/_a ni glu blangs nas/_'o/_de'i glu de'i ram 'degs/_a ni 'bri se ru gung thun gyis bteg_ram bteg byas nas/_a ni de'i nang ga re gsungs yo'o red/_zer na/_a ni/_glu gcig yo'o red/_de la kong jo la ya/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཨེ་མ་ངོ་མཚར་ཆེ༎ ལྷ་གཅིག་ཀོང་ཇོ་ཁྱེད༎ བདག་གི་ཚིག་ལ་གསོན༎ བཀྲ་ཤིས་ཉམས་སུ་དགའ༎ བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་ན༎ རིན་ཆེན་སྣ་ལས་གྲུབ༎ རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་ན༎ མི་རྗེ་ལྷ་ཡིས་མཛད༎ སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་དེ༎ རིགས་གཟུགས་དཔལ་གྱི་བརྗིད༎ མཐོང་ན་སེམས་ཡིད་འཕྲོག༎ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལགས༎
  e ma ngo mtshar che//_lha gcig kong jo khyed//_bdag gi tshig la gson//_bkra shis nyams su dga'//_bod kyi rgyal khams na//_rin chen sna las grub//_rgyal po'i pho brang na//_mi rje lha yis mdzad//_srong btsan sgam po de//_rigs gzugs dpal gyi brjid//_mthong na sems yid 'phrog//_thugs rje chen po lags//
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཨ་ལེའི་བཞུགས་ཨཱ། ཚིགས་རྐང་ཁ་ཤས་གཅིག། ཨེ་མ་ངོ་མཚར་ཆེ། ཨེ་མ་ཟེར་དུས་ཙམ་ནས། ད་ངོ་མཚར་བའི་དོན་དག་རེད་པཱ། ཁོ་ཨེ་མ་ཟེར་ཡས་ཁོ་རང་ངོ་མཚར་བའི་ཨ་ནི། ཉམས་འགྱུར་སྟོན་པའི་གི་ཚིག་ཅིག་རེད།  
  a le'i bzhugs A/_tshigs rkang kha shas gcig/_e ma ngo mtshar che/_e ma zer dus tsam nas/_da ngo mtshar ba'i don dag red pA/_kho e ma zer yas kho rang ngo mtshar ba'i a ni/_nyams 'gyur ston pa'i gi tshig cig red/__
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ད་ཨེ་མ་ངོ་མཚར་ཆེ། ལྷ་གཅིག་ཟེར་ན། ཀོང་ཇོ་ལ་འབོད་བྱས་ནས་ལྷ་གཅིག་ལྷའི་སྲས་མོ་ཨ་ནི་ཀོང་ཇོ་ཁྱེད་རང། ཟེར། ངའི་ཚིག་དེ་ལ་གསན་རོགས་གནང་། ཟེར།
  da e ma ngo mtshar che/_lha gcig zer na/_kong jo la 'bod byas nas lha gcig lha'i sras mo a ni kong jo khyed rang/_zer/_nga'i tshig de la gsan rogs gnang /_zer/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  བཀྲ་ཤིས་ཉམས་སུ་དགའ། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་ན། བཀྲ་ཤིས་ཉམས་སུ་དགའ་བའི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་དེ་ན། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི། དེར་ཡ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པཱ། རིན་ཆེན་སྣ་ལས་གྲུབ། རིན་པོ་ཆེ། ཨ་ནི་སྣ་དུ་མ་ལས་བསྒྲུབས་པ། རྒྱལ།སྣ་དུ་མ་ལས་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་པའི་ཕོ་བྲང་དེ་གིའི་ནང་ལ། ཨ་ནི། མིའི་རྗེ་བོ་ནི་ལྷས་ཡི་མཛད་པ་རེད། ཟེར། ང་ཚོའི་རྒྱལ་པོ་ནི་ལྷ་རེད། ཟེར༎ འོང། ལྷའི་སྤྲུལ་པ། འོང།སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པ།
  bkra shis nyams su dga'/_bod kyi rgyal khams na/_bkra shis nyams su dga' ba'i bod kyi rgyal khams de na/_bod kyi rgyal khams kyi/_der ya zer gyi yo'o red pA/_rin chen sna las grub/_rin po che/_a ni sna du ma las bsgrubs pa/_rgyal/sna du ma las grub pa'i rgyal pa'i pho brang de gi'i nang la/_a ni/_mi'i rje bo ni lhas yi mdzad pa red/_zer/_nga tsho'i rgyal po ni lha red/_zer//_'ong/_lha'i sprul pa/_'ong/spyan ras gzigs kyi sprul pa yin zer gyi yo'o red pa/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཨ་ནི། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་དེ་ནི་རིགས་གཟུགས་དཔལ་གྱིས་བརྗིད།ཟེར། རིགས་མཐོ་བ་རྒྱལ་པོ་རེད་ཟེར། གཟུགས།ཨ་ནི་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ཤིང། རེད་པ། ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། བརྗིད་ཆགས་པ། ཝ་ད་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  a ni/_srong btsan sgam po de ni rigs gzugs dpal gyis brjid/zer/_rigs mtho ba rgyal po red zer/_gzugs/a ni shin tu mdzes shing/_red pa/_ga re zer dgos red/_brjid chags pa/_wa da de 'dras gcig yo'o red zer/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཨ་ནི། མཐོང་ན། ཨ་ནི།ཨ་ནི། མཐོང་ཡན་མཐོང་བ་པོ་སུ་འདྲ་གཅིག་ཡིན་ནའིདེའི་་ཡིད་འཕྲོག་འགྲོ་གི་རེད། ཟེར། ད་དེ་ཚོ་གང་ག་དེ་རེད། ཁ་ཐུག་ཁ་ཐུག་ཁ་ཐུག་ལ་བཞག་ནས། ཨ་ནིའི། རང་བཞིན་བརྗོད་པ་རང་རེད། མཐོང་ན་སེམས་ཡིད་འཕྲོག འཕྲོག་ཟེར་ནའི་བྱ་་་བྱ་བ་རེད་པཱ། བྱ་བ་རང་བཞིན་བརྗོད་པ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལགས།ཟེར། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རེད་ཟེར་ཡས་ཀྱི་དོན་དག་རེད།
  a ni/_mthong na/_a ni/a ni/_mthong yan mthong ba po su 'dra gcig yin na'ide'i yid 'phrog 'gro gi red/_zer/_da de tsho gang ga de red/_kha thug kha thug kha thug la bzhag nas/_a ni'i/_rang bzhin brjod pa rang red/_mthong na sems yid 'phrog_'phrog zer na'i bya bya ba red pA/_bya ba rang bzhin brjod pa/_thugs rje chen po lags/zer/_thugs rje chen po red zer yas kyi don dag red/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  རྒྱལ་སྲིད་ནི་ཆོས་བཞིན་སྐྱོང་། རེད་པ། རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་་་ཆོས་བཞིན་སྐྱོང་། འབངས་རྣམས་བཀའ་ལ་ཉན༎ འོང། བློན་འཁོར་འབངས་རྣམས། རྒྱལ་བློན་འཁོར་འབངས་རྣམས། བློན་འཁོར་འབངས་རྣམས་མ་རེད་དཱ།
  rgyal srid ni chos bzhin skyong /_red pa/_rgyal srid chos bzhin chos bzhin skyong /_'bangs rnams bka' la nyan//_'ong/_blon 'khor 'bangs rnams/_rgyal blon 'khor 'bangs rnams/_blon 'khor 'bangs rnams ma red dA/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  འོ། དགའ་སྐྱིད་གླུ་རུ་ལེན༎ ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར༎ དཔལ་གྱི་སྒྲོན་མེ་བཏེག༎ རི་ལ་ཤིང་སྣ་ཚང་༎ ས་གཞི་ཡངས་པ་ལ༎ འབྲུ་སྣ་ལྔ་ཡི་ཚོགས༎ གོ་མཚམས་མེད་པར་སྐྱེ༎ གོ་མཚམས་མེད་པ་ཟེར་ན། བར་མཚམས་མེད་པར་སྐྱེས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།
  'o/_dga' skyid glu ru len//_chos kyi nyi ma shar//_dpal gyi sgron me bteg//_ri la shing sna tshang //_sa gzhi yangs pa la//_'bru sna lnga yi tshogs//_go mtshams med par skye//_go mtshams med pa zer na/_bar mtshams med par skyes kyi yo'o red/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་སོགས༎ རིན་ཆེན་དུ་མ་ཡོད༎ ད་སའི་འོག་ལ་གཏེར་འདི་དང་འདི་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པ། གནག་རྟ་ལུག་གསུམ་རྒྱས༎ དགའ་སྐྱིད་དེ་ལྟར་ཡོད༎ ཨེ་མ་ངོ་མཚར་ཆེ༎ ལྷ་གཅིག་ཀོང་ཇོ་གསོན༎
  gser dngul zangs lcags sogs//_rin chen du ma yod//_da sa'i 'og la gter 'di dang 'di yod zer gyi yo'o red pa/_gnag rta lug gsum rgyas//_dga' skyid de ltar yod//_e ma ngo mtshar che//_lha gcig kong jo gson//
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཝ་ད་འདི་ཀོང་ཇོ་ལ་སྤྲོ་བ་བསྲིངས་པའི་ཚིག ཀོང་ཇོ་རྦད་ཨ་ནི་སྤྲོ་པོ་རང་མ་བྱུང་པ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བློན་པོ་ལ། དེ་བློན་པོས་བཟུང་དུས་ཙ་ནས། སྤྲོ་པོ་རང་མ་བྱུང་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ཨ་ནི་དེ་ལ་ཡ།ཨ་ནིའི། བློན་པོས་སྤྲོ་བ་བསྲིངས་པའི་གླུ་ལེན་པ་དེ་རེད།
  wa da 'di kong jo la spro ba bsrings pa'i tshig_kong jo rbad a ni spro po rang ma byung pa bod kyi rgyal po'i blon po la/_de blon pos bzung dus tsa nas/_spro po rang ma byung pa la brten nas/_a ni de la ya/a ni'i/_blon pos spro ba bsrings pa'i glu len pa de red/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ད་དེ་ནས་འདིའི་འོག་དེར་ཡང། ཨའོ།ད་བར་རུ་ཏིག་ཙ་བྱས་བྱས་ནས། ཡང་བློན་པོས།ཨ་ནི། བཙུན་མོའོ་་་་་ཀོང་ཇོ་དང་ཁག་ཅིག་སྔོན་ལ་བཏང། ཨ་ནི་དེ་ག་རེ་ཟེར།
  da de nas 'di'i 'og der yang/_a'o/da bar ru tig tsa byas byas nas/_yang blon pos/a ni/_btsun mo'o kong jo dang khag cig sngon la btang/_a ni de ga re zer/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  བློན་པོ་མགར་རྒྱ་ནག་འོང་གོང་མོས་ཉར་གནང་པ་རེད་ཟེར།འོང། ཉར་པ་རེད།ཟེར། ཉར་ནས་དེ་ནི་སློང་མཁན་ཞིག་ལ། དཱ་རེ་དྲ་ཞིག་ལ། ཟེར་དུས། འོང།དེ་འདྲས་ཤིག་ལ་ཨ་ནི། ཨཱ། ཡི་གེ་བསྐུར་ནས། ཡི་གེ་བསྐུར་པའི་དེའི་དོན་དག་རེད།
  blon po mgar rgya nag 'ong gong mos nyar gnang pa red zer/'ong/_nyar pa red/zer/_nyar nas de ni slong mkhan zhig la/_dA re dra zhig la/_zer dus/_'ong/de 'dras shig la a ni/_A/_yi ge bskur nas/_yi ge bskur pa'i de'i don dag red/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  འོ། ཡི་གེ་ག་རེ་རེད། ཟེར། གང་འདྲས་ཟེར། ཀོང་ཇོ་ཅིག་དག་སྔོན་ལ་འགྲོ་མཁན་ཡཱ། ཡི་གེ་གང་འདྲས་ཟེར་བསྐུར་ཡོའོ་རེད། ཟེར་ན།
  'o/_yi ge ga re red/_zer/_gang 'dras zer/_kong jo cig dag sngon la 'gro mkhan yA/_yi ge gang 'dras zer bskur yo'o red/_zer na/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཐག་རིང་གི་ར་ཕོ་རྒྱ་བོ་ལ་ངོ་ཤེས་མ་བྱའོ༎ ནག་པོ་ལྕགས་མཁར་ཐུབ་ནས་ཡོད༎ ད་དེ་གབ་ཚིག་གི་སྒྲ་རེད། ལུང་པ་ཆུ་ཕུ་རྡུགས་མདའ་རྡུགས་སུ༎ ཐུ་རུ་ཅོག་བྲག་ཁོང་ལ་བཞོག༎ དར་དཀར་སྒྲིལ་ལ་དར་ནག་རྐྱོང་། ཟླ་བས་ཉི་མའི་རྩ་རུ་སླེབ༎ ད་བློན་པོ་མགར་གྱི་དེ་ལ་ཁོ་རང་མགྱོགས་པོ་ཡོང་གི་ཡིན་ཟེར་ཡས་ཀྱི་ཚིག་རེད། ཐག་རིང་གི་ར་ཕོ་རྒྱ་བོ་ལ་ངོ་ཤེས་མ་བྱའོ༎ ཟེར་མཁན་འདི།
  thag ring gi ra pho rgya bo la ngo shes ma bya'o//_nag po lcags mkhar thub nas yod//_da de gab tshig gi sgra red/_lung pa chu phu rdugs mda' rdugs su//_thu ru cog brag khong la bzhog//_dar dkar sgril la dar nag rkyong /_zla bas nyi ma'i rtsa ru sleb//_da blon po mgar gyi de la kho rang mgyogs po yong gi yin zer yas kyi tshig red/_thag ring gi ra pho rgya bo la ngo shes ma bya'o//_zer mkhan 'di/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཐག་རིང་གི་ཕོ་རྒྱ་བོ། ཟེར་དུས་ཙ་ནས། སྐབས་དེ་ལ་ཡ། ཨ་ནི།ཨ་དེ་འདྲས་ཟེར་ཡས་ཅིག་འདུག བློན་པོ་ཨ་ནི་ཀོང་ཇོ་གཅིག་དག་གི་ཕེབས་རོགས་ལ་ཡཱ་རྒྱ་ནག་གི་གོང་མོའི་བློན་པོ། ཨ་ནི་ཨོག་ཚོམ་ཡོད་པ་གཅིག འོང། རྒྱ་བོ་ཨོག་ཚོམ་ཡོད་པ་གཅིག་བྱས་ཙང། ར་ལ་ཨོག་ཚོམ་ཡོའོ་རེད་པཱ། བྱས་ཙང་དེ་ལ་ཡཱ། ངོ་ཤེས་མ་བྱའོ། ཟེར་དུས་ཙ་ནས།
  thag ring gi pho rgya bo/_zer dus tsa nas/_skabs de la ya/_a ni/a de 'dras zer yas cig 'dug_blon po a ni kong jo gcig dag gi phebs rogs la yA rgya nag gi gong mo'i blon po/_a ni og tshom yod pa gcig_'ong/_rgya bo og tshom yod pa gcig byas tsang/_ra la og tshom yo'o red pA/_byas tsang de la yA/_ngo shes ma bya'o/_zer dus tsa nas/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཨ་ནི། དེ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར། ད་དེའི་ནང་འགྲེལ་བཤད་བསྐྱོན་ཚུལ་མི་འདྲ་བ། ཏིག་ཙམ་གཅིག་འདུག ཁག་ཅིག་གིས་ངོ་ཤེས་པ་ཙམ་ལས་བློ་མ་གཏོད། ཟེར་གྱིས།
  a ni/_de zer gyi yo'o red zer/_da de'i nang 'grel bshad bskyon tshul mi 'dra ba/_tig tsam gcig 'dug_khag cig gis ngo shes pa tsam las blo ma gtod/_zer gyis/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཁ་ཤས་ཀྱི་ས་ལ་ནི། ངོ་ཤེས་མི་བྱ་བ། ཟེར་དུས་ཙ་ནས་། ད་ག་རང། ཨ་ནི། ཐག་རིང་གྱི་ར་ཕོ་རྒྱ་བོ་ལ་ངོ་ཤེས་མ་བྱའོ།ཟེར། དེ་ལ་བློ་མ་གཏོད། ཟེར། སྙིང་མ་བསྟན་ཟེར་ཡས་ཀྱི་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  kha shas kyi sa la ni/_ngo shes mi bya ba/_zer dus tsa nas /_da ga rang/_a ni/_thag ring gyi ra pho rgya bo la ngo shes ma bya'o/zer/_de la blo ma gtod/_zer/_snying ma bstan zer yas kyi de 'dras red/_zer/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  འོང། ཁ་རོག་སྡོད་ལ་ཀུ་ཇོ་ཐོང༎ ཟེར་དུས། ད་ཁོ་ལ་ཡ། ཨ་ནི། ཨ་ནི་སྐད་ཆ་ག་རེ་ཡོད་ནའི་་་་མ་བཤད་པ་བྱས། ཁ་ཁ་ཁ་སྡོད་ཟེར།  ཁོ་ལ་ཡ། འོང། ང་རང་ཚོས་གསང་བ་བྱས། ཨ་ནི་ཀུ་ཇོ་ཐོང་ཟེར། ང་ལ་ཡ་ཨ་ནི་ནང་ཁུལ་ལ་ཡ། ཨ་ནི་བརྡ་ད་མ་སོང་གཏོང་ཤོག་ཟེར།
  'ong/_kha rog sdod la ku jo thong//_zer dus/_da kho la ya/_a ni/_a ni skad cha ga re yod na'i ma bshad pa byas/_kha kha kha sdod zer/__kho la ya/_'ong/_nga rang tshos gsang ba byas/_a ni ku jo thong zer/_nga la ya a ni nang khul la ya/_a ni brda da ma song gtong shog zer/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ནག་པོ་ལྕགས་མཁར་ཐུབ་ནས་ཡོད༎ ཟེར། ནག་པོ་ལྕགས་མཁར་ཐུབ་ནས་ཡོད། ཟེར་ཡས་དེ་ལ་ཡ། ཨ་ནི་ག་རེ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རས་ཟེར་ན། ཨེ་རྒྱ་ནག་ལ། ཨ་ནི།རྒྱ་ལྕགས་སྒོ་ཅན་ཟེར་བྱས་ནས། ཐུབ་ནས་ཡོད་ཟེར་ཡས་དེ།ལྕགས་ཀྱི་མཁར་ལྟ་བུ། ཐུབ་ནས་ཡོད་ཟེར། ཝ་དཱ་དེ་འདྲས་ཅིག་ལ་ཟེར་གྱི་ཡོད་ཟེར།
  nag po lcags mkhar thub nas yod//_zer/_nag po lcags mkhar thub nas yod/_zer yas de la ya/_a ni ga re zer gyi yo'o ras zer na/_e rgya nag la/_a ni/rgya lcags sgo can zer byas nas/_thub nas yod zer yas de/lcags kyi mkhar lta bu/_thub nas yod zer/_wa dA de 'dras cig la zer gyi yod zer/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཡང་ཁག་ཅིག་གི་ཟེར་ན་ཡང། དེའི་ནང་ལ་འགྲེལ་བཤད་བསྐྱོན་སྟངས་ལ། ག་རེ་རས་ཟེར་ན།
  yang khag cig gi zer na yang/_de'i nang la 'grel bshad bskyon stangs la/_ga re ras zer na/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཨ་ནི། རྒྱ་ནག་ལ་ཡ་དེ་ནི་སྟོན་ཏོག ཨ་ནི་གང་འདྲས་ཟེར་བཏབ་དགོས་རེད། ཟེར་དུས་ཙ་ནས། སྟོན་ཏོག་ཡིན་ན་མེ་ལ་ཀྲག་༼བསྲེགས༽བྱས་ནས་བཏབ་དགོས་རེད། ཟེར་བྱས་བྱས། སླ་ངའི་ནང་ཡོས་བརྔོས་བྱས་ནས། ཨ་ནི་སྟོན་ཐོག་བཏབ་དགོས་རེད། ཟེར། 
  a ni/_rgya nag la ya de ni ston tog_a ni gang 'dras zer btab dgos red/_zer dus tsa nas/_ston tog yin na me la krag (bsregs)byas nas btab dgos red/_zer byas byas/_sla nga'i nang yos brngos byas nas/_a ni ston thog btab dgos red/_zer/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཨ་ནི།བློན་པོ་མགར་གྱི་དེ་འདྲས་ལབ་པོ་རེད། ཟེར་ཡས་ཀྱི། དེའི་ནང་གི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལའི་ཡོའོ་རེད། ཝ་དེ། ལག་པར། ལྕགས་ཀྱི་སླ་ངའི་ནང་ལ་སྟོན་ཏོག་བརྔོས་བྱས་ནས། སྟོན་ཏོག་གི་ས་བོན་བརྔོས་བྱས་ནས། བཏབ་པ་དེ་ལ། ཟེར་བྱས་ནས། ནག་པ་ལྕགས། ལྕགས་མཁར་ཐུབ་ནས་ཡོད། ཟེར་ཡས་དེ། ཝ་ད་དེ་རེད། ཟེར།
  a ni/blon po mgar gyi de 'dras lab po red/_zer yas kyi/_de'i nang gi lo rgyus nang la'i yo'o red/_wa de/_lag par/_lcags kyi sla nga'i nang la ston tog brngos byas nas/_ston tog gi sa bon brngos byas nas/_btab pa de la/_zer byas nas/_nag pa lcags/_lcags mkhar thub nas yod/_zer yas de/_wa da de red/_zer/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཐུ་རུ་ཅོག་བྲག་ཁོང་ལ་བཞོག༎ ཟེར་ཡས་དི། ཨ་ནི། མདའ་མདའ་དོང་གི་ནང་ལ། ཨ་ནི། ཨ་བཞོག་ཟེར། ད་མདའ་དེ་ཚོ་ཡག་པོ་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ནས་དཱ། དམག་གི་བརྒྱབ་་རྩིས་ཀྱི་ཨཱ། གྲ་སྒྲིག་བྱེད་ཟེར་ཡས་འདྲ་པོ།ཝ་ད།དེ་འདྲས་ཅིག་རེད་ཟེར།
  thu ru cog brag khong la bzhog//_zer yas di/_a ni/_mda' mda' dong gi nang la/_a ni/abzhog zer/_da mda' de tsho yag po gra sgrig byas nas dA/_dmag gi brgyab rtsis kyi A/_gra sgrig byed zer yas 'dra po/wa da/de 'dras cig red zer/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  དེ་ནས། དར་དཀར་སྒྲིལ་ལ་དར་ནག་རྐྱོང་༎ ཟེར། དར་དཀར་པོ་ཟེར་དུས། ཉིན་མོའི་དགུང་ལ་དཀར་པོ་རེད་པཱ། དར་དཀར་པོ། ཉིན་མོའི་དགུང་ལ་ཁ་ཁ་ལ་གབ་བྱས་བསྡད་ཀྱི་ཡིན།ཟེར།
  de nas/_dar dkar sgril la dar nag rkyong //_zer/_dar dkar po zer dus/_nyin mo'i dgung la dkar po red pA/_dar dkar po/_nyin mo'i dgung la kha kha la gab byas bsdad kyi yin/zer/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཨ་ནི།འོང། དར་ནག་པོ་རྐྱོང་ཟེར་ན་། མཚན་ནག་དགུང་ལ། ངས། ཡོང་གི་ཡིན་ཟེར། ཨ་ནི།ཟླ་བས་ཉི་མའི་རྩ་རུ་སླེབ་ཟེར། ང། ཨ་ནི།ཟླ་བ་འགྲོ་ས་ལ་ཉི་མ། ཨ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་མགྱོགས་པོ་བྱས་བྱས་ནས་ཡོང་གི་ཡིན། ཟེར་བྱས་བྱས་ནས། ཝ་ད། དར་དཀར་ཟེར་དུས་ཉི་མ་བྱས། དར་ནག་ཟེར་དུས་མཚན་མོ་བྱས། ཨ་ནི་ ཉི་མའི་དགུང་ལ་གབ། མཚན་ནག་དགུང་ལ་སླེབ་ཡོང་ཟེར་ཡས་ཀྱི་དོན་དག་དེ་རེད་ཟེར་ཡས་གཅིག ཝ་ད་གསུང་ཚུལ་དེ་འདྲས་ཅིག་འདུག
  a ni/'ong/_dar nag po rkyong zer na /_mtshan nag dgung la/_ngas/_yong gi yin zer/_a ni/zla bas nyi ma'i rtsa ru sleb zer/_nga/_a ni/zla ba 'gro sa la nyi ma/_a ni de 'dras kyi mgyogs po byas byas nas yong gi yin/_zer byas byas nas/_wa da/_dar dkar zer dus nyi ma byas/_dar nag zer dus mtshan mo byas/_a ni _nyi ma'i dgung la gab/_mtshan nag dgung la sleb yong zer yas kyi don dag de red zer yas gcig_wa da gsung tshul de 'dras cig 'dug
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  འོང། ད་དེ་ནས་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་གི། ནང་དེར་ཤོག་ལེ་དེའི་ནང་ལ་དེ་འདྲས་ཅིག་༼ཤིག་༽འདུག དར་ཟབ་མེ་ལ་བསྲེགས་པའི་ཐལ་བ་དེ༎ རྒྱལ་པོ་ཉེ་རིང་ཅན་དེའི་ན་བཟའ་མཛོད༎ དེའི་དོན་དག་དེ། ག་རེ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད། ཟེར་ན།
  'ong/_da de nas sum cu so drug gi/_nang der shog le de'i nang la de 'dras cig (shig )'dug_dar zab me la bsregs pa'i thal ba de//_rgyal po nye ring can de'i na bza' mdzod//_de'i don dag de/_ga re zer gyi yo'o red/_zer na/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
   ཨ་ནི། ཨོ།མགར་གྱིས་ཨ་ནི་ན་བརྫུ་བཏབ་པ་རེད་ཟེར། རེད་པ། འོང། མགར་གྱིས་ཨ་ནི་ན་བརྫུ་བཏབ་བྱས་ནས་ཨ་ནི་ག་རེ་བྱེད་དགོས་རེད། ཟེར་དུས་ཙ་ནས། ཨ་ནི་ང་བོད་ཀྱི་རི་མཐོང་ས་ལ། ལྷ་གསོལ་ག་འགྲོ་གོ་རེད། ཟེར། ཨ་ནི། ག་རེ་དགོས་རེད་ཟེར་ན། དར་ཟབ་མེ་ལ་བསྲེགས་པའི་ཨ་ནི། སོལ། ཐལ་བ་བྱས། རེད་པཱ།
  _a ni/_o/mgar gyis a ni na brdzu btab pa red zer/_red pa/_'ong/_mgar gyis a ni na brdzu btab byas nas a ni ga re byed dgos red/_zer dus tsa nas/_a ni nga bod kyi ri mthong sa la/_lha gsol ga 'gro go red/_zer/_a ni/_ga re dgos red zer na/_dar zab me la bsregs pa'i a ni/_sol/_thal ba byas/_red pA/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ད་ག་ནང་བཞིན་ཨ་ནི་དེ་འདྲས། རྫས་དེ་འདྲས་དགོས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་བྱས་བྱས་ལབ་པ་རེད། ཟེར། ཨ་ནི། དེ་འདྲས་ཟེར་ཙང་། མཐར་ཨ་ནི། དར་རྒྱ་ནག་གི་དར་མང་པོ་ཅིག་༼ཞིག་༽མེ་ལ་ཀྲག་པ་༼བསྲེགས་པ་༽རེད་པ།
  da ga nang bzhin a ni de 'dras/_rdzas de 'dras dgos kyi yo'o red zer byas byas lab pa red/_zer/_a ni/_de 'dras zer tsang /_mthar a ni/_dar rgya nag gi dar mang po cig (zhig )me la krag pa (bsregs pa )red pa/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ད་དེ་གས་ཀྱི་དོན་དག་ལ། ཝ་ད། ཨ་ནི།གཞུག་གུ་ལ་ཨ་ནི། བློན་པོ་མགར་གས། ཨ་ནི། རྟ་མོག་དྲོ་མགོ་དཀར་དང་། དེ་འདྲས་བཞོན་བྱས་ནས། མགོ་དམར་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་བཞོན། ཨ་ནི། ལྷ་གསོལ་ག་ཕྱིན་པ་རེད་ཟེར།
  da de gas kyi don dag la/_wa da/_a ni/gzhug gu la a ni/_blon po mgar gas/_a ni/_rta mog dro mgo dkar dang /_de 'dras bzhon byas nas/_mgo dmar zer yas de 'dras bzhon/_a ni/_lha gsol ga phyin pa red zer/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ལྷ་གསོལ་ག་འགྲོ་དུས་ཙམ་ནས། ཨ་ནི་ག་རེ་བྱས་པ་རེད། ཟེར། ལྷ་གསོལ་རོགས་མི་མང་པོ་ཡོད། མི་མང་པོ་དེ་གས་ལ་ཡ་ ཨ་ནི། ཤ་ལ་ཚྭ་མང་པོ་བྱུགས་བྱས་ནས་འཁྱེར་བྱས་ནས། ཨ་ནི་ལྷ་གསོལ་རོགས་བྱས་ནས། མི་ཡོང་མཁན་དེ་གས་ཀྱི། རྒྱ་ནག་གི་མི་ཡོང་མཁན་དེ་དག་གང་ག་ལ། ཤ་ཚྭ་ཆུ་སྟེར་པ་རེད་ཟེར།
  lha gsol ga 'gro dus tsam nas/_a ni ga re byas pa red/_zer/_lha gsol rogs mi mang po yod/_mi mang po de gas la ya _a ni/_sha la tshwa mang po byugs byas nas 'khyer byas nas/_a ni lha gsol rogs byas nas/_mi yong mkhan de gas kyi/_rgya nag gi mi yong mkhan de dag gang ga la/_sha tshwa chu ster pa red zer/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཤ་ཚ་ཆུ་བསྟེར་ནས། ཨ་ནི་ཁོང་ཚོ་ལ་ཤ་ཚ་ཆུ་སྟེར། ཁོ་ཚོ་ར་ཞེ་པོ་ཅིག་་ གང་ཟེར། ཁ་ཞེ་པོ་ཅིག་༼ཞིག་༽སྐོམ། ཁ་སྐོམ་པ་ཡིན་ཙང། ཁོ་ཚོ་ཆང་ཞེ་པོ་ཅིག་བཏུངས། ཨ་ནི། ཁོང་ཚོ་གང་ག་ར་བཟི་པ་དང་། ཨ་ནི། བློན་པོ་མགར་གྱི་བོས་༼བྲོས་༽ཡོང་པ་རེད། ཟེར།
  sha tsha chu bster nas/_a ni khong tsho la sha tsha chu ster/_kho tsho ra zhe po cig _gang zer/_kha zhe po cig (zhig )skom/_kha skom pa yin tsang/_kho tsho chang zhe po cig btungs/_a ni/_khong tsho gang ga ra bzi pa dang /_a ni/_blon po mgar gyi bos (bros )yong pa red/_zer/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  བོས་༼བྲོས་༽ཡོང་དུས་ཙ་ནས། ཨ་ནི་ཡི་གེ་ལ་ག་རེ་བཞག་པ་རེད། ཟེར་ན། ཨ་ནི། འོང།ཁོང་ཚོའི་རྦད་དེ། ཨོང། ག་རེ་ཟེར། ཨ་ནི་རྒྱ་ནག་གི་མི་དེ་གས་གང་ག་ལོགས་ཀྱིས།  ཨཱ།མཚོན་ཆ་དེ་ཚོ་བཅག། འོང། འདུག་བཟོ་བྱསབྱས་ནས། བོད་ལ་བོས་༼བྲོས་༽ཡོང། བོས་༼བྲོས་༽ཡོང་དུས་ཙ་ནས། ཨ་ནི་ཡི་གེ་དེ་བཞག་པ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད། ལབ་པ་རེད་ཟེར། ཁ་ནས་ལབ་པ་རེད་ཟེར། ཡིན་པ་རེད།
  bos (bros )yong dus tsa nas/_a ni yi ge la ga re bzhag pa red/_zer na/_a ni/_'ong/khong tsho'i rbad de/_ong/_ga re zer/_a ni rgya nag gi mi de gas gang ga logs kyis/__A/mtshon cha de tsho bcag/_'ong/_'dug bzo byasabyasa nas/_bod la bos (bros )yong/_bos (bros )yong dus tsa nas/_a ni yi ge de bzhag pa red zer gyi yo'o red/_lab pa red zer/_kha nas lab pa red zer/_yin pa red/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  དར་ཟབ་མེ་ལ་བསྲེགས་པའི་ཐལ་བ་དེ༎ རྒྱལ་པོ་ཉེ་རིང་ཅན་དེའི་ན་བཟའ་མཛོད༎ ཟེར། དར། དར་ཟབ་མེ་ལ་ཀྲག་པ་ཟེར། ཀྲག་པའི་ཨ་ནི། སོལ།ཨཱ། ཐལ་ལ་དེ། རྒྱལ་པོ་ཉེ་རིང་ཅན་དེའི་ན་བཟའ། རྒྱལ་པོ་དེས་ཨ་ནི། ཨ།སྟག་གཟིགས་ལ་སོགས་པ། ཨ་ནི། དེ་ཚོའི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཡག་ག་བྱས། བོད་ཀྱི། དེ་ཚོའི་གི་བློན་པོ་ལ་ཡག་པ་བྱས། བོད་ཀྱི་བློན་པོ་ལ་རྡུགས་པ།བྱས་པ་ཡིན་ཙང། དེ་འདྲས་ཀྱི་ཆ་ནས། ཨ་ནི་རྒྱལ་པོ། དང་པོ། བོད་ལ་སྟེར་འདོད་མེད་པ། བྱས་པ་ཡིན་ཙང། ཨ་ནི་རྒྱལ་པོ་ཉེ་རེང་ཅན་དེའི་ན་བཟའ་མཛོད་ཟེར། དར་ཟབ།
  dar zab me la bsregs pa'i thal ba de//_rgyal po nye ring can de'i na bza' mdzod//_zer/_dar/_dar zab me la krag pa zer/_krag pa'i a ni/_sol/A/_thal la de/_rgyal po nye ring can de'i na bza'/_rgyal po des a ni/_a/stag gzigs la sogs pa/_a ni/_de tsho'i rgyal po la yag ga byas/_bod kyi/_de tsho'i gi blon po la yag pa byas/_bod kyi blon po la rdugs pa/byas pa yin tsang/_de 'dras kyi cha nas/_a ni rgyal po/_dang po/_bod la ster 'dod med pa/_byas pa yin tsang/_a ni rgyal po nye reng can de'i na bza' mdzod zer/_dar zab/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  སྙེ་མ་འབྲུ་མེད་ཐལ་བ་ནག་པོ་དེ༎ བཙུན་མོ་སེར་སྣ་ཅན་དེའི་རྒྱགས་ཕྱེ་མཛོད༎ ཟེར། སྙེ་མ་ལ་འབྲུ་སྐྱེ་ཡས་ཡོའོ་མ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། འོང། ས་བོན་དེ་གས་བརྔོས་ནས། ཨ་ནི་མེ། ཡོས་བརྔོས་པ་ནང་བཞིན་བྱས་བཏབ་པ་ཡིན་ཙང་། ཨ་ནི་དུ་བ་ནང་བཞིན་གྱི་སྙེ་མ་དེ། ཨ་ནི། ས་བོན་བརྔོས་པ་ཅིག་༼ཞིག་༽གི་ཞིང་ཁ་བཏབ་པ་ཡིན་ན། ཨ་ནི། དུ་བ་རལ་པ་ཟེར་མཁན་ཅིག་༼ཞིག་༽གྱི། སྙེ་མ་དེ། འབྲུ་མེད་པའི་ཐལ་བ་ནག་པོ་ཅིག་༼ཞིག་༽ཡོའོ་རེད། ཝ་དེ་འདྲས། དེ་ཨ་ནི་བཙུན་མོ་རྒྱལ་མོ་སེར་སྣ་ཅན་དེའི། རྒྱགས་ཕྱེ་གནང་རོགས་གནང་ཟེར། དེ་ཨ་ནི་ཁྱེད་རང་གི་ཞལ་ལག་གནང་ཡས་བྱེད། ཟེར།
  snye ma 'bru med thal ba nag po de//_btsun mo ser sna can de'i rgyags phye mdzod//_zer/_snye ma la 'bru skye yas yo'o ma red/_gang yin zer na/_'ong/_sa bon de gas brngos nas/_a ni me/_yos brngos pa nang bzhin byas btab pa yin tsang /_a ni du ba nang bzhin gyi snye ma de/_a ni/_sa bon brngos pa cig (zhig )gi zhing kha btab pa yin na/_a ni/_du ba ral pa zer mkhan cig (zhig )gyi/_snye ma de/_'bru med pa'i thal ba nag po cig (zhig )yo'o red/_wa de 'dras/_de a ni btsun mo rgyal mo ser sna can de'i/_rgyags phye gnang rogs gnang zer/_de a ni khyed rang gi zhal lag gnang yas byed/_zer/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ནགས་ལ་མེ་རྒྱབ་སོལ་བའི་མདུང་ཤིང་དེ༎ ནགས་ལ་མེ་རྒྱབ་པའི་སོལ་བའི་མདུང་ཤིང་དེ་ནི། རྒྱལ་བུ་ལུས་རྩལ་ཅན་དེའི། ཨ་ནི།ཨ། ད་སྐབས་དེའི། ཐང་ཐའི་ཙུང་གི་སྲས་དེའི། ཨ་ནི་དེ་གནང་ཟེར། ག་རེ་ཟེར། མདུང་ཤིང་མཛོད།ཟེར།
  nags la me rgyab sol ba'i mdung shing de//_nags la me rgyab pa'i sol ba'i mdung shing de ni/_rgyal bu lus rtsal can de'i/_a ni/a/_da skabs de'i/_thang tha'i tsung gi sras de'i/_a ni de gnang zer/_ga re zer/_mdung shing mdzod/zer/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ལུགས་ལ་མཚེར་ཁྲག་མེད་པར་བསད་པ་དེ༎ ལྷ་ཡི་དྲུང་དུ་སྡིག་བཤགས་སྨོན་ལམ། ཨ་ནི་ལུག་ལ་མཚེར་ཁྲག་མ་འདོན་པ་བྱས་བསད་དགོས་རེད། ཟེར། དེ་འདྲས། དེ་འདྲས་ཀྱི། ད་ནི་ཚི་ལུ་ཅིག་དག་དགོས་ཡོད། ག་རེ་ཟེར། དེ་དགོས་ཡོད་ཟེར་བྱས་བྱས་དེ་ལབ་པ་རེད་པཱ། བློན་པོ་མགར་གྱིས། དང་པོ། ལྷ་གསོལ་དུས། ཝ་ད།དེ་་ཚོ་རེད། དེ་ཡིན་ན་ཨ་ནི།ངས་ལྷའི་དྲུང་དུ་འདུད། ཨ་ནི། སྡིག་བཤགས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། ཟེར།
  lugs la mtsher khrag med par bsad pa de//_lha yi drung du sdig bshags smon lam/_a ni lug la mtsher khrag ma 'don pa byas bsad dgos red/_zer/_de 'dras/_de 'dras kyi/_da ni tshi lu cig dag dgos yod/_ga re zer/_dedgos yod zer byas byas de lab pa red pA/_blon po mgar gyis/_dang po/_lha gsol dus/_wa da/de tsho red/_de yin na a ni/ngas lha'i drung du 'dud/_a ni/_sdig bshags kyi smon lam byed kyi yin/_zer/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ལུས་ལ་ནད་མེད་མལ་དུ་ཉལ་བ་ལ༎ སྔས་མགོར་སྨན་པ་བོས་ནས་ཅི་ཞིག་བྱ༎ ད་གོ་བདེ་པོ་རེད་པཱ། ཁོ་བོ་མི་སྡོད་རང་གི་ཡུལ་དུ་འགྲོ༎ ཟེར་ལབ་བྱས། ཨ་ནི། འོང། ཡོང་པ་རེད། ཟེར་བྱས། རྒྱ་ནག་ནས་ཡར་བོད་ལ། ཨ་ནི་ག་རེ་ཟེར།  ཨཱ། རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོའི་རྗེས་ཟིན་པ་ཡར་ལོག་ཡོང་པ་རེད་ཟེར། ད་དེ་བར་སྐབས་དེའི་དེ་ཅིག་རེད། འོང།
  lus la nad med mal du nyal ba la//_sngas mgor sman pa bos nas ci zhig bya//_da go bde po red pA/_kho bo mi sdod rang gi yul du 'gro//_zer lab byas/_a ni/_'ong/_yong pa red/_zer byas/_rgya nag nas yar bod la/_a ni ga re zer/__A/_rgya bza' kong jo'i rjes zin pa yar log yong pa red zer/_da de bar skabs de'i de cig red/_'ong/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ད་གཤམ་གཤམ་དེའི། ཨ་ནི་ད་མཇུག་བྱང་དེ་གཅིག། ཁ་སིང་ཨ་ནི། དེའི་ནང་བླུགས་རོགས་བྱེད་གསུངས་རེད། མཇུག་བྱང་དེ་མར་གཅིག་བཤད་རོགས་བྱེད། ཟེར། ད་དེ་རིང་།ཨ།ད་ལྟ་འདིའི་མཇུག་བྱང་གི་བསྐོར་དེ་ཞུ་གི་ཡིན། ཤོག་ལྷེའི། ད་དེ་མི་རིགས་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་རེད་པ། 
  da gsham gsham de'i/_a ni da mjug byang de gcig/_kha sing a ni/_de'i nang blugs rogs byed gsungs red/_mjug byang de mar gcig bshad rogs byed/_zer/_da de ring /a/da lta 'di'i mjug byang gi bskor de zhu gi yin/_shog lhe'i/_da de mi rigs dpe bskrun khang red pa/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  འོང། དེའི་ནང་གི་ཤོག་ལྷེ་གསར་མ་རེད། སྔ་མ་སྔ་མ་སྟོན་པ་དེ་མ་རེད། འོང། དེའི་ནང་གི། ད་ཤོག་ལྷེ་ག་པར་ཡོའོ་རེད། ཟེར་ན། ཤོག་ལྷེ་༡༩༥གང་དེའི། འདིར་སྨྲས་པ་ཟེར་བྱས་བྱས་ནས། ད་མཇུག་བྱང་རེད། ཨ་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་རང་གིས། ཨ་ནི་སྙན་ངག་གི་ཐོག་ནས་བརྩམས་མཛད་པའི་མཇུག མཇུག་བྱང་དེ་རེད། 
  'ong/_de'i nang gi shog lhe gsar ma red/_snga ma snga ma ston pa de ma red/_'ong/_de'i nang gi/_da shog lhe ga par yo'o red/_zer na/_shog lhe 1a9a5aganga de'i/_'dir smras pa zer byas byas nas/_da mjug byang red/_a lnga pa chen po rang gis/_a ni snyan ngag gi thog nas brtsams mdzad pa'i mjug_mjug byang de red/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  དབྱངས་གསལ་སྡེབ་ཀྱིས་སྲ་བར་བཅིངས་པའི་ལྕགས་རིའི་ཁོར་ཡུག་དབུས་ན་མངོན་མཐོ་གླེགས་བམ་རིན་ཆེན་རྡུལ་མང་བརྩེགས་པའི་བ་གམ་ན༎ དབྱངས་གསལ་སྡེབ་ཀྱིས། དབྱངས་གསལ་སྡེབ། ཤིན་ཏུ་དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད། ཨ་ནི། ཚུར་སྡེབ། ཤིན་ཏུ་སྡེབ་ལེགས་ཤིང་ཟེར། སྡེབ་སྦྱོར་ཡག་པོ་བྱས་པ། དེ་འདྲས་ཀྱི་སྲ་བར་བཅིངས་པའི། ལྕགས་རི། ད་དབྱངས་གསལ་དེ་གས་དེ་ཡི་གེ་དེའི་ནང་གི། བརྩམས་བྱ་དེའི་ནང་གི། ཚིག་སྦྱོར་བྱེད་ཡས་ཀྱི། དང་པོའི་ཚིག། ཨ་ནི་སྙན་ངག་གི་ལུས་དེ་གས་དེ། དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་ཤིན་ཏུ་སྡེབ་ལེགས་པ། དེ་ལྕགས་རིའི། ཨ་ནི། གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་རེད་པཱ། ཝ་ད།གཅིག་གི། ཁོར་ཡུག་གི་ལྕགས་རིའི་གཟུགས་སུ་བཀོད།
  dbyangs gsal sdeb kyis sra bar bcings pa'i lcags ri'i khor yug dbus na mngon mtho glegs bam rin chen rdul mang brtsegs pa'i ba gam na//_dbyangs gsal sdeb kyis/_dbyangs gsal sdeb/_shin tu dbyangs dang gsal byed/_a ni/_tshur sdeb/_shin tu sdeb legs shing zer/_sdeb sbyor yag po byas pa/_de 'dras kyi sra bar bcings pa'i/_lcags ri/_da dbyangs gsal de gas de yi ge de'i nang gi/_brtsams bya de'i nang gi/_tshig sbyor byed yas kyi/_dang po'i tshig/_a ni snyan ngag gi lus de gas de/_dbyangs dang gsal byed shin tu sdeb legs pa/_de lcags ri'i/_a ni/_gzugs su bkod pa red pA/_wa da/gcig gi/_khor yug gi lcags ri'i gzugs su bkod/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ལྕགས་རིའི་ཁོར་ཡུག་དབུས་ན་མངོན་མཐོ་གླེགས་བམ་རིན་ཆེན་རྡུལ་མང་བརྩེགས་པའི་བ་གམ་ན། ཟེར།ལྕགས་རིའི་དབུས་ན། མངོན་པར་མཐོ་བའི་གླེགས་བམ། ཟེར། ད་འདི་གླེགས་བམ་ཆགས་པ་རེད་པཱ། དེ་གས་དེ། དབྱངས་གསལ་ལ་རྟེན་ནས། གླེགས་བམ་བརྩེགས་པ་རེད། ཝ་ད་དེ་རེད། དབྱངས་གསལ་སྡེབ་ལེགས་ཀྱི་ལྕགས་རི། ཁོར་ཡུག་ན། དེ་ནི། རིན་ཆེན་རྡུལ་མང་བརྩེགས་པ། འོང།ད་ནི་ཨོ། དེ་གླེགས་བམ་དེ། ད་རིན་པོ་ཆེ་རྡུལ་མང་བརྩེགས་པ་དེ། ཨ་ནི།རིན་པོ་ཆེ་བརྩེགས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་བཞག་རེད་པཱ།
  lcags ri'i khor yug dbus na mngon mtho glegs bam rin chen rdul mang brtsegs pa'i ba gam na/_zer/lcags ri'i dbus na/_mngon par mtho ba'i glegs bam/_zer/_da 'di glegs bam chags pa red pA/_de gas de/_dbyangs gsal la rten nas/_glegs bam brtsegs pa red/_wa da de red/_dbyangs gsal sdeb legs kyi lcags ri/_khor yug na/_de ni/_rin chen rdul mang brtsegs pa/_'ong/da ni o/_de glegs bam de/_da rin po che rdul mang brtsegs pa de/_a ni/rin po che brtsegs pa lta bu zhig la bzhag red pA/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  འགལ་བའི་ཁུར་མང་གྱ་གྱུའི་ཚུལ་སྤངས་ལེགས་ལེགས་བཤད་ཁམས་ཀྱི་དྭངས་མ་ཀུན་བསྡུས་ཚར་དུ་དངར་བའི་དེབ་ཐེར་རི་དྭགས་མིག་ཅན་མ༎ འགལ་བའི་ཁུར་མང། ཟེར་དུས་ཙ་ནས།
  'gal ba'i khur mang gya gyu'i tshul spangs legs legs bshad khams kyi dwangs ma kun bsdus tshar du dngar ba'i deb ther ri dwags mig can ma//_'gal ba'i khur mang/_zer dus tsa nas/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ད་ཁ་ཤས་གས་༼ཀྱིས་༽། ལོ་རྒྱུས་ཡིན་ནའི་འདྲ། ག་རེ་ཡིན་ནའི། འགལ་བ་འགལ་འདུ་མང་པོ་ཡོད་ན། འགྲིག་གི་མ་རེད་པ། བྱས་ཙང། ད་རེས་ཀྱི་ང་རའི། ཨ་ནི། རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆེན་པོའི་དེའི་ནང་ལ། འགལ་བའི་ཁུར་མང། གྱ་གྱུའི་ཚུལ་སྤངས། འགལ་བའི་ཁུར་ཡང། འགལ་བ།ཨ་ནི། སྔ།ཚིག་སྔ་ཕྱི་འགལ་བ། ལོ་རྒྱུས་སྔ་ཕྱི་གལ་བ་ལ་སོགས་པ། དེ་འདྲས་ཀྱི་མེད་པ། ཨ་ནི། ཚིག་ལ། ཨ།བདེན་པ་མ་ཡིན་པ། གྱ་གྱུའི་ཚུལ་དེ་འདྲས་མེད་པ། 
  da kha shas gas (kyis )/_lo rgyus yin na'i 'dra/_ga re yin na'i/_'gal ba 'gal 'du mang po yod na/_'grig gi ma red pa/_byas tsang/_da res kyi nga ra'i/_a ni/_rgyal ba lnga pa chen po'i de'i nang la/_'gal ba'i khur mang/_gya gyu'i tshul spangs/_'gal ba'i khur yang/_'gal ba/a ni/_snga/tshig snga phyi 'gal ba/_lo rgyus snga phyi gal ba la sogs pa/_de 'dras kyi med pa/_a ni/_tshig la/_a/bden pa ma yin pa/_gya gyu'i tshul de 'dras med pa/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ལེགས་པར་བཤད་པ། ཨ་ནི།ཁམས་ཀྱི་དྭངས་མ་ལྟ་བུ། རེད་པ། བདུད་རྩིའི། རེད་པཱ། སྙིང་བཅུད་ལྟ་བུ། ཝ་ད་དེ་འདྲས། མཚར་དུ་མངར་བའི་དེབ་ཐེར། ཨ་ནི། རི་དྭགས་མིག་ཅན་མ་ཟེར་དུས། དེབ་ཐེར་འདིས། དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་དི། རི་དེ། ཨ་ནི་རི་དྭགས་མིག་ཅན་མའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། ཤིན་ཏུ།ཨ། དེ་བྱས།རི་དྭགས་མིག་ཅན་པ་ནི། མཛེས་མོའི་དོན་དག་རེད་པཱ།
  legs par bshad pa/_a ni/khams kyi dwangs ma lta bu/_red pa/_bdud rtsi'i/_red pA/_snying bcud lta bu/_wa da de 'dras/_mtshar du mngar ba'i deb ther/_a ni/_ri dwags mig can ma zer dus/_deb ther 'dis/_dpyid kyi rgyal mo'i glu dbyangs di/_ri de/_a ni ri dwags mig can ma'i gzugs su bkod/_shin tu/a/_de byas/ri dwags mig can pa ni/_mdzes mo'i don dag red pA/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཉམས་འགྱུར་འཇོ་སྒེག་གར་གྱི་རྣམ་རྟོལ༎ ད། ད་ལྟ། གོང་ལ་བཤད་བཞག་པའི། རི་དྭགས་མིག་ཅན་མ་དེའི། ཉམས་དང་འགྱུར་བ། རེད་པ། ཨ་ནི། སྙིང་རྗེ་པོ། འཇོ་སྒེག འོང།སྒེག་པ། དེ་འདྲས་ཀྱི། རྣམ་པ་རོལ་བ། བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི། དབྱངས་བདུན་ལྷུར་ལེན་ཚིག་དོན་མ་འདྲེས། ཟུང། ཟུར་མིག་དབང་གཞུ་ལྟར་འཁྱུག་ཅིང། ད། རི་དྭགས་མིག་ཅན་མ་དེའི། ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད།
  nyams 'gyur 'jo sgeg gar gyi rnam rtol//_da/_da lta/_gong la bshad bzhag pa'i/_ri dwags mig can ma de'i/_nyams dang 'gyur ba/_red pa/_a ni/_snying rje po/_'jo sgeg_'ong/sgeg pa/_de 'dras kyi/_rnam pa rol ba/_bcad lhug spel ma'i/_dbyangs bdun lhur len tshig don ma 'dres/_zung/_zur mig dbang gzhu ltar 'khyug cing/_da/_ri dwags mig can ma de'i/_zer gyi yo'o red/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ད་ལྟ། ཨ་དེབ་ཐེར་རི་དྭགས་མིག་ཅན་མ་དེའི་ནང་ལ་ཉམས་འགྱུར་གྱི་འཇོ་སྒེག་གི་རྣམ་པར་རོལ་བ་རེད་པ། སྙིང་རྗེ་པོ་ཞེ་དྲག ཨ་ནི། ཉམས་དང་འགྱུར་བ་དག་གི་གཏམ་པ།
  da lta/_a deb ther ri dwags mig can ma de'i nang la nyams 'gyur gyi 'jo sgeg gi rnam par rol ba red pa/_snying rje po zhe drag_a ni/_nyams dang 'gyur ba dag gi gtam pa/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མ། ད་ཉམས་འགྱུར། བུད་མེད་ཀྱི་ཨ་ནི་ཉམས་འགྱུར་མཛེས་པོ་དེ་གས་དེ། ཨ་ནི།དེའི་ནང་གི་བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་ཚིག་སྦྱོར་དེ་གས་ཀྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད་བྱས། རེད་པ།
  bcad lhug spel ma/_da nyams 'gyur/_bud med kyi a ni nyams 'gyur mdzes po de gas de/_a ni/de'i nang gi bcad lhug spel ma'i tshig sbyor de gas kyi gzugs su bkod byas/_red pa/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  འོང། བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་དབྱངས་བདུན་ལྷུར་ལེན། བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མ། ཚིགས་པ། ཚིགས་སུ་བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མ་ཟེར་ཡས་དེ། ད་སྙན་ངག་གི་ལུས་རེད། སྙན་ངག་གྱི་ལུས་ལ་གསུམ་རེད་པ། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང། ཚིགས་ལྷུག་དང། ཨ་ནི། བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མ། འོང།
  'ong/_bcad lhug spel ma'i dbyangs bdun lhur len/_bcad lhug spel ma/_tshigs pa/_tshigs su bcad lhug spel ma zer yas de/_da snyan ngag gi lus red/_snyan ngag gyi lus la gsum red pa/_tshigs su bcad pa dang/_tshigs lhug dang/_a ni/_bcad lhug spel ma/_'ong/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཚིགས་བཅད་དང་ལྷུག་པ་གཉིས་སྤེལ་མའི་གནས་སྐབས། ཝ་ད་དེ་འདྲས་ཟེར་བྱས་ནས། སྙན་ངག་གི་ལུས་ལ་གསུམ་རེད། ལུས་གསུམ་པོ་དེ་དེའི་ནང་ལ་ཆ་ཚང་བ་ཡོའོ་རེད་པཱ། ཝ་ད། བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་དབྱངས་བདུན་ལྷུར་ལེན། དབྱངས་བདུན་ཟེར་དུས་ཙམ་ནས། ད། ཨ་འ། ང་ཚོས་དེ་རེད། ག་རེ་ཟེར། ཨ་ནི། ཨོ།
  tshigs bcad dang lhug pa gnyis spel ma'i gnas skabs/_wa da de 'dras zer byas nas/_snyan ngag gi lus la gsum red/_lus gsum po de de'i nang la cha tshang ba yo'o red pA/_wa da/_bcad lhug spel ma'i dbyangs bdun lhur len/_dbyangs bdun zer dus tsam nas/_da/_a 'a/_nga tshos de red/_ga re zer/_a ni/_o/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  དེང་སང་ཡིན་ན། ད། ཨོང། གྲོའོ་རལ་མི་ཧྥ་༼དབྱངས་བདུན་གྱི་ནང་གསེས་༽ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་ད། ཨ་ནི།ཨ། དེང་སང་གི་ཁག་ཅིག་གི་ནང་ལ་ཡ། ཨ་ནིའི་ཨའེ་བི་ཟེར་ཡས། དེ་འདྲས་ཡོང་གི་ཡོའོ་རེད། གཞི་ཨ་ནི། ག་རེ་ཟེར་ཟེར་དགོས་རེད། 
  deng sang yin na/_da/_ong/_gro'o ral mi h+pha (dbyangs bdun gyi nang gses )zer yas de 'dras da/_a ni/a/_deng sang gi khag cig gi nang la ya/_a ni'i a'e bi zer yas/_de 'dras yong gi yo'o red/_gzhi a ni/_ga re zer zer dgos red/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  འཁོར་ཉན། བར་མ། དེ་འདྲས་ཀྱི། ད་ཨོང། ཨོང། དེ་ཡོའོ་རེད་པ། ག་རེ་ཟེར༎ དབྱངས་བདུན།འོང། གླུ་དབྱངས་ཀྱི་ངེས་པ་བདུན། ཟེར་ཡས་ཅིག་༼ཤིག་༽། འོང། གླུ་དབྱངས་ཀྱི་ངེས་པ་བདུན་ཟེར་ཡས་དེ། ཝ་ད་དེ་རེད།
  'khor nyan/_bar ma/_de 'dras kyi/_da ong/_ong/_de yo'o red pa/_ga re zer//_dbyangs bdun/'ong/_glu dbyangs kyi nges pa bdun/_zer yas cig (shig )/_'ong/_glu dbyangs kyi nges pa bdun zer yas de/_wa da de red/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  གླུ་དབྱངས་ཀྱི་ངེས་པ་བདུན་ལྷུར་ལེན་ཅིང་༼ཞིང་༽། འོང། མ་འདྲེས་པའི་ཟུར་མིག། ད་ཨ་ནི། ད་ལྟ།བུད་མེད་མཛེས་མའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པའི། ཨ་ནི། དེབ་ཐེར་གྱི།དི་གཟུགས་སུ་བཀོད་སོང་ང། དེ་ཨ་ནི། ཤིན་ཏུ་སྙན་པའི་གླུ་དབྱངས་ད་གླེམ། གླེང་པ་ནང་བཞིན། དེ་གས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ཨ་ནིའི། ཚིགས། ཚིགས་སུ། ཚིགས་བཅད། 
  glu dbyangs kyi nges pa bdun lhur len cing (zhing )/_'ong/_ma 'dres pa'i zur mig/_da a ni/_da lta/bud med mdzes ma'i gzugs su bkod pa'i/_a ni/_deb ther gyi/di gzugs su bkod song nga/_de a ni/_shin tu snyan pa'i glu dbyangs da glem/_gleng pa nang bzhin/_de gas kyi thog nas/_a ni'i/_tshigs/_tshigs su/_tshigs bcad/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཟུར་མིག་དབང་གཞུ་ལྟར་འཁྱུག་ཅིང་། ཟུར་མིག། ཟུར་མིག་ཟེར་དུས་ཙ་ནས། ད་ལྟ་བུད་མེད་མཛེས་མའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་སོང་ང་། འོ་ཨོ། མ་འདྲེས་པའི་ཚིག་གསལ་པོ་དེ་ལ། མ་འདྲེས་པའི་ཚིག་དོན། ཚིག་དོན་མ་འདྲེས་པ། སོ་སོར་གསལ་བ། ཤིན་ཏུ། ཨ་ནི། གོ་བདེ་བ། མ་རྟོགས་པ་དང། ལོག་པར་རྟོགས་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་དང་འབྲལ་བ། དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙ་ནས། ཨ་ནི། ཟུང་དེར། རྦད་དེ། ཨ་ནི། མ་འདྲེས་ཟེར། འོང།ཚིག་དོན་མ་འདྲེས་པ། འོང་། 
  zur mig dbang gzhu ltar 'khyug cing /_zur mig/_zur mig zer dus tsa nas/_da lta bud med mdzes ma'i gzugs su bkod song nga /_'o o/_ma 'dres pa'i tshig gsal po de la/_ma 'dres pa'i tshig don/_tshig don ma 'dres pa/_so sor gsal ba/_shin tu/_a ni/_go bde ba/_ma rtogs pa dang/_log par rtogs pa dang /_the tshom gyi rgyu dang 'bral ba/_de 'dras yin dus tsa nas/_a ni/_zung der/_rbad de/_a ni/_ma 'dres zer/_'ong/tshig don ma 'dres pa/_'ong /_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཟུར་མིག་དབང་གཞུ་ལྟར་འཁྱུག་ཅིང། དབང་གཞུ་ཟེར་དུས་བརྒྱ་བྱིན་གཞུ་སྟེ། དེ་ལ་ཟེར་གྱི་རེད་པ། ག་རེ་ཟག་༼ཟེར་༽། ཨའེ། འཇའ་མཚོན་ལ་ཟེར་གྱི་རེད་པཱ། དཱ་དེ་གིས་༼དེ་གིན་༽དེའི་ཨོ། ཏིག་སེ་༼རྟོག་ཙམ་༽དྲན་སོང། དེ་གིས་དྲན་ལ་མ་དྲན་བྱས་བྱས་ནས།
  zur mig dbang gzhu ltar 'khyug cing/_dbang gzhu zer dus brgya byin gzhu ste/_de la zer gyi red pa/_ga re zag (zer )/_a'e/_'ja' mtshon la zer gyi red pA/_dA de gis (de gin )de'i o/_tig se (rtog tsam )dran song/_de gis dran la ma dran byas byas nas/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཨ་ནི། དབྱངས་བདུན་ཚོ། ལྔ་པ།དྲང་སྲོང།འཁོར་ཉན།བར་མ། ཟེར། ཝ་ད། དེ་འདྲས་ཟེར་ཡོའོ་རེད། ཝ་དེ་འདྲས་ཀྱི། ད་ནི། གླུ་དབྱངས་ཀྱི་ངེས་པ་བདུན་ཟེར་ཡས་དེ། འདུག་བཟོ་རེད།
  a ni/_dbyangs bdun tsho/_lnga pa/drang srong/'khor nyan/bar ma/_zer/_wa da/_de 'dras zer yo'o red/_wa de 'dras kyi/_da ni/_glu dbyangs kyi nges pa bdun zer yas de/_'dug bzo red/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཝ་ད་། ཟུར་མིག་དེ་དབང་གཞུའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། ད་དེའི་ནང་ལའི། དབང་གཞུའི་གཟུགས། ཟེར་ནའི། ཐོད་དེར་གཟུགས་རྒྱན་བྱས། དབང་གཞུ་ལྟར་འཁྱུག་ཅིང། ཟུར་མིག་དེ་དབང་གཞུ་ལྟར་ཟེར་དུས། ད་ནི་དཔེ་རེད། ད་དཔེ་རྒྱན་དང་གཟུགས་རྒྱན་འདྲེས་པའི་བཟོ་འདྲ་གཅིག་རེད
  wa da /_zur mig de dbang gzhu'i gzugs su bkod/_da de'i nang la'i/_dbang gzhu'i gzugs/_zer na'i/_thod der gzugs rgyan byas/_dbang gzhu ltar 'khyug cing/_zur mig de dbang gzhu ltar zer dus/_da ni dpe red/_da dpe rgyan dang gzugs rgyan 'dres pa'i bzo 'dra gcig red
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  མངོན་བརྗོད་ཨུ་དུམ་ཝཱ་རའི་ཕྲེང་མཛེས་གཏམ་རྒྱུད་མགོ་སྐྱེས་གཡོན་འཕྱང་མ་འདི་བློ་ལྡན་བརྒྱ་བྱིན་དག་ལས་གཞན་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་མིན༎ མངོན་བརྗོད། ད་དེའི་ནང་ལའི་མིང་མངོན་བརྗོད་ཀྱི་བརྒྱན་པ། མངོན་བརྗོད་དེ་ཨུ་དུམ་ཝཱ་ར་རེད་ཟེར། ཕྲེང་བའི་གཟུགས་སུ་བཀོད།
  mngon brjod u dum wA ra'i phreng mdzes gtam rgyud mgo skyes g.yon 'phyang ma 'di blo ldan brgya byin dag las gzhan gyi spyod yul min//_mngon brjod/_da de'i nang la'i ming mngon brjod kyi brgyan pa/_mngon brjod de u dum wA ra red zer/_phreng ba'i gzugs su bkod/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  གཏམ་རྒྱུད་མགོ་སྐྱེས། ཟེར་དུས། གཏམ་རྒྱུད་དེ་ཡང་ཨ་ནི། བུད་མེད་ཀྱི་མཛེས་མའི་མགོ་སྐྱེས། མགོ་སྐྱེས་གཡོན་འཕྱང་མ་ཟེར། མགོ་སྐྱེས་ཀྱི། མགོ་སྐྱེས་ནི་སྐྲ་ལོ་རེད་པ། སྐྲ་ལོ་གཡོན་འཕྱང་མ་ཟེར། ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་སྐྲ་ལོ་གཡོན་ལ་འཕྱང་མ། དེ་ལྟ་བུའི། ཨ་ནི། མཛེས་མ་དེ་ལྟ་བུ་ནི། ཟེར།
  gtam rgyud mgo skyes/_zer dus/_gtam rgyud de yang a ni/_bud med kyi mdzes ma'i mgo skyes/_mgo skyes g.yon 'phyang ma zer/_mgo skyes kyi/_mgo skyes ni skra lo red pa/_skra lo g.yon 'phyang ma zer/_shin tu mdzes pa skra lo g.yon la 'phyang ma/_de lta bu'i/_a ni/_mdzes ma de lta bu ni/_zer/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  དཱ། དེབ་ཐེར་འདི་མཛེས་མའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། དཱ། ཀློགས་མཁན་ལྟ་བུ་དེ་གས་དེ་ཨ་ནི། བརྒྱ་བྱིན་གྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད། དེ་དི་ནི། བརྒྱ་བྱིན་གྱི་བཙུན་མོ་ནང་བཞིན་གྱི་མཛེས་མ་ནི། ཨ་ནི། ད་དི་ལྟ་བུའི་གཡོན་འཕྱང་མ་དེ། མཛེས་མ་དེ་ནི། རེད་པ། བློ་གྲོས་དང་ལྡན་པ། བརྒྱ་བྱིན་མ་གཏོགས། གཞན་དག་གི་སྤྱོད་ཡུལ་མ་རེད། ཟེར།
  dA/_deb ther 'di mdzes ma'i gzugs su bkod/_dA/_klogs mkhan lta bu de gas de a ni/_brgya byin gyi gzugs su bkod/_de di ni/_brgya byin gyi btsun mo nang bzhin gyi mdzes ma ni/_a ni/_da di lta bu'i g.yon 'phyang ma de/_mdzes ma de ni/_red pa/_blo gros dang ldan pa/_brgya byin ma gtogs/_gzhan dag gi spyod yul ma red/_zer/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  བློ་གྲོས་དང་ལྡན་པའི་ཀློག བཀླག་གྱི་རེད། བློ་གྲོས་དང་མ་ལྡན་པའི་མིག་གི་སྤྱོད་ཡུལ་མ་རེད། གསུངས་ཡས་ད་བྱས་ཙང་༼དེར་རྟེན་༽ དེའི་ནང་ལ་བློ་གྲོས་དང་ལྡན་པ་དག། བརྒྱ་བྱིན་གྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད། ཝ་ད། དེ་འདྲས་ཟེར་བྱས་པ་རེད། འོང་དེ་གས་ཨ་ནི། གཟུགས་ཅན་འདྲེས་པ་བྱས།
  blo gros dang ldan pa'i klog_bklag gyi red/_blo gros dang ma ldan pa'i mig gi spyod yul ma red/_gsungs yas da byas tsang (der rten )_de'i nang la blo gros dang ldan pa dag/_brgya byin gyi gzugs su bkod/_wa da/_de 'dras zer byas pa red/_'ong de gas a ni/_gzugs can 'dres pa byas/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  དཱ། ཀ་རན་ཊ་ལྟར་ཡ་རབས་མཆོག་གི་སྤྱོད་ཚུལ་སྣོད་དུ་ཅ་ཅོའི་ངག་སྤངས་ཁུངས་ལྡན་ལོ་རྒྱུས་དབུས་འགྱུར་ཏ་ལའི་གླེགས་བམ་ཇི་བཞིན་རབ་བརྟན་བ་རི་ཛྲཱ་ཡི་པུསྟ་ཀ༎ དཱ། ཀ་རན་ཊ། ཟེར་དུས།
  dA/_ka ran Ta ltar ya rabs mchog gi spyod tshul snod du ca co'i ngag spangs khungs ldan lo rgyus dbus 'gyur ta la'i glegs bam ji bzhin rab brtan ba ri dz+rA yi pust ka//_dA/_ka ran Ta/_zer dus/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
   ཤིན་ཏུ་དྭངས་པའི་དོན་དག་རེད་པཱ། ཤིན་ཏུ་དྭངས་པའི་ཤེལ་ཀ་རན་ཊ་ལྟར་ཤིན་ཏུ། ཀ་རན་ཊ་ལྟར། ཡ་རབས་མཆོག་གྱི་སྤྱོད་ཚུལ། སྣོད་དུ་ཤིན་ཏུ་དྭངས་ཤིང་གསལ་བའི་ཡ་རབས་ཀྱི། མཆོག་གི། སྤྱོད་ཚུལ་གྱི། གནས་ལྟ་བའོ། ཡང་དེའི། དེའི་ནང་ལ་ཡ། ཀ་ཅ་ཙ་པ་ཏ། ཟེར་བྱས་བྱས་ནས། ཡང་སྒྲ་རྒྱན་སྦྱར་ཡོའོ་རེད།
  _shin tu dwangs pa'i don dag red pA/_shin tu dwangs pa'i shel ka ran Ta ltar shin tu/_ka ran Ta ltar/_ya rabs mchog gyi spyod tshul/_snod du shin tu dwangs shing gsal ba'i ya rabs kyi/_mchog gi/_spyod tshul gyi/_gnas lta ba'o/_yang de'i/_de'i nang la ya/_ka ca tsa pa ta/_zer byas byas nas/_yang sgra rgyan sbyar yo'o red/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཀ་རན་ཊ། ཟེར་དུས་ཀ་འདུག་ག། དཱ་ཀ་རན་ཊ་ལྟར་ཡ་རབས་མཆོག་གི་སྤྱོད་ཚུལ་སྣོད་དུ་ཅ་ཅོའི་ངག་སྤངས། ཀ་ཅ་བྱུང། ཆགས་ཚར་རེད་པཱ། འོང། ཅ་ཅོའི་ངག་སྤངས་ཁུངས་ལྡན་ལོ་རྒྱུས་དབུས་འགྱུར་ཏ་ལའི། ཀ་ཅ་ཏ། ཟེར་ཆགས་སོང་ང། གླེགས་བམ་ཇི་བཞིན་རབ་གསལ་བ་རི་ཛྲཱ་ཡི་པུསྟ་ཀ༎ འོང། ཀ་ཅ་་ཏ་པ། ཟེར་བྱུང་སོང་ང། འོང། ཝ་ད་འདུག་བཟོ་བྱས་བྱས་ནས། ཨ་ནི། དེའི་ནང་གི་ཀ་རན་ཊ། ཟེར་མཁན་དེ། དྭངས་པའི་ཤེལ་ལ་གོ
  ka ran Ta/_zer dus ka 'dug ga/_dA ka ran Ta ltar ya rabs mchog gi spyod tshul snod du ca co'i ngag spangs/_ka ca byung/_chags tshar red pA/_'ong/_ca co'i ngag spangs khungs ldan lo rgyus dbus 'gyur ta la'i/_ka ca ta/_zer chags song nga/_glegs bam ji bzhin rab gsal ba ri dz+rA yi pust ka//_'ong/_ka ca ta pa/_zer byung song nga/_'ong/_wa da 'dug bzo byas byas nas/_a ni/_de'i nang gi ka ran Ta/_zer mkhan de/_dwangs pa'i shel la go
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ད་དེའི་ནང་ཡ་རབ་མཆོག་གི་སྤྱོད་ཚུལ་འདོད་ཅ་ཅོའི་ངག་སྤངས། ཟེར། ཨ་ནི། ཅ་ཅོའི། ཚ་རི། དེ། ད་ག་ཟེར། ཨ་ནི་སྐད་ཆ། ཨ། རྙོག་གྲ། ག་རེ་ཟེར་གོ་རེད། དཱ། ཚིག་རྙོག་སྤངས་པ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་དཱ། ཅ་ཅོའི་ངག་སྤངས།
  da de'i nang ya rab mchog gi spyod tshul 'dod ca co'i ngag spangs/_zer/_a ni/_ca co'i/_tsha ri/_de/_da ga zer/_a ni skad cha/_a/_rnyog gra/_ga re zer go red/_dA/_tshig rnyog spangs pa zer gyi yo'o red dA/_ca co'i ngag spangs/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཨ་ནི། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དབུས་འགྱུར་ཏ་ལའི་གླེགས་བམ་ཟེར་ན། ཤིང་ཏ་ལའི་གླེགས་བམ་ལ་ཡ། དེ་ནི། འོང།ས། ཨ་ནི། ད་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དེ་བྲིས་པ་ནང་བཞིན། འོང་། དབུས་འགྱུར། ཡུལ་དབུས་འགྱུར་ཟེར་དུས་ཙ་ནས། ཨེ་ རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་རེད་པཱ་ད། འོང། འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་ཏ་ལའི་གླེགས་བམ་ཇི་བཞིན། འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི། ཤིང་ཏ་ལའི་ལོ་མ་ལ་ཡ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བྲིས་པ་བཞིན་དུ། གསུངས་ཀྱི་མིན་འགྲོ་ད། ད་གླེགས་བམ་ཇི་བཞིན། རེད་པཱ།
  a ni/_lo rgyus kyi dbus 'gyur ta la'i glegs bam zer na/_shing ta la'i glegs bam la ya/_de ni/_'ong/sa/_a ni/_da sangs rgyas kyis de bris pa nang bzhin/_'ong /_dbus 'gyur/_yul dbus 'gyur zer dus tsa nas/_e _rgya gar gyi yul red pA da/_'ong/_'phags pa'i yul gyi ta la'i glegs bam ji bzhin/_'phags pa'i yul du sangs rgyas kyi/_shing ta la'i lo ma la ya/_sangs rgyas kyi bka' bris pa bzhin du/_gsungs kyi min 'gro da/_da glegs bam ji bzhin/_red pA/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  རབ་ཏུ་གསལ་བ། ཤིན་ཏུ་གསལ་བ། བ་རི་ཛྲཱ་ཡི་པུསྟི་ཀ། གསེར་གྱི་པུསྟི་ཀ། ཟེར་ཡས་འདྲ་གཅིག་རེད། ད་དེ་འདུག་བཟོ་བྱས། ད་དེ་ནས། ཁ་ལ་སླེབས་པ་རེད་པཱ། ཁ་ཅ་ཐ་ཕ་ཚ་ལ། སླེབས་ཀྱི་ཡོད་པ།
  rab tu gsal ba/_shin tu gsal ba/_ba ri dz+rA yi pusti ka/_gser gyi pusti ka/_zer yas 'dra gcig red/_da de 'dug bzo byas/_da de nas/_kha la slebs pa red pA/_kha ca tha pha tsha la/_slebs kyi yod pa/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཁ་དོག་ཚིག་དོན་མ་འདྲེས་ལང་ཚོ་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་ཆ་ནས། ཁ་ཆ་བྱུང་ཚར་སོང་ང། འོང། ཡོངས་རྫོགས་སྙན་ཚིགས་བསིལ་ཟེར་མདངས་ཀྱིས་ཐ་གྲུ། ཨེ།ཁ་ཆ་ཐ། ཐ་བྱུང་སོང་ང། ཐ་གྲུ་ཀུན་གྱི་སྒྲ་འཛིན་བདུད་རྩི་ཕ་རོལ་ཤེས་ལྡན་དགའ་སྟོན་ཆེ། ཕ་རོལ་གྱི་ཀློག་པ་པོ་ཤེས་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་རེད། གསུངས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད། ད་དེའི་ནང་ལ།
  kha dog tshig don ma 'dres lang tsho rnam par bkra ba'i cha nas/_kha cha byung tshar song nga/_'ong/_yongs rdzogs snyan tshigs bsil zer mdangs kyis tha gru/_e/kha cha tha/_tha byungsong nga/_tha gru kun gyi sgra 'dzin bdud rtsi pha rol shes ldan dga' ston che/_pha rol gyi klog pa po shes ldan rnams kyi dga' ston red/_gsungs kyi yo'o red/_da de'i nang la/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཁ་དོག་ཚིག་དོན་མ་འདྲེས་པ་རྣམ་པར་བཀྲ་བ། འོང། ཆ་ཤས་ཡོངས་སུ། འོ། ཤ་ཆས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། ཆ་ཚང་ལ་མ་ཚང་མ་ཡིན་པ། ཆ་ཤས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི། སྙན་ཚིགས་བསིལ་ཟེར་མདངས་ཀྱིས། ཟེར་དུས། ཨ་ནི། འོང། ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དི། ཆ་ཤས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཟེར། ཟླ་བ་ཉ་གང་བ་ལ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པཱ། བསིལ་ཟེར་ཅན་ཟེར། ཟླ་བ་རེད། ཆ་ཤས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཟེར་དུས། ཉ་གང་བ་རེད།
  kha dog tshig don ma 'dres pa rnam par bkra ba/_'ong/_cha shas yongs su/_'o/_sha chas yongs su rdzogs pa/_cha tshang la ma tshang ma yin pa/_cha shas yongs su rdzogs pa'i/_snyan tshigs bsil zer mdangs kyis/_zer dus/_a ni/_'ong/_yongs su rdzogs pa di/_cha shas yongs su rdzogs pa zer/_zla ba nya gang ba la zer gyi yo'o red pA/_bsil zer can zer/_zla ba red/_cha shas yongs su rdzogs pa zer dus/_nya gang ba red/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཝ་ད། ཟླ་བ་ཉ་གང་བའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། དེ་ཨ་དེའི་མདངས་དེ། ཟླ་བ་ཉ་གང་བའི་མདངས་དེ། ཐ་གྲུ་ཀུན་ཏུ། ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་ཁྱབ་པ་བཞིན་དུ། ཐ་གྲུ་ཀུན་དུ། ཨ་ནི། ཨ། ཀུན་གྱི་ཁྱབ་པའི་སྒྲ་འཛིན་གྱི་བདུད་རྩི། ཨ་ནི། སྙན་པོ་ཡིན་པ། 
  wa da/_zla ba nya gang ba'i gzugs su bkod/_de a de'i mdangs de/_zla ba nya gang ba'i mdangs de/_tha gru kun tu/_zla ba'i 'od zer khyab pa bzhin du/_tha gru kun du/_a ni/_a/_kun gyi khyab pa'i sgra 'dzin gyi bdud rtsi/_a ni/_snyan po yin pa/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  སྒྲ་འཛིན་ཟེར་ན། ཨམ་ཅོག་རེད་པ། ཨམ་ཅོག་ལ་ཡ། ད་ཨ། བདུད་རྩི། ཨམ་ཅོག་གི་བདུད་རྩི་ལ་ཡ་ཕ་རོལ་ཤེས་ལྡན་དགའ་སྟོན་བྱེད། ཟེར་དུས་ཙམ་ནས་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི། ཤེས་ལྡན།  ཤེས་ལྡན་གྱི་དགའ་སྟོན་དུ་ཨ་ནི། ཨོང། ཕན་པ་ཞིག་རེད་ཟེར། ཕན་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཞིག་རེད། གསུང་གི་ཡོའོ་རེད།
  sgra 'dzin zer na/_am cog red pa/_am cog la ya/_da a/_bdud rtsi/_am cog gi bdud rtsi la ya pha rol shes ldan dga' ston byed/_zer dus tsa nsklog pa po rnams kyi/_shes ldan/__shes ldan gyi dga' ston du a ni/_ong/_phan pa zhig red zer/_phan chen po thob pa zhig red/_gsung gi yo'o red/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ག་ཛ་ལྟ་བུའི་ཟེར། ག་ཛ་ཟེར་དུས་ཙ་ནས་ད་གླང་ཆེན་ལྟ་བུའི་ང། གླང་ཆེན་དྲེགས་ལྡན་ལྟ་བུ་དེ་རེད། ལྟ་བུ་ཟེར་དུས་ཙ་ནས་ཨ་ནི། མཚུངས་པ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་རེད། གླང་ཆེན་ལྟ་བུའི་ཟེར། ད་དེའི། ག་ཇ་ད་བ་ཛ། དེ་གས་སླེབས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་པ། 
  ga dza lta bu'i zer/_ga dza zer dus tsa nas da glang chen lta bu'i nga/_glang chen dregs ldan lta bu de red/_lta bu zer dus tsa nas a ni/_mtshungs pa gsal byed kyi sgra red/_glang chen lta bu'i zer/_da de'i/_ga ja da ba dza/_de gas slebs kyi yo'o red pa/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  འོང། ག་ཛ་ལྟ་བུའི་དྲེགས་ལྡན་བླུན་པོ། གླང་ཆེན་བླུན་པོའི་གི་གླང་ཆེན་ནང་བཞིན་གྱི་དྲེགས་པ་ང་རྒྱལ་ཅན་གྱི། བླུན་པོ། དེ་འདྲས་ལའི་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པ། ག་ཛ་ལྟ་བུའི་དྲེགས་ལྡན་བླུན་པོ་ལེགས་བཤད། ཨའོ། སྐྱེས་ལས་ཇ་ཆང་བཏུང་བ་འབའ་ཞིག་དོན་དུ་གཉེར་ཕྱིར། ད་ལྟའི་དུས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་འདི་ལ་བ་གླང་སྤྱོད་ལས་གཞན་མི་བྲིན། ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་དཱ། 
  'ong/_ga dza lta bu'i dregs ldan blun po/_glang chen blun po'i gi glang chen nang bzhin gyi dregs pa nga rgyal can gyi/_blun po/_de 'dras la'i zer gyi yo'o red pa/_ga dza lta bu'i dregs ldan blun po legs bshad/_a'o/_skyes las ja chang btung ba 'ba' zhig don du gnyer phyir/_da lta'i dus kyi snang tshul 'di la ba glang spyod las gzhan mi brin/_zer gyi yo'o red dA/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ང་རྒྱལ་ཅན་གླང་ཆེན་ལྟ་བུའི། ང་རྒྱལ་ཅན་གྱི་བླུན་པོ་ནི་ལེགས་བཤད་ཀྱི་སྐྱེས་ལས་ད། ཇ་ཆང་ལ་དགའ་བྱེད་ཀྱི་རེད་ཟེར། འོང། ཇ་ཆང་འགའ་དོན་དུ་གཉེར་བ་ལ་ཇ་ཆང། ཇ་ཕོར་པ་གང་ཙམ་བསྟེར་མཁན་བྱུང་ན། ཆང་ཕོར་པ་གང།གང་ཙམ་བསྟེར་མཁན་བྱུང་ན། དེ་ལ་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ལེགས་བཤད་ལ་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད། གསུངས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ད། ང་རྒྱལ་ཅན་གྱི། བླུན་པོ་དེ་གས།
  nga rgyal can glang chen lta bu'i/_nga rgyal can gyi blun po ni legs bshad kyi skyes las da/_ja chang la dga' byed kyi red zer/_'ong/_ja chang 'ga' don du gnyer ba la ja chang/_ja phor pa gang tsam bster mkhan byung na/_chang phor pa gang/gang tsam bster mkhan byung na/_de la dga' po byed kyi red ma gtogs/_legs bshad la dga' po byed kyi ma red/_gsungs kyi yo'o red da/_nga rgyal can gyi/_blun po de gas/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  དེ་འདྲས་ཡིན་པའི། ཇ་ཆང་ཁོ་འདྲ་དོན་དུ་གཉེར་མཁན་གྱི། དེ་འདྲས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན། ཨེ་ན། ད་དེའི་གནས་ཚུལ་དེ་ལ་ཡ། ཨ་ནི། བ་གླང་སྤྱོད་པ་དེ་ཚོ། བ་ཕྱུགས་གླང་གོག་འཚོ་མཁན་བཟོ་འདྲ་གཅིག་མ་གཏོགས། ཨ་ནི། མཁས་པ་གའི་དྲན་གྱི་མ་རེད། ཟེར། གཞན་མི་དྲན་ཟེར་ཡས་དེ། ད་དེ། ཨ། ག་ཇ་ད་བ་ཛ་བྱས། 
  de 'dras yin pa'i/_ja chang kho 'dra don du gnyer mkhan gyi/_de 'dras yin pa'i phyir na/_e na/_da de'i gnas tshul de la ya/_a ni/_ba glang spyod pa de tsho/_ba phyugs glang gog 'tsho mkhan bzo 'dra gcig ma gtogs/_a ni/_mkhas pa ga'i dran gyi ma red/_zer/_gzhan mi dran zer yas de/_da de/_a/_ga ja da ba dza byas/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ད། ང་ཉ། རེད་པཱ། འོང་་་་། ང་ལ་སླེབས་པ་རེད་པ། འོ། ང་ཉ་ན། མ། དེ་གས་ལ་སླེབས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད། རེད་པ། འོང།
  da/_nga nya/_red pA/_'ong /_nga la slebs pa red pa/_'o/_nga nya na/_ma/_de gas la slebs kyi yo'o red/_red pa/_'ong/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ང་ཞེས་སྟོབས་ནོར་སྙེམས་པས་འགྱིང་ཡང་ཤེས་ལྡན་རིག་པའི་ཉ་གར་གཞལ་ཚེ་ལྕི་དང་ཡང་བའི་མཐའ་མཐའ་མཐའའབྲལ་ན་རའི་དབུས་ན་གཡུང་པོར་མཐོང་བས་མ་དམད་འགྲོ་བ་ཤིན་ཏུ་དཀོན༎ འོང། ད་དི་རེད། ང་ཞེས། སྟོབས་ནོར་གྱིས་སྙེམས་པས་འགྱིངས་ཡང། སྟོབས་དང་འབྱོར་པས་ནི། ང་ཡིན། ངའོ་སྙམ་པའི་བློ་ཡིས་སྟོབས་དང་འབྱོར་པས། སྙེམས་པ་དེ་འདྲས་ཡང། ཤེས་ལྡན་རིག་པའི་ཉ་ག་ལ་གཞལ། གཞལ་དུས་ཙ་ནས། ཟེར།
  nga zhes stobs nor snyems pas 'gying yang shes ldan rig pa'i nya gar gzhal tshe lci dang yang ba'i mtha' mtha' matha'a'abrala na ra'i dbus na g.yung por mthong bas ma dmad 'gro ba shin tu dkon//_'ong/_da di red/_nga zhes/_stobs nor gyis snyems pas 'gyings yang/_stobs dang 'byor pas ni/_nga yin/_nga'o snyam pa'i blo yis stobs dang 'byor pas/_snyems pa de 'dras yang/_shes ldan rig pa'i nya ga la gzhal/_gzhal dus tsa nas/_zer/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཤེས་ལྡན་གྱི་རིག་པའི་ཉ་ག་ལ་ཡར་བཀྱག་དུས་ཙ་ནས་ཡང་ལྕི་ཡོའོ་མ་རེད། ཟེར། འོང། ན་ར་ཟེར་དུས་ད་དེའི་ནང་ལ་མི་གསུངས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད། མིའི་དཀྱིལ་ལ་ཨ་ནི་གཡུང་པོ་ཟེར་དུས་ཙ་ནས། ད།  རིགས་ངན་འདྲ་པོ། ཝ་ད། དེ་འདྲས་ལ་མཐོང་བ་ལས། ཨ་་ནི།སྨད་པར་བྱེད་པ། འོང། ཨེ། སྨད་ཡུལ་ལ་སྨད་པ་དང། བསྟོད་ས་ལ་བསྟོད་པ། དེ་འདྲས། དབྱེ་བ་འབྱེད་པ་དེ་ཤིན་ཏུ་དཀོན། གསུང་གི་ཡོད་པ་འདྲ། 
  shes ldan gyi rig pa'i nya ga la yar bkyag dus tsa nas yang lci yo'o ma red/_zer/_'ong/_na ra zer dus da de'i nang la mi gsungs kyi yo'o red/_mi'i dkyil la a ni g.yung po zer dus tsa nas/_da/__rigs ngan 'dra po/_wa da/_de 'dras la mthong ba las/_a ni/smad par byed pa/_'ong/_e/_smad yul la smad pa dang/_bstod sa la bstod pa/_de 'dras/_dbye ba 'byed pa de shin tu dkon/_gsung gi yod pa 'dra/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ད་དེ། ན།ན་བྱུང་སོང་ང། ད་ཙ་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། ཀ་ཅ་ཏ་ཙ། ཙ།ཙ་ཡི་གང་ལ། འོང། ཙ་ཀོ་ར་ཡི། ཙ་ཚ་ཛ་དེ། བསྟན་གྱི་ཡོའོ་རེད་པ། འོང། 
  da de/_na/na byung song nga/_da tsa la phyin pa red/_ka ca ta tsa/_tsa/tsa yi gang la/_'ong/_tsa ko ra yi/_tsa tsha dza de/_bstan gyi yo'o red pa/_'ong/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཙ་ཀོ་ར་ཡི་ལུས་འདེགས་བློ་ཡིས་ཤེས་བྱའི་མཁའ་ལ་བགྲོད་ཚེ་ཞྭ་བོ་ཇི་བཞིན་མཐུ་དང་བྲལ་ཡང་ར་གན་གསེར་གྱི་ཟོལ་ཅན་འགའ་ཞིག་གིས༎ ཙ་གོ་ར། ཟེར་ན། འོང། དེ་རེད་པཱ། ཨོང།བྱ་་་་་ག་རེ་ཟེར།དེ། ཨོང། གཅིག་ཟེར་གྱི་འདུག་ག གོང་མ་རེད་པཱ། འོང་ད། གོང་མ་ཡིན་པ་ཡོད།
  tsa ko ra yi lus 'degs blo yis shes bya'i mkha' la bgrod tshe zhwa bo ji bzhin mthu dang bral yang ra gan gser gyi zol can 'ga' zhig gis//_tsa go ra/_zer na/_'ong/_de red pA/_ong/bya ga re zer/de/_ong/_gcig zer gyi 'dug ga_gong ma red pA/_'ong da/_gong ma yin pa yod/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཙ་ཀོ་ར་ཡི་ལུས་འདེགས་ཟེར། ད་བྱ་གོང་མ་ཟེར་མཁན་དེ་ལ། ཨ་ནི། གཤོག་རྩལ་ཡོའོ་མ་རེད། ལུས་འདེགས་ཟེར་ན། ཨ་གཤོག་པའི་མིང་རེད་ད། བྱའི། བྱས་ཙང་ཙ་ཀོ་ར་ཡི་ལུས་འདེགས་བློ་ཡི་ཟེར། ཙ་ཀོ་རའི་གཤོག་རྩལ་གྱི་གཤོག་རྩལ་མེད་བཞིན་དུ། དེ་འདྲས་ཅིག་གི་བློ་ཡི་ཤེས་བྱའི་མཁའ་ལ། སྒྲོལ། འགྲོ་དགོས་བྱུང་ན་ཟེར། 
  tsa ko ra yi lus 'degs zer/_da bya gong ma zer mkhan de la/_a ni/_gshog rtsal yo'o ma red/_lus 'degs zer na/_a gshog pa'i ming red da/_bya'i/_byas tsang tsa ko ra yi lus 'degs blo yi zer/_tsa ko ra'i gshog rtsal gyi gshog rtsal med bzhin du/_de 'dras cig gi blo yi shes bya'i mkha' la/_sgrol/_'gro dgos byung na zer/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  དེ་འདྲས་གཅིག་གི། གཤོག་རྩལ་གྱིས་ཤེས་བྱའི་མཁའ་ལ། ཨ་ནི། ད་བློ་གྲོས་ཀྱི་གཤོག་རྩལ་དམན་པ་ཟེར་ཡས་དེ་གོ་པོ་རེད་པཱ། བློ་གྲོས་དེ་གཤོག་རྩལ་གཟུགས་སུ་བཀོད།  གཤོག་རྩལ་གཟུགས་སུ་བཀོད་སོང་ང། ཤེས་བྱ་དེ་ནམ་མཁའི་གཟུགས་སུ་བཀོད།
  de 'dras gcig gi/_gshog rtsal gyis shes bya'i mkha' la/_a ni/_da blo gros kyi gshog rtsal dman pa zer yas de go po red pA/_blo gros de gshog rtsal gzugs su bkod/__gshog rtsal gzugs su bkod song nga/_shes bya de nam mkha'i gzugs su bkod/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  འོང། བྱས་ཙང། ཨ་ནི། ཙ་ཀོ་ར་ཡི་ལུས་འདེགས་བློ་ཡི་ཤེས་བྱའི་མཁའ་ལ་བགྲོད་ཚེ། ཟེར། ཞྭ་བོ་ཇི་བཞིན། ཞྭ།ད། ཞྭ་རིལ་ནང་བཞིན་བྱས་རྐང་པ་དེ་འདྲས་འགྲོ་ཡས་མེད་པ། དེ་འདྲས་ཀྱི་ད་ཞྭ་བོ་ཇི་བཞིན་མཐུ་དང་བྲལ་ཡང་། ཟེར། ཡོའོ་མ་རེད་དའི། ར་གན་གསེར་གྱི་ཟོལ་ཅན་འགའ་ཞིག་དངོས་གནས་བྱས་ན། ཤེས་བྱའི་མཁའ་ལ་བགྲོད་པ་ལ་ཞྭ་བོ་ཇི་བཞིན། བློ་གྲོས་ཀྱི་མཐུ་དང་བྲལ་བ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང། ཨ་ནི། ད་དུང་ཡང་ཨ་ནི། ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད། ཟེར་ན། ཨའོ། 
  'ong/_byas tsang/_a ni/_tsa ko ra yi lus 'degs blo yi shes bya'i mkha' la bgrod tshe/_zer/_zhwa bo ji bzhin/_zhwa/da/_zhwa ril nang bzhin byas rkang pa de 'dras 'gro yas med pa/_de 'dras kyi da zhwa bo ji bzhin mthu dang bral yang /_zer/_yo'o ma red da'i/_ra gan gser gyi zol can 'ga' zhig dngos gnas byas na/_shes bya'i mkha' la bgrod pa la zhwa bo ji bzhin/_blo gros kyi mthu dang bral ba zhig yin na yang/_a ni/_da dung yang a ni/_ga re byed kyi yo'o red/_zer na/_a'o/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ར་རྒན་གསེར་གྱི་ཟོལ་ཅན་འགའ་ཞིག་གིས་ར་ཡི་གང་ལ་རག་་་།  རེད་པཱ། རག་གི་ངོ་བོ་ཁོ་རོ་རག་ཡིན་ནའི། གསེར་གྱི་མདོག་འདྲ་པོ་གཅིག་ཡིན་མདོག་མདོག གསེར་ཡིན་མདོག་མདོག་བྱེད་མཁན། མི་འགའ་ཤས་ཀྱིས། གསུངས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ད། འོང། ད་དེ་ཁག་ཅིག་ལ་ཡ། ཟུར་ཟ་གནང་པ་རེད་པཱ།
  ra rgan gser gyi zol can 'ga' zhig gis ra yi gang la rag /__red pA/_rag gi ngo bo kho ro rag yin na'i/_gser gyi mdog 'dra po gcig yin mdog mdog_gser yin mdog mdog byed mkhan/_mi 'ga' shas kyis/_gsungs kyi yo'o red da/_'ong/_da de khag cig la ya/_zur za gnang pa red pA/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཚ་ཟེར་ལ་སོགས་གྲང་དྲོའི་འཇིགས་པ་ཁྱད་བསད་བསྒྲུབས་རྣམས་གཏན་བདེ་ཟ་བར་བྱེད་པ་གོར་མ་ཆགས་མོད་ལ་ལར་འདི་སྣང།རྣམ་དཔྱོད་ཚུལ་དང་བྲལ༎  ཚ་ཟེར་ལ་སོགས་གྲང་དྲོའི་འཇིགས་པ་ཁྱད་བསད། ཚ་ཟེར། ཟེར་ན། ད་ཚ་བའི་ཟེར་རེད་པཱ། འོང། དེ་འདྲས་ཀྱི་ཚ་ཟེར་ལ་སོགས་པའི། གྲང་བ་དང། དྲོ་བའི། དྲོ་བ། གྲང་བ་དང་། འཁྱགས་པ་དང་། དྲོ་བ། དེ་འཇིགས་པ་ཁྱད་དུ་བསད་ནས། བསྒྲུབས་པ་རྣམས་ནི་བརྟན་པའི་གཏན་གྱི་བདེ་བ་ཟ་བར་བྱེད་པ། གོར་མ་ཆགས། གཏན་གྱི་བདེ་བ་མེད་པ་བཟོས་པ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་ད། གཏན་བདེ།  གཏན་གྱི་བདེ་བ། ཟ་བར་བྱེད་པ།
  tsha zer la sogs grang dro'i 'jigs pa khyad bsad bsgrubs rnams gtan bde za bar byed pa gor ma chags mod la lar 'di snang/rnam dpyod tshul dang bral//__tsha zer la sogs grang dro'i 'jigs pa khyad bsad/_tsha zer/_zer na/_da tsha ba'i zer red pA/_'ong/_de 'dras kyi tsha zer la sogs pa'i/_grang ba dang/_dro ba'i/_dro ba/_grang ba dang /_'khyags pa dang /_dro ba/_de 'jigs pa khyad du bsad nas/_bsgrubs pa rnams ni brtan pa'i gtan gyi bde ba za bar byed pa/_gor ma chags/_gtan gyi bde ba med pa bzos pa zer gyi yo'o red da/_gtan bde/__gtan gyi bde ba/_za bar byed pa/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  གོར་མ་ཆགས་ཟེར་ན། ཐག་ཆོད། ཟེར་ཡས་འདྲ་པོ་ད། གཏན་འཁེལ་པ་རེད། ཟེར་ཡས་འདྲ་པོ། འོང། གོར་མ་ཆོད་ལ། ཐག་ཆོད་པ་རེད། ཟེར། ཨོང། འདི་སྣང་རྣམ་དཔྱོད་ཚུལ་དང་བྲལ། ཟེར། འདི་སྣང་གི། ཨ་ནི། ཨ། ག་རེ་ཟེར་དགོ་རེད། ད་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་རྣམ་པར་དཔྱོད་པའི་ཚུལ་དང་བྲལ་བ་རེད། ཟེར། འོང། 
  gor ma chags zer na/_thag chod/_zer yas 'dra po da/_gtan 'khel pa red/_zer yas 'dra po/_'ong/_gor ma chod la/_thag chod pa red/_zer/_ong/_'di snang rnam dpyod tshul dang bral/_zer/_'di snang gi/_a ni/_a/_ga re zer dgo red/_da legs nyes kyi rnam par dpyod pa'i tshul dang bral ba red/_zer/_'ong/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཛ་ཊའི་ཅོད་པན་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་འཁོན་རིགས་རླངས་སོགས་གྲགས་སྙན་འ་འུད་སྲིད་པའི་རྩེ་མོ་ཀུན་ཏུ་ཤ་ཤའི་འོད་འཛིན་བློ་གསལ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས༎ ཛ་ཊའི་ཅོད་པན་ཟེར། ཛ་ཊ་ཟེར་ན། སྐྲ་རེད་པཱ། ཅོད་པན་ཟེར་ན། ད་མགོའི་གང་ལ་སྐྲ། སྐྲའི་གཅོད་པན་ཟེར་གྱི་མིན་འགྲོ་ད་ཨོང། མགོའི་གང་ལ། ད་མི་ག་རེ་ཟེར་དགོ་རེད། དེའི་ལའི་གོ་གི་རེད། མི་རྣམས་ཀྱི་མགོའི་སྤྱི་བའི་རྒྱན་དུ་བཞུགས་མཁན་དག་ལའི་གོ་གི་རེད་པཱ།
  dza Ta'i cod pan chos rgyal mes dbon 'khon rigs rlangs sogs grags snyan 'a 'ud srid pa'i rtse mo kun tu sha sha'i 'od 'dzin blo gsal tshogs rnams kyis//_dza Ta'i cod pan zer/_dza Ta zer na/_skra red pA/_cod pan zer na/_da mgo'i gang la skra/_skra'i gcod pan zer gyi min 'gro da ong/_mgo'i gang la/_da mi ga re zer dgo red/_de'i la'i go gi red/_mi rnams kyi mgo'i spyi ba'i rgyan du bzhugs mkhan dag la'i go gi red pA/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  དེ་ལྟ་བུའི་དེ། ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ། ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ། ཟེར་དུས་ཙ་ནས། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་དང། འང། ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་དང། ཁྲི་རལ་པ་ཅན་གསུམ་ལ། ང་རང་ཚོའི་བོད་ཀྱི་བཙན་པོའི་ནང་གི། ཨ་ནི། སྐད་གྲགས་ཆེ་ཤོས་དང་། དེ་གྲས་གཅིག་ལ་ཡ་བཞག་གི་ཡོའོ་རེད་པཱ། ཝ་ད། མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་དང་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད། འཁོན་རིགས། རླངས་སོགས། ཟེར་དུས། འཁོན་གྱི་རིགས་ཟེར་དུས་ཙ་ནས། སྲིན་པོ་སྐྱ་རེངས་ཁྲག་མེད་དང་འཁོན་པར་བྱས་པས་ན། ས་སྐྱའི། ཨ་ནི། རིགས་དེ་ལ་འཁོན་རིགས་ཟེར། འཁོན་པའི་བར་དུ་དེ་ནི་འཁྲུངས་པ་དེ་འདྲས་ལ་ཡ། འཁོན་རིགས་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པ། ཝ་ད། ་དེ་ལ་འཁོན་རིགས་ཟེར་ན། ས་སྐྱ་ལ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད།
  de lta bu'i de/_chos rgyal mes dbon rnam gsum/_chos rgyal mes dbon rnam gsum/_zer dus tsa nas/_srong btsan sgam po dang/_'ang/_khri srong lde btsan dang/_khri ral pa can gsum la/_nga rang tsho'i bod kyi btsan po'i nang gi/_a ni/_skad grags che shos dang /_de gras gcig la ya bzhag gi yo'o red pA/_wa da/_mes dbon rnam gsum dang zer gyi yo'o red/_'khon rigs/_rlangs sogs/_zer dus/_'khon gyi rigs zer dus tsa nas/_srin po skya rengs khrag med dang 'khon par byas pas na/_sa skya'i/_a ni/_rigs de la 'khon rigs zer/_'khon pa'i bar du de ni 'khrungs pa de 'dras la ya/_'khon rigs zer gyi yo'o red pa/_wa da/_ de la 'khon rigs zer na/_sa skya la zer gyi yo'o red/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  འཁོན་རིགས་ལ་སོགས་སྒྲ་སྙན་འ་འུད་སྲིད་པའི་རྩེ་མོ་ཀུན་ཏུ་ཤ་ཤའི་འོད། ཨ་ནི་འཇིག་རྟེན་སྲིད་པའི་རྩེ་མོ་ཀུན་ཏུ། ཨ་ནི། ཟླ་བའི་འོད་ལྟར། འཛེན་པའི་བློ་གསལ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ད། ད་བློ་གསལ་ཚོགས་ལ་བསྔགས་པ་གནང་གི་ཡོའོ་རེད།
  'khon rigs la sogs sgra snyan 'a 'ud srid pa'i rtse mo kun tu sha sha'i 'od/_a ni 'jig rten srid pa'i rtse mo kun tu/_a ni/_zla ba'i 'od ltar/_'dzen pa'i blo gsal tshogs rnams kyi da/_da blo gsal tshogs la bsngags pa gnang gi yo'o red/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཝ་ལེར་ཁོང་རྣམས་ཀྱིས། ཝ་ལེར་སྒྲོག་འདོད་སེམས་ཀྱི་བསྐུལ་བའི་བསྔགས་བརྗོད་རྒྱུད་མང་གླུ་དབྱངས་ཡ་མཚན་དཔལ་གྱིས་སྐབས་གསུམ་པ་རྣམས། ཨ། ས་ལ་བལྟ་ཕྱིར་རྒྱུ་སྐར་ཟོལ་གྱིས་ལྷགས༎ བྱས་ཙང། ཁོང་རྣམས་པའི་མཛད་ཚུལ། ཨ་ནི། མཛད་པ་བཟང་པོ་དེ་གསལ་པོར་ཡོང་དུས་ཙ་ནས། ལྷ་རྣམས་ཀྱང་སྐབས་གསུམ་པ། ཟེར་ན། ལྷ་རྣམས་རེད། ལྷ་རྣམས་ཀྱང་ཨ་ནི། བལྟ་བའི་ཆེད་དུ། ཨ་ནི། ཨོང། སྐར་མའི་ཚུལ་དུ་མར་ཡོང་གི་ཡོའོ་རེད་ཟེར། འདི་་སྐབས་འདི་ག་རེ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། འདེའི་རྒྱན་འདི། ཨ་ནི་ལྷ་རྣམས་བལྟད་མོའི་ཚུལ་དུ། ག་རེ་ཟེར། ཨ་སྐར་མ་ཡི། སྐར་མ་ལ་སྤྲུལ་བྱས་ནས་སྐར་མ་ཡི་ཚུལ་དུ། ཨ་ནི། མར་བལྟ་ག་ཡོང་གི་ཡོའོ་རེད། ཟེར་དུས་ཙ་ནས། འདི་རབ་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱན་རེད།
  wa ler khong rnams kyis/_wa ler sgrog 'dod sems kyi bskul ba'i bsngags brjod rgyud mang glu dbyangs ya mtshan dpal gyis skabs gsum pa rnams/_a/_sa la blta phyir rgyu skar zol gyis lhags//_byas tsang/_khong rnams pa'i mdzad tshul/_a ni/_mdzad pa bzang po de gsal por yong dus tsa nas/_lha rnams kyang skabs gsum pa/_zer na/_lha rnams red/_lha rnams kyang a ni/_blta ba'i ched du/_a ni/_ong/_skar ma'i tshul du mar yong gi yo'o red zer/_'di skabs 'di ga re zer gyi yo'o red zer na/_'de'i rgyan 'di/_a ni lha rnams bltad mo'i tshul du/_ga re zer/_a skar ma yi/_skar ma la sprul byas nas skar ma yi tshul du/_a ni/_mar blta ga yong gi yo'o red/_zer dus tsa nas/_'di rab rtogs kyi rgyan red/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཧ་ཅང་ས་ཆེན་སྐྱོང་བའི་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ཨ་ཤྭཏྠ་ཡི། ཨ་ཤྭཏྠ་ཟེར་ན། བྱང་ཆུབ་ལྗོན་ཤིང་བྱས། ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམས། བྱང་བཤུད། བྱང་ཆུབ་ལྗོན་ཤིང་གྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པས་ན། ཨ་ནི། གཟུགས་རྒྱན་བྱས། ཧ་ཅང། འོང། འདུག་བཟོ་བྱས། འོང།
  ha cang sa chen skyong ba'i chos ldan rgyal po a shwat+tha yi/_a shwat+tha zer na/_byang chub ljon shing byas/_chos ldan gyi rgyal po rnams/_byang bshud/_byang chub ljon shing gyi gzugs su bkod pas na/_a ni/_gzugs rgyan byas/_ha cang/_'ong/_'dug bzo byas/_'ong/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཨ་ཤྭཏྠ་ཡི་ལྗོན་པའི་དབང་པོ་དར་བའི་མཆོག། ས། ད་འ། ས་ཆེན་སྐྱོང་བའི། ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་པོ་རྣམས། ད་ལྟ་གོང་དུ་བཤད་པའི་རྒྱལ་པོ་དེ་དག། ཤིང་བྱང་ཆུབ་ལྗོན་པའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། འོང། 
  a shwat+tha yi ljon pa'i dbang po dar ba'i mchog/_sa/_da 'a/_sa chen skyong ba'i/_chos ldan rgyal po rgyal po rnams/_da lta gong du bshad pa'i rgyal po de dag/_shing byang chub ljon pa'i gzugs su bkod/_'ong/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཧ་རི་ཙན་དན་དཔུང་པ་སྐྱེས་ཀྱི་དབུས་མཐོ་ཨ་ག་རུ་ཡི་རྒྱལ་ཕྲན་ཀུན་གྱིས་ཟླ་བྲལ་བ༎ ཧ་རི་ཀ་ཡི་མགྲིན་དབྱངས་ཁྲིམས་གཉིས་ང་རོས་ཨ་མྲཱའི་ཡོངས་འདུ་མངའ་འབངས་ཡོངས་ཀྱི་འདབ་མ་འཛུམ། ད་འདི་ ཧ་རི་ཙན་དན་ད་འདི་ག་རེ་ཟེར། འང། ཧ་རི་ཙན་དན་དཔུང་པ་སྐྱེས་ཀྱི། ཧ་རི་ཙན་དན། དཔུང་པ་སྐྱེས།
  ha ri tsan dan dpung pa skyes kyi dbus mtho a ga ru yi rgyal phran kun gyis zla bral ba//_ha ri ka yi mgrin dbyangs khrims gnyis nga ros a mrA'i yongs 'du mnga' 'bangs yongs kyi 'dab ma 'dzum/_da 'di _ha ri tsan dan da 'di ga re zer/_'ang/_ha ri tsan dan dpung pa skyes kyi/_ha ri tsan dan/_dpung pa skyes/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  དཔུང་པ་སྐྱེས་ཟེར་མཁན་དེ་སྐབས་རེ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཡང་གོ་བ་རེད། ཧ་རི་ཙན་དན། དཔུང་པ་སྐྱེས་ཀྱི། ཧ་རི་ཙན་དན་དེ་གས་གི་ ཤིང་གི་དཀྱིལ་ནས། ཤིང་གཞན་དག་གི་དཀྱིལ་ནས་ཆེད་དུ་མཐོ་བ། རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུའི་མཐོ་བ་ཟེར་ནའི་གོ་གི་ཡོད་པ་འདྲ། འོང། མཐོ་བ།
  dpung pa skyes zer mkhan de skabs re rgyal po la yang go ba red/_ha ri tsan dan/_dpung pa skyes kyi/_ha ri tsan dan de gas gi _shing gi dkyil nas/_shing gzhan dag gi dkyil nas ched du mtho ba/_rgyal po lta bu'i mtho ba zer na'i go gi yod pa 'dra/_'ong/_mtho ba/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཨ་ནི། ཨ་ག་རུ་ཡི་རྒྱལ་ཕྲན་ཀུན་གྱི། ཨ་ནི། ཟླ་བྲལ་བ། རྒྱལ་ཕྲན་གྱི་འགྲན་པའི། ཟླ་དང་བྲལ་བའི། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་རྒྱལ་པོ། དེ་གས་རེད་པཱ། དེ་དག་ལ། འོང། ཧ་རི་ཀ་ཡི། ཟེར། ཧ་རི་ཀ་ཟེར་ན། ད་སེང་གེ་ལ་གོ་གི་ཡོད་པ། 
  a ni/_a ga ru yi rgyal phran kun gyi/_a ni/_zla bral ba/_rgyal phran gyi 'gran pa'i/_zla dang bral ba'i/_da lta nga tsho'i rgyal po/_de gas red pA/_de dag la/_'ong/_ha ri ka yi/_zer/_ha ri ka zer na/_da seng ge la go gi yod pa/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཧ་རི་ཀ་ཡི་མགྲིན་དབྱངས་ཁྲིམས་གཉིས་ང་རོས། ཧ་རི་ཀ། སེང་གེའི་མགྲིན་དབྱངས། ཟེར་དུས་ཙམ་པ། སེང་གེ་ང་རོ་སྒྲོག་པ་ནང་བཞིན། སེང་གེའི་མགྲིན་དབྱངས། ཁྲིམས་གཉིས་ང་རོ་ཟེར། ཁྲིམས། ད་འ། དེ་རེད་པཱ། ཨཱ། ཆོས་དང་སྲིད་ཀྱི། འོང། ཨེ།ཆོས་སྲིད་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ཀྱི་ང་རོས། ཨ་མྲཱའི་ཡོངས་འདུ་མངའ་འབངས་ཡོངས་ཀྱི་འདབ་མ་འཛུམ༎
  ha ri ka yi mgrin dbyangs khrims gnyis nga ros/_ha ri ka/_seng ge'i mgrin dbyangs/_zer dus tsam pa/_seng ge nga ro sgrog pa nang bzhin/_seng ge'i mgrin dbyangs/_khrims gnyis nga ro zer/_khrims/_da 'a/_de red pA/_A/_chos dang srid kyi/_'ong/_e/chos srid zung du 'brel ba'i khrims kyi nga ros/_a mrA'i yongs 'du mnga' 'bangs yongs kyi 'dab ma 'dzum//
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཁྲིམས་གཉིས་ཀྱི་ང་རོས། ད་ཨ་མྲའི་ཡོངས་འདུ། ཨ་མྲའི་ལྗོན་པ། ཡོངས་འདུ་ཟེར་དུས་ཙ་ནས། ལྷའི་ལྗོན་ཤིན་རེད་པཱ། མངའ་འབངས་ཡོངས་ཀྱི། ད་ཨཱ། འདབ་མ་འཛུམ། རེད་པཱ། ཨཱ། མེ་ཏོག་ལྡུམ།
  khrims gnyis kyi nga ros/_da a mra'i yongs 'du/_a mra'i ljon pa/_yongs 'du zer dus tsa nas/_lha'i ljon shin red pA/_mnga' 'bangs yongs kyi/_da A/_'dab ma 'dzum/_red pA/_A/_me tog ldum/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  འདབ་མ་དང། མ་སོང་ནའི། འཛུམ་པར་ནས། མངའ་འབངས། མངའ་འབངས་ཡོངས་ལ་ཡ། བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ད་ མ་སོང་ནའི། བཞད་པ་ནང་བཞིན་བྱས།
  'dab ma dang/_ma song na'i/_'dzum par nas/_mnga' 'bangs/_mnga' 'bangs yongs la ya/_bde skyid kyi dpal da _ma song na'i/_bzhad pa nang bzhin byas/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཧ་ཧར་བཞད་པའི། ད་ཧ་ཧར་ཟེར། དཱ་དེ་ད། ཨ། སྒྲ་ཙམ་གྱི་དོན་དག་རེད། ཧ་ཧར་བཞད་པ། འོང། ད་ཧར་པོ་བཞད་པ་ཟེར་ནའི་གོ་གི་མད་འགྲོ ཕར། བཞད་པའི་ཕུལ་བྱུང་དགའ་སྟོན་བཟང་པོ་ཨ་མྲིར་ཏ། འོང་ཨ། ཨ་མྲིར་ཏ་བདུད་རྩི་རེད་པཱ། ཨ་མྲིར་ཏ་ཡི་སྙིང་པོ། ཟིལ་མངར་བླ་ན་མེད། ཝ་ད། འདུག་བཟོ་བྱས་བྱས་ནས། དེ་གས་དེ་ཨོང། གཟུགས་རྒྱན་ཤས་ཆེ་བ་འདྲ་པོ་རེད། དེ་ནི།
  ha har bzhad pa'i/_da ha har zer/_dA de da/_a/_sgra tsam gyi don dag red/_ha har bzhad pa/_'ong/_da har po bzhad pa zer na'i go gi mad 'gro_phar/_bzhad pa'i phul byung dga' ston bzang po a mrir ta/_'ong a/_a mrir ta bdud rtsi red pA/_a mrir ta yi snying po/_zil mngar bla na med/_wa da/_'dug bzo byas byas nas/_de gas de ong/_gzugs rgyan shas che ba 'dra po red/_de ni/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ད་དེ་ནས། སྲིད་ཞིའི་ཁམས་ཀྱི་ལྷ་ལམ་ཡངས་པའི་ངོས༎ ད་དེའི་ཡས། ཚིགས། དགུ་ཚིགས་རེད། ད་གིན་དེ་དང་། ཡང་ཏིག་ཙམ་གཅིག་འདེགས་ཕྱོགས་ད་མ་སོང་ནའི་བསྒྱུར་བྱས། ཨ་ནི། སྙན་པོ་འདུག་ག
  da de nas/_srid zhi'i khams kyi lha lam yangs pa'i ngos//_da de'i yas/_tshigs/_dgu tshigs red/_da gin de dang /_yang tig tsam gcig 'degs phyogs da ma song na'i bsgyur byas/_a ni/_snyan po 'dug ga
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  རྒྱལ་དབང་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་འོད་དཀར་ཅན༎ བསིལ་ལྡན་ཆུ་སྣོད་སོ་སོར་ཤར་བ་ལས༎ བཀའ་ཁྲིམས་དགེ་བའི་བཅུ་དྲུག་ཆ་ཤས་རྫོགས༎ འདི་གཟུགས་ཅན། བྱས། གཟུགས་རྒྱན་ཡིན་པའི་ནང་ནས། ད་རེད་པཱ། ཨ། སྲིད་ཞིའི་ཁམས་ཀྱི། སྲིད་པ་འཁོར་བ་དང། ཞི་བ་མྱངས་འདས་ཀྱི། ཁམས་ཀྱི་དེ་གས་དེ། ལྷ་ལམ་གྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད། བྱས་ཙང་སྲིད་ཞི།  
  rgyal dbang ye shes sgyu ma'i 'od dkar can//_bsil ldan chu snod so sor shar ba las//_bka' khrims dge ba'i bcu drug cha shas rdzogs//_'di gzugs can/_byas/_gzugs rgyan yin pa'i nang nas/_da red pA/_a/_srid zhi'i khams kyi/_srid pa 'khor ba dang/_zhi ba myangs 'das kyi/_khams kyi de gas de/_lha lam gyi gzugs su bkod/_byas tsang srid zhi/__
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  རྒྱལ་དབང་ཡི་ཤེས་སྒྱུ་མའི་འོད་དཀར་ཅན༎ འོང། བསིལ་ལྡན་ཆུ་སྣོད་སོ་སོར་ཤར་བ་ལས༎ བཀའ་ཁྲིམས་དགེ་བ་བཅུ་དྲུག་ཆ་ཤས་རྫོགས༎  བཅུ་དྲུག་ཆ་ཤས་རྫོགས་པའི་གཟུགས་སུ། ཨོང། ཉ་གང། ཟླ་བ་ཉ་གང་བའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། བཅུ་དྲུག་ཆ་ཤས་རྫོགས་ཟེར་ན། ཟླ་བ་ཉ་གང་བ་རེད།
  rgyal dbang yi shes sgyu ma'i 'od dkar can//_'ong/_bsil ldan chu snod so sor shar ba las//_bka' khrims dge ba bcu drug cha shas rdzogs//__bcu drug cha shas rdzogs pa'i gzugs su/_ong/_nya gang/_zla ba nya gang ba'i gzugs su bkod/_bcu drug cha shas rdzogs zer na/_zla ba nya gang ba red/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  གངས་ཅན་ཀུན་གསལ་མཛེས་མའི་བཞིན་རས་ལ༎ གངས་ཅན་ཡུལ་གངས་ཅན་པ། བོད་དེ་ཀུན་གསལ། དེ་ནམ་མཁའ། ནམ་མཁའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། དེ་ཡང། ཨ་ནི། ཨེ། མཛེས་མའི་བཞིན་རས་ཀྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད། བྱས་ཙང། གཟུགས་རྒྱན་གཉིས་བརྩགས་༼བརྩེགས་༽ཆགས་པོ་རེད་དི། གཟུགས་རྒྱན་གྱི་གཟུགས་རྒྱན་ཆགས་པ་རེད། ཤོག་ལྷེ་འདི། 
  gangs can kun gsal mdzes ma'i bzhin ras la//_gangs can yul gangs can pa/_bod de kun gsal/_de nam mkha'/_nam mkha'i gzugs su bkod/_de yang/_a ni/_e/_mdzes ma'i bzhin ras kyi gzugs su bkod/_byas tsang/_gzugs rgyan gnyis brtsags (brtsegs )chags po red di/_gzugs rgyan gyi gzugs rgyan chags pa red/_shog lhe 'di/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཐུབ་བསྟན་ནམ་མཁའི་སྒྲོན་མེའི་སྤྱན་དཀྱུས་གྱི༎ ད་དེའི། ཐུབ་བསྟན་ནམ་མཁའི། ཐུབ་དེ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་དེ། ནམ་མཁའི་སྒྲོན་མེ་དེ། ཉི་མའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། དེ་ཡང་སྤྱན་གྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད། གཟུགས་སུ་གཉིས་བརྩགས་༼བརྩེགས་༽ཆགས་སོང་ང། གཟུགས་རྒྱན་གྱི་གཟུགས་རྒྱན།
  thub bstan nam mkha'i sgron me'i spyan dkyus gyi//_da de'i/_thub bstan nam mkha'i/_thub de thub pa'i bstan pa de/_nam mkha'i sgron me de/_nyi ma'i gzugs su bkod/_de yang spyan gyi gzugs su bkod/_gzugs su gnyis brtsags (brtsegs )chags song nga/_gzugs rgyan gyi gzugs rgyan/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ལུང་རྟོགས་ཁྱོག་པའི་སྣང་མཛོད་ལྕགས་ཀྱུ་ཡིས༎ ཟེར། ལུང་དང་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དེ། ཨ་ནི། ཁྱོག་པའི་སྣང་མཛོད། སྣང་བའི་མཛོད་ཟེར་ནའི་ཉི་མ་རེད། དེའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཡིས། ཟེར། ཕན་བདེའི་འོད་དཀར་གཞོན་ནུ་རིང་ནས་འགུགས༎ འོང། ད་ཟླ་བ་གཞོན་ནུ། རིང་ནས་བཀུག་པ་ཟེར་བྱས། ཕན་དང་བདེ་བས། ཝ་འདི་གཟུགས་རྒྱན་རེད། འོང། 
  lung rtogs khyog pa'i snang mdzod lcags kyu yis//_zer/_lung dang rtogs pa'i yon tan de/_a ni/_khyog pa'i snang mdzod/_snang ba'i mdzod zer na'i nyi ma red/_de'i lcags kyu yis/_zer/_phan bde'i 'od dkar gzhon nu ring nas 'gugs//_'ong/_da zla ba gzhon nu/_ring nas bkug pa zer byas/_phan dang bde bas/_wa 'di gzugs rgyan red/_'ong/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  སྲོང་བཙན་དགེ་བཅུའི་ལེགས་ལམ་ཟླ་ཚེས་ཅན༎ ལོག་སྤྱོད་ར་རའི་དྲི་མ་ཕྱུང་བའི་འོད༎ གྲགས་སྙན་རལ་པར་སྤུད་ཚེ་མགྲིན་སྔོན་ཅན༎ ས་མཐོའི་༼བླའི་༽ལྗོངས་སུ་སོང་ཞེས་ལྷ་རྣམས་གླེང་༎ གླེང་བར་བྱས་འདུག། སྲོང་བཙན་དགེ་བ་བཅུའི། སྲོང་བཙན་གྱི་ཨ་ནི་མཛད་པ། ལེགས་པ་དེ་གས་ཟླ་བ་ཚེས་པ་ཅན་གྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད། ལོག་སྤྱོད་ར་རའི་དྲི་མ་ཕྱུང་བའི་འོད། ཟེར། ད་ར་རའི་དྲི་མ་ཟེར་དུས་ཙ་ནས། དེ་དི་རེད། ཟླ་བ་ལ་ཡ་ར་རའི་རི་བོང་གི་གཟུགས་ལྟ་བུ། ཝ་ད། དེ་འདྲས་མེད་པའི། ཨ་ནི། འོད་དེ། གྲགས་སྙན་རལ་པར་སྤུད་ཚེ་མགྲིན་སྔོན་ཅན། ཟེར།
  srong btsan dge bcu'i legs lam zla tshes can//_log spyod ra ra'i dri ma phyung ba'i 'od//_grags snyan ral par spud tshe mgrin sngon can//_sa mtho'i (bla'i )ljongs su song zhes lha rnams gleng //_gleng bar byas 'dug/_srong btsan dge ba bcu'i/_srong btsan gyi a ni mdzad pa/_legs pa de gas zla ba tshes pa can gyi gzugs su bkod/_log spyod ra ra'i dri ma phyung ba'i 'od/_zer/_da ra ra'i dri ma zer dus tsa nas/_de di red/_zla ba la ya ra ra'i ri bong gi gzugs lta bu/_wa da/_de 'dras med pa'i/_a ni/_'od de/_grags snyan ral par spud tshe mgrin sngon can/_zer/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ད། ཟླ་བ་དྲི་མ་དང་བྲལ་བའི་ཟླ་བ་ཚེས་པ་དེ། ཨ་ནི། འདིའི་གང་ལ་བྱས། སྤྱི་བོའི་རྒྱན་དུ་བཞག་པའི་མགྲིན་སྔོན་ཅན་ཟེར་ན། ད་རེས་དེའི་ནང་ལ་ག་རེ་གོ་གི་ཡོའོ་རས་ཟེར་ན། ཨ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ལ་གོ་གི་རེད། དབང་ཕྱུག་གི་མགྲིན་པ་སྔོན་པོ་རེད་པཱ། བྱས་ཙང། དབང་ཕྱུག་ལ་མགྲིན་པ་སྔོན་པོ།
  da/_zla ba dri ma dang bral ba'i zla ba tshes pa de/_a ni/_'di'i gang la byas/_spyi bo'i rgyan du bzhag pa'i mgrin sngon can zer na/_da res de'i nang la ga re go gi yo'o ras zer na/_a dbang phyug chen po la go gi red/_dbang phyug gi mgrin pa sngon po red pA/_byas tsang/_dbang phyug la mgrin pa sngon po/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྙན་གྲགས་དེ། ཨ། རེད་པཱ། ཨ་ནི། ཟླ་བ་ཟླ་བའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། དེ་ཡང་དབང་ཕྱུག་གི། ཨ་ནི། སྤྱི་བོ་ལ་བཀོད་པའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། ད་གྲགས་སྙན་རབ་འབར་རལ་པར་སྤུད་ཚེ་མགྲིན་སྔོན་ཅན། ད་མི་རྣམས་ཀྱི་ཨ་ནི། གྲགས་པ་སྙན་པོ་དི། མི་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་ལ་བཀུར་བའི་ཚེ་ན། ཨ་ནི། མགྲིན་མངོན་ཅན་དེ་དབང་ཕྱུག་ས་བླའི་ལྗོངས་སུ་སོང་ཞེས། ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་དབང་ཕྱུག་དེ། དེ་ནི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ད་དབང་ཕྱུག་རྦད་དེ་བོད་ལ་ཕྱིན་བཞག་ཟེར་བྱས་བྱས་ནས་ཟེར་གྱི་འདུག་ཟེར།  ད་འདི་ ཨ་ནི། ཨ། གཞན་གྱི་ཆེད་དུ་གཞན་དག་ལ་ཡ་བཀབ་བྱས་ནས། གསུངས་པ་ཡིན་ཙང། དེ་ཡང། ཨ་ནིའི། རབ་རྟོག་ཀྱི་སྒྲ་རེད། རེད་པཱ། རབ་རྟོག་རེད།
  srong btsan sgam po'i snyan grags de/_a/_red pA/_a ni/_zla ba zla ba'i gzugs su bkod/_de yang dbang phyug gi/_a ni/_spyi bo la bkod pa'i gzugs su bkod/_da grags snyan rab 'bar ral par spud tshe mgrin sngon can/_da mi rnams kyi a ni/_grags pa snyan po di/_mi rnams kyi spyi bor la bkur ba'i tshe na/_a ni/_mgrin mngon can de dbang phyug sa bla'i ljongs su song zhes/_lha rnams kyis dbang phyug de/_de ni lha rnams kyi da dbang phyug rbad de bod la phyin bzhag zer byas byas nas zer gyi 'dug zer/__da 'di _a ni/_a/_gzhan gyi ched du gzhan dag la ya bkab byas nas/_gsungs pa yin tsang/_de yang/_a ni'i/_rab rtog kyi sgra red/_red pA/_rab rtog red/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ལྷ་རྣམས་ཀྱི་དེ་འདྲས་གླེང་བར་བྱས་འདུག། ཟེར། རབ་རྟོག་ཀྱི། དེ་ཡང་རེད་ལ། ཨ་ནི། ལེའུ་དང་པོའི་གཏིང་ངེ་འཛིན་༼སྙན་ངག་འཁྲིད་པའི་སྐབས་ཀྱི་ལེའུ་དང་པོ་༽གྱི། ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་རེད།
  lha rnams kyi de 'dras gleng bar byas 'dug/_zer/_rab rtog kyi/_de yang red la/_a ni/_le'u dang po'i gting nge 'dzin (snyan ngag 'khrid pa'i skabs kyi le'u dang po )gyi/_yon tan dang ldan pa'i red/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཡིད་སྲུབས་ཀྱིས་བརླམས་སྡིག་ལྟའི་སེམས་འཆང་རིགས༎ ལེགས་བྱས་སྣང་བ་འཕྲོག་༼འགོག་༽ཚེ་ཁྲི་སྲོང་ལྷས༎ ཐབས་མཁས་འཕྲུལ་གྱིས་སྤེལ་བའི་༼དགེ་བའི་༽དགེ་ལེགས་འོད༎ སྤུར་རྒྱལ་ཡངས་པའི་ས་ལ་ཀུན་ཏུ་འབར༎ ད། ཡིད་སྲུབས་ཀྱིས་བརླམས་སྡིག་ལྟའི་སེམས་འཆང་རིགས༎ ཟེར་དུས་ཙ་ནས།
  yid srubs kyis brlams sdig lta'i sems 'chang rigs//_legs byas snang ba 'phrog ('gog )tshe khri srong lhas//_thabs mkhas 'phrul gyis spel ba'i (dge ba'i )dge legs 'od//_spur rgyal yangs pa'i sa la kun tu 'bar//_da/_yid srubs kyis brlams sdig lta'i sems 'chang rigs//_zer dus tsa nas/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ད་ནི། ཁྲི་སྲོང་སྐབས་ལ། ཁྲི་སྲོང་གིས། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་གནང། སློབ་དཔོན། ཨེ། པད་མ་འབྱུང་གནས་དང། མཁན་ཆེན་ཞི་བ་མཚོ་ལ་སོགས་པ། ཕེབས་པའི་སྐབས་ལ། ཨ་ནི། ཞང་ཁྲོན་པ་སྐྱེས་ལ་སོགས་པའི། ཨ་ནི། ནང། ཨ་ནི། བོན་པོའི་ཆོས་བསྣུབ་མི་དགོས། བསྣུབ་བསྣུབ་ན་འགྲིག་གི་མ་རེད། ཨ་ནི། ནང་པའི་ཆོས་ནང་དགོས་རེད། ཟེར་བྱས་བྱས་ནས། དེ་འདྲས་ཀྱི། ཨ་ནི། བྱ་བ་ངན་པོ་མང་པོ་རྩོམ་༼བརྩམས་༽པ་རེད་པཱ། 
  da ni/_khri srong skabs la/_khri srong gis/_nang pa sangs rgyas pa'i chos gnang/_slob dpon/_e/_pad ma 'byung gnas dang/_mkhan chen zhi ba mtsho la sogs pa/_phebs pa'i skabs la/_a ni/_zhang khron pa skyes la sogs pa'i/_a ni/_nang/_a ni/_bon po'i chos bsnub mi dgos/_bsnub bsnub na 'grig gi ma red/_a ni/_nang pa'i chos nang dgos red/_zer byas byas nas/_de 'dras kyi/_a ni/_bya ba ngan po mang po rtsom (brtsams )pa red pA/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཡིད་སྲུབས་ཟེར་ན་དུད་རེད། དུད་ཀྱི་བརླམས་པའི་སྡིག་ལྟའི་སེམས་འཆང་བའི་རིགས། ཀྱིས། ཨ་ནི། ལེགས་བཤད་ཀྱི་སྣང་བ་འགོག་པ། ཟེར་དུས་ཙ་ནས། ཞང་ཁྲོན་པ། ཨེ། སྐྱེས་སོགས་ཀྱིས། ད་དི། དུད་ཀྱིས་སེམས་བརླམས་པ་རེད། ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པཱ། 
  yid srubs zer na dud red/_dud kyi brlams pa'i sdig lta'i sems 'chang ba'i rigs/_kyis/_a ni/_legs bshad kyi snang ba 'gog pa/_zer dus tsa nas/_zhang khron pa/_e/_skyes sogs kyis/_da di/_dud kyis sems brlams pa red/_zer gyi yo'o red pA/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  དེ་གས།ཨ་ནི།  ཨ།སྡིག་པའི། སྡིག་པར་ལྟ་བའི་སེམས་འཆང་ཡོད། ཞང། ཨ་ནི། ཞང་ཁྲོན་པ་སྐྱེས་ལ་སོགས་པའི། ཨ་ནི། ལེགས་བྱས་ཀྱི། སྣང་བ་བཀག་༼འགོག་༽གི་ཡོའོ་རེད་ཟེར། དམ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི། ཆོས་བྱེད་པ་ལ། འགོག་རྒོལ་བྱེད་དུས། ཨ་ནི། ཐབས་མཁས་པའི་འཕྲུལ་གྱི། ཨ་ནི། སྤེལ་བའི། ཨ་ནིའི། དགེ་ལེགས་ཀྱི་འོད་དེ། སྤུར་རྒྱལ་ཡངས་པའི་ས་ལ། ཨ་ནི། ཀུན་ཏུ་འབར་བ་རེད་ཟེར། ཐབས་ཀྱི་འཕྲུལ་གྱི་དགེ་ལེགས་ཀྱི་འོད།  ད་དི། དེ་རེད་པཱ། ག་རེ་ཟེར། ཨོ། ཉི་མའི། ཡང་དི་གཟུགས་རྒྱན་རེད།
  de gas/a ni/__a/sdig pa'i/_sdig par lta ba'i sems 'chang yod/_zhang/_a ni/_zhang khron pa skyes la sogs pa'i/_a ni/_legs byas kyi/_snang ba bkag ('gog )gi yo'o red zer/_dam/_nang pa sangs rgyas kyi/_chos byed pa la/_'gog rgol byed dus/_a ni/_thabs mkhas pa'i 'phrul gyi/_a ni/_spel ba'i/_a ni'i/_dge legs kyi 'od de/_spur rgyal yangs pa'i sa la/_a ni/_kun tu 'bar ba red zer/_thabs kyi 'phrul gyi dge legs kyi 'od/__da di/_de red pA/_ga re zer/_o/_nyi ma'i/_yang di gzugs rgyan red/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  རལ་པའི་ཟུར་ཕུད་བླ་བྲེར་བྲེས་པའི་མཁར༎ ཐུན་མཚམས་ལང་ཚོའི་སྡེ་ཡིས་ལེགས་འཁྱུད་པས༎ བདུད་སྡེའི་རྒྱལ་མཚན་རྣམས་ཀྱི་མེ་ཁྱེར་དག༎ གངས་ལྡན་ར་བའི་ངོས་ལས་ཕྱི་རོལ་བརྒལ༎ འོང་། ད་དེའི་ནང་ལ་ཡ། རལ་པའི་ཟུར་ཕུད་ཟེར། སྐྲ་རེད་པཱ། སྐྲ་ཡི། བླ་བྲེར་བྲེས་པའི་མཁར། ཐུན་མཚམས་ལང་ཚོའི་སྡེ་ཡིས། ལེགས་འཁྱུད་པས། ཐུན་མཚམས་ཀྱི། ལང་ཚོའི་སྡེ། ཐུན་མཚམས་ཀྱི། ཨ་ནི། ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་ད། ཨཱ། མཚམས་སྤྲིན་ལྟ་བུའི་ལུས་ཀྱི།
  ral pa'i zur phud bla brer bres pa'i mkhar//_thun mtshams lang tsho'i sde yis legs 'khyud pas//_bdud sde'i rgyal mtshan rnams kyi me khyer dag//_gangs ldan ra ba'i ngos las phyi rol brgal//_'ong /_da de'i nang la ya/_ral pa'i zur phud zer/_skra red pA/_skra yi/_bla brer bres pa'i mkhar/_thun mtshams lang tsho'i sde yis/_legs 'khyud pas/_thun mtshams kyi/_lang tsho'i sde/_thun mtshams kyi/_a ni/_ga re zer dgos red da/_A/_mtshams sprin lta bu'i lus kyi/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  བདུད་སྡེའི་རྒྱལ་མཚན་ནགས་ཀྱི་མེ། བདུད་སྡེའི་རྒྱལ་མཚན་རྣམས་དེ། ག་རེ་བྱས་པོ་རེད། ཟེར་ན། ནགས་ཀྱི་མེ་ཁྱེར་དག་ཟེར་ན། ནགས་ཀྱི་དཀྱིལ་ལ་ཡོད་པའི་སྲིན་བུ་མེ་ཁྱེར་ནང་བཞིན་ཆགས་པ་རེད་ཟེར། གངས་ལྡན་ར་བའི་ངོས་ལ་ཕྱི་རོལ་བརྒལ།
  bdud sde'i rgyal mtshan nags kyi me/_bdud sde'i rgyal mtshan rnams de/_ga re byas po red/_zer na/_nags kyi me khyer dag zer na/_nags kyi dkyil la yod pa'i srin bu me khyer nang bzhin chags pa red zer/_gangs ldan ra ba'i ngos la phyi rol brgal/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  མ་རིག་སྟུག་པོར་འཕྱན་བྱེད་དགྲ་སྡེའི་ལྷར༎ མངོན་པར་འཁོན་པའི་བདུད་རྩི། ད་དི་རེད་པཱ། ཡང། སྲིན་པོ་སྐྱ་རེངས་ཁྲག་མེད་ཟེར་དགྲ་སྡེའི་ལྷ་རེད་པཱ། ཨ་ནི། མ། ཨ། ག་རེ་ཟེར། ཨ། རིགས་བྱེད་པའི། ག་རེ་ཟེར། མུ་ཏིག་པའི་ལྷ། འོང། མངོན་པར་འཁོན་པའི། དེ་ལ་འཁོན་པ། བྱས་ཙང། དགྲ་སྡེའི་ལྷ་སྲིན་པོ་སྐྱ་རེངས་ཁྲག་མེད་ད། འཁོན་པ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་ད། འཁོན་པ། འོང།
  ma rig stug por 'phyan byed dgra sde'i lhar//_mngon par 'khon pa'i bdud rtsi/_da di red pA/_yang/_srin po skya rengs khrag med zer dgra sde'i lha red pA/_a ni/_ma/_a/_ga re zer/_a/_rigs byed pa'i/_ga re zer/_mu tig pa'i lha/_'ong/_mngon par 'khon pa'i/_de la 'khon pa/_byas tsang/_dgra sde'i lha srin po skya rengs khrag med da/_'khon pa zer gyi yo'o red da/_'khon pa/_'ong/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  འཁོན་པའི་བདུད་རྩིའིཨི་བོད་ཡུལ་ཟོང། ད་དེ་ལ་མངོན་པར་འཁོན་ནས། དེ་ལས་འཁྲུངས་པའི་བདུད་རྩི། ཨ་ནི། བོད་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་ཟོང་དི། འཐུངས་པས་ཆོས་སྲིད་བདག་པོ་ས་སྐྱ་པ༎ ད་དེ་འཁོན་རིགས་ལས་སྐྱེས་པ་ལ། ས་སྐྱ་པ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པཱ། 
  'khon pa'i bdud rtsi'ii bod yul zong/_da de la mngon par 'khon nas/_de las 'khrungs pa'i bdud rtsi/_a ni/_bod kyi yul gyi zong di/_'thungs pas chos srid bdag po sa skya pa//_da de 'khon rigs las skyes pa la/_sa skya pa zer gyi yo'o red pA/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  སྟོབས་ལྡན་སྒྲ་གཅན་གཉིས་པ་ས་འདིར་སྣང༎ ཨ་ནི། སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་སྒྲ་ཅན་གཉིས་པ་དེ། ཨ་ནི། ས་དེར་ཕེབས་པ་རེད་ཟེར། ས་སྐྱ་པ་ལ་བསྔགས་པ་བརྗོད་པ་རེད། 
  stobs ldan sgra gcan gnyis pa sa 'dir snang//_a ni/_stobs dang ldan pa'i sgra can gnyis pa de/_a ni/_sa der phebs pa red zer/_sa skya pa la bsngags pa brjod pa red/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  རིན་ཆེན་བདུན་གྱི་འདོད་རྒུར་མངའ་སྒྱུར་བའི༎ ས་དབང་རྒྱལ་པོའི་གོ་སར་གནམ་གྱི་མཐོངས༎ སྒོམ་འཕར་ཡངས་པའི་སྤོ་ནས་བུམ་བཟང་གིས༎ སྤྱི་བོར་དབང་བསྐུར་སྡེ་སྲིད་ཕག་མོ་གྲུ༎ གནམ་གྱི་བཀོད་པའི། སྡེ་སྲིད་ཕག་མོ་གྲུ་པ་ལ། རིན་ཆེན་བདུན། ཟེར་དུས་ཙ་ནས། རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་ཟེར། རེད་པཱ། དེ་གས། འདོད་རྒུར་མངའ་བསྒྱུར་བའི། ས་དབང་རྒྱལ་པོའི་གོ་ས་ལ། ཨ་ནི། ཨ། དབང་བའི་སྡེ་སྲིད་ཕག་མོ་གྲུ་ལ་བསྔགས། བསྔགས་པ་བརྗོད། ས་སྐྱ། ཕག་གྲུ། ད་རིམ་པ་བཞིན་འདུག་བཟོ་རེད།
  rin chen bdun gyi 'dod rgur mnga' sgyur ba'i//_sa dbang rgyal po'i go sar gnam gyi mthongs//_sgom 'phar yangs pa'i spo nas bum bzang gis//_spyi bor dbang bskur sde srid phag mo gru//_gnam gyi bkod pa'i/_sde srid phag mo gru pa la/_rin chen bdun/_zer dus tsa nas/_rgyal srid sna bdun zer/_red pA/_de gas/_'dod rgur mnga' bsgyur ba'i/_sa dbang rgyal po'i go sa la/_a ni/_a/_dbang ba'i sde srid phag mo gru la bsngags/_bsngags pa brjod/_sa skya/_phag gru/_da rim pa bzhin 'dug bzo red/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  འོང། ཨེ་མ་སྔོན་བྱོན་ས་སྤྱོད་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས༎ བོད་འབངས་འདབ་བརྒྱ་བཞད་པའི་ཕན་བདེའི་འོད༎ སྤྲོས་ཚེ་ཉིན་བྱེད་བདག་གིས་ཅི་ཞིག་ཞེས༎ གནོད་སྦྱིན་ཕྱོགས་ཀྱི་འཁྲིག་པའི་ཁྱིམ་དུ་བྲོས༎ ད་དེ་རབ་རྟོག་གི་རྒྱན་རེད།
  'ong/_e ma sngon byon sa spyod lha rnams kyis//_bod 'bangs 'dab brgya bzhad pa'i phan bde'i 'od//_spros tshe nyin byed bdag gis ci zhig zhes//_gnod sbyin phyogs kyi 'khrig pa'i khyim du bros//_da de rab rtog gi rgyan red/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཨེ་མ་སྔོན་བྱོན་གྱི། ཨ་ནི། ས་ལ་སྤྱོད་པ་དི། རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱིས། བོད་འབངས་ཀྱི། ས་སྤྱོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། རྣམས་ཀྱིས། བོད་འབངས་ཀྱི་འདབ་རྒྱ་བཞད་པའི། བཞད་པའི་ཕན་བདེའི་འོད། འདབ་རྒྱ་བཞད་པར་བྱེད་པའི་ཉི་མ། ཨ་ནི། ཕན། ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་ཉི་མ་དེའི། འོད་དེས། ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད། ཕན་ད། ཕན་པ་དང་བདེ་བའི། འོད་འཕྲོ་བའི་ཉི་མ་དི། ཨ་ནི། ཤར་བ་ཚེ་ན། ཨ་ནི། ད་ཨ་་་་གནམ། ད་ལྟ་ཉི་མ། ཕན་བདེ་ཉི་མའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པའི། ཉི་མ་གཅིག་ཡོའོ་རེད། འོ་དེ། ཤར་དུས་ཙ་ནས། ཉི་མ་དངོས་གནས་དེ། ད། འོང་།
  e ma sngon byon gyi/_a ni/_sa la spyod pa di/_rgyal po rnams kyis/_bod 'bangs kyi/_sa spyod kyi rgyal po/_rnams kyis/_bod 'bangs kyi 'dab rgya bzhad pa'i/_bzhad pa'i phan bde'i 'od/_'dab rgya bzhad par byed pa'i nyi ma/_a ni/_phan/_phan pa dang bde ba'i nyi ma de'i/_'od des/_zer gyi yo'o red/_phan da/_phan pa dang bde ba'i/_'od 'phro ba'i nyi ma di/_a ni/_shar ba tshe na/_a ni/_da a gnam/_da lta nyi ma/_phan bde nyi ma'i gzugs su bkod pa'i/_nyi ma gcig yo'o red/_'o de/_shar dus tsa nas/_nyi ma dngos gnas de/_da/_'ong /
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཉི་མ། མཚན་གཉིས་པ་ཁོ། ད་ག་རེ་བྱེད་གོ་ཡིན་ན། ད་འདི། ངས་གྱའི་༼གང་ཡང་༽། ཕན་ཐོགས་མ་འདུག། བསམ་བྱས། ཨ་ནི། ནའི། འཁྲིག་པའི་ཁྱིམ་དུ། ཕར་བྲོས་འགྲོ་གི་ཡོའོ་རེད་ཟེར། ཉི་མ་ཨ་ནི། ནུབ་ཕྱོགས་ལ། ཨ་ནི། བྲོས་འགྲོ་གི་ཡོའོ་རེད། ཉི་མ་ཁ་སྐྱེངས་བྱས་ནས་བྲོས་འགྲོ་གི་ཡོའོ་རེད་ཟེར། རྒྱལ་པོ་ཉིན་བྱེད། དེ་ལྟ། དེ་ལྟ་བུ། ཨ་ནི། ཡོད་བཞིན་དུ་ད། ཉི་མ་དངོས་གནས་ཁོའི། ཁ་སྐྱེངས་ནས་བྲོས་འགྲོ་གི་ཡོའོ་རེད་ཟེར། དེ་རབ་རྟོག་རེད་པཱ།
  nyi ma/_mtshan gnyis pa kho/_da ga re byed go yin na/_da 'di/_ngas gya'i (gang yang )/_phan thogs ma 'dug/_bsam byas/_a ni/_na'i/_'khrig pa'i khyim du/_phar bros 'gro gi yo'o red zer/_nyi ma a ni/_nub phyogs la/_a ni/_bros 'gro gi yo'o red/_nyi ma kha skyengs byas nas bros 'gro gi yo'o red zer/_rgyal po nyin byed/_de lta/_de lta bu/_a ni/_yod bzhin du da/_nyi ma dngos gnas kho'i/_kha skyengs nas bros 'gro gi yo'o red zer/_de rab rtog red pA/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཁྲིམས་གཉིས་སྲབ་ཀྱིས་མ་གཅུན་རེངས་པའི་གཉར༎ ཁྲིམས་གཉིས་ཀྱི། འོང། རྒྱལ་ཁྲིམས་དང་ཆོས་ཁྲིམས་གཉིས་ཀྱི། སྲབ་ཀྱི་མ་གཅུན་པའི། རེངས་པའི་གཉའ་ལ་ཟེར། མཇིང་པ་རེད་པཱ། གཉའ་ལ་ཟེར་དུས། དེ་གཟུགས་རྒྱན་རེད། ད། ཁྲིམས་གཉིས་དེ་སྲབ་ཀྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད། རེད་པཱ།
  khrims gnyis srab kyis ma gcun rengs pa'i gnyar//_khrims gnyis kyi/_'ong/_rgyal khrims dang chos khrims gnyis kyi/_srab kyi ma gcun pa'i/_rengs pa'i gnya' la zer/_mjing pa red pA/_gnya' la zer dus/_de gzugs rgyan red/_da/_khrims gnyis de srab kyi gzugs su bkod/_red pA/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  དྲང་ཐིག་འཛམ་བུ་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཡིས༎ ཁྲིམས་དྲང་པོ་དེ་གི། ཨོང། འཛམ་བུ་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ། མནན་ཚེ་ངན་སྤྱོད་སྐྱེ་བོའི་བག་ཡངས་ཀུན༎ བཀྲེས་སྐོམ་གདུང་བས་མནར་བའི་ལུས་ཇི་བཞིན༼སྙམ་༽༎ ད་འདི། གཟུགས། ཨ་ནི། ཇི་བཞིན་སྙམ། གཟུགས་རྒྱན་ད་དཔེ་རྒྱན། ཅུང་ཟད་འདྲེས་པ་བྱས།
  drang thig 'dzam bu gser gyi 'khor lo yis//_khrims drang po de gi/_ong/_'dzam bu gser gyi 'khor lo/_mnan tshe ngan spyod skye bo'i bag yangs kun//_bkres skom gdung bas mnar ba'i lus ji bzhin(snyam )//_da 'di/_gzugs/_a ni/_ji bzhin snyam/_gzugs rgyan da dpe rgyan/_cung zad 'dres pa byas/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  བརྣག་ནུས་ལས་འདས་ཕ་རོལ་རྒོལ་བའི་དཔུང་༎ གཡུལ་ཟེར། རྣམ་པར་བཅོམ་པའི་མགོ་འཕྲེང་ཁྲག་གིས་བརླན༎ ལན་གཅིག་མིན་པར་གཤེར་བའི་དམར་འོད་ཀྱིས༎ རྒོད་མ་ཁ་དེ་རྒྱ་མཚོའི་ཁ་རུ་ཡིབས༎ དེ་ཡང་རབ་རྟོག་རེད།
  brnag nus las 'das pha rol rgol ba'i dpung //_g.yul zer/_rnam par bcom pa'i mgo 'phreng khrag gis brlan//_lan gcig min par gsher ba'i dmar 'od kyis//_rgod ma kha de rgya mtsho'i kha ru yibs//_de yang rab rtog red/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  རྣ། བརྣབ་པ་ནི། ཡིད་ཀྱི་ཕར། དཔག་པར་དཀའ་བའི། ཕ་རོལ་གྱི། དཔུང་ཚོགས་ཐམས་བཅད། བཅོམ་པའི། ཨ་ནི། ད། མགོ་གཅིག་ད། བཅད་པའི། ཁྲག་གི་བརླན་པའི། ཨ་ནི། ཁྲག་གི་ལན་གཅིག་ཙམ་མིན་པར། ཨ་ནི། གཤེར་བའི། དམར་བའི་འོད་ཀྱི་ནི། ཨ་ནི། རྒྱ་མཚོའི། ཨ་ནི། ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་ད། ཁ་ལ་ཡོད་པའི་རྒོད་མ་ཁ་དེ་ཡ། ཨ་ནི། རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་ལ་ཡིབས་པ་རེད་ཟེར། ཁ་སྐྱེངས་བྱས། ཁྲག་མང་དག་ཆོད་ནས།
  rna/_brnab pa ni/_yid kyi phar/_dpag par dka' ba'i/_pha rol gyi/_dpung tshogs thams bcad/_bcom pa'i/_a ni/_da/_mgo gcig da/_bcad pa'i/_khrag gi brlan pa'i/_a ni/_khrag gi lan gcig tsam min par/_a ni/_gsher ba'i/_dmar ba'i 'od kyi ni/_a ni/_rgya mtsho'i/_a ni/_ga re zer dgsos red da/_kha la yod pa'i rgod ma kha de ya/_a ni/_rgya mtsho'i mtha' la yibs pa red zer/_kha skyengs byas/_khrag mang dag chod nas/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  གསེར་མངལ་སྟོབས་ལ་རྨུགས་འཛིན་འབྱོར་པའི་མཛོད༎ གསེར་མངལ། ཟེར་ན། ཨ།ཚངས་པ་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད། ཨེ། འཇིག་བརྟེན་མེས་པོ། གསེར་གྱི་མངལ་ཅན་ཟེར་དུས་ཙ་ནས། ཨ་ནི། ཁྱབ་འཇུག་གི་ལྟོ་བ་ལ། ཨ།གསེར་གྱི་སྒོ་ང་སྐྱེས། ཕྱམ། ཁྱབ་འཇུག་གི་ལྟོ་བ་ལ། པད་མ་སྐྱེས། པད་མའི་ནང་ནས། གསེར་གྱི་སྒོ་ང་སྐྱེས་པ། དེ་ལས། ཨ་ནི། ལྷ་ཚངས་པ་སྐྱེས་པ་རེད་པ། བྱས་ཙང། ཨ་ནི། ལྷ་ཚངས་པ་ལ། གསེར་མངལ་ཅན་ཟེར་གྱི་རེད། ཨ་ནི། ད་དེའི། ང་རང་ཚོའི། ཨ་ནིའི། ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། ད་རྒྱལ་རབས་ནང་ལ། བསྔགས་པ་བརྗོད་དུས་ཙ་ན། སྟོབས་དེ་ནི། གསེར་མངལ་གྱི་སྟོབས་ལྟ་བུ་རེད། ཟེར་གྱིས། འོང།
  gser mngal stobs la rmugs 'dzin 'byor pa'i mdzod//_gser mngal/_zer na/_a/tshangs pa la go dgos kyi yo'o red/_e/_'jig brten mes po/_gser gyi mngal can zer dus tsa nas/_a ni/_khyab 'jug gi lto ba la/_a/gser gyi sgo nga skyes/_phyam/_khyab 'jug gi lto ba la/_pad ma skyes/_pad ma'i nang nas/_gser gyi sgo nga skyes pa/_de las/_a ni/_lha tshangs pa skyes pa red pa/_byas tsang/_a ni/_lha tshangs pa la/_gser mngal can zer gyi red/_a ni/_da de'i/_nga rang tsho'i/_a ni'i/_ga re zer dgos red/_da rgyal rabs nang la/_bsngags pa brjod dus tsa na/_stobs de ni/_gser mngal gyi stobs lta bu red/_zer gyis/_'ong/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  རྨུགས་འཛིན་འབྱོར་པ་ཟེར། རྨུགས་འཛིན་ཟེར་དུས་ཙ་ནས། ཛམྦཧ་ལ་རེད་པཱ། རྨུགས་འཛིན་སམ། འོང། ནོར་གྱི་ལྷར། རྨུགས་འཛིན་ཟེར་ད། འོང། གཅིག་ཏུ་བསྡུས་འདྲའི་ཟེར། སྲིད་ཀུན་དགེ། དགེ་ཕྱོགས་སུ༎ བསྒྱུར་བས་རྣམ་སྨིན་དཀར་པོའི་ཐིགས་པ་འབུམ༎ འཛག་བྱེད་དམ་པའི་སྤྱོད་ཚུལ་རྨད་དུ་བྱུང༎ དཱ་ད་ལྟ། སྔར་གྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱི། ད་སྟོབས་ལ་ཡ། སྟོབས་དང་སྤྱོད་པ་ལ། བསྔགས་པ་བརྗོད་པ་བྱས། ཨ། དཔེ་རྒྱན་དང། དེའི་ནང་ལ་ཡ། གསེར་མངལ་སྟོབས་་ལ་རྨུགས་འཛིན་འབྱོར་པའི་མཛོད། ཟེར་ན། གསེར་མངལ་ལྟ་བུའི་སྟོབས་ལ། རྨུགས་འཛིན་ལྟ་བུའི་འབྱོར་པ་ཟེར་འདི། འབྲུ་མང་པོའི་ཚིག་བསྡུས་བྱས་ཙང། དི་ཁག་ཅིག་གི་མ་མཁྱེན་པ་བྱས། ཁ་ཤས་ཀྱི་དེ་གཟུགས་རྒྱན་རེད་གསུངས་ཀྱི་རེད། དེ་གཟུགས་རྒྱན་མ་རེད།
  rmugs 'dzin 'byor pa zer/_rmugs 'dzin zer dus tsa nas/_dzam+baha la red pA/_rmugs 'dzin sam/_'ong/_nor gyi lhar/_rmugs 'dzin zer da/_'ong/_gcig tu bsdus 'dra'i zer/_srid kun dge/_dge phyogs su//_bsgyur bas rnam smin dkar po'i thigs pa 'bum//_'dzag byed dam pa'i spyod tshul rmad du byung//_dA da lta/_sngar gyi rgyal po rnams kyi/_da stobs la ya/_stobs dang spyod pa la/_bsngags pa brjod pa byas/_a/_dpe rgyan dang/_de'i nang la ya/_gser mngal stobs la rmugs 'dzin 'byor pa'i mdzod/_zer na/_gser mngal lta bu'i stobs la/_rmugs 'dzin lta bu'i 'byor pa zer 'di/_'bru mang po'i tshig bsdus byas tsang/_di khag cig gi ma mkhyen pa byas/_kha shas kyi de gzugs rgyan red gsungs kyi red/_de gzugs rgyan ma red/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  གསེར་མངལ་ལྟ་བུའི་སྟོབས། རྨུགས་འཛིན་ལྟ་བུའི་འབྱོར་པ། ཟེར་བྱས་བྱས། དེ་གའི་ལྟ་བུའི། ཟེར་ཡས་འདྲ་པོ་དེ་ཚོ། མཚུངས་པ་གསལ་བྱེད་ཀྱི། སྒྲ་བསྡུས་པའི་དོན་དག་རེད། བྱས་ཙང་འདི། ཨ།འབྲུ་མང་པོ་ཡི་ཚིག་བསྡུས་དང། ཟེར། ཨའ། ཟླ་བ། ཨ།ད་དེ། སྙན་ངག་མེ་ལོང་ནང་ལའི་ཡོའོ་རེད། ཟླ་བའི། ཨང། ག་རེ་ཟེར། མཚན་མོའི་མདོང་ཅན་དང། ཟེར་ཡས་གཅིག། རི་བོང་མཚན་མོའི་མདོང་ཅན་དང། ཟེར། ཝེ་དེ་རེད། དེ་ནང་བཞིན། 
  gser mngal lta bu'i stobs/_rmugs 'dzin lta bu'i 'byor pa/_zer byas byas/_de ga'i lta bu'i/_zer yas 'dra po de tsho/_mtshungs pa gsal byed kyi/_sgra bsdus pa'i don dag red/_byas tsang 'di/_a/'bru mang po yi tshig bsdus dang/_zer/_a'/_zla ba/_a/da de/_snyan ngag me long nang la'i yo'o red/_zla ba'i/_ang/_ga re zer/_mtshan mo'i mdong can dang/_zer yas gcig/_ri bong mtshan mo'i mdong can dang/_zer/_we de red/_de nang bzhin/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  མཐོན་པོའི་མངའ་ཐང་ཕུན་ཚོགས་དཔལ་འབྱོར་ཀུན༎ བཀོད་པས་ཁྱད་འཕགས་རྣམ་དཔྱོད་དབྱར་རྔའི་སྒྲ༎ རྣམ་དཔྱོད་དབྱར་རྔ་ཟེར་ན། འབྲུག་སྒྲ་རེད་པ། ཆེ་བའི་རྣམ་ཐར་བཟང་པོའི་གཙུག་ཕུད་ཅན༎ ཡ་རབས་དགའ་སྟོན་རྣམ་བཀྲའི་གཤོག་རླབས་ངོམ༎ དེ་གས་དེ་་གང་ག ཨ།གཟུགས་རྒྱན་བྱས། ད་དེ་ནས། ཀྱེ་མ་ཐོས་བསམ་བདུད་རྩི་ཡལ་བོར་ནས༎ ཐོས་བསམ་དེ། བདུད་རྩིའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་སོང་ང་།
  mthon po'i mnga' thang phun tshogs dpal 'byor kun//_bkod pas khyad 'phags rnam dpyod dbyar rnga'i sgra//_rnam dpyod dbyar rnga zer na/_'brug sgra red pa/_che ba'i rnam thar bzang po'i gtsug phud can//_ya rabs dga' ston rnam bkra'i gshog rlabs ngom//_de gas de gang ga_a/gzugs rgyan byas/_da de nas/_kye ma thos bsam bdud rtsi yal bor nas//_thos bsam de/_bdud rtsi'i gzugs su bkod song nga /
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ངན་གཡོ་ཟང་ཟིང་རྙོགས་པའི་བཟའ་བཏུང་གིས༎ ཟེར། ངན་གཡོ་ཟང་ཟིང་གི། ཨ།ཙ།ད། ད་ཟང་ཟིང་གི་ནོར། ཝ་དེ་འདྲས་ཀྱི་བཟའ་བཏུང་གིས། ལྟོ་བ་ཁེངས་པའི་དྲེགས་ལྡན་མཐོན་པོའི་ཁྲིར༎ འཛེགས་ཀྱང་ཐ་ག་པ་དང་ཁྱད་པར་ཅི༎ ཟེར།
  ngan g.yo zang zing rnyogs pa'i bza' btung gis//_zer/_ngan g.yo zang zing gi/_a/tsa/da/_da zang zing gi nor/_wa de 'dras kyi bza' btung gis/_lto ba khengs pa'i dregs ldan mthon po'i khrir//_'dzegs kyang tha ga pa dang khyad par ci//_zer/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ད་ཐོས་པའི། ཐོས་པ་དང། བསམ་པའི་བདུད་རྩི། ཕར་འབོར་ཟེར། ཐོས་བསམ་གྱི། བདུད་རྩི་ཕར་གཡུག་བཞག། རེད་པཱ། ངན་གཡོ་ད། ཟང་ཟིང་གི་བཟའ་བཏུང་ལ་ཡ། ཨ་ནི། བཟའ་བཏུང་ཙམ་གྱི། ལྟོ་བ་ཁེངས། གྲོད་ཁོག་ཁེངས་ཡན་གྱི། ཨ་ནི། དྲེགས་པ་ཅན་གྱི་མི། ཡོན་ཏན་མེད་པའི་མི། ཁྲི་མཐོན་པོའི་གང་ལ། འཛེགས་ནའི། ཐག་ཐགས་མཁན་དང། གཅིག་པ་རེད་ཟེར། ཐག་ཐགས་མཁན། ཐག་ཁྲི་ཟེར་བྱས། ཐག་གང་ལ་འཛགས་ཡས་གཅིག་ཡོའོ་རེད་པཱ།
  da thos pa'i/_thos pa dang/_bsam pa'i bdud rtsi/_phar 'bor zer/_thos bsam gyi/_bdud rtsi phar g.yug bzhag/_red pA/_ngan g.yo da/_zang zing gi bza' btung la ya/_a ni/_bza' btung tsam gyi/_lto ba khengs/_grod khog khengs yan gyi/_a ni/_dregs pa can gyi mi/_yon tan med pa'i mi/_khri mthon po'i gang la/_'dzegs na'i/_thag thags mkhan dang/_gcig pa red zer/_thag thags mkhan/_thag khri zer byas/_thag gang la 'dzags yas gcig yo'o red pA/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཝ་དེ།  ཐག་ཁྲི། ཐག་ཁྲིའི་གང་ལ། ཐག་ཐགས་མཁན། ཐག་ཁྲའི་གང་ལ་འཛགས་པ་དང་པ། གཅིག་པ་རེད་ཟེར། འདི་དཔེ་རྒྱན་རེད། 
  wa de/__thag khri/_thag khri'i gang la/_thag thags mkhan/_thag khra'i gang la 'dzags pa dang pa/_gcig pa red zer/_'di dpe rgyan red/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཡ་རབས་ཚལ་དུ་རིགས་རུས་ཆོ་འབྲང་གི༎ ཡོངས་འདུའི་ལྗོན་པ་རྒྱས་པ་རྨད་བྱུང་ཡང༎ཡ་རབས་གྱི་ཚལ། ཟེར། ཡ་རབས་དེ། ཡ་རབས་ཀྱི་རྒྱུད་དེ། ཨ་ནི། ཨོང། སྐྱེས་མོས་ཚལ་གྱི། གཟུགས་སུ། ལྷའི་སྐྱེས་མོས་ཚལ་གྱི། གཟུགས་སུ་བཀོད། ཨ། རིགས་རུས་ཆོ་འབྲང་གི། ཡ་རབས་ཀྱི་ད། ཡ་རབས་ཆོ་འབྲང་དེ། འོང། རིགས་རུས་ཆོ་འབྲང་ཡང་དག་པ་དེ། ཡོངས་འདུའི་ལྗོན་པ་ལྟ་བུའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། འོང། རིགས་རུས་ཆོ་འབྲང་གི། ཡོངས་འདུའི་ལྗོན་པ་རྒྱས་པ། རྨད་བྱུང་བས། ཟེར།
  ya rabs tshal du rigs rus cho 'brang gi//_yongs 'du'i ljon pa rgyas pa rmad byung yang//ya rabs gyi tshal/_zer/_ya rabs de/_ya rabs kyi rgyud de/_a ni/_ong/_skyes mos tshal gyi/_gzugs su/_lha'i skyes mos tshal gyi/_gzugs su bkod/_a/_rigs rus cho 'brang gi/_ya rabs kyi da/_ya rabs cho 'brang de/_'ong/_rigs rus cho 'brang yang dag pa de/_yongs 'du'i ljon pa lta bu'i gzugs su bkod/_'ong/_rigs rus cho 'brang gi/_yongs 'du'i ljon pa rgyas pa/_rmad byung bas/_zer/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཡ་རབས་ཀྱི། ཁྱིམ་ཚང་ལ་སྐྱེས་པ། དེ་འདྲས་ཀྱི། ཨ་ནི་རིགས་བཟང་པོ་ཡིན་ནའི། གསུང་གི་ཡོའོ་རེད་ད། ཨ་ནི། རིགས་དེའི། ཨ་ནི། སྐྱེས་ས་སྐྱེས་ཡུལ། ཡག་པོ་བྱས་པ། དེ་འདྲས་ཀྱི་ནང་ལ་སྐྱེས་པ། རིགས་རུས་ཡག་པོ་ཡིན་ནའི། འོང། གསུང་གི་ཡོའོ་རེད་པཱ། འོང། ཡོངས་འདུའི་ལྗོན་པ། ཟེར་དུས་ཙ་ནས། དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང། ཟེར། རྩ་ཆེན་པོ་རེད་པཱ།
  ya rabs kyi/_khyim tshang la skyes pa/_de 'dras kyi/_a ni rigs bzang po yin na'i/_gsung gi yo'o red da/_a ni/_rigs de'i/_a ni/_skyes sa skyes yul/_yag po byas pa/_de'adrs kyi nang la skyes pa/_rigs rus yag po yin na'i/_'ong/_gsung gi yo'o red pA/_'ong/_yongs 'du'i ljon pa/_zer dus tsa nas/_dpag bsam ljon shing/_zer/_rtsa chen po red pA/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཆེ་ལྡན་བྱ་བའི་སྤྱོད་ཚུལ་མི་ཤེས་ན༎ ཟེར། ཨ་ནི། ཆེ་བ་དང་། ལྡན་པའི་བྱ་བའི་སྤྱོད་ཚུལ་ཤེས་ཀྱི་མེད་ན། འོང་། ཨ་ནི། གསེར་སྐྱོགས་སྣོད་དུ་ངན་སྐྱུགས་བླུག་དང་མཚུངས༎ ཡ་རབས་ཀྱི་ཚིམ། ཁྱིམ་ཚང་ལ། སྐྱེས་ཅིག་དག་ག་རེ་བྱས་ནའི། འོང་། ད། ཆེན་པོར་འོས་པའི་བྱ་བའི་སྤྱོད་ཚུལ། ཡ་རབས་ཀྱི་སྤྱོད་ཚུལ་དང། ཡོན་ཏན་མེད་ན། ཨ་ནི། དེ། མི་གཅིག། ག་ཚད་༼ག་ཚོད་༽ཀྱི་རིགས་བཟང་པོ་དང། དེ་འདྲས་ཡིན་ནའི། ཁོ་ཁོག་པའི་ནང་ག་གྱའི་མེད་ན། ཁོག་པའི་ནང་ལ། སྤྱོད་པ་ངན་པོ་མ་གཞི་མེད་ན། གསེར་གྱི་སྐྱོགས་ཀྱི་ནང་ལ། ཨ་ནི། སྐྱུགས་པ་བླུགས་པ། ནང་བཞིན་རེད་ཟེར། ད་དེའི་དཔེ་རྒྱན་རེད་པཱ།
  che ldan bya ba'i spyod tshul mi shes na//_zer/_a ni/_che ba dang /_ldan pa'i bya ba'i spyod tshul shes kyi med na/_'ong /_a ni/_gser skyogs snod du ngan skyugs blug dang mtshungs//_ya rabs kyi tshim/_khyim tshang la/_skyes cig dag ga re byas na'i/_'ong /_da/_chen por 'os pa'i bya ba'i spyod tshul/_ya rabs kyi spyod tshul dang/_yon tan med na/_a ni/_de/_mi gcig/_ga tshad (ga tshod )kyi rigs bzang po dang/_de 'dras yin na'i/_kho khog pa'i nang ga gya'i med na/_khog pa'i nang la/_spyod pa ngan po ma gzhi med na/_gser gyi skyogs kyi nang la/_a ni/_skyugs pa blugs pa/_nang bzhin red zer/_da de'i dpe rgyan red pA/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  མཁས་དང་གྲུབ་པའི་སྐྱེ་བར་ཁས་འཆེས་ནས༎ ཟེར། མཁས་གྲུབ་ཀྱི་སྐྱེ་བ་ལ། ད་བླ་མ། ཡང་བླ་མ་ཁག་ལ་གསུང་གི་ཡོའོ་རེད། ད་དེ་ནས། མཁས་དང་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི། ཨ་ནི། བླ་མ་ཁག་གི་ཡང་སྲིད་ལ། མཁས་བླངས་ནས། འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི། བློ་གྲོས་མཐུ་དམན་ན། ཟེར། འཆད་པ་དང། རྩོད་པ། རྩོམ་པ། དེ་གསུམ་པོ་དི། མཁས་པའི་བྱ་བ་གསུམ་རེད།
  mkhas dang grub pa'i skye bar khas 'ches nas//_zer/_mkhas grub kyi skye ba la/_da bla ma/_yang bla ma khag la gsung gi yo'o red/_da de nas/_mkhas dang grub pa thob pa'i/_a ni/_bla ma khag gi yang srid la/_mkhas blangs nas/_'chad rtsod rtsom pa'i/_blo gros mthu dman na/_zer/_'chad pa dang/_rtsod pa/_rtsom pa/_de gsum po di/_mkhas pa'i bya ba gsum red/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  དེ་ལྟ་བུའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་མཐུ་མེད་ན། གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལ་སྤྱོད་པ་ཚེ་འཕོས་ནས། དབུལ་པོའི་ཁྱིམ་དུ་སྐྱེས་དང་ཁྱད་པར་ཅི། དེ་ནི། གནོད་སྦྱིན་གྱི། ཨ་ནི། ནོར་ལ་སྤྱོད་པ་དེ། གནོད་སྤྱིན་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཤིན་ཏུ། གཡེམ་པོ། ཆེན་པོ་ཡོད་པ། དེ་འདྲས་ཡའི། ཚེ་འཕོས་བྱས། སྤྲང་པོ་ལ། སྐྱེས་པ་དང་གཅིག་པ་རེད་ཟེར། དབུལ་པའི་ཁྱིམ་དུ་སྐྱེས་པ་དང་གཅིག་པ་རེད། ཟེར།
  de lta bu'i blo gros kyi mthu med na/_gnod sbyin nor la spyod pa tshe 'phos nas/_dbul po'i khyim du skyes dang khyad par ci/_de ni/_Agnood sbyin gyi/_a ni/_nor la spyod pa de/_gnod spyin nor longs spyod shin tu/_g.yem po/_chen po yod pa/_de 'dras ya'i/_tshe 'phos byas/_sprang po la/_skyes pa dang gcig pa red zer/_dbul pa'i khyim du skyes pa dang gcig pa red/_zer/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  མི་འཛད་སྟོབས་འབྱོར་གཏེར་ལ་མངའ་བསྒྱུར་ཡང་༎ འཛད་པ་མེད་པའི་སྟོབས་འབྱོར་གྱི་སྟེང་ལ་མངའ་སྒྱུར་བ་ཡིན་ན་ཡང་། ཟེར། འོང་། འདི་ཕྱིའི་ཕུན་ཚོགས་བསྒྲུབ་པའི་རྣམ་དཔྱོད་མིག༎ ལོངས་ཟེར་ན། ད་དེ་གཟུགས་རྒྱན་རེད། རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་མིག་ཟེར། རྣམ་དཔྱོད། ཕུན་ཚོགས་བསྒྲུབ་པ་དེ། རྣམ་དཔྱོད། བྱས། དེ་མིག་གི་གཟུགས་སུ་བཀོད། དི་མིག་དེ། རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི། ཕུན་ཚོགས་བསྒྲུབ་པའི། རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་མིག་དེ། ལོངས་ན་ཟེར་གྱི་རེད་ད།
  mi 'dzad stobs 'byor gter la mnga' bsgyur yang //_'dzad pa med pa'i stobs 'byor gyi steng la mnga' sgyur ba yin na yang /_zer/_'ong /_'di phyi'i phun tshogs bsgrub pa'i rnam dpyod mig//_longs zer na/_da de gzugs rgyan red/_rnam dpyod kyi mig zer/_rnam dpyod/_phun tshogs bsgrub pa de/_rnam dpyod/_byas/_de mig gi gzugs su bkod/_di mig de/_rnam dpyod kyi/_phun tshogs bsgrub pa'i/_rnam dpyod kyi mig de/_longs na zer gyi red da/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ལེགས་ཉེས་བལྟ་བའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་མཐུ་དམན་ན། བསྒྲུབ་པའི་ཨའོ། བློ་གྲོས་ཨོང། དེ་འདྲས་གཅིག་མེད་ན། བློ་གྲོས་ཀྱི་མིག་དེ་འདྲས་གཅིག་མེད་ན། དི་ལོངས་པ་ཡིན་ན། ས་འོག་གནས་པའི། ཀླུ། ག་རེ་ཟ་༼ཟེར་༽། འོང་། ལོངས་ཚེ་ས་འོག་གནས་པའི་ཀླུ་ཚོགས་དང༎ སྲང་ལ་བཏེག་ཚེ་ལྕི་ཡང་གང་གིས་འབྱེད༎ དེ་ནི། སའི་འོག་ལ་གནས་པའི། ཨ་ནི། ག་ཚོད་ཡོད་ནའི། ཕུན་ཚོགས་ག་ཚོད་ཡོད་ནའི། འོང་། རེད་པཱ།
  legs nyes blta ba'i blo gros kyi mthu dman na/_bsgrub pa'i a'o/_blo gros ong/_de 'dras gcig med na/_blo gros kyi mig de 'dras gcig med na/_di longs pa yin na/_sa 'og gnas pa'i/_klu/_ga re za (zer )/_'ong /_longs tshe sa 'og gnas pa'i klu tshogs dang//_srang la bteg tshe lci yang gang gis 'byed//_de ni/_sa'i 'og la gnas pa'i/_a ni/_ga tshod yod na'i/_phun tshogs ga tshod yod na'i/_'ong /_red pA/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཨ་ནི། སའི་འོག་ལ་བསྡད་པའི། ཀླུ་དང་ཁྱད་པར་ག་རེ་ཡོའོ་རས་ཟེར། དེ་ཡང་དཔེ་རྒྱན་རེད། ཁྱད་པར་ཡོའོ་མ་རེད། ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པཱ། ཁྱད་པར་གང་གི་འབྱེད་ཟེར་དུས། ཁྱད་པར། གང་གི་འབྱེད་དེ། འབྱེད་དུ་མེད། ཟེར། ཁྱད་པར་མེད། ཟེར་དུས་ཙ་ནས། མཚུངས་པར་ལྡན་པ་རེད།
  a ni/_sa'i 'og la bsdad pa'i/_klu dang khyad par ga re yo'o ras zer/_de yang dpe rgyan red/_khyad par yo'o ma red/_zer gyi yo'o red pA/_khyad par gang gi 'byed zer dus/_khyad par/_gang gi 'byed de/_'byed du med/_zer/_khyad par med/_zer dus tsa nas/_mtshungs par ldan pa red/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  འཁུངས་ལྡན་ལོ་རྒྱུས་མཐོང་བར་རིག་ལམ་ནས༎ འདྲེན་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཤེས་རབ་མཐུ་ཕྲ་ཡང་༎ དམུས་ལོང་གཅིག་པུར་རྒྱུ་བའི་གོམ་སྟབས་བཞིན༎ འགལ་འདུའི་ཁུར་གྱིས་ལྕི་བའི་གླེགས་བམ་མང་༎ ད་ཁུངས་དང་ལྡན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མཐོང་བར། མཐོང་བ་ཡིན་ན་ཡང་། རིག་པའི་ལམ་ནས། རང་གི་རིག་པའི་ལམ་ནས། འགྲན་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི། ཤེས་རབ་ཀྱི། ཐབས་མེད་ན་ཡང། ཟེར། འོང་། ཁུངས་དང་ལོ་རྒྱུས་མཐོང་། མཐོང་ན་ཡང་། མཐོང་ནས། ཨ་ནི། རིག་པའི་ལམ་ནས། ད། ཨ། ག་རེ་ཟེར་དགོས་རས། ཨ་འ། འགྲན་པའི། ཨ་ནི། ལོ་རྒྱུས་དེ་ཚོ་གཞན་ལ་འགྲན་པར་བྱེད་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་མཐུ་ཕྲ་ཡང་། 
  'khungs ldan lo rgyus mthong bar rig lam nas//_'dren pa'i rnam dpyod shes rab mthu phra yang //_dmus long gcig pur rgyu ba'i gom stabs bzhin//_'gal 'du'i khur gyis lci ba'i glegs bam mang //_da khungs dang ldan pa'i lo rgyus mthong bar/_mthong ba yin na yang /_rig pa'i lam nas/_rang gi rig pa'i lam nas/_'gran pa'i rnam dpyod kyi/_shes rab kyi/_thabs med na yang/_zer/_'ong /_khungs dang lo rgyus mthong /_mthong na yang /_mthong nas/_a ni/_rig pa'i lam nas/_da/_a/_ga re zer dgos ras/_a 'a/_'gran pa'i/_a ni/_lo rgyus de tsho gzhan la 'gran par byed pa'i shes rab kyi mthu phra yang /_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  དམུས་ལོང་གཅིག་པུར་རྒྱུ་བའི་གོམ་སྟབས་བཞིན༎ འགལ་འདུའི་ཁུར་གྱིས་ལྕི་བའི་གླེགས་བམ་མ༎ དེ་འདྲས། སོ་སའི་ཤེས། ཤེས་རབ་ཀྱི་མཐུ་མེད་བཞིན་དུ། ད་དུང་གཅིག། རྩོམ་ག་བྱས་ནས། ལོ་རྒྱུས་འདྲ་གཅིག་རྩོམ་པ། དེ་འདྲས། ལོ་རྒྱུས་བརྩམས་ནས། བྱས་པ་མང་པོ་གཅིག་ཡོའོ་རེད། ཟེར། དེ་ཚོ་ནི། 
  dmus long gcig pur rgyu ba'i gom stabs bzhin//_'gal 'du'i khur gyis lci ba'i glegs bam ma//_de 'dras/_so sa'i shes/_shes rab kyi mthu med bzhin du/_da dung gcig/_rtsom ga byas nas/_lo rgyus 'dra gcig rtsom pa/_de 'dras/_lo rgyus brtsams nas/_byas pa mang po gcig yo'o red/_zer/_de tsho ni/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཨ་ན། ཞར་ཀོག་གཅིག་གོའོ་འགྲོ། ཕྱིན་ཞག་པ། དེ་འདྲས་དང་གཅིག་པོ་རེད། ཟེར། འོང། གསུངས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད། དེ་འདྲས། ཞར་ཀོག་ རང་ཉིད་ཀྱི་རང་ཉིད་། ག་ལེར། ག་ས་ག་ལ་འགྲོ་བ་ད་༼དང་༽། འགྲོ་པའི་གི་ཆ་རེད། ད་ཞར་ཀོག་ཕྱི་ལ་འགྲོ་དུས། གོམ་སྟོབས་འཁྱོར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པཱ། ཕར་ཕྱིན་ཚུན་ཕྱིན། ཡག་པོ་བྱས། ཝ་དེ་དང་འདྲ་བའི། གླེགས་བམ་དེ། དེ་ནི་ལོ་རྒྱུས་མང་པོ་ཡོའོ་རེད། ཟེར། ད་གཞན་དག་ལ་ཟུར་ཟ་གནང་བའི་ཚིག་རེད།
  a na/_zhar kog gcig go'o 'gro/_phyin zhag pa/_de 'dras dang gcig po red/_zer/_'ong/_gsungs kyi yo'o red/_de 'dras/_zhar kog _rang nyid kyi rang nyid /_ga ler/_ga sa ga la 'gro ba da (dang )/_'gro pa'i gi cha red/_da zhar kog phyi la 'gro dus/_gom stobs 'khyor gyi yo'o red pA/_phar phyin tshun phyin/_yag po byas/_wa de dang 'dra ba'i/_glegs bam de/_de ni lo rgyus mang po yo'o red/_zer/_da gzhan dag la zur za gnang ba'i tshig red/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ལོ་རྒྱུས་གཞུ་ལ་དྲང་པོའི་རྒྱུད་དྲངས་ནས༎ ལེགས་བཤད་འདབ་ལྡན་གཡོ་བའི་ཉག་ཕྲན་ཅན༎ ཟེར། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གཞུ། ལོ་རྒྱུས་དེ། གཞུའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། ཨ་ནིའི། དྲང་པོར་སྨྲ་བ་དེ། ཨ་ནི། རྒྱུད། གཞུའི་རྒྱུད། གཞུ་རྒྱུད་ཀྱི། ལེགས་པར་བཤད་པ་དེ། སྒྲོ་ལྡན། འདབ་ལྡན་དེ། ཉག་ཕྲན་གྱི་མདའ་ཡའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། འོང་། ཝ་དེ།
  lo rgyus gzhu la drang po'i rgyud drangs nas//_legs bshad 'dab ldan g.yo ba'i nyag phran can//_zer/_lo rgyus kyi gzhu/_lo rgyus de/_gzhu'i gzugs su bkod/_a ni'i/_drang por smra ba de/_a ni/_rgyud/_gzhu'i rgyud/_gzhu rgyud kyi/_legs par bshad pa de/_sgro ldan/_'dab ldan de/_nyag phran gyi mda' ya'i gzugs su bkod/_'ong /_wa de/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  མི་ཤེས་རྨོངས་པོའི་སྙིང་ལ་ཕོག་སྲིད་ཀྱང་༎ཟེར། མི་ཤེས་རྨོངས་པའི། ངས་དེ་ལྟ་བུའི། ཨ་ནི། ལོ་རྒྱུས། དྲང་པོའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་འདྲས། ཡང་དག་པའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ལྟ་བུ་ནི། མི་ཤེས་རྨོངས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་ལ། ཕོག་སྲིད་ཀྱི་རེད་དའི། གཟུ་གནས་མཁས་པས་མཐོང་ཚེ། སྤྲོ་བ་འཕེལ་གྱི་རེད་ཟེར། འོང་། གཟུ་བོར་གནས་པ། དེ་ནི་དྲང་པོ། དེ་འདྲས་ཀྱི་མཁས་པས་གཟིགས་ན། སྤྲོ་བ་འཕེལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཟེར།
  mi shes rmongs po'i snying la phog srid kyang //zer/_mi shes rmongs pa'i/_ngas de lta bu'i/_a ni/_lo rgyus/_drang po'i lo rgyus de 'dras/_yang dag pa'i lo rgyus de lta bu ni/_mi shes rmongs pa rnams kyi snying la/_phog srid kyi red da'i/_gzu gnas mkhas pas mthong tshe/_spro ba 'phel gyi red zer/_'ong /_gzu bor gnas pa/_de ni drang po/_de 'dras kyi mkhas pas gzigs na/_spro ba 'phel thub kyi red/_zer/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  མི་རྗེད་ཞིང་གི་གངས་རིའི་སྤོ་ལ་སྡེ་བཞིའི་རྩལ་གསུམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མཐོ་རིས་རྒྱལ་པོ་གདོང་ལྔའི་དབང་༎ ད་མི་རྗེད་ཞིང་། མི་རྗེད་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཞིང་གྱི། ནང་ལ་ཡ། གངས་རིའི་སྤོ་ལ་ཡ། ད་མི་རྗེད་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཞིང་དེ། གངས་རི་པོའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། གངས་རི་རྩེ་མོ། སྤོ་ཟེར་ན། རྩེ་རེད་པཱ།
  mi mrjed zhing gi gangs ri'i spo la sde bzhi'i rtsal gsum yongs su rdzogs pa'i mtho ris rgyal po gdong lnga'i dbang //_da mi mrjed zhing /_mi mrjed 'jig rten gyi zhing gyi/_nang la ya/_gangs ri'i spo la ya/_da mi mrjed 'jig rten gyi zhing de/_gangs ri po'i gzugs su bkod/_gangs ri rtse mo/_spo zer na/_rtse red pA/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ད་སྡེ་བཞི། ཨ། ཕུན་ཚོགས་སྡེ་བཞི་དེ། ཨོང། ཨ་ནི། སེང་གེ་རྩལ་གྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད། དེ་ལྟ་བུའི། ཨ་ནི། རྫོགས་པའི་མཐོ་རིས་རྒྱལ་པོ་གདོང་ལྔའི་དབང་། མཐོ་རིས་གྱི་རྒྱལ་པོ། སེང་གེའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་སོང་ང། རྩལ་གསུམ་འཛོམས་པའི། སེང་གེའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། འོང་། རྩལ་གསུམ། སྡེ་བཞིའི་རྩལ་གྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད། ཨ་ནི། སྡེ་བཞི་ལ། ཨ་ནི། ཁྱབ་པ། རྩལ་གྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད། མཐོ་རིས་རྒྱལ་པོ་དང། རིམ་པར་བྱོན་ལ། ཟེར། ད་མཐོ་རིས་རྒྱལ་པོ། ད་དེའི་སྔོན་ལ། བོད་ལ་ཡ། རྒྱལ་པོ་རིམ་པར་བྱོན་པ། དེ་གས་ལ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པཱ། དུས་གསུམ། རྒྱལ་པོ། གདོང་ལྔའི་དབང་གི་གཟུགས་སུ་བཀོད། 
  da sde bzhi/_a/_phun tshogs sde bzhi de/_ong/_a ni/_seng ge rtsal gyi gzugs su bkod/_de lta bu'i/_a ni/_rdzogs pa'i mtho ris rgyal po gdong lnga'i dbang /_mtho ris gyi rgyal po/_seng ge'i gzugs su bkod song nga/_rtsal gsum 'dzoms pa'i/_seng ge'i gzugs su bkod/_'ong /_rtsal gsum/_sde bzhi'i rtsal gyi gzugs su bkod/_a ni/_sde bzhi la/_a ni/_khyab pa/_rtsal gyi gzugs su bkod/_mtho ris rgyal po dang/_rim par byon la/_zer/_da mtho ris rgyal po/_da de'i sngon la/_bod la ya/_rgyal po rim par byon pa/_de gas la zer gyi yo'o red pA/_dus gsum/_rgyal po/_gdong lnga'i dbang gi gzugs su bkod/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  རིམ་པར་བྱོན་ལ་བསྔགས་ཚིག་སྭསྟིའི་སྒྲ་ཡི་གདུབ་སིལ་འཁྲོལ་བས་ཡ་རབས་མདུན་སའི་ཁ་རྒྱན་སྤེལ་ལེགས་འདི༎ ཟེར། ད་ཨོང། ཁོང་རྣམས་པ་ལ་བསྔགས་པའི་ཚིག། ཨ་ནི། རྒྱལ་བར་འགྱུར། ཟེར་ཡས་འདྲ་པོ། དེ་འདྲས་ཀྱི་སྒྲ་ཡི། གདུབ་སིལ་འཁྲོལ་བ། དེ་འདྲས་ཀྱི། ཨ་ནི། ཨོང། རྒྱལ་བའི། རྒྱལ། རྒྱལ་ཁའི་སྒྲ་དབྱངས་འཁྲོལ་བས། ཨ་ནི། ཡ་རབས་ཀྱི་མདུན་ས། ཁ་རྒྱན་སྤེལ་བའི། ཨ་ནིའི། ལེགས་པར་སྤེལ་བ་དི། གསུངས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ད། ལྔ་པ་ཆེན་པོས་རང་གི། དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མའི་གླུ་དབྱངས་འདི། གསུངས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་པཱ། 
  rim par byon la bsngags tshig swsti'i sgra yi gdub sil 'khrol bas ya rabs mdun sa'i kha rgyan spel legs 'di//_zer/_da ong/_khong rnams pa la bsngags pa'i tshig/_a ni/_rgyal bar 'gyur/_zer yas 'dra po/_de 'dras kyi sgra yi/_gdub sil 'khrol ba/_de 'dras kyi/_a ni/_ong/_rgyal ba'i/_rgyal/_rgyal kha'i sgra dbyangs 'khrol bas/_a ni/_ya rabs kyi mdun sa/_kha rgyan spel ba'i/_a ni'i/_legs par spel ba di/_gsungs kyi yo'o red da/_lnga pa chen pos rang gi/_dpyid kyi rgyal ma'i glu dbyangs 'di/_gsungs kyi yo'o red pA/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཤེས་བྱའི་རྦ་ཀློང་ཡིད་མཚོར་རོལ་བའི་༼བནྡེ་༽ཚངས་དབང་སྲས་མོས་བཞད་པའི་འཛུམ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གཏེར་མཛོད་ཀྱིས༎ ད་དེའི་ནང་ལ་ཡ། མཚན། རང་གི་མཚན་བླུགས་གནང་ཡོའོ་རེད། ཤེས་བྱའི་རྦ་ཀློང་། ཨ། ཡིད་མཚོར་རོལ་བ་ཟེར། དཱ། ཚངས་པའི་སྲས་མོ་དེ། ཨ་ནིའི། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ནང་ནས་འཁྲུངས་པ་རེད། ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པཱ།
  shes bya'i rba klong yid mtshor rol ba'i (bn+de )tshangs dbang sras mos bzhad pa'i 'dzum ldan legs bshad gter mdzod kyis//_da de'i nang la ya/_mtshan/_rang gi mtshan blugs gnang yo'o red/_shes bya'i rba klong /_a/_yid mtshor rol ba zer/_dA/_tshangs pa'i sras mo de/_a ni'i/_rgya mtsho chen po'i nang nas 'khrungs pa red/_zer gyi yo'o red pA/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  བྱས་ཙང་ཡིད་ཀྱི་མཚོ་ལ་རོལ་བ། ཡང་དེ་ནས། ད་ག་ནང་བཞིན། ཚངས་པའི་སྲས་མོ། ཨ་ནི། རང་གི་ཡིད་ཀྱི་མཚོ་ལ། ཟེར་དུས་ཙ་ནས། ཨ། ལྔ་པ་ཆེན་པོ་ཁོ་རང་གི། ཐུགས་སེམས་དེ། མཚོའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། ཚངས་པའི་སྲས་མོ། མཚོ་ལ་རོལ་བ་ཡིན་ཙང་། དེ་ངའི་སེམས་ཀྱི་ཡིད་མཚོ་རུ། བནྡེ་ཟེར་ན། གྲྭ་པ་རེད་པ། ད་གྲྭ་པའི་དོན་དག་རེད། ཨ་ནིའི་གི། ཚངས། ཁོ་རང་གི་མཚན་གྱི། ཁོ་རང་ཨ། ཁོ་རང་ལ་གསུངས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་པཱ། ད་དེའི་ནང་ལ་ཡ། གཅིག་ནས་ག་རེ་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། ཚངས། ཚངས་སྲས་ཁོ་རང།
  byas tsang yid kyi mtsho la rol ba/_yang de nas/_da ga nang bzhin/_tshangs pa'i sras mo/_a ni/_rang gi yid kyi mtsho la/_zer dus tsa nas/_a/_lnga pa chen po kho rang gi/_thugs sems de/_mtsho'i gzugs su bkod/_tshangs pa'i sras mo/_mtsho la rol ba yin tsang /_de nga'i sems kyi yid mtsho ru/_bn+de zer na/_grwa pa red pa/_da grwa pa'i don dag red/_a ni'i gi/_tshangs/_kho rang gi mtshan gyi/_kho rang a/_kho rang la gsungs kyi yo'o red pA/_da de'i nang la ya/_gcig nas ga re yo'o red zer na/_tshangs/_tshangs sras kho rang/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཚངས་པའི་སྲས་མོ་དེ་དབྱངས་ཅན་མ་ཁོ་རང་གི། ཨོང་། དགོངས་པ་ལ་ཡ། རོལ་བ། ཟེར་ཡས་གཅིག་གསུངས། གཉིས་ནས་དེའི་ནང་ལ་དོན་དག་ག་རེ་གསུངས་ཡོའོ་རེད། ཟེར་ན།
  tshangs pa'i sras mo de dbyangs can ma kho rang gi/_ong /_dgongs pa la ya/_rol ba/_zer yas gcig gsungs/_gnyis nas de'i nang la don dag ga re gsungs yo'o red/_zer na/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
   ཨ། དོན་དག་ག་རེ་གསུངས་ཡོའོ་རེད། ཟེར་ན། ཨ་ནི། ཁོ་རང་གི་མཚན། ཨ་ནི། ཨཱ། ཚངས་སྲས། ཨ། ག་རེ་རེད། ཚངས་སྲས་དགྱེས་པའི་བློ་ལྡན་ཡིན་པ་ཡོད། ཝ་དེ། ཨོ། ཁོ་རང་གི་ཀུན་བཤད་ཀྱི་མཚན་དེ། གསུང་གི་ཡོའོ་རེད།
  _a/_don dag ga re gsungs yo'o red/_zer na/_a ni/_kho rang gi mtshan/_a ni/_A/_tshangs sras/_a/_ga re red/_tshangs sras dgyes pa'i blo ldan yin pa yod/_wa de/_o/_kho rang gi kun bshad kyi mtshan de/_gsung gi yo'o red/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཚངས་དབང་སྲས་མོས། ཨ་འ། བཞད་པའི་འཛུམ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གཏེར་མཛོད་ཀྱིས། ཨོང་། ཚངས་སྲས། ཨ། མི་རྟག་གསུང་གི་རི་བོ་མདྷ་ར་ཡིས་བསྐུལ་ལྟར་དཔྱད་གསུམ་དག་པའི་འཆི་མེད་ལུས་ཕྲའི་པདྨོར་བསྐྲུན༎ ཨོ། ཚངས་སྲས་དགྱེས་པ་ཆ་ཚང་རང་མེད་པ་འདྲ། ད་དེའི་ནང་ནས། མི་རྟག་གསུང་གི་རི་བོ་མདྷ་ར་ཡིས་བསྐུལ་བ། ཟེར་དུས། མི་རྟག་གི་གསུང་གི། ཨ་ནི། བཀའ་བཙན་པོས་བསྐུལ་བ། ལྗིད་པོ། ཕབ་པ་གསུངས་ཡས་ཀྱི་མི་རྟག་པ་དེ། གུ་ཤྲི་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི། ད་ནི། བློ་ཡུལ་དེ་འདྲས་གཅིག། བྲིས་རོགས་གནང་ཞུས་པའི། ཨ་ནི། དེ་འདྲས་གཅིག་ཡོད་པ་འདྲ། 
  tshangs dbang sras mos/_a 'a/_bzhad pa'i 'dzum ldan legs bshad gter mdzod kyis/_ong /_tshangs sras/_a/_mi rtag gsung gi ri bo md+ha ra yis bskul ltar dpyad gsum dag pa'i 'chi med lus phra'i pd+mor bskrun//_o/_tshangs sras dgyes pa cha tshang rang med pa 'dra/_da de'i nang nas/_mi rtag gsung gi ri bo md+ha ra yis bskul ba/_zer dus/_mi rtag gi gsung gi/_a ni/_bka' btsan pos bskul ba/_ljid po/_phab pa gsungs yas kyi mi rtag pa de/_gu shri bstan 'dzin chos rgyal gyi/_da ni/_blo yul de 'dras gcig/_bris rogs gnang zhus pa'i/_a ni/_de 'dras gcig yod pa 'dra/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཨ་ནི། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྐུལ་བ་བྱས། ཨ་ནི། ངས་འཆི་མེད་ལུས་འབྲལ་པདྨོ་དེ། འཁྲུས་པ་ཡིན། བསྐུལ་བ་ལྟར། ངས་ཨ་ནི་ལོ་རྒྱུས་དེ་སྤེལ་བ་ཡིན། གསུངས།
  a ni/_de la brten nas bskul ba byas/_a ni/_ngas 'chi med lus 'bral pd+mo de/_'khrus pa yin/_bskul ba ltar/_ngas a ni lo rgyus de spel ba yin/_gsungs/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  གངས་ཅན་འཛིན་མའི་དཔྱིད་ཀྱི་མངལ་ཁུར་ལས༎ ཟེར། བློ་གྲོས་ཡལ་འདབ་དར་བའི་ཤེས་ལྡན་རྣམས༎ ངོ་མཚར་གཏམ་གྱི་ལེགས་བཤད་སྐྱེས་འདོད་ན༎ དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་དབྱངས་འདི་བསྟེན༎ གསུངས་ངོ་རེད།
  gangs can 'dzin ma'i dpyid kyi mngal khur las//_zer/_blo gros yal 'dab dar ba'i shes ldan rnams//_ngo mtshar gtam gyi legs bshad skyes 'dod na//_deb ther dpyid kyi rgyal mo'i dbyangs 'di bsten//_gsungs ngo red/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ད་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་མིའི་ནང་གི།མི། དཔྱིད་ཀྱི་མངལ་ཁུར་། ལ། ལས།བློ་གྲོས་ཡལ་འདབ། ཨ་ནི། ཤེས་ལྡན་རྣམས། ངོ་མཚར་གྱི་གཏམ་གྱི། ལེགས་བཤད་ཀྱི་འབྲས་བུ། ལེགས་བཤད་ཀྱི། ལེགས་སྐྱེས་འདྲ་པོ། ལེགས་བཤད་ཀྱི་ལག་རྟགས་འདྲ་པོ། དགོས་ཀྱི་འདུག་ན། ཨ་ནི། ད་དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་དེ་བསྟེན། ཟེར། དེ་ཀློགས། གསུང་གི་ཡོའོ་རེད་དཱ། འོང།
  da gangs can bod kyi mi'i nang gi/mi/_dpyid kyi mngal khur /_la/_las/blo gros yal 'dab/_a ni/_shes ldan rnams/_ngo mtshar gyi gtam gyi/_legs bshad kyi 'bras bu/_legs bshad kyi/_legs skyes 'dra po/_legs bshad kyi lag rtags 'dra po/_dgos kyi 'dug na/_a ni/_da deb ther dpyid kyi rgyal mo'i glu dbyangs de bsten/_zer/_de klogs/_gsung gi yo'o red dA/_'ong/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཐུབ་བསྟན་ཀུན་གསལ་མཛེས་མའི་ཁོར་ཡུག་ཏུ༎ རུང་མཐུན་གོས་ཀྱིས་ཐུན་མཚམས་ཟོལ་བསྟེན་ནས༎ ངེས་གསང་ཐེག་པའི་ཡང་རྩེ་༼སྔོན་སྐྱེས་༽སྔོ་སྐྱེས་འབྲས༎ ཨོང་། ཡོངས་སྨིན་གང་བུ་རྒྱས་པའི་གཡུར་ཟ་ལྡེམ༎ དེ་ལྟ་ན་ཡང་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གཟུགས༎ བཤེས་གཉེན་དམ་པའི་ཨཱ་དརྴ་ཡི་ངོས༎ འོང། མེ་ལོང་གི་ངོས། གསུང་གི་ཡོའོ་རེད། བཤེས་གཉེན་དམ་པའི་པའི། ཨཱ་དརྴ་ཟེར་ན། མེ་ལོང་རེད།
  thub bstan kun gsal mdzes ma'i khor yug tu//_rung mthun gos kyis thun mtshams zol bsten nas//_nges gsang theg pa'i yang rtse (sngon skyes )sngo skyes 'bras//_ong /_yongs smin gang bu rgyas pa'i g.yur za ldem//_de lta na yang nges pa lnga ldan gzugs//_bshes gnyen dam pa'i A dr+sha yi ngos//_'ong/_me long gi ngos/_gsung gi yo'o red/_bshes gnyen dam pa'i pa'i/_A dr+sha zer na/_me longred/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཟློས་གར་བསྒྱུར་བའི་དྲིན་ལས། བཤེས་གཉེན་དམ་པའི་མེ་ལོང་ལས། ད་ཟློས་གར་བསྒྱུར་བའི་བཀའ་དྲིན་ལས། གསུང་གི་ཡོའོ་རེད། དྲིན་ལས། ཨ་འ། རིག་པའི་གནས། སྨྲ་ཚེ་དབྱངས་ཅན་དགྱེས་པའི་འཛུམ་གྱིས་བསུ༎
  zlos gar bsgyur ba'i drin las/_bshes gnyen dam pa'i me long las/_da zlos gar bsgyur ba'i bka' drin las/_gsung gi yo'o red/_drin las/_a 'a/_rig pa'i gnas/_smra tshe dbyangs can dgyes pa'i 'dzum gyis bsu//
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  དེའི་ནང་ལ། ངེས་གསང་ཐག་པ་ཟེར་ཡས་དེ། ངེས་གསང་ཐེག་པ། མིན་འགྲོ་བསམ་གྱིས། ལྷག་བསམ་རབ་དཀར་དྲི་བྲལ་ཡོངས་༼ཡིད་༽ཀྱི་མཁར༎ བསྟན་བཅོས་ཆུ་ལྷའི་བུ་ཡི་བུསྟ་ཀ། འོང་། སྐྱེ་རྒུའི་ཉོན་མོངས་འདུ་བ་འཁྲུགས་པའི་ནད༎ ལེགས་བཤད་ཆུ་ཀླུང་དྭངས་པོས་དྲུངས་ནས་འབྱིན༎ ལྷག་བསམ་རབ་དཀར་དྲི་མེད། ཨེ། ཡིད་ཀྱི་མཁར། ལྷག་བསམ་རབ་ཏུ་དཀར་བ། དྲི་མ་དང་བྲལ་བ། དྲི་བྲལ། ཡིད་ཀྱི་མཁར། དྲི་མ་བྲལ་བ། ཡིད་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ལ། གསུང་གི་ཡོའོ་རེད།
  de'i nang la/_nges gsang thag pa zer yas de/_nges gsang theg pa/_min 'gro bsam gyis/_lhag bsam rab dkar dri bral yongs (yid )kyi mkhar//_bstan bcos chu lha'i bu yi bust ka/_'ong /_skye rgu'i nyon mongs 'du ba 'khrugs pa'i nad//_legs bshad chu klung dwangs pos drungs nas 'byin//_lhag bsam rab dkar dri med/_e/_yid kyi mkhar/_lhag bsam rab tu dkar ba/_dri ma dang bral ba/_dri bral/_yid kyi mkhar/_dri ma bral ba/_yid kyi nam mkha' la/_gsung gi yo'o red/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  འོང་། ད་ལྷག་བསམ་དེ། ནམ་མཁའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་སོང་ང། ཡིད་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ལ། འོང་། བསྟན་བཅོས་ཆུ་ལྷའི་བུ་ཡི་པུསྟ་ཀ་ཟེར། བསྟན་བཅོས་དེས། འོང། བྲིས་གནང་པ་འདི། ཆུ་ལྷའི་བུ་དེ། ཨ། སྐར་མ་རྀ་ཥི། སྐར་མ་རྀ་ཥིའི་གཟུགས་སུ་བཀོད།
  'ong /_da lhag bsam de/_nam mkha'i gzugs su bkod song nga/_yid kyi nam mkha' la/_'ong /_bstan bcos chu lha'i bu yi pust ka zer/_bstan bcos des/_'ong/_bris gnang pa 'di/_chu lha'i bu de/_a/_skar ma r-i Shi/_skar ma r-i Shi'i gzugs su bkod/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  པུསྟ་ཀ། པུསྟི་རེད་པཱ། པུསྟ་ཀ་ཟེར་ན། པུསྟ་རེད་པཱ། ཨོ། སྐྱེ་རྒུའི་ཉོན་མོངས་འདུ་བ་འཁྲུགས་པའི་ནད༎ ལེགས་བཤད་ཆུ་ཀླུང་དྭངས་པོས་དྲུངས་ནས་འབྱིན༎ ད་འ། སྐར་མ་རྀ་ཥི། ཤར་དུས་ཙ་ནས། ཆུ་དེ་ཤིན་ཏུ་དྭངས་པོ་ཡོའོ་རེད། ཟེར། བོད་ལ་ཡ། ཆུ་རྒྱལ་ཡན་དེ་ཞེ་དྲག། ཆུ་ཞེ་དྲག་གི། བཟང་པོ་ཡོའོ་རེད། ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པཱ། 
  pust ka/_pusti red pA/_pust ka zer na/_pust red pA/_o/_skye rgu'i nyon mongs 'du ba 'khrugs pa'i nad//_legs bshad chu klung dwangs pos drungs nas 'byin//_da 'a/_skar ma r-i Shi/_shar dus tsa nas/_chu de shin tu dwangs po yo'o red/_zer/_bod la ya/_chu rgyal yan de zhe drag/_chu zhe drag gi/_bzang po yo'o red/_zer gyi yo'o red pA/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ང་རང་ཚོ་ཆུ་རྒྱལ་སྐབས་ལ། བྱས་ཙང་དེ་འདྲས་ཡིན་དུས། ད་དེ། ཨ་ནི། འདུ་བ་འཁྲུགས་པའི་ནད་དེ་ཚོ། སྐར་མ་རྀ་ཥིས། ད།ཨེ། ཆུ་ལ་རྒྱལ་ན། དྲག་གི་རེད། ཟེར་ཡས་ནང་བཞིན་བྱས་ནས། ད་རེས་ཀྱི་པུསྟ་དེ། ཨ་ནི། པུསྟ་ཀ་དེ་ཆུ་ཀླུང་རྀ་ཥིའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། ཆུ་ལྷའི་བུ་ཡི་པུསྟ་ཀ། འོང། བསྟན་བཅོས་དེ། ཆུ་ལྷའི་བུ་ཡི་གཟུགས་སུ་བཀོད། 
  nga rang tsho chu rgyal skabs la/_byas tsang de 'dras yin dus/_da de/_a ni/_'du ba 'khrugs pa'i nad de tsho/_skar ma r-i Shis/_da/e/_chu la rgyal na/_drag gi red/_zer yas nang bzhin byas nas/_da res kyi pust de/_a ni/_pust ka de chu klung r-i Shi'i gzugs su bkod/_chu lha'i bu yi pust ka/_'ong/_bstan bcos de/_chu lha'i bu yi gzugs su bkod/_
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
   སྐྱེ་རྒུའི་ཉོན་མོངས། ཨ། དུག་པ། འཁྲུགས་པའི་ནད་དེ། ཨ་ནིའི། ཆུ་དྭངས་པོས། ཨ་ནི། དྲུངས་ནས་འབྱིན། ཟེར་ན། རྩ་བ་ནས། བཀོག་འགྲོ་གི་རེད་ཟེར། ཉོན་མོངས་པའི། ཨ་ནི། ནད་ད་མ་སོང་ན་༼འདྲ་བ་བཞིན་༽། ཨ་ནི། ད་དེའི། ལེགས་པར་བཤད་པ་འདིས། ཨ་ནི། དྭངས་ཀྱི་རེད། གསུང་གི་ཡོའོ་རེད།
  _skye rgu'i nyon mongs/_a/_dug pa/_'khrugs pa'i nad de/_a ni'i/_chu dwangs pos/_a ni/_drungs nas 'byin/_zer na/_rtsa ba nas/_bkog 'gro gi red zer/_nyon mongs pa'i/_a ni/_nad da ma song na ('dra ba bzhin )/_a ni/_da de'i/_legs par bshad pa 'dis/_a ni/_dwangs kyi red/_gsung gi yo'o red/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  འཛམ་བུའི་ལང་ཚོ་དར་བའི་འཁྲི་ཤིང་གིས༎ ཨ། ཉེར་མཚོན་ཡངས་པའི་ནོར་འཛིན་སྐྱོང་བ་ཀུན༎ ༼རྩུབ་༽རྣམ་གྱུར་དཔལ་གྱི་རྣོ་ངར་རབ་ཞི་ནས༎ དགེ་བཅུའི་ཁྲིམས་ཀྱིས་རྫོགས་ལྡན་འབོད་པར་ཤོག༎ འཛམ་བུའི་ལང་ཚོ་དར་བ། འཁྲི་ཤིང། འཛམ་བུའི་ཤིང་། གསུང་གི་ཡོའོ་རེད་པཱ། དེས་ཉེ་བར་མཚོན་པའི། ནོར་འཛིན་ཟེར་ན། ས་གཞི། དེ་ལྟ་བུ་སྐྱོང་བར་ཟེར།ན་ཟེར། ནོར་འཛིན་སྐྱོང་བ་ཀུན། ཟེར་དུས། རྒྱལ་པོ་ཀུན། འོ། རྩུབ་གྱུར་དཔལ་གྱི་རྣོ་ངར་རབ་ཞི་ནས། རྩུབ་པར་འགྱུར་བ་དེ། ད་ཨོང། རྩུབ་པོ་མ་ཡིན་པ། ཨ་ནི། གདུག་རྩུབ་ད་༼དང་༽མ་སོང་ནའི། ཆེན་པོ་མ།
  'dzam bu'i lang tsho dar ba'i 'khri shing gis//_a/_nyer mtshon yangs pa'i nor 'dzin skyong ba kun//_(rtsub )rnam gyur dpal gyi rno ngar rab zhi nas//_dge bcu'i khrims kyis rdzogs ldan 'bod par shog//_'dzam bu'i lang tsho dar ba/_'khri shing/_'dzam bu'i shing /_gsung gi yo'o red pA/_des nye bar mtshon pa'i/_nor 'dzin zer na/_sa gzhi/_de lta bu skyong bar zer/na zer/_nor 'dzin skyong ba kun/_zer dus/_rgyal po kun/_'o/_rtsub gyur dpal gyi rno ngar rab zhi nas/_rtsub par 'gyur ba de/_da ong/_rtsub po ma yin pa/_a ni/_gdug rtsub da (dang )ma song na'i/_chen po ma/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཐུབ་བསྟན་ཀུན་གསལ་མཛེས་མའི་ཁོར་ཡུག་ཏུ༎ རུང་མཐུན་གོས་ཀྱིས་ཐུན་མཚམས་ཟོལ་བསྟེན་ནས༎ ངེས་གསང་ཐེག་པའི་ཡང་རྩེ་སྔོ་སྐྱེས་འབྲས༎ ཡོངས་སྨིན་གང་བུ་རྒྱས་པའི་གཡུར་ཟ་ལྡེམ༎ ད་ཐུབ་བསྟན། ཐུབ་པའི་བསྟན་པ། ཨ། ཀུན་གསལ་མཛེས་པའི་ཁོར་ཡུག་ཏུ། ཟེར། ཐུབ་བསྟན། ཐུབ་གསན། ཐུབ་བསྟན་དེས། ཀུན་གསལ་མཛེས་པ་དེ། ནམ་མཁའི། ཀུན་གསལ་ཟེར་ན། ནམ་མཁའ་རེད་པཱ། དེའི་ཁོར་ཡུག་ཏུ།
  thub bstan kun gsal mdzes ma'i khor yug tu//_rung mthun gos kyis thun mtshams zol bsten nas//_nges gsang theg pa'i yang rtse sngo skyes 'bras//_yongs smin gang bu rgyas pa'i g.yur za ldem//_da thub bstan/_thub pa'i bstan pa/_a/_kun gsal mdzes pa'i khor yug tu/_zer/_thub bstan/_thub gsan/_thub bstan des/_kun gsal mdzes pa de/_nam mkha'i/_kun gsal zer na/_nam mkha' red pA/_de'i khor yug tu/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  རུང་མཐུན་གོས་ཀྱི། ཨ་འ། ཐུན་མཚམས་ཟོལ་བསྟེན་ནས། རུང་དོན་གོས་ཟེར་དུས་ཙ་ནས། ཨ་འ། ད་འ། ཆོས་གོས། རེད་པཱ། དམར་སེར་གྱི་ཆོས་གོས་དེ། དེ་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་རྨ། ད།དམར་སེར། ཐུན་མཚམས་ཀྱི། ཨ། ཉི་མ། འཆར་ཀའི་མཐུན་མཚམས་ཀྱི། ད་མདོག་དམར་སེར་རེད་པ། ཝ་ད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས། ངེས་གསང་ཐེག་པའི་ཡང་རྩེ་སྔོ་སྐྱེས་འབྲས༎ ངེས་གསང་ཐེག་པ་ཟེར་ན། ད་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ། རེད་པཱ། བསམ་ཡས། ཨ་ནིའི། དེའི། འོང། འབྲས་བུ་དེ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི། གང་བུ་རྒྱས་པའི་གཡུར་ཟ་ལྡེམ། ད། ཨོང། དེ་ལྟ་བུའི་འབྲས་བུ། ཨ་ནི། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། ཟེར། འབྲས་བུ། འོང། ཐོབ་པ། འོང།
  rung mthun gos kyi/_a 'a/_thun mtshams zol bsten nas/_rung don gos zer dus tsa nas/_a 'a/_da 'a/_chos gos/_red pA/_dmar ser gyi chos gos de/_de thun mtshams kyi rma/_da/dmar ser/_thun mtshams kyi/_a/_nyi ma/_'char ka'i mthun mtshams kyi/_da mdog dmar ser red pa/_wa da/_de la brten nas/_nges gsang theg pa'i yang rtse sngo skyes 'bras//_nges gsang theg pa zer na/_da gsang sngags rdo rje theg pa/_red pA/_bsam yas/_a ni'i/_de'i/_'ong/_'bras bu de yongs su smin pa'i/_gang bu rgyas pa'i g.yur za ldem/_da/_ong/_de lta bu'i 'bras bu/_a ni/_phun sum tshogs po dang ldan par 'gyur/_zer/_'bras bu/_'ong/_thob pa/_'ong/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  དེ་ལྟ་ན་ཡང་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གཟུགས༎ ད་དེ་ལྟ་བུའི། ཨ་ནི། དེ་ལ་ཕེབས་པ་རེད། རེད་པཱ། ད། ཡིན་ན་ཡང། ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གྱི་གཟུགས། བཤེས་གཤེན་དམ་པའི་ཨཱ་དརྴ་ཡི་ངོས། ཟློས་གར་བསྒྱུར་བའི་དྲིན་ལན། དྲིན་ལས། ལེགས་པའི་གནས། རིག་པའི་གནས། སྨྲ་ཚེ་དབྱངས་ཅན་དགྱེས་པའི་འཛུམ་གྱིས་བསུ༎
  de lta na yang nges pa lnga ldan gzugs//_da de lta bu'i/_a ni/_de la phebs pa red/_red pA/_da/_yin na yang/_nges pa lnga ldan gyi gzugs/_bshes gshen dam pa'i A dr+sha yi ngos/_zlos gar bsgyur ba'i drin lan/_drin las/_legs pa'i gnas/_rig pa'i gnas/_smra tshe dbyangs can dgyes pa'i 'dzum gyis bsu//
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  བཤེས་གཉེན་གྱི། ད་ཨོང། མེ། བཤོལ་ལོང། བཤེས་གཉེན་དམ་པའི། ཨ་ནི། ཨ། མེ་ལོང་གི་ངོས་ནས། ཟློས་གར་བསྒྱུར་བའི་བཀའ་དྲིན་ལས། ཨ་ནི། ད། སྨྲ་བའི་ཚེ་ན་དབྱངས་ཅན་དགྱེས་པའི། ཨ་འ། ཨ་ནི། འཛུམ་གྱིས་བསུ་གྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར། དབྱངས་ཅན་མོས། འོང།
  bshes gnyen gyi/_da ong/_me/_bshol long/_bshes gnyen dam pa'i/_a ni/_a/_me long gi ngos nas/_zlos gar bsgyur ba'i bka' drin las/_a ni/_da/_smra ba'i tshe na dbyangs can dgyes pa'i/_a 'a/_a ni/_'dzum gyis bsu gyi yo'o red zer/_dbyangs can mos/_'ong/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ལྷག་བསམ་རབ་དཀར་དྲི་བྲལ་ཡིད་ཀྱི་མཁར༎ ལྷག་བསམ་རབ་ཏུ་དཀར་བ། དྲི་མ་མེད་པ། དེ་འདྲས་ཀྱི། ན། ཡིད་ཀྱི་མཁའ་ལ། འོང། ལྷག་བསམ་དེ། ཨ་དེ་ཡང་གཟུགས་རྒྱན་རེད་པཱ།
  lhag bsam rab dkar dri bral yid kyi mkhar//_lhag bsam rab tu dkar ba/_dri ma med pa/_de 'dras kyi/_na/_yid kyi mkha' la/_'ong/_lhag bsam de/_a de yang gzugs rgyan red pA/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  བསྟན་བཅོས་ཆུ་ལྷའི་བུ་ཡི་པུསྟ་ཀ། དེ་ལྟ་བུ། བསྟན་བཅོས་ཆུ་ལྷའི་བུ། ཟེར་དུས། བསྟན་བཅོས་དེ། ཨ་ནི། སྐར་མ་རྀ་ཥིའི་གཟུགས་སུ་བཀོད། ཆུ་ལྷའི་བུ་ཡི་པུསྟ་ཀ། འོང།
  bstan bcos chu lha'i bu yi pust ka/_de lta bu/_bstan bcos chu lha'i bu/_zer dus/_bstan bcos de/_a ni/_skar ma r-i Shi'i gzugs su bkod/_chu lha'i bu yi pust ka/_'ong/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  སྐྱེ་རྒུའི་ཉོན་མོངས་འདུ་བ་འཁྲུགས་པའི་ནད༎ ལེགས་བཤད་ཆུ་ཀླུང་དྭངས་པོས་དྲུངས་ནས་འབྱིན༎ སྐྱེ་བོ། སྐྱེ་རྒུའི་ཉོན་མོངས། ད། ཉོན་མོངས་པའི། འདུ་བ་འཁྲུགས་པའི་ནད་དེ་གས་༼དེ་རྣམས་༽ ཨ་ནི། ཨ། དི། ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད།་༼ཟེར་དགོས་སམ་༽། ད། ཨེ། སྐར་མ་རྀ་ཥིའི་སྐབས་ལ་ཡ། ཆུ་གཙང་མ། དེ་ཡིན་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པཱ།
  skye rgu'i nyon mongs 'du ba 'khrugs pa'i nad//_legs bshad chu klung dwangs pos drungs nas 'byin//_skye bo/_skye rgu'i nyon mongs/_da/_nyon mongs pa'i/_'du ba 'khrugs pa'i nad de gas (de rnams )_a ni/_a/_di/_ga re zer dgos red/ (zer dgos sam )/_da/_e/_skar ma r-i Shi'i skabs la ya/_chu gtsang ma/_de yin zer gyi yo'o red pA/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  སྐར་མ་རྀ་ཥི་ཤར་བའི་དུས་སྐབས་དེ་ལ་ཡ། ཨ་ནི། ཆུ་བོ་ཐམས་ཅད། ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ལ་ཆགས་ནས། ཨ་ནི། བསིལ། ཞིམ། དྭངས། བསིལ།ཞིམ།དྭངས། ཨོའོ། བསིལ། ཨ།བསིལ། ཨོང། བསིལ། ཞིམ། དྭངས། འཇམ། ཡང་ཞིང་དྲི་མ་མེད། མགྲིན་པ་ལྟོ་བར་མི་གནོད། བརྒྱད་ལྡན་ཆབ་ཟེར་། ཝ་ད། བརྒྱད་ལྡན་གྱི་ཆབ་ཀྱིས། ཨ་ནི། ལུས་བཀྲུས་ནས། ཨ་ནི། ཨ། ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། ད། འདུ་བ་འཁྲུགས་པའི། ནད་ཐམས་ཅད། ཨ་ནིའི། རྩ་བ་ནས། མེད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད། ཟེར། དྲུངས་ནས་འབྱིན་བྱས། རེད་པཱ། དྲུངས་ནས་འབྱིན། འོང།
  skar ma r-i Shi shar ba'i dus skabs de la ya/_a ni/_chu bo thams cad/_yan lag brgyad ldan la chags nas/_a ni/_bsil/_zhim/_dwangs/_bsil/zhim/dwangs/_o'o/_bsil/_a/bsil/_ong/_bsil/_zhim/_dwangs/_'jam/_yang zhing dri ma med/_mgrin pa lto bar mi gnod/_brgyad ldan chab zer /_wa da/_brgyad ldan gyi chab kyis/_a ni/_lus bkrus nas/_a ni/_a/_ga re zer dgos red/_da/_'du ba 'khrugs pa'i/_nad thams cad/_a ni'i/_rtsa ba nas/_med pa chags kyi yo'o red/_zer/_drungs nas 'byin byas/_red pA/_drungs nas 'byin/_'ong/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  འཛམ་བུའི་ལང་ཚོ་དར་བབས་འཁྲི་ཤིང་གིས༎ ཉེར་མཚོན་ཡངས་པའི་ནོར་འཛིན་སྐྱོང་བ་ཀུན༎ རྩུབ་གྱུར་དཔལ་གྱི་རྣོ་ངར་རབ་ཞི་ནས༎ དགེ་བཅུའི་ཁྲིམས་ཀྱིས་རྫོགས་ལྡན་འབོད་པར་ཤོག༎ འཛམ་བུའི་ལང་ཚོ་དར་བ། འཁྲི་ཤིང་གི། འཛམ་བུའི། འཛམ་བུ། འཁྲབ་ཞུ་བའི། ཤིང་། ཨའ། འཛམ་བུའི། ཨ་ནི། ཨ་འ། དེའི། ལས་བྱུང་བའི། དེས་མཚོན་པའི། ཨ་ནིའི། ད་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ལ། ཟེར་གི་ཡོའོ་རེད། ནོར་འཛིན་སྐྱོང་བ། ཨ་ནི། ནོར་འཛིན་སྐྱོང་བ་ཐམས་ཅད། རྩུབ་པའི། རྩུབ་པའི་དཔལ་དང་འབྲལ་ནས། རྩུབ་པའི། ཨ་ནི། དེ་འདྲས་དང་བྲལ་ནས། རྣོ་ངར་དེ་ཚོ་མར་ཞི་ནས། དགེ་བ་ཆེ་བཅུའི། ཁྲིམས་ཀྱི་རྫོགས་ལྡན་འབོད་པར་ཤོག། ཟེར། ཨ་ནི། དེ་གའི་རྫོགས་ལྡན་གྱི། དགའ་སྟོན་འགུག་པར་ཤོག། ཟེར་གསུང་གི་ཡོའོ་རེད། ད་སྨོན་ལམ་རེད་པཱ།
  'dzam bu'i lang tsho dar babs 'khri shing gis//_nyer mtshon yangs pa'i nor 'dzin skyong ba kun//_rtsub gyur dpal gyi rno ngar rab zhi nas//_dge bcu'i khrims kyis rdzogs ldan 'bod par shog//_'dzam bu'i lang tsho dar ba/_'khri shing gi/_'dzam bu'i/_'dzam bu/_'khrab zhu ba'i/_shing /_a'/_'dzam bu'i/_a ni/_a 'a/_de'i/_las byung ba'i/_des mtshon pa'i/_a ni'i/_da rgyal po rnams la/_zer gi yo'o red/_nor 'dzin skyong ba/_a ni/_nor 'dzin skyong ba thams cad/_rtsub pa'i/_rtsub pa'i dpal dang 'bral nas/_rtsub pa'i/_a ni/_de 'dras dang bral nas/_rno ngar de tsho mar zhi nas/_dge ba che bcu'i/_khrims kyi rdzogs ldan 'bod par shog/_zer/_a ni/_de ga'i rdzogs ldan gyi/_dga' ston 'gug par shog/_zer gsung gi yo'o red/_da smon lam red pA/
 • རྒན་སངས་བདག་རྡོ་རྗེ་ལགས
  ཕན་བདེའི་གདུགས་དཀར་སྲིད་པའི་༼རྩེ་མོར་༽རྩེ་མོའི་བར༎ ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་གདུགས་དཀར་པོ། སྲིད་པའི་རྩེ་མོའི་བར་དུ། འོང། ཁོར་ཡུག་གཅིག་ཏུ་ཁྱབ་པའི། ལེགས་པའི་ལམ། སྟོབས་བཅུའི་རྩལ་འཆང་རིང་ལུགས་སྙིང་པོའི་བརྒྱུད༎ འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་ཞིང་དུ་འབར་གྱུར་ཅིག། ད་དེ། དེ་གཉིས་གཉིས། ཅཱ། ད་དེ་ལ། ཨ། མཐའ་མ་དེ། ཨ་ནི། ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་རྒྱན་ཟེར་གྱི་རེད། ཨའོ། མངོན་པར་འདོད་པའི། དོན་ལ་སྨོན་པ་ནི་ཤིས་བརྗོད་ཡིན། བྱས་ཙང་དེ། མཐའ་མའི་ཚིག་དེ་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་རྒྱན་རེད། ད་དེ་རེས་འབྲེལ་བ་དང་བྱས། ཡག་པོ་བྱས་ལྟ་ཡས་ཟེར་གའི་མ་བྱུང། ཟ་རི་ཟི་རི་འདྲ་གཅིག་ཚར་སོང། ཧ་་་་་་་་་།
  phan bde'i gdugs dkar srid pa'i (rtse mor )rtse mo'i bar//_phan pa dang bde ba'i gdugs dkar po/_srid pa'i rtse mo'i bar du/_'ong/_khor yug gcig tu khyab pa'i/_legs pa'i lam/_stobs bcu'i rtsal 'chang ring lugs snying po'i brgyud//_'gro ba'i bsod nams zhing du 'bar gyur cig/_da de/_de gnyis gnyis/_cA/_da de la/_a/_mtha' ma de/_a ni/_shis brjod kyi rgyan zer gyi red/_a'o/_mngon par 'dod pa'i/_don la smon pa ni shis brjod yin/_byas tsang de/_mtha' ma'i tshig de shis brjod kyi rgyan red/_da de res 'brel ba dang byas/_yag po byas lta yas zer ga'i ma byung/_za ri zi ri 'dra gcig tshar song/_ha /