Skip to main content Skip to search
26 May 2014
13 min 50 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Tsering Wanggyel at the Tibetan Department at Sichuan University for Nationalities in Dartsedo demonstrates how to write "uchen" within a grid.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ
  འོ་ཡ། ད་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ།/
  >>泽仁旺杰:接下来,是藏文三十个字母,/
 • ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ
  ཐིག་ཁང་དུ་འབྲི་ཚུལ་ལ་གཅིག་གཟིགས་རོགས་ཞུ།/
  >>泽仁旺杰:在方格中的书写方法。/
 • ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ
  འོ་ཡ། དེ་ནི་དབུ་འཁྱུད་བྲིས།/
  >>泽仁旺杰:这是字头符。/
 • ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ
  འོ་ཡ། ད་གཞན་པ་ཚང་མ་གོང་ནས་ཞུས་ཚར་པ་ཡིན། /
  >>泽仁旺杰:其他的在上面已讲,/
 • ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ
  ད་ཁ་ཁ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་མི་འདུག/
  >>泽仁旺杰:这里无需再说。/
 • ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ
  འོ་ཡ། ད་འདིའི་སྐབས་ལ་ལྷ་བྲི་ན་འདྲ། /
  >>泽仁旺杰:无论是画佛像,/
 • ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ
  འོ་ཡ། དེའི་འཕྲོད་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཐིག་ཡིན་ན་འདྲ།/
  >>泽仁旺杰:或者坛城。/
 • ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ
  འདི་ཚོ་ཚང་མ་ཐིག་ཤག་བརྒྱད་པའི་ཁོངས་སུ་འཇོག་དགོས་རེད། འདྲ་འདྲ་རེད།/
  >>泽仁旺杰:都是需要在八行八列的方格内进行的。/
 • ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ
  དེ་ནས་ཡི་གེ་ཚང་མའང་ཐིག་རིས་བྲི་ཟེར་བ་།/
  >>泽仁旺杰:那么,之所以说所有字母需写在方格里,/
 • ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ
  དེ་ཐིག་ཤག་བརྒྱད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ནི་རེད།/
  >>泽仁旺杰:是因为在需要八行八列的方格内进行。/
 • ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ
  དེ་ནང་ལ་བཞག་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།
  >>泽仁旺杰:放在方格里。/
 • ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ 泽仁旺杰
  འོ་ཡ། ད་དེ་རེད། ད་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་དེ་ལྟར་བྲི་དགོས།/
  上是三十个字母的写法。/