Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
43 min 27 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

In a series of over 20 videos, scholars read from and provide oral commentaries on the historical annals written by the Fifth Dalai Lama.

བརྙན་ཐུང་༢༠ལྷག་གི་ནང་དུ་མཁས་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ལ་བཀློག་ནས་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པ།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ནི་མངའ་བདག་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་གྱིས་གང་འདྲས་ཅིག་གནང་པ་རེད་ཟེར་ན།
  da de ni mnga' bdag khri ral pa can gyis gang 'dras cig gnang pa red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ལྟར་ཡང་ཚུལ་བཞིན་རྣམ་པར་སྤྱོད་པ་མ་ཡིན་པའི་སྟོབས་ཀྱི་ཁེངས་པས། དྲེགས་པ་མཐའ་དག་རང་ཉམས་སུ་བྱེད་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལུགས་ཀུན་ཆུ་ཤིང་གི་རྩེ་མོའི་སྙིང་པོའི་འབྲས་བུ་གང་ཡང་ཆགས་པ་མེད་པ་ལྟ་བུར་མཛད་དེ། ཟེར།
  de ltar yang tshul bzhin rnam par spyod pa ma yin pa'i stobs kyi khengs pas/_dregs pa mtha' dag rang nyams su byed pa'i 'jig rten gyi lugs kun chu shing gi rtse mo'i snying po'i 'bras bu gang yang chags pa med pa lta bur mdzad de/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་རྦད་དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་བཞིན་རྣམ་པར་སྤྱོད་པ་མ་ཡིན་པའི་སྟོབས་ཀྱི་ཁེངས་པས། དྲེགས་པ་མཐའ་དག་ད་མ་རུང་བར་སྤྱོད་པ་མཐའ་དག་གི་རང་ཉམས་སུ་བྱེད་པའི་དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལུགས་ཀུན་ཆུ་ཤིང་གི་རྩེ་མོར་སྙིང་པོའི་འབྲས་བུ་གང་ཡང་མེད་པ། ཆུ་ཤིང་ཟེར་མཁན་དེའི་རྩེ་ལ་དེ་ནི་སྙིང་པོའི་འབྲས་བུ་དེ་འདྲས་གའི་མེད་པ་སོང་ཙང་། དེ་འདྲས་ཀྱིས་རྦད་དེ་ཆུ་ཤིང་གི་རྩེ་མོར་སྙིང་པོའི་འབྲས་བུ་གང་ཡང་མེད་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཆགས་པ་མཛད་དེ། ཟེར།
  da rbad de lta bu'i tshul bzhin rnam par spyod pa ma yin pa'i stobs kyi khengs pas/_dregs pa mtha' dag da ma rung bar spyod pa mtha' dag gi rang nyams su byed pa'i de ni 'jig rten gyi lugs kun chu shing gi rtse mor snying po'i 'bras bu gang yang med pa/_chu shing zer mkhan de'i rtse la de ni snying po'i 'bras bu de 'dras ga'i med pa song tsang /_de 'dras kyis rbad de chu shing gi rtse mor snying po'i 'bras bu gang yang med pa lta bu la chags pa mdzad de/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཆོས་བཞིན་དུ་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་ཁྲིམས་དེ་ནི་ཆོས་བཞིན་དུ་སྐྱོང་བའི་དེ་ནི་རལ་པ་ཆེན་པོའི་དེ་ནི་མངའ་བདག་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་བཞིན་དུ་སྐྱོང་བའི་བཀའ་ཁྲིམས་གསེར་གྱི་གཉའ་ཤིང་། འཛིན་རི་ལྟར་རབ་ཏུ་ལྕི་བའི་དེ་ནི་རྦད་དེ། ཨེ་དེ་ནི་ཁྲིམས་ཀྱི་གཉའ་ཤིང་དེ་ཡིན་ན་ད། རྒྱལ་སྲིད་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་རིན་པོ་ཆེ། དེ་འདྲས་ལ་གཡོ་བ་མེད་པའི་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་གདུགས་དཀར་པོ་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པའི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་གྲིབ་བསིལ་ལ་སྐྱེ་རྒུ་མཐའ་དག་ལ་ངལ་གསོའི་བདེ་བ་ལ་དགའ་མགུར་སྤྱོད་པའི་སྐབས།
  chos bzhin du skyong ba'i rgyal khrims de ni chos bzhin du skyong ba'i de ni ral pa chen po'i de ni mnga' bdag khri ral pa can gyi khrims bzhin du skyong ba'i bka' khrims gser gyi gnya' shing /_'dzin ri ltar rab tu lci ba'i de ni rbad de/_e de ni khrims kyi gnya' shing de yin na da/_rgyal srid rgyal srid kyi rin po che/_de 'dras la g.yo ba med pa'i phyogs las rnam par rgyal ba'i rgyal srid kyi gdugs dkar po shin tu yangs pa'i bde skyid kyi grib bsil la skye rgu mtha' dag la ngal gso'i bde ba la dga' mgur spyod pa'i skabs/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ལྟ་བུའི་དེ་ནི་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་གྱིས་ཡིན་ན། རྦད་དེ་ད་རྒྱལ་སྲིད་རྦད་དེ་དཔེར་ན། གཉའ་ཤིང་གི་འཛིན་རི་ལྟར་གཉའ་བ་ཚང་མའི་གཉའ་བ་ལ་གནོན་པས་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཁྲི་ལ་་གཡོ་བ་མེད་པའི་དེ་ནི་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གཅིག་གི་ད་རང་དང་། དགའ་མགུར་དེ་འདྲས་སྤྱོད་པའི་སྐབས་ལ།
  da de lta bu'i de ni khri ral pa can gyis yin na/_rbad de da rgyal srid rbad de dper na/_gnya' shing gi 'dzin ri ltar gnya' ba tshang ma'i gnya' ba la gnon pas rgyal srid kyi rin po che de khri la g.yo ba med pa'i de ni phyogs las rnam par rgyal ba'i gcig gi da rang dang /_dga' mgur de 'dras spyod pa'i skabs la/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་དེ་ནི་གདུགས་གང་ག་ཁོར་ཡུག་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ཡུག་གཅིག་ཏུ་སྐྱོང་བའི་དེ་ནི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དེ་ནི། བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་གྲིབ་བསིལ་ལས་སྐྱེ་རྒུ་མཐའ་དག་ངལ་གསོའི་བདེ་བ་ལ་དགའ་མགུར་སྤྱོད་པའི་སྐབས་ཟེར།
  phyogs las rnam par rgyal ba'i rgyal srid kyi de ni gdugs gang ga khor yug rgyal srid kyi yug gcig tu skyong ba'i de ni bde skyid kyi dge ba thams cad de ni/_bde skyid kyi grib bsil las skye rgu mtha' dag ngal gso'i bde ba la dga' mgur spyod pa'i skabs zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ནག་པོའི་ཕྱོགས་བདུད་ཀྱིས་རང་གི་ཡིད་རྣམ་པར་བརླམས་པ་སྟེ། ཡིད་བསྒྱུར་བའི་སྡིག་བློན་རྣམས་ཆོས་ཁྲིམས་ཤིན་ཏུ་དམ་པར་མི་བཟོད་པའི་ཟུག་རྔུ་ཆེན་པོས་མནར་བར་གྱུར་ཏེ།
  da nag po'i phyogs bdud kyis rang gi yid rnam par brlams pa ste/_yid bsgyur ba'i sdig blon rnams chos khrims shin tu dam par mi bzod pa'i zug rngu chen pos mnar bar gyur te/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ལྟ་བུའི་དེ་ནི་རལ་པ་ཅན་གྱིས་ཡིན་ན་ད་དཀར་པོའི་ཆོས་བཞིན་དུ་བསྐྱང་ཡས་དང་ནག་པོའི་ཕྱོགས་དེ་ནི་བདུད་ཀྱིས་རང་གི་བརླམས་པའི་དེ་ནི། དེ་ཚོ་ལ་རྦད་དེ་གཅིག་གི་གཉའ་གནོན་པ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། ད་ཁོང་ཚོས་ཡིད་བསྒྱུར་བའི་དེ་ནི་སྡིག་བློན་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ནི་ད། རལ་པ་ཅན་གྱི་དེ་ནི། མཛད་པ་དེ་དེ་ནི་ཆོས་ཁྲིམས་དེ་ཤིན་ཏུ་དམ་པ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། ད་དེས་ཁོང་རང་ཚོས་གང་བྱུང་མ་བྱུང་བྱེད་ཡས་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའི་རྦད་དེ།  སྐྱོན་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མི་བཟོད་པའི་དེ་ནི་འོང་། སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོས་མནར་ནས། ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན།
  de lta bu'i de ni ral pa can gyis yin na da dkar po'i chos bzhin du bskyang yas dang nag po'i phyogs de ni bdud kyis rang gi brlams pa'i de ni/_de tsho la rbad de gcig gi gnya' gnon pa yin dus tsam pa/_da khong tshos yid bsgyur ba'i de ni sdig blon rnams kyis de ni da/_ral pa can gyi de ni/_mdzad pa de de ni chos khrims de shin tu dam pa yin dus tsam pa/_da des khong rang tshos gang byung ma byung byed yas thog la yin na'i rbad de/__skyon brgyab kyi yod pa mi bzod pa'i de ni 'ong /_sdug bsngal chen pos mnar nas/_ga re byas pa red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱལ་པོས་བཅས་པ་འི་ཆོས་ཁྲིམས་དེ་དག་འཕྲལ་མར་འཇིག་པའི་གྲོས་བཤམས་པ་ལ། ད་རྒྱལ་པོ་རལ་པ་ཅན་དང་བཅས་པའི་དེ་ནི་ཆོས་ཁྲིམས་དེ་གྱད་དེ་ཡིན་ནའི་འཕྲལ་མར་དེ་ནི་འཇིག་པའི་གྲོས་བཤམས་པ་རེད་ཟེར།
  rgyal pos bcas pa 'i chos khrims de dag 'phral mar 'jig pa'i gros bshams pa la/_da rgyal po ral pa can dang bcas pa'i de ni chos khrims de gyad de yin na'i 'phral mar de ni 'jig pa'i gros bshams pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོ་་་་འོང་། ཆོས་ཁྲིམས་དེ་གྱད་དེ་མེད་པར་བཟོ་ཡས་གྱི་དེ་ནི་གྲོས་འཆམ་པ་རེད་ཟེར།
  'o 'ong /_chos khrims de gyad de med par bzo yas gyi de ni gros 'cham pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ཡིན་ནའི་དེ་གྲོས་བྱེད་པའི་ཁ་གཏུག་ལ་རྒྱལ་པོ་མ་བཀྲོངས་ན། ཆོས་ཁྲིམས་བཤིག་མི་ནུས་ཟེར། དེ་ནི་རྦད་དེ་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་བཀྲོངས་མ་ཐུབ་ན། དེ་ནི་ཆོས་ཁྲིམས་དེ་བཤིག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ཟེར།
  da yin na'i de gros byed pa'i kha gtug la rgyal po ma bkrongs na/_chos khrims bshig mi nus zer/_de ni rbad de khri ral pa can bkrongs ma thub na/_de ni chos khrims de bshig thub kyi ma red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལ་ལས་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་བཀྲོངས་ཀྱང་དེ་ནི་ལྷ་སྲས་གཙང་མ་དང་། བཙུན་མོ་ངང་ཚུལ་མ། བན་སྡེ་ཆེན་པོ། བན་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཞུགས་ཡོད་པ་ཡིན་་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་བཤིག་མི་ནུས་ཟེར།
  la las de ni rgyal po bkrongs kyang de ni lha sras gtsang ma dang /_btsun mo ngang tshul ma/_ban sde chen po/_ban sde chen po rnams zhugs yod pa yin dus tsam pa/_de ni bshig mi nus zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མ་རེད་ཟེར། དེ་ཡང་གྲོས་བྱེད་པའི་ཁ་གཏུག་ལ་དེ་ནི་བདུད་བློན་འགའ་ཤིག་ཡིན་ན། དེ་ནི་རྦད་དེ་རྒྱལ་པོ་བཀྲོངས་ནའི་འགྲིག་གི་རེད་དའི། རྒྱལ་པོ་བཀྲོངས་ནའི་དེ་ནི་ལྷ་སྲས་གཙང་མ་དང་། དེ་ནི་བཙུན་མོ་ངང་ཚུལ་མ། བན་ཆེན། བློན་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ། ད་དེ་ཚོ་ཞུགས་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་རྒྱལ་ཁྲིམས་བཤིག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར།
  ma red zer/_de yang gros byed pa'i kha gtug la de ni bdud blon 'ga' shig yin na/_de ni rbad de rgyal po bkrongs na'i 'grig gi red da'i/_rgyal po bkrongs na'i de ni lha sras gtsang ma dang /_de ni btsun mo ngang tshul ma/_ban chen/_blon chen po la sogs pa/_da de tsho zhugs yod dus tsam pa de ni rgyal khrims bshig thub kyi ma red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་ད་དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་ནས་ད་སྦས་སྟག་སྣ་ཟེར་ཡས་ད། བདུད་བློན་ནང་ནས་ད་གཙོ་བོ་དེ་སྦས་སྟག་སྣ་ཟེར་ཡས་དེ་རེད། ཁོས་སྔོན་དུ་ལྷ་སྲས་སོགས་མེད་པར་བྱས་རྗེས་རྒྱལ་པོ་བཀྲོངས་ཟེར་བྱས་ནས། དང་པོ་ཡིན་ན་ལྷ་སྲས་དེ་ནི་ལྷ་སྲས་གཙང་མ་དེ་མེད་པར་བཟོས། དེའི་མཇུག་ལ་རྒྱལ་པོ་བཀྲོངས་ཟེར་བྱས་ནས་གང་འདྲས་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན།
  byas nas da de 'dras yin dus tsam nas da sbas stag sna zer yas da/_bdud blon nang nas da gtso bo de sbas stag sna zer yas de red/_khos sngon du lha sras sogs med par byas rjes rgyal po bkrongs zer byas nas/_dang po yin na lha sras de ni lha sras gtsang ma de med par bzos/_de'i mjug la rgyal po bkrongs zer byas nas gang 'dras byas pa red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་མོ་རྒྱག་མཁན་དང་རྩིས་རྒྱག་མཁན་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་ནི་གླེང་ཕྱོགས་དེ་འདྲས་བཟོས་བྱས། གླེང་ཕྱོགས་དེ་འདྲས་བཟོས་བྱས། གང་འདྲས་ཅི་རེད་ཟེར་ན།
  skabs de dus de ni mo rgyag mkhan dang rtsis rgyag mkhan la sogs pa de 'dras kyi de ni gleng phyogs de 'dras bzos byas/_gleng phyogs de 'dras bzos byas/_gang 'dras ci red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ལྷ་སྲས་གཙང་མ་དེ་ནི་མཐའ་མཚམས་ལ་མ་སྤྱུགས་ན་དེ་ནི་རྒྱལ་ཁྲིམས་དེ་རྦད་དེ། རྒྱལ་སྲིད་འཇིག་ལ་འགྲོ་ཡས་ཡོང་གི་རེད་ཟེར།
  de ni lha sras gtsang ma de ni mtha' mtshams la ma spyugs na de ni rgyal khrims de rbad de/_rgyal srid 'jig la 'gro yas yong gi red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྷ་སྲས་གཙང་མ་དེ་མཐའ་ལ་མཐའ་མཚམས་ལ་ཕར་ཕྱིར་འབུད་མ་བཏང་ན། དེ་ནི་རྒྱལ་སྲིད་དེ་འཇིག་ལ་འགྲོ་གི་རེད་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། ད་མོ་དང་རྩིས་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ལ་གྲོས་ངན་དེ་འདྲས་བཤམས་བྱས། གླེང་ཕྱོགས་དེ་འདྲས་མང་པོ་བཟོས།
  lha sras gtsang ma de mtha' la mtha' mtshams la phar phyir 'bud ma btang na/_de ni rgyal srid de 'jig la 'gro gi red byas nas de 'dras kyi dper na/_da mo dang rtsis pa la sogs pa de tsho la gros ngan de 'dras bshams byas/_gleng phyogs de 'dras mang po bzos/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གླེང་ཕྱོགས་མང་པོ་བཟོས་ནས། འོང་། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་མོ་དང་རྩིས་པ་མཁན་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ལ་བརྔན་པ་མང་པོ་སྤྲད་བྱས། ཁོང་ཚོས་གླེང་ཕྱོགས་དེ་འདྲས་བཟོས་ནས། གླེང་ཕྱོགས་དེ་གང་རེད་ཟེར་ན།
  gleng phyogs mang po bzos nas/_'ong /_da de 'dras kyi mo dang rtsis pa mkhan la sogs pa de 'dras la brngan pa mang po sprad byas/_khong tshos gleng phyogs de 'dras bzos nas/_gleng phyogs de gang red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྷ་སྲས་གཙང་མ་མཐའ་ལ་མ་སྤྱུགས་ན་དེ་ནི། རྒྱལ་སྲིད་འཇིག་འགྲོ་གི་རེད་ཟེར།
  lha sras gtsang ma mtha' la ma spyugs na de ni/_rgyal srid 'jig 'gro gi red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་ལུང་ཚུལ་དུ་བསྟན། དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་ལུང་བསྟན་དུ་བཅུག་པས། མོ་རྒྱག་མཁན་ཡིན་རེད། རྩིས་རྒྱག་མཁན་ཡིན་ནའི་རེད། ཁོང་ཚོས་ལུང་བསྟན་པ་དེ་གྱད་དེ་རྒྱལ་པོའི་སྙན་དུ་གསོལ་ནས། ད་དེ་ནི་མོ་མ་དང་རྩིས་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོས་ཡིན་ན། ག་རེ་ཟེར་གྱི་འདུག་ཟེར་ན།
  de 'dras kyi dper na lung tshul du bstan/_de 'dras kyi dper na lung bstan du bcug pas/_mo rgyag mkhan yin red/_rtsis rgyag mkhan yin na'i red/_khong tshos lung bstan pa de gyad de rgyal po'i snyan du gsol nas/_da de ni mo ma dang rtsis pa la sogs pa de tshos yin na/_ga re zer gyi 'dug zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་རྒྱལ་སྲིད་དེ་གཙང་མ་ཆོས་བཞིན་དུ་སྐྱོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེ་ནི་ངེས་པར་དུ་དཔེར་ན། ལྷ་སྲས་གཙང་མ་དེ་རྦད་དེ་མཐའ་ལ་མ་འབུད་ན། དེ་ནི་རྦད་དེ་རྒྱལ་སྲིད་དེ་མཐར་འཇིག་འགྲོ་ཡས་ཉེན་ཁ་ཡོའོ་རེད། ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་རྒྱལ་པོ་ལ་སྙན་གསོལ་ནས་རེད་པ།
  da rgyal srid de gtsang ma chos bzhin du skyong dgos kyi yod na/_de ni nges par du dper na/_lha sras gtsang ma de rbad de mtha' la ma 'bud na/_de ni rbad de rgyal srid de mthar 'jig 'gro yas nyen kha yo'o red/_zer yas de 'dras kyi dper na rgyal po la snyan gsol nas red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྙན་སྒྲ་དེ་འདྲས་གསོལ་ནས་དེ་ནི་ལྷ་སྲས་གཙང་མ་དེ་རྦད་དེ་མོན་ལ་སྤྱུགས་པ་རེད་ཟེར། ད་བོད་ཀྱི་ས་ཆ་མོན་ལ་སྤྱུགས། མོན་ལ་རྦད་དེ་ཕྱིན་བྱས།
  snyan sgra de 'dras gsol nas de ni lha sras gtsang ma de rbad de mon la spyugs pa red zer/_da bod kyi sa cha mon la spyugs/_mon la rbad de phyin byas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་བཞིན་བློན་པོ་སྦས་སྟག་སྣས་དེ་ནི་བློན་པོ་ཆེན་པོ་བྲན་ཁ་དཔལ་ཡོན་དང་། རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོ་ངང་ཚུལ་མ་གཉིས་མཐུན་སྡེབ་བྱས་ཤིང་།ཟེར། དེ་བཞིན་དེ་ནི་སྦས་སྟག་སྣས་ག་རེ་བཤད་པ་རེད་ཟེར་ན།
  de bzhin blon po sbas stag snas de ni blon po chen po bran kha dpal yon dang /_rgyal po'i btsun mo ngang tshul ma gnyis mthun sdeb byas shing /zer/_de bzhin de ni sbas stag snas ga re bshad pa red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་རྒྱལ་པོའི་བློན་པོ་ཆེན་པོ། སྐབས་དེ་དུས་བློན་པོའོ་གཙོ་བོ་དེ་བློན་ཆེན་བྲན་ཁ་དཔལ་ཡོན་ཟེར་ཡས་དེ་རྦད་དེ་ཆོས་་བཞིན་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་པོའི་སྲིད་ཞུ་བསྒྲུབ་ཡས་ལ་ཆེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཅིག་ཡོད་དུས་ཙམ་པ། དེ་དང་དེ་ནི་རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོ་ངང་ཚུལ་མ་གཉིས་དེ་ནི་མཐུན་སྡེབ་བྱས་ནས་གང་བྱུང་མ་བྱུང་བྱས་པ་རེད་ཟེར། དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་རྒྱལ་པོའི་སྙན་སྒྲར་བཅུག སྙན་སྒྲར་བཅུག་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི།
  de ni rgyal po'i blon po chen po/_skabs de dus blon po'o gtso bo de blon chen bran kha dpal yon zer yas de rbad de chos bzhin skyong ba'i rgyal po'i srid zhu bsgrub yas la ches mchog tu gyur pa cig yod dus tsam pa/_de dang de ni rgyal po'i btsun mo ngang tshul ma gnyis de ni mthun sdeb byas nas gang byung ma byung byas pa red zer/_de 'dras kyi dper na rgyal po'i snyan sgrar bcug_snyan sgrar bcug dus tsam pa de ni/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱལ་པོས་ཡིན་ནའི་ད་དེ་ཚོ་ལ་བརྟག་པ་མ་གནང་པ་བྱས་བྱས་དེ་ནི་བཙུན་མོ་ངང་ཚུལ་མ་ཁྲིམས་ལ་སྦྱོར་ཅིག། ཅེས་གསུངས་བྱས་ད་དེ་འདྲས་ཟེར་དུས་ཙམ་པ་རྒྱལ་པོས་གསུངས་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་བཙུན་མོ་ངང་ཚུལ་མ་རྦད་དེ་ད་ང་དང་བྲན་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ལ་ཡིན་ན་འབྲེལ་བ་བྱས་པ་ལ་སོགས་པ། དེ་འདྲས་གནོངས་འགྱོད་པ་ཟེར་གའི་མེད་ཟེར།
  rgyal pos yin na'i da de tsho la brtag pa ma gnang pa byas byas de ni btsun mo ngang tshul ma khrims la sbyor cig/_ces gsungs byas da de 'dras zer dus tsam pa rgyal pos gsungs dus tsam pa/_de ni btsun mo ngang tshul ma rbad de da nga dang bran chen po la sogs pa de tsho la yin na 'brel ba byas pa la sogs pa/_de 'dras gnongs 'gyod pa zer ga'i med zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ཡིན་ནའི་རྒྱལ་པོས་ང་ཚོ་ལ་རྒྱལ་པོས་དེ་འདྲས་ང་ཚོ་ལ་དེ་འདྲས་ཀྱི་མ་ཉེས་ཁ་གཡོག་འདྲ་པོ་བསྐྱལ་གྱི་ཡོད་ན། འགྲིག་གི་མ་རེད་ཟེར། དེ་ནི་ཁོང་ཡིན་ན། དཔེར་ན་རང་ཤི་བརྒྱབ་བྱས་དེ་འདྲས་ཡིན་ནའི་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  da yin na'i rgyal pos nga tsho la rgyal pos de 'dras nga tsho la de 'dras kyi ma nyes kha g.yog 'dra po bskyal gyi yod na/_'grig gi ma red zer/_de ni khong yin na/_dper na rang shi brgyab byas de 'dras yin na'i byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་སྐབས་དེ་དུས་བློན་ཆེན་པོ་བྲན་ཆེན་པོས་དེ་ནི་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། ད་སྦས་སྟག་སྣ་ལ་སོགས་པ་ཁོང་ཚོའི་མ་རུང་བའི་སྤྱོད་པ་དེ་གྱད་དེ་རིག་ནས་ད་ང་བསད་ནའི་བསད་པ་ལ་སྐྱོན་གའི་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར། 
  da skabs de dus blon chen po bran chen pos de ni gang 'dras red zer na/_da sbas stag sna la sogs pa khong tsho'i ma rung ba'i spyod pa de gyad de rig nas da nga bsad na'i bsad pa la skyon ga'i yo'o ma red zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ང་བསད་ནའི་བསད་པ་རེད་དའི་ཡིན་ནའི་ད་རྒྱལ་པོ་བཀྲོངས་ན་གང་མིན་ཚད་བྱེད་ཀྱི་རེད། རྒྱལ་པོ་བཀྲོངས་ན་གང་མིན་ཚད་བྱེད་ཀྱི་རེད། དེ་ནི་དེ་ནས་བྲན་ཆེན་པོས་ལྕགས་ཀྱི་སྲོག་རྩ་བསྒྲུབས་པ་རེད་ཟེར།
  nga bsad na'i bsad pa red da'i yin na'i da rgyal po bkrongs na gang min tshad byed kyi red/_rgyal po bkrongs na gang min tshad byed kyi red/_de ni de nas bran chen pos lcags kyi srog rtsa bsgrubs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ཆོས་ལུགས་ནང་ལ་བྱས་ན། ལྕགས་ཀྱི་སྲོག་རྩ་བསྒྲུབ་པ་ཟེར་མཁན་དེ། བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་དེ་ནི་དེ་ལ་རྦད་དེ་དེ་བྱེད་ཡས་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད།
  da chos lugs nang la byas na/_lcags kyi srog rtsa bsgrub pa zer mkhan de/_bsgrub thub pa yin na de ni de la rbad de de byed yas ga re zer dgos red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རང་ཤི་ཡས་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡོད་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་དེ་འདྲས་བསྒྲུབ་པ་རེད་ཟེར།
  rang shi yas med pa la sogs pa de 'dras kyi gnas tshul yod dus tsam pa/_de ni de 'dras bsgrub pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། དེ་ཡང་གང་འདྲས་ཟེར་ན། བློན་ཆེན་པོ་བྲན་ཁ་དཔལ་ཡོན་གྱིས་དེ་ནི་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་སྲོག་ལ་སྲུང་་སྐྱོབ་བྱེད་ཡས་ཀྱི་ཆེད་དུ། གང་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན།
  'ong /_de yang gang 'dras zer na/_blon chen po bran kha dpal yon gyis de ni rgyal po'i sku srog la srung skyob byed yas kyi ched du/_gang byas pa red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁོང་རང་ཡིན་ནའི་བྱང་ལ་བྲོས་ཕྱིན་བྱས་རེད་པ། བྱང་ལ་བྲོས་ནས་ས་འོག་གཅིག་ཏུ་རྦད་དེ་བྲག་ཕུག་དེ་འདྲས་བཟོ་བྱས། སའི་འོག་ལ་སྒོམ་བྱེད་སའི་ཁང་པ་དེ་འདྲས་བཟོས་བྱས་རེད་པ། དེ་ནི་དེའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ན་རྦད་དེ་ལྕགས་ཀྱི་སྲོག་རྩ་དེ་འདྲས་བསྒྲུབ་པ་རེད་ཟེར།
  khong rang yin na'i byang la bros phyin byas red pa/_byang la bros nas sa 'og gcig tu rbad de brag phug de 'dras bzo byas/_sa'i 'og la sgom byed sa'i khang pa de 'dras bzos byas red pa/_de ni de'i thog la yin na rbad de lcags kyi srog rtsa de 'dras bsgrub pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྕགས་ཀྱི་སྲོག་རྩ་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ན་སོར་བཞི་ཙམ་ད་ལུས་པོ་ཡོངས་རྫོགས་ལ་དཔེར་ན་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་བྱས། སྟོད་ཀྱི་ཐོག་ཁར་ད་གང་ཟེར། མགོ་བོའི་ཁ་གཏུག་ལ་སོར་བཞི་ཙམ་མ་གྲུབ་པའི་ཁ་གཏུག་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེ་ནི་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན།
  lcags kyi srog rtsa bsgrub pa yin na sor bzhi tsam da lus po yongs rdzogs la dper na bsgrub thub pa byas/_stod kyi thog khar da gang zer/_mgo bo'i kha gtug la sor bzhi tsam ma grub pa'i kha gtug la cha bzhag na/_de ni ga re red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐབས་དེ་དུས་བོད་ཁམས་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་ཚང་མའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་དབང་དམན་པ་ཟེར་ནའི་ག་རེ་ཟེར་ནའི་དེ། དེ་དེ་འདྲས་ཁ་གཏུག་དེ་ནི། ལོང་བ་གཅིག་ལོང་ཁྲིད་གཅིག་བྱས་པ་དེ་བྱས་ནས། དེ་འདྲས་བྱས་ལོང་བ། གཅིག་དེ་འདྲས་བྱས་བྱས་ཡོང་གི་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  skabs de dus bod khams kyi skye bo tshang ma'i bsod nams kyi dbang dman pa zer na'i ga re zer na'i de/_de de 'dras kha gtug de ni/_long ba gcig long khrid gcig byas pa de byas nas/_de 'dras byas long ba/_gcig de 'dras byas byas yong gi yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལོང་བ་ཡོང་དུས་ཙམ་ད། ད་དེ་ལོང་བ་ཡོང་དུས་ཕྱོགས་དེར་ཡོང་དུས་ཡུལ་དེ་ག་ནས་ཡིན་ཟེར་ན། ད་དེ་ལོང་བ་ལོང་ཁྲིད་པ་དེ་ལ། ལོང་ཁྲིད་པ་དེ་ལ་ད་རྦད་དེ། ག་པར་སླེབས་སོང་ཟེར་དུས་ཙམ་པ། ཡུལ་དེ་ད་ལུང་པ་ལུང་སྟོང་རེད་ཟེར། བཤད་པ་རེད་ཟེར།
  long ba yong dus tsam da/_da de long ba yong dus phyogs der yong dus yul de ga nas yin zer na/_da de long ba long khrid pa de la/_long khrid pa de la da rbad de/_ga par slebs song zer dus tsam pa/_yul de da lung pa lung stong red zer/_bshad pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡུལ་དེ་ལུང་པ་ལུང་སྟོང་་རེད་ཟེར་དུས་ཙམ་པ། ད་ལུང་པ་ལུང་སྟོང་མ་རེད། ད་ངས་དེ་ཁ་གི་འདུག་ཟེར། གང་ཟེར། དུ་བའི་དྲི་མ་ཁ་གི་འདུག་བྱས་ནས། དེ་འདྲས་བཤད་པ་རེད་ཟེར།
  yul de lung pa lung stong red zer dus tsam pa/_da lung pa lung stong ma red/_da ngas de kha gi 'dug zer/_gang zer/_du ba'i dri ma kha gi 'dug byas nas/_de 'dras bshad pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དུ་བའི་དྲི་མ་ཁ་གི་འདུག་ཟེར་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་དེ་ནས་ཕར་ཕར་ཕྱིན་ཕྱིན་ཕྱིན་བྱེད་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་ས་ཆ་གཅིག་ལ་ལུང་པ་གཅིག་གི་བྲག་གཅིག་གི་སེར་ཁ་ནས་དེ་ནི། དུ་བའི་དྲི་མ་ཁ་བ་དེ་མཐོང་དུས་ཙམ་པ། ད་དེ་ནས་དེ་ནི་གཞི་ནས། ཁོང་ཚོས་དེ་ལ་ཕྱིན་པ་རེད་ཟེར།
  du ba'i dri ma kha gi 'dug zer dus tsam pa/_de ni de nas phar phar phyin phyin phyin byed dus tsam pa/_de ni sa cha gcig la lung pa gcig gi brag gcig gi ser kha nas de ni/_du ba'i dri ma kha ba de mthong dus tsam pa/_da de nas de ni gzhi nas/_khong tshos de la phyin pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་བྱས་ནས་ད་ལོང་བ་དེ་ད་དེ་ནས་མི་ཡོའོ་རེད་ཟེར། ཡར་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་དེ་ནས་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི། བྲན་ཆེན་པོས་ཡིན་ནའི་རྦད་གསལ་པོ་ད་ཁོང་ཚོ་ལ་རྦད་དེ་བྲན་ཆེན་པོ་དཔེར་ན་ང་ཚོ་ལ་རྦད་དེ་ལྟོ་ཆས་སྟེར་རོགས་གནང་། དུག་ལོག་སྤྲོད་རོགས་བྱེད་ཟེར་བྱས་ནས། དེ་འདྲས་ཟེར་དུས་ཙམ་པ།
  de byas nas da long ba de da de nas mi yo'o red zer/_yar 'gro dus tsam pa de ni de nas skabs de dus de ni/_bran chen pos yin na'i rbad gsal po da khong tsho la rbad de bran chen po dper na nga tsho la rbad de lto chas ster rogs gnang /_dug log sprod rogs byed zer byas nas/_de 'dras zer dus tsam pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བློན་ཆེན་པོས་ཡིན་ན་ཁོ་ལ་རྦད་དེ་དུག་ལོག་སྤྲད་དེ་ནི་ཟ་ཡས་དེ་འདྲས་ཡིན་ནའི་སྤྲད། དེ་འདྲས་བྱས་པ་རེད་ཟེར།
  blon chen pos yin na kho la rbad de dug log sprad de ni za yas de 'dras yin na'i sprad/_de 'dras byas pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་དུག་ལོག་སྤྲོད་ཡས་ལ་ཆ་བཞག་ན། དུག་ལོག་ལ་འཇམ་རྩུབ་གཉིས་པ་ཡོད་པ་བྱས་ན། ད་འཇམ་པ་དེ་དེ་ནི་ལོང་ཁྲིད་་དེ་ལ་སྤྲད། དེ་ནི་ད་ལོང་བ་དེ་ལ་ད་དུག་ལོག་སྡུག་ག་འདྲ་པོ་རྩུབ་པ་འདྲ་པོ་དེ་ཚོ་སྤྲད་པ་རེད་ཟེར།
  de ni dug log sprod yas la cha bzhag na/_dug log la 'jam rtsub gnyis pa yod pa byas na/_da 'jam pa de de ni long khrid de la sprad/_de ni da long ba de la da dug log sdug ga 'dra po rtsub pa 'dra po de tsho sprad pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་བྱས་བྱས་ད་སྤྲད་པའི་མཇུག་གུ་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི་གང་འདྲས་ཅིག་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན།
  de 'dras byas byas da sprad pa'i mjug gu la cha bzhag na de ni gang 'dras cig byas pa red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་རྦད་དེ་ད་ང་ཚོ་འདི་རུ་འདུག་ཟེར་། མི་སུ་གཅིག་ལ་མ་ཤོད་ཟེར་བྱས་ནས། དེ་འདྲས་ཕར་ལབ་ཟེར།
  de ni rbad de da nga tsho 'di ru 'dug zer /_mi su gcig la ma shod zer byas nas/_de 'dras phar lab zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁོང་ཚོ་གཉིས་ལ་བཀའ་སློབ་གནང་བྱས་དེ་འདྲས་གནང་བ་རེད་ཟེར། དེ་འདྲས་རེད་དའི། འོང་དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ད་ལོང་བས་ཕར་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་སོ་སོའི་གོས་དང་ད་རྦད་དེ་ལོང་ཁྲིད་པའི་གོས་ལ་བལྟ་དུས་ཙམ་པ་ལོང་ཁྲིད་པའི་གོས་དེ་འཇམ་པ་དང་ཡག་ག དེ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་གོས་དེ་རྩུབ་པ་དང་སྡུག་ག་ཡོད་དུས་ཙམ་པ། སྡུག་ག་ལ་ཤེས་ནས་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན།
  khong tsho gnyis la bka' slob gnang byas de 'dras gnang ba red zer/_de 'dras red da'i/_'ong de 'dras yin dus tsam pa da long bas phar 'gro dus tsam pa de ni so so'i gos dang da rbad de long khrid pa'i gos la blta dus tsam pa long khrid pa'i gos de 'jam pa dang yag ga_de ni rang nyid kyi gos de rtsub pa dang sdug ga yod dus tsam pa/_sdug ga la shes nas ga re byas pa red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ཁོ་ར་ཡིན་ནའི་ཚིག་པ་བཟས་བྱས་དེ་ནི་རྦད་དེ། བློན་པོ་ཆེན་པོ་རྦད་དེ་བློན་ཆེན་པོ་སྦས་སྟག་སྣའི་ཁྲིས་ལ་ཕྱིན་བྱས། སྦས་སྟག་སྣའི་མདུན་ལ་ཕྱིན་བྱས་ག་རེ་བཤད་པ་རེད་ཟེར་ན།
  de ni kho ra yin na'i tshig pa bzas byas de ni rbad de/_blon po chen po rbad de blon chen po sbas stag sna'i khris la phyin byas/_sbas stag sna'i mdun la phyin byas ga re bshad pa red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ང་ལ་ཡིན་ན་བྲན་ཆེན་པོ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ལ་ཟས་གོས་སྟེར་རོགས་བྱེད་ཟེར། དེ་འདྲས་ཟེར་བཤད་པ་རེད་ཟེར། དེ་འདྲས་བཤད་དུས་ཙམ་པ་ད། བྲན་ཆེན་པོ་ཡིན་ནའི་ད་རྦད་དེ་ས་འོག་ནས་ལྕགས་ཀྱི་སྲོག་རྩ་བསྒྲུབ་པ་དེ། གཞི་ནས་ཧ་གོ་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་ས་འོག་དེ་ལ་ཕྱིན། ཕྱིན་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི།
  da nga la yin na bran chen po nang ltar gyi thog nas nga tsho la zas gos ster rogs byed zer/_de 'dras zer bshad pa red zer/_de 'dras bshad dus tsam pa da/_bran chen po yin na'i da rbad de sa 'og nas lcags kyi srog rtsa bsgrub pa de/_gzhi nas ha go dus tsam pa/_de ni sa 'og de la phyin/_phyin dus tsam pa de ni/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྲན་ཆེན་པོ་ལ་ཡིན་ན་རྦད་དེ་དེ་བྱས་ནས་གང་ཟེར་དགོས་རེད། འོང་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བཏང་བྱས་དེ་ནི་གཅིག་གི་ད་མཚོན་ཆ་མང་པོ་ལུས་ལ་འཕེན་པ་ལ་སོགས་པ། དེ་འདྲས་བྱས་བྱས། དེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་ན་ཤིན་ཏུ་མི་བཟོད་པ་དེ་འདྲས་བྱུང་པ་རེད་ཟེར།
  bran chen po la yin na rbad de de byas nas gang zer dgos red/_'ong shin tu sdug bsngal btang byas de ni gcig gi da mtshon cha mang po lus la 'phen pa la sogs pa/_de 'dras byas byas/_de ni sdug bsngal yin na shin tu mi bzod pa de 'dras byung pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་བྱུང་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་བྲན་ཆེན་པོ་ཡིན་ནའི་རྦད་དེ་ད་གཅིག་གི་རྦད་དེ་དཀའ་ལས་འདྲ་པོ་ཁག་ཐག་ཆོད་བྱས། ད་དེ་བྱེད་ཟེར།
  de 'dras byung dus tsam pa de ni bran chen po yin na'i rbad de da gcig gi rbad de dka' las 'dra po khag thag chod byas/_da de byed zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དཀའ་ལས་ཁག་ཐག་ཆོད་ནས་ཁྱོན་ནས་ད་ཁྱེད་རང་ཚོས་ང་བསད་ནའི་གཞན་དག་ལྕགས་ཀྱི་སྲོག་རྩ་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། ང་ལམ་སང་གསོད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར། གལ་སྲིད། ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ང་རང་གསད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན།
  da dka' las khag thag chod nas khyon nas da khyed rang tshos nga bsad na'i gzhan dag lcags kyi srog rtsa bsgrub pa yin dus tsam pa/_de 'dras kyi dper na/_nga lam sang gsod thub kyi ma red zer/_gal srid/_yin gcig min gcig nga rang gsad dgos kyi yod na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ངའི་མགོ་ལ་དེ་ནི་དེ་ཡོའོ་རེད་ཟེར། དེ་ནི་ལྕགས་ཀྱི་སྲོག་རྩ་བསྒྲུབ་པ་དེ་ནི་སྤྱི་བོ་ལ་དེ་གཅིག་ཡོའོ་རེད་ཟེར། གང་ཟར༼ཟེར༽།
  de ni nga'i mgo la de ni de yo'o red zer/_de ni lcags kyi srog rtsa bsgrub pa de ni spyi bo la de gcig yo'o red zer/_gang zar(zer)/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སོར་བཞི་ཙམ་མ་བསྒྲུབ་པ་བསྡད་ཡོའོ་རེད། བྱས་ཙང་། དེ་ལ་དེ་ནི་ཁབ་བཙུགས་ནས་བྱས་ན། དེ་ནི་ཁབ་བཙུགས་ན་གསད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཁབ་བཙུགས་ལ་གསོད་ཅིག་ཟེར། དེ་འདྲས་བྱེད་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་སྦས་སྟག་སྣས་དེ་ནི་བྲན་ཆེན་པོ་བསད་པ་རེད་ཟེར།
  sor bzhi tsam ma bsgrub pa bsdad yo'o red/_byas tsang /_de la de ni khab btsugs nas byas na/_de ni khab btsugs na gsad thub kyi red/_khab btsugs la gsod cig zer/_de 'dras byed dus tsam pa/_de ni sbas stag snas de ni bran chen po bsad pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བསད་པའི་མཇུག་གུ་ལ་ཡིན་ན་པགས་པ་དེ་ནི་ལུས་ཀྱི་པགས་པ་དེ་གའི་དེ་ནི་ཡིན་ན། རླུང་བུར་བཤུས་ལ་བཏང་། ཁོ་རང་རང་བཞིན་གྱིས་བཤུས་ནས། དེ་ལ་ཡིན་ནའི་གསོབ་ཏུ་བརྒྱངས། གསོབ་ཏུ་བརྒྱངས་ནས་ད་མི་ལ་བསྟན་ཡས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དེ་འདྲས་གཅིག དེ་འདྲས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མཐོང་དུས་ཙམ་པ་ད། བྲན་ཆེན་པོའི་ཉེ་དུ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ནི་བྲན་ཆེན་པོའི་རོ་ལྷག་མ་རྣམས་བསྡུས་ཏེ།
  bsad pa'i mjug gu la yin na pags pa de ni lus kyi pags pa de ga'i de ni yin na/_rlung bur bshus la btang /_kho rang rang bzhin gyis bshus nas/_de la yin na'i gsob tu brgyangs/_gsob tu brgyangs nas da mi la bstan yas kyi ched du de 'dras gcig_de 'dras kyi gnas tshul mthong dus tsam pa da/_bran chen po'i nye du rnams kyis de ni bran chen po'i ro lhag ma rnams bsdus te/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
   ཡེར་པར་བསྲེགས་པས་དུ་བའི་ནང་ནས་དེ་ནི་འོད་དཀར་པོ་གཅིག་རྒྱང་ལ་བྱུང་པ་རེད་ཟེར། འོད་དཀར་པོ་གཅིག་སྔོན་མ་རྫ་མ་ཙམ་ཞིག་ནམ་མཁའ་ལ་ཡ་ཇེ་མཐོ་ཇེ་མཐོར་སོང་བ་རེད་ཟེར།
  _yer par bsregs pas du ba'i nang nas de ni 'od dkar po gcig rgyang la byung pa red zer/_'od dkar po gcig sngon ma rdza ma tsam zhig nam mkha' la ya je mtho je mthor song ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཇེ་མཐོར་ཇེ་མཐོར་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་ཁོང་གི་སྲིང་མོས་ཡིན་ན་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། ད་ཁྱོད་རང་ད་རྦད་དེ་བློན་ཆེན་པོ་རང་རྦད་དེ་ད། ཉེས་པ་མེད་པ་ལ་ཁོང་ཚོས་བསད་པ་རེད། བྱས་ཙང་དེ་དྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ཁྱེད་རང་ག་པར་ཕེབས་ཀྱི་ཡིན་པས་ཟེར། དེ་ནི་དགྲས་ཉེས་མེད་ཁྱེད་རང་བསད་པ་ལ་ལན་མི་འཇལ་བར་ཡར་ད་ག་ཟེར་ཐད་ཀྱི་ཡིན་པས་ཟེར་བྱས་ནས། བཤད་དུས་ཙམ་པ།
  je mthor je mthor 'gro dus tsam pa de ni khong gi sring mos yin na ga re byas pa red zer na/_da khyod rang da rbad de blon chen po rang rbad de da/_nyes pa med pa la khong tshos bsad pa red/_byas tsang de dras yin dus tsam pa khyed rang ga par phebs kyi yin pas zer/_de ni dgras nyes med khyed rang bsad pa la lan mi 'jal bar yar da ga zer thad kyi yin pas zer byas nas/_bshad dus tsam pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་འོད་དེ་ཡིན་ནའི་ཕར་རིམ་པས་རིམ་པས་དམའ་རུ་དམའ་རུ་ཕྱིན་བྱས་མཐའ་མ་དེ། འོ་དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་འོད་དེ་ཡིན་ཡིན་ན། རླུང་དམར་པོ་ཆེན་པོ་གཅིག་ལ་གྱུར་བྱས་དེ་འདྲས་བྱས་པ་རེད་ཟེར།
  de ni 'od de yin na'i phar rim pas rim pas dma' ru dma' ru phyin byas mtha' ma de/_'o de ni skabs de dus de ni 'od de yin yin na/_rlung dmar po chen po gcig la gyur byas de 'dras byas pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རླུང་དམར་ཆེན་པོ་གཅིག་ལ་ཕྱིན་ནས་དེ་ནི་ལུང་པ་དེ་ལ་ཡང་ས་ཡོམ་བརྒྱབ་པ་ནང་ལྟར་ས་རྡོ་རི་བྲག་ལྡེག་པ་ཙམ་དུ་གྱུར་ནས་རྦད་དེ། ཡམ་མེ་ཡོམ་མེ་དེ་འདྲས་བཟོས་བྱས། དེ་མ་ཐག་དེ་ནི་བྲན་ཆེན་པོ་ཡིན་ནའི་ལས་ཀྱི་གནོད་སྦྱིན་ཆེན་པོ་འཇིགས་སུ་རུང་བར་སྐྱེས་པ་ཟེར། དེ་ནི་གནོད་སྦྱིན་ཆེན་པོ་གཅིག་ལ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ལ་སྐྱེས་ནས། ནུས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན། གནོད་སྦྱིན་འཇིགས་སུ་རུང་བ་གཅིག་ལ་སྐྱེས་པ་རེད་ཟེར། སྐྱེས་ནས་ད་སྐབས་དེ་དུས། དེ་ནི་དེ་ཚོ་གང་ཟེར་དགོས་རེད།
  rlung dmar chen po gcig la phyin nas de ni lung pa de la yang sa yom brgyab pa nang ltar sa rdo ri brag ldeg pa tsam du gyur nas rbad de/_yam me yom me de 'dras bzos byas/_de ma thag de ni bran chen po yin na'i las kyi gnod sbyin chen po 'jigs su rung bar skyes pa zer/_de ni gnod sbyin chen po gcig la 'jigs su rung ba la skyes nas/_nus shugs chen po yod pa de 'dras yin na/_gnod sbyin 'jigs su rung ba gcig la skyes pa red zer/_skyes nas da skabs de dus/_de ni de tsho gang zer dgos red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྦས་སྟག་སྣ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་བཞེད་ཐག་ཆོད་བྱས་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར། གཅིག་ཙ་ན་ད་ལྟ་བྲན་ཆེན་པོ་གནོད་སྦྱིན་ཆེན་པོ་འཇིགས་སུ་རུང་བར་སྐྱེས་པ་དེ་དེ་ནི། གཅིག་ཡིན་ན་ཇོ་བོ་རྗེས་བཏུལ་ནས་ཡེར་པ་རྫི་ཁང་གི་སྲུང་མ་བྱེད་རུ་བཅུག་པ་རེད་ཟེར། གསོབ་ཀྱང་སྙེ་ཐང་རྒྱ་རིང་ན་དེ་ནི་འཕྱམ་ཟུར་ན་ཡོད་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡོད་པ། དེ་ནི་ཡུལ་དེའི་ཡུལ་ལྷ་ལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  sbas stag sna la sogs pa de tsho bzhed thag chod byas de 'dras red zer/_gcig tsa na da lta bran chen po gnod sbyin chen po 'jigs su rung bar skyes pa de de ni/_gcig yin na jo bo rjes btul nas yer pa rdzi khang gi srung ma byed ru bcug pa red zer/_gsob kyang snye thang rgya ring na de ni 'phyam zur na yod pa de 'dras gcig yod pa/_de ni yul de'i yul lha la byed kyi yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་ཀྱི་གང་ལྟར་ཁྱོན་ད་བྲན་ཆེན་པོ་བསད་པའི་མཇུག་གུ་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི། བཙན་པོ་ད་དེ་རེད་པ་ཁྲི་རལ་པ་ཅན་ད་དགུང་ལོ་གསུམ་བཅུ་སོ་དྲུག་ལ་ཕེབས་པ་གཅིག་གི་ལྕགས་མོ་བྱའི་ལོ་ལ་དེ་ནི་སྦས་སྟག་སྣ་དང་། ཅོག་ར་ལྷ་ལོད་དང་། བློན་པོ་ལེག་སྡུག་ཅན་ལ་སོགས་པས་དེ་ནི་སྡིག་བློན་རྣམས་ཀྱིས་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན།
  de 'dras byas nas de 'dras kyi gang ltar khyon da bran chen po bsad pa'i mjug gu la cha bzhag na de ni/_btsan po da de red pa khri ral pa can da dgung lo gsum bcu so drug la phebs pa gcig gi lcags mo bya'i lo la de ni sbas stag sna dang /_cog ra lha lod dang /_blon po leg sdug can la sogs pas de ni sdig blon rnams kyis ga re byas pa red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཞལ་ལྟག་པའི་ངོས་སུ་གཅུས་ཏེ། བཀྲོངས་བ་རེད་ཟེར། བཀྲོངས་ནས་ཁོང་གི་བང་སོ་དེ་དོན་མཁར་མདའི་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་བརྩིགས་པ་རེད་ཟེར། ཁོང་གི་དེ་ནི་བང་སོ་དེ་ནི་དོན་མཁར་མདའི་ཟེར་ཡས་དེའི་དེ་ནི་གཡོན་གྱི་ཕྱོགས་སུ་བརྩིགས་པ་རེད། ཟེར།
  zhal ltag pa'i ngos su gcus te/_bkrongs ba red zer/_bkrongs nas khong gi bang so de don mkhar mad'i g.yon phyogs su brtsigs pa red zer/_khong gi de ni bang so de ni don mkhar mad'i zer yas de'i de ni g.yon gyi phyogs su brtsigs pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ནས་རི་དྭགས་རི་བོང་མཚན་མའི་གཟུགས་ཀྱི་མཚན་མ་དཀྱིལ་འཁོར་ཀྱི་ངོས་སུ་འཛིན་པ་ཟེར་ན། དེ་ནས་རི་དྭགས་རི་བོང་གི་གཟུགས་ཀྱི་ཟེར་ན་། རི་དགས་དེ་ནི་རི་བོང་གི་གཟུགས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མཚ་ན་མར་ཡོད་པ་དེ་ནི། འཛིན་པ་ཅན་གྱི་དེ་ནི་ཟླ་བ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཀྱི་དེ་ནི་ཀུ་མུད་ཏའི་འོད་དཀར་པོའི་འོད་སྣང་གི་་ཕྱོགས་བརྒྱད་དུ་ཁྱབ་པ་གང་ཞིག་དེ་ནི་ཚངས་པ་གདོང་བཞི་པ་རྣ་བ་བརྒྱད་ཡོད་པ་འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱེད་པོས་གངས་ཅན་ས་ལའི་ནགས་ལྗོངས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་བྱས་པའི། གངས་ཅན་ས་ལའི་ནགས་ལྗོངས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་བྱེད་པའི་ཁོར་ཡུག་ཚར་དུ་དངར་བའི་སྤྲིན་དཀར་གྱི་སོ་ཅན་ཟེར་ན།
  da de nas ri dwags ri bong mtshan ma'i gzugs kyi mtshan ma dkyil 'khor kyi ngos su 'dzin pa zer na/_de nas ri dwags ri bong gi gzugs kyi zer na /_ri dgas de ni ri bong gi gzugs zla ba'i dkyil 'khor gyi mtsha na mar yod pa de ni/_'dzin pa can gyi de ni zla ba las 'phros pa'i 'od kyi de ni ku mud ta'i 'od dkar po'i 'od snang gi phyogs brgyad du khyab pa gang zhig de ni tshangs pa gdong bzhi pa rna ba brgyad yod pa 'jig rten gyi byed pos gangs can sa la'i nags ljongs kyi yul gru kun la khyab par byas pa'i/_gangs can sa la'i nags ljongs kyi yul gru kun la khyab par byed pa'i khor yug tshar du dngar ba'i sprin dkar gyi so can zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྦད་གཅིག་གི་འཇིག་རྟེན་བྱེད་པོ་ཚངས་པས་བསྐྲུན་པ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས་གངས་ཅན་གྱི་ས་ལའི་ལྗོངས་འདིར། ཡིན་ན་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཁྱབ་པར་བྱེད་པའི་དེ་ནི་འཁོར་ཡུག་ཚར་དུ་དངར་བའི་སྤྲིན་དཀར་གྱི་སོ་ཅན་ཟེར་ན་རབ་ཏུ་དཀར་བ་དེ་ནི་སྤྲིན་དཀར་པོ། ཚར་དུ་མངར་བ་ཟེར་ན། ཕར་ལུག་གུ་རྒྱུད་ལ་རྦད་དེ་བང་སྒྲིག་ནས་བྱས། སྤྲིན་དཀར་གྱི་སོ་ཅན་ཟེར་ན་དེ་རི་རེད་རེད་པ།
  da de 'dras kyi rbad gcig gi 'jig rten byed po tshangs pas bskrun pa nang ltar gyi thog nas gangs can gyi sa la'i ljongs 'dir/_yin na yul gru kun khyab par byed pa'i de ni 'khor yug tshar du dngar ba'i sprin dkar gyi so can zer na rab tu dkar ba de ni sprin dkar po/_tshar du mngar ba zer na/_phar lug gu rgyud la rbad de bang sgrig nas byas/_sprin dkar gyi so can zer na de ri red red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གངས་དཀར་གྱི་རི་བོས་ཕྱོགས་ཀུན་བྲེས་པའི་ཞིང་ཁམས་དག་གི་གཞི་ལ་ཟེར། ཞིང་ཁམས་དག་གི་གཞི་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པར་གྱུར་པའི་ཤེད་ལས་སྐྱས་པ་མཐའ་དག་གི་བསོད་ནམས་སྣུམ་ཟད་མར་མེའི་ངང་ཚལ་དུ་གྱུར་པའི་འཕྲལ་ཡུན་གྱི་བདེ་བ་དང་། ལེགས་པའི་སྟོབས་ཀྱི་མཐུ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བར་གྱུར་པས། ཟེར་ན་ད་སྐབས་དེ་དུས་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྦད་དེ་རྒྱལ་པོ་བཀྲོངས་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཡིན་ན།
  gangs dkar gyi ri bos phyogs kun bres pa'i zhing khams dag gi gzhi la zer/_zhing khams dag gi gzhi la longs su spyod par gyur pa'i shed las skyes pa mtha' dag gi bsod nams snum zad mar me'i ngang tshal du gyur pa'i 'phral yun gyi bde ba dang /_legs pa'i stobs kyi mthu shin tu phra bar gyur pas/_zer na da skabs de dus de 'dras kyi rbad de rgyal po bkrongs yod dus tsam pa bod gangs can ljongs kyi skye bo thams cad yin na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རེད་པ། ཤེད་ལས་སྐྱེས་པ་ཟེར་ན་སྐྱེ་བོ་མིའི་མིང་རེད། ད་ཤེད་ལས་སྐྱེས་པ་མཐའ་དག་གི་དེ་ནི་བསོད་ནམས་དེ་ནི་ད་མར་ཟད་བྱས་རེད་པ།  སྣུམ་ཟད་པའི་མར་མེ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས་རྦད་དེ་རྒྱུ་ནས་དེ་ནི་འཕྲལ་དང་ཡུན་དུ་བདེ་བ་དེ་ནི་སྟོབས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བར་གྱུར་པ་རེད་ཟེར།
  red pa/_shed las skyes pa zer na skye bo mi'i ming red/_da shed las skyes pa mtha' dag gi de ni bsod nams de ni da mar zad byas red pa/__snum zad pa'i mar me nang ltar gyi thog nas rbad de rgyu nas de ni 'phral dang yun du bde ba de ni stobs shin tu phra bar gyur pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གྱུར་པ་རེད་ཟེར། དེ་འདྲས་གྱུར་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ་དཀར་མིན་ལས་ཀྱི་གྱ་གྱུའི་བྲོ་གར་རྩེ་བའི་མདུན་ན་འདོན་ཟེར་ན་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་གྱུར་བ་བྱས་ན། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ད་མང་ཚོགས་ཚོ་རྦད་དེ། རྒྱལ་པོའི་མངའ་འབངས་ཚོ་ཡིན་ན་ད་རྦད་དེ། ད་ཞེ་དྲག་གི་མཐུ་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཐུ་ཟད་ནས་ཤིན་ཏུ་ཉམས་ཐག་པའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་དུས་ཙམ་པ་ད།
  gyur pa red zer/_de 'dras gyur 'gro dus tsam pa dkar min las kyi gya gyu'i bro gar rtse ba'i mdun na 'don zer na da de 'dras kyi gyur ba byas na/_phyogs gcig nas da mang tshogs tsho rbad de/_rgyal po'i mnga' 'bangs tsho yin na da rbad de/_da zhe drag gi mthu bsod nams kyi mthu zad nas shin tu nyams thag pa'i rang bzhin du gyur dus tsam pa da/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དཀར་མིན་ལས་ཀྱི་གྱ་གྱུའི་བྲོ་གར་རྩེད་བ་ཟེར་ན། དཀར་མིན་ཟེར་ན་ད་ནག་པོ་སྟེ། བདེ་བའི་ལས་ལ་དེ་ནི་དགའ་བའི་དེ་ནི། བདུད་བློན་ཚོ་རྣམས་ཡིན་ན། བྲོ་གར་རྩེ་བའི་གྱ་གྱུའི་བྲོ་གར་རྩེད་བའི་གང་བྱུང་མ་བྱུང་བྱེད་ཡས་ཀྱི་དེ་ནི། བྲོ་གར་རྩེད་བའི་དེ་ནི་མདུན་ན་འདོན། བདུད་བློན་རྣམས་ཀྱིས་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བ་བཟློག་ཏུ་མེད་པའི་ལས་ཀྱི་མཐུ་མི་ཟད་པ་ཟེར་ན།
  da dkar min las kyi gya gyu'i bro gar rtsed ba zer na/_dkar min zer na da nag po ste/_bde ba'i las la de ni dga' ba'i de ni/_bdud blon tsho rnams yin na/_bro gar rtse ba'i gya gyu'i bro gar rtsed ba'i gang byung ma byung byed yas kyi de ni/_bro gar rtsed ba'i de ni mdun na 'don/_bdud blon rnams kyis kha lo bsgyur ba bzlog tu med pa'i las kyi mthu mi zad pa zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བདུད་བློན་རྣམས་ཀྱིས་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བ་བཟློག་ཏུ་མེད་པའི་ལས་ཀྱི་མཐུ་མི་ཟད་པའི་ཆུ་འཛིན་གྱི་ཕྲེང་བ་སྟུག་པོས་ཞིང་ཁམས་འདིའི་ཁྱོན་རིམ་བཞིན་ཁྱབ་པར་བྱས་པ་ལས།ཟེར།
  bdud blon rnams kyis kha lo bsgyur ba bzlog tu med pa'i las kyi mthu mi zad pa'i chu 'dzin gyi phreng ba stug pos zhing khams 'di'i khyon rim bzhin khyab par byas pa las/zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་དེ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། མི་དགེ་བ་སྡིག་ལ་འཇུག་པའི་བདུད་བློན་གཉིས་པོ་དེ་རྦད་དེ། ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བའི་དེ་ནི་བཟློག་ཏུ་མེད་པའི་ལས་ཀྱི་མཐུ་མི་ཟད་པའི་ཆུ་འཛིན་གྱི་ཕྲེང་བ་སྟུག་པོས་ཟེར་ན་ད། ད་ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས་ཞིང་ཁམས་འདི་ཁྱོན་རིམ་བཞིན། ཁྱབ་པར་བྱས་པ་ལས། མི་དགེ་བ་བཅུ་ལ་བག་མེད་པར་སྤྱོད་པའི་སྐྱིན་ཐང་སྟེ་སེར་བ་དྲག་པོས་ལེགས་བྱས་དཔྱིད་ཀྱི་མ་མའི་མངལ་ཁུར་ལས་མངོན་པར་ཕགས་པའམ།
  byas nas de de 'dras kyi dper na/_mi dge ba sdig la 'jug pa'i bdud blon gnyis po de rbad de/_kha lo bsgyur ba'i de ni bzlog tu med pa'i las kyi mthu mi zad pa'i chu 'dzin gyi phreng ba stug pos zer na da/_da nam mkha' khyab pa nang ltar gyi thog nas zhing khams 'di khyon rim bzhin/_khyab par byas pa las/_mi dge ba bcu la bag med par spyod pa'i skyin thang ste ser ba drag pos legs byas dpyid kyi ma ma'i mngal 'khur las mngon par phags pa'am/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འདས་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེས་ཆེར་འཕེལ་བའི་མྱུ་གུའི་འཁྲི་ཤིང་གསར་དུ་འབུས་པའི་མིང་གི་ལྷག་མ་ཙམ་དུ་གྱུར་པས། ཟེར་ན་ད་དེ། སྐབས་དེ་དུས་དེ་འདྲས་ད་རྒྱལ་པོ་རལ་པ་ཅན་དེ་བྱས་བཀྲོངས། བཀྲོངས་བའི་མཇུག་གུ་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི་དེ་རེད་པ།
  'das pa'i bstan pa rin po ches cher 'phel ba'i myu gu'i 'khri shing gsar du 'bus pa'i ming gi lhag ma tsam du gyur pas/_zer na da de/_skabs de dus de 'dras da rgyal po ral pa can de byas bkrongs/_bkrongs ba'i mjug gu la cha bzhag na de ni de red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་རྒྱལ་པོ་གླང་དར་མ་བསྐོས་བྱས་དེ་འདྲས་རེད། གླང་དར་མ་བསྐོས་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་གཙོ་བོ་གཅིག་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་དུས་སྡིག་བློན་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྱུར་གྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ཙང་། དེ་ནི་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྦད་དེ་ལས་ཀྱི་མཐུ་བོ་སྡིག་པའི་ལས་ཀྱི་མཐུ་བོ་མི་ཟད་པའི་དེ་ནི་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན།
  da rgyal po glang dar ma bskos byas de 'dras red/_glang dar ma bskos dus tsam pa de ni gtso bo gcig gi chab srid kyi kha lo bsgyur dus sdig blon rnams kyis bsgyur gyi yod pa yin tsang /_de ni da de 'dras kyi rbad de las kyi mthu bo sdig pa'i las kyi mthu bo mi zad pa'i de ni gang 'dras red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལས་ཀྱི་མཐུ་བོ་དེ་ནི་ཆུ་འཛིན་གྱི་འཕྲེང་བ་སྤྲིན་ནག་ནག་པོས་རྦད་དེ་ཞིང་ཁམས་སུ་བོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་དེའི་ཁྱོན་ཡོངས་རིམ་པར་ཁྱབ་པ་ལས། ཟེར་དེ་ནི། མི་དགེ་བ་བཅུ་སྲོག་གཅོད་མ་བྱིན་ལེན་མི་ཚངས་་སྤྱོད་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་མི་དགེ་བཅུ་ལ་བག་མེད་པར་སྤྱོད་པའི་སྐྱིན་ཐང་གི། སྐྱིན་ཐང་ཟེར་ན་སེར་བ་རེད་པ། སྐྱིན་ཐང་དེ་སེར་བ་དྲག་པོའི་དེ་ནི་ལེགས་བྱས་ཀྱི་ལེགས་པར་བྱས་པའི་དཔྱིད་ཀྱི་མ་མོའི་མངལ་ཁུར་ལས་ཐོན་པའི་དེ་ནི་སྔོན་མའི་དཔྱིད་ཀྱི་དགེ་མཚན་དེ་གྱད་གཅིག་ཡིན་ན།
  las kyi mthu bo de ni chu 'dzin gyi 'phreng ba sprin nag nag pos rbad de zhing khams su bod kyi zhing khams de'i khyon yongs rim par khyab pa las/_zer de ni/_mi dge ba bcu srog gcod ma byin len mi tshangs spyod la sogs pa de 'dras kyi mi dge bcu la bag med par spyod pa'i skyin thang gi/_skyin thang zer na ser ba red pa/_skyin thang de ser ba drag po'i de ni legs byas kyi legs par byas pa'i dpyid kyi ma mo'i mngal khur las thon pa'i de ni sngon ma'i dpyid kyi dge mtshan de gyad gcig yin na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལེགས་བྱས་དཔྱིད་ཀྱི་མ་མོའི་མངལ་ཁུར་ལས་ཐོན་པའི་དཔྱིད་ཀྱི་ཉི་མའི་ས་གཞི་ལས་ཐོན་པའི་འཕགས་པའི། དེ་ནི་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡིན་ན། འདས་པའི་བསྟན་པ་འདས་པའི་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེས་ཆེར་འཕེལ་བའི་མྱུ་གུ་དེ་གསར་དུ་འབུས་པ་མིང་གི་ལྷག་མ་ཙམ་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི། རལ་པ་ཅན་ཁ་གཏུག་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡིན་ན།
  legs byas dpyid kyi ma mo'i mngal khur las thon pa'i dpyid kyi nyi ma'i sa gzhi las thon pa'i 'phags pa'i/_de ni thub pa'i bstan pa yin na/_'das pa'i bstan pa 'das pa'i thub pa'i bstan pa rin po ches cher 'phel ba'i myu gu de gsar du 'bus pa ming gi lhag ma tsam skabs de dus de ni/_ral pa can kha gtug la cha bzhag na/_thub pa'i bstan pa yin na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཆེས་ཆེར་འཕེལ་ཡས་ཀྱི་དཔེར་ན་མྱུ་གུ་འབུས་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད། བྱས་ཙང་ད་དེ་གྱད་དེ་མྱུ་གུ་འབུས་པའི་འཁྲི་ཤིང་དེ་གྱད་དེ་དཔེར་ན། མིང་གི་ལྷག་མ་ཙམ་དཔེར་ན། བཅོམ་ནས་རེད་པ།
  ches cher 'phel yas kyi dper na myu gu 'bus pa de 'dras gcig red/_byas tsang da de gyad de myu gu 'bus pa'i 'khri shing de gyad de dper na/_ming gi lhag ma tsam dper na/_bcom nas red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་མིང་གི་སྔོན་ཆད་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་ཡས་ཙམ་མ་གཏོགས་མེད་པ། དེ་ནི་མིང་གི་ལྷག་མ་ཙམ་ཏུ་གྱུར་པས་ཟེར། ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་འཇོམས་ལ་སྤྲོ་བ་བདུད་སྡེ་དཔུང་དང་བཅས་པ་རྣམ་པར་དགེ་བའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་ཀུ་ཅོ་དྲག་པོ་འདོན་བཞིན་དུ་གླང་དར་མ་འུ་དུམ་བཙན་རྒྱལ་སྲིད་དུ་དབང་བསྐུར། དེ་ལྟར་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྦད་དེ་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་ཟེར་མཁན་དེ། དེ་རྦད་དེ་དགེ་བ་ཚངས་་པར་སྤྱོད་པ། དེ་ནི་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་འཛིན་ནས། ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་དེ་གྱད་དེ་ཡིན་ན།
  da ming gi sngon chad de 'dras byung ba red zer yas tsam ma gtogs med pa/_de ni ming gi lhag ma tsam tu gyur pas zer/_tshangs par spyod pa 'joms la spro ba bdud sde dpung dang bcas pa rnam par dge ba'i g.yul las rgyal ba'i ku co drag po 'don bzhin du glang dar ma 'u dum btsan rgyal srid du dbang bskur/_de ltar de 'dras kyi rbad de tshangs par spyod pa zer mkhan de/_de rbad de dge ba tshangs par spyod pa/_de ni thub pa'i bstan pa 'dzin nas/_tshangs par spyod pa de gyad de yin na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འཇོམ་ལ་སྤྲོ་བ་དེ་གྱད་དེ་མེད་པ་བཟོ་ཡས་ལ་སྤྲོ་བའི་དེ་ནི། བདུད་ཀྱི་དཔུང་དང་བཅས་པ་དེ་ནི། བདུད་བློན་གྱི་དཔུང་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བས་ད་ཁོང་རང་ཚོ། ད་ང་ཚོ་རྦད་དེ་རྣམ་པར་རྒྱལ་སོང་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་ཀུ་ཅོ་དྲག་པོ་འདོན་བཞིན་དུ་དེ་ནི་གླང་དར་མ་འུ་དུམ་བཙན་དེ་ནི་རྒྱལ་སྲིད་ལ་དབང་བསྐུར་བ་རེད་ཅེས། ཟེར། རྒྱལ་སྲིད་ལ་དབང་བསྐུར་ནས་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན།
  'jom la spro ba de gyad de med pa bzo yas la spro ba'i de ni/_bdud kyi dpung dang bcas pa de ni/_bdud blon gyi dpung dang bcas pa rnams kyis rnam par rgyal ba'i g.yul las rnam par rgyal bas da khong rang tsho/_da nga tsho rbad de rnam par rgyal song zer yas de 'dras kyi g.yul las rgyal ba'i ku co drag po 'don bzhin du de ni glang dar ma 'u dum btsan de ni rgyal srid la dbang bskur ba red ces/_zer/_rgyal srid la dbang bskur nas ga re byas pa red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱལ་སྲིད་དུ་དབང་བསྐུར། རྒྱལ་སྲིད་དབང་བསྐུར་ནས་སྔར་ཡིན་ན་དེ་ནི་རལ་པ་ཅན་གྱི་སྐབས་ལ་དེ་ནི་བློན་ཆེན་པོ་བྲན་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི། འུ་དུམ་བཙན་རྒྱལ་སྲིད་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་རྗེས་ལ་དེ་ནི་སྦས་སྟག་སྣས་ཡིན་ན།
  rgyal srid du dbang bskur/_rgyal srid dbang bskur nas sngar yin na de ni ral pa can gyi skabs la de ni blon chen po bran chen po la sogs pa de 'dras yod dus tsam pa de ni/_'u dum btsan rgyal srid la dbang bskur ba'i rjes la de ni sbas stag snas yin na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྦས་སྟག་སྣས་ནང་བློན་བྱས་ཏེ་ཆོས་བསྣུབ་པར་བསམས་ཀྱང་། བསྙད་མ་རྙེད་པའི་སྐབས་སུ། སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་སྦས་སྟག་སྣས་ནང་བློན་བྱས་རེད་པ།
  sbas stag snas nang blon byas te chos bsnub par bsams kyang /_bsnyad ma rnyed pa'i skabs su/_skabs de dus de ni sbas stag snas nang blon byas red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྣུབ་ཡས་ཀྱི་་བསམ་བློ་ཡིན་ནའི་སྐབས་དེ་དུས་རྦད་དེ་བསྙད་ཁ་འདྲ་པོ་ཅིག ཀླན་ཀ་འདྲ་པོ་གཅིག་འཚལ་དགོས་དུས་ཙམ་པ། ད་མ་རྙེད་པའི་སྐབས་སུ་དེ་ནི་གང་འདྲས་ཟེར་རེད་ཟེར་ན།
  byas nas sangs rgyas bstan pa bsnub yas kyi bsam blo yin na'i skabs de dus rbad de bsnyad kha 'dra po cig_klan ka 'dra po gcig 'tshal dgos dus tsam pa/_da ma rnyed pa'i skabs su de ni gang 'dras zer red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་བོད་ལ་ཡིན་ན་ད་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྣུབ་ཡས་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྦད་དེ་བསམ་སྦྱོར་ངན་པར་བརྟེན་ནས། གང་ཟེར། སད་དང་སེར་བ་མུ་དགེ་དང་ནད་ཡམས་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞིག་བྱུང་པ་རེད་ཟེར། སྐབས་དེ་དུས། འགའ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  skabs de dus de ni bod la yin na da sangs rgyas bstan pa bsnub yas de 'dras kyi rbad de bsam sbyor ngan par brten nas/_gang zer/_sad dang ser ba mu dge dang nad yams la sogs pa 'ga' zhig byung pa red zer/_skabs de dus/_'ga' zhig byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱུང་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་དེ་ལ་བསྙད་བཏགས་པར་འདོད་དེ། འབངས་རྣམས་ལ་དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་དུས་དེ་ལ། ད་སྐབས་དེ་དུས་སད་དང་། སེར་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་བྱུང་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་དེ་ལ། དེ་ནི་རྒྱུ་མཚན་བྱས་བྱས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྣུབ་ཡས་ཀྱི་བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་དེ་འདྲས་བཅངས་བྱས་དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་སད་དང་སེར་བ་ཡོང་ཡས་དེ་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་པ་རེད་བྱས་ནས། དེ་ནི་འབངས་རྣམས་ལ་དྲིས་པ་རེད་ཟེར།
  byung yong dus tsam pa de la bsnyad btags par 'dod de/_'bangs rnams la de'i rgyu mtshan ci yin dus de la/_da skabs de dus sad dang /_ser ba la sogs pa de 'dras byung yong dus tsam pa de la/_de ni rgyu mtshan byas byas sangs rgyas bstan pa bsnub yas kyi bsam sbyor ngan pa de 'dras bcangs byas de ni de 'dras kyi sad dang ser ba yong yas de rgyu mtshan gang la thug pa red byas nas/_de ni 'bangs rnams la dris pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། རྒྱུ་མཚན་འདྲི་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་འབངས་ཀྱིས་ད་དེ་གང་འདྲས་ཡིན་ནམ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཟེར་དུས་ཙམ་པ། ཀུན་གྱིས་མ་ཤེས་ཟེར་བར། བློན་པོ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་མ་རུང་ཁོག་ཏུ་བཅུག་སྟེ། དེ་ནི་དེའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་རེད་ཟེར།
  'ong /_rgyu mtshan 'dri dus tsam pa de ni 'bangs kyis da de gang 'dras yin nam nga tshos shes kyi med zer dus tsam pa/_kun gyis ma shes zer bar/_blon po de rnams kyis ma rung khog tu bcug ste/_de ni de'i rgyu mtshan de red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བློན་པོ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་མ་རུང་ཁོག་ཏུ་བཅུག དེ་ནི་མང་ཚོགས་ཚང་མས་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་དེ་སད་སེར་བ་ཡོང་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་མེད་བྱས་ནས་བཤད་དུས་ཙམ་པ། བློན་པོ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་མ་རུང་ཁོག་བཅུག་གི་ཐོག་ནས་གང་འདྲས་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན།
  blon po de rnams kyis ma rung khog tu bcug_de ni mang tshogs tshang mas skye bo thams cad kyi thog nas da de sad ser ba yong yas la sogs pa de 'dras kyi rgyu mtshan nga tshos shes kyi med byas nas bshad dus tsam pa/_blon po de rnams kyis ma rung khog bcug gi thog nas gang 'dras byas pa red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ངས་བྱས་ན་དེའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་དག་གའི་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར། དེ་ནི་བཙན་པོ་རྒྱ་མོ་ཀོང་ཇོ་ཞེས་བྱ་བའི་གནོད་སྦྱིན་མོ་ཅིག་གིས་གནོད་སྦྱིན་གྱི་ལྷ་ཞིག་གིས་དེ་ནི་བཙན་པོ། དེ་ནི་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་རྒྱ་མོ་ཀོང་ཇོ་ཟེར་ཡས་ཀྱི་དེ་ནི་གནོད་སྦྱིན་མོ་ཞིག་དེ་ནི་བོད་དུ་གདན་དྲངས་བོད་དུ་བསུས། བོད་དུ་བསུས་པའི་དེ་ནི་གནོད་སྦྱིན་ལྷ་ཤཱཀྱ་མུ་ནེ་ཟེར་ཡས་དེ། དེ་འདྲས་གཅིག་བྱ་བ་གཅིག་དེ་ནི།
  ngas byas na de'i rgyu mtshan gzhan dag ga'i yo'o ma red zer/_de ni btsan po rgya mo kong jo zhes bya ba'i gnod sbyin mo cig gis gnod sbyin gyi lha zhig gis de ni btsan po/_de ni srong btsan sgam pos rgya mo kong jo zer yas kyi de ni gnod sbyin mo zhig de ni bod du gdan drangs bod du bsus/_bod du bsus pa'i de ni gnod sbyin lha shAky mu ne zer yas de/_de 'dras gcig bya ba gcig de ni/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྦད་དེ་རྒྱ་བཟས་ཡིན་ན་བོད་དུ་འཁུར་ཡོང་བ་བྱས་བ་རེད་ཟེར། དེ་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། ཐོག་མར་ཡིན་ན་དེ་ནི་ལྷ་དེ་རྦད་དེ་དང་པོ་དེ་ནི་ལྷ་དེ་ནི་རི་རབ་ཀྱི་རྩེ་མོར་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་གཡུལ་ཕམ། དེ་ཡང་སྔ་མ་དང་པོ་ལྷ་དེ་ཤཱཀྱ་མུ་ནི་དེ་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། རི་རབ་ཀྱི་རྩེ་མོར་ཡོད་པ། ཆ་བཞག་ན་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་གཡུལ་ཕམ། ལྷ་མིན་གྱི་གཡུལ་རྒྱལ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  rbad de rgya bzas yin na bod du 'khur yong ba byas ba red zer/_de gang 'dras red zer na/_thog mar yin na de ni lha de rbad de dang po de ni lha de ni ri rab kyi rtse mor yong dus tsam pa lha rnams kyi g.yul pham/_de yang snga ma dang po lha de shAky mu ni de gang 'dras red zer na/_ri rab kyi rtse mor yod pa/_cha bzhag na lha rnams kyi g.yul pham/_lha min gyi g.yul rgyal ba la sogs pa de 'dras yin na gnas tshul byung yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་དང་། མ་ག་དྷ། རྒྱ་ནག་སོགས་སུ་རིམ་གྱིས་འོངས་པས་དེ་ནི་ས་ཁུལ་གང་གང་ཡིན་རུང་མི་ཤིས་པ་དེ་འདྲས་མང་པོ་བྱུང་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  de nas o rgyan yul dang /_ma ga d+ha/_rgya nag sogs su rim gyis 'ongs pas de ni sa khul gang gang yin rung mi shis pa de 'dras mang po byung yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། བྱུང་བ་སོགས་ཡིད་ནག་པོའི་གདོན་གྱིས་སྐྱོང་བ་གཏམ་ཚུལ་དང་མ་མཐུན་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། གང་བྱུང་མ་བྱུང་ཁུངས་ལུང་མེད་པའི་གཏམ་དེ་འདྲས་མང་པོ་གཅིག་བཤད་བྱས། གཏམ་ཚུལ་དང་མ་མཐུན་པའི་གཏམ་དུ་མ་སྨྲས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྣུབ། དེ་འདྲས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་བྱས་ནས། ད་རྦད་དེ་མི་སེར་ཚོར་སད་དང་སེར་ན་ཡོང་ཡས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རེད།
  de 'dras yin dus tsam pa/_byung ba sogs yid nag po'i gdon gyis skyong ba gtam tshul dang ma mthun pa de 'dras kyi dper na/_gang byung ma byung khungs lung med pa'i gtam de 'dras mang po gcig bshad byas/_gtam tshul dang ma mthun pa'i gtam du ma smras te sangs rgyas kyi bstan pa bsnub/_de 'dras kyi rgyu mtshan mang po byas nas/_da rbad de mi ser tshor sad dang ser na yong yas ni sangs rgyas kyi bstan pa sangs rgyas kyi chos byas pa la brten nas byung ba red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡིན་ནའི་བསྣུབ་པ་རེད་ཟེར། ལོ་པཎ་ཕལ་ཆེར་ཡུལ་གཞན་དུ་བྲོས་ཤིང་། ད་སྐབས་དེ་དུས་ལོ་ཙཱ་བ་དང་པཎྜི་ཏ་མང་ཆེ་བ་དེ་ཡུལ་གཞན་དག་ལ་ཕར་བྲོས་ཕེབས་པ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར། བྲོས་ཕེབས་པ་རེད་ཟེར།
  de ni sangs rgyas kyi bstan pa yin na'i bsnub pa red zer/_lo paN phal cher yul gzhan du bros shing /_da skabs de dus lo tsA ba dang paN+Di ta mang che ba de yul gzhan dag la phar bros phebs pa de 'dras red zer/_bros phebs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། མ་བྱོན་པ་འགའ་ཞིག་ཕྱི་ལོགས་ལ་བྲོས་མ་ཕེབས་པ་དེ་གྱད་དེ་འགའ་ཞིག་ཡིན་ན་རྦད་དེ་བཀྲོངས་བྱས་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  'ong /_ma byon pa 'ga' zhig phyi logs la bros ma phebs pa de gyad de 'ga' zhig yin na rbad de bkrongs byas de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་འགའ་ཤས་དེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར། གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས། རབ་བྱུང་ཕལ་ཆེ་བ་འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་ལ་སོགས་པའི་དེ་ནི། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་དེ་ནི་རྟགས་ངུར་སྨྲིག་གི་གོས་དང་བྲལ་བ། དེ་ནི་གྲྭ་ཆས་གྱོན་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་རྩ་བ་ནས་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་ཁྲིམ་དེ་འདྲས་བཟོས་པ་རེད་ཟེར།
  de ni 'ga' shas de byas pa red zer/_gang zer dgos red pas/_rab byung phal che ba 'dul ba'i sde snod la sogs pa'i de ni/_rab tu byung ba'i de ni rtags ngur smrig gi gos dang bral ba/_de ni grwa chas gyon yas la sogs pa de 'dras yin na rtsa ba nas byed mi chog pa'i khrim de 'dras bzos pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་བཞིན་གྱི་དཔེར་ན་ཁོང་ཚོའི་བཀོད་པ་ལ་མི་ཉན་པའི་དེ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཚོ་ཟིན་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་བྱུང་ན། ཁོང་ཚོའི་བཀོད་པ་ལ་མ་ཉན་པ་བྱས་ན། དེ་ནི་རྔོན་རྒྱག་མཁན་རི་དྭགས་རྒྱག་མཁན་ཀྱི་་དེ་ནི་གཡོག་རྒྱུགས་ཏུ་བཅུག་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ནའི་བྱས་པ་རེད་ཟེར། དེ་ནི་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ཡིན་ན་གང་ཟེར་ཕལ་ཆེར་བ་དེ་ནི་བྲག་ལ་སྦས་ཤིང་བྲག་ལ་སྦས་པ་དང་འགའ་ཞིག་ཡིན་ན་མེ་དང་ཆུ་ལ་སྦྱངས་ནས་རྩ་མེད་དེ་འདྲས་བཟོས་པ་རེད་ཟེར།
  da de bzhin gyi dper na khong tsho'i bkod pa la mi nyan pa'i de ni rab tu byung ba tsho zin pa la sogs pa de 'dras byung na/_khong tsho'i bkod pa la ma nyan pa byas na/_de ni rngon rgyag mkhan ri dwags rgyag mkhan kyi de ni g.yog rgyugs tu bcug pa la sogs pa de 'dras yin na'i byas pa red zer/_de ni rgyal ba'i gsung rab thams cad yin na gang zer phal cher ba de ni brag la sbas shing brag la sbas pa dang 'ga' zhig yin na me dang chu la sbyangs nas rtsa med de 'dras bzos pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་འགའ་ཞིག་ཡིན་ན་བྲག་ལ་སྦས་ཡས་དང་འགའ་ཞིག་ཡིན་ན་མེ་དང་ཆུ་ལ་སྦྱངས་ནས་དེ་ནི་རྦད་དེ་རྩ་མེད་དེ་འདྲས་བཟོས་པ་རེད་ཟེར།
  de ni 'ga' zhig yin na brag la sbas yas dang 'ga' zhig yin na me dang chu la sbyangs nas de ni rbad de rtsa med de 'dras bzos pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་བོད་ཀྱི་དེ་ནི་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ནི་ལྷ་ཁང་ནང་ནས་འཇིག་པའི་ཐོག་མ་དེ་དེ་ནི་ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་ནས་ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་དེ་ནི་ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་མགོ་བཙུགས་ཡས་བྱ་བ་བརྩམས་ནས་གང་བྱས་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  da bod kyi de ni gtsug lag khang de ni lha khang nang nas 'jig pa'i thog ma de de ni ra sa 'phrul snang nas ra sa 'phrul snang de ni lha sa'i gtsug lag khang nas mgo btsugs yas bya ba brtsams nas gang byas yo'o red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ནི་ཇོ་བོ་རྣམ་གཉིས་ཆུ་ལ་བསྐྱུར་བའི་གཏམ་སྨྲས་པ་དང་ཟེར། དེ་ནི་ཇོ་བོ་ཤཱཀྱ་མུ་ནེ་དང་ཇོ་བོ་མི་བསྐྱོད་་རྡོ་རྗེ་གཉིས་ཇོ་ཤཱཀ་རྣམ་གཉིས་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན།
  da ni jo bo rnam gnyis chu la bskyur ba'i gtam smras pa dang zer/_de ni jo bo shAky mu ne dang jo bo mi bskyod rdo rje gnyis jo shAk rnam gnyis ga re byas pa red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ཆུ་ལ་བསྐྱུར་ཡས། ད་རྦད་དེ་ཇོ་བོ་དེ་ཚོས་མི་བཟོས་རྒུ་བཟོས་བཟོས་པ་རེད་ཟེར་བྱས་ནས་དེ་ཚོ་ཆུ་ལ་ཕར་བསྐྱུར་ཡས་ཀྱི་གཏམ་སྨྲས་པ་དང་། བློན་པོ་ཆོས་ལ་དགའ་བ་རྣམས་ཀྱིས་སྨྲས་དུས་ཙམ་པ་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྦད་དེ་ཆུ་ལ་བསྐྱུར་ཟེར་ཡས་བྱེད་དུས་ཙམ་པ། བློན་པོ་ཆོས་ལ་དགའ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ག་རེ་ཟེར། ཟེར་ན།
  de ni chu la bskyur yas/_da rbad de jo bo de tshos mi bzos rgu bzos bzos pa red zer byas nas de tsho chu la phar bskyur yas kyi gtam smras pa dang /_blon po chos la dga' ba rnams kyis smras dus tsam pa da de 'dras kyi rbad de chu la bskyur zer yas byed dus tsam pa/_blon po chos la dga' ba rnams kyis ga re zer/_zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ཁོང་ཚོ་གཉིས་ཇོ་བོ་རྣམ་པ་གཉིས་དེ་ནི་སྐུ་གཟུགས་ནི་ཧ་ཅང་གི་ལྗིད་པོ་འདུག། བྱས་ཙང་ཕར་འགུལ་བསྐྱོད་ཁོ་ར་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་ཟེར་བྱས་བྱས། དེ་ནི་བྱེ་སྟོང་ནང་ལ་སྦས་པ་རེད་ཟེར།
  da khong tsho gnyis jo bo rnam pa gnyis de ni sku gzugs ni ha cang gi ljid po 'dug/_byas tsang phar 'gul bskyod kho ra gtong thub kyi mi 'dug zer byas byas/_de ni bye stong nang la sbas pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱེ་སྟོང་ནང་ལ་སྦས། བྱམས་པ་ཆོས་འཁོར་དེ་ནི་བྱམས་པ་ཆོས་འཁོར་ཡིན་པ་ལྟར་བྱས་ནས་དེ་ནི་རྡོ་མཚོ་ལ་བསྐྱུར་ཏེ་ཀུ་སྒྲ་ཆེན་པོ་བཏོན། བྱམས་པ་ཆོས་འཁོར་གྱི་བཟོ་བལྟ་འདྲ་པོ་བྱས་པ་ཡིན་ན་རྡོ་ལ་བྱས་ནས་དེ་ནི་ཝ་ཡེ་ཟེར་བྱས་ནས་ཀུ་ཅོ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲས་བཏོན་པ་རེད་ཟེར།
  bye stong nang la sbas/_byams pa chos 'khor de ni byams pa chos 'khor yin pa ltar byas nas de ni rdo mtsho la bskyur te ku sgra chen po bton/_byams pa chos 'khor gyi bzo blta 'dra po byas pa yin na rdo la byas nas de ni wa ye zer byas nas ku co chen po de 'dras bton pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ར་ས་དང་བསམས་ཡས། ར་ས་འཕྲུལ་གྱི་ལྷ་ཁང་དང་བསམ་ཡས་དང་ད་ག་ནང་ལྟར་ར་མོ་ཆེ་རྣམས་ཀྱི་དེ་ནི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དེ་གྱད་དེ་ཡིན་ན་སྒོ་བརྒྱབ། སྒོ་བརྒྱབ་ནས་སྒོ་ལ་དེ་ནི་ཞལ་བ་འཐེན། ཞལ་བ་དེ་འདྲས་བརྒྱབ་ནས་དེ་ནི་སྒོའི་ལྡེབས་ལ་ཡིན་ན་རྒྱལ་པོ་དེ་རྦད་དེ་གླང་དར་མ་དགའ་པོ་ཡོང་ཡས་ཆེད་དུ་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན།
  de ni ra sa dang bsams yas/_ra sa 'phrul gyi lha khang dang bsam yas dang da ga nang ltar ra mo che rnams kyi de ni gtsug lag khang gi de gyad de yin na sgo brgyab/_sgo brgyab nas sgo la de ni zhal ba 'then/_zhal ba de 'dras brgyab nas de ni sgo'i ldebs la yin na rgyal po de rbad de glang dar ma dga' po yong yas ched du ga re byas pa red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་བཙུན་པ་ཆང་འཐུང་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་བྲིས་པ་བཅས་ཟེར། ད་ཆོས་ལུགས་ནང་ལ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ད་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་ཡིན་ན་ཆང་འཐུང་ཡས། ཆང་བཏུང་མི་ཆོག་པ་ལ་སོགས་པ་བཅད་དེ་འདྲས་ཡིན་ནའི་ཡོའོ་རེད་པ།
  de ni btsun pa chang 'thung ba la sogs pa de 'dras kyi gzugs brnyan bris pa bcas zer/_da chos lugs nang la byas pa yin na/_da rab tu byung bas yin na chang 'thung yas/_chang btung mi chog pa la sogs pa bcad de 'dras yin na'i yo'o red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ད་རྦད་དེ་རལ་པ་ཅན་བཀྲོངས་པའི་མཇུག་ལ་དེ་ནི། དེ་ནི་ཁྲི་དར་མ་དགའ་བ་ཡོང་ཡས་ཀྱི་ཆེད་དུ། དེ་ནི་བཙུན་པ་ཆང་བཏུང་བའི་གང་བྱུང་མ་བྱུང་གི་དེ་ནི་གཟུགས་བརྙན་དེ་འདྲས་ཡིན་ནའི་བྱས་པ་རེད་ཟེར།
  byas tsang de 'dras yin dus tsam pa da rbad de ral pa can bkrongs pa'i mjug la de ni/_de ni khri dar ma dga' ba yong yas kyi ched du/_de ni btsun pa chang btung ba'i gang byung ma byung gi de ni gzugs brnyan de 'dras yin na'i byas pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོན་ཀྱང་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་ཁྱིམ་པ་གོས་དཀར་གྱི་རྟེན་ལ་ཟེར་ན། ཁྱིམ་པ་གོས་དཀར་གྱི་རྟེན་ཟེར་ན་ད། རྟེན་ཟེར་ཡས་དེ་ལ་ད་ལྟ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་ཁྱིམ་པ་གོས་དཀར་གྱི་རྟེན་ཟེར་ཡས་དེ་རབ་ཏུ་མ་བྱུང་བའི་རྟེན་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད་པ།
  'on kyang skabs de dus de ni khyim pa gos dkar gyi rten la zer na/_khyim pa gos dkar gyi rten zer na da/_rten zer yas de la da lta rab tu byung ba la khyim pa gos dkar gyi rten zer yas de rab tu ma byung ba'i rten de 'dras yo'o red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁྱིམ་པ་གོས་དཀར་གྱི་རྟེན་ལ་གནས་པ་ཚོ་གསང་སྔགས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་མཛད་པ་དག་གི་ཁོ་ན་སོ་ན་གནས་པའི་ནང་གི་དེ་ཉིད་རྒྱལ་བློན་གྱིས་མ་རྟོགས་ཤིང་། དེ་ནི་བཙུན་པ། ཁྱིམ་པ་གོས་དཀར་ཅན་གྱི་རྟེན་ལ་གསང་སྔགས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་མཛད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ནི་རྦད་དེ་སོ་སོའི་སོ་ན་གནས་པའི་ཟེར་སོ་སོའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་དེ་ནི་ནང་གི་དེ་ཉིད་དེ་དེ་ནི་རྒྱལ་བློན་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ནི་ཁྱོན་ནས་ཤེས་ཀྱི་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར།
  khyim pa gos dkar gyi rten la gnas pa tsho gsang sngags sgrub pa nyams len mdzad pa dag gi kho na so na gnas pa'i nang gi de nyid rgyal blon gyis ma rtogs shing /_de ni btsun pa/_khyim pa gos dkar can gyi rten la gsang sngags sgrub pa nyams len mdzad mkhan rnams kyis de ni rbad de so so'i so na gnas pa'i zer so so'i rang bzhin du gnas pa'i de ni nang gi de nyid de de ni rgyal blon rnams kyis de ni khyon nas shes kyi yo'o ma red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁོང་ཚོ་རྦད་གསང་སྔགས་ལ་གནས་པའི་ནང་གི་དེ་ཉིད་མ་ཤེས་པ་བྱས། དེ་ནི་དེ་ཚོ་ལ་ཆ་བཞག་ན། མ་རྟོགས་པ་དང་ད་ག་ནང་ལྟར་ཁོང་ཚོ་ལ་ཡིན་ན། ཁྱིམ་པའི་ཚུལ་བཟུང་དུས་ཙམ་པ་རབ་བྱུང་གི་རྟགས་མེད་པ་ཁོང་ཚོ་ལ་གནོད་པ་མ་བྱུང་བ། དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་མང་པོ་གཅིག་ལྷག་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  khong tsho rbad gsang sngags la gnas pa'i nang gi de nyid ma shes pa byas/_de ni de tsho la cha bzhag na/_ma rtogs pa dang da ga nang ltar khong tsho la yin na/_khyim pa'i tshul bzung dus tsam pa rab byung gi rtags med pa khong tsho la gnod pa ma byung ba/_de ni de 'dras yin na mang po gcig lhag yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་ཕྱིར་ན་རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕྱིར་ན་དེ་ནི་ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་བཟང་རྩེ་བ་ཟེར་ན་འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་ཡིན་ན་གང་འདྲས་གསུངས་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  de'i phyir na rgyu mtshan de'i phyir na de ni kun mkhyen ye bzang rtse ba zer na 'gos lo gzhon nu dpal gyi zhal nas yin na gang 'dras gsungs yo'o red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ལྟར་གླང་དར་མའི་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་འཕེལ་འགྲིབ་བྱུང་ཡོད་མོད་ཀྱི་དེ་ནི་དེ་ལྟར་ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་བཟང་རྩེ་མོས་དེ་ནི། ཞལ་ནས་གང་འདྲས་གསུངས་པ་རེད། དེ་ནི། རལ་པ་ཅན་བཀྲོངས། གླང་དར་མའི་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ནི་གླང་དར་མ་དང་དེ་ནི་བདུད་བློན་རྣམས་ཀྱི་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། དེ་ནི་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་ཡིན་ན་འཕེལ་འགྲིབ་བྱུང་མོད་ཟེར། འདུལ་བའི་བསྟན་པ་དེ་ནི་རྦད་རྩ་མེད་བཟོས། དེ་ནི་འདུལ་བའི་བསྟན་པའི་རྟགས་ཙམ་འཛིན་མི་ཆོག་པ་ལ་སོགས་པ་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་འཕེལ་འགྲིབ་ཡིན་ནའི་བྱུང་ཡོའོ་རེད། ཟེར།
  de ltar glang dar ma'i byed pa la brten nas 'dul ba'i bstan pa la 'phel 'grib byung yod mod kyi de ni de ltar kun mkhyen ye bzang rtse mos de ni/_zhal nas gang 'dras gsungs pa red/_de ni/_ral pa can bkrongs/_glang dar ma'i byed pa la brten nas de ni glang dar ma dang de ni bdud blon rnams kyi byed pa la brten nas/_de ni 'dul ba'i bstan pa la yin na 'phel 'grib byung mod zer/_'dul ba'i bstan pa de ni rbad rtsa med bzos/_de ni 'dul ba'i bstan pa'i rtags tsam 'dzin mi chog pa la sogs pa da de 'dras kyi 'phel 'grib yin na'i byung yo'o red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡིན་ན་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལུགས་ནི་དེང་སང་གི་བར་དུ་མ་ནུབ་པར། དེང་སང་གི་བར་དུ་ནུབ་མ་མྱོང་ཞེས་གསུང་པཡང་དོན་འདི་ལ་དགོངས་སོ།ཟེར། དེ་ནི་གསང་སྔགས་ནི་དེང་སང་གི་བར་དུ་ཡང་ནུབ་མ་མྱོང་ཞེས་གསུངས་ཡས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ག་ལ་རེད་ཟེར་ན། སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས། ཁྱིམ་པ་གོས་དཀར་ཅན་ལས་དེ་ནི་གང་ཟེར། གླང་དར་མས་ཀྱང་འགུལ་བསྐྱོད་གཏོང་མ་ནུས་པ་བྱས་བྱས་དེ་འདྲས་ཀྱི་ད་གཅིག་བཤད་ས་འདྲ་པོ་སྐྱོན་འཛུགས་ས་འདྲ་པོ་ཁོ་མ་རྙེད་པ་བྱས། ལུས་པ་ཡིན་ཙང་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གསུངས་པ་རེད། ཟེར།
  yin na yang theg pa chen po gsang sngags kyi lugs ni deng sang gi bar du ma nub par/_deng sang gi bar du nub ma myong zhes gsung payanga don 'di la dgongs so/zer/_de ni gsang sngags ni deng sang gi bar du yang nub ma myong zhes gsungs yas kyi rgyu mtshan de ga la red zer na/_skabs de dus de ni gang zer dgos red pas/_khyim pa gos dkar can las de ni gang zer/_glang dar mas kyang 'gul bskyod gtong ma nus pa byas byas de 'dras kyi da gcig bshad sa 'dra po skyon 'dzugs sa 'dra po kho ma rnyed pa byas/_lus pa yin tsang rgyu mtshan de la brten nas gsungs pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐབས་དེ་དུས་ད་བོད་ལ་ཆ་བཞག་ན་ད་གང་ཟེར་དགོས་རེད་རྦད་དེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྣུབ་དེ་ནི་གང་ཟེར་དགོས་རེད། དགེ་འདུན་ཚོ་ཡིན་ནའི་དཔེར་ན། ལོ་པཎ་ཚོ་བྲོས། ད་ག་ནང་ལྟར་གྱི་དཔེར་ན་ཆོས་བྱེད་དགེ་འདུན་དེ་ཡང་མང་ཆེ་བ་བྲོས། འགའ་ཤས་ཡིན་ན་ད་། དེ་ནི་རྔོན་པ་བྱེད་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་ནི་ཐབས་སྐྱོ་པོའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་ཡེར་པ་བྲག་ལྷར་ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗོ་དེ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཁོར་མོ་ཡུག་ཏུ་གནས་པའི་སྐབས།
  skabs de dus da bod la cha bzhag na da gang zer dgos red rbad de/_sangs rgyas kyi bstan pa bsnub de ni gang zer dgos red/_dge 'dun tsho yin na'i dper na/_lo paNa tsho bros/_da ga nang ltar gyi dper na chos byed dge 'dun de yang mang che ba bros/_'ga' shas yin na da /_de ni rngon pa byed yas la sogs pa de 'dras kyi de ni thabs skyo po'i gnas tshul de 'dras byung ba yin dus tsam pa/_de ni yer pa brag lhar lha lung dpal gyi rdo rjo de ni ting nge 'dzin la khor mo yug tu gnas pa'i skabs/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡེར་པ་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་ཞུ་མཁན་དེ་ཡིན་ན། ལྷ་ལུང་ཡེར་པ་ལ་ཡེར་པ་ལ་དེ་ནི་སྒོམ་གནང་ནས་བཞུགས་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  yer pa dpal gyi rdo rje zhes zhu mkhan de yin na/_lha lung yer pa la yer pa la de ni sgom gnang nas bzhugs yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཉིན་མཚན་ཁོར་མོ་ཡུག་ཏུ་སྒོམ་གནང་ནས་བཞུགས་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་དེའི་སྐབས་ལ། སྐབས་དེ་དུས་དཔལ་ལྷ་མོས། དེ་ནི་རྦད་དེ་ཁོང་ལ་དེང་རིང་ཁ་སང་ཡིན་ན་དེ་ནི་བོད་ལ་གྲུབ་ཐོབ་ཁྱེད་རང་ལས་ཡོའོ་མ་རེད། ཟེར།
  nyin mtshan khor mo yug tu sgom gnang nas bzhugs dus tsam pa de ni de'i skabs la/_skabs de dus dpal lha mos/_de ni rbad de khong la deng ring kha sang yin na de ni bod la grub thob khyed rang las yo'o ma red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གྲུབ་ཐོབ་ཁྱེད་རང་ལས་མེད་པ་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ་ད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུང་བའི་ཕྱིར་དུ་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་སྡིག་ཅན་སྒྲོལ་ཤོག་ཞེས་གསུངས་ཡས། བརྡ་ཅིག་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  grub thob khyed rang las med pa 'gro dus tsam pa da sangs rgyas kyi bstan pa srung ba'i phyir du de ni rgyal po sdig can sgrol shog zhes gsungs yas/_brda cig byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་རིང་ཁ་སང་བོད་ལ་དེ་ནི་གྲུབ་ཐོབ་ནི་ཁྱེད་ཙམ་མ་གཏོགས་ལྷག་ཡོའོ་མ་རེད་བྱས་ཙང་དེ་རིང་ཁ་སང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་སྐྱོན་རྒྱག་གི་ཡོའོ་རེད། སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ལ་གནོད་པའི་དུས་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད། དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་སྡིག་ཅན་དེ་ནི། རྒྱལ་པོ་གླང་དར་མ་ཡིན་ན་དེ་ནི་རྦད་དེ་སྡིག་པའི་ལས་མཚམས་མི་ཆད་པ་དེ་འདྲས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ཙང་། དེ་གྱད་དེ་དེ་ནི་བསྒྲལ་རན་པའི་དུས། ཨ་ནི་བསྒྲལ་རན་པའི་བརྡ་ཞིག་བྱུང་བ་ཟེར་ན།
  da de ring kha sang bod la de ni grub thob ni khyed tsam ma gtogs lhag yo'o ma red byas tsang de ring kha sang sangs rgyas kyi bstan pa la skyon rgyag gi yo'o red/_sangs rgyas bstan pa la gnod pa'i dus de 'dras byung ba red/_de 'dras yin dus tsam pa de ni rgyal po sdig can de ni/_rgyal po glang dar ma yin na de ni rbad de sdig pa'i las mtshams mi chad pa de 'dras byed kyi yod pa yin tsang /_de gyad de de ni bsgral ran pa'i dus/_a ni bsgral ran pa'i brda zhig byung ba zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བསྒྲལ་རན་པ་ཟེར་ན་ད་དེ་མེད་པར་བཟོ་ཡས་གསོད་དགོས་ཡས་ཀྱི་དེ་ནི་དེ་ནི་བརྡ་ཞིག་བྱུང་བ་ཟེར་ན། བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  bsgral ran pa zer na da de med par bzo yas gsod dgos yas kyi de ni de ni brda zhig byung ba zer na/_byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྩ་མེད་བཟོ་དགོས་ཡས་དེ་ནི་བརྡ་ཞིག་བྱུང་པ་རེད་ཟེར། དེའི་ནང་པར་དེ་ནི་རང་གི་བྲན་ལ་སྐབས་དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་དྲིས་པས། དེའི་སང་ཉིན་དེ་ཁོང་རང་གི་མཚམས་གཡོག་ལ་ཡོད་པའི་གཡོག་པོ་ཚོ་ལ་དེ་ནི་དེ་བཀའ་འདྲི་གནང་ནས་དེ་རིང་ཁ་སང་གནས་ཚུལ་གང་འདྲས་འདུག་གས་ཟེར།
  rtsa med bzo dgos yas de ni brda zhig byung pa red zer/_de'i nang par de ni rang gi bran la skabs de'i rgyu mtshan gang yin dris pas/_de'i sang nyin de khong rang gi mtshams g.yog la yod pa'i g.yog po tsho la de ni de bka' 'dri gnang nas de ring kha sang gnas tshul gang 'dras 'dug gas zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཕྱི་ལོགས་ལ་གང་འདྲས་གང་འདྲས་ཟེར་གྱི་འདུག་གས་གསུངས་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་གཅིག་གི་མཚམས་གཡོག་ལ་ཡོད་པའི་སོ་སོའི་ཁོང་གི་གཡོག་པོ་དེ་ཡིན་ནའི་བྲན་དེ་ཡིན་ན་གང་འདྲས་ཟེར། བཀའ་འདྲི་ཞུས་ནས་དེ་ནི་རྒྱལ་པོས་ཡིན་ན་རྒྱལ་པོ་གླང་དར་མས་བསྟན་པ་བསྣུབ། རྦད་དེ་དེ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་ཏུ་བཤད་པ་རེད་ཟེར། 
  phyi logs la gang 'dras gang 'dras zer gyi 'dug gas gsungs dus tsam pa/_de ni gcig gi mtshams g.yog la yod pa'i so so'i khong gi g.yog po de yin na'i bran de yin na gang 'dras zer/_bka' 'dri zhus nas de ni rgyal pos yin na rgyal po glang dar mas bstan pa bsnub/_rbad de de ni lo rgyus zhib tu bshad pa red zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་དུས་རྒྱལ་པོ་གླང་དར་མ་གནས་པའི་གླང་དར་མས་དེ་ནི་བསྟན་པ་བསྣུབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཞིབ་ཏུ་བཤད་པ་རེད། ཟེར། དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། མཚམས་གཅོད་པའི་ཁ་གཏུག་ལ་ཡིན་ན། མཚམས་གཡོག་རེད། དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོའི་གང་བྱུང་མ་བྱུང་གི་ཡར་ཞུས་ཡས་དེ་འདྲས་འདྲ་པོ་ཡོའོ་མ་རེད། བྱས་ཙང་། དེ་ནི་ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེས་བཀའ་དྲི་གནང་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་མཚམས་གཡོག་གིས་དེ་ནི་བྲན་ཚོས་དེ་འདྲས་་སྙན་གསེང་ཞུས་བྱས། ཞིབ་ཏུ་བཤད་པས། ད་རྒྱལ་པོ་དེ་བསྒྲལ་བྱའི་ཞིང་དུ་དེ་རྒྱལ་པོ་དེ་རྦད་དེ་རྩ་མེད་བཟོ་ཡས་ཀྱི་ཞིང་དུ་དགོངས་ཏེ་ཟེར།
  de dus rgyal po glang dar ma gnas pa'i glang dar mas de ni bstan pa bsnub pa'i lo rgyus de zhib tu bshad pa red/_zer/_de gang yin zer na/_mtshams gcod pa'i kha gtug la yin na/_mtshams g.yog red/_de 'dras kyi thog la so so'i gang byung ma byung gi yar zhus yas de 'dras 'dra po yo'o ma red/_byas tsang /_de ni lha lung dpal gyi rdo rjes bka' dri gnang dus tsam pa de ni mtshams g.yog gis de ni bran tshos de 'dras snyan gseng zhus byas/_zhib tu bshad pas/_da rgyal po de bsgral bya'i zhing du de rgyal po de rbad de rtsa med bzo yas kyi zhing du dgongs te zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ཁོང་གིས་ཐབས་ཤེས་གང་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། རྟ་དཀར་པོ་ལ་སོལ་བ་བྱུགས་། རྟ་དཀར་པོ་དེ་འདྲས་རྟ་དཀར་པོ་དཀར་པོ་དཀར་རྐྱང་དེ་འདྲས་ལ་ཡིན་ན། དེ་ནི་ཕྱི་ལ་ཡིན་ན་སོལ་བ་ནག་པོ་དེ་འདྲས་བྱུགས། གོས་ཕྱི་ནང་སློག། གོས་དེ་ནི་ཕྱི་ནག་པོ་དང་ནང་དཀར་པོ་ཡོད་པ་ཅིག་གྱོན། ཁོང་རང་དཔེར་ན་གོས་ཕྱི་ནག་པོ་ཡིན་པ་ལ་ནང་དཀར་པོ་ཡིན་པ་ཅིག་གྱོན། རྒྱལ་པོ་སྒྲོལ་བའི་གྲ་སྒྲིག་ཆ་ཚང་བྱས་ཏེ་ཟེར་ན།
  de ni khong gis thabs shes gang byas pa red zer na/_rta dkar po la sol ba byugs /_rta dkar po de 'dras rta dkar po dkar po dkar rkyang de 'dras la yin na/_de ni phyi la yin na sol ba nag po de 'dras byugs/_gos phyi nang slog/_gos de ni phyi nag po dang nang dkar po yod pa cig gyon/_khong rang dper na gos phyi nag po yin pa la nang dkar po yin pa cig gyon/_rgyal po sgrol ba'i gra sgrig cha tshang byas te zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གྱོན་པ་ལ་སོགས་པ། ད་རྒྱལ་པོ་རྩ་མེད་བཟོ་ཡས་ཀྱི་དེ་ནི་གྲ་སྒྲིག་ཆ་ཚང་གནང་ནས། ཆ་ཚང་གནང་། གཞི་ནས་ཡ་རུ་རང་ལྷ་ལུང་རང་རུ་དཔེར་ན་བྲན་ལ་སོགས་པ། དེ་ཚོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཁོང་རང་བཞུགས་པ་ནང་ལྟར་གྱི་དཔེར་ན་སྔ་མའི་གཅིག་གི་ཐུགས་དམ་ཏིང་འཛིན་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས་གཅིག་གི་རྔ་དཀྲོགས་ཡས་ལ་སོགས་པ་ཆ་ཚང་བྱེད་ཟེར་བྱས་ནས། དེ་ཚོ་ཡིན་ནའི་བཀའ་མངགས་དེ་ཚོ་གནང་བྱས། དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་ཆ་ཚང་། རྒྱལ་པོ་གླང་དར་མ་གསོད་ཡས་ཀྱི་གྲ་སྒྲིག་ཆ་ཚང་གནང་ནས་དེ་ནི་ལྷ་ས་ལ་མར་ཡོང་པ་རེད།
  gyon pa la sogs pa/_da rgyal po rtsa med bzo yas kyi de ni gra sgrig cha tshang gnang nas/_cha tshang gnang /_gzhi nas ya ru rang lha lung rang ru dper na bran la sogs pa/_de tsho la cha bzhag na khong rang bzhugs pa nang ltar gyi dper na snga ma'i gcig gi thugs dam ting 'dzin gang zer dgos red pas gcig gi rnga dkrogs yas la sogs pa cha tshang byed zer byas nas/_de tsho yin na'i bka' mngags de tsho gnang byas/_de ni rgyal po cha tshang /_rgyal po glang dar ma gsod yas kyi gra sgrig cha tshang gnang nas de ni lha sa la mar yong pa red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྷ་ས་ལ་མར་ཕེབས་པ་རེད་ཟེར། ལྷ་སར་ཕེབས་དུས་ཙམ་པ། བཙན་པོ་གླང་དར་མ་དེ་ནི་རྡོ་རིང་གི་ཡི་གེ་ཀློགས་པའི་སྐབས་སུ་འགྲིག་པས་ཟེར་ན། བཙན་པོ་གླང་དར་མ་ཁོ་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། དེ་ནི་ལྷ་སའི་རྡོ་རིང་གི་ཡི་གེ་དེར་བལྟས་བྱས། བསྡད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  lha sa la mar phebs pa red zer/_lha sar phebs dus tsam pa/_btsan po glang dar ma de ni rdo ring gi yi ge klogs pa'i skabs su 'grig pas zer na/_btsan po glang dar ma kho ga re byed kyi yo'o red zer na/_de ni lha sa'i rdo ring gi yi ge der bltas byas/_bsdad kyi yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གླང་དར་མ་དེ་ལྷ་སའི་རྡོ་རིང་གི་ཡི་གེ་ཀློགས་པའི་སྐབས་སུ་འཁེལ་པ་རེད་ཟེར། ཡི་གེ་སྐབས་སུ་འགྲིག་པས། དེ་ནི་ཕྱག་བྱེད་པ་ལྟར་བྱས་ནས་དེ་ནི་གང་ཟེར་དགོས་རེད།
  glang dar ma de lha sa'i rdo ring gi yi ge klogs pa'i skabs su 'khel pa red zer/_yi ge skabs su 'grig pas/_de ni phyag byed pa ltar byas nas de ni gang zer dgos red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་སྟེ། ཕྱག་འཚལ་བ་ནང་ལྟར་བྱས་ནས་དེ་ནི་མཐེབ་སྟོང་སྦྱར། མཐེབ་སྟོང་སྦྱར་ཟེར་ན་དེ་ནི་མདའ་གཞུ་དེ་ཚོ་སྤྲད་བྱས་ནས་རེད་པ། མདའ་དང་གཞུ་ལག་པར་སྤྲད་བྱས་ཕྱག་འཚལ་བའི་བཟོ་འདྲས་གཅིག་བྱས་ནས། དེ་ནི་མདའ་དང་མཐེབ་སྟོང་སྤྲད་པ་རེད་ཟེར།
  byas ste/_phyag 'tshal ba nang ltar byas nas de ni mtheb stong sbyar/_mtheb stong sbyar zer na de ni mda' gzhu de tsho sprad byas nas red pa/_mda' dang gzhu lag par sprad byas phyag 'tshal ba'i bzo 'dras gcig byas nas/_de ni mda' dang mtheb stong sprad pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བདེན་པ་བདར་ཏེ། དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྣུབ་མཁན་དེ་ནི་གདུལ་བྱའི་ཞིང་ཁྱེད་རང་བསྒྲལ་བའི་ཞིང་ཁྱེད་རང་ཡིན་ཟེར་བྱས་ནས། ཨ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་བདེན་པ་བདར་བྱས་ནས། མདའ་བརྒྱབ་པ་རེད་ཟེར།
  bden pa bdar te/_de ni sangs rgyas kyi bstan pa bsnub mkhan de ni gdul bya'i zhing khyed rang bsgral ba'i zhing khyed rang yin zer byas nas/_a ni de 'dras kyi dper na bden pa bdar byas nas/_mda' brgyab pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མདའ་བརྒྱབ་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་མདའ་དེ་གླང་དར་མའི། ལྷ་ལུང་དཔལ་རྡོར་གྱིས་མདའ་དེ་ཡིན་ན་ཁོའི་དེ་ནི་གླང་དར་མའི་བྲང་ཁ་ལ་ཕོག་པ་རེད་ཟེར།
  mda' brgyab dus tsam pa de ni mda' de glang dar ma'i/_lha lung dpal rdor gyis mda' de yin na kho'i de ni glang dar ma'i brang kha la phog pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྲང་ཁ་ལ་ཕོག་ནས་དེ་ནི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་དེ་ནི་ཁོང་གིས་ང་ལམ་སང་དེ་ནི་ང་བདུད་ཡབ་བཞེར་ནག་པོ་བྱ་བ་དེ་ཡིན་ཟེར་བྱས་ནས། ང་ཡིན་ན་བདུད་ཡབ་གཞེར་ནག་པོ་བྱ་བ་དེ་ཡིན་ཟེར་བྱས་ནས། ཨ་ནི་ལམ་སང་བྲོས་ཐད་པ་རེད་ཟེར།
  brang kha la phog nas de ni de ma thag tu de ni khong gis nga lam sang de ni nga bdud yab bzher nag po bya ba de yin zer byas nas/_nga yin na bdud yab gzher nag po bya ba de yin zer byas nas/_a ni lam sang bros thad pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྲོས་ཕེབས་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་གྲིབ་ཀྱི་མ་གདོང་གི་ཆུ་ལ་བཤན་པས་ཟེར་ན། གྲིབ་ཀྱི་དེ་ནི་མ་གདོང་གི་ཆུ་ལ། སྐྱིད་ཆུ་དེ་ནས་ཕར་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་ད་རྟ་་་་། རྟ་དེ་ལ་ཕྱི་ལོགས་ལ་སོལ་བ་ནག་པོ་བྱུགས་པ་དེ་སོལ་བ་དེ་གྱད་དེ་དག་ནས། རྟ་དཀར་པོར་ཕྱིན་པ་རེད་ཟེར། རྟ་དེ། དེ་ནས་དཀར་པོར་ཕྱིན་པ་རེད་ཟེར། སོལ་བ་དེ་དག་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་རྟ་ནག་པོ་དེ་དཀར་པོར་ཕྱིན་པ་རེད་ཟེར།
  bros phebs dus tsam pa de ni grib kyi ma gdong gi chu la bshan pas zer na/_grib kyi de ni ma gdong gi chu la/_skyid chu de nas phar 'gro dus tsam pa/_de ni da rta /_rta de la phyi logs la sol ba nag po byugs pa de sol ba de gyad de dag nas/_rta dkar por phyin pa red zer/_rta de/_de nas dkar por phyin pa red zer/_sol ba de dag dus tsam pa de ni rta nag po de dkar por phyin pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ཁོང་རང་སྔོན་མ་གོས་ནག་པོ་གྱོན་པ་དེ་ཕྱི་ནང་བསྒྱུར་ཏེ། དེ་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་གོས་དཀར་པོ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ད་ང་གནམ་ཐེ་དཀར་པོ་ཡིན་བྱས་ནས། དེ་ནི་རྦད་དེ་། ཡིན་ཞེས་པས་མི་མ་ཡིན་པར་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་བར་གྲགས་ཤིང་། དེ་འདྲས་ཡིན་ཟེར་བྲོས་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་ཚང་མས་མི་མ་ཡིན་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་བར་གྲགས་པ་རེད་ཟེར། སྐབས་དེ་དུས་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་བར་གྲགས་པ་རེད་ཟེར།
  de ni khong rang sngon ma gos nag po gyon pa de phyi nang bsgyur te/_de dus tsam pa de ni gos dkar po yin dus tsam pa da nga gnam the dkar po yin byas nas/_de ni rbad de /_yin zhes pas mi ma yin par the tshom skye bar grags shing /_de 'dras yin zer bros 'gro dus tsam pa/_de ni tshang mas mi ma yin pa la the tshom skye bar grags pa red zer/_skabs de dus the tshom skye bar grags pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་མིན་པའི་ད་དུང་བཤད་སྲོལ་དེ་འདྲས་གཞན་པ་མང་པོ་ཡོའོ་རེད། རེད་པ། ཡིན་ནའི་ད་དོན་དུ་དེ་གྱད་དེ་མཆོག་གསུམ་དམ་པའི་ཐུགས་རྗེ། དེ་ནི་བླ་མ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་དེ་ནི་དམ་པའི་ཐུགས་རྗེ་དང་། རང་གི་གྲུབ་པའི་མཚན་མ་སོགས་ཀྱིས་མི་རྣམས་ལ་སྣ་ཚོགས་པའི་མཐོང་སྣང་བྱུང་བར་གྲགས་སོ་ཟེར།
  da de 'dras kyi de min pa'i da dung bshad srol de 'dras gzhan pa mang po yo'o red/_red pa/_yin na'i da don du de gyad de mchog gsum dam pa'i thugs rje/_de ni bla ma/_dkon mchog gsum gyi de ni dam pa'i thugs rje dang /_rang gi grub་pa'i mtshan ma sogs kyis mi rnams la sna tshogs pa'i mthong snang byung bar grags so zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་ཀྱི་ད་གཅིག་གི་ད་རྟ་དཀར་པོ་བྱུང་པ་དང་གཅིག་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་ད་བཤད་སྲོལ་མང་པོ་བྱུང་པ་རེད། དེ་ཡིན་ན་བཤད་སྲོལ་དེ་གྱད་དེ་བསྡོམས་ནས་བཤད་ན་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན།
  de 'dras kyi da gcig gi da rta dkar po byung pa dang gcig zer yas de 'dras da bshad srol mang po byung pa red/_de yin na bshad srol de gyad de bsdoms nas bshad na ga re red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁོང་རང་གི་དཔེར་ན། མཆོག་གསུམ་དམ་པའི་ཐུགས་རྗེ་དང་རང་རང་གི་གྲུབ་པའི་མཚན་མ་སོགས་ཀྱིས་དེ་ནི་མི་རྣམས་ལ་དེ་ནི་མཐོང་ཚུལ་དེ་འདྲས་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར། མཐོང་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བར་གྲུབ་བོ་ཟེར།
  khong rang gi dper na/_mchog gsum dam pa'i thugs rje dang rang rang gi grub pa'i mtshan ma sogs kyis de ni mi rnams la de ni mthong tshul de 'dras sna tshogs byung ba red zer/_mthong tshul sna tshogs byung bar grub bo zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱལ་པོས་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་གླང་དར་མས་དེ་ནི་ལག་པ་གཉིས་ཀྱིས་མདའ་ལ་འཇུས་བྱས་མདའ་ལ་འཇུས་བྱས་ག་རེ་ལབ་པ་རེད་ཟེར་ན། ཡང་ན་ལོ་གསུམ་གྱིས་གསོད་པས་སྔས། ཡང་ན་ལོ་གསུམ་གྱིས་འཕྱིས་ཞེས་སྨྲས་ཟེར་ན། ད་ང་ཡང་གཅིག་མིན་ན་ང་བསད་ཡས་དེ་ལོ་གསུམ་གྱིས་སྔས་སོང་ཟེར། ལོ་གསུམ་གྱིས་སྔས་སོང་ཟེར་ཡས་དེ་གང་འདྲས་རེད། ཟེར་ན།
  rgyal pos de ni rgyal po glang dar mas de ni lag pa gnyis kyis mda' la 'jus byas mda' la 'jus byas ga re lab pa red zer na/_yang na lo gsum gyis gsod pas sngas/_yang na lo gsum gyis 'phyis zhes smras zer na/_da nga yang gcig min na nga bsad yas de lo gsum gyis sngas song zer/_lo gsum gyis sngas song zer yas de gang 'dras red/_zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལོ་གསུམ་སྔས་ན་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། ལོ་གསུམ་གྱིས་གསོད་པ་སྔས་སོང་ཟེར། བྱས་ནས་གསོད་པ་སྔས་ན་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་མ་བསྒྲིབ་པ་ལ་སོགས་པ་ཁོ་ནའི་རང་བཞིན་དུ་་བསྡད་ཀྱི་རེད་ཟེར། ཡང་ན་ལོ་གསུམ་གྱིས་འཕྱིས་ཟེར་ན། ད་ཡང་འཕྱིས་ཟེར་ཡས་དེ་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན།
  lo gsum sngas na gang 'dras red zer na/_lo gsum gyis gsod pa sngas song zer/_byas nas gsod pa sngas na gang 'dras red zer na de ni sangs rgyas bstan pa ma bsgrib pa la sogs pa kho na'i rang bzhin du bsdad kyi red zer/_yang na lo gsum gyis 'phyis zer na/_da yang 'phyis zer yas de gang 'dras red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འགྱངས་དྲགས་དུས་ཙམ་པ་དེ་ཡང་། ཁོ་རང་རྦད་དེ་བྱ་བ་ངན་པ་དེ་མཐར་ཕྱིན་མ་སོང་ཟེར་ཡས་ཀྱི་དེ་འདྲས་ཀྱི་དོན་དག་རེད། ཟེར།
  'gyangs drags dus tsam pa de yang /_kho rang rbad de bya ba ngan pa de mthar phyin ma song zer yas kyi de 'dras kyi don dag red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་དེ་འདྲས་ཀྱི་བཤད་པའི་མུ་ལ་དེ་ནི་རལ་པ་ཅན་ཟེར་ཡས་དེ་ནི་ལྕགས་བྱ། ཁྲི་རལ་པ་ཅན་ལྕགས་བྱར་གཤེགས་པ་ན། བརྩིས་པའི་ལོ་གསུམ་པ་ལྕགས་ཕག་ཆུ་ཕག་ལོ་སྤྱི་ལོ་༩༠༣ལོ་ལ་དེ་ནི་གླང་དར་མ་ལྔ་པའི་ལམ་ཡིན་ན། གྲོངས་པ་རེད་ཟེར། 
  byas nas de 'dras kyi bshad pa'i mu la de ni ral pa can zer yas de ni lcags bya/_khri ral pa can lcags byar gshegs pa na/_brtsis pa'i lo gsum pa lcags phag chu phag lo spyi lo 903lo la de ni glang dar ma lnga pa'i lam yin na/_grongs pa red zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྔ་ལམ་དུ་གྱུར་པ་རེད་ཟེར། གླང་དར་མའི། གླང་དར་མའི་བང་སོ་དེ་ནི་འཕྲུལ་དང་རྒྱལ་ཆེན་བར་དུ་བརྩིགས་པ་འཕྲོར་ལུས་སྐད་དོ། ད་གླང་དར་མའི་བང་སོ་དེ་ཡིན་ནའི་འཕྲུལ་དང་རྒྱལ་ཆེན་གྱི་བར་དུ་བརྩིགས་པ་དེ་ནི། འཕྲོར་ལུས་པ་རེད་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་ཀྱི་བཤད་སྲོལ་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  lnga lam du gyur pa red zer/_glang dar ma'i/_glang dar ma'i bang so de ni 'phrul dang rgyal chen bar du brtsigs pa 'phror lus skad do/_da glang dar ma'i bang so de yin na'i 'phrul dang rgyal chen gyi bar du brtsigs pa de ni/_'phror lus pa red byas nas de 'dras kyi bshad srol de 'dras yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་སྐབས་དེ་དུས་ཆ་བཞག་ན་དུས་དེ་ལ་བཙན་པོ་གླང་དར་མའི་བཙུན་མོ་ཆུང་བ་ཚེ་སྤོང་བཟའ་བཙན་མོ་འཕན་ལ་ཡིན་ན། སྲས་གཅིག་འཁྲུངས་པ་རེད་ཟེར།
  da skabs de dus cha bzhag na dus de la btsan po glang dar ma'i btsun mo chung ba tshe spong bza' btsan mo 'phan la yin na/_sras gcig 'khrungs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཆུང་བ་དེ་ནི་ཆུང་བ་ཚེ་སྤོང་བཟའ་བཙན་མོ་འཕན་ལ་དེ་ནི་སྲས་ཤིག་བཙའ་བར་ཉེ་དུས་ཙམ་པ། ད་འཁྲུངས་ཡས་ཀྱི་མངལ་གཅིག་ཆགས་ཡོང་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་བཙུན་མོ་ཆེ་བ་སྣ་ནམ་བཟས་ཡིན་ནའི་ད་ཁོང་རང་རང་ལ་ཕྲུག་གུ་མེད་དུས་ཙམ་པ། ད་རྦད་དེ་བཙུན་མོ་ཆུང་བ་ལ་ད་ཆུང་བ་ལ་བཞེས་ཕྲུག་གུ་བྱུང་།
  chung ba de ni chung ba tshe spong bza' btsan mo 'phan la de ni sras shig btsa' bar nye dus tsam pa/_da 'khrungs yas kyi mngal gcig chags yong dus tsam pa/_de ni btsun mo che ba sna nam bzas yin na'i da khong rang rang la phrug gu med dus tsam pa/_da rbad de btsun mo chung ba la da chung ba la bzhes phrug gu byung /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒན་པ་ལ་མ་བྱུང་ན་རྗེས་མ་ཀྱི་དཔེར་ན་སྲིད་དེ་ཡིན་ན་དཔེར་ན་ཆུང་བ་ལ་ཤོར་གྱི་རེད་བསམས་པའི་ཐོག་ནས་དེ་ནི། རང་གི་ལུས་ལ་ཡིན་ན་གོས་མང་པོ་དཀྲིས་ནས་དེ་ན་སྦྲུམ་མ་ལྟར་བཅོས་ནས། རང་གིས་མངལ་་ལ་སྐྱེ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ནང་ལྟར་དེ་འདྲས་བཟོས་པ་རེད་ཟེར།
  rgan pa la ma byung na rjes ma kyi dper na srid de yin na dper na chung ba la shor gyi red bsams pa'i thog nas de ni/_rang gi lus la yin na gos mang po dkris nas de na sbrum ma ltar bcos nas/_rang gis mngal la skye rgyu yod pa nang ltar de 'dras bzos pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བཟོས་ནས་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། བཟོས་ནས་དེ་ནི་ཕྱི་ལོགས་ལ་བཤད་ཡས་ལ་དེ་ནི་ངའི་མངལ་ལ་ཡིན་ནའི་རྒྱལ་པོའི་སྲས་ཡོད་ཟེར། ད་ཁྱོན་བཙུན་མོ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཀ་ལ་ཡོད་ཟེར།  བཙུན་མོ་ཆུན་མ་་ལ་ད་རྒྱལ་པོའི་སྲས་དངོས་སུ་ཡོའོ་རེད་པ། འོང་། རྒྱལ་པོའི་ད་ལྟ་ཆེན་མ་ལ་ཡིན་ན་སྲས་ཆགས་པ་སྐད་བྱས་ནས་དེ་ནི་མི་རིང་བར་ཆུན་མ་ལ་ཟླ་དུས་ཐེམས་པ་དང་དེ་ནི་ཆུ་ཕག་སྤྱི་ལོ་༩༠༣ལོར་སྲས་འཁྲུངས་པ་ཤིན་ཏུ་གཅེས་པས་མཚན་མོར་མར་མེའི་འོད་ཀྱིས་བསྲུངས་པས་གནམ་ལྡེ་འོད་སྲུངས་སུ་གྲགས་སོང་ཟེར།
  bzos nas ga re byas pa red zer na/_bzos nas de ni phyi logs la bshad yas la de ni nga'i mngal la yin na'i rgyal po'i sras yod zer/_da khyon btsun mo che chung gnyis ka la yod zer/__btsun mo chun ma la da rgyal po'i sras dngos su yo'o red pa/_'ong /_rgyal po'i da lta chen ma la yin na sras chags pa skad byas nas de ni mi ring bar chun ma la zla dus thems pa dang de ni chu phag spyi lo 903lor sras 'khrungs pa shin tu gces pas mtshan mor mar me'i 'od kyis bsrungs pas gnam lde 'od srungs su grags song zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་དེ་ནས་བཙུན་མོ་ཆུན་མ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཆུན་མ་ལ་དེ་ནི་ཆུ་ཕག་ལོ་ལ་དེ་ནི་ཆུ་ཕག་ལོ་སྤྱི་ལོ་༩༠༣ལ་དེ་ནི་སྲས་འཁྲུངས་པ་དེ་ཤིན་ཏུ་གཅེས་པས། ཤིན་ཏུ་གཅེས་པས་དེ་ནི་མཚན་མོ་མར་མེའི་འོད་ཀྱིས་བསྲུངས་པ་ཟེར་ན། ད་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས།
  de ni de nas btsun mo chun ma la cha bzhag na chun ma la de ni chu phag lo la de ni chu phag lo spyi lo 903la de ni sras 'khrungs pa de shin tu gces pas/_shin tu gces pas de ni mtshan mo mar me'i 'od kyis bsrungs pa zer na/_da gang zer dgos red pas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཅིག་གི་མཚན་མོ་ཡིན་ནའི་ཁོང་གི་རྦད་ཡུམ་གྱིས་དཔེར་ན་ཕྲུག་གུའི། སྲས་ཀྱི་དྲུང་དུ་་བཞུགས་བཞུགས་བྱས་ནས་དེ་ནི་མཚན་མོའི་དེ་ནི་ཉིན་མཚན་མེད་པར་བསྲུངས་བསྡད་མཚན་མོ་ཡིན་ནའི་དེ་ནི་མར་མེའི་འོད་ལ་བསྲུངས་བྱས་དེ་འདྲས་ཟེར་བཞུགས་པ་རེད་ཟེར།
  gcig gi mtshan mo yin na'i khong gi rbad yum gyis dper na phrug gu'i/_sras kyi drung du bzhugs bzhugs byas nas de ni mtshan mo'i de ni nyin mtshan med par bsrungs bsdad mtshan mo yin na'i de ni mar me'i 'od la bsrungs byas de 'dras zer bzhugs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་། བསྲུངས་ནས་བཞུགས་པ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དེའི་མཚན་ལ་ཡིན་ནའི་དེ་ནི་གནམ་ལྡེ་འོད་སྲུང་དུ་གྲགས་པ་རེད། ཟེར། གང་རེད་ཟེར་ན་གནམ་གྱི་ལྡེ་བཙུན་མོ་གནམ་གྱི་ལྡེས་མཚན་མོ་འོད་ཀྱིས་བསྲུངས་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་མིང་ལ་འོད་སྲུངས་ཟེར་གྲགས་པ་རེད་ཟེར།
  byas tsang /_bsrungs nas bzhugs pa yin dus tsam pa de'i mtshan la yin na'i de ni gnam lde 'od srung du grags pa red/_zer/_gang red zer na gnam gyi lde btsun mo gnam gyi ldes mtshan mo 'od kyis bsrungs pa de 'dras yin dus ming la 'od srungs zer grags pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཆེན་མ་སྣ་ནམ་བཟས་ཀྱང་ཆེན་མ་སྣ་ནམ་བཟས་ཡིན་ན་གང་འདྲས་ཟེར་བྱས་པ་རེད། ཟེར་ན།
  chen ma sna nam bzas kyang chen ma sna nam bzas yin na gang 'dras zer byas pa red/_zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་སྤྲང་ཕྲུག་ཅིག་རིན་གྱིས་ཉོས་བྱས་རེད་པ། རིན་གྱིས་ཉོས་བྱས་རེད་པ། དེ་ནི་མདང་དགོངས་མདང་སྐྱེས་པ་ཡིན་ཟེར་བྱས་ནས། ད་མདང་དགོང་ང་ལའི་ཕྲུག་གུ་སྐྱེས་བྱུང་ཟེར་བྱས་ནས།  བཤད་ནས། བློན་པོ་རྣམས་ལ་བསྟན་པ་རེད་ཟེར།
  da sprang phrug cig rin gyis nyos byas red pa/_rin gyis nyos byas red pa/_de ni mdang dgongs mdang skyes pa yin zer byas nas/_da mdang dgong nga la'i phrug gu skyes byung zer byas nas/__bshad nas/_blon po rnams la bstan pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བལྟ་དུས་ཙམ་པ་བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བལྟ་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་སྤྲང་ཕྲུག་དེ་ལ་སོ་ཡོད་པ་མཐོང་དུས་ཙམ་པ་ད་མདང་དགོང་སྐྱེས་པའི་ཕྲུག་གུ་ལ་སོ་ཡོད་པ་དེ་ཁྱད་མཚར་རེད་ཟེར།
  blon po rnams kyis blta dus tsam pa blon po rnams kyis blta dus tsam pa de ni sprang phrug de la so yod pa mthong dus tsam pa da mdang dgong skyes pa'i phrug gu la so yod pa de khyad mtshar red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མདང་སྐྱེས་པའི་བུ་ལ་དེ་ནི་བུ་ཆུང་ལ་སོ་ཡོད་པ་ནི་ཁྱད་མཚར་རེད་ཟེར། འོན་ཀྱང་ཡུམ་གྱི་བཀའ་བརྟན་དུ་ཆུག་ཟེར་ནས། འོན་ཀྱང་དེ་ནི་རྦད་དེ་ཡུམ་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་ལྟར་ད་ག་རང་ལ་ཆ་ཞོག་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་བཤད་པ་རེད་ཟེར།
  mdang skyes pa'i bu la de ni bu chung la so yod pa ni khyad mtshar red zer/_'on kyang yum gyi bka' brtan du chug zer nas/_'on kyang de ni rbad de yum gyis gsungs pa nang ltar da ga rang la cha zhog zer yas de 'dras bshad pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྲི་ལྡེ་ཡུམ་བརྟན་དུ་མིང་ཆགས་པ་རེད་ཟེར། ཆེན་མོའི་སྲས་ལ་ཁྲི་ལྡེ་ཡུམ་བརྟན་དུ་མིང་ཆགས་པ་རེད་ཟེར།
  de la brten nas khri lde yum brtan du ming chags pa red zer/_chen mo'i sras la khri lde yum brtan du ming chags pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མིང་ཆགས་པ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དེས་དེ་ནི་བཙན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་། མིང་ཆགས་པ་བཙན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་མ་ཡིན་པར་གྲགས་ཤིང་།  འོན་ཀྱང་རྗེ་ཚན་དགུ། མ་ཡིན་པར་གྲགས་ཤིང་ཟེར། འོན་ཀྱང་དེ་ནི་རྗེ་ཚན་དགུ་དེ་ཕལ་ཆེར་ཡུམ་བརྟན་གྱི་རྒྱུད་པ་ཡིན་པས། གདུང་རྒྱུད་མེད་ན་རྗེའི་སོ་ཁ་སྟོར་བས་དེ་ནི་སོ་ཁ་གཏོར་བར་མི་འགྱུར་བས་ཆེན་ཆུན་གྱི་སྲས་གཉིས་ཀ་གདུང་རྒྱུད་ཁྱད་མེད་དུ་སྣང་ལ། སྐབས་དེ་དུས་ད་གདུང་རྒྱུད་མ་ཡིན་པའི་དེ་ནི་ད་ཡི་གེ་བཤད་སྲོལ་དེ་གྱད་དེ་ཡིན་ན། འོད་སྲུངས་ལ་ཞེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བྲིས་པ་རེད་ཟེར་བྱས་ནས་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དེའི་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དེབ་ནང་ལ་བྱེད་དུས་ཙམ་པ་ད་ཅིག་སྤྲང་ཕྲུག་ཉོས་པ་རེད་ཟེར་ཡས་ད། དེ་འདྲས་ཀྱི་ད་ཡོད་ད་ཡོའོ་རེད་དའི་དེ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ད་གླང་དར་མ་རང་གི་སྲས་རེད་ཟེར། དེ་འདྲས་གསུངས་སྲོལ་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད་ཟེར་བྱས་ནས། ད་འདི་དུམ་བུ་གཅིག་རེད།
  ming chags pa yin dus tsam pa des de ni btsan po'i gdung rgyud /_ming chags pa btsan po'i gdung rgyud ma yin par grags shing /__'on kyang rje tshan dgu/_ma yin par grags shing zer/_'on kyang de ni rje tshan dgu de phal cher yum brtan gyi rgyud pa yin pas/_gdung rgyud med na rje'i so kha stor bas de ni so kha gtor bar mi 'gyur bas chen chun gyi sras gnyis ka gdung rgyud khyad med du snang la/_skabs de dus da gdung rgyud ma yin pa'i de ni da yi ge bshad srol de gyad de yin na/_'od srungs la zhen pa rnams kyis bris pa red zer byas nas da de 'dras kyi de'i gang zer dgos red pas/_lo rgyus kyi deb nang la byed dus tsam pa da cig sprang phrug nyos pa red zer yas da/_de 'dras kyi da yod da yo'o red da'i de dngos gnas drang gnas da glang dar ma rang gi sras red zer/_de 'dras gsungs srol de 'dras yo'o red zer byas nas/_da 'di dum bu gcig red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་མངའ་བདག་གཉིས་པོ་ལང་ཚོ་ཡར་ལྡན་དུ་གྱུར་པ་དང་། དེ་ནི་མངའ་བདག་དེ་ནི་འོད་སྲུངས་དང་ཡུམ་བརྟན་གཉིས་ད་ལང་ཚོ་ཡར་ཡིན་ན་རིམ་པས་ཡར་འཕེལ་བྱས་རེད་པ། ལང་ཚོ་ཡར་རིམ་པས་འཕེལ་བྱས། ཆོས་བློན་རྣམས་ཀྱིས་དུས་དེར། དེ་ནི་མངའ་བདག་སྲས་གཉིས་ཡང་རིམ་པས། དེ་ནི་དགུང་ལོ་ཡིན་ནའི་ཏོག་ཙམ་ཆེན་པོ་ལ་ཕེབས།
  de nas mnga' bdag gnyis po lang tsho yar ldan du gyur pa dang /_de ni mnga' bdag de ni 'od srungs dang yum brtan gnyis da lang tsho yar yin na rim pas yar 'phel byas red pa/_lang tsho yar rim pas 'phel byas/_chos blon rnams kyis dus der/_de ni mnga' bdag sras gnyis yang rim pas/_de ni dgung lo yin na'i tog tsam chen po la phebs/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཆེན་པོར་ཕེབས་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་གང་ཟེར་ཆོས་བློན་རྣམས་ཀྱིས་ཡིན་ནའི་གང་ཟེར་དུས་སྐབས་དེ་དང་བསྟུན་པའི་ཐོག་ནས་ད་སྲས་གཉིས་ལ་དབང་ཆ་འདྲ་པོ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་དེ་ནས། དུས་དེ་ལ་རྦད་དེ་བོད་ལ་བྱུང་བའི་མུ་གེ་དང་། ནད་ཡམས་དང་། ཆོས་བཤིག་མཁན་གྱི་བློན་པོ་རྣམས་ཀྱང་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི། བོད་ལ་བྱུང་བའི་དེ་ནི་མུ་གེ་དང་། ནད་ཡམས་དེ་འདྲས་ཡིན་ནའི་བྱུང་བ་ཡིན་པ་འདྲ།
  chen por phebs dus tsam pa de ni gang zer chos blon rnams kyis yin na'i gang zer dus skabs de dang bstun pa'i thog nas da sras gnyis la dbang cha 'dra po tog tsam yod pa yin dus tsam pa de ni de nas/_dus de la rbad de bod la byung ba'i mu ge dang /_nad yams dang /_chos bshig mkhan gyi blon po rnams kyang phyogs gcig nas de ni skabs de dus de ni/_bod la byung ba'i de ni mu ge dang /_nad yams de 'dras yin na'i byung ba yin pa 'dra/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཉིས་ནས་ཆོས་བཤིག་མཁན་གྱི་བློན་པོ་ད་ལྟ་སྦས་སྟག་སྣ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ཡིན་ནའི་རིམ་པས་རིམ་པས་ཤི་ནས་རེད་པ། ཤི་ཚར་དུས། ཤི་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ་དེ་གྱད་དེ་ད་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་པ་རེད་ཟེར་ན།
  gnyis nas chos bshig mkhan gyi blon po da lta sbas stag sna la sogs pa de tsho yin na'i rim pas rim pas shi nas red pa/_shi tshar dus/_shi 'gro dus tsam pa de gyad de da rgyu mtshan gang la thug pa red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་བོད་ལ་རྦད་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྣུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་ཐུག་པ་རེད་ཟེར། དེའི་དེ་ནི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ནི་སྲས་གཉིས་པོ་ལ་ཞུས་པ་རེད་ཟེར།
  de ni bod la rbad de sangs rgyas kyi bstan pa bsnub pa'i rgyu mtshan de la thug pa red zer/_de'i de ni rgyu mtshan de ni sras gnyis po la zhus pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཞུ་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་སྲས་གཉིས་ཀྱིས་ཡིན་ནའི་གང་འདྲས་གནང་ང་རེད་ཟེར་ན། དེ་ནི་ཇོ་བོ་རྣམ་གཉིས་དང་ཇོ་ཤཱཀ་རྣམ་གཉིས་རེད་པ། ཇོ་བོ་ཤཱཀྱ་མུ་ནེ་དང་ཇོ་བོ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་རྣམ་གཉིས། རྣམ་གཉིས་ཡིན་ནའི་སྔར་སོར་གདན་འདྲེན་ཞུས།
  zhu dus tsam pa de ni sras gnyis kyis yin na'i gang 'dras gnang nga red zer na/_de ni jo bo rnam gnyis dang jo shAk rnam gnyis red pa/_jo bo shAky mu ne dang jo bo mi bskyod rdo rje rnam gnyis/_rnam gnyis yin na'i sngar sor gdan 'dren zhus/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱམས་མགོན་ཡིན་ནའི་སོ་སོའི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་སོ་གསོལ་ཟེར། བྱམས་མགོན་ཡིན་ནའི་སོ་སོའི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་སོ་གསོལ་བ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  byams mgon yin na'i so so'i khri la bzhugs so gsol zer/_byams mgon yin na'i so so'i khri la bzhugs so gsol ba de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཙུག་ལག་ཁང་། ད་གཙུག་ལག་ཁང་ལྷ་ས་ཟེར་ཡས་རེད། ར་མོ་ཆེ་ཟེར་ཡས་རེད། ད་ལྟ་དེའི་བསམ་ཡས་ཟེར་ཡས་དེ་ཚོའི་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་ཡིན་ནའི་མཆོད་པའི་རྒྱུན་དེ་ནི་སྔར་ནང་ལྟར་དེ་འདྲས་བཙུགས་པ་རེད་ཟེར།
  gtsug lag khang /_da gtsug lag khang lha sa zer yas red/_ra mo che zer yas red/_da lta de'i bsam yas zer yas de tsho'i gtsug lag khang rnams yin na'i mchod pa'i rgyun de ni sngar nang ltar de 'dras btsugs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བཙུགས་པའི་སྐབས་དེའི་ཁ་ཐུག་ལ་ཆ་བཞག་ན། ད་དུས་དེར་རྟགས་རང་གིས་བླངས་ནས་ཤམ་ཐབས་གོང་བ་ཅན་གྱོན། སྐྲ་གཞན་བྲེགས་གཙུག་ཕུད་བཞག་པ་དབྱར་ཟླ་གསུམ་དབྱར་གནས་བྱེད་ཟེར་ནས། གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བསྡད་ནས་གཏན་ཁྲིམས་ལྔ་སྲུང་། བྱས་ནས་ད་སྐབས་དེ་དུས་ཆ་བཞག་ན་ད་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྣུབ་ནས་ལོ་གང་ལ་གང་འཚམས་གཅིག་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ། ད་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི།  རབ་བྱུང་བ་རྣལ་མ་དེ་འདྲས་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར།
  btsugs pa'i skabs de'i kha thug la cha bzhag na/_da dus der rtags rang gis blangs nas sham thabs gong ba can gyon/_skra gzhan bregs gtsug phud bzhag pa dbyar zla gsum dbyar gnas byed zer nas/_gtsug lag khang du bsdad nas gtan khrims lnga srung /_byas nas da skabs de dus cha bzhag na da sangs rgyas bstan pa bsnub nas lo gang la gang 'tshams gcig 'gro dus tsam pa/_da skabs de dus de ni/__rab byung ba rnal ma de 'dras yo'o ma red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མེད་པ་བྱས་ནས་ད་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། དེ་ནི་སོ་སོས་སོའི་རྟགས་རང་གིས་བླངས་ནས་གཅིག་སོ་སོས་སོ་སོའི་སྐྲ་བྲགས་༼བྲེགས་༽ནས་ད་ང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིན་ཟེར་ཡས། དེ་འདྲས་བྱས་བྱས་ཤམ་ཐབས་དེ་འདྲས་གོང་བ་ཅན་དེ་འདྲས་གྱོན། སྐྲ་གཞན་བྲེགས། གཙུག་ཕུད་བཞག་པ་སྐྲ་གཞན་དག་བྲེགས་དེ་ནི་དཀྱིལ་དེ་རུ་གཙུག་ཕུད་བཞག་ནས་སྐྲ་ཕུད་བཟོ་འདྲ་བཞག་ནས། དེ་ནི་དབྱར་གྱི་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་རིང་ལ་དེ་ནི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་རིང་དབྱར་གནས་བྱེད་ཟེར་ནས།
  med pa byas nas da gang 'dras red zer na/_de ni so sos so'i rtags rang gis blangs nas gcig so sos so so'i skra brags (bregs )nas da nga rab tu byung ba yin zer yas/_de 'dras byas byas sham thabs de 'dras gong ba can de 'dras gyon/_skra gzhan bregs/_gtsug phud bzhag pa skra gzhan dag bregs de ni dkyil de ru gtsug phud bzhag nas skra phud bzo 'dra bzhag nas/_de ni dbyar gyi zla ba gsum gyi ring la de ni gtsug lag khang du zla ba gsum gyi ring dbyar gnas byed zer nas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཟླ་བ་གསུམ་ལ་དབྱར་གནས། ཟླ་བ་གསུམ་ལ་དབྱར་གནས་དབྱར་ཟླ་དབྱར་གྱི་། དཔེར་ན་ད་འདི་འདུལ་བའི་མཛད་པ་ལ་བྱས་ནས་དབྱར་ཟླ་གསུམ་ཡིན་ན་དེ་དབྱར་གནས་བྱེད་དགོས་ཡས། དབྱར་གནས་བྱེད་དགོས་ན་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན།
  zla ba gsum la dbyar gnas/_zla ba gsum la dbyar gnas dbyar zla dbyar gyi /_dper na da 'di 'dul ba'i mdzad pa la byas nas dbyar zla gsum yin na de dbyar gnas byed dgos yas/_dbyar gnas byed dgos na gang 'dras red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་དབྱར་ཁའི་དུས་སུ་དེ་ནི་དཔེར་ན་རྩི་ཤིང་ནགས་་ཚལ་ལ་སོགས་པ་ད་ག་ནང་ལྟར་སྤང་ལྗོངས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ལ་རྦད་དེ་འབུ་སྲིན་མང་པོ་ཡོད་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ་དེ་གྱད་དེ་རྦད་དེ། འབུ་སྲིན་མ་ཤི་བའི་ཐབས་ལ་ཡིན་ན་དེ་ནི་རྦད་དེ་དབྱར་གནས་ཟིན་གྱི་ཡོའོ་རེད་བྱས་ནས། དགོན་པའི་ནང་ལ་བཞུགས་ནས། དགེ་འདུན་ཚོ་དབྱར་གནས་པ་གནང་ཡས་ཀྱི་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཡོའོ་རེད་པ། བྱས་ཙང་དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་དང་འདྲ་བར་བྱས་ཚེ།
  de ni dbyar kha'i dus su de ni dper na rtsi shing nags tshal la sogs pa da ga nang ltar spang ljongs la sogs pa de 'dras la rbad de 'bu srin mang po yod 'gro dus tsam pa de gyad de rbad de/_'bu srin ma shi ba'i thabs la yin na de ni rbad de dbyar gnas zin gyi yo'o red byas nas/_dgon pa'i nang la bzhugs nas/_dge 'dun tsho dbyar gnas pa gnang yas kyi de 'dras kyi cho ga yo'o red pa/_byas tsang de 'dras kyi de dang 'dra bar byas tshe/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཟེར། གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གནས་ནས་གཏན་ཁྲིམས་ལྔ་སྲུང་བ་རེད་ཟེར། གཏན་ཁྲིམས་ལྔ་ཟེར་ན་དེ་ནི་སྲོག་གཅོད་པ་དང་། མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་དང་།  ལོག་གཡེམ་བྱེད་པ་དང་། རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་དང་། ཆང་བཏུང་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་མི་བྱེད་པའི་དེ་ནི། དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་ནི་གཏན་ཁྲིམས་ལྔ་ཡོའོ་རེད། ལྔ་ཡིན་ན་བསྲུངས།
  byed kyi yin zer/_gtsug lag khang du gnas nas gtan khrims lnga srung ba red zer/_gtan khrims lnga zer na de ni srog gcod pa dang /_ma byin par len pa dang /__log g.yem byed pa dang /_rdzun du smra ba dang /_chang btung ba la sogs pa de 'dras mi byed pa'i de ni/_de 'dras kyi de ni gtan khrims lnga yo'o red/_lnga yin na bsrungs/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་དགག་དབྱེ་བྱེད་ཟེར་ཡས་དེ་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་ཡིན་ན་དེ་ནི་དབྱར་གནས་དགག་དབྱེ་གསོ་སྦྱོང་ཟེར་ཡས། གཞི་གསུམ་གྱི་ཆོ་ག་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་ཁོང་ཚོ་ཡིན་ནའི་སྐབས་དེ་དུས་གསོ་སྦྱོང་དེ་ཡོའོ་མ་རེད་དའི། དབྱར་གནས་ཟེར་ཡས་ཁོ་བྱས། དེ་ནས་དགག་དབྱེ་ཟེར་ཡས་ཁོ་བྱས་སོང་ན། དེ་ནི་གྲོང་ལ་ཕར་་ཕྱིན་བྱས་དེ་ནི་སོ་སོ་སོའི་ཁྱིམ་ཐབས་དེ་འདྲས་བརྟེན་བྱས་དེ་འདྲས་ཡིན་ནའི་བྱེད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  de nas dgag dbye byed zer yas de la cha bzhag na de ni rab tu byung ba la yin na de ni dbyar gnas dgag dbye gso sbyong zer yas/_gzhi gsum gyi cho ga zer yas de 'dras gcig yod pa de khong tsho yin na'i skabs de dus gso sbyong de yo'o ma red da'i/_dbyar gnas zer yas kho byas/_de nas dgag dbye zer yas kho byas song na/_de ni grong la phar phyin byas de ni so so so'i khyim thabs de 'dras brten byas de 'dras yin na'i byed kyi yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མིང་ལ་དེའི་ཚོའི་མིང་ལ་གང་ཟེར་ན། དགྲ་བཅོམ་གཙུག་ཕུད་ཅན་ཟེར་བ་མང་པོ་བྱུང་ནས་ཟེར།  དེ་ནི་དེའི་ཁ་ཐུག་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི་དེའི་ཚོའི་གྲྭ་པའི་བཟོ་ལྟ་དེ་ཚོ་ལ་བྱས་ན་དགྲ་བཅོམ་གཙུག་ཕུད་ཅན་ཟེར་མཁན་གཅིག་བྱས། མང་པོ་བྱུང་ནས་གང་བྱེད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། དེ་ནི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་མཆོད་གནས་ཡིན་ན་བྱེད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།ཟེར།
  ming la de'i tsho'i ming la gang zer na/_dgra bcom gtsug phud can zer ba mang po byung nas zer/__de ni de'i kha thug la cha bzhag na de ni de'i tsho'i grwa pa'i bzo lta de tsho la byas na dgra bcom gtsug phud can zer mkhan gcig byas/_mang po byung nas gang byed kyi yo'o red zer na/_de ni skye bo rnams kyi mchod gnas yin na byed kyi yo'o red/zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་མཆོད་གནས་བྱས་ནས་མི་དར་མ་ཤི་ན་ཨ་ནི་འབུམ་འདོན་གྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར། མི་དར་མ་དེ་ནི། མི་དར་མ་དེ་འདྲས་ཤི་སོང་ན། དེ་ནི་རྦད་དེ་རྗེས་འཇུག་གི་ཆེད་དུ་དེ་ནི་འབུམ་འདོན་གྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  skye bo rnams kyi mchod gnas byas nas mi dar ma shi na a ni 'bum 'don gyi yo'o red zer/_mi dar ma de ni/_mi dar ma de 'dras shi song na/_de ni rbad de rjes 'jug gi ched du de ni 'bum 'don gyi yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་མི་གཞོན་པ་དེ་འདྲས་ཤི་ན་ནི་ཉི་ཁྲི་འདོན་གྱི་ཡོའོ་རེད། ཡང་ཉི་ཁྲི་ཟེར་ཡས་བཀའ་འགྱུར་ནང་ལོགས་ལ་ཡོའོ་རེད་པ། ཉི་ཁྲི་འདོན་གྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  de ni mi gzhon pa de 'dras shi na ni nyi khri 'don gyi yo'o red/_yang nyi khri zer yas bka' 'gyur nang logs la yo'o red pa/_nyi khri 'don gyi yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱིས་པ་ལ་དེ་ནི་བརྒྱད་སྟོང་པ་འདོན་གྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། ད་འབུམ་དང་ཉི་ཁྲི་དང་བརྒྱད་སྟོང་པ་ཟེར་ཡས་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་ཚོ་སྒང་ག་བཀའ་འགྱུར་ནང་ལ་ཡོད་པ་དེ་འདྲས་རེད། འབུམ་ཟེར་ཡས་དེ་དེ་ནི་མང་པོ་རེད་པ། ཉི་ཁྲི་ཉུང་གི་རེད། དེ་ནས་དེ་ལས་བརྒྱད་སྟོང་པ་ཉུང་གི་རེད། བྱས་ཙང་དེ་ནི་མི་དར་མ་དང་གཞོན་པ་ཤི་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེ་འདྲས་འདོན་གྱི་ཡོད་པ་དང་།
  byis pa la de ni brgyad stong pa 'don gyi yo'o red zer/_da de 'dras kyi dper na/_da 'bum dang nyi khri dang brgyad stong pa zer yas da de 'dras kyi de tsho sgang ga bka' 'gyur nang la yod pa de 'dras red/_'bum zer yas de de ni mang po red pa/_nyi khri nyung gi red/_de nas de las brgyad stong pa nyung gi red/_byas tsang de ni mi dar ma dang gzhon pa shi pa la sogs pa de tsho la cha bzhag na/_de 'dras 'don gyi yod pa dang /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཀློག་མཁན་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཆོས་བྱེད་མཁན་ཤེས་རབ་ཆེ་བ་འགའ་ཤིག་གིས་ཟེར་ན། གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན།
  klog mkhan de 'dras kyi chos byed mkhan shes rab che ba 'ga' shig gis zer na/_gang 'dras red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཌཱིཀ་བཀླགས་ནས་ཟེར་ནས། འགྲེལ་བ་བཀླགས་ནས་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད། འགྲེལ་བ་བཀླགས་ནས་དམར་པོ་དེ་དེ་ནི་དོན་བསྡུས་པ་དེ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ནི་ཡི་གེ་དམར་པོ་བྱས་པ་དེ་དོན་བསྡུས་པ་དེ་ཡིན་པ་འདྲ་ཟེར། ནག་པོ་དེ་དེ་ནི་དེ་གྱད་དེ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡིན་པ་འདྲ་འདུག་ཟེར།
  DIk bklags nas zer nas/_'grel ba bklags nas zer gyi yo'o red/_'grel ba bklags nas dmar po de de ni don bsdus pa de yin pa dang /_de ni yi ge dmar po byas pa de don bsdus pa de yin pa 'dra zer/_nag po de de ni de gyad de rgyas par bshad pa yin pa 'dra 'dug zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ག་ནང་ལྟར་ཡིག་ཆུང་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ད་དོན་དག་དེ་གྱད་དེ་དཔེར་ན། དོན་དག་དེ་གྱད་ལ་དོགས་པ་དཔྱད་པར་འདུག་ཟེར་ན།
  da ga nang ltar yig chung de ga re red zer na/_da don dag de gyad de dper na/_don dag de gyad la dogs pa dpyad par 'dug zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་ནི་ད་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས་གཅིག་གི་གཅིག་གི་ད་གང་ཟེར་དགོས་རེད། འགྲེལ་བཤད་འདྲ་པོ་བྱེད་མཁན་དེ་འདྲས་ཡིན་ནའི་གང་་ལ་གང་འཚམས་འདྲ་བྱུང་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  de 'dras kyi de ni da gang zer dgos red pas gcig gi gcig gi da gang zer dgos red/_'grel bshad 'dra po byed mkhan de 'dras yin na'i gang la gang 'tshams 'dra byung yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཚོ་མིའི་དོན་མཐུན་པ་ད་མ་རེད་དའི་ཡིན་ནའི་སྐབས་དེ་དུས་ནས་ཆ་བཞག་ན་དེའི་ཚོའི་ནང་ནས་གཅིག་གི་དགྲ་བཅོམ་གཙུག་ཕུད་ཅན་ཟེར་ཡས་དེའི་ནང་གི་གཅིག་བཤད་པ་འདྲ་པོ་ཆེ་བ་དེ་ཡིན་ན་དེ་ནི་དེ་འདྲས་དེ་འདྲས་ཡིན་ནའི་བཤད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  de tsho mi'i don mthun pa da ma red da'i yin na'i skabs de dus nas cha bzhag na de'i tsho'i nang nas gcig gi dgra bcom gtsug phud can zer yas de'i nang gi gcig bshad pa 'dra po che ba de yin na de ni de 'dras de 'dras yin na'i bshad kyi yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྔགས་པ་ཕལ་ཆེར་ཡང་སྒྲུབ་ཐབས་འཆད་པ་དང་སྒོམ་པ་མེད་པར་དེ་ནི་སྔགས་པ་ཟེར་མཁན་དེ་ཡིན་ན། གཅིག་གི་སྐྱབས་འགྲོ་ལ་སོགས་པ། དེ་འདྲས་དེ་མི་ཁོང་རང་ཆོ་ག་ཆ་རྐྱེན་འགྲོ་དགོས་རེད་པ།
  sngags pa phal cher yang sgrub thabs 'chad pa dang sgom pa med par de ni sngags pa zer mkhan de yin na/_gcig gi skyabs 'gro la sogs pa/_de 'dras de mi khong rang cho ga cha rkyen 'gro dgos red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་དེ་འདྲས་མེད་པར་སྒྲུབ་ཐབས་ཆད་པ་དང་སྒོམ་པ་མེད་པ་ཟེར་ན་ད་སྔགས་པ་ཟེར་མཁན་དེ་དེ་ནི་སྒོམ་རྒྱག་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་མེད་པར་དེ་ནི་བོན་པོའི་ཆོ་ག་ལ་མིག་ལྟོས་བྱས་ནས། ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  byas tsang de 'dras med par sgrub thabs chad pa dang sgom pa med pa zer na da sngags pa zer mkhan de de ni sgom rgyag yas la sogs pa de 'dras med par de ni bon po'i cho ga la mig ltos byas nas/_ga re byed kyi yo'o red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཞུང་ངག་འདོན་དུ་བྱས་ནས་དེ་ནི་གཞུང་ངག་འདོན་བྱས་ནས་གྲོང་ཆོག་འགྲིམ་པ། གྲོང་ཆོག་ལ་འགྲོ་གི་ཡོའོ་རེད་ཟེར། 
  gzhung ngag 'don du byas nas de ni gzhung ngag 'don byas nas grong chog 'grim pa/_grong chog la 'gro gi yo'o red zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྦྱོར་དགྲོལ་དང་བམ་སྒྲུབ་དར་བས་མི་ལ་གསོན་དགྲོལ་བྱེད་པ་ཞིག་བྱུང་བས། བམ་སྒྲུབ་དང་སྦྱོར་དགྲོལ་་ཟེར་ཡས་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཡང་བོན་པོའི་བྱེད་སྟངས་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས། གཅིག་མི་ལ་གསོན་དགྲོལ་བྱེད་ཡས་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་བྱུང་བ་སྐད་དོ་ཟེར།
  sbyor dgrol dang bam sgrub dar bas mi la gson dgrol byed pa zhig byung bas/_bam sgrub dang sbyor dgrol zer yas da de 'dras kyi yang bon po'i byed stangs nang ltar gyi thog nas/_gcig mi la gson dgrol byed yas de 'dras yin na byung ba skad do zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོན་ཀྱང་ཟེར་བཙན་པོ་གཉིས་མངའ་རིས་ལ་མ་འཆམས་པར་འོད་སྲུངས་ཀྱིས། ཡིན་ནའི་སྐབས་དེ་དུས་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་མིའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡིན་ན་གླང་དར་མའི་ཐོག་ནས་རྦད་དེ་བསྣུབ་བྱས་དེ་འདྲས་རེད་དའི་ཡིན་ནའི་སྲས་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལ། འོད་སྲུངས་དང་ཡུམ་བརྟན་གཉིས་ཀྱི་དུས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཐོག་མའི་དུས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་ཁོང་རང་གཉིས་ཀྱིས་ཡིན་ན་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན་ན་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཡར་སྤེལ་ཐུབ་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་མི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་བྱེད་ཐུབ་པ་དེ་འདྲས་བྱུང་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  'on kyang zer btsan po gnyis mnga' ris la ma 'chams par 'od srungs kyis/_yin na'i skabs de dus da de 'dras kyi mi'i sangs rgyas kyi bstan pa yin na glang dar ma'i thog nas rbad de bsnub byas de 'dras red da'i yin na'i sras gnyis kyi thog la/_'od srungs dang yum brtan gnyis kyi dus la cha bzhag na thog ma'i dus la cha bzhag pa yin na khong rang gnyis kyis yin na sangs rgyas bstan pa yin na phra la phran bu yar spel thub pa la sogs pa de 'dras kyi mi chos lugs kyi bya ba la sogs pa de 'dras yin na byed thub pa de 'dras byung yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡིན་ནའི་ཡང་བཙན་པོ་གཉིས་མངའ་རིས་ལ་མ་འཆམས་པར་ད་སོ་སོའི་གཅིག་གི་དབང་ཆ་ལ་མ་འཆམས་པ་བྱས་བྱས། གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན།
  yin na'i yang btsan po gnyis mnga' ris la ma 'chams par da so so'i gcig gi dbang cha la ma 'chams pa byas byas/_gang 'dras red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོད་སྲུངས་མ་འཆམས་པ་བྱས་བྱས་དེ་ནི་རྦད་དེ་སྲས་གཉིས་རང་འཁྲུག་པ་བརྒྱབ་བྱས་དབུ་གཡོ་འཁྲུག་པ་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་ཡིན་ནའི་བྱུང་ཡོའོ་རེད་པ།
  'od srungs ma 'chams pa byas byas de ni rbad de sras gnyis rang 'khrug pa brgyab byas dbu g.yo 'khrug pa zer yas de 'dras yin na'i byung yo'o red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་འོད་སྲུངས་ཀྱིས་དེ་ནི་གཡོན་རུ་བཟུང་བ་དང་། ཡུམ་བརྟན་གྱིས་དེ་ནི་དབུ་རུ་བཟུང་ནས་དེ་ནི་རྦད་དེ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དབུ་གཡོ་ཡི་འཁྲུང་ལོང་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་མང་པོ་བྱུང་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  de ni 'od srungs kyis de ni g.yon ru bzung ba dang /_yum brtan gyis de ni dbu ru bzung nas de ni rbad de de 'dras kyi dbu g.yo yi 'khrung long de 'dras yin na mang po byung yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱུང་བ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་བཙན་པོའི་དབང་བསྒྱུར་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་མ་ཐུབ་པ་་དེ་དག་ནས་བཟུང་སྟེ་ཟེར་ན། དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་སྲས་གཉིས་རང་ཡང་དབང་བསྒྱུར་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་མ་ཐུབ་པ་བྱས། གཅིག་གི་གཡོ་རུ་བཟུང་། གཅིག་གིས་དབུ་རུ་བཟུང་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་འཁྲུག་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་ཆེན་པོ་མང་པོ་བྱུང་བྱས་དེ་འདྲས་ཀྱི་བྱེད་དུས་ཙམ་པ་དེ་དག་ནས་བཟུང། 
  byung ba yin dus tsam pa de ni btsan po'i dbang bsgyur gcig tu bsgril ma thub pa de dag nas bzung ste zer na/_de 'dras kyi dper na sras gnyis rang yang dbang bsgyur gcig tu bsgril ma thub pa byas/_gcig gi g.yo ru bzung /_gcig gis dbu ru bzung de 'dras kyi dper na 'khrug pa yin na rgya chen po mang po byung byas de 'dras kyi byed dus tsam pa de dag nas bzung/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་རྗེ་གཉན་ཁྲི་བཙན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་ཀྱིས་རྗེ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ཁམས་སྤྱི་ལ་དབང་མ་བསྒྱུར་སྐད་དོ།
  de ni rje gnyan khri btsan po'i gdung rgyud kyis rje gnya' khri btsan po'i gdung rgyud kyis bod kyi yul khams spyi la dbang ma bsgyur skad do/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ཁམས་སྤྱི་ལ་ཡིན་ན་དབང་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་དེ་འདྲས་གཅིག་མ་བྱུང་བའི་དེ་འདྲས་བཤད་སྲོལ་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད་ཟེར།བཤད་སྲོལ་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད་གསུངས་པ་རེད།
  da bod kyi yul khams spyi la yin na dbang bsgyur ba'i rgyal po de 'dras gcig ma byung ba'i de 'dras bshad srol de 'dras yo'o red zer/bshad srol de 'dras yo'o red gsungs pa red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་མི་རིང་བར་བོད་དུ་འབངས་གྱེན་ལོག་བྱུང་སྟེ། ད་དེ་ནས་དུས་མི་རིང་བའི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་བོད་ལ་ཡིན་ན་འབངས་གྱེན་ལོག་དེ་འདྲས་བྱུང་བྱས། དེ་ཡང་དེ་གྱེན་ལོག་བཙན་པོ། གྱེན་ལོག་ནི་བཙན་པོ་གཉིས་དགུང་ལོ་ཉེར་གསུམ་རེ་སོན་པའི་ཐོག་ནས་ཟེར། ལྷ་བཙན་པོ་གཉིས་དགུང་ལོ་ཉེར་ཤུ་རྩ་གསུམ་དུ་མ་ཕེབས་པའི་གོང་ལ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན་ན་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཡར་སྤེལ་ཐུབ་པ། ཆོས་ལུགས་བྱ་བ་དེ་འདྲས་ཡིན་ནའི་བྱེད་ཐུབ་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡག་པོ་དེ་འདྲས་བྱུང་ཡོའོ་རེད།
  de nas mi ring bar bod du 'bangs gyen log byung ste/_da de nas dus mi ring ba'i thog nas de ni bod la yin na 'bangs gyen log de 'dras byung byas/_de yang de gyen log btsan po/_gyen log ni btsan po gnyis dgung lo nyer gsum re son pa'i thog nas zer/_lha btsan po gnyis dgung lo nyer shu rtsa gsum du ma phebs pa'i gong la sangs rgyas bstan pa yin na phra la phran bu yar spel thub pa/_chos lugs bya ba de 'dras yin na'i byed thub pa la sogs pa de 'dras kyi thog nas yag po de 'dras byung yo'o red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ནས་དབུ་གཡོ་འཁྲུགས་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྐྱེན་པས། དགུང་ཉེར་གསུམ་བར་ལ་སོན་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་ཟེར། ས་གླང་ནས་བཟུང་སྟེ། དེ་ནི་བོད་ལ་འབངས་ལོག་དེ་འདྲས་བྱུང་པ་རེད།
  da de nas dbu g.yo 'khrugs pa la sogs pa de 'dras kyi rkyen pas/_dgung nyer gsum bar la son dus tsam pa de ni zer/_sa glang nas bzung ste/_de ni bod la 'bangs log de 'dras byung pa red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འབངས་གྱེན་ལོག་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་བྱུང་པ་རེད་ཟེར། འབངས་གྱེན་ལོག་བྱུང་ཡས་དེ་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན།
  'bangs gyen log de 'dras yin na byung pa red zer/_'bangs gyen log byung yas de gang 'dras red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དང་པོའི་དཔེ་དེ་་བྱ་གཅིག་འཕུར་བར་བྱ་གཞན་མང་པོས་གནོད་པ་སྐྱེལ་བར་དཔེ་བྱས། ཐོག་མ་ཡིན་ན་ནམ་མཁའ་ལ་བྱ་གཅིག་འཕུར་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་བྱ་མང་པོ་དེ་ལ་གཞན་དག་རུབ་རུབ། རུབ་རྒྱག་བརྒྱབ་བ་དེ་འདྲས་ལ་དཔེ་བྱས་ནས།
  dang po'i dpe de bya gcig 'phur bar bya gzhan mang pos gnod pa skyel bar dpe byas/_thog ma yin na nam mkha' la bya gcig 'phur dus tsam pa de ni bya mang po de la gzhan dag rub rub/_rub rgyag brgyab ba de 'dras la dpe byas nas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཐོག་མར་ལ་དབས་ཁོ་བཞེར་ལེགས་སྟེང་གིས་ལག་དཔོན་བྱས་ཏེ་མདོ་ཁམས་ནས་གྱེན་ལོག་བྱས། ཐོག་མར་གྱེན་ལོག། གྱེན་ལོག་དེ་ཐོག་མར་ནས་དེ་ནི་དབས་ཁོ་བཞེར་ལེགས་སྟེང་གིས་ལག་དཔོན་བྱས་ནས་དེ་ནི་མདོ་ཁམས་ནས་ཡར་ཐོག་མ་ལ་གྱེན་ལོག་བྱས་པ་རེད་ཟེར།
  thog mar la dabs kho bzher legs steng gis lag dpon byas te mdo khams nas gyen log byas/_thog mar gyen log/_gyen log de thog mar nas de ni dabs kho bzher legs steng gis lag dpon byas nas de ni mdo khams nas yar thog ma la gyen log byas pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་དབུ་རུར་འབྲོ་དང་སྦས་གཉིས་འཁྲུགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ནི་དབས་ལོ་ཕོ་ལོ་ཆུང་གིས་ལག་དཔོན་བྱས་ཏེ་གྱེན་ལོག་བྱས། དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་དབུ་རུ་དང་གཡོ་རུར་འབྲོ་དང་སྦས་གཉིས་འཁྲུགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ནི་གང་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། དབས་ལོ་ཕོ་ལོ་ཆུང་གིས་ལག་དཔོན་བྱས་ནས་དེ་ནི་གྱེན་ལོག་བྱས། དེ་ནས་གཡོ་རུར་ཞང་རྗེ་གསས་སྣེ་བཙན་གྱིས་དབོན་གཡུ་སྣེ་བསད། གཡོ་རུར་དེ་ནི་སྲས་ཞང་རྗེ་གསས་སྣེ་བཙན་གྱིས་དབོན་གཡུ་སྣེ་བསད།
  de nas dbu rur 'bro dang sbas gnyis 'khrugs pa la brten nas de ni dabs lo pho lo chung gis lag dpon byas te gyen log byas/_de ni skabs de dus dbu ru dang g.yo rur 'bro dang sbas gnyis 'khrugs pa la brten nas de ni gang byas pa red zer na/_dabs lo pho lo chung gis lag dpon byas nas de ni gyen log byas/_de nas g.yo rur zhang rje gsas sne btsan gyis dbon g.yu sne bsad/_g.yo rur de ni sras zhang rje gsas sne btsan gyis dbon g.yu sne bsad/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རི་མགུལ་ལ་ཡུར་བ་བཅོས།  དེ་ནི་ཡུར་བ་དེ་འདྲས་ཆུ་འདྲེན་ཡས་ཀྱི་ཡུ་བ་དེ་འདྲས་བཅོས། འབེ་བཟའ་འ་མོ་སྐྱིད་བཙུན་མོར་མ་བསུས་པས་དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་ཀོང་པོ་ནས་ཡིན་པའི་ཀོང་ཡུལ་ནས་ཡིན་པའི་འབེ་བཟའ་འ་མོ་སྐྱིད་ཟེར་ཡས་དེ་ཡིན་ན་བཙུན་མོར་མ་བསུས་པའི་དེའི་སྐུལ་སློང་གི་ཐོག་ནས་ཟེར་ན་ད་དཔེར་ན།
  ri mgul la yur ba bcos/__de ni yur ba de 'dras chu 'dren yas kyi yu ba de 'dras bcos/_'be bza' 'a mo skyid btsun mor ma bsus pas de ni skabs de dus kong po nas yin pa'i kong yul nas yin pa'i 'be bza' 'a mo skyid zer yas de yin na btsun mor ma bsus pa'i de'i skul slong gi thog nas zer na da dper na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རིའི་མགོ་ལ་རྦད་དེ་ཆུ་འདྲེན་ཡས་དེ་ཞེ་དྲག་གི་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོའོ་རེད། ད་དེ་དེ་ཡིས་དེ་འདྲས་ཁྲིད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར། 
  ri'i mgo la rbad de chu 'dren yas de zhe drag gi dka' las khag po yo'o red/_da de de yis de 'dras khrid thub kyi ma red zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ལས་དེ་ནི་མིའི་སྐེ་བཅད་ན་དགའ་གི་རེད་ཟེར་དེ་ནི་ལས་སླ་གི་རེད་ཟེར་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་ཇུས་ངན་བཏོན་བྱས་མཆིམས་དང་ཀོང་དང་། དེ་འདྲས་ཀྱི་མི་དྲུག་གི་ལས་དཔོན་བྱས་ནས་སྟར་ཁའི་མེ་ཏོག་སྲོད་ལ་འཆར་བ་ལ་བལྟ་ལ་བསྙད་ནས་དེ་ནི་སྟར་ཁའི་མེ་ཏོག་དེ་ནི་སྲོད་ལ་བལྟ་ཡས་ལ་དེ་ནི་ང་ཚོ་འཛོམས་འཛོམས་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་བྱས་ནས།
  de las de ni mi'i ske bcad na dga' gi red zer de ni las sla gi red zer byas nas de 'dras kyi dper na jus ngan bton byas mchims dang kong dang /_de 'dras kyi mi drug gi las dpon byas nas star kha'i me tog srod la 'char ba la blta la bsnyad nas de ni star kha'i me tog de ni srod la blta yas la de ni nga tsho 'dzoms 'dzoms byed kyi yin byas nas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་དེ་འདྲས་ལ་བསྙད་བཏགས་ནས་ཁོང་ཚོས་གང་འདྲས་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། དེ་ནི་སྟར་ཁའི་མེ་ཏོག་འོག་ལ་བསྡད་ནས་རོལ་བའི་ཆ་ནས། འོད་འབར་གྱེན་ལོག་ཏུ་གྲགས་པ་བྱས་པ་ཡིན་ཟེར།
  de ni de 'dras la bsnyad btags nas khong tshos gang 'dras byas pa red zer na/_de ni star kha'i me tog 'og la bsdad nas rol ba'i cha nas/_'od 'bar gyen log tu grags pa byas pa yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་ན་ད་ཚོགས་ས་དེ་སྟར་ཁའི་མེ་ཏོག་སྲོད་ལ་འཆར་བ་ལ་བལྟ་བ་འགྲོ་གི་ཡིན་བྱས་ནས། དེ་དྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་འཛོམས་འཛོམས་བྱས་ནས་འཛོམས་འཛོམས་བྱས་ནས་དེ་ནི་གྱེན་ལོག་བྱས་པ་དེ་ལ་འོད་འབར་གྱེན་ལོག་ཏུ་གྲགས་པ་དེ་ཡིན།ཟེར།
  de'i thog la cha bzhag na da tshogs sa de star kha'i me tog srod la 'char ba la blta ba 'gro gi yin byas nas/_de dras kyi dper na 'dzoms 'dzoms byas nas 'dzoms 'dzoms byas nas de ni gyen log byas pa de la 'od 'bar gyen log tu grags pa de yin/zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་ཀོང་ཡུལ་བྲེས་སྣ་འབེ་མོའི་གཡོ་སྒྱུས་ཕབ་པའོ། ཟེར། དེ་ནི་ད་གཙོ་བོ་ཀོང་ཡུལ་བྲེས་སྣ་འབེ་མོའི་དེ་ནི་གཡོ་སྒྱུས་ཕབ་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  de nas kong yul bres sna 'be mo'i g.yo sgyus phab pa'o/_zer/_de ni da gtso bo kong yul bres sna 'be mo'i de ni g.yo sgyus phab pa de 'dras gcig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ལྟར་གྱེན་ལོག་ཡོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཐོག་མའི་རྐྱེན་ནི་དེ་ཡང་གྱེན་ལོག་ཡོང་ཡས་རྐྱེན་དེ་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། ཐོག་མའི་རྐྱེན་ནི་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན།
  de ltar gyen log yong ba'i rgyu mtshan yang thog ma'i rkyen ni de yang gyen log yong yas rkyen de gang 'dras red zer na/_thog ma'i rkyen ni gang 'dras red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བློན་ཆེན་པོ་བྲན་ཁ་དཔལ་ཡོན་དེ་ནི་ཉེས་མེད་དུ་ཁྲིམས་ལ་སྦྱར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཟེར། ཤི་བ་གནོད་སྦྱིན་དུ་སྐྱེས་ནས་ཟེར། ད་བསྐུལ་བ་པོ་བྱས་ཏེ། བྱས་ཟེར་ཡས་དེ་དང་པོ་ཡིན་ན་གྱེན་ལོག་བྱེད་པའི་རྐྱེན་གཙོ་བོ་དེ་གང་འདྲས་ཟེར་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་ན། དེ་ནི་བློན་པོ་བྲན་ཁ་དཔལ་ཡོན་དེ་དེ་ནི་ཉེས་མེད་དུ་ཁྲིམས་ལ་སྦྱར་བ་བྱས་བྱས་དེ་འདྲས་རེད་པ།
  blon chen po bran kha dpal yon de ni nyes med du khrims la sbyar ba'i rkyen gyis zer/_shi ba gnod sbyin du skyes nas zer/_da bskul ba po byas te/_byas zer yas de dang po yin na gyen log byed pa'i rkyen gtso bo de gang 'dras zer byung ba red zer na/_de ni blon po bran kha dpal yon de de ni nyes med du khrims la sbyar ba byas byas de 'dras red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁྲིམས་ལ་་སྦྱར་བ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ཁོང་དཔེར་ན་ད་གང་ཟེར་དགོས་རེད། སེམས་ལ་ཕོག་ཐུག་ཆེན་པོ་བྱུང་། བྱེད་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་གནོད་སྦྱིན་ལ་སྐྱེས། གནོད་སྦྱིན་ལ་སྐྱེས་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་རྦད་དེ་བྱས་ནས་གནོད་སྦྱིན་སྐྱེས་དུས་ཙམ་པ་གནོད་སྦྱིན་ཟེར་ཡས་དེ་ཁོ་རྦད་དེ། གཟུགས་མེད་ནང་ནས་ཤུགས་ཆེན་པོ་གཅིག་ཡོའོ་རེད་པ། 
  khrims la sbyar ba yin dus tsam pa khong dper na da gang zer dgos red/_sems la phog thug chen po byung /_byed dus tsam pa de ni gnod sbyin la skyes/_gnod sbyin la skyes dus tsam pa de ni rbad de byas nas gnod sbyin skyes dus tsam pa gnod sbyin zer yas de kho rbad de/_gzugs med nang nas shugs chen po gcig yo'o red pa/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་ཁོས་བསྐུལ་བ་པོ་བྱས་ནས་ལྷ་འདྲེ་གདུག་པ་ཅན་གཞན་མང་པོ་ལ་དེ་ནི་སྐུལ་སློངས་བྱས་བྱས། བློན་པོ་མང་པོ་ལ་རྦད་མིའི་ལམ་ལ་ལྷ་བཞུགས་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་བྱས་ནས་དེ་ནི་རྦད་དེ། དེ་བྱས་གང་ཟེར།
  byas tsang khos bskul ba po byas nas lha 'dre gdug pa can gzhan mang po la de ni skul slongs byas byas/_blon po mang po la rbad mi'i lam la lha bzhugs pa la sogs pa de 'dras byas nas de ni rbad de/_de byas gang zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ། ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་གྱེན་ལོགས་བྱེད་ཡས་དང་དེ་ནི་ལུང་པ་སོ་སོའི་གྱེན་ལོག་དེ་གང་འདྲས་གང་འདྲས་བྱེད་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེས་དེ་ནི་ལུང་བསྟན་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡིན་ན་དཔེར་ན། ཁུ་སྟོན་གྱིས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས་རིན་ཆེན་བང་མཛོད་དུ་བཤད་པ་ལས། 
  e/_ga re zer dgos red gyen logs byed yas dang de ni lung pa so so'i gyen log de gang 'dras gang 'dras byed yas la sogs pa des de ni lung bstan pa la sogs pa de 'dras kyi gnas tshul yin na dper na/_khu ston gyis mdzad pa'i bstan bcos rin chen bang mdzod du bshad pa las/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་ནང་ཅུང་ཞིབ་པར་འཁོད་ཅིང་། དེ་ནི་དེ་བཤད་པ་ལས། བཤད་པ་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་ལས་དེ་ནི་ཁུ་སྟོན་གྱིས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས་རིན་ཆེན་བང་མཛོད་ནང་ལ་བཤད་པ་དེ། དེ་ནི་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་ནང་ལ་ཅུང་ཞིབ་པར་འཁོད་ཅིང་། ད་དེ་རྦད་དེ་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་དེ་ཞིབ་ཆ་ཡིན་ན་འཁོད་ཤག ལུང་པ་ག་རུ་ག་རུ་གྱེན་ལོག་གང་འདྲས་གང་འདྲས་ཐོག་མར་གང་འདྲས་གང་འདྲས་བྱས་ཡོད་མེད། འཆར་གཞི་གང་འདྲས་གང་འདྲས་བཏིང་ཡོད་མེད། ད་ག་ནང་ལྟར་དཔེར་ན་ལག་དཔོན་དེ་སུས་སུས་བྱས། དེ་ཚོ་རྦད་དེ་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་ནང་ལ་ཞིབ་ཆ་ཡིན་ནའི་བྱུང་ཡོའོ་རེད། ཞིབ་ཆ་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  mkhas pa'i dga' ston nang cung zhib par 'khod cing /_de ni de bshad pa las/_bshad pa mkhas pa'i dga' ston las de ni khu ston gyis mdzad pa'i bstan bcos rin chen bang mdzod nang la bshad pa de/_de ni mkhas pa'i dga' ston nang la cung zhib par 'khod cing /_da de rbad de mkhas pa'i dga' ston de zhib cha yin na 'khod shag_lung pa ga ru ga ru gyen log gang 'dras gang 'dras thog mar gang 'dras gang 'dras byas yod med/_'char gzhi gang 'dras gang 'dras bting yod med/_da ga nang ltar dper na lag dpon de sus sus byas/_de tsho rbad de mkhas pa'i dga' ston nang la zhib cha yin na'i byung yo'o red/_zhib cha yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གྱེན་ལོག་རྗེས་བོད་དུ་བཙན་པོའི་གདུང་རབས་ཀྱི་རྗེ་དཔོན་ཚན་པ་དགུའམ་བཅུ་ཆགས་ལུགས་སྐོར་གྱི་ཞིབ་འཇུག་ལ་དེ་དག ད་དེ་འདྲས་ལ་དཔེར་ན་གྱེན་ལོག་བྱུང་བའི་རྗེས་ལ་དེ་ནི་བོད་ལ་བཙན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་ཡིན་ན་གདུང་རབས་རྗེ་དཔོན་ཚན་པ་དགུའམ་ཡང་ན། བཅུ་ཆགས་ལུགས་སྐོར་ལ་དེ་དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་ཡས་ཐོག་ལ་ཡིན་ན་ད་ལྟ་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་ནང་ནས་གསུངས་ཡས་དེ་ནང་བཞིན་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཡས་དེ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད། དེ་ངས་པར་དུ་གཟིགས་དགོས་ཡས་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  gyen log rjes bod du btsan po'i gdung rabs kyi rje dpon tshan pa dgu'am bcu chags lugs skor gyi zhib 'jug la de dag_da de 'dras la dper na gyen log byung ba'i rjes la de ni bod la btsan po'i gdung rgyud yin na gdung rabs rje dpon tshan pa dgu'am yang na/_bcu chags lugs skor la de dbye zhib byed yas thog la yin na da lta mkhas pa'i dga' ston nang nas gsungs yas de nang bzhin zhib 'jug byed yas de shin tu gal chen po de 'dras yo'o red/_de ngas par du gzigs dgos yas de 'dras gcig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གྱེན་ལོག་གྱི་རྗེས་སུ་སྟེ་གྱེན་ལོག་བྱུང་ནས་ལོ་དགུ་བ་མེ་བྱ་ལ་ཤུད་པུ་སྟག་རྩེ་སོགས་མི་བཞིས། ད་གྱེན་ལོག་བྱུང་ནས་རྗེས་ནས་ལོ་དགུ་བ་ལ། གྱེན་ལོག་བྱུང་ནས་ལོ་དགུ་མེ་བྱ་ལ་དེ་ནི་ཤུད་པུ་སྟག་རྩེ་ལ་སོགས་པ་དེ་ནི་མི་བཞིས་ཡང་གྱེན་ལོག་ལངས་ནས། བྱེད་མཁན་གྱི་མི་ཤུད་པུ་སྟག་རྩེ་ལ་སོགས་པ་མི་བཞི་གྲོས་བྱས་ནས། དེ་ནི་བཙན་པོའི་བང་སོ་ཡིན་ནའི་བགོ་བཤའ་བརྒྱབ་ནས་བྲུས་ཏེ་བཤིག་གོ་ཟེར། དེ་ནི་བཙན་པོའི་བང་སོ་དེ་ནི་སྔར་བཙན་པོའི་བང་སོ་དེ་གྱད་དེ་དཔེར་ན། ཕར་ཚུར་ལག་དཔོན་སོ་སོས་བགོ་བཤའ་བྱས་བྱས་དེ་ནི་ཕལ་ཆེར་ཡང་བྲུས་ནས་བཤིག་གོ་ཟེར། ཕལ་ཆེར་མང་ཆེ་བ། ཕལ་ཆེར་ཟེར་ཡས་དེའི་ནང་ལ་བྱས་པ་ཡིན་ན་སྐབས་དེ་དུས་ད་སྲོང་བཙན་པོའི་བང་སོ་ཡིན་ན་བྲུས་མ་ཐུབ་པ་བྱས་བྱས་ལས་༼ལུས་༽ཡོའོ་རེད་པ། དེ་མ་གཏོགས་མང་ཆེ་བ་བྲུས་ནས་བཤིག་པ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར། བྲུས་ཏེ་བཤིག་གོ་ཟེར། 
  gyen log gyi rjes su ste gyen log byung nas lo dgu ba me bya la shud pu stag rtse sogs mi bzhis/_da gyen log byung nas rjes nas lo dgu ba la/_gyen log byung nas lo dgu me bya la de ni shud pu stag rtse la sogs pa de ni mi bzhis yang gyen log langs nas/_byed mkhan gyi mi shud pu stag rtse la sogs pa mi bzhi gros byas nas/_de ni btsan po'i bang so yin na'i bgo bsha' brgyab nas brus te bshig go zer/_de ni btsan po'i bang so de ni sngar btsan po'i bang so de gyad de dper na/_phar tshur lag dpon so sos bgo bsha' byas byas de ni phal cher yang brus nas bshig go zer/_phal cher mang che ba/_phal cher zer yas de'i nang la byas pa yin na skabs de dus da srong btsan po'i bang so yin na brus ma thub pa byas byas las (lus )yo'o red pa/_de ma gtogs mang che ba brus nas bshig pa de 'dras red zer/_brus te bshig go zer/_