Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 hr 7 min 16 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

In a series of over 20 videos, scholars read from and provide oral commenteries on the historical annals written by the Fifth Dalai Lama.

བརྙན་ཐུང་༢༠ལྷག་གི་ནང་དུ་མཁས་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ལ་བཀློག་ནས་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པ།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་དྭགས་པོ་བཀའ་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་བཤད་གྲྭའི་སྲོལ་མེད་པ། གསར་དུ་གཏོད་པའི་ཆེད་དུ་ཏའི་སི་ཏུའི་དགུང་ལོ་ང་གཅིག་པ་ཆུ་འབྲུག་སྤྱི་ལོ། ༡༣༥༢ལོར་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་རྩེད་ཐང་བཏབ་ཟེར།
  de nas dwags po bka' rgyud kyi phyogs su mdo phyogs kyi bshad grwa'i srol med pa/_gsar du gtod pa'i ched du ta'i si tu’i dgung lo nga gcig pa chu 'brug spyi lo/ 1352lor chos grwa chen po rtsed thang btab zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་རྦད་དེ་སྔོན་ཆད་དེ་ནི་གཅིག་གི་ད་དུས་འཁོར་མ་གཏོགས་དེ་ནི་ཆོས་མཚམས་འཇོག་མྱོང་མེད་པ་གཅིག་ལ། སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་གསང་འདུས་ལེའུ་བཅུ་པའི་དགུ་པའི་སྐབས་ལ་དེ་ནི་ཆོས་མཚམས་འཇོག་པ་གནང་བྱས། དེ་དུས་ཙམ་པ་ད་གཞན་དག་ཚོས་གསན་དུས་ཙམ་པ། གཞན་དག་ཆོས་གསན་མཁན་གྱིས་ད་དུང་ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ། ཡང་ན་ཟླ་བ་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་བཞུགས་ནས་དེ་ནི་ཆོས་མཚམས་དེ་འདྲས་གསུངས་མི་ཡོང་བསམས།
  da skabs de dus de ni rbad de sngon chad de ni gcig gi da dus 'khor ma gtogs de ni chos mtshams 'jog myong med pa gcig la/_skabs de dus de ni gsang 'dus le'u bcu pa'i dgu pa'i skabs la de ni chos mtshams 'jog pa gnang byas/_de dus tsam pa da gzhan dag tshos gsan dus tsam pa/_gzhan dag chos gsan mkhan gyis da dung zla ba gcig tsam/_yang na zla ba phyed ka tsam bzhugs nas de ni chos mtshams de 'dras gsungs mi yong bsams/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་བྱས་ནས་ད་ད་ལྟ་ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་མཛད་པའི་སྐོར་གསུངས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་པཱ། ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་མཁན་འདི། གཙོ་བོ་བོད་ཀྱི་གཅིག་གི་ད་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས། གཅིག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་མི་སྣའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ན་སྐད་གྲགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད།
  de nas byas nas da da lta ta'i si tu byang chub rgyal mtshan gyi mdzad pa'i skor gsungs kyi yo'o red pA/_ta'i si tu byang chub rgyal mtshan zer mkhan 'di/_gtso bo bod kyi gcig gi da gang zer dgos red pas/_gcig gi lo rgyus kyi mi sna'i thog la yin na skad grags chen po yod pa de 'dras gcig red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁོང་ཡིན་ན་བོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའི་མཛད་རྗེས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་བྱས། ཁོང་ད་སྐུ་འཁྲུངས་ཡས་དེ་ག་ལ་འཁྲུངས་པ་རེད། སྤྱི་ལོ་༡༣༠༢་ལོ་ལ་སྐུ་བལྟམས། སྐུ་འཁྲུངས་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད།
  khong yin na bod kyi thog la yin na'i mdzad rjes chen po yod pa byas/_khong da sku 'khrungs yas de ga la 'khrungs pa red/_spyi lo 1302 lo la sku bltams/_sku 'khrungs pa de 'dras gcig red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག་པ་དེ་ཆུ་འབྲུག་སྤྱི་ལོ་༡༣༥༢ལོ་ལ་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་རྩེད་ཐང་བཏབ་ཟེར། ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་རྩེད་ཐང་ཟེར་ཡས་དེ་ནི་ལྷོ་ཁ་རྩེད་ཐང་ཟེར་ཡས་དེ་རུ། ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་བཏབ། བཏབ་པའི་མཇུག་ལ་དེ་ནི་ཕར་ཕྱིན་དང་ཚད་མ་ལ་སོགས་པ་བཀའ་པོ་ཏི་དུ་མ་ལ་རིགས་ལམ་ནས་དྲངས་པའི་བཤད་ཉན་བཙུགས་ཟེར་ན།
  de nas dgung lo lnga bcu nga gcig pa de chu 'brug spyi lo 1352lo la chos grwa chen po rtsed thang btab zer/_chos grwa chen po rtsed thang zer yas de ni lho kha rtsed thang zer yas de ru/_chos grwa chen po btab/_btab pa'i mjug la de ni phar phyin dang tshad ma la sogs pa bka' po ti du ma la rigs lam nas drangs pa'i bshad nyan btsugs zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ནི་རྩེད་ཐང་གི་ཆོས་གྲྭ་དེ་བཏབ་པའི་རྗེས་ལ། གང་རེད་ཟེར་ན་དེ་ནི། ཕར་ཕྱིན་དང་ཚད་མ་ལ་སོགས་པ་དེ་ནི་བཀའ་པོ་ཏི། བཀའ་པོད་ཆེན་པོ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་དེ་ནི། ད་དེ་ཚོ་ལ། དུ་མ་ལ་བཀའ་པོད་ཆེན་པོ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་རིགས་ལམ་དུ་མ་ནས་དྲངས་པའི་དེ་ནི། འཆད་ཉན་གྱི་ཆོས་གྲྭ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་བཙུགས་པ་ཡིན་ཟེར།
  da de ni rtsed thang gi chos grwa de btab pa'i rjes la/_gang red zer na de ni/_phar phyin dang tshad ma la sogs pa de ni bka' po ti/_bka' pod chen po lnga la sogs pa de ni/_da de tsho la/_du ma la bka' pod chen po lnga la sogs pa rigs lam du ma nas drangs pa'i de ni/_'chad nyan gyi chos grwa de 'dras yin na btsugs pa yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཆོས་གྲྭ་དེ་དང་ཐེལ་གྱི་སྒོམ་གྲྭ་གཉིས་ལ། ཆོས་གྲྭ་དེ་ནི་རྩེད་ཐང་གི་ཆོས་གྲྭ་དང་། ཐེལ་གྱི་སྒོམ་གྲྭ་གཉིས་ལ་དེ་ནི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི། མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་བ། ད་དེ་བཞིན་དཔེར་ན་ད་དགོན་པ་ལ་དཔེར་ན་བཤད་གྲྭ་བཙུགས་པ་དེ་འདྲས་ད་ཆ་བཞག་ན། དེ་འདྲས་ཐོག་ལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གཅིག་གི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཆ་རྐྱེན་གཅིག་མེད་ན། འགྲིག་ཡས་མེད་པ་ཡིན་དུས།
  chos grwa de dang thel gyi sgom grwa gnyis la/_chos grwa de ni rtsed thang gi chos grwa dang /_thel gyi sgom grwa gnyis la de ni phun sum tshogs pa'i/_mthun rkyen sbyor ba/_da de bzhin dper na da dgon pa la dper na bshad grwa btsugs pa de 'dras da cha bzhag na/_de 'dras thog la phun sum tshogs pa'i gcig gi dpal 'byor gyi cha rkyen gcig med na/_'grig yas med pa yin dus/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཚོ་ལ་ཡིན་ནི། དེ་ནི་ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཡིན་མཐུན་རྐྱེན་ཡིན་ན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་དེ་འདྲས་བཙུགས་པ་གནང་བྱས་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  de tsho la yin ni/_de ni ta'i si tu byang chub rgyal mtshan gyis yin mthun rkyen yin na phun sum tshogs po de 'dras btsugs pa gnang byas de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ་བརྙན་དུ་མ་དང་། གསེར་གྱི་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རོ་ཅོག་བཞེངས་པ། དེ་དང་དུས་མཚུངས་པའི་ཐོག་ལ་ཁོང་གིས་ཡིན་ན། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ་བརྙན་དུ་མ། བདེ་བར་གཤེགས་པ་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་དུ་མ་དང་དེ་ནི། གསེར་གྱི་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར། གསེར་ལས་བཞེངས་པའི་དེ་ནི་གསེར་བྲིས་མའི་དེ་ནི་བཀའ་འགྱུར་དེ་འདྲས་མང་པོ། བཞེངས་པ་གནང་བ་རེད་ཟེར།
  bde bar gshegs pa'i sku brnyan du ma dang /_gser gyi rgyal ba'i bka' 'gyur ro cog bzhengs pa/_de dang dus mtshungs pa'i thog la khong gis yin na/_bde bar gshegs pa'i sku brnyan du ma/_bde bar gshegs pa de ni sangs rgyas kyi sku brnyan du ma dang de ni/_gser gyi rgyal ba'i bka' 'gyur/_gser las bzhengs pa'i de ni gser bris ma'i de ni bka' 'gyur de 'dras mang po/_bzhengs pa gnang ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་དང་དེ་ནི་བསམ་ཡས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་གནས་ཆེན་ཁྱད་འཕགས་རྣམས་ལ་མཆོད་འབུལ་མཛད་པ་སོགས། ད་དེ་བཞིན་གྱི་དཔེར་ན་ར་ས་འཕྲུལ་གྱི་ལྷ་ཁང་དེ་ནི་ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། ད་ག་ནང་ལྟར་བསམ་ཡས་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ལ་ཡིན་ན། མཆོད་པའི་གནས་ཆེན་ཁྱད་འཕགས། མཆོད་པའི་གནས་ཆེན་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་དེ་ནི་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས།
  ra sa 'phrul snang dang de ni bsam yas kyis mtshon pa'i gnas chen khyad 'phags rnams la mchod 'bul mdzad pa sogs/_da de bzhin gyi dper na ra sa 'phrul gyi lha khang de ni lha sa'i gtsug lag khang dang /_da ga nang ltar bsam yas mi 'gyur lhun gyis grub pa la sogs pa de tsho la yin na/_mchod pa'i gnas chen khyad 'phags/_mchod pa'i gnas chen khyad par 'phags pa rnams la de ni gang zer dgos red pas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མཆོད་འབུལ་གནང་ཡས་དང་། གནང་པ་སོགས་པ་དེ་ནི་དེ་འདྲས་མཛད་པ་ཡིན་ན། བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དེ་འདྲས་བཙུགས་ནས། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་བླ་ན་མེད་པ་བསྒྲུབས་པའི་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པོ། དབྱར་མཚོ་ལྟར་གྱུར་པའི་དུས། དགེ་བའི་འབྲས་བུ། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན།
  mchod 'bul gnang yas dang /_gnang pa sogs pa de ni de 'dras mdzad pa yin na/_bsam gyis mi khyab pa de 'dras btsugs nas/_thar pa dang thams cad mkhyen pa'i lam bla na med pa bsgrubs pa'i tshogs gnyis kyi chu gter chen po/_dbyar mtsho ltar gyur pa'i dus/_dge ba'i 'bras bu/_da de 'dras kyi dper na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་བླ་ན་མེད་པ་བསྒྲུབས་པའི་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པོ། ཚོགས་གཉིས་ནི་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་དེ་ནི་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པོ་དེ། ཆུ་གཏེར་ཆེན་པོ་ཟེར་ན་དེ་ནི་རྒྱ་མཚོ་རེད་པཱ།
  thar pa dang thams cad mkhyen pa'i lam bla na med pa bsgrubs pa'i tshogs gnyis kyi chu gter chen po/_tshogs gnyis ni bsod nams dang ye shes kyi tshogs gnyis kyi de ni chu gter chen po de/_chu gter chen po zer na de ni rgya mtsho red pA/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱ་མཚོ་དེ་ནི་དབྱར་གྱི་རྒྱ་མཚོ་རྒྱས་པ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐོག་ནས། དེ་ནི་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒྲུབས་པ་གནང་བའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས། དེ་ནི་རྒྱུ་དགེ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྲས་བུ་དགེ་བ་དང་། རྒྱུ་མི་དགེ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྲས་བུ་མི་དགེ་བ་བསྒྲུབས་པ་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་ཡིན་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ།
  rgya mtsho de ni dbyar gyi rgya mtsho rgyas pa nang ltar gyi thog nas de ni de 'dras kyi thog nas/_de ni rgya chen po bsgrubs pa gnang ba'i mthu la brten nas/_de ni rgyu dge ba la brten nas 'bras bu dge ba dang /_rgyu mi dge ba la brten nas 'bras bu mi dge ba bsgrubs pa zer yas de 'dras yin 'gro dus tsam pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་དཀར་ནག་གི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཆུད་མི་འཛའ་བ། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྦད་དེ་དཀར་ནག་གི་འབྲས་བུ་དེ། དགེ་དང་མི་དགེ་དེ་ནི་དཀར་ནག་གི་འབྲས་བུ་ཆུད་མི་འཛའ་བ། ཆོས་ཐམས་ཅད་གཟུགས་ཅན་པ་བཞིན་ཏུ། རྗེན་པར་འཆར་བའི་ཚད་མའི་སྲང་ལ་གཞལ་བས། ཟེར།
  de ni dkar nag gi las kyi 'bras bu chud mi 'dza' ba/_da de 'dras kyi rbad de dkar nag gi 'bras bu de/_dge dang mi dge de ni dkar nag gi 'bras bu chud mi 'dza' ba/_chos thams cad gzugs can pa bzhin tu/_rjen par 'char ba'i tshad ma'i srang la gzhal bas/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་དེ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་དེ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཟུགས་ལས་གྲུབ་པ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས། ད་རྦད་དེ་ཁོ་དངོས་སུ་ཡོའོ་མ་རེད་དའི། གཟུགས་ལས་གྲུབ་པ་ནང་ལྟར་གྱི་ད་ཨེ་ནི་ཚད་མའི་སྲང་ལ་དེ་ནི། སྲང་ལ་བཏབ་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་ག་གི་མཐོ་བ་འདུག ག་གི་དམའ་བ་འདུག་དེ་འདྲས་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་སྲང་ལ་གཞལ་བའི་དེ་ནི་ནག་པོའི་འབྲས་བུའི་ཆ་ཙམ་མ་གཏོགས་དུ་ཡང་གྱུར་དུས་ཙམ་པ།དེ་ནི་དཀར་པོ་དཀར་པོ་དགེ་བའི་ལས་དགེ་བའི་ལས་ཁོ་ན་མ་གཏོགས། ནག་པོའི་འབྲས་བུ་ཆ་ཙམ་ཡང་མ་གྱུར་པས་ཟེར།
  de ni de de 'dras kyi dper na/_dkar nag gnyis kyi de ni chos thams cad gzugs las grub pa nang ltar gyi thog nas/_da rbad de kho dngos su yo'o ma red da'i/_gzugs las grub pa nang ltar gyi da e ni tshad ma'i srang la de ni/_srang la btab dus tsam pa/_de ni ga gi mtho ba 'dug_ga gi dma' ba 'dug de 'dras nang ltar gyi thog nas de ni srang la gzhal ba'i de ni nag po'i 'bras bu'i cha tsam ma gtogs du yang gyur dus tsam pa/de ni dkar po dkar po dge ba'i las dge ba'i las kho na ma gtogs/_nag po'i 'bras bu cha tsam yang ma gyur pas zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྟག་ཏུ་དགེ་ཞིང་ལེགས་པ་ཆུ་ཟླའི་འོད་དཀར་གྲངས་མེད་པ་སྤྲོས་པས་མངོན་པར་མཐོ་བ་ལྷ་མིའི་གོ་འཕང་དང་། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་ནི་རྟག་ཏུ་དགེ་བའི་ལས། དེ་ནི་དགེ་ཞིང་ལེགས་པ་དེ་ནི་དགེ་ལེགས་ཀྱི་ཆུ་ཟླའི་འོད་དཀར། ཆུ་ཟླ་ཟེར་ན་ཟླ་བ་རེད་པ། ཆུ་ཟླའི་འོད་དཀར་གྲངས་མེད་པ་སྤྲོས་པས། མངོན་པར་མཐོ་བ་ལྷ་མིའི་གོ་འཕང་དང་ངེས་པར་ལེགས་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕངས་མངོན་དུ་བྱ་བའི་ལོ་ཏོག་གི་གང་བུ།
  rtag tu dge zhing legs pa chu zla'i 'od dkar grangs med pa spros pas mngon par mtho ba lha mi'i go 'phang dang /_da de 'dras kyi de ni rtag tu dge ba'i las/_de ni dge zhing legs pa de ni dge legs kyi chu zla'i 'od dkar/_chu zla zer na zla ba red pa/_chu zla'i 'od dkar grangs med pa spros pas/_mngon par mtho ba lha mi'i go 'phang dang nges par legs pa thams cad mkhyen pa'i go 'phangs mngon du bya ba'i lo tog gi gang bu/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་བྱེད་དུས་ཙམ་པ། བོད་ཡོངས་ལ་ཆ་བཞག་ནའི་གང་འདྲས་རེད། ཟེར་ན། མངོན་པར་མཐོ་བ་ལྷ་མིའི་གོ་འཕང་དང་། ངེས་པར་ལེགས་པ་དེ་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ལ་དེ་ནི་མངོན་དུ་འགྱུར་བའི་དེ་ནི་མེ་ཏོག་གི་གང་བུ་དེ་ནི་ཡོངས་སུ། སྨིན་པའི། དེ་ནི་ཡངས་པའི་ནོར་འཛིན་གྱི་བུ་མོ་དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན།
  da de 'dras byed dus tsam pa/_bod yongs la cha bzhag na'i gang 'dras red/_zer na/_mngon par mtho ba lha mi'i go 'phang dang /_nges par legs pa de ni thams cad mkhyen pa'i go 'phang la de ni mngon du 'gyur ba'i de ni me tog gi gang bu de ni yongs su/_smin pa'i/_de ni yangs pa'i nor 'dzin gyi bu mo de ni de 'dras kyi dper na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྨིན་པའི་རྐྱེན་པས། ད་བོད་ཁམས་ཟེར་ནའི་རེད། ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ཆ་བཞག་ན་རྦད་དེ་ཡངས་པའི་ནོར་འཛིན་གྱི་བུ་མོ། ཟེར་ན། དེ་ནི་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་དེ་ནི་མངལ་ཁུར་གྱིས་ལྕི་བ་མཛད་པ། ད་དགེ་བའི་མངལ་ཁུར་གྱིས་ལྕི་བ་མཛད་ཅེས། ཏའི་སུ་ཏུའི་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ལུགས་ཟུང་གི་མཛད་པ་རླབས་པོ་ཆེ། བསྟན་འགྲོའི་དོན་མཛད་པའི་སྡོམ་ཚིག་སྙན་ངག་གི་ཚིག་སྦྱོར་གྱིས་སྤྲོས་པ་དང་བཅས། ལྡན་པ་གསུངས།
  smin pa'i rkyen pas/_da bod khams zer na'i red/_khyon yongs su cha bzhag na rbad de yangs pa'i nor 'dzin gyi bu mo/_zer na/_de ni sa gzhi thams cad de ni mngal khur gyis lci ba mdzad pa/_da dge ba'i mngal khur gyis lci ba mdzad ces/_ta'i su tu'i byang chub rgyal mtshan gyis lugs zung gi mdzad pa rlabs po che/_bstan 'gro'i don mdzad pa'i sdom tshig snyan ngag gi tshig sbyor gyis spros pa dang bcas/_ldan pa gsungs/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་རྦད་དེ་ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ད་ཁོ་རྦད་དེ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ལ་མཛད་རྗེས་ཆེན་པོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ཙང་། དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་ལྔ་བ་ཆེན་པོས་ཡིན་ན་དེ་ཚོ་ལ་ཆ་བཞག་ན།
  da de rbad de ta'i si tu byang chub rgyal mtshan gyi da kho rbad de bod kyi lo rgyus thog la mdzad rjes chen po bsam gyis mi khyab pa yod pa yin tsang /_de 'dras yin dus tsam pa/_de ni lnga ba chen pos yin na de tsho la cha bzhag na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་རྦད་དེ་སྙན་ངག་གི་རྒྱན་དང་། འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཡིན་ན་དེ་ནི། རྣམ་པ་དེ་གསུངས་པ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  de ni rbad de snyan ngag gi rgyan dang /_'brel ba'i thog nas yin na de ni/_rnam pa de gsungs pa de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ལྟར་ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་དགུ་་་་ཉི་ཤུ་པ་ཆུ་ཁྱི་སྤྱི་ལོ་༡༣༢༢ལོར་་ཕག་གྲུའི་ཁྲི་དཔོན་མཛད་པ་དང་། དགུང་ལོ་ཞེ་བདུན་པ་ས་གླང་༡༣༤༩ལོར་མོན་མཁར་དང་ས་སྐྱ་པའི་དབུས་གཙང་གི་ཁྲི་དམག་མཐའ་དག་ཚར་བཅད་དེ་བོད་ཡོངས་ལ་དབང་བསྒྱུར་མགོ་ཚུགས། བོད་ཡོངས་ལ་དབང་བསྒྱུར་མགོ་ཚུགས་ཟེར།
  de ltar ta'i si tu byang chub rgyal mtshan gyis dgung lo nyi shu rtsa dgu nyi shu pa chu khyi spyi lo 1322lor phag gru'i khri dpon mdzad pa dang /_dgung lo zhe bdun pa sa glang 1349lor mon mkhar dang sa skya pa'i dbus gtsang gi khri dmag mtha' dag tshar bcad de bod yongs la dbang bsgyur mgo tshugs/_bod yongs la dbang bsgyur mgo tshugs zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་ཡིན་ན། དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་པ་ལ་དེ་ནི་ཕག་གྲུའི་ཕག་གྲུ་ཁྲི་དཔོན་མཛད་པ་དང་། ཁྲི་དཔོན་ཟེར་ཡས་དེ་ཐོག་མ་ཡིན་ན། ཕག་གྲུ་ཟེར་མཁན་ཁོ་རང་རང་བོད་ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་གྱི་དེ་ནི་ཕག་གྲུ་ཁྲི་དཔོན་གཅིག་རེད་པ། དེ་ནི་དེ་ནས་མཛད་པ་དང་། དེ་འདྲས་གཅིག་ལ་དེ་ནི་དགུང་ལོ་ཞེ་བདུན་པ་ས་གླང་ལོ་ལ་དེ་ནི། མོན་མཁར་མདའ་ལ་དེ་ནི་ས་སྐྱ་པའི་དབུས་གཙང་གི་ཁྲི་དམག་མཐའ་དག དེ་ནི་ས་སྐྱ་པའི་དབུང་གཙང་གི་ཁྲི་དམག་མཐའ་དག་ཚར་བཅད་དེ་བོད་ཡོངས་ལ། དབང་སྒྱུར་བ། ད་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ། 
  da de 'dras kyi ta'i si tu byang chub rgyal mtshan yin na/_dgung lo nyi shu pa la de ni phag gru'i phag gru khri dpon mdzad pa dang /_khri dpon zer yas de thog ma yin na/_phag gru zer mkhan kho rang rang bod khri skor bcu gsum gyi de ni phag gru khri dpon gcig red pa/_de ni de nas mdzad pa dang /_de 'dras gcig la de ni dgung lo zhe bdun pa sa glang lo la de ni/_mon mkhar mda' la de ni sa skya pa'i dbus gtsang gi khri dmag mtha' dag_de ni sa skya pa'i dbung gtsang gi khri dmag mtha' dag tshar bcad de bod yongs la/_dbang sgyur ba/_da de nas bzung ste/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་རྦད་དེ་ཕག་གྲུས་ཡིན་ན་བོད་ཡོངས་ལ་དབང་བསྒྱུར་ན་ཡིན་ན་མགོ་ཚུགས་པ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  de ni rbad de phag grus yin na bod yongs la dbang bsgyur na yin na mgo tshugs pa de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ནི་དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་རིང་ལ་ད་རྦད་དེ་འབད་བརྩོན་གནང་བ་ལ་བརྟེན་ནས། དེ་ནི་བོད་ཡོངས་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  da de ni dgung lo nyi shu rtsa bdun ring la da rbad de 'bad brtson gnang ba la brten nas/_de ni bod yongs la dbang bsgyur thub pa de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དགུང་ལོ་ང་གཉིས་པ་ཤིང་རྟ་སྤྱི་ལོ་༡༣༥༤་ལོར་ས་སྐྱའི་སྟོབས་ཤུགས་ལྷག་འཕྲོ་རྩ་མེད་བཏང་བ་དང་། དཔོན་ཆེན་རྒྱལ་བ་བཟང་པོ་བཙོན་ནས་བཏོན་ཏེ་བོད་ཡོངས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་ཟེར།
  dgung lo nga gnyis pa shing rta spyi lo 1a3a5a4a lor sa skya'i stobs shugs lhag 'phro rtsa med btang ba dang /_dpon chen rgyal ba bzang po btson nas bton te bod yongs la dbang bsgyur ba zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གཉིས་པ་སྤྱི་ལོ་༡༣༥༤ལོར་དེ་ནི་ས་སྐྱའི་སྟོབས་ཤུགས་ལྷག་འཕྲོ་དེ་གྱད་དེ་ཡིན་ནའི་ས་སྐྱ་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི་སྟོབས་ཤུགས་ལྷག་འཕྲོ་དེ་གྱད་དེ་དཔེར་ན། རྩ་མེད་བཏང་བ་དང་ད་ག་ནང་ལྟར་དཔོན་ཆེན་རྒྱལ་བ་བཟང་པོ་ཟེར་མཁན་དེ། ད་མིའི་ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་དང་ཁོང་ཚོ་མིའི་ཉེ་ཕྱོགས་ལ་གྱུར་པ་ཡིན་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་བར་སྐབས་དེ་ནི་ས་སྐྱའི་དེ་ནི་གཅིག་གི་ནང་ཁུལ་ཐོག་ལ་ཁོང་རང་ཡིན་ན་བཙོན་ལ་བཅུག་པ་སོགས་དེ་ཚོ་ཡིན་ནའི་བཙོན་ནས་བཏོན་ནས་དེ་ནི་བོད་ཡོངས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་དེ་འདྲས་ཡིན་ཟེར།
  da de dgung lo lnga bcu nga gnyis pa spyi lo 1354lor de ni sa skya'i stobs shugs lhag 'phro de gyad de yin na'i sa skya rang la cha bzhag na de ni stobs shugs lhag 'phro de gyad de dper na/_rtsa med btang ba dang da ga nang ltar dpon chen rgyal ba bzang po zer mkhan de/_da mi'i ta'i si tu byang chub rgyal mtshan dang khong tsho mi'i nye phyogs la gyur pa yin 'gro dus tsam pa de ni bar skabs de ni sa skya'i de ni gcig gi nang khul thog la khong rang yin na btson la bcug pa sogs de tsho yin na'i btson nas bton nas de ni bod yongs la dbang bsgyur ba de 'dras yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དབང་བསྒྱུར་ནས་སྐུ་མ་གཤེགས་པར་ལོ་བཅུ་སྲིད་དབང་བསྐྱངས་མཐར་དགུང་ལོ། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། ད་ས་སྐྱའི་སྟོབས་ཤུགས་ལྷག་མ་དེ་མེད་པར་བཟོས་ད་ག་ནང་ལྟར་དེ་ནི། བོད་ཡོངས་ལ་སྲིད་དབང་བསྐྱངས་ནས་དགུང་ལོ། བཅུ་མ་གཤེགས་པར་དགུང་ལོ་བཅུའི་བར་ལ་དེ་ནི། སྲིད་དབང་བསྐྱངས་པ་ཡིན་ཟེར།
  dbang bsgyur nas sku ma gshegs par lo bcu srid dbang bskyangs mthar dgung lo/_da de 'dras kyi dper na/_da sa skya'i stobs shugs lhag ma de med par bzos da ga nang ltar de ni/_bod yongs la srid dbang bskyangs nas dgung lo/_bcu ma gshegs par dgung lo bcu'i bar la de ni/_srid dbang bskyangs pa yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤྱི་ལོ་༡༣༦༤་ལོར་རང་ཉིད་སྲིད་ཁྲི་ལས་བཤོལ་ཚབ་འཇམ་དབྱངས་གུ་ཤྲཱི་རྒྱལ་མཚན་བསྐོས་ནས་རིང་པོར་མ་སོང་བར་སྐུ་གཤེགས། ད་དེ་ནས་རྦད་དེ་༡༣༦༤ལོ་ལ་རང་ཉིད་དེ་ནི་ཕག་གྲུའི་གསེར་ཁྲི་ལས་བཤོལ་ནས། དེའི་ཚབ་ལ་གང་ཟེར། འཇམ་དབྱངས་གུ་ཤྲཱི་ཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚན་ཡིན་ན། བསྐོས་ནས་རིང་པོར་མ་ཐོགས་བར་དེ་ནི་ཁོང་ཡིན་ན་སྐུ་གཤེགས་པ་རེད་ཟེར།
  dgung lo drug cu re gsum pa rab byung drug pa'i shing 'brug spyi lo 1364lor rang nyid srid khri las bshol tshab 'jam dbyangs gu shrI rgyal mtshan bskos nas ring por ma song bar sku gshegs/_da de nas rbad de 1364lo la rang nyid de ni phag gru'i gser khri las bshol nas/_de'i tshab la gang zer/_'jam dbyangs gu shrI shAky rgyal mtshan yin na/_bskos nas ring por ma thogs bar de ni khong yin na sku gshegs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གཤེགས་པའི་རྗེས་ལ་དེ་ནི་ཕག་གྲུའི་དེ་ནི་སྡེ་སྲིད་འཇམ་དབྱངས་གུ་ཤྲཱི་ཆེན་པོ་ཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚན་ནི་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན།
  ta'i si tu byang chub rgyal mtshan gshegs pa'i rjes la de ni phag gru'i de ni sde srid 'jam dbyangs gu shrI chen po shAky rgyal mtshan ni gang 'dras red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འདི་ཡིན་ན་དེ་ནི་ཕག་གྲུའི་དཔོན་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་རྒྱལ་མཚན་ནི། དཔོན་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་ཁབ་ཏུ་བླངས་པས། དེ་ནི་ཇོ་མོ་ཉི་རུ་མ་དང་། མ་ཉ་མ་གཉིས་ཡོད་པ་ལ། སྔ་མ་ལ་ཉི་རུ་མ་ལ་གུ་ཤྲཱི་ཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚན་ཉིད་དང་། བདག་པོ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་པ་གཉིས་འཁྲུངས་ཟེར།
  'di yin na de ni phag gru'i dpon bsod nams bzang po rgyal mtshan ni/_dpon bsod nams bzang po khab tu blangs pas/_de ni jo mo nyi ru ma dang /_ma nya ma gnyis yod pa la/_snga ma la nyi ru ma la gu shrI shAky rgyal mtshan nyid dang /_bdag po shAky rin chen pa gnyis 'khrungs zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། དཔོན་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་དེ་ནི་རྦད་དེ་ཁབ་ལ་ཡིན་ན་ཇོ་མོ་ཉི་རུ་མ་དང་མ་ཉ་མ་གཉིས་བཞེས་པའི་དེ་ནི་སྔ་མ་དེ་ནི་སྔ་མ་ཉི་རུ་མ་ལ་དེ་ནི། གུ་ཤྲཱི་ཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚན་འཁྲུངས་པ་རེད། ཟེར།
  de 'dras kyi dper na/_dpon bsod nams bzang po de ni rbad de khab la yin na jo mo nyi ru ma dang ma nya ma gnyis bzhes pa'i de ni snga ma de ni snga ma nyi ru ma la de ni/_gu shrI shAky rgyal mtshan 'khrungs pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བདག་པོ་ཤཱཀྱ་ཉིད་དང་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་པ་གཉིས་འཁྲུངས་པ་རེད་ཟེར། ཕྱི་མ་མང་ཉ་མ་ལ་དཔོན་རིན་རྡོར་འཁྲུངས་པ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚན་པ་ནི་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤྱི་ལོ། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤྱི་ལོ་༡༣༤༠ལོར་་འཁྲུངས་པ་རེད་ཟེར།
  bdag po shAky nyid dang shAky rin chen pa gnyis 'khrungs pa red zer/_phyi ma mang nya ma la dpon rin rdor 'khrungs pa las 'jam dbyangs shAky rgyal mtshan pa ni rab byung drug pa'i lcags 'brug spyi lo/_rab byung drug pa'i lcags 'brug spyi lo 1340lor 'khrungs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁོང་གིས་དེ་ནི། ཁོང་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་རྗེས་ལ་དེ་ནི་གང་ཟེར། ཁོང་གི་བླ་མ་ཀླུ་ལུང་པ་གྲགས་པ་ལ་ཀློག་ཡིག་བསླབས། ཚེས་བཞི་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དྲུང་དུ་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་མནོས་ཟེར་ན། ཁོང་གི་སྐུ་འཁྲུངས་བའི་རྗེས་ལ་གང་ཟེར་ན་བླ་མ་ཀླུ་ལུང་པ་ལས་དེ་ནི་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལ་དེ་ནི་ཀློག་དང་ཡི་གེ་ལ་སོགས་པ་དེ་གས་དེ་བསླབས། ཚེས་བཞི་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་ན་ད། ཚེས་བཞི་ཟེར་མཁན་དེ་ནི་དེ་ནི་ཕག་གྲུའི་ཕྱོགས་དེ་གྱད་དེ་ནི་ཚེས་དང་ཚེས་དྲུག་ཟེར་ཡས་ལ་སོགས་པ། དེ་འདྲས་ཡོད་པ་ཡིན་ཙང་དེ་ཚོ་ནི། དཔེར་ན་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་དུས་ཚོད་དེ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན།དེ་ནི་ཚེས་བཞི་ཚེས་ལྔ་ཟེར་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་རེད།
  khong gis de ni/_khong sku 'khrungs pa'i rjes la de ni gang zer/_khong gi bla ma klu lung pa grags pa la klog yig bslabs/_tshes bzhi grags pa rgyal mtshan gyi drung du dge bsnyen gyi sdom pa mnos zer na/_khong gi sku 'khrungs ba'i rjes la gang zer na bla ma klu lung pa las de ni grags pa rgyal mtshan la de ni klog dang yi ge la sogs pa de gas de bslabs/_tshes bzhi grags pa rgyal mtshan zer na da/_tshes bzhi zer mkhan de ni de ni phag gru'i phyogs de gyad de ni tshes dang tshes drug zer yas la sogs pa/_de 'dras yod pa yin tsang de tsho ni/_dper na sku 'khrungs pa'i dus tshod de la cha bzhag pa yin na/de ni tshes bzhi tshes lnga zer ba la sogs pa de 'dras red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་ཚེས་བཞི་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དྲུང་དུ་དགེ་བསྙེན་གྱི་་སྡོམ་མནོས་ཟེར། དེ་ནི་ད་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་གོང་ལ་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་མནོས་ཟེར། མཚན་གྲགས་པ་བཟང་པོར་བཏགས་ཟེར། དགེ་བསྙེན་གྱི་མཚན་དེ་ལ་ཡིན་ན་དེ་ནི་གྲགས་པ་བཟང་པོ་ཡིན་ན་བཏགས་ཟེར།
  byas tsang tshes bzhi grags pa rgyal mtshan gyi drung du dge bsnyen gyi sdom mnos zer/_de ni da rab tu byung ba'i gong la dge bsnyen gyi sdom pa mnos zer/_mtshan grags pa bzang por btags zer/_dge bsnyen gyi mtshan de la yin na de ni grags pa bzang po yin na btags zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེའི་མཇུག་ལ་མཁན་པོ་བསོད་དབང་དང་།སློབ་དཔོན་གཞོན་བརྩོན་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་ཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚན་དུ་གསོལ་ཟེར། དེའི་མཇུག་ལ་དང་པོ་མཁན་པོ་བསོད་དབང་དང་སློབ་དཔོན་གཞོན་བརྩོན་ལ་གཅིག་གི་ད་མཁན་སློབ་གཉིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སྐབས་ལ་མཁན་སློབ་གཉིས་དགོས་དུས་ཙམ་པ། མཁན་པོ་དེ་བསོད་དབང་དང་སློབ་དཔོན་དེ་གཞོན་བརྩོན་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན། ཁོང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གནང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་ལ་དེ་ནི་ཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚན་དུ་གསོལ་བ་རེད་ཟེར།
  da de'i mjug la mkhan po bsod dbang dang /slob dpon gzhon brtson la rab tu byung ba'i mtshan shAky rgyal mtshan du gsol zer/_de'i mjug la dang po mkhan po bsod dbang dang slob dpon gzhon brtson la gcig gi da mkhan slob gnyis dgos kyi yod dus tsam pa de ni rab tu byung ba'i skabs la mkhan slob gnyis dgos dus tsam pa/_mkhan po de bsod dbang dang slob dpon de gzhon brtson la rab tu byung ba'i mtshan/_khong rab tu byung ba gnang /_rab tu byung ba'i mtshan la de ni shAky rgyal mtshan du gsol ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ག་སྣང་ལྟར་དེ་ནི་གདན་ས་ཐེལ་ལ་ཡིན་ན་ཐེལ་གྱི་གདན་སར་བརྟག་གཉིས་དང་། རྩེད་ཐང་དུ་བཀའ་པོ་ཏི་བཞི་ལ་འཆད་པ་མཛད་པའི་མཁས་པའི་གྲགས་པ་ཐོབ། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གནང་བའི་རྗེས་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེ་ནི་ཐེལ་གྱི་གདན་སར་བརྟག་གཉིས་དང་། རྩེད་ཐང་དུ་བཀའ་པོ་ཏི་བཞི་ལ་འཆད་ཉན་མཛད་པའི་མཁས་པའི་གྲགས་པ་ཐོབ་ཟེར།
  da ga snang ltar de ni gdan sa thel la yin na thel gyi gdan sar brtag gnyis dang /_rtsed thang du bka' po ti bzhi la 'chad pa mdzad pa'i mkhas pa'i grags pa thob/_da de 'dras kyi dper na rab tu byung ba gnang ba'i rjes la cha bzhag na/_de ni thel gyi gdan sar brtag gnyis dang /_rtsed thang du bka' po ti bzhi la 'chad nyan mdzad pa'i mkhas pa'i grags pa thob zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐབས་དེ་དུས་ཁོང་རྦད་དེ་ཕག་གྲུའི་དཔོན་གནས་ཆེན་པོ་གཅིག་ཡིན་ནའི་ད་དེ་ཚོ་མིའི་སློབ་གཉེར་མཐར་ཕྱིན་པ་གནང་བའི་མཇུག་ལ་དེ་ནི་བཤད་པ་གནང་དུས་ཙམ་པ་ནི་མཁས་པའི་གྲགས་པ་ཡིན་ནའི་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་རེད་ཟེར།
  skabs de dus khong rbad de phag gru'i dpon gnas chen po gcig yin na'i da de tsho mi'i slob gnyer mthar phyin pa gnang ba'i mjug la de ni bshad pa gnang dus tsam pa ni mkhas pa'i grags pa yin na'i chen po thob pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རྒྱུད་བཤད་དབང་ལུང་མན་ངག་གསན། མང་དུ་གསན་པ་ཟེར་ན། བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེ་བྱས་ན་ད་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་ནང་གི་མཁས་པ་རྣམ་གསུམ་ནང་གི་གྲས་གཅིག་རེད་པ། བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ལ་དེ་ནི་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རྒྱུད། རྒྱུད་བཤད་དབང་ལུང་མན་ངག་མང་དུ་གསན་པས། གསན་པས། གསན་པ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ད། བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེ་ཡིས་ཡིན་ནའི་དེ་ནི། གང་འདྲས་གཅིག་གསུངས་བ་རེད་ཟེར་ན།
  bu ston rin po che'i drung du rdo rje theg pa'i rgyud bshad dbang lung man ngag gsan/_mang du gsan pa zer na/_bu ston rin po che byas na da bod kyi mkhas pa nang gi mkhas pa rnam gsum nang gi gras gcig red pa/_bu ston rin po che'i mdun la de ni rdo rje theg pa'i rgyud/_rgyud bshad dbang lung man ngag mang du gsan pas/_gsan pas/_gsan pa yin dus tsam pa da/_bu ston rin po che yis yin na'i de ni/_gang 'dras gcig gsungs ba red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མགོན་པོ་གདོང་གི་རི་མན་གྱི། མགོན་པོ་གདོང་གི་རི་ཟེར་མཁན་དེ་ནི་ད་ལྟ་དེ་ཞྭ་ལུའི་དེ་ནི་དེ་ལ་རི་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་འདྲས་རེད། དེ་ནི་ད་མ་རེད། ད་དེ་གང་ཟེར་ཡར་ཀླུང་ལ་དེ་ནི། མགོན་པོ་གདོང་གི་རི་ཟེར་ཡས་གཅིག་དེ་མན་གྱི་དེ་ཡར་ཀླུང་གི་ཞིང་ཁ་རེ་རེ་ཁར་དཀྱིལ་འཁོར་རིགས་མི་འདྲ་བ་རེ་བཞེངས་ཀྱང་ཁེབ་པར་ཡོད་ཅེས་བུ་སྟོན་ཆོས་རྗེས་ཞལ་ཕོ་མཛད་གསུངས།
  mgon po gdong gi ri man gyi/_mgon po gdong gi ri zer mkhan de ni da lta de zhwa lu'i de ni de la ri gcig yod pa de 'dras red/_de ni da ma red/_da de gang zer yar klung la de ni/_mgon po gdong gi ri zer yas gcig de man gyi de yar klung gi zhing kha re re khar dkyil 'khor rigs mi 'dra ba re bzhengs kyang kheb par yod ces bu ston chos rjes zhal pho mdzad gsungs/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་སྐབས་དེ་དུས་དཔེར་ན་དེ་འདྲས་དཔེར་ན་བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེའི་དབང་ལུང་རྒྱུད་བཤད་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་གསུངས་པ་གནང་བ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། མགོན་པོ་གདོང་གི་རི་མན་ཆད་ཀྱི་ཐོག་ལ་དེ་ནི་ཞིང་ཁ་རེ་རེའི་ཁ་ལ་ཡར་ཀླུང་གི་ཞིང་ཁ་རེ་རེའི་ཁ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རིགས་མི་འདྲ་བ་རེ་རེ་བཞེངས་ཀྱང་ཁེབ་ཡོད་ཅེས། བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེས་ཞལ་ཕོ་དེ་འདྲ་གསུངས་པ་རེད་ཟེར། ཞལ་ཆོབ་དེ་འདྲས་གནང་བ་རེད་ཟེར།
  da skabs de dus dper na de 'dras dper na bu ston rin po che'i dbang lung rgyud bshad la sogs pa mang po gsungs pa gnang ba yin dus tsam pa/_mgon po gdong gi ri man chad kyi thog la de ni zhing kha re re'i kha la yar klung gi zhing kha re re'i kha la dkyil 'khor gyi rigs mi 'dra ba re re bzhengs kyang kheb yod ces/_bu ston rin po ches zhal pho de 'dra gsungs pa red zer/_zhal chob de 'dras gnang ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དགུང་ལོ་བཅུ་བཞི་པ་ཆུ་སྦྲུལ་ལོར་རྩེད་ཐང་གི་གདན་ས་མཛད། དགུང་ལོ་བཅུ་བཞི་ལ་ཆུ་སྦྲུལ་ལོར་རྩེད་ཐང་གི་གདན་ས་མཛད། རྩེད་ཐང་གི་གདན་ས་ཟེར་ན་ད་རྩེད་ཐང་གི་ཁྲི་པ་མཛད། དགུང་ལོ་བཅུ་དགུ་པར་ཆོས་རྗེ་བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་པའི་དྲུང་དུ་བསྙེན་པར་རྫོགས་ཏེ། ལྷ་སར་ཆོས་འཁོར་དང་། ད་དགུང་ལོ་བཅུ་དགུ་པར་ཆོས་རྗེ་བླ་མ་དམ་པ་ཟེར་ན། དེ་ནི་ས་སྐྱའི་བླ་མ་སྐད་གྲགས་ཆེ་བ་གཅིག་རེད། དེའི་མདུན་ནས་ཡིན་ན་ཆོས་རྗེ་བླ་མ་དམ་པར་བསྙེན་པར་རྫོགས་ཏེ། ལྷ་སར་ཆོས་འཁོར་དང་རྩེད་ཐང་གི་ཚོགས་པ་དགུང་ལོ། བསྙེན་པར་རྫོགས་པ་ཟེར་བ་དེ་ཡང་ཐོག་མར་དེ་ནི་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་བཞེས་ནས་དེ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མཐའ་མ་དེ་ནི།
  dgung lo bcu bzhi pa chu sbrul lor rtsed thang gi gdan sa mdzad/_dgung lo bcu bzhi la chu sbrul lor rtsed thang gi gdan sa mdzad/_rtsed thang gi gdan sa zer na da rtsed thang gi khri pa mdzad/_dgung lo bcu dgu par chos rje bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan pa'i drung du bsnyen par rdzogs te/_lha sar chos 'khor dang /_da dgung lo bcu dgu par chos rje bla ma dam pa zer na/_de ni sa skya'i bla ma skad grags che ba gcig red/_de'i mdun nas yin na chos rje bla ma dam par bsnyen par rdzogs te/_lha sar chos 'khor dang rtsed thang gi tshogs pa dgung lo/_bsnyen par rdzogs pa zer ba de yang thog mar de ni dge bsnyen gyi sdom pa bzhes nas de ni rab tu byung ba mtha' ma de ni/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་པའི་དྲུང་ནས། བླ་མ་བསོད་ནམས་དམ་པའི་དྲུང་ནས་དེ་ནི། བསྙེན་པར་རྫོགས་པའི་དེ་ནི་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་བཞེས་བྱས་དེ་ནི། དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  bsod nams rgyal mtshan pa'i drung nas/_bla ma bsod nams dam pa'i drung nas de ni/_bsnyen par rdzogs pa'i de ni dge slong gi sdom pa bzhes byas de ni/_de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་ལྷ་སར་ཆོས་འཁོར་དང་། རྩེད་ཐང་གི་ཚོགས་པ་དགུང་ལོ་ཉེར་བདུན་བར་ལོ་བཅུ་གསུམ་བར་སྐྱོང་བར་གནང་ཟེར། ལྷ་སར་ཆོས་འཁོར་དང་རྩེད་ཐང་གི་ཚོགས་པར་དེ་ནི་དགུང་ལོ་ཉེར་བདུན་བར། ལོ་བཅུ་གསུམ་བར་སྐྱོང་བར་མཛད་ཟེར།
  de nas lha sar chos 'khor dang /_rtsed thang gi tshogs pa dgung lo nyer bdun bar lo bcu gsum bar skyong bar gnang zer/_lha sar chos 'khor dang rtsed thang gi tshogs par de ni dgung lo nyer bdun bar/_lo bcu gsum bar skyong bar mdzad zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྷ་སར་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་དེ་ནས་མི་རིང་བར་དགུང་ལོ་ཉེར་དྲུག་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་སྤྱི་ལོ་༡༣༦༦ལོར། ཕོ་བྲང་སྣེའུ་གདོང་རྩེའི་ཁྲི་སྟེ་ཕག་གྲུ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ལ། ཁྲི་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་ཏེ་ཟེར།
  lha sar chos 'khor bskor ba de nas mi ring bar dgung lo nyer drug rab byung drug pa'i shing sbrul spyi lo 1366lor/_pho brang sne'u gdong rtse'i khri ste phag gru sde srid kyi khri la/_khri thog tu phebs te zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ནས་ཡིན་ན་དགུང་ལོ་ཉེར་བདུན་པའི་ཐོག་ལ་དེ་ནི་ཕོ་བྲང་སྣེའུ་རྩེའི་ཁྲི་ཐོག་དེ་ནི་ཕག་གྲུའི་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་དེ་ནི་ཁྲི་ལ་ཕེབས་ནས། སྲིད་དབང་བཟུང་བ་ལོ་དགུ་པ་ཆུ་བྱི་༡༣༧༢ལོར་ཧོར་གོང་མ་ད་ཧོར་བྱས་ན་ད་དེ་མིང་གོང་མ་རེད་པཱ། གོང་མ་ཐའི་ཙུའུ་ཀྲུའུ་ཡོན་ཀྲང་རྒྱལ་པོས་དེ་ནི་ཏའི་སི་ཏུ་དང་། ཆང་གུའི་ལུང་། ཀཱ་དིན་གུ་ཤྲཱའི་ལས་ཀ་དང་དམ་ཁ་གནང་བ་དང་། ཟེར།
  da de nas yin na dgung lo nyer bdun pa'i thog la de ni pho brang sne'u rtse'i khri thog de ni phag gru'i sde srid kyi de ni khri la phebs nas/_srid dbang bzung ba lo dgu pa chu byi 1372lor hor gong ma da hor byas na da de ming gong ma red pA/_gong ma tha'i tsu'u kru'u yon krang rgyal pos de ni ta'i si tu dang /_chang gu'i lung /_kA din gu shrA'i las ka dang dam kha gnang ba dang /_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་གུ་ཤྲཱི་ཟེར་ཡས་དེ་ཐོག་མར་ཡོང་ཡས་དེ་གུ་ཤྲཱི་ཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་ཡས་དེ་ནི། དེ་ནི་ཏའི་སི་ཏུ་གོང་མ་དེ། མིང་གོང་མ་ཐའི་ཙུའུ་ཀྲུའུ་ཡོན་ཀྲང་ནས་རྒྱལ་པོའི་ཏའི་སི་ཏུ་དང་། ཆང་གུའི་ལུང་། ཀཱ་དིན་གུ་ཤྲཱའི་ལས་ཀ་དང་དམ་ཁ་གནང་བ་དང་། ཟེར།
  da gu shrI zer yas de thog mar yong yas de gu shrI shAky rgyal mtshan zer yas de ni/_de ni ta'i si tu gong ma de/_ming gong ma tha'i tsu'u kru'u yon krang nas rgyal po'i ta'i si tu dang /_chang gu'i lung /_kA din gu shrA'i las ka dang dam kha gnang ba dang /_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ་ཤེས་སུ་བཅུག་པའི་འཇའ་སས་སྤུར་རྒྱལ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་ན་མངོན་པར་མཐོ་ཟེར། ད་དེ་ནས་དེ་ལ་ཏའི་སི་ཏུའི་མ་གཞི་ཁོང་རང་ད་ལྟ་དེ་རེད། གང་ཟེར། ཏའི་སི་ཏུའི་སྐབས་ལ་མ་གཞི་དཔེར་ན་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ལ་དབང་བསྒྱུར་པ་ཐུབ་པ་དེ་འདྲས་རེད་དའི། ཡིན་ནའི་ད་གོང་མའི་འཇའ་ས་དེ་དངོས་སུ་ཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཐོག་ལ་དངོས་སུ་བྱུང་བ་ཡིན་བྱས་ནས། དེ་འདྲས་ཟེར་ཞུ་ཡི་ཡོའོ་རེད།
  bod chol kha gsum brgyud pa dang bcas pa shes su bcug pa'i 'ja' sas spur rgyal bod kyi rgyal khams na mngon par mtho zer/_da de nas de la ta'i si tu'i ma gzhi khong rang da lta de red/_gang zer/_ta'i si tu'i skabs la ma gzhi dper na bod chol kha gsum la dbang bsgyur pa thub pa de 'dras red da'i/_yin na'i da gong ma'i 'ja' sa de dngos su shAky rgyal mtshan gyi thog la dngos su byung ba yin byas nas/_de 'dras zer zhu yi yo'o red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མངོན་པར་མཐོ་ཟེར། གཙང་ཕྱོགས་སུ་ལོག་པར་འཁུ་བའི་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་ཉོན་མོངས་ཀྱིས་བརྣག་པའི་སེམས་ལྡན་འགའ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ། དཔུང་གི་སྦྱོར་བ་བཤམས་དུས་ཟེར། ད་སྐབས་དེ་དུས་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ད་དཔེར་ན་ཕག་གྲུའི་སྲིད་དབང་དེ་འཛིན་པ་ཡིན་ནའི། ད་གཙང་གི་ཕྱོགས་ལ་ཡིན་ན། ས་སྐྱ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་ད་དུང་ཡིན་ནའི། དཔེར་ན་ཕག་མོ་གྲུ་པ་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་མཁན། དེ་འདྲས་མང་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་དུས།
  mngon par mtho zer/_gtsang phyogs su log par 'khu ba'i kun nas dkris pa nyon mongs kyis brnag pa'i sems ldan 'ga' zhig gi steng du/_dpung gi sbyor ba bshams dus zer/_da skabs de dus cha bzhag pa yin na/_da dper na phag gru'i srid dbang de 'dzin pa yin na'i/_da gtsang gi phyogs la yin na/_sa skya la sogs pa de 'dras kyi phyogs nas da dung yin na'i/_dper na phag mo gru pa la kha gtad gcog mkhan/_de 'dras mang po yod pa yin dus/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་ཚོའི་ཐོག་ནས་དེ་ནི། ལོག་པར་དཀྲིས་པ་ཉོན་མོངས་ཀྱིས་བརྣག་པའི་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། གཅིག་གི་ལོག་པར་སྤྱོད་པ་དཔེར་ན། ཁེངས་པར་འདྲེན་པ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའི། དེ་ནི་དཔུང་གི་སྦྱོར་བ་དམག་བཤམས་དུས་ཙམ་པ་གང་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན།
  de'i tsho'i thog nas de ni/_log par dkris pa nyon mongs kyis brnag pa'i da de 'dras kyi dper na/_gcig gi log par spyod pa dper na/_khengs par 'dren pa de tsho'i thog la yin na'i/_de ni dpung gi sbyor ba dmag bshams dus tsam pa gang byas pa red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཆོས་སྐྱོང་བྱ་རོག་གདོང་ཅན་གྱི་ནུས་པས་དམག་རྣམས་གཙང་པོ་ལ་ཐོགས་མེད་དུ་ཕྱིན་ཟེར། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཆོས་སྐྱོང་ཁོང་གིས་དཔེར་ན། ཁོང་ལ་རྒོལ་བ་ཆོས་སྐྱོང་བྱ་རོག་གདོང་ཅན་གྱི་ནུས་པས་ཡིན་ན། གང་ཟེར་ན། དམག་དེ་གའི་་དེ་ཡིན་ན་གཙང་པོ་ལ་ཡིན་ན་དེ་ནི་ཐོགས་མེད་དུ་ཐོན་ཐུབ་པ་དེ་འདྲས་ཕྱིན་པ་རེད་ཟེར།
  chos skyong bya rog gdong can gyi nus pas dmag rnams gtsang po la thogs med du phyin zer/_da de 'dras kyi chos skyong khong gis dper na/_khong la rgol ba chos skyong bya rog gdong can gyi nus pas yin na/_gang zer na/_dmag de ga’i de yin na gtsang po la yin na de ni thogs med du thon thub pa de 'dras phyin pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཅིག་ནས་དམག་དེ་ཚོ་ཡིན་ཐོབ། དམག་དེ་གྱད་ལ་དེ་ནི་རྒྱལ་ཁ་ཡིན་ན་ཐོབ་བྱས་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར། ད་དམག་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ནས་ཕྱིར་ཕེབས་སྐབས། སྣེའུ་གདོང་དུ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་གཙོ་བོ་བཞུགས་པའི་དགེ་འདུན་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོ་ལ། ཞག་བཅུ་སྦྲེལ་དུ་གྱ་ནོམ་པའི་བཀུར་སྟི་མཛད་ནས་ཆོས་འཁོར་བཙུགས། ཟེར།
  gcig nas dmag de tsho yin thob/_dmag de gyad la de ni rgyal kha yin na thob byas de 'dras red/_zer/_da dmag la rgyal kha thob nas phyir phebs skabs/_sne'u gdong du dpal ldan bla ma dam pa bsod nams gtso bo bzhugs pa'i dge 'dun khri phrag mang po la/_zhag bcu sbrel du gya nom pa'i bkur sti mdzad nas chos 'khor btsugs/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ནས་ས་སྐྱ་ནས་མར་ཕེབས། གང་ཟེར། གཙང་ནས་མར་ཕེབས་བྱས་དམག་དེ་ཚོ་ཡིན་ནའི་ཐོབ་བྱས་མར་ཕེབས་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གཙོ་བོར་འགྱུར་པའི་དེ་ནི། དགེ་འདུན་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོ་ལ། དེ་ནི་ཞག་བཅུ་སྦྲེལ་ཉིན་མ་བཅུ་ཕྲག་མང་པོ་དེ་འདྲས་སྦྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་དེ་ནི། བཀུར་བསྟི་ཡིན་ན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་དེ་འདྲས་ཞུས་བྱས། དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་ཆོས་འཁོར་ཡིན་ན་བཙུགས་པ་རེད་ཟེར།
  da de nas sa skya nas mar phebs/_gang zer/_gtsang nas mar phebs byas dmag de tsho yin na'i thob byas mar phebs dus tsam pa/_de ni dpal ldan bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan gtso bor 'gyur pa'i de ni/_dge 'dun khri phrag mang po la/_de ni zhag bcu sbrel nyin ma bcu phrag mang po de 'dras sbrel ba'i thog nas de ni/_bkur bsti yin na bsam gyis mi khyab de 'dras zhus byas/_de 'dras kyi dper na chos 'khor yin na btsugs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མངའ་འབངས་ཐམས་ཅད་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལ་འཁོད་པར་མཛད། ད་ག་ནང་ལྟར་དཔེར་ན་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་དཔེར་ན་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ལ་དཔེར་ན། ཆོས་འཁོར་འཛུགས་ཡས་དང་གཉིས་ནས་དཔེར་ན། དེ་ནི་མངའ་འབངས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིན་ནའི་དེ་ནི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལ་འཁོད་པའི་དེ་ནི་བྱ་བ་བཟང་པོ་དེ་འདྲས་ཡིན་ནའི་མཛད་པ་རེད་ཟེར།
  mnga' 'bangs thams cad bde skyid kyi dpal la 'khod par mdzad/_da ga nang ltar dper na phyogs gcig nas dper na dge 'dun gyi sde la dper na/_chos 'khor 'dzugs yas dang gnyis nas dper na/_de ni mnga' 'bangs thams cad la yin na'i de ni bde skyid kyi dpal la 'khod pa'i de ni bya ba bzang po de 'dras yin na'i mdzad pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མཐར་དགུང་ལོ་སོ་བཞི་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཆུ་གླང་སྤྱི་ལོ་༡༣༧༣ལོར་། མཐར་དེ་ནི་དགུང་ལོ་བྱས་ན། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཆུ་གླང་སྤྱི་ལོ་༡༣༧༣ལོར་་དེ་ནི་སྐུ་གཤེགས་པའི་མཛད་རྗེས་བསྟན་པ། སྐུ་གཤེགས་པ་རེད་ཟེར།
  mthar dgung lo so bzhi pa rab byung drug pa'i chu glang spyi lo 1373lor/_mthar de ni dgung lo byas na/_rab byung drug pa'i chu glang spyi lo 1373lor de ni sku gshegs pa'i mdzad rjes bstan pa/_sku gshegs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད། སྐུ་གཤེགས་པའི་རྗེས་ལ་གང་བྱེད་ཀྱི་རེད་ཟེར་ན། དཔོན་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེས་ཟིན་བཀྲ་ཤིས་སྐྱིད་དང་དོ་བྲག་མ་རིན་ཆེན་འཚོ་གཉིས་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པའི་སྔ་མ། སྔ་མ་ཟིན་བཀྲ་ཤིས་སྐྱིད་ལ་རྒྱལ་སྲས་གྲགས་པ་རིན་ཆེན་དང་། ཆོས་རྗེ་ཆོས་བཞི་པ་གསར་མ་གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་ཟེར།
  da/_sku gshegs pa'i rjes la gang byed kyi red zer na/_dpon rin chen rdo rjes zin bkra shis skyid dang do brag ma rin chen 'tsho gnyis khab tu bzhes pa'i snga ma/_snga ma zin bkra shis skyid la rgyal sras grags pa rin chen dang /_chos rje chos bzhi pa gsar ma grags pa byang chub gnyis yod pa las zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡོད་པས་ལས། གྲགས་པ་རིན་ཆེན་དེ་དེ་ནི་ག་དུས་འཁྲུངས་པ་རེད་ཟེར་ན། གྲགས་པ་རིན་ཆེན་ནི་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ས་གླང་སྤྱི་ལོ་༡༣༤༩ལོར་་འཁྲུངས་བ་རེད། ཟེར།
  yod pas las/_grags pa rin chen de de ni ga dus 'khrungs pa red zer na/_grags pa rin chen ni rab byung drug pa'i sa glang spyi lo 1349lor 'khrungs ba red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། དགུང་ལོ་བཅུ་པར་མཁན་ཆེན་གཞོན་དབང་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་ཟེར། མཚན་གྲགས་པ་རིན་ཆེན་དུ་གསོལ། དེ་ནི་དགུང་ལོ་བཅུ་པ་ལ་མཁན་ཆེན་གཞོན་དབང་པའི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས། མཚན་གྲགས་པ་རིན་ཆེན་དུ་གསོལ་བ་རེད། ཟེར།
  'ong /_dgung lo bcu par mkhan chen gzhon dbang par rab tu byung ste zer/_mtshan grags pa rin chen du gsol/_de ni dgung lo bcu pa la mkhan chen gzhon dbang pa'i drung du rab tu byung nas/_mtshan grags pa rin chen du gsol ba red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་པ་ཤིང་སྦྲུལ་ལོ་ལ་འཇམ་དབྱངས་གུ་ཤྲཱིའི་རྗེས་སུ་རྩེད་ཐང་གི་གདན་སར་ཕེབས་ཟེར། ད་ག་ནང་ལྟར་དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་པ་ལ་ཡིན་ན་གང་ཟེར། འཇམ་དབྱངས་གུ་ཤྲཱི་ཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྗེས་སུ་དེ་ནི་རྩེད་ཐང་གི་གདན་ས་ལ། རྩེད་ཐང་གི་ཁྲི་པ་གནང་བྱས་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  dgung lo bcu bdun pa shing sbrul lo la 'jam dbyangs gu shrI'i rjes su rtsed thang gi gdan sar phebs zer/_da ga nang ltar dgung lo bcu bdun pa la yin na gang zer/_'jam dbyangs gu shrI shAky rgyal mtshan gyi rjes su de ni rtsed thang gi gdan sa la/_rtsed thang gi khri pa gnang byas de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དགུང་ལོ་བཅུ་དགུ་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་ལུག་སྤྱི་ལོ་༡༣༧༦ལོ་་ལ་གཤེགས། ད་ཁོང་ཡིན་ན་སྐུ་ཚེ་ཞེ་དྲག་མ་བཞུགས་པ་བྱས། དགུང་ལོ་བཅུ་དགུའི་ནང་ལ་དེ་ནི། སྐུ་གཤེགས་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  dgung lo bcu dgu pa rab byung drug pa'i me lug spyi lo 1367lo la gshegs/_da khong yin na sku tshe zhe drag ma bzhugs pa byas/_dgung lo bcu dgu'i nang la de ni/_sku gshegs pa de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཚེས་བཞི་གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ་ནི་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་སྤྲེལ་སྤྱི་ལོ་༡༣༥༦ལོར་འཁྲུངས་ཟེར། ཁོང་ད་ཚེས་བཞི་གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ་ནི་གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ་ཞུ་བ་དེ་ནི་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་སྤྲེལ་སྤྱི་ལོ་༡༣༥༦ལོར་འཁྲུངས་པ་རེད། ཟེར།
  tshes bzhi grags pa byang chub ni rab byung drug pa'i me sprel spyi lo 1356lor 'khrungs zer/_khong da tshes bzhi grags pa byang chub ni grags pa byang chub zhu ba de ni rab byung drug pa'i me sprel spyi lo 1356lor 'khrungs pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་སུ་མཁན་ཆེན་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན་གདན་དྲངས་པས། ཟེར། སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་ད། གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ་ཡིན་ན་སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་སུ། ཨ་ནི་མཁན་ཆེན་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན་གདན་དྲངས། ཟེར།
  sku chung ngu'i dus su mkhan chen seng ge rgyal mtshan gdan drangs pas/_zer/_sku chung ngu'i dus da/_grags pa byang chub yin na sku chung ngu'i dus su/_a ni mkhan chen seng ge rgyal mtshan gdan drangs/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གདན་དྲངས་པས། སྨན་བླའི་ཕོ་བྲང་གི་ཐུགས་ནས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པ་སྐུ་ལུས་ལ་ཐིམ་པ་གཟིགས་ནས་ཟེར་ན། ད་ག་ནང་ལྟར་ཟེར་དུས་ཙམ་པ་སྨན་བླའི་ཕོ་བྲང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པ་དེ་ནི་སྐུ་ལུས་ལ་ཐིམ་པ་གཟིགས་པའི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་ལུང་བསྟན་པ་མཛད། ཟེར།
  gdan drangs pas/_sman bla'i pho brang gi thugs nas ka nas 'od zer 'phros pa sku lus la thim pa gzigs nas zer na/_da ga nang ltar zer dus tsam pa sman bla'i pho brang gi thugs ka nas 'od zer 'phros pa de ni sku lus la thim pa gzigs pa'i thog nas de ni lung bstan pa mdzad/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་མཇུག་མ་ཡིན་ན་ད་ག་རང་དཔེར་ན་མགོ་ལ་ཡིན་ན། སྨན་བླའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པ་ཁྱེད་རང་གི་སྐུ་ལུས་ལ་ཐིམ་པ་དེ་ནི་ལུང་བསྟན་དེ་འདྲས་མཛད་ཟེར།
  da mjug ma yin na da ga rang dper na mgo la yin na/_sman bla'i thugs ka nas 'od zer 'phros pa khyed rang gi sku lus la thim pa de ni lung bstan de 'dras mdzad zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱལ་སྲས་གྲགས་པ་རིན་ཆེན་ལ་བརྟག་གཉིས་ཀྱི་ལུང་ཞུས་ཏེ་ཐུགས་སྦྱོང་དང་། སྤྱན་སྔ་གྲགས་པ་ཤེས་རབ་ལ་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་མནོས་པའི་མཚན་གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་གསོལ། ཟེར། ད་དེ་ནས་རྒྱལ་སྲས་གྲགས་པ་རིན་ཆེན་པ་ལ་བརྟག་གཉིས་ཀྱི་ལུང་ཞུས་ཏེ་ཐུགས་སྦྱོང་གནང་ང་དང་། ད་ག་ནང་ལྟར་སྤྱན་སྔ་གྲགས་པ་ཤེས་རབ་ལ་དེ་ནི་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་མནོས་ནས། མཚན་གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་གསོལ། ཟེར།
  rgyal sras grags pa rin chen la brtag gnyis kyi lung zhus te thugs sbyong dang /_spyan snga grags pa shes rab la dge bsnyen gyi sdom pa mnos pa'i mtshan grags pa byang chub tu gsol/_zer/_da de nas rgyal sras grags pa rin chen pa la brtag gnyis kyi lung zhus te thugs sbyong gnang nga dang /_da ga nang ltar spyan snga grags pa shes rab la de ni dge bsnyen gyi sdom pa mnos nas/_mtshan grags pa byang chub tu gsol/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་གསོལ་ཟེར། འཇམ་དབྱངས་གུ་ཤྲཱི་ཆེན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་སྤེལ་བའི་བཀའ་གནང་ཡང་། མ་བཞེད་པར་ཆོས་རྗེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་དྲུང་དུ་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཞེས། ད་དེ་ནས་འཇམ་དབྱངས་གུ་ཤྲཱི་ཆེན་པོ་གུ་ཤྲཱི་ཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཡིན་ནའི་ད་མཇུག་མ་གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ་ལ་ཡིན་ན། ཁྱེད་རང་ད་རྦད་དེ་ཕག་གྲུའི་སྲིད་དབང་སྐྱོང་ཡས་ཀྱི་ཐོག་ལ། དེ་ནི་གདུང་རྒྱུད་སྤེལ་ཡས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དེ་ནི་བཀའ་དེ་འདྲས་མང་པོ་གནང་བྱས་དེ་འདྲས་རེད་དའི། བཀའ་གནང་བ་ཡིན་ནའི་དེ་ཚོ་རྦད་དེ། གདུང་རྒྱུད་སྤེལ་བའི་དགོངས་པ་ཁྱོན་ནས་མ་བཞེས་པ་དེ།  དེ་ནི་གང་རེད་ཟེར་ན། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའི་དྲུང་དུ་དེ་ནི་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཞེས་པ་རེད། ཟེར།
  'ong /_grags pa byang chub tu gsol zer/_'jam dbyangs gu shrI chen po'i gdung rgyud spel ba'i bka' gnang yang /_ma bzhed par chos rje dpal ldan bla ma'i drung du bsnyen rdzogs kyi sdom pa bzhes/_da de nas 'jam dbyangs gu shrI chen po gu shrI shAky rgyal mtshan gyi yin na'i da mjug ma grags pa byang chub la yin na/_khyed rang da rbad de phag gru'i srid dbang skyong yas kyi thog la/_de ni gdung rgyud spel yas kyi thog la de ni bka' de 'dras mang po gnang byas de 'dras red da'i/_bka' gnang ba yin na'i de tsho rbad de/_gdung rgyud spel ba'i dgongs pa khyon nas ma bzhes pa de/__de ni gang red zer na/_dpal ldan bla ma dam pa'i drung du de ni bsnyen rdzogs kyi sdom pa bzhes pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཞེས་པ་དང་། དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་བཞེས་ནས་ཁོང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཁོ་ན་མ་གཏོགས། ཁབ་དེ་འདྲས་བཞེས། གདུང་རྒྱུད་དེ་འདྲས་སྤེལ་ཡས་ཀྱི་དེ་ནི་དམ་ལ་སོགས་དེ་འདྲས་བཞེས་ཡོའོ་མ་རེད། ཟེར།
  bsnyen rdzogs kyi sdom pa bzhes pa dang /_dge slong gi sdom pa bzhes nas khong rab tu byung ba kho na ma gtogs/_khab de 'dras bzhes/_gdung rgyud de 'dras spel yas kyi de ni dam la sogs de 'dras bzhes yo'o ma red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལྕགས་ཕག་ལོར་གདན་ས་ཆེན་མོའི་གོ་སར་བཞུགས་ནས། ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་སྐལ་བཟང་གིས་གདུལ་བྱ་སྨིན་པར་མཛད་ཅིང་ཟེར། ད་དེ་ནས་དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་དེ་ནི་ལྕགས་ཕག་ལོ་ལ་གང་ཟེར། གདན་ས་ཆེན་པོ་རྩེད་ཐང་གི གདན་ས་ཐེལ་གྱི་རྦད་དེ་ཆེན་པོའི་ཁྲི་ལ་ཁྲི་གསོལ་གནང་བྱས། བཞུགས་ནས་སྐལ་བཟང་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་གདུལ་བྱ། སྐལ་བཟང་དེ་ནི་གདུལ་ལ་དེ་ནི་གང་ལ་གང་འཚམས་ཀྱི་དེ་ནི་རྦད་དེ་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ཡས་ལ་སོགས་པ། དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་ནི་གདུལ་བྱའི་བསམ་པ་སྨིན་པར་མཛད་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད། ཟེར།
  de nas dgung lo bcu drug lcags phag lor gdan sa chen mo'i go sar bzhugs nas/_zab rgyas chos kyi skal bzang gis gdul bya smin par mdzad cing zer/_da de nas dgung lo bcu drug pa la de ni lcags phag lo la gang zer/_gdan sa chen po rtsed thang gi_gdan sa thel gyi rbad de chen po'i khri la khri gsol gnang byas/_bzhugs nas skal bzang zab rgyas chos kyi gdul bya/_skal bzang de ni gdul la de ni gang la gang 'tshams kyi de ni rbad de chos 'khor bskor yas la sogs pa/_de 'dras kyi de ni gdul bya'i bsam pa smin par mdzad pa de 'dras gcig red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དགུང་ལོ་བཅུ་དགུ་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་སྟག་སྤྱི་ལོ་༡༣༧༤ལོར་་གུ་ཤྲཱི་ཆེན་པོའི་རྗེས་སུ། གུ་ཤྲཱི་ཆེན་པོའི་རྗེས་སུ་ཕོ་བྲང་སྣེའུ་གདོང་གི་རྩེའི་ཁྲི་ཐོག་ཏུ་བྱོན་ནས། བླ་དཔོན་སྦྲགས་ཏེ་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་དུ་ལོ་ངོ་བརྒྱད་བསྐྱངས་ནས་ཟེར་ན། ད་འདི་ནི་དེ་ནས་དགུང་ལོ་༡༣༧༤ལོར་གུ་ཤྲཱི་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་དགོངས་པ་རྫོགས་པའི་རྗེས་ལ་དེ་ནི་ག་རེ་བྱས་པ་རེད། ཟེར་ན།
  dgung lo bcu dgu pa rab byung drug pa'i shing stag spyi lo 1374lor gu shrI chen po'i rjes su/_gu shrI chen po'i rjes su pho brang sne'u gdong gi rtse'i khri thog tu byon nas/_bla dpon sbrags te rgyal srid chos bzhin du lo ngo brgyad bskyangs nas zer na/_da 'di ni de nas dgung lo 1374lor gu shrI shAky rin chen dgongs pa rdzogs pa'i rjes la de ni ga re byas pa red/_zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁོང་གིས་དེ་ནི་གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ་འོད་ནི་ཕོ་བྲང་སྣེའུ་རྩེའི་གདོང་ལ་དེ་ནི་ཕག་གྲུའི་ཁྲི་ཐོག་ཐོག་ལ་དེ་ནི་མ་ཕེབས་རང་ཕེབས་བྱུང་བྱས། དེ་འདྲའི་ཁྲི་ཐོག་ལ་བྱོན་ནས། བླ་དཔོན་སྦྲགས་ནས་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་དཔེར་ན། གདན་ས་ཐེལ་གྱི་ཁྲི་པ་གནང་། གཉིས་ནས་ཡིན་ན་གཅིག་ཕག་གྲུའི་གཅིག་གི་ད་ཁྲི་པ་གནང་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ལ། བླ་དཔོན་དེ་ནི་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་དུ་བཞེས་ནས་རེད་པ། རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་དུ་བཞེས་ནས་དེ་ནི་ལོ་ངོ་བརྒྱད་བསྐྱངས་པ་རེད། ཟེར། 
  khong gis de ni grags pa byang chub 'od ni pho brang sne'u rtse'i gdong la de ni phag gru'i khri thog thog la de ni ma phebs rang phebs byung byas/_de 'dra'i khri thog la byon nas/_bla dpon sbrags nas phyogs gcig nas dper na/_gdan sa thel gyi khri pa gnang /_gnyis nas yin na gcig phag gru'i gcig gi da khri pa gnang yas la sogs pa de 'dras la/_bla dpon de ni rgyal srid chos bzhin du bzhes nas red pa/_rgyal srid chos bzhin du bzhes nas de ni lo ngo brgyad bskyangs pa red/_zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལོ་ངོ་བརྒྱད་དེ་ནི་ཆབ་སྲིད་དེ་འདྲས་བྱས། དགུང་ལོ་ཉེར་དྲུག་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ལྕགས་བྱ་༡༣༨༡ལོར་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་སྣེའུ་གདོང་གི་ཁྲི་སར་མངའ་གསོལ་ནས། གདན་ས་ཐེལ་དུ་བཞུགས། འོང་དགུང་ལོ་བརྒྱད་བསྐྱངས། དེ་ནས་ད་ལྟ་དགུང་ལོ་སྨིན་པ་དེ་འདྲས་གའི་མ་རེད་དའི། ཡིན་ནའི་དེ་ནི་དེའི་མཇུག་ལ་དེ་ནི་རང་གི་དེ་ནི་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་དེ་ནི་སྣེའུ་གདོང་གི་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ་ནས། ཁྲི་ལ་བཞུགས་སུ་བཅུག་ཟེར།
  lo ngo brgyad de ni chab srid de 'dras byas/_dgung lo nyer drug pa rab byung drug pa'i lcags bya 1381lor bsod nams grags pa sne'u gdong gi khri sar mnga' gsol nas/_gdan sa thel du bzhugs/_'ong dgung lo brgyad bskyangs/_de nas da lta dgung lo smin pa de 'dras ga'i ma red da'i/_yin na'i de ni de'i mjug la de ni rang gi de ni bsod nams grags pa de ni sne'u gdong gi khri la mnga' gsol nas/_khri la bzhugs su bcug zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁྲི་ལ་བཞུགས་སུ་བཅུག་པ་དང་ཁོང་རང་ཡིན་ནའི་ཚོགས་པ་ཡིན་ན་ལོ་བཅུ་དྲུག་བསྐྱངས་བ་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡིན་ཟེར། སྙིགས་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོ་ཡང་སྤྱན་སྔ་བ་གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས། མི་འཕྲོག་པའི་དད་པ་ཚད་མེད་པ་འཁྲུངས་ཏེ་ཟེར།
  khri la bzhugs su bcug pa dang khong rang yin na'i tshogs pa yin na lo bcu drug bskyangs ba de 'dras gcig yin zer/_snyigs dus kyi rgyal ba gnyis pa tsong kha ba chen po yang spyan snga ba grags pa byang chub 'di nyid kyi zhabs la gtugs nas/_mi 'phrog pa'i dad pa tshad med pa 'khrungs te zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་སྙིགས་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ། སྙིགས་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ད། ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་སྙིགས་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ། རྒྱལ་བ་དེ་ཡིན་ན་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་རེད་པ། དེའི་དེ་ནི་ད་དབྱེར་མ་མཆིས་པ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོ་ཡང་དེ་ནི། སྤྱན་སྔ་གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ་སྟེ། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས། ཁོང་གིས་སྤྱན་སྔ་པ་གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས། མི་འཕྲོག་པའི་དད་པ། སུས་ཀྱང་མི་འཕྲོག་པའི་དད་པ་ཚད་མེད་པ་འཁྲུངས་ནས། མཁས་དབང་དཎྜཱིའི་གཞུང་ལུགས་ལས་དྲངས་པའི། རྟོགས་བརྗོད་དཔག་བསམ་ལྷུན་པོར་གྲགས་པ་ཟེར་མཁན་འདི།
  da de 'dras snyigs dus kyi rgyal ba gnyis pa/_snyigs dus kyi rgyal ba gnyis pa da/_tsong kha pa chen po snyigs dus kyi rgyal ba gnyis pa/_rgyal ba de yin na bdag cag gi ston pa red pa/_de'i de ni da dbyer ma mchis pa tsong kha ba chen po yang de ni/_spyan snga grags pa byang chub ste/_de nyid kyi zhabs la gtugs nas/_khong gis spyan snga pa grags pa byang chub kyi zhabs la gtugs nas/_mi 'phrog pa'i dad pa/_sus kyang mi 'phrog pa'i dad pa tshad med pa 'khrungs nas/_mkhas dbang daN+DAi’i gzhung lugs las drangs pa'i/_rtogs brjod dpag bsam lhun por grags pa zer mkhan 'di/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་མཁས་དབང་དཎྜཱིའི་གཞུང་ལས་དྲངས་པ། ད་སྙན་ངག་གི་གཞུང་ལས་དྲངས་ནས། གང་འདྲས་གཅིག་གནང་བ་རེད་ཟེར་ན། རྟོགས་བརྗོད་དེ་ནི་སྤྱན་སྔ་གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྟོགས་བརྗོད་སྙན་དངགས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ལྷུན་པོ། གསུངས་ཡས་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། ལེགས་པར་བཤད་པའི་དེ་ནི་རྩོམ་པར་གནང་བ། རྩོམ་པར་གནང་བ་དེ་དེ་ནི་སྐད་གྲགས་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང་། རྩོམ་པ་དེ་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྙན་པོ་ཡོད་པ་དང་། ཐ་ན་གོ་རྒྱུ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། ནང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཡོད་པ་དང་། རྩོམ་རྩལ་ཡིན་ནའི་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ། བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད།
  da mkhas dbang daN+DAi’i gzhung las drangs pa/_da snyan ngag gi gzhung las drangs nas/_gang 'dras gcig gnang ba red zer na/_rtogs brjod de ni spyan snga grags pa byang chub dpal bzang po'i rtogs brjod snyan dngags byin rlabs kyi lhun po/_gsungs yas de 'dras kyi dper na/_legs par bshad pa'i de ni rtsom par gnang ba/_rtsom par gnang ba de de ni skad grags chen po yin pa dang /_rtsom pa de ni bsam gyis mi khyab pa snyan po yod pa dang /_tha na go rgyu chen po yod pa dang /_nang don phun sum tshogs po yod pa dang /_rtsom rtsal yin na'i khyad du 'phags pa/_bsam gyis mi khyab pa de 'dras gcig red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་། ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོའི་བཀའ་འབུམ་ཁ་པའམ་བཀའ་འབུམ་ཐོར་བུའི་ཁོངས་སུ་བཞུགས་ཟེར། ད་དེ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོས་སྤྱན་སྔ་བ་བྱང་ཆུབ་གྲགས་པ་འབྱུང་གནས་ལ་བཀའ་རྩོམ་གནང་བ་དེ་ནི་རྦད་དེ། བཀའ་རྩོམ་དེ་ཡིན་ནའི་རྦད་དེ། རྟོགས་བརྗོད་དེ་ཡིན་ན་བཀའ་འབུམ། ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོའི་བཀའ་འབུམ་ཁ་པའམ་བཀའ་འབུམ་ཐོར་བུའི་ཁོངས་སུ་བཞུགས་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  byas tsang /_tsong kha ba chen po'i bka' 'bum kha pa'am bka' 'bum thor bu'i khongs su bzhugs zer/_da de tsong kha ba chen pos spyan snga ba byang chub grags pa 'byung gnas la bka' rtsom gnang ba de ni rbad de/_bka' rtsom de yin na'i rbad de/_rtogs brjod de yin na bka' 'bum/_tsong kha ba chen po'i bka' 'bum kha pa'am bka' 'bum thor bu'i khongs su bzhugs pa de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྤྱན་སྔ་གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ་ཡང་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོའི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་མཁྱེན་རབ་ཀྱིས་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ཕ་རོལ་ཏུ་བྱོན་པ་གཟིགས་ནས་བསྔགས་པ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པ་བཅས་ཟེར། སྤྱན་སྔ་རིན་པོ་ཆེ་གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ་འོད་ཀྱི་ཐུགས་ལ་ཡིན་ནའི་དེ་ནི་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོ་དེ། དེ་ཡིན་ན་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོའི་རྨད་དུ་བྱུང་བ་མཁྱེན་རབ་ཀྱི་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ཕ་རོལ་ཏུ་བྱོན་པ་གཟིགས་ནས་དེ་ནི་བསྔགས་པ་རྣམས་དེ་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མཛད་ནས། མཐར་ད་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན།
  spyan snga grags pa byang chub yang rgyal ba tsong kha ba chen po'i rmad du byung ba'i mkhyen rab kyis gsung rab rgya mtsho chen po'i pha rol tu byon pa gzigs nas bsngags pa rgya cher mdzad pa bcas zer/_spyan snga rin po che grags pa byang chub 'od kyi thugs la yin na'i de ni rgyal ba tsong kha ba chen po de/_de yin na tsong kha ba chen po'i rmad du byung ba mkhyen rab kyi gsung rab rgya mtsho chen po'i pha rol tu byon pa gzigs nas de ni bsngags pa rnams de ni bsam gyis mi khyab pa mdzad nas/_mthar da ga re byas pa red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དགུང་ལོ་སོ་གཅིག་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་སྟག་༡༣༨༦ལོར་སྐུ་གཤེགས་པ་དེ་འདྲས། དེ་འདྲས་རེད་ཟེར། སྤྱན་སྔ་གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ་དེ་ནི་སྐུ་གཤེགས་པ་རེད། ཟེར།
  dgung lo so gcig pa rab byung drug pa'i me stag 1386lor sku gshegs pa de 'dras/_de 'dras red zer/_spyan snga grags pa byang chub de ni sku gshegs pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་དེ་བསྟུན་ནས་དེ་ནི། ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོའི་དེ་ནི་ད་དེ་གཅིག་གང་ཟེར། ལོ་རྒྱུས་ཏོག་ཙམ་ཞུས་ན། དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  da skabs de dus de ni de bstun nas de ni/_tsong kha ba chen po'i de ni da de gcig gang zer/_lo rgyus tog tsam zhus na/_de 'dras gcig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཙོང་ཁ་ཆེན་པོ་ཡིན་ན་ད་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར། ད་གང་ཟེར། 
  tsong kha chen po yin na da de 'dras red/_zer/_da gang zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྗེ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོ། ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  rje tsong kha ba chen po/_tsong kha ba chen po'i rnam thar mdor bsdus gcig zhus pa yin na/_de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རི་བོ་དགེ་ལུགས་པའི་གསར་གཏོད་མཛད་པ་་པོ་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ནི། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ད་བོད་ལ་ཆ་བཞག་ན་ད། གྲུབ་མཐའ་ཡིན་ན་ཆེན་པོ་མང་པོ་ཡོད་དུས་ཙམ་པ། དེའི་ནང་ནས་དཔལ་མཉམ་མེད་རི་བོ་དགེ་ལུགས་པའི་དེ་ནི། གྲུབ་མཐའ་གསར་གཏོད་གནང་མཁན་དེ་རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་ཡིན། ཟེར།
  ri bo dge lugs pa'i gsar gtod mdzad pa po rje tsong kha pa ni/_rje tsong kha pa chen po da bod la cha bzhag na da/_grub mtha' yin na chen po mang po yod dus tsam pa/_de'i nang nas dpal mnyam med ri bo dge lugs pa'i de ni/_grub mtha' gsar gtod gnang mkhan de rje blo bzang grags pa'i dpal yin/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁོང་ཡིན་ན་ག་ནས་རེད། ཟེར་ན། མདོ་སྨད་ཀྱི་སའི་ཆ་ཤར་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོའི་ཡུལ་དུ། མལ་གྱི་རིགས་ལས་བྱུང་བའི་ཡབ་ད་ར་ཁ་ཆེ་ཀླུ་འབུམ་དགེ་དང་། ཡུམ་ཤིང་བཟའ་ཨ་ཆོས་གཉིས་ལས་སྲས་དྲུག་མངའ་བ་དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། ཀླུ་འབུམ། དར་ར་ཁ་ཆེ། ཡུམ་ཤིང་བཟང་ལྷ་མོ་ཨ་ཆོས་གཉིས་ལ་དེ་ནི་སྲས་དྲུག་ཡོད་པའི་དེ་ནི་སྲས་བཞི་པོ་ལ། ༡༣༥༦ལོར་བོད་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་བྱ་ལོར་ངོ་མཚར་ལྟས་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་བལྟམས་པ་རེད། ཟེར། མེ་བྱ་ལོར་སྐུ་བལྟམས་པ་དེ་འདྲ་གཅིག་རེད། ཟེར།
  khong yin na ga nas red/_zer na/_mdo smad kyi sa'i cha shar tsong kha ba chen po'i yul du/_mal gyi rigs las byung ba'i yab da ra kha che klu 'bum dge dang /_yum shing bza' a chos gnyis las sras drug mnga' ba de ni de 'dras kyi dper na/_klu 'bum/_dar ra kha che/_yum shing bzang lha mo a chos gnyis la de ni sras drug yod pa'i de ni sras bzhi po la/_1356lor bod rab byung drug pa'i me bya lor ngo mtshar ltas dang bcas te sku bltams pa red/_zer/_me bya lor sku bltams pa de 'dra gcig red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། དགུང་ལོ་གསུམ་པ་ལ་ཆོས་རྗེ་ཀརྨ་པ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ལས་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་བཞེས་པ་མཚན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་བྱ་བ་ཞེས་གསོལ། ད་དེ་ནས་དགུང་ལོ་གསུམ་པ་ལ་ཡིན་ན། ཆོས་རྗེ་པ་ཀརྨ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ལས། དེ་ནི་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་བཞེས་པས་མཚན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་བྱ་བ་ཞེས་དེ་འདྲས་ཡིན་ན། ཞུས་པ་རེད། ཟེར།
  'ong /_dgung lo gsum pa la chos rje karma pa rol pa'i rdo rje las dge bsnyen gyi sdom pa bzhes pa mtshan kun dga' snying po bya ba zhes gsol/_da de nas dgung lo gsum pa la yin na/_chos rje pa karma rol pa'i rdo rje las/_de ni dge bsnyen gyi sdom pa bzhes pas mtshan kun dga' snying po bya ba zhes de 'dras yin na/_zhus pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་རྗེས་ལ་ཡབ་ཀྱིས་ཆོས་རྗེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་ཁྱིམ་དུ་གདན་འདྲེན་པའི་སྐབས། ཡབ་ཀྱིས་ཆོས་རྗེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་ཁྱིམ་དུ་གདན་དྲངས་པའི་སྐབས། ཆོས་རྗེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་གྱིས་ཡབ་ལ་རྟ་དང་ལུག་ལ་སོགས་པ། ཟང་ཟིང་ནོར་གྱི་སྦྱིན་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱིན་ནས། དེ་འདྲས་ཀྱི་བྱས། དེ་ནི་དགུང་ལོ་གསུམ་པའི། དེའི་མཇུག་ལ་དེ་ནི་ཡབ་ཀྱིས་དེ་ནི་ཆོས་རྗེ་རིན་ཆེན་དོན་གྲུབ། ཆོས་རྗེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་ཉིད་དེ་ནི། ཁོང་རང་གི་ཡབ་ཀྱི་ཁྱིམ་ལ་གདན་དྲངས་པའི་སྐབས། དེ་ནི་ཆོས་རྗེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་གྱིས། དེ་ནི་ཡབ་ལ་རྟ་དང་ལུག་ལ་སོགས་པ་དེ་ནི་ཟང་ཟིང་གི་གནང་སྦྱིན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཛད་ནས། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་རྟ་ནོར་ར་ལུག་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས། ཟང་ཟིང་གི་དངོས་པོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་གནང་གནས།
  de'i rjes la yab kyis chos rje don grub rin chen khyim du gdan 'dren pa'i skabs/_yab kyis chos rje don grub rin chen khyim du gdan drangs pa'i skabs/_chos rje don grub rin chen gyis yab la rta dang lug la sogs pa/_zang zing nor gyi sbyin pa dpag tu med pa byin nas/_de 'dras kyi byas/_de ni dgung lo gsum pa'i/_de'i mjug la de ni yab kyis de ni chos rje rin chen don grub/_chos rje don grub rin chen nyid de ni/_khong rang gi yab kyi khyim la gdan drangs pa'i skabs/_de ni chos rje don grub rin chen gyis/_de ni yab la rta dang lug la sogs pa de ni zang zing gi gnang sbyin dpag tu med pa mdzad nas/_da de 'dras kyi dper na rta nor ra lug la sogs pa de 'dras/_zang zing gi dngos po bsam gyis mi khyab pa gnang gnas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁྱོད་ཀྱི་བུ་དེ་ང་ལ་་ཕུལ་གཅིག་བྱས་ནས། བཀའ་གནང་བ་རེད་ཟེར། དེ་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་ཡབ་ཀྱིས་ཀྱང་། དེ་ནི་སྤྲོ་བ་དང་བཅས་པའི་ཐོག་ནས། ཕུལ་བ་ལྟར་དེ་ནི་དགུང་ལོ་བདུན་ལ་ཉེ་བའི་ཚེ། ཆོས་རྗེ། དགུང་ལོ་བདུན་ལ་ཉེ་བའི་ཁ་གཏུག་ལ་ཆོས་རྗེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་གྱི་ཞབས་དྲུང་དུ་དེ་ནི་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ། ཕེབས་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  khyod kyi bu de nga la phul gcig byas nas/_bka' gnang ba red zer/_de dus tsam pa de ni yab kyis kyang /_de ni spro ba dang bcas pa'i thog nas/_phul ba ltar de ni dgung lo bdun la nye ba'i tshe/_chos rje/_dgung lo bdun la nye ba'i kha gtug la chos rje don grub rin chen gyi zhabs drung du de ni rgyal ba tsong kha pa chen po/_phebs pa de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཆོས་རྗེས་གསང་སྔགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་མའི་དབང་བསྐུར། གསང་མཚན་ནི། དོན་ཡོད་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བ། དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་ནི་ཆོས་རྗེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་གྱིས་དེ་ནི། གསང་སྔགས་དུ་མའི་དབང་བསྐུར། གསང་མཚན་ལ་དེ་ནི་དོན་ཡོད་རྡོ་རྗེ་ཞུས་པ་རེད། ཟེར།
  chos rjes gsang sngags kyi dkyil 'khor du ma'i dbang bskur/_gsang mtshan ni/_don yod rdo rje zhes bya ba/_de 'dras kyi de ni chos rje don grub rin chen gyis de ni/_gsang sngags du ma'i dbang bskur/_gsang mtshan la de ni don yod rdo rje zhus pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དགུང་ལོ་བདུན་པའི་སྐབས་ཆོས་རྗེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་པས་མཁན་པོ་དང་། གཞོན་ནུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་མཛད་དེ། ཚིགས་སྔ་མ་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་བཞེས་པའི་མཚན་དུ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་་ཞེས་བྱ་བ་གསོལ་དུ་ཟེར། དགུང་ལོ་བདུན་པའི་སྐབས་ཆོས་རྗེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་གྱིས་མཁན་པོ་དང་། དེ་ནི་གཞོན་ནུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་མཛད་དེ། ཚིགས་སྔ་མ་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་བཞེས་པའི་མཚན་དུ། དེ་ནི་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་བྱས་ནས། ཞུས་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  dgung lo bdun pa'i skabs chos rje don grub rin chen pas mkhan po dang /_gzhon nu byang chub kyis slob dpon mdzad de/_tshigs snga ma dge tshul gyi sdom pa bzhes pa'i mtshan du blo bzang grags pa'i dpal zhes bya ba gsol du zer/_dgung lo bdun pa'i skabs chos rje don grub rin chen gyis mkhan po dang /_de ni gzhon nu byang chub kyis slob dpon mdzad de/_tshigs snga ma dge tshul gyi sdom pa bzhes pa'i mtshan du/_de ni blo bzang grags pa'i dpal byas nas/_zhus pa de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཆོས་རྗེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་པས་རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་བདག་པོར་འགྱུར་པའི་ཐུགས་རེས་སྐུ་བྱིས་པའི་དུས་ནས་བསྐྱེད་བསྲིང་བ་དང་། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དང་དབྱངས་ཅན་མ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་ཤེས་རབ་འཕེལ་བའི་ཐབས་དུ་མ་མཛད་པར་གསོལ་ཟེར།
  chos rje don grub rin chen pas rje bdag nyid chen po bstan pa rin po che'i bdag por 'gyur pa'i thugs res sku byis pa'i dus nas bskyed bsring ba dang /_'jam dpal dbyangs dang dbyangs can ma la sogs pa'i sgo nas shes rab 'phel ba'i thabs du ma mdzad par gsol zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ཆོས་རྗེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་གྱིས་དེ་ནི་རྦད་དེ་རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རྗེ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་དེ། དེ་ནི་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོའི་ཆེའི་བདག་པོར་འགྱུར་པའི་ཐུགས་རེས་སྐུ་བྱིས་པའི་དུས་ནས་དེ་ནི་བསྐྱེད་བསྲིངས་གནང་བ་དང་། དེ་ནི་ཐབས་དུ་མས་དཔེར་ན། གསོ་སྐྱོང་གནང་བ་དང་ད་ག་ནང་ལྟར། དེ་ནི་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དང་དབྱངས་ཅན་མ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། ཤེས་རབ་འཕེལ་བའི་ཐབས་དུ་མ་དེ་ནི་མཛད་པ་ལ་སོགས་པའི།
  da chos rje don grub rin chen gyis de ni rbad de rje bdag nyid chen po rje tsong kha ba chen po 'di nyid de/_de ni rgyal ba'i bstan pa rin po'i che'i bdag por 'gyur pa'i thugs res sku byis pa'i dus nas de ni bskyed bsrings gnang ba dang /_de ni thabs du mas dper na/_gso skyong gnang ba dang da ga nang ltar/_de ni 'jam dpal dbyangs dang dbyangs can ma la sogs pa de 'dras kyi dper na/_shes rab 'phel ba'i thabs du ma de ni mdzad pa la sogs pa'i/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཇི་ལྟར་དེ་ནི་སྨན་གྱི་ལྗོན་ཤིང་ཆེན་པོ་མངོན་པར་འགྲུབ་པའི་མྱུ་གུ་ལྟར་ལེགས་པར་བསྐྱངས་ཤིང་། ད་དེ་འདྲས། སྨན་གྱི་མྱུ་གུ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས་ཡར་མངོན་པར་བསྐྱེད་་ཡས་ཐོག་ལ་ལེགས་པར་བསྐྱངས་པ་རེད། ཟེར།
  ji ltar de ni sman gyi ljon shing chen po mngon par 'grub pa'i myu gu ltar legs par bskyangs shing /_da de 'dras/_sman gyi myu gu nang ltar gyi thog nas yar mngon par bskyed yas thog la legs par bskyangs pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཕྱིས་དབུས་གཙང་དུ་འབྱོན་པའི་རྫོང་བདའ་དང་། དོ་དམ་སོགས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་མཛད་པའི་བཀའ་དྲིན་ལྷག་པར་ཆེ་བ་ཡིན་ཟེར། ཕྱིས་དབུས་གཙང་ཡར་ཕེབས་ཡས་ཀྱི་རྫོངས་མདའ་དང་། ད་ག་ནང་ལྟར་དོ་དམ་སོགས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བར་མཛད་པའི་དེ་ནི། ལྷག་པར་ཏུ་དེ་ནི་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་བདག་ཉིད་ལ་བཤད་ན། སྤྱིར་བོད་ཁམས་ཡོངས་དང་། གཉིས་ནས་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེ་པོ་རང་ཉིད་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཆོས་རྗེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་དེ་འདྲས་ཡིན་ཟེར།
  phyis dbus gtsang du 'byon pa'i rdzong bda' dang /_do dam sogs kyang shin tu che bar mdzad pa'i bka' drin lhag par che ba yin zer/_phyis dbus gtsang yar phebs yas kyi rdzongs mda' dang /_da ga nang ltar do dam sogs bka' drin che bar mdzad pa'i de ni/_lhag par tu de ni rje tsong kha pa chen po bdag nyid la bshad na/_spyir bod khams yongs dang /_gnyis nas rje tsong kha pa che po rang nyid rang la cha bzhag na/_chos rje don grub rin chen ni bsam gyis mi khyab pa'i bka' drin chen po de 'dras yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡིན་ཞེས་ཁོང་རང་གིས་གསུངས་འདུག་ཟེར། གསུང་བ་ཙམ་མ་ཟད་པའི་དེ་ནི་ཁོང་ཆོས་རྗེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་རྗེས་ལ་ཡིན་ན། དེ་ནི་ཁོང་གིས་དུས་མཆོད་ཡིན་ན་མ་ཆག་པ་དེ་འདྲས་བཙུགས་པ་གནང་བ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  yin zhes khong rang gis gsungs 'dug zer/_gsung ba tsam ma zad pa'i de ni khong chos rje don grub rin chen sku mya ngan las 'das pa'i rjes la yin na/_de ni khong gis dus mchod yin na ma chag pa de 'dras btsugs pa gnang ba de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་པ་༡༣༧༢ལོར་ཆུ་བྱི་ལོར་དབུས་གཙང་ཕྱོགས་སུ་འབྱོན་པར་བརྩམ་པས་ཟེར། ཆོས་རྗེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་གྱིས་ཟེར། ཇི་ལྟར་བགྱི་བའི་རིམ་པ་ཞལ་གདམས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སྒོ་ནས་འདོམས་པར་མཛད། ད་དེ་ནས་དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་ཡར། དབུས་གཙང་ལ་ཆིབས་གནང་ཡས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཚོར་བའི་ཁ་གཏུག་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེ་ནི་ཆོས་རྗེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་གྱིས་དེ་ནི་དེ་ཚོའི་བཀའ་མངགས་དེ་ཚོ་ཡིན་ནའི། རྦད་དེ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ། ཟབ་ཞིང་རྒྱས་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་གསུངས་བ་རེད། ཟེར།
  de nas dgung lo bcu drug pa 1372lor chu byi lor dbus gtsang phyogs su 'byon par brtsam pas zer/_chos rje don grub rin chen gyis zer/_ji ltar bgyi ba'i rim pa zhal gdams kyi tshigs su bcad pa'i sgo nas 'doms par mdzad/_da de nas dgung lo bcu drug pa la yar/_dbus gtsang la chibs gnang yas kyi dgongs pa tshor ba'i kha gtug la cha bzhag na/_de ni chos rje don grub rin chen gyis de ni de tsho'i bka' mngags de tsho yin na'i/_rbad de bsam gyis mi khyab pa/_zab zhing rgyas pa de 'dras yin na gsungs ba red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་པ་སྤྱི་ལོ་༡༣༧༣ལོར་ཆོས་རྗེ་དེ་ཉིད་ནས་དངོས་པོའི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་ཏེ། འབྲི་གུང་པའི་བུ་དཔོན་ལྡན་མ་རིན་ཆེན་དཔལ་གྱིས་ཤར་ཙོང་ཁའི་ཡུལ་ནས་དབུས་གཙང་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ། སྟོན་དུས་འབྲི་གུང་མཐིལ་དུ་ཕྱག་ཕེབས། འབྲི་གུང་གི་སྤྱན་སྔ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་དང་མཇལ་ཏེ་ཟབ་ཆོས་མང་དུ་གསན་པ་དང་། ཟེར།
  dgung lo bcu bdun pa spyi lo 1373lor chos rje de nyid nas dngos po'i mthun rkyen sbyar te/_'bri gung pa'i bu dpon ldan ma rin chen dpal gyis shar tsong kha'i yul nas dbus gtsang du gdan drangs te/_ston dus 'bri gung mthil du phyag phebs/_'bri gung gi spyan snga chos kyi grags pa dang mjal te zab chos mang du gsan pa dang /_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ནས་༡༣༧༣ལོར། དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་པ་ལ་རྦད་དེ་ཆོས་རྗེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་གྱིས་དེ་ནི་རྦད་དེ་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་ནས། དངོས་པོའི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་ནས་འབྲི་གུང་པའི་དེ་ནི་བུ་དཔོན་ལྡན་མ་རིན་ཆེན་དཔལ་གྱིས་གཙོས་པའི་དེ་ནི། རིན་ཆེན་དཔལ་གྱིས་དེ་ནི་ཤར་ཙོང་ཁའི་ཡུལ་ནས། དེ་ནི་རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་དབུས་གཙང་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ། དེ་འདྲས་བྱས་པ་རེད། ཟེར། དེ་ནི་གདན་དྲངས་ཏེ། དེ་ནི་སྟོན་དུས་འབྲི་གུང་མཐིལ་དུ་ཕྱག་ཕེབས། འབྲི་གུང་ལ་ཕྱགས་ཕེབས་པའི་གཞུག་གུར་དེ་ནི་སྤྱན་སྔ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་དང་། མཇལ་ཏེ་ཟབ་ཆོས་མང་དུ་གསན་པ་དང་། 
  da de nas 1373lor/_dgung lo bcu bdun pa la rbad de chos rje don grub rin chen gyis de ni rbad de mthun rkyen sbyar nas/_dngos po'i mthun rkyen sbyar nas 'bri gung pa'i de ni bu dpon ldan ma rin chen dpal gyis gtsos pa'i de ni/_rin chen dpal gyis de ni shar tsong kha'i yul nas/_de ni rje bdag nyid chen po de dbus gtsang du gdan drangs te/_de 'dras byas pa red/_zer/_de ni gdan drangs te/_de ni ston dus 'bri gung mthil du phyag phebs/_'bri gung la phyags phebs pa'i gzhug gur de ni spyan snga chos kyi grags pa dang /_mjal te zab chos mang du gsan pa dang /_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཆོས་ཀྱི་སྨན་པ་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་ལ་གསོ་དཔྱད་གསན་ཅིང་རྒྱུད་བཞི་ཐུགས་འཛིན་གནང་། སྙེ་ཐང་བདེ་བ་ཅན་དུ་མཁན་པོ་བཀྲ་ཤིས་སེང་གེ་དང་། ཡེ་ཤེས་སེང་གེ་གཉིས་ལ་ཆོས་འབྲེལ་གསན། ད་དེ་ནས་མཚལ་གྱི་སྨན་པ་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་དང་། གསོ་དཔྱད་ཀྱི་རྒྱུད་བཞི་ཐུགས་འཛིན་གནང་། སྙེ་ཐང་བདེ་བ་ཅན་དུ་མཁན་པོ་བཀྲ་ཤིས་སེང་གེ་དང་། ཡེ་ཤེས་སེང་གེ་གཉིས་ལ་ཆོས་འབྲེལ་གསན་ཟེར།
  chos kyi sman pa dkon mchog skyabs la gso dpyad gsan cing rgyud bzhi thugs 'dzin gnang /_snye thang bde ba can du mkhan po bkra shis seng ge dang /_ye shes seng ge gnyis la chos 'brel gsan/_da de nas mtshal gyi sman pa dkon mchog skyabs dang /_gso dpyad kyi rgyud bzhi thugs 'dzin gnang /_snye thang bde ba can du mkhan po bkra shis seng ge dang /_ye shes seng ge gnyis la chos 'brel gsan zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བདེ་བ་ཅན་གྱི་བླ་མ་འཇམ་རིན་པར་བྱམས་ཆོས་གསན་ཞིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་ཟེར། བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དང་། མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་རྒྱལ། པཎ་ཆེན་མ་ཏི་པ་རྣམས་ལ་འཇམ་དབྱངས་དང་བདེ་མཆོག་སོགས་འགའ་ཞིག་དང་། ས་བཟང་བའི་དྲུང་དུ་ཆོས་བཀའ་དང་སྒྲ། བརྡ་དག ད་ག་ནང་ལྟར་དེ་ནི་བུ་སྟོན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་དྲུང་ནས་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པ། སྣར་ཐང་ལོ་ཙཱ་བ་དོན་ཡོད་བཟང་པོ་ལ་སོགས་ལས་མཛོད་དང་། ཚད་མའི་ཌིཀྐ་སོགས་གསན་ཅིང་ཟེར།
  bde ba can gyi bla ma 'jam rin par byams chos gsan zhing thugs su chud zer/_bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan dang /_mkhan chen rin po che rnam rgyal/_paN chen ma ti pa rnams la 'jam dbyangs dang bde mchog sogs 'ga' zhig dang /_sa bzang ba'i drung du chos bka' dang sgra/_brda dag_da ga nang ltar de ni bu ston phyogs las rnam rgyal gyi drung nas sbyor ba yan lag drug pa/_snar thang lo tsA ba don yod bzang po la sogs las mdzod dang /_tshad ma'i Dik+k sogs gsan cing zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཉགས་དབོན་ཀུན་དགའ་དཔལ་ལས་ཕར་ཕྱིན། རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བློ་གྲོས་ལས་མཛོད་རང་འགྲེལ། དབུ་ཚད། སྔགས་སོགས་ཇི་སྙེད་གསན་ཅིང་བླ་མའི་གཙོ་བོར་འཛིན་ཟེར། ད་དེ་ནས་རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བློ་གྲོས་ཟེར་མཁན་དེ་ད་བླ་མའི་གཙོ་བོར་འཛིན་པ་གནང་ང་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  gnyags dbon kun dga' dpal las phar phyin/_red mda' ba gzhon nu blo gros las mdzod rang 'grel/_dbu tshad/_sngags sogs ji snyed gsan cing bla ma'i gtso bor 'dzin zer/_da de nas red mda' ba gzhon nu blo gros zer mkhan de da bla ma'i gtso bor 'dzin pa gnang nga de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལོ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་རྩེ་མོ་ལ་མངོན་པ་ཀུན་བཏུས། སྐྱོར་ལུང་མཁན་པོ་བློ་གསལ་བ་ལ་འདུལ་མཛོད། ལོ་ཙཱ་བ་ནམ་མཁའ་བཟང་པོ་ལ་སྙན་ངག་མེ་ལོང་ལ་བཤད་རྒྱུགས། རྗེ་བཙུན་པ་ལ་དབུ་ཚད་དང་། མངོན་པ་སོགས་གསན་ཅིང་། ས་སྐྱ། རྩེད་ཐང་། ལ་སྟེང་། སྣར་ཐང་སོགས་སུ་གྲྭ་བསྐོར་མཛད་པ་སོགས་རྒྱུའི་ཐེག་པ་མཐའ་དག སྣར་ཐང་ལ་སོགས་པ་དེ་ནི་དེ་འདྲས་ལ་གྲྭ་བསྐོར་མཛད་ནས། དེ་ནི་རྒྱུའི་ཐེག་པའི་མཐའ་དག་ལ་མཁས་པའི་རྩེ་མོར་སོན་པ་རེད། ཟེར།
  lo chen byang chub rtse mo la mngon pa kun btus/_skyor lung mkhan po blo gsal ba la 'dul mdzod/_lo tsA ba nam mkha' bzang po la snyan ngag me long la bshad rgyugs/_rje btsun pa la dbu tshad dang /_mngon pa sogs gsan cing /_sa skya/_rtsed thang /_la steng /_snar thang sogs su grwa bskor mdzad pa sogs rgyu'i theg pa mtha' dag_snar thang la sogs pa de ni de 'dras la grwa bskor mdzad nas/_de ni rgyu'i theg pa'i mtha' dag la mkhas pa'i rtse mor son pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་ལ་ཕེབས་སྐབས། དེ་ནི་ཡར་ཀླུང་དུ་རྣམ་རྒྱལ་སྒང་དུ་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་སྡོམ་རྒྱུད་འཛིན་པ་བཀའ་བཞི་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་རིན་ཆེན་གྱིས་མཁན་པོ་དང་། བྱེ་རྫིང་ཚོགས་པའི་མཁན་པོ་ཤར་དཔོན་མགོན་པས་སློབ་དཔོན། བྱེ་རྫིང་པའི་དབུ་མཛད་བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ་གསང་སྟོན་མཛད་དེ། ཚིགས་ཕྱི་མ་བསྙེན་པར་རྫོགས་པ་དེ་ནས། དར་ཡུལ་བ་ལ་གསང་སྔགས་རྙིང་མའི་སྐོར་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་སྙིང་གཏམ་ཤོག་དྲིལ་མ་སོགས། ཤོག་གསེར་དང་། ཚེ་སྒྲུབ། ད་ག་ནང་ལྟར་དེ་ནི་རྟ་མགྲིན་དབང་སོགས་གསན་པ་རེད། ཟེར།
  dgung lo nyi shu lhag tsam la phebs skabs/_de ni yar klung du rnam rgyal sgang du kha che paN chen sdom rgyud 'dzin pa bka' bzhi pa tshul khrims rin chen gyis mkhan po dang /_bye rdzing tshogs pa'i mkhan po shar dpon mgon pas slob dpon/_bye rdzing pa'i dbu mdzad bsod nams rdo rje gsang ston mdzad de/_tshigs phyi ma bsnyen par rdzogs pa de nas/_dar yul ba la gsang sngags rnying ma'i skor gyi slob dpon chen po'i snying gtam shog dril ma sogs/_shog gser dang /_tshe sgrub/_da ga nang ltar de ni rta mgrin dbang sogs gsan pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གདན་ས་ཐེལ་སྤྱན་སྔ་ཆོས་གྲགས་པར་ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་སོགས་དང་སྒྲ་གསན་ཟེར། ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་ལ་དུས་འཁོར་རྩ་བ་འགྲེལ་ཆེན་སོགས་ཞིབ་པར་གསན་ཅིང་། རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སྐར་རྩིས་ལ་ཡང་མཁས་པར་མཛད། ཟེར།
  gdan sa thel spyan snga chos grags par nA ro chos drug sogs dang sgra gsan zer/_lha bla ma ye shes rgyal mtshan la dus 'khor rtsa ba 'grel chen sogs zhib par gsan cing /_rgyu mtshan gyis skar rtsis la yang mkhas par mdzad/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བླ་མ་ད་ག་ནང་ལྟར་བླ་མ་དེ་བདེ་ཆེན་ཆོས་དཔལ་ལས་དུས་འཁོར་དང་རྡོ་རྗེ་འཕྲེང་བའི་དབང་ལུང་མཛུབ་ཁྲིད་གར་ཐིག་དབྱངས་སོགས་དང་། གར་དང་ཐིག་དང་དབྱངས་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་དང་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་འགྲེལ། གསང་འདུས་ལུགས་གཉིས། བུ་སྟོན་ཡིག་ཆ་སོགས་དུ་མ་གསན་ཟེར།
  bla ma da ga nang ltar bla ma de bde chen chos dpal las dus 'khor dang rdo rje 'phreng ba'i dbang lung mdzub khrid gar thig dbyangs sogs dang /_gar dang thig dang dbyangs la sogs pa de tsho dang rdo rje snying po'i 'grel/_gsang 'dus lugs gnyis/_bu ston yig cha sogs du ma gsan zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁྱུང་པོ་ལྷས་པ་ལ་ཡོ་གའི་སྐོར་གྱིས་ཐོག་དྲངས་རྒྱུད་སྡེ་འོག་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དང་། དབང་གི་ཆུ་བོ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཡོད་པ་རྣམས་བུམ་པ་གང་བྱོའོ་ཚུལ་གྱིས་བཞེས། ཟེར། སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་རྒྱལ་མཚན་གྲགས་པར་ཡོ་གའི་གར་དབྱངས་དག་ཐེར་མཛད། གྲུབ་ཆེན་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེའམ་བླ་མ་དབུ་མ་པས་ལོ་ཙཱ་མཛད་ནས། དབུ་མའི་ལྟ་བ་སྔགས་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཁྱད་པར་སྔགས་བླ་མེད་ལམ་གྱི་གནད་དང་རིམ་པ་ལྔའི་གོ་རིམ་དྲང་ངེས་སོགས་དྲི་དོགས་ལེགས་པར་གཅོད་པ་གནང་།
  khyung po lhas pa la yo ga'i skor gyis thog drangs rgyud sde 'og ma rnams kyi bka' dang /_dbang gi chu bo rgyun ma chad par yod pa rnams bum pa gang byo'o tshul gyis bzhes/_zer/_sde snod 'dzin pa rgyal mtshan grags par yo ga'i gar dbyangs dag ther mdzad/_grub chen dpa' bo rdo rje'am bla ma dbu ma pas lo tsA mdzad nas/_dbu ma'i lta ba sngags mtshan nyid kyi khyad par sngags bla med lam gyi gnad dang rim pa lnga'i go rim drang nges sogs dri dogs legs par gcod pa gnang /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་གསན་བསམ་གནང་ཡིན་ན་རྒྱ་ཆེན་པོ་གནང་། ལྷོ་བྲག་གྲུབ་ཆེན་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ལ་སྙན་རྒྱུད་དང་ལམ་རིམ་གྱི་ཁྲིད་སོགས་མང་དུ་གསན། སྤྱན་སྔ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གསན་པ་བཅས་འབྲས་བུའི་ཐེག་པ་མཐའ་དག་ལ་མཁས་པར་མཛད་ཅིང་། མདུན་ལ་ཡིན་ན་དེ་ནི་རྒྱུད་ཐེག་པ་མཐའ་དག་ལས་མཁས་པ། དེ་ནི་ཕྱིས་དེ་ནི་འབྲས་བུའི་ཐེག་པ་མཐའ་དག་ལ་མཁས་པར་མཛད་ཅིང་ཟེར།
  da de 'dras kyi dper na gsan bsam gnang yin na rgya chen po gnang /_lho brag grub chen las kyi rdo rje la snyan rgyud dang lam rim gyi khrid sogs mang du gsan/_spyan snga rin po che chos kyi rgyal por nA ro'i chos drug gsan pa bcas 'bras bu'i theg pa mtha' dag la mkhas par mdzad cing /_mdun la yin na de ni rgyud theg pa mtha' dag las mkhas pa/_de ni phyis de ni 'bras bu'i theg pa mtha' dag la mkhas par mdzad cing zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མདོར་ན་བཤེས་གཉེན་བཅུ་ཕྲག་བཞི་སྐོར་བསྟེན་ཅིང་གདུལ་བྱ་མང་པོ་ལ་སྨིན་གྲོལ་གྱི་དབང་ལུང་རྒྱུད་བཤད་སྡོམ་འབོག་སོགས་བསྟན་པའི་བྱ་བ་རྒྱ་ཆེར་མཛད། ཟེར།
  mdor na bshes gnyen bcu phrag bzhi skor bsten cing gdul bya mang po la smin grol gyi dbang lung rgyud bshad sdom 'bog sogs bstan pa'i bya ba rgya cher mdzad/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། ད་གང་ཞུ་དགོས་རེད། རྦད་དེ་གང་ཟེར་དགོས་རེད། གསན་བསམ་དེ་འདྲས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དེ་འདྲས་གནང་། བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དེ་འདྲ་གནང་བ་རེད་ཟེར།
  byas nas da de 'dras kyi dper na/_da gang zhu dgos red/_rbad de gang zer dgos red/_gsan bsam de 'dras bsam gyis mi khyab pa de 'dras gnang /_bsam gyis mi khyab pa de 'dra gnang ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཡང་དེ་ནི་རྣམ་ཐར་ཐུབ་བསྟན་རྒྱན་གཅིག་ནང་དུ་དེ་ནི་ཞིབ་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར་ན་ཟེར། དགུང་ལོ་སོ་གཉིས་ལ་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་འགྲེལ་པ་དང་བཅས་པའི་རྣམ་བཤད་ཆེན་མོ་ལེགས་བཤད་གསེར་གྱི་ཕྲེང་བ་ཟེར་མཁན་དེ་བཀའ་རྩོམ་མཛད། བཀའ་རྩོམ་གནང་བ་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  de yang de ni rnam thar thub bstan rgyan gcig nang du de ni zhib tu gsal ba ltar na zer/_dgung lo so gnyis la bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan 'grel pa dang bcas pa'i rnam bshad chen mo legs bshad gser gyi phreng ba zer mkhan de bka' rtsom mdzad/_bka' rtsom gnang ba la cha bzhag na/_de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཕྱག་དཔེ་ཐུགས་འཛིན་གྱི་ཐད་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི་ད། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་དེ་ཡིན་ན་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། 
  phyag dpe thugs 'dzin gyi thad la cha bzhag na de ni da/_rje tsong kha pa chen po de yin na gang 'dras red zer na/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འདིས་ཉི་མ་རི་རྩེར་ཤར་བ་ནས་ཚལ་དབུས་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གསེར་ཏོག་གི་རྩེ་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་དང་། དུས་མཉམ་དུ་ཟེར་ན། ད་རྦད་དེ་ཕྱག་དཔེ་ཐུགས་འཛིན་ངོས་ལ་ཆ་བཞག་ན། རི་རྩེ་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་དང་། ད་ག་ནང་ལྟར་ཚལ་གྱི་དབུས་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གསེར་ཏོག་གི་རྩེ་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་དང་དུས་ཉམ་དུ། སྔར་གཟིགས་མ་མྱོང་བའི་དེ་ནི་ཕྱག་དཔེ་ཡིན་ན། མདའ་ཚད་མ་དེ་ནི་ཕྲེང་དགུ་མ་ཞིག མདའ་ཚད་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡིག་ཕྲེང་དགུ་བྱས་པ། དེ་འདྲས་ཡིན་ན་ཤོག་གུ་བཞི་ཤིན་ཏུ་དག་པར་ཐུགས་ལ་ཆུད་པར་གྲགས། ཟེར།
  'dis nyi ma ri rtser shar ba nas tshal dbus gling gi gtsug lag khang gi gser tog gi rtse la nyi ma shar ba dang /_dus mnyam du zer na/_da rbad de phyag dpe thugs 'dzin ngos la cha bzhag na/_ri rtse la nyi ma shar ba dang /_da ga nang ltar tshal gyi dbus gling gi gtsug lag khang gi gser tog gi rtse la nyi ma shar ba dang dus nyam du/_sngar gzigs ma myong ba'i de ni phyag dpe yin na/_mda' tshad ma de ni phreng dgu ma zhig_mda' tshad ma yin pa la yig phreng dgu byas pa/_de 'dras yin na shog gu bzhi shin tu dag par thugs la chud par grags/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཞེས་གསུངས་པ་དང་དེ་བཞིན་དུ་སྐལ་ལྡན་གདུལ་བྱ་མང་པོ་བློ་དག་འཚམ་པའི་དབང་ལུང་མན་ངག་གིས་རྒྱུད་སྨིན་པར་མཛད་ཅིང་། ལྷག་པར་ཡང་རྗེ་དེ་ཉིད་དགུང་ལོ་སོ་ལྔ་པའི་སྐབས་ཤིག་མོན་བཀྲ་ཤིས་གདོང་དུ་བཞུགས་པའི་ནུབ་མོ་ཞིག བཞུགས་མལ་ལ་བཞུགས་ནས་བོད་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཅི་རིགས་པ་གསུངས་པ་ལས་འཕྲོས་ནས་ཟེར།
  zhes gsungs pa dang de bzhin du skal ldan gdul bya mang po blo dag 'tsham pa'i dbang lung man ngag gis rgyud smin par mdzad cing /_lhag par yang rje de nyid dgung lo so lnga pa'i skabs shig mon bkra shis gdong du bzhugs pa'i nub mo zhig_bzhugs mal la bzhugs nas bod kyi mkhas grub rnams kyi rnam par thar pa ci rigs pa gsungs pa las 'phros nas zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་སྐབས་དེ་དུས་ད་བཞུགས་མལ་སོ་སོའི་གཟིམ་ཤག་ལ་བཞུགས་པའི་ཁ་གཏུག་ལ་དེ་ནི་བཀའ་མོལ་གནང་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་སྔར་བཀའ་བཞི་ཤེར་སེང་གིས་ཆོས་ཐོག་གཅིག་ལ་པོ་ཏི་བཅུ་གཅིག་གསུངས་འདུག དུས་ཕྱིས་བོད་དུ་པོ་ཏི་དུས་གཅིག་ཏུ་གསུངས་པ་ལ་དེ་མང་ཤོས་སུ་བྱུང་འདུག་ཅེས་གསུངས་པར། ཟེར།
  da skabs de dus da bzhugs mal so so'i gzim shag la bzhugs pa'i kha gtug la de ni bka' mol gnang dus tsam pa/_de ni sngar bka' bzhi sher seng gis chos thog gcig la po ti bcu gcig gsungs 'dug_dus phyis bod du po ti dus gcig tu gsungs pa la de mang shos su byung 'dug ces gsungs par/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་སྐབས་དེ་དུས་འོང་། སྔར་དེ་ནི་བཀའ་བཞི་པ་ཤེར་སང་གིས་ཆོས་ཐོག་གཅིག་ལ་པོ་ཏི་བཅུ་གཅིག་གསུངས་འདུག ཟེར། དུས་ཕྱིས་ད་བོད་དུ་པོ་ཏི་དུས་གཅིག་དུ་གསུངས་པ་དེ་མང་ཤོས་སུ་བྱུང་འདུག་བྱས་ནས་དེ། གསུངས་བ་རེད། ཟེར།
  da skabs de dus 'ong /_sngar de ni bka' bzhi pa sher sang gis chos thog gcig la po ti bcu gcig gsungs 'dug_zer/_dus phyis da bod du po ti dus gcig du gsungs pa de mang shos su byung 'dug byas nas de/_gsungs ba red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བཀའ་མོལ་གནང་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་ཁོང་གི་སྐུ་འགྲམ་ལ་ཡོད་པའི་དགེ་བཤེས་ཤ་སྟོན་ལ་སོགས་པས། འོ་ན་འདི་ནས། འདི་ནས་ཀྱང་འདི་ཙམ་ཞིག་འཆད་ཐུབ་པ་འདྲ་གསུངས་པར། འོ་ན་དེ་ནས་ཀྱང་། ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ན་དེ་ནས་དེ་འདྲ་བ་གཅིག་གསུངས་རོགས་གནང་ཞུས་པས། ད་ངས་རྩོལ་བ་བྱས་ན་ད་དེ་ཙམ་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་པར་འདྲ་གསུངས་པར། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་ངས་འབད་བརྩོན་བྱས་ན་དེ་རང་ད་ངས་བཤད་ཐུབ་པ་འདུག་བྱས་ནས། དེ་འདྲས་བཀའ་གནང་ཟེར།
  bka' mol gnang dus tsam pa de ni khong gi sku 'gram la yod pa'i dge bshes sha ston la sogs pas/_'o na 'di nas/_'di nas kyang 'di tsam zhig 'chad thub pa 'dra gsungs par/_'o na de nas kyang /_tsong kha pa chen po yin na de nas de 'dra ba gcig gsungs rogs gnang zhus pas/_da ngas rtsol ba byas na da de tsam zhig byed thub par 'dra gsungs par/_da de 'dras kyi ngas 'bad brtson byas na de rang da ngas bshad thub pa 'dug byas nas/_de 'dras bka' gnang zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ན་ཅི་ནས་ཀྱང་གསུངས་འཚལ་ཞེས་ནན་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ནས། ཟླ་བ་དེའི་ཚེས་བཅུ་ནས་གནམ་གང་བར་སྐུ་མཚམས་བཅད་ནས་ཕྱག་དཔེ་གཟིགས་རྟོགས་མཛད། ཟླ་བ་དེའི་ཚེས་པ་བཅུ་ནས་གནམ་གང་བར་ལ་སྐུ་མཚམས་བཅད་ནས་ཕྱག་དཔེ་གཟིགས་རྟོགས་མཛད། གནམ་གང་ཉིན་ཕྱག་དཔེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་རགས་བཅིངས། གནམ་གང་ཉིན་མོ་དེ་ནི་ཕྱག་དཔེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ནི་སྐུ་རགས་ཀྱི་བཅིངས་ནས། ཚེས་གཅིག་ལ་གསུང་ཆོས་འཛུགས་པར་བཞེད་པ་ལ། ཟེར།
  de na ci nas kyang gsungs 'tshal zhes nan gyis gsol ba btab pas zhal gyis bzhes nas/_zla ba de'i tshes bcu nas gnam gang bar sku mtshams bcad nas phyag dpe gzigs rtogs mdzad/_zla ba de'i tshes pa bcu nas gnam gang bar la sku mtshams bcad nas phyag dpe gzigs rtogs mdzad/_gnam gang nyin phyag dpe thams cad kyi sku rags bcings/_gnam gang nyin mo de ni phyag dpe thams cad kyi de ni sku rags kyi bcings nas/_tshes gcig la gsung chos 'dzugs par bzhed pa la/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གསང་ཕུ་སོགས་ནས་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་མང་པོ་ཞིག་འབྱོར་རྒྱུའི་སྙན་གསེང་ཕུལ་བར་བརྟེན། ཞག་འགའ་འཐེན་ཙམ་མཛད་ནས་ཉིན་གསུམ་གྱི་བར་དུ་མར་པ་དང་། མི་ལ་སོགས་ཀྱི་དེ་ནི་གསུང་རྒྱུན་ཐོར་བུ་བ་འགའ་གསུངས། ཟེར།
  gsang phu sogs nas sde snod 'dzin pa mang po zhig 'byor rgyu'i snyan gseng phul bar brten/_zhag 'ga' 'then tsam mdzad nas nyin gsum gyi bar du mar pa dang /_mi la sogs kyi de ni gsung rgyun thor bu ba 'ga' gsungs/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ཚེས་ལྔ་ནས་ཉིན་མ་གཅིག་ལ་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་བཅོ་ལྔའི་དབུ་དུས་གཅིག་བཙུགས་ནས། ད་ཚེས་པ་ལྔ་ནས་ཉིན་མ་གཅིག་ལ་དེ་ནི་ཉིན་མ་གཅིག་ལ་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ཟེར་ཡས་དང་དེ་ནི། གཞུང་ཆེན་པོ་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ཟེར་ཡས་དང་། དེ་ནི་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་་་་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད་པ།
  da tshes lnga nas nyin ma gcig la rgya gar skad du bco lnga'i dbu dus gcig btsugs nas/_da tshes pa lnga nas nyin ma gcig la de ni nyin ma gcig la rgya gar skad du zer yas dang de ni/_gzhung chen po rgya gar skad du zer yas dang /_de ni rgya gar skad du zer yas de 'dras yo'o red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་། དེ་འདྲས་དེ་ནི་གཞུང་ཆེན་པོ་བཅོ་ལྔ་རང་དེ་ནི་དུས་གཅིག་ཏུ་དབུ་བཙུགས་ནས། མགོ་བཙུགས་པ་རེད་ཟེར། ཉིན་རེ་བཞིན་ཐོ་རེངས་ནས་སྲོད་ཀྱི་བར་ལ་ཆོས་མཐུན་བཅོ་ལྔ་རེ་མ་ཆག་པའི་ཐུགས་བཤད་མཛད། ཉིན་མ་གཅིག་ལ་དེ་ནི་ད་ཆོས་མཐུན་བཅོ་ལྔ་བཙུགས། ཆོས་མཐུན་བཅོ་ལྔ་རེ་རེ་ལ་གཞུང་རེ་རེ་བཙུགས་ནས་མ་ཆག་པར་མཛད་ཡས་དེ་ནི། དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐུགས་བཤད་དེ་འདྲས་གནང་བ་རེད་ཟེར།
  byas tsang /_de 'dras de ni gzhung chen po bco lnga rang de ni dus gcig tu dbu btsugs nas/_mgo btsugs pa red zer/_nyin re bzhin tho rengs nas srod kyi bar la chos mthun bco lnga re ma chag pa'i thugs bshad mdzad/_nyin ma gcig la de ni da chos mthun bco lnga btsugs/_chos mthun bco lnga re re la gzhung re re btsugs nas ma chag par mdzad yas de ni/_de 'dras kyi thugs bshad de 'dras gnang ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་ནང་ནས་པོ་ཏི་ཆུང་བ་གཉིས་རྫོགས་པར་གསུངས་ཚར་བ་ན། ད་བཅོ་ལྔའི་ནང་ནས་པོ་ཏི་གཉིས་གསུངས་ཚར་བ་རྫོགས་པ་གསུངས་ཚར་དུས་ཙམ་པ། དེའི་དོད་དུ་ཡིན་ན་སླར་ཡང་ཆུང་བ་གཉིས་བཙུགས་པ་དག་བཅས། ཡོངས་སུ་དྲིལ་བར། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་དང་། ཕར་ཕྱིན། མངོན་པ་གོང་འོག་གཉིས། འདུལ་བ་མདོ་རྩ། བྱམས་ཆོས་ཕྱི་མ་བཞི། དབུ་མ་རིགས་པའི་ཚོགས་ལྔ། འཇུག་པ། བཞི་བརྒྱ་པ། སྤྱོད་འཇུག་སྟེ་བསྟན་བཅོས་གཞུང་ཆེན་བཅུ་བདུན་གྱི་གསུང་བཤད་མཛད།
  de'i nang nas po ti chung ba gnyis rdzogs par gsungs tshar ba na/_da bco lnga'i nang nas po ti gnyis gsungs tshar ba rdzogs pa gsungs tshar dus tsam pa/_de'i dod du yin na slar yang chung ba gnyis btsugs pa dag bcas/_yongs su dril bar/_tshad ma rnam 'grel dang /_phar phyin/_mngon pa gong 'og gnyis/_'dul ba mdo rtsa/_byams chos phyi ma bzhi/_dbu ma rigs pa'i tshogs lnga/_'jug pa/_bzhi brgya pa/_spyod 'jug ste bstan bcos gzhung chen bcu bdun gyi gsung bshad mdzad/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་ནི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་རྐྱང་རྐྱང་རེད། བཅུ་བདུན་དེ་ནི་གསུང་བཤད་དེ་འདྲས་མཛད་པ་རེད་ཟེར།
  da de 'dras kyi de ni bstan bcos chen po rkyang rkyang red/_bcu bdun de ni gsung bshad de 'dras mdzad pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་ཚེ་ན་ཡང་གཞུང་ཆེན་དཀའ་བའི་གནས་འགའ་ཞིག་ལ་བོད་ཀྱི་ཌིཀྐ་ཆེན་མོ་རེ་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ཏུ་འགྲེལ་པ་གཞན་གྱི་འཆད་ཚུལ་དུ་མ་དང་དགག་སྒྲུབ་དང་བཅས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་། དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས། ཚད་མ་དང་གཞུང་མི་རེ་ངོ་རེའི་ཐོག་ལ་དེ་ནི་སྔགས་ཀྱི་ཌིཀྐ་ཆེན་མོ་ཟེར་ན།
  de'i tshe na yang gzhung chen dka' ba'i gnas 'ga' zhig la bod kyi Dik+k chen mo re gzhir bzhag pa'i thog tu 'grel pa gzhan gyi 'chad tshul du ma dang dgag sgrub dang bcas pas gtan la phab cing /_de ni skabs de dus/_tshad ma dang gzhung mi re ngo re'i thog la de ni sngags kyi Dik+k chen mo zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྔགས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ཡིན་ན་དེ་ཚོ་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ན། དེ་ནི་འགྲེལ་བ་གཞན་གྱི་བཤད་ཚུལ་ལ། དགག་སྒྲུབ་དང་རེད་པཱ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་རང་ལུགས་སྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ། དགག་སྒྲུབ་བྱས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  sngags kyi 'grel pa yin na de tsho gzhir bzhag pa'i thog la yin na/_de ni 'grel ba gzhan gyi bshad tshul la/_dgag sgrub dang red pA/_gzhan lugs dgag pa dang rang lugs sgrub pa la sogs pa/_dgag sgrub byas nas gtan la phab pa de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཞུང་གཞན་རྣམས་ཕལ་ཆེ་བ་རང་རང་གི་འགྲེལ་པའི་སྟེང་ནས། གཞུང་ཕྲ་རགས་མ་ལུས་པ་བཤད་པ། ཞིབ་པར་མཛད་དེ་ཟླ་བ་གསུམ་ལ་རྫོགས་པར་མཛད་དོ། ཟེར། དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་རིང་ལ་དེ་ནི་གཞུང་ཆེན་བཅོ་ལྔ་དེ་གྱད་དེ། དེ་ནི་རྫོགས་པ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  gzhung gzhan rnams phal che ba rang rang gi 'grel pa'i steng nas/_gzhung phra rags ma lus pa bshad pa/_zhib par mdzad de zla ba gsum la rdzogs par mdzad do/_zer/_de ni de 'dras kyi zla ba gsum gyi ring la de ni gzhung chen bco lnga de gyad de/_de ni rdzogs pa de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཅེས་དང་། ཡང་། ཟང་ཟང་ནེ་རིང་པས་མཛད་པའི་རྗེའི་རྣམ་ཐར་དུ་ཉིན་གཅིག་ལ་རྒྱ་གར་སྐད་ནས་བརྩམས་ཏེ། ཕར་ཚད་གཉིས་སོགས། ད་དེ་ད་ལྟ་རྣམ་ཐར་གཅིག་ལ་གསུང་བ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  ces dang /_yang /_zang zang ne ring pas mdzad pa'i rje'i rnam thar du nyin gcig la rgya gar skad nas brtsams te/_phar tshad gnyis sogs/_da de da lta rnam thar gcig la gsung ba de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཟང་ཟང་ནེ་རིང་པས་མཛད་པའི་དེ་ནི་རྗེའི་རྣམ་ཐར་དུ་དེ་ནི་ཉིན་མ་གཅིག་ལ་རྒྱ་གར་སྐད་ནས་བརྩམས་པའི་ཕར་ཚད་གཉིས་སོགས་རྒྱ་གཞུང་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི་བཤད་པ་ཉིན་མ་གཅིག་ལ་བཙུགས་ནས། ཉིན་མ་གཅིག་ལ་གྲོལ་བར་མཛད་ཅེས་གསུངས། ཟེར།
  zang zang ne ring pas mdzad pa'i de ni rje'i rnam thar du de ni nyin ma gcig la rgya gar skad nas brtsams pa'i phar tshad gnyis sogs rgya gzhung nyi shu rtsa gcig gi bshad pa nyin ma gcig la btsugs nas/_nyin ma gcig la grol bar mdzad ces gsungs/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། རྒྱ་གཞུང་དེ་ནི་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་བཤད་པ་བྱས་པ་དེ། ཉིན་མ་གཅིག་ལ་བཙུགས། ཉིན་མ་གཅིག་ལ་གྲོལ་བར་མཛད་ཅེས་གསུངས། གསུངས་པའི་དུས་སྐབས་ནི་འདི་རང་མིན་པའི་གནས་སྐབས་གཞན་ཞིག་ཏུ་གསུངས་པ་འདྲ། ཟེར།
  da de 'dras kyi dper na/_rgya gzhung de ni nyi shu rtsa gcig la sogs pa de 'dras kyi bshad pa byas pa de/_nyin ma gcig la btsugs/_nyin ma gcig la grol bar mdzad ces gsungs/_gsungs pa'i dus skabs ni 'di rang min pa'i gnas skabs gzhan zhig tu gsungs pa 'dra/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་དེ་མ་ཙམ་མ་ཟད་པའི་རྣམ་ཐར་གཞན་དག་ལའི་ཆ་བཞག་ནའི་དེ་ནི། རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ལ་སོགས་པ་དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་གཞུང་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་དེ་ནི་ཉིན་མ་གཅིག་ལ་བཙུགས། ཉིན་མ་གཅིག་ལ་གྲོལ་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ནའི་བྱུང་ཡོའོ་རེད། ཟེར།
  da de de ma tsam ma zad pa'i rnam thar gzhan dag la'i cha bzhag na'i de ni/_rgya gar skad du la sogs pa de ni de 'dras kyi dper na gzhung nyi shu rtsa gcig de ni nyin ma gcig la btsugs/_nyin ma gcig la grol pa de 'dras yin na'i byung yo'o red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེར་མ་ཟད་རྣམ་ཐར་ལེགས་བཤད་ཀུན་འདུས་ལས། རེད་འདའ་པས་འཆད་ཉན་ལ་སྐུལ་ནས། བདེ་བ་ཅན་ལ་སོགས་པར་ལོ་བདུན་ཙམ་བཤད་ཉན་མཛད། དེ་ནི་རེ་འདའ་བ་གཞོན་ནུ་བློ་གྲོས་ཀྱིས་དེ་ནི། བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ནི། བདེ་བ་ཅན་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ལ་ཡིན་ན་དེ་ནི་འཆད་ཉན་ལོ་བདུན་ཙམ་མཛད་ཟེར།
  der ma zad rnam thar legs bshad kun 'dus las/_red 'da' pas 'chad nyan la skul nas/_bde ba can la sogs par lo bdun tsam bshad nyan mdzad/_de ni re 'da' ba gzhon nu blo gros kyis de ni/_bskul ba la brten nas de ni/_bde ba can la sogs pa de tsho la yin na de ni 'chad nyan lo bdun tsam mdzad zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  པོ་ཏི་བཅུ་གསུམ་གུང་བསྒྲིགས་ནས་རང་རང་གི་བཞེད་གཞུང་བཞིན་པོ་ཏི་རེ་རེ་ལ་འགྲེལ་པ་གཉིས་གསུམ་དང་སྦྲེལ་ནས་གསུངས་པ་ལན་མང་དུ་མཛད། ཟེར། ཁྱད་པར་དུ་དེ་ནི་པོ་ཏི་བཅུ་ཙམ་གུང་བསྒྲིགས་ནས། དུས་གཅིག་ལ་དཔེར་ན་པོ་ཏི་བཅུ་དེ་འདྲས་བང་བསྒྲིགས་བྱས་རེད་པཱ།
  po ti bcu gsum gung bsgrigs nas rang rang gi bzhed gzhung bzhin po ti re re la 'grel pa gnyis gsum dang sbrel nas gsungs pa lan mang du mdzad/_zer/_khyad par du de ni po ti bcu tsam gung bsgrigs nas/_dus gcig la dper na po ti bcu de 'dras bang bsgrigs byas red pA/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཚོ་སོ་སོར་གཞུང་བསྒྲིགས་ནས་སོ་སོ་རེ་རེ་ལ་འགྲེལ་པ་གཉིས་གསུམ་དང་སྦྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་པོ་ཏི་རེ་རེ་ལ། འགྲེལ་པ་གཉིས་ཙམ་གསུམ་ཙམ་པ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ད། དེ་ཡིན་ན་གསུང་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་ལན་མང་དུ་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད། ཟེར།
  de tsho so sor gzhung bsgrigs nas so so re re la 'grel pa gnyis gsum dang sbrel ba'i thog nas po ti re re la/_'grel pa gnyis tsam gsum tsam pa yod pa de tsho da/_de yin na gsung pa de 'dras yin na lan mang du de 'dras byung ba red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྷག་པར་དུ་བྱ་བྲལ་ལ་འབྱོན་ཁར་པོ་ཏི་ཉེར་དགུ་སྦྲེལ་ནས་གསུངས་པས། ཀུན་ངོ་མཚར་བར་གྱུར་ཏོ་བྱས་ནས་ད། ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བྲལ་ལ་ཕྱིན་པ་གནང་བའི་ཁ་གཏུག་ལ་ཆ་བཞག་ན། པོ་ཏི་ཉེར་དགུར་སྦྲེལ་ནས་དེ་ནི་ད། གསུངས་པས་དེ་ནི་ཀུན་ངོ་མཚར་བར་འགྱུར་ཏོ། ཟེར།
  lhag par du bya bral la 'byon khar po ti nyer dgu sbrel nas gsungs pas/_kun ngo mtshar bar gyur to byas nas da/_khyad par du bya bral la phyin pa gnang ba'i kha gtug la cha bzhag na/_po ti nyer dgur sbrel nas de ni da/_gsungs pas de ni kun ngo mtshar bar 'gyur to/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲ་མིའི་བྱུང་བ་དེ་ལྟར་བཤད་པ། ལན་དུ་མ་མཛད་པར་མངོན་ནོ། ད་དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ཁོང་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། ཨ་ནི་ཐུགས་མཁྱེན་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པ། གཅིག་མཁྱེན་རབ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཡིན་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི། པོ་དེ་ཉི་ཤུ་རྩ་དགུ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་གསུངས་པ་ལ་དེ་ནི། དེ་འདྲས་ཡིན་ན་བྱུང་པ་རེད། ཟེར།
  de 'dra mi'i byung ba de ltar bshad pa/_lan du ma mdzad par mngon no/_da de 'dras yin dus tsam pa khong 'jam dpal dbyangs dngos yin dus tsam pa/_a ni thugs mkhyen la thogs pa med pa/_gcig mkhyen rab thogs pa med pa yin 'gro dus tsam pa de ni/_po de nyi shu rtsa dgu la sogs pa de 'dras gsungs pa la de ni/_de 'dras yin na byung pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ཚོ་རྦད་དེ་གསལ་བའི་མཛད་པ་དེ་རྣམས་ནི་ཐ་མལ་བའི་ང་ཚོའི་སྣང་ངོར་ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་བའི་གནས་སོགས། དེ་འདྲས་གཅིག་རེད། ཟེར།
  da de tsho rbad de gsal ba'i mdzad pa de rnams ni tha mal ba'i nga tsho'i snang ngor shin tu ngo mtshar ba'i gnas sogs/_de 'dras gcig red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡིན་ནའི་རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་ཐུགས་དགོངས་ལ་ཁ་བ་ཅན་ན་ད་ལྟ་ཡོད་པའི་བཀའ་བསྟན་བཅོས་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་ཉན་ཞིང་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས། ད་དུང་ཐེ་ཚོམ་སོམ་ཉི་ལ་སོགས་པའི་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པ་དང་ཁྱད་པར་དུ་དབུ་མ་དང་སྔགས་ཀྱི་སྐོར། བྱེ་བྲག་གསང་འདུས་དང་བདེ་མཆོག་སྐོར་རྣམས་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཆེད་དུ་རྒྱ་གར་ལ་བྱོན་ནས། ཨོ་ཏྟན་ནཱ་ལེནྡྲ་ལ་སོགས་རྣམས་སུ་ཀླུའི་བྱང་ཆུབ་སོགས་ལ་གཏུགས་ནས་དགོངས་ཏེ། དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་ཙམ་རྟགས་དང་རྨི་ལམ་སོགས་ལ་དཔྱད་ནས། སྨོན་ལམ་དང་རྟེན་འབྲེལ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་ཏེ། དགུང་ལོ་སོ་དགུ་པ་ཤིང་ཕག་ལོ་གཉལ་ནས་ལྷོ་བྲག་ཏུ་ཕེབས་ལྷོ་བྲག་ལ་ལམ་བུ་བཏོད། ཟེར།
  yin na'i rje bdag nyid chen po'i thugs dgongs la kha ba can na da lta yod pa'i bka' bstan bcos man ngag dang bcas pa legs par nyan zhing khong du chud nas/_da dung the tshom som nyi la sogs pa'i sgro 'dogs gcod pa dang khyad par du dbu ma dang sngags kyi skor/_bye brag gsang 'dus dang bde mchog skor rnams gtan la 'bebs pa'i ched du rgya gar la byon nas/_o t+tan nA len+d+r la sogs rnams su klu'i byang chub sogs la gtugs nas dgongs te/_dgung lo bcu gsum tsam rtags dang rmi lam sogs la dpyad nas/_smon lam dang rten 'brel gcig tu bsgrigs te/_dgung lo so dgu pa shing phag lo gnyal nas lho brag tu phebs lho brag la lam bu btod/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ནས་དེ་ནི་རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་མཁས་པ་ཆེན་པོ་དང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དེ་འདྲས་ཆགས་ཡོད་ནའི་ད་དེ་ཚོ་ལ་རྦད་དེ་དེ་མ་གནང་བ། གང་ཟེར་ཐུགས་ཡིད་མ་ཚིམ་པ་བྱས་བྱས་ད་དུང་། དེ་ནི་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་ནས་དེ་ནི། ད་དུང་དཔེར་ན། 
  da de nas de ni rje bdag nyid chen po de 'dras kyi dper na mkhas pa chen po dang bsam gyis mi khyab pa de 'dras chags yod na'i da de tsho la rbad de de ma gnang ba/_gang zer thugs yid ma tshim pa byas byas da dung /_de ni rgya gar la phebs nas de ni/_da dung dper na/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དུང་གཞུང་ཆེན་པོ་ལ་ཐེ་ཚོམ་གཅོད་ཡས་དང་། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ན་འོང་། དབུ་མ་དང་སྔགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ཐུགས་དོགས་དང་། ལྷག་པར་དུ་སྔགས་དང་གསང་འདུས། བདེ་མཆོག་སྐོར་རྣམས་ལ་དེ་ནི་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཆེད་དུ་དེ་ནི་རྒྱ་གར་ལ་ཕྱིན། ཕྱིན་ནས་དེ་ནི་རྒྱ་གར་ལ་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི། རྒྱ་གར་ལ་མཁས་པ་ཆེན་པོ་དེ་ནི་དེ་ཞུ་མཁན་གཅིག་ཡོའོ་རེད་པཱ།
  da dung gzhung chen po la the tshom gcod yas dang /_de tsho'i thog la yin na 'ong /_dbu ma dang sngags kyi skor la sogs pa de tsho thugs dogs dang /_lhag par du sngags dang gsang 'dus/_bde mchog skor rnams la de ni gtan la phab pa'i ched du de ni rgya gar la phyin/_phyin nas de ni rgya gar la skabs de dus de ni/_rgya gar la mkhas pa chen po de ni de zhu mkhan gcig yo'o red pA/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཀླུའི་བྱང་ཆུབ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ལ་ཡིན་ན་དེ་ནི་སློབ་དཔོན་ལ་གཏུགས་ནས་དེ་ནི་ད། དེ་ནས་ཕར་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་ཡས་ཀྱི་དགོངས་པ་དེ་འདྲས་བཞེས་པ་རེད་ཟེར།
  klu'i byang chub la sogs pa de tsho la yin na de ni slob dpon la gtugs nas de ni da/_de nas phar rgya gar la phebs yas kyi dgongs pa de 'dras bzhes pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱ་གར་གྱི་ཤིང་གི་རི་ནས་ལམ་བྱས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་དང་མཇལ་ནས་མ་གྷ་དྷར་འབྱོན་དགོངས་ནས། ད་དེ་ནས་དེ་ནི་རྒྱ་གར་ཤིང་གི་རི་ནས་འབྱོན་ནས་དེ་ནི་མ་གྷ་དྷར་འབྱོན་པར་དགོངས་ནས། ཕེབས་ཡས་དགོངས་བཞེས་གནང་བ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  rgya gar gyi shing gi ri nas lam byas grub chen mi tra dzo ki dang mjal nas ma g+ha d+har 'byon dgongs nas/_da de nas de ni rgya gar shing gi ri nas 'byon nas de ni ma g+ha d+har 'byon par dgongs nas/_phebs yas dgongs bzhes gnang ba de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ལྷོ་བྲག་གྲུབ་ཆེན་ནམ་མཁའ་ཕྱག་རྡོར་བ་ལས། ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་ལ་མཇལ་ནས་དེ་ནི་དེའི་གནས་ལུགས་གསུངས་པར་རྒྱ་གར་དུ་བྱོན་ནས་རྗེ་ཉིད་རིག་པའི་གནས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་མཁས་པའི་པཎྜི་ཏ་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་མཁན་པོ་བྱེད་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ནའང་སྐུ་ཚེ་ཐུང་བས་སློབ་མ་ལ་ཕན་པ་དཀའ།
  da lho brag grub chen nam mkha' phyag rdor ba las/_nam mkha' rgyal mtshan la mjal nas de ni de'i gnas lugs gsungs par rgya gar du byon nas rje nyid rig pa'i gnas bco brgyad la mkhas pa'i paN+Di ta rdo rje gdan gyi mkhan po byed pa zhig tu 'gyur na'ang sku tshe thung bas slob ma la phan pa dka'/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ནས་ལྷོ་བྲག་གྲུབ་ཆེན་ཕྱག་རྡོར་བ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་དང་མཇལ་ནས་དེ་ནི་གང་གསུང་པ་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་གར་ལ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་དེ་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་དང་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྦད་དེ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དེ་འདྲས་ཡོང་གི་རེད་དའི། ཡིན་ནའི་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྦད་དེ་རྒྱ་གར་ལ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན
  da de nas lho brag grub chen phyag rdor ba nam mkha' rgyal mtshan dang mjal nas de ni gang gsung pa red zer na/_rgya gar la phyin pa yin na de ni bsam gyis mi khyab pa'i mkhas pa chen po dang de 'dras kyi rbad de bsam gyis mi khyab pa de 'dras yong gi red da'i/_yin na'i da de 'dras kyi rbad de rgya gar la phyin pa yin na
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རིག་པའི་གནས་ལ་མཁས་པའི་དེ་ནི་པཎྜི་ཏར་འགྱུར་གྱི་རེད་མ་གཏོགས། དེ་ནི་སྐུ་ཚེ་ཡིན་ན་ཐུང་ཐུང་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཟེར།
  rig pa'i gnas la mkhas pa'i de ni paN+Di tar 'gyur gyi red ma gtogs/_de ni sku tshe yin na thung thung chags kyi red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐུ་ཚེ་ལ་ཡིན་ན་དེ་ནི་བར་ཆད་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར། དེ་ལས་དེ་ནི་བོད་རང་ལ་བཞུགས་ན། འཇམ་དབྱངས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང་། བཞུགས་ན་དེ་ནི་འཇམ་དབྱངས་ཀྱིས་མྱུར་དུ་རྗེས་སུ་འཛིན་པ་དང་། འཇམ་དབྱངས་ལ་གསོལ་བ་ཐོབས་པ་གནང་དང་། ཐོབས་སོང་ན་དེ་ནི་མྱུར་དུ་དེ་འདུག་ཟེར། རྗེས་སུ་འཛིན་པ་འདུག་ཟེར།
  sku tshe la yin na de ni bar chad chen po yod pa de 'dras red zer/_de las de ni bod rang la bzhugs na/_'jam dbyangs la gsol ba 'debs pa dang /_bzhugs na de ni 'jam dbyangs kyis myur du rjes su 'dzin pa dang /_'jam dbyangs la gsol ba thobs pa gnang dang /_thobs song na de ni myur du de 'dug zer/_rjes su 'dzin pa 'dug zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཞེས་བཤོལ་འདེབས་མཛད་པ་རེད་ཟེར། བཤོལ་འདེབས་མཛད་པས་རྒྱ་གར་ལ་མི་འབྱོན་པའི་ཐུགས་ཐག་བཅད། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་གཅིག་གི་རྒྱ་གར་ལ་མ་ཕེབས་པའི་བཤོལ་འདེབས་མཛད་དུས་ཙམ་པ། འོན་ཀྱང་དམ་ཆོས་འཚོལ་བ་ལ་ཐུགས་ཚིམས་པ་མེད་པའི་བརྩོན་འགྲུས་དང་། སྙིང་སྟོབས་ནི་ཆེས་བསྔགས་པར་འོས་ཞིག་ཡིན་ནོ། ཟེར།
  zhes bshol 'debs mdzad pa red zer/_bshol 'debs mdzad pas rgya gar la mi 'byon pa'i thugs thag bcad/_da de 'dras kyi gcig gi rgya gar la ma phebs pa'i bshol 'debs mdzad dus tsam pa/_'on kyang dam chos 'tshol ba la thugs tshims pa med pa'i brtson 'grus dang /_snying stobs ni ches bsngags par 'os zhig yin no/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་དེ་ནི་ད། དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་ད། རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་ཡས་དེ་ནི་དེ་གནང་ནས། གང་ཟེར་དགོས་རེད། ཕེབས་ཡས་དེ་མཚམས་འཇོག་པ་གནང་བྱས་དེ་འདྲས་གནང་ནས་ད་དུང་དཔེར་ན། གཞུང་ཆེན་པོ་ལ་ཐུགས་གསན་གནང་ཡས་དང་། ཐུགས་ཚིམས་པ་མེད་པའི་བརྩོན་འགྲུས་དང་། སྙིང་སྟོབས་ནི་ཆེས་བསྔགས་པར་འོས་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ། ཟེར།
  byas nas de ni da/_de 'dras kyi dper na da/_rgya gar la phebs yas de ni de gnang nas/_gang zer dgos red/_phebs yas de mtshams 'jog pa gnang byas de 'dras gnang nas da dung dper na/_gzhung chen po la thugs gsan gnang yas dang /_thugs tshims pa med pa'i brtson 'grus dang /_snying stobs ni ches bsngags par 'os pa zhig yin no/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་པ་ས་རྟ་ལོའི་སྟོན་དུས་འཁྲུངས་ཡུལ་ནས་རྐྱེན་དུ་བབས་པའི་འཚོག་ཆས་ཅི་རིགས་པ་འགྲུལ་པའི་མདུན་འབུལ་རྒྱུ་བསྐུར་ཡོད་ཚུལ་གསན་པས་དེ་དག་བཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་སླད་དུ། ངམ་རིང་ནས་ས་སྐྱ་བརྒྱུད་དེ་དབུས་སུ་བྱོན་ནས་སྐུར་མོ་རྣམས་བཞེས། ཟེར།
  dgung lo nyi shu pa sa rta lo'i ston dus 'khrungs yul nas rkyen du babs pa'i 'tshog chas ci rigs pa 'grul pa'i mdun 'bul rgyu bskur yod tshul gsan pas de dag bzhes pa la sogs pa'i slad du/_ngam ring nas sa skya brgyud de dbus su byon nas skur mo rnams bzhes/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ནས་དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་པའི་ཁ་གཏུག་ལ་ཆ་བཞག་ན། མར་ནས་མཚོ་སྔོན་ནས་རེད་པཱ། གཅིག་མཚོ་སྔོན་ནས་དེ་ནི་ཡུམ་གྱི་སྐུར་མ་ལ་སོགས་པ་གཅིག་དེ་འདྲས་བཞེས་ཀ་དེ་ནི་ངམ་རིང་ནས། ས་སྐྱ་བརྒྱུད་བྱས་མར་ཕེབས་པ་རེད་ཟེར།
  da de nas dgung lo nyi shu pa'i kha gtug la cha bzhag na/_mar nas mtsho sngon nas red pA/_gcig mtsho sngon nas de ni yum gyi skur ma la sogs pa gcig de 'dras bzhes ka de ni ngam ring nas/_sa skya brgyud byas mar phebs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཕེབས་དུས་ཙམ་པ་ད་སྐུར་མ་རྣམས་བཞེས་ནས་ད། དེ་སྐབས་གྲོགས་དང་སློབ་འབྲེལ་མང་པོས་བསྐུལ་ཞིང་། ཟེར་ན། ད་མདོ་སྨད་ནས་ད་ཡུམ་གྱིས་ཀྱང་ཞུ་བ་ནན་ཆེར་བྱུང་བའི་རྐྱེན་བྱས་ནས་ལན་ཅིག་མདོ་སྨད་ལ་འབྱོན་པར་བཞེད་དེ་མལ་གྲོ་ལྷ་ལུང་དུ་བྱོན་པ་དང་། ད་མདོ་སྨད་ཕྱོགས་སུ་མཁོ་བའི་ད་མན་ངག་ལག་ལེན་འགའ་ཞིག་ལ་ཐུགས་སྦྱོང་ཡང་མཛད་པར་བརྩམས་པ་ལས། ཟེར།
  phebs dus tsam pa da skur ma rnams bzhes nas da/_de skabs grogs dang slob 'brel mang pos bskul zhing /_zer na/_da mdo smad nas da yum gyis kyang zhu ba nan cher byung ba'i rkyen byas nas lan cig mdo smad la 'byon par bzhed de mal gro lha lung du byon pa dang /_da mdo smad phyogs su mkho ba'i da man ngag lag len 'ga' zhig la thugs sbyong yang mdzad par brtsams pa las/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐབས་ཅིག་དུ་དེ་ནི་རྦད་དེ་ཡུམ་གྱིས་བསྐུལ་བ་གནང་བ་ལ་སོགས་པ། དཔེར་ན་རྗེ་ལ་ཕར་མདོ་སྨད་ལ་ཆིབས་གནང་ཡས་ཀྱི་དགོངས་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  skabs cig du de ni rbad de yum gyis bskul ba gnang ba la sogs pa/_dper na rje la phar mdo smad la chibs gnang yas kyi dgongs pa de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མཚམས་ཤིག་ནས་ཅི་བྱེད་དེ་འདྲ་བ་ལ་དགོས་པ་མི་འདུག ཕྱོགས་གཅིག་ནས་དགོངས་པ་དེ་བྱས། གཉིས་ནས་དེ་དགོངས་པ་བཞེད་ཡས་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་འདྲས་དཔེར་ན་མར་རྒྱ་ནག་གང་ཟེར། མདོ་སྨད་ལ་འགྲོ་ཡས་དེ་ཡིན་ན། དགོས་པ་གང་མི་འདུག ད་ནི་མདོ་ཁམས་དང་ཡུལ་གྱི་ཕྱོགས་ལ་གཏན་ནས་མི་འགྲོ་བའི་ཡི་དམ་འཆའ་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ། དགོངས་པ་ཤུགས་དྲག་པོ་སྐྱོ་ཤས་དང་བཅས་པ་ཞིག་འཁྲུངས་ནས། དེ་འཕྲལ་འཁྲུངས་ཡུལ་དུ་མི་འབྱོན་པའི་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་དེ་ནི།
  mtshams shig nas ci byed de 'dra ba la dgos pa mi 'dug_phyogs gcig nas dgongs pa de byas/_gnyis nas de dgongs pa bzhed yas la cha bzhag na de 'dras dper na mar rgya nag gang zer/_mdo smad la 'gro yas de yin na/_dgos pa gang mi 'dug_da ni mdo khams dang yul gyi phyogs la gtan nas mi 'gro ba'i yi dam 'cha' bar bya'o snyam du/_dgongs pa shugs drag po skyo shas dang bcas pa zhig 'khrungs nas/_de 'phral 'khrungs yul du mi 'byon pa'i thugs thag bcad pa de ni/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡུམ་ལ་རྗེས་སུ་ཆགས་པ་སོགས་ཀྱང་འཁོར་བའི་འཆིང་ཞགས་ལྟ་བུར་གཟིགས་ནས། འདོར་བ་མཛད་པ་ཆགས་བྲལ་གྱི་མཛད་པ་རྗེས་སུ་ཡིད་རངས་ཞུ་འོས་པའི་གནས་ཡིན་ནོ། ཟེར། ད་དེ་ནི་ཡིན་ན་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་ད་རྦད་དེ་རྒྱ་ནག་ལ། གང་ཟེར། ད་མདོ་སྨད་ལ་མར་ཕྱིན་པ་མ་གནང་བ་དེ་གྱད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ག་རེ་ཡིན་ཟེར་ན།
  yum la rjes su chags pa sogs kyang 'khor ba'i 'ching zhags lta bur gzigs nas/_'dor ba mdzad pa chags bral gyi mdzad pa rjes su yid rangs zhu 'os pa'i gnas yin no/_zer/_da de ni yin na de 'dras kyi dper na da rbad de rgya nag la/_gang zer/_da mdo smad la mar phyin pa ma gnang ba de gyad kyi thog nas ga re yin zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡུམ་ལ་རྗེས་སུ་མ་ཆགས་པ་དེ་འདྲས་ད་མ་རེད་དའི། རྗེས་སུ་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་མེད་པ་ད་མ་རེད་དའི། ད་འཁོར་བའི་འཆིང་ཞགས་ལྟ་བུར་གཟིགས་ནས། འདོར་བ་མཛད་པ་དེ་ཆགས་བྲལ་གྱི་མཛད་པ་དེ་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ཟེར།
  yum la rjes su ma chags pa de 'dras da ma red da'i/_rjes su chags pa la sogs pa de 'dras med pa da ma red da'i/_da 'khor ba'i 'ching zhags lta bur gzigs nas/_'dor ba mdzad pa de chags bral gyi mdzad pa de ni bsam gyis mi khyab pa de 'dras yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དགུང་ལོ་སོ་དྲུག་པ་ས་སྦྲེལ་ལོ་དངོས་སློབ་འཁོར་དག་པ་རྣམ་བརྒྱད་ཕྱག་ཕྱིར་འཁྲིད་ནས་དེ་སྐྱོར་མོ་ལུང་ནས་འོལ་ཁར་བྱ་བྲལ་ལ་ཕེབས་ཏེ། སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་གཙོ་བོར་མཛད་པ་ནི་ཟེར། ད་དེ་ནས་དགུང་ལོ་སོ་དྲུག་པ་ས་སྦྲེལ་ལོ་ལ་དངོས་སློབ་འཁོར་དག་པ་རྣམ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་ཕྱག་ཕྱིར་འཁྲིད་ནས། སྐྱོར་ལོ་ལུང་ནས་འོལ་ཁ་ལ་སོགས་པ་དེ་ནི་བྱ་བྲལ་ལ་ཕེབས་ཀར། བྱ་བྲལ་ལ་ཕེབས་ནས་དེ་ནི་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་གཙོ་བོར་མཛད་པ་དེ་ཡང་ལོ་དེའི་དགུན་དཔྱིད་རྣམས་འོལ་ཁ་ཆོས་ལུང་དུ་བཞུགས་ནས། ཐོག་མར་བསག་སྦྱང་གནད་ཆེ་བར་དགོངས་ཏེ། དཔོན་སློབ་རྣམས་ཀྱིས་སྟོབས་བཞིའི་བསག་སྦྱངས་ལ་ཤིན་ཏུ་འགྲུས་པར་མཛད་ཅིང་ཟེར།
  dgung lo so drug pa sa sbrel lo dngos slob 'khor dag pa rnam brgyad phyag phyir 'khrid nas de skyor mo lung nas 'ol khar bya bral la phebs te/_sgrub pa nyams len gtso bor mdzad pa ni zer/_da de nas dgung lo so drug pa sa sbrel lo la dngos slob 'khor dag pa rnam brgyad la sogs pa phyag phyir 'khrid nas/_skyor lo lung nas 'ol kha la sogs pa de ni bya bral la phebs kar/_bya bral la phebs nas de ni sgrub pa nyams len gtso bor mdzad pa de yang lo de'i dgun dpyid rnams 'ol kha chos lung du bzhugs nas/_thog mar bsag sbyang gnad che bar dgongs te/_dpon slob rnams kyis stobs bzhi'i bsag sbyangs la shin tu 'grus par mdzad cing zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་ཀྱང་ལྟུང་བཤགས་བརྒྱ་ཕྱག་དང་བཅས་པ། ཕྱག་སོར་གྱི་རྩེ་མོ་རྣམས་སེར་གར་མ་སོང་གི་བར་དུ་མཎྜལ་འབུལ་བ་ལ་སོགས་པ་དཔག་པར་དཀའ་བའི་བརྩོན་པ་དྲག་པོ་མཛད་པ་ཡིན་ཟེར།
  rje bdag nyid chen pos kyang ltung bshags brgya phyag dang bcas pa/_phyag sor gyi rtse mo rnams ser gar ma song gi bar du maN+Dal 'bul ba la sogs pa dpag par dka' ba'i brtson pa drag po mdzad pa yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། དགུང་ལོ་སོ་དྲུག་པའི་ཁ་གཏུག་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི་འཁོར་དག་པ་རྣམ་བརྒྱད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་དེ་ལ་གང་ཟེར།
  byas nas da de 'dras kyi dper na/_dgung lo so drug pa'i kha gtug la cha bzhag na de ni 'khor dag pa rnam brgyad de 'dras kyi dper na de la gang zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐྱོ་མོ་ལུང་ནས་འོལ་ཁར་བྱ་བྲལ་ལ་ཕེབས་ནས། ད་དེའི་ཁ་གཏུག་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི་བསག་སྦྱངས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་མཛད། ལྷག་པར་དུ་དེ་ནི་ཁོང་རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ལྟུང་བཤགས་བརྒྱ་ཕྱག་མཛད་པ་དང་། དེ་ནི་ཕྱག་སོར་རྩེ་མོ་ཡིན་ནའི་དེ་ནི་མཎྜལ་ཕུལ་གནང་དུས་ཙམ་པ་སེར་ཁ་ལ་མ་སོང་བར་དུ་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྦད་དེ་བསག་སྦྱངས་དེ་ནི་གནང་བ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་ནི་དཔག་དཀའ་བའི་དེ་ནི་བརྩོན་པ་རྩ་ཆེན་དེ་འདྲས་ཡིན་ཟེར།
  skyo mo lung nas 'ol khar bya bral la phebs nas/_da de'i kha gtug la cha bzhag na de ni bsag sbyangs la sogs pa de 'dras mdzad/_lhag par du de ni khong rje bdag nyid chen po ltung bshags brgya phyag mdzad pa dang /_de ni phyag sor rtse mo yin na'i de ni maN+Dal phul gnang dus tsam pa ser kha la ma song bar du de 'dras kyi rbad de bsag sbyangs de ni gnang ba de 'dras kyi de ni dpag dka' ba'i de ni brtson pa rtsa chen de 'dras yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེའི་ནང་ནས་དེ་དག་གི། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། མཛད་པ་ཡིན་ན་ད་རླབས་ཆེན་པོ་མང་པོ་བསྐྱངས་བྱས་རེད་པཱ། མཛད་པ་ཡིན་ན་རླབས་ཆེན་པོ་མང་པོ་བསྐྱངས་བྱས། གཅིག་གི་ད་ད་ག་ནང་ལྟར་དཔེར་ན་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་པས། ཐུགས་རེ་མཛད་པ་ཡིན་ན་ཆེན་པོ་མང་པོ་བསྐྱངས་བྱས། མཐར་ཡིན་ན་དགུང་ལོ་དེའི་ནང་ལ། ད་ད་ལྟ། དེ་རེད། དེ་ཞུས་ནའི་འགྲིག་གི་རེད།
  da de'i nang nas de dag gi/_da de 'dras kyi dper na/_mdzad pa yin na da rlabs chen po mang po bskyangs byas red pA/_mdzad pa yin na rlabs chen po mang po bskyangs byas/_gcig gi da da ga nang ltar dper na ga re zer dgos red pas/_thugs re mdzad pa yin na chen po mang po bskyangs byas/_mthar yin na dgung lo de'i nang la/_da da lta/_de red/_de zhus na'i 'grig gi red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ལྟ་དེ་ས་སྐྱའི་གང་ཟེར། ལྷ་སའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་གསར་དུ་བཙུགས་པ་གནང་ཡས་དང་། འབྲོག་རི་བོ་དགེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཕྱག་བཏབ་པ་གནང་ཡས་ལ་སོགས་པ་མཛད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན། དཔག་པ་གནང་བྱས། དེ་དག་དང་འདྲ་བའི་བསྟན་པ་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ནས་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་ཉེ་བར་གྱུར་པ་དགུང་གྲངས་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ་པ་སྤྱི་ལོ་ཆིག་སྟོང་བཞི་རྒྱ་དོན་ཅུ་བདུན་དགུ་ལོར་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་ཕག་ལོའི་སྟོན་ཀར་སྟོད་ལུང་། 
  da lta de sa skya'i gang zer/_lha sa'i smon lam chen po gsar du btsugs pa gnang yas dang /_'brog ri bo dge ldan rnam par rgyal ba phyag btab pa gnang yas la sogs pa mdzad pa bsam gyis mi khyab pa de 'dras yin na/_dpag pa gnang byas/_de dag dang 'dra ba'i bstan pa dang 'brel ba'i don rgya cher mdzad nas sku nyid kyi mdzad pa mthar phyin pa nye bar gyur pa dgung grangs drug cu re gsum pa spyi lo chig stong bzhi rgya don cu bdun dgu lor rab byung bdun pa'i sa phag lo'i ston kar stod lung /_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ་པ་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ་པ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ད། བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་དཔེར་ན། ད་གང་ཟེར་དོན་དག་འདྲ་དེ་མཐར་ཕྱིན་པ་མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་པར་དགོང་ནས་ད་དེ། མཛད་པ་ད་དེ་མཐའ་མར་ཐུག་པ་ལ་དགོངས་བྱས་དགོང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ་པའི་༡༤༧༩ལོར་ནི་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ས་ཕག་ལོར་སྟོན་ཀ་སྟོད་ལུང་གི་ཆུ་ཚན་ལ་བྱོན་ནས། སྐུ་ལུས་ལ་ཤིན་ཏུ་འཕྲོད་པར་འགྱུར་ཞེས་གསོལ་བའི་རྐྱེན་བྱས། རི་བོ་དགེ་ལྡན་ནས་ཕྱག་བཏེགས་ཏེ། ལྷ་སར་ཇོ་བོ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་དུ་སྐུ་ཕྱག་བཏང་ཟེར།
  da dgung lo drug cu re gsum pa dgung lo drug cu re gsum pa la cha bzhag na da/_bstan pa dang sems can la dper na/_da gang zer don dag 'dra de mthar phyin pa mdzad pa mthar phyin par dgong nas da de/_mdzad pa da de mtha' mar thug pa la dgongs byas dgong lo drug cu re gsum pa'i 1479lor de ni rab byung brgyad pa'i sa phag lor ston ka stod lung gi chu tshan la byon nas/_sku lus la shin tu 'phrod par 'gyur zhes gsol ba'i rkyen byas/_ri bo dge ldan nas phyag btegs te/_lha sar jo bo rin po che'i mdun du sku phyag btang zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་གཞན་དག་ལ་བྱས་ནས། སྟོད་ལུང་ཆུ་ཚན་ཏུ་ཕེབས་ནས་དེ་ནི་སྐུ་གཟུགས་ལ་འཕྲོད་ཆེན་པོ་ཡོའོ་རེད་ཟེར་བྱས་ནས། གཞན་དག་གི་སྙན་གསེང་ཞུས་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་དེ་ནི་འབྲོག་རི་བོ་དགེ་ལྡན་ཕྱག་བཏེགས་ནས། ལྷ་སར་ཇོ་བོའི་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་དྲུང་དུ་སྐུ་ཕྱག་དང་། མཆོད་འབུལ། སྨོན་ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་མཛད་ནས་སྟོད་ལུང་ཆབ་ཚན་ཁར་བྱོན།
  da de 'dras gzhan dag la byas nas/_stod lung chu tshan tu phebs nas de ni sku gzugs la 'phrod chen po yo'o red zer byas nas/_gzhan dag gi snyan gseng zhus pa la sogs pa de 'dras kyi rkyen pas de ni 'brog ri bo dge ldan phyag btegs nas/_lha sar jo bo'i rin po che'i sku drung du sku phyag dang /_mchod 'bul/_smon lam rnam par dag pa mdzad nas stod lung chab tshan khar byon/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་ཀྱི་ལྷ་ས་ཇོ་བོ་སྐུ་མདུན་ལ་དཔེར་ན། སྐུ་ཕྱག་དང་ད་ག་ནང་བཞིན་མཆོད་འབུལ་དང་སྨོན་ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་བྱས་ནས། སྟོད་ལུང་ཆབ་ཚན་ལ་ཆིབས་གནང་བ་རེད། ཟེར།
  de 'dras kyi lha sa jo bo sku mdun la dper na/_sku phyag dang da ga nang bzhin mchod 'bul dang smon lam rnam par dag pa byas nas/_stod lung chab tshan la chibs gnang ba red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོན་ཀྱང་ཆབ་ཚན་གྱིས་ཞབས་ལ་ཅུང་ཟད་ཙམ་བདུག་པ་ལས་མ་མཛད་པར་གཙོ་བོ་སྟོད་ལུང་ཕུ་མདའི་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་ལ་བཀའ་ཆོས་བསྩལ། ཡིན་ནའི་ད་སྟོད་ལུང་ལ་ཆིབས་གནང་ཡས་དེ་རྦད་དེ་ཆབ་ཚན་ཡིན་གསུང་བ་མ་གཏོགས་དོན་དུ་དེ་ནི་སྟོད་ལུང་ཆབ་ཚན་དེ་ཆབ་ཚན་ཁྱོན་ནས་རང་མ་བཀྱོན་པ་བྱས་བྱས། གཙོ་བོ་དེ་ནི་སྟོད་ལུང་ཕུ་མདའི་སྐྱེ་བོ་ཚོ་ལ་ཐ་མའི་དེ་ནི་བཀའ་ཆོས་བསྩལ་ཡས་དང་། དེ་ནས་འདོ་ལི་ལ་འབྲས་སྤུངས་སུ་སྤྱན་དྲངས། ཟེར།
  'on kyang chab tshan gyis zhabs la cung zad tsam bdug pa las ma mdzad par gtso bo stod lung phu mad'i skye bo'i tshogs la bka' chos bstsal/_yin na'i da stod lung la chibs gnang yas de rbad de chab tshan yin gsung ba ma gtogs don du de ni stod lung chab tshan de chab tshan khyon nas rang ma bkyon pa byas byas/_gtso bo de ni stod lung phu mad'i skye bo tsho la tha ma'i de ni bka' chos bstsal yas dang /_de nas 'do li la 'bras spungs su spyan drangs/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་འདོ་ལི་ཟེར་ན་ང་རང་ཚོས་བྱས་ན་ད་ཕེབས་བྱང་རེད་པ། འབྲས་སྤུངས་སུ་སྤྱན་དྲངས། དེའི་ཚེ་ལམ་རིམ་གྱི་ཁྲིད། ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག དབུ་མ་འཇུག་པ། གསང་འདུས་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཤིང་། ཟེར།
  da 'do li zer na nga rang tshos byas na da phebs byang red pa/_'bras spungs su spyan drangs/_de'i tshe lam rim gyi khrid/_nA ro chos drug_dbu ma 'jug pa/_gsang 'dus rgyud la sogs pa gsungs shing /_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཡང་སྔོན་ཆད་གྲོང་པའི་སྐྱེ་བོ་ཕོ་མོ་སུ་ལའང་ཆེར་མི་གནང་ཞིང་། ཁྱད་པར་ལམ་རིམ་གྱི་ཁྲིད་ལ་འཚོག་ཏུ་མི་རུང་བ་སོགས་པར་དམ་བཞག་ཆེ་བར་ཡོད་པ་ལ། དེ་དུས་གྲོང་པའི་སྐྱེ་བོ་ཇི་ཙམ་ཞིག་འོངས་པ་དང་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་འོངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐ་ན་སྤྲང་པོའི་ཚོགས་དུ་མ་འདུས་པ་ཡན་ཆད་ཐམས་ཅད་ལ་ལམ་རིམ་དང་། དབུ་མ་ལ་སོགས་པའི་དེ་ནི་བཀག་པ་མེད་པར་མཛད་ཟེར།
  de yang sngon chad grong pa'i skye bo pho mo su la'ang cher mi gnang zhing /_khyad par lam rim gyi khrid la 'tshog tu mi rung ba sogs par dam bzhag che bar yod pa la/_de dus grong pa'i skye bo ji tsam zhig 'ongs pa dang dus nam zhig la 'ongs pa thams cad la khyad par med par tha na sprang po'i tshogs du ma 'dus pa yan chad thams cad la lam rim dang /_dbu ma la sogs pa'i de ni bkag pa med par mdzad zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྔ་མ་དེ་ནི་བཀའ་ཆོས་གནང་ཡས་ཐོག་ལ་དེ་ནི་དགག་པ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཡིན་ནའི་ད་རྦད་དེ་མཐའ་མའི་གདུལ་བྱ་མཐའ་མར་འགྱུར་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ། དེ་ཚོ་ལ་ཡིན་ནའི་བཀག་པ་མེད་པ་བྱས་ནས། མཐའ་མ་དེ་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་བཀའ་སློབ་དེ་འདྲས་གནང་བ་རེད། ཟེར།
  snga ma de ni bka' chos gnang yas thog la de ni dgag pa yod pa de tsho yin na'i da rbad de mtha' ma'i gdul bya mtha' mar 'gyur 'gro dus tsam pa/_de tsho la yin na'i bkag pa med pa byas nas/_mtha' ma de ni bsam gyis mi khyab pa'i bka' slob de 'dras gnang ba red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་དངུལ་ཆེན་པོ་བཞེངས་པའི་ཞལ་ཏ་མཛད། སྐབས་དེར་སྔོན་ཆད་དུས་འཁོར་མ་གཏོགས་པའི་ཆོས་མཚམས་མཛད་པའི་ལུགས་མེད་པར། ད་སྔོན་མ་ཡིན་ན་ད་སྔོན་ཆད་དུས་འཁོར་མ་གཏོགས་ད་ཆོས་མཚམས་བཅད་པའི་ལུགས་མེད་པར་ད། གསང་འདུས་ལེའུ་དགུ་པའི་སྐབས་ལ་ཆོས་མཚམས་མཛད་པ། སྐབས་ལ་ཆོས་མཚམས་མཛད་པར་ཆོས་གསན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ད་དུང་ཟླ་གཅིག་གམ་ཕྱེད་བཞུགས་ནས་ཆོས་འཕྲོ་རྫོགས་པར་གསུང་བ་ཞིག་གམ། ཐ་ན་རྒྱུད་ཀྱི་འཕྲོ་བཀླགས་ལུང་དུ་མཛད་པ་ཙམ་ཞིག་ཀྱང་གནང་འཚལ་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་ཟེར།
  bcom ldan 'das rnam par snang mdzad kyi dngul chen po bzhengs pa'i zhal ta mdzad/_skabs der sngon chad dus 'khor ma gtogs pa'i chos mtshams mdzad pa'i lugs med par/_da sngon ma yin na da sngon chad dus 'khor ma gtogs da chos mtshams bcad pa'i lugs med par da/_gsang 'dus le'u dgu pa'i skabs la chos mtshams mdzad pa/_skabs la chos mtshams mdzad par chos gsan pa rnams kyis da dung zla gcig gam phyed bzhugs nas chos 'phro rdzogs par gsung ba zhig gam/_tha na rgyud kyi 'phro bklags lung du mdzad pa tsam zhig kyang gnang 'tshal zhes gsol ba btab zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡང་ན་ཡང་། རྒྱུད་ཀྱི་འཕྲོ་ལྷག་འཕྲོ་རྣམས་ཡང་བཀླགས་ལུང་དེ་འདྲས་གནང་མི་ཡོང་བསམ་ནས་དེ་འདྲས་གསོལ་བ་མང་དུ་བཏབ་ཀྱང་། དུ་མ་བཞེད་པ་རྒྱུད་དང་ལམ་རིམ་འཕྲོ་ལ་སོགས་པའི་དགོངས་པ་རྣམས་ནི་སྔགས་དང་མཚན་ཉིད་ཀྱི་བཤད་རྒྱུན་རྫོགས་པ་མེད་པར་འཕྲོ་རིང་དུ་གནས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིག་པའི་དགོངས་པ་སྔོན་དུ་མཛད་པ་ཡིན་པར་གྲགས་ཟེར།
  yang na yang /_rgyud kyi 'phro lhag 'phro rnams yang bklags lung de 'dras gnang mi yong bsam nas de 'dras gsol ba mang du btab kyang /_du ma bzhed pa rgyud dang lam rim 'phro la sogs pa'i dgongs pa rnams ni sngags dang mtshan nyid kyi bshad rgyun rdzogs pa med par 'phro ring du gnas pa'i rten 'brel sgrig pa'i dgongs pa sngon du mdzad pa yin par grags zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། ཐ་མ་དེར་འཕྲོ་ལ་སོགས་པ་གནང་ཡས་དེ་ག་རེ་རེད། ཟེར་ན། སྔགས་དང་མཚན་ཉིད་ཀྱི་བཤད་རྒྱུན་རྫོགས་པ་མེད་པར་འཕྲོ་རིང་དུ་གནས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིག་པའི་དགོངས་པ། སྔོན་དུ་མཛད་པ་ཡིན་པར་གྲགས་པ་ཡིན། ཟེར།
  da de 'dras kyi dper na/_tha ma der 'phro la sogs pa gnang yas de ga re red/_zer na/_sngags dang mtshan nyid kyi bshad rgyun rdzogs pa med par 'phro ring du gnas pa'i rten 'brel sgrig pa'i dgongs pa/_sngon du mdzad pa yin par grags pa yin/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་སླར་ལྷ་ས་ལ་ཕེབས་ནས། ཇོ་བོ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་དུ་ཕྱི་མ་མེད་པའི་ཕྱག་འཚལ་མཛད། དེ་ནས་བྱམས་ཆེན་ཆོས་རྗེས་སེ་རར་སྤྱན་དྲངས་རྒྱུད་ཀྱི་འཆད་ཉན་རྐང་ཚུགས་པའི་གྲྭ་ཚང་རྣམ་པར་དག་པ་འཛུགས་པའི་ཞལ་བཀོད་དང་། ཆོས་དཔོན་བསྐོ་བ། རྟེན་འབྲེལ་ཁྱད་པར་ཅན་སྒྲིག་པའི་ཆེད་དུ་གནས་དེར་གསོ་སྦྱོང་། རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གཉིས་ཀྱི་དབུ་ནས་ཐུན་རེ་གསུངས། དེ་ནས་བ་ལམ་དང་བདེ་ཆེན་རྩེར་ཕེབས་། དེ་ནས་བྲག་དཀར་རྫོང་གི་དཔོན་པོ་ཡབ་ཡུམ། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་མཛད་པ་མང་པོ་བསྐྱངས་བྱས་དེ་ནི་བྲག་དཀར་རྫོང་ཡབ་ཡུམ་ལ་བདེ་ཆེན་དུ་གསང་སྔགས་མཁར་འདེབས་པའི་ཞལ་ཏ་མཛད།
  de nas slar lha sa la phebs nas/_jo bo rin po che'i sku mdun du phyi ma med pa'i phyag 'tshal mdzad/_de nas byams chen chos rjes se rar spyan drangs rgyud kyi 'chad nyan rkang tshugs pa'i grwa tshang rnam par dag pa 'dzugs pa'i zhal bkod dang /_chos dpon bsko ba/_rten 'brel khyad par can sgrig pa'i ched du gnas der gso sbyong /_rgyud kyi rgyal po gnyis kyi dbu nas thun re gsungs/_de nas ba lam dang bde chen rtser phebs /_de nas brag dkar rdzong gi dpon po yab yum/_da de 'dras kyi mdzad pa mang po bskyangs byas de ni brag dkar rdzong yab yum la bde chen du gsang sngags mkhar 'debs pa'i zhal ta mdzad/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་དགའ་ལྡན་དུ་ཕེབས་པ་ན། ཐོག་མར་ཡངས་པ་ཅན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་ཕེབས་ཏེ། འདིར་ད་ཡང་འོང་བ་མི་ཡོང་བས་མཆོད་གཏོར་རྒྱ་ཆེར་ཤོམས་གསུངས། འདི་ལ་ང་ཕྱིན་ཆད་ད་ང་ཡོང་ཡས་ཕལ་ཆེར་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ད་མཆོད་པ་དང་གཏོར་མ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་རྒྱ་ཆེན་པོ་གསུང་བྱུང་ཟེར།
  de nas dga' ldan du phebs pa na/_thog mar yangs pa can gyi gtsug lag khang chen por phebs te/_'dir da yang 'ong ba mi yong bas mchod gtor rgya cher shoms gsungs/_'di la nga phyin chad da nga yong yas phal cher yong thub kyi ma red/_da mchod pa dang gtor ma la sogs pa de 'dras rgya chen po gsung byung zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་འདུ་ཁང་དུ་ཕེབས་ནས་ཚོགས་དབུར་ཕེབས་ཏེ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་སྨོན་ལམ་རྒྱས་པ་དང་། དགེ་འདུན་གྱི་ཚོགས་པ་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་སུ། ཤིས་བརྗོད་མཛད། ད་དེ་ནི་བདེ་བ་ཅན་གྱི་སྨོན་ལམ་གསུངས་པ་དང་། དགེ་འདུན་ཚོགས་པ་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་སུ་དེ་ནི་ཤིས་བརྗོད་དེ་འདྲ་མཛད་ཟེར།
  de nas 'du khang du phebs nas tshogs dbur phebs te bde ba can gyi smon lam rgyas pa dang /_dge 'dun gyi tshogs pa rgya mtsho'i dbus su/_shis brjod mdzad/_da de ni bde ba can gyi smon lam gsungs pa dang /_dge 'dun tshogs pa rgya mtsho'i dbus su de ni shis brjod de 'dra mdzad zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་གཟིམ་ཁང་དུ་ཕེབས་ཏེ། བཞུགས་གདན་ལ་བཞུགས་པ་ན། ད་ནི་རང་རེའི་དགོན་པ་ཡང་རང་དབང་འདུག་པ་འདིར་སླེབ་བྱུང་བས་བློ་བདེའོ་ཞེས། དེ་ནི་རང་རེའི་དགོན་པ་དགེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ལ་ཕེབས་པ་དེ་འདྲས་རེད་པཱ། ཕེབས་ཡོང་དུས་ཙམ་པ། རང་རེའི་དགོན་པ་རང་དབང་ཐོབ་པ་འདིར་སླེབ་བྱུང་། ད་ང་ཡིན་ན་བློ་བདེ་བྱུང་ཟེར་བྱས་ནས་དེ་གསུངས།
  de nas gzim khang du phebs te/_bzhugs gdan la bzhugs pa na/_da ni rang re'i dgon pa yang rang dbang 'dug pa 'dir sleb byung bas blo bde'o zhes/_de ni rang re'i dgon pa dge ldan rnam par rgyal ba la phebs pa de 'dras red pA/_phebs yong dus tsam pa/_rang re'i dgon pa rang dbang thob pa 'dir sleb byung /_da nga yin na blo bde byung zer byas nas de gsungs/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་ལ་སོགས་པར་བསྟན་པའི་བྱ་བ་མཛད་ཚུལ་གྱི་ཞལ་ཏ་སྔ་མོ་ནས། ཞིབ་ཆ་གནང་ཟིན་པ་དེའི་ཚེ་རྒྱས་པར་མ་གསུངས་ཀྱང་། སྐབས་དེར་དབུ་ཞྭ་དང་། ད་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་ཁོང་གིས་དེ་ནི་རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་ལ་གནང་ཡས་ཀྱི་དེ་ནི་གཞན་དག་ཡིན་ན་སྔ་མ་གནང་གྲུབ་པ་དེ་འདྲས་རེད་དའི། སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་གཞན་དག་གནས་ཚུལ་མ་གསུང་པ་བྱས། དེ་ནི་དབུ་ཞྭ་དང་། ན་བཟའ་བེར་ཐུལ་ཞིག་གནང་སྟེ་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དོན་གྱིས་གོ་བར་མཛད་པ་བཅས། ད་དེ་ནས་བྱས་དེ་ནི་རྒྱལ་ཚབ་ལ་དབུ་ཞྭ་གཅིག་དང་ད་ག་ནང་ལྟར་ན་བཟའ་བེར་ཐུལ་གཅིག་གནང་བྱས་བྱས། དེ་ནི་དོན་དུ་རྒྱལ་ཚབ་གོ་བ་བྱས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་མཛད་པ་བྱས་ནས། དེ་ནི་ལོ་དེའི་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཉི་ཤུ་ལྔའི་ཉིན་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་ཚུལ་བསྟན་པ་རེད་ཟེར།
  rgyal tshab dar ma rin chen la sogs par bstan pa'i bya ba mdzad tshul gyi zhal ta snga mo nas/_zhib cha gnang zin pa de'i tshe rgyas par ma gsungs kyang /_skabs der dbu zhwa dang /_da skabs de dus de ni khong gis de ni rgyal tshab dar ma rin chen la gnang yas kyi de ni gzhan dag yin na snga ma gnang grub pa de 'dras red da'i/_skabs de dus de ni gzhan dag gnas tshul ma gsung pa byas/_de ni dbu zhwa dang /_na bza' ber thul zhig gnang ste rgyal tshab tu don gyis go bar mdzad pa bcas/_da de nas byas de ni rgyal tshab la dbu zhwa gcig dang da ga nang ltar na bza' ber thul gcig gnang byas byas/_de ni don du rgyal tshab go ba byas pa de 'dras kyi mdzad pa byas nas/_de ni lo de'i zla ba bcu pa'i nyi shu lnga'i nyin dgongs pa chos dbyings su thim tshul bstan pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་དེ་ནི་དེའི་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཉི་ཤུ་ལྔའི་ཉིན་མོ་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་རེད། ཟེར། དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ཐ་མ་ད་ལྟ་བར་དུ། ཁོང་གིས་ཡིན་ནའི་དགེ་ལྡན་ལྔ་མཆོད་ཟེར་ཡས་དེ། ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ནང་ལ་དེ་ནི་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཉི་ཤུ་ལྔ་ལ་མཆོད་པ་འཕུལ་ཡས་དེ་ནི། རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཆེད་དུ། ལོ་ལྟར་དེ་ནི་དུས་མཆོད་དེ་དེ་ནི་བོད་རྒྱ་ཁྱབ་དང་། དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་བྱེད་ཡས་དེ་འདྲས་བྱུང་ཡོའོ་རེད་པཱ། དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  byas nas de ni de'i zla ba bcu pa'i nyi shu lnga'i nyin mo dgongs pa chos dbyings su thim pa'i tshul bstan pa red/_zer/_de 'dras yin dus tsam pa tha ma da lta bar du/_khong gis yin na'i dge ldan lnga mchod zer yas de/_zla ba bcu pa'i nang la de ni zla ba bcu pa'i nyi shu lnga la mchod pa 'phul yas de ni/_rje bdag nyid chen po'i bka' drin rjes su dran pa'i ched du/_lo ltar de ni dus mchod de de ni bod rgya khyab dang /_de ni de 'dras yin na byed yas de 'dras byung yo'o red pA/_de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ཁོང་གིས་དེ་ནི། དེ་ནི་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་གསུང་རྩོམ་ལ་ཆ་བཞག་ནའི། དེ་ནི་པོད་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ། དེ་ནི་ཁོང་གི་ད་སྲས་སློབ་མ་ལ་སོགས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོད་པ་ད་དེ་ཚོ་ནི་མིའི་རྗེ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་ཚང་མ་ལ་ཡིན་ན། གསལ་པོ་ཡོད་པ་དེ་འདྲས་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་མཁྱེན་ཐུབ་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད། ཟེར།
  da khong gis de ni/_de ni rje tsong kha pa chen po'i gsung rtsom la cha bzhag na'i/_de ni pod chen bco brgyad yod pa la sogs pa/_de ni khong gi da sras slob ma la sogs pa bsam gyis mi khyab pa yod pa da de tsho ni mi'i rje tsong kha ba chen po'i rnam thar rgyas 'bring bsdus gsum tshang ma la yin na/_gsal po yod pa de 'dras red/_de tsho'i thog nas gsal po mkhyen thub pa de 'dras gcig red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ད་དེའི་སྐོར་ལ་ཞུ་ཡས་དེ་འདྲས་གཅིག་བྱས།
  byas da de'i skor la zhu yas de 'dras gcig byas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྤྱི་ལོ་༡༣༨༦ལོར་་སྐུ་གཤེགས་སོ། ཟེར། དེ་ཉིད་ཀྱི་གཅུང་ཆོས་རྗེ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ། ད་ད་གིན་གོང་དུ་གཅིག་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཙོང་ཁ་ཆེན་པོ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་རྣམ་ཐར་ཟུར་ཙམ་ཞུས་ཡས་དེ་འདྲ་གཅིག་བྱས། ད་དེ་ནས་སྟོད་ལ་ད་ལྟ་དེ་རེད་པཱ། སྤྱན་སྔ་གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་དེ་ཉིད་ཀྱི་གཅུང་ཆོས་རྗེ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་དོ་བྲག་པ་དོ་བྲག་དཔོན་མོ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ས་ཕག་སྤྱི་ལོ་༡༣༥༩ལོར་་འཁྲུངས་ཟེར།
  spyi lo 1386lor sku gshegs so/_zer/_de nyid kyi gcung chos rje bsod nams grags pa/_da da gin gong du gcig bdag nyid chen po tsong kha chen po blo bzang grags pa'i rnam thar zur tsam zhus yas de 'dra gcig byas/_da de nas stod la da lta de red pA/_spyan snga grags pa byang chub kyi de nyid kyi gcung chos rje bsod nams grags pa do brag pa do brag dpon mo rab byung drug pa'i sa phag spyi lo 1359lor 'khrungs zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དགུང་ལོ་དགུ་པར་སྤྱན་སྔ་བཅུ་གཉིས་པ་གྲགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་དྲུང་དུ་དག་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་མནོས། མཚན་བསོད་ནམས་གྲགས་པར་གསོལ། ཟེར། མཚན་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་དེ་འདྲས་གསོལ་བ་ཡིན་ཟེར། 
  dgung lo dgu par spyan snga bcu gnyis pa grags pa shes rab kyi drung du dag bsnyen gyi sdom pa mnos/_mtshan bsod nams grags par gsol/_zer/_mtshan bsod nams grags pa de 'dras gsol ba yin zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མཁན་ཆེན་གཞོན་དབང་པའི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་། རྒྱལ་སྲས་གྲགས་རིན་པ་གཤེགས་པའི་རྗེས་སུ་རྩེད་ཐང་གི་གདན་སར། རྒྱལ་སྲས་གྲགས་པ་རིན་ཆེན་པ་གཤེགས་པའི་རྗེས་སུ་དེ་ནི། རྩེད་ཐང་གི་གདན་ས་དགུང་ལོ་བཅུ་པ་ས་སྤྲེལ་ལོར་ཕེབས་ནས། འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་སྐྱེས་བཟང་པོས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་དབང་ཡོངས་སུ་ཕྲོགས། ཟེར།
  mkhan chen gzhon dbang pa'i drung du rab tu byung /_rgyal sras grags rin pa gshegs pa'i rjes su rtsed thang gi gdan sar/_rgyal sras grags pa rin chen pa gshegs pa'i rjes su de ni/_rtsed thang gi gdan sa dgung lo bcu pa sa sprel lor phebs nas/_'chad rtsod rtsom pa'i skyes bzang pos mkhas pa rnams kyi yid dbang yongs su phrogs/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁོང་གིས་དེ་ནི་དགུང་ལ་བཅུ་ལ་ཕེབས་ནས། རྩེད་ཐང་གདན་ས་ལ་ཕེབས་ནས་དེ་ནི་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པས་དེ་ནི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་དེ་ནི་ཡིད་དབང་ཡོངས་སུ་ཕྲོགས་པ་རེད་ཟེར། ལྷ་སར་ཕེབས་ནས་དགེ་འདུན་དཔག་མེད་ལ་ཆོས་འཁོར་བསྐོར། ལོ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་རྩེ་མོའི་དྲུང་དུ་བསྙེན་པར་རྫོགས་པའི་སྡོམ་པ་བཞེས། ཟེར།
  khong gis de ni dgung la bcu la phebs nas/_rtsed thang gdan sa la phebs nas de ni 'chad rtsod rtsom pas de ni mkhas pa rnams kyi de ni yid dbang yongs su phrogs pa red zer/_lha sar phebs nas dge 'dun dpag med la chos 'khor bskor/_lo chen byang chub rtse mo'i drung du bsnyen par rdzogs pa'i sdom pa bzhes/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྷ་ས་ལ་ཕེབས་ད་ག་ནང་བཞིན་ལོ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་རྩེ་མོའི་དྲུང་དུ་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཞེས་པ་རེད། ཟེར། དགུང་ལོ་ཉེར་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་དུག་པའི་ལྕགས་བྱ་སྤྱི་ལོ་༡༣༨༡ལོར་་སྣེ་གདོང་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོའི་ཁྲི་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་ནས། དགུང་ལོ་ཉེར་གསུམ་པ་ལ་དེ་ནི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོའི་དེ་ནི་ཕག་གྲུའི་ཁྲི་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་ནས། ལོ་ལྔ་བཞུགས་ཤིང་ཟེར།
  lha sa la phebs da ga nang bzhin lo chen byang chub rtse mo'i drung du bsnyen rdzogs kyi sdom pa bzhes pa red/_zer/_dgung lo nyer gsum pa rab byung dug pa'i lcags bya spyi lo 1381lor sne gdong pho brang chen po'i khri thog tu phebs nas/_dgung lo nyer gsum pa la de ni pho brang chen po'i de ni phag gru'i khri thog tu phebs nas/_lo lnga bzhugs shing zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལོ་ལྔ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་ལུགས་ཟུང་གི་ཕན་བདེའི་བསིལ་ཟེར་མངའ་འབངས་ཀྱིས་ཀུཎྜའི་སྙིང་ལ་དྲན་པར་མཛད་ཟེར། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་ལོ་ལྔ་བཞུགས་པའི་ཁ་གཏུག་ལ་ཆ་བཞག་ནའི་དེ་ནི། ལུགས་ཟུང་གི་དེ་ནི་ཕན་བདེའི་བསིལ་ཟེར་གྱིས་འོད་སྟོང་དེ་ཡིན་ན་མངའ་འབངས་ཀུནྡའི་སྙིང་ལ་དྲན་པར་མཛད།ཟེར་ཡས་དེ་ནི། དེ་ནི་ཟླ་བ་ཤར་བ་ཀུ་མེད་ད་ཁ་འབྱེད་རྒྱུ་པདྨ་ཟུམ་ཟེར༎དེ་འདྲས་ཟེར་བཤད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་པ། བྱས་ཙང་། 
  lo lnga bzhugs pa'i skabs su lugs zung gi phan bde'i bsil zer mnga' 'bangs kyis kuN+Da'i snying la dran par mdzad zer/_da de 'dras kyi lo lnga bzhugs pa'i kha gtug la cha bzhag na'i de ni/_lugs zung gi de ni phan bde'i bsil zer gyis 'od stong de yin na mnga' 'bangs kun+da'i snying la dran par mdzad/zer yas de ni/_de ni zla ba shar ba ku med da kha 'byed rgyu pad+ma zum zer//de 'dras zer bshad kyi yo'o red pa/_byas tsang /_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་དེ་ནི་ཀུནྡའི་སྙིང་ལ་དྲན་པར་མཛད་ཟེར། དགུང་ལོ་ཉེར་བརྒྱད་པ་མེ་སྟག་ལོ་ལ་ཡང་དགོན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་ལ་ཕེབས་ནས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པའི་བདག་པོ་མཛད། དགུང་ལོ་ཉེར་བརྒྱད་པ་ལ་ཡང་དགོན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་ལ་ཕེབས་ནས་དེ་ནི་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པའི་བདག་པོ་མཛད་ཟེར།
  byas tsang de ni kun+da'i snying la dran par mdzad zer/_dgung lo nyer brgyad pa me stag lo la yang dgon gyi chos kyi khri la phebs nas sgrub brgyud kyi bstan pa'i bdag po mdzad/_dgung lo nyer brgyad pa la yang dgon gyi chos kyi khri la phebs nas de ni sgrub brgyud kyi bstan pa'i bdag po mdzad zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གདན་ས་ཐེལ་གྱི་ཆོགས་པ་ལོ་ཉེར་ཤུར་བསྐྱངས་ནས་དགུང་ལོ་ཞེ་བདུན་ཐེལ་གྱི་གདན་ས་སྤྱན་སྔ་དཔལ་བ་ལ་གཏད་ནས།བསྟན་འགྲོའི་དོན་རླབས་པོ་ཆེ་མཛད་མཐར་དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་ཁྱི་ལོར་སྤྱི་ལོ་༡༤༠༨ལོར་་སྐུ་གཤེགས་པ་རེད། ཟེར།
  gdan sa thel gyi chogs pa lo nyer shur bskyangs nas dgung lo zhe bdun thel gyi gdan sa spyan snga dpal ba la gtad nas/bstan 'gro'i don rlabs po che mdzad mthar dgung lo lnga bcu rab byung bdun pa'i sa khyi lor spyi lo 1408lor sku gshegs pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ད་དག་ནང་ལྟར་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་འཇམ་དབྱངས་གུ་ཤྲཱི་ཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གཅུང་པོ་ས་སྐྱོང་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་ནི་ཁོང་སྐུ་འཁྲུངས་ཡས་ག་ལ་རེད་ཟེར་ན། རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་མེ་ཕག་སྤྱི་ལོ་༡༣༤༧ལོར་་སྐུ་འཁྲུངས་པ་དང་། དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་པར་ཐོ་གན་ཐེ་མུར་གྱི་ལུང་གནང་ནས། སྣེ་གདོང་གི་ཁྲི་དཔོན་མཛད།
  da da dag nang ltar sku phreng bzhi pa 'jam dbyangs gu shrI shAky rgyal mtshan gyi gcung po sa skyong shAky rin chen ni khong sku 'khrungs yas ga la red zer na/_rab byung drug pa'i me phag spyi lo 1347lor sku 'khrungs pa dang /_dgung lo bcu bdun par tho gan the mur gyi lung gnang nas/_sne gdong gi khri dpon mdzad/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དགུང་ལོ་བརྒྱད་བཅུར་བཞུགས། ད་ཁོང་ཡིན་ན་དགུང་ལོ་མཐོ་པོ་བཞུགས་པ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར། ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་གྱིས་ཟིན་རིན་ཆེན་འཛོམ་ཞེས་པ་གྲོངས་པའི་ཚེ། ལས་དག་པ་རྣམས་ཀྱི་སྣང་ངོར་སེང་གེ་ལ་ཆིབས་ནས་མཁའ་འགྲོས་སྤྱན་དྲངས་པ་མཐོང་ཞིང་། ཚེམས་འོག་ལ་དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ་རང་བྱོན་དུ་བྱོན་པའི་རྗེ་བཙུན་རྣལ་འབྱོར་མའི་རྣམ་པར་བྱོན་པ། རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་དེ་ཉིད་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པའི་སྲས་ལ་དེ་ནི་མིའི་དབང་པོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དང་། དྲུང་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ། སྤྱན་སྔ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ། སྤྱན་སྔ་དཔལ་ལྡན་བཟང་པོ། སྤྱན་སྔ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ། དྲུང་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་རྣམས་སྐུ་བལྟམས་པ་ལས་ཟེར།
  dgung lo brgyad bcur bzhugs/_da khong yin na dgung lo mtho po bzhugs pa de 'dras red zer/_shAky rin chen gyis zin rin chen 'dzom zhes pa grongs pa'i tshe/_las dag pa rnams kyi snang ngor seng ge la chibs nas mkha' 'gros spyan drangs pa mthong zhing /_tshems 'og la dung dkar g.yas 'khyil rang byon du byon pa'i rje btsun rnal 'byor ma'i rnam par byon pa/_rnam par sprul pa de nyid khab tu bzhes pa'i sras la de ni mi'i dbang po grags pa rgyal mtshan dang /_drung byang chub rdo rje/_spyan snga bsod nams bzang po/_spyan snga dpal ldan bzang po/_spyan snga bsod nams bzang po/_drung sangs rgyas rgyal mtshan rnams sku bltams pa las zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་མིའི་དབང་པོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་མཁན་འདི་ཡིན་ད། སྣེ་གདོང་གི་ད་ལྟ་ཕག་གྲུའི་ནང་གི་གཅིག་གི་ད། བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་མཇུག་ལ་ད། ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་མཇུག་ལ་ད། ད་ལྟའི་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དེ་སྐད་གྲགས་ཆེ་བ་གཅིག་རེད།
  da mi'i dbang po grags pa rgyal mtshan zer mkhan 'di yin da/_sne gdong gi da lta phag gru'i nang gi gcig gi da/_byang chub rgyal mtshan gyi mjug la da/_ta'i si tu byang chub rgyal mtshan gyi mjug la da/_da lta'i grags pa rgyal mtshan de skad grags che ba gcig red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མིའི་དབང་པོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ནི་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་ཕོ་སྟག་སྤྱི་ལོ་༡༣༧༤ལོར་འཁྲུངས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་འཇམ་དབྱངས་གུ་ཤྲཱི་ཆེན་པོའི་སྐུའིསྐྱེ་བ་བཞེས་པ་གསལ་བར་དྲན་ཞིང་། ཁོང་ཡིན་ན་ད་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ད་སྣེ་གདོང་གི་དཔེར་ན་གདུང་བརྒྱུད་ལ་ཕེབས་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཁོང་ཡིན་ན་འཇམ་དབྱངས་གུ་ཤྲཱི་ཆེན་པོ་ཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུའི་སྐྱེ་བ་བཞེས་པ་དེ་ནི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡིན་པ་དེ་ནི་གསལ་བར་དྲན་གྱིས་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་གསུངས་བ་རེད། ཟེར།
  mi'i dbang po grags pa rgyal mtshan ni rab byung drug pa'i shing pho stag spyi lo 1a3a7a4a lor 'khrungs pa de nyid kyis 'jam dbyangs gu shrI chen po'i sku'iskye ba bzhes pa gsal bar dran zhing /_khong yin na da phyogs gcig nas da sne gdong gi dper na gdung brgyud la phebs pa de 'dras gcig red/_lhag par du khong yin na 'jam dbyangs gu shrI chen po shAky rgyal mtshan gyi sku'i skye ba bzhes pa de ni sprul pa'i sku yin pa de ni gsal bar dran gyis byas nas de 'dras gsungs ba red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མཁྱེན་རབ་མཆོག་ཏུ་ཡངས་པས་ཀློག་ཡིག་སོགས་ཆེད་གཉེར་དུ་བསླབ་སྦྱངས་མ་དགོས་པར་འབད་མེད་དུ་མཁྱེན་ཟེར། ད་དེ་མཁྱེན་རབ་མཆོག་ཏུ་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཀློག་ཡིག་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ཡིན་ནའི་ད། ཆེད་མངགས་དེ་ནི་འབད་བརྩོན་གནང་མི་དགོས་པར་དེ་ནི་འབད་མེད་དུ་མཁྱེན་པ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  mkhyen rab mchog tu yangs pas klog yig sogs ched gnyer du bslab sbyangs ma dgos par 'bad med du mkhyen zer/_da de mkhyen rab mchog tu yin pa de ni klog yig la sogs pa de tsho yin na'i da/_ched mngags de ni 'bad brtson gnang mi dgos par de ni 'bad med du mkhyen pa de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དགུང་ལོ་བདུན་པར་མཁན་པོ་གཞོན་དབང་པའི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་། སྤྱན་སྔ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཆོས་ཁྲིད་རྣམས་རྫོགས་པར་གསན། དགུང་ལོ་བདུན་པར་མཁན་པོ་གཞོན་དབང་པའི་དྲུག་དུ་དེ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་། དེ་ནི་སྤྱན་སྔ་གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ་ལ་ཆོས་ཁྲིད་ཡིན་ན་རྫོགས་པར་གསན། ཟེར།
  dgung lo bdun par mkhan po gzhon dbang pa'i drung du rab tu byung /_spyan snga grags pa rgyal mtshan la chos khrid rnams rdzogs par gsan/_dgung lo bdun par mkhan po gzhon dbang pa'i drug du de ni rab tu byung /_de ni spyan snga grags pa byang chub la chos khrid yin na rdzogs par gsan/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོར་གསོལ། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་ལ་ཡིན་ནའི་དེ་ནི་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོར་གསོལ། དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  rab tu byung ba'i mtshan grags pa rgyal mtshan dpal bzang por gsol/_rab tu byung ba'i mtshan la yin na'i de ni grags pa rgyal mtshan dpal bzang por gsol/_de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དགུང་ལོ་བརྒྱད་པ་ལྕགས་བྱ་ལོ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་རྩེར་བྱོན་པའི་རྗེས་སུ། སྤྱན་སྔ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་དེ་ནི་རྩེར་བྱོན་པའི་རྗེས་སུ། ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་རྩེད་ཐང་གི་གདན་སར་ཕེབས་ནས་ཟེར།
  dgung lo brgyad pa lcags bya lo bsod nams grags pa rtser byon pa'i rjes su/_spyan snga bsod nams grags pa de ni rtser byon pa'i rjes su/_chos grwa chen po rtsed thang gi gdan sar phebs nas zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྩེ་ལ་ཟེར་ཡས་དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི། ཁྲི་དཔོན་ལ་ཕེབས་པའི་རྗེས་སུ། ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་རྩེད་ཐང་གི་གདན་སར་ཕེབས་ནས་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གསུང་པས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རྟོག་གེའི་རིག་པར་མངོན་པར་ང་རྒྱལ་བའི་མཁས་རློམ་ས་སྲུང་རྣམས་ཀྱི་སྤོབས་པ་ཕྲོགས། ཟེར།
  rtse la zer yas de ni skabs de dus de ni/_khri dpon la phebs pa'i rjes su/_chos grwa chen po rtsed thang gi gdan sar phebs nas rigs pa'i dbang phyug chos kyi grags pas mdzad pa'i bstan bcos tshad ma rnam 'grel gsung pas shin tu phra ba'i rtog ge'i rig par mngon par nga rgyal ba'i mkhas rlom sa srung rnams kyi spobs pa phrogs/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཁོང་ནི་ཚད་མ་ནི་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་བྱུང་བྱས་རེད་པཱ། མཁས་རློམས་དེ་ནི་ས་སྲུང་རྣམས་ཀྱི་སྤོབས་པ་ཕྲོགས་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  da de 'dras kyi khong ni tshad ma ni shin tu mkhas pa de 'dras yin byung byas red pA/_mkhas rloms de ni sa srung rnams kyi spobs pa phrogs pa de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་རྩེད་ཐང་གི་ཚོགས་པ་ལོ་ལྔར་བསྐྱངས་ནས་བདག་པོ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་ཐེལ་གྱི་ཤུགས་རར་ཕེབས་རྗེས་ཏེ། དགུང་ལ་བཅུ་གཉིས་པ་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཤིང་གླང་སྤྱི་ལོ་༡༣༨༥ལོར་་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོའི་སེང་གེའི་ཁྲིའི་དགའ་ཚལ་དུ་ཞབས་ཟུང་སཱ་ལ་ཆེན་པོ་ལྗོན་པའི་རྣམ་པར་བཀོད། ད་དེ་ནས་དགུང་ལ་དེའི་ནང་ལ།
  de nas rtsed thang gi tshogs pa lo lngar bskyangs nas bdag po bsod nams grags pa thel gyi shugs rar phebs rjes te/_dgung la bcu gnyis pa rab byung drug pa'i shing glang spyi lo 1385lor pho brang chen po'i seng ge'i khri'i dga' tshal du zhabs zung sA la chen po ljon pa'i rnam par bkod/_da de nas dgung la de'i nang la/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཕོ་བྲང་ཆེན་པོའི་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ། དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་པ་ལ་དེ་ནི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོའི་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་དེ་ནི་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་དེ་ནི་ཕག་གྲུའི་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ་བ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  pho brang chen po'i seng ge'i khri la/_dgung lo bcu gnyis pa la de ni pho brang chen po'i seng ge'i khri la de ni seng ge'i khri la de ni phag gru'i khri la mnga' gsol ba de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དགའ་ཚལ་དུ་ཞབས་ཟུང་སཱ་ལ་ཆེན་པོའི་ལྗོན་པ་རྣམ་པར་བཀོད་པའི་ཕན་བདེའི་བདེ་སྐྱིད་རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་དྲི་བསུང་། མ་ལ་ཡའི་རླུང་གཞོན་གྱིས་བོད་ཆེན་པོར་འཁོད་པའི་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱི་དུ་ཁའི་ཚ་གདུང་གི་འཇིགས་པ་མིང་གི་ལྷག་མར་མཛད་ནས། ཟེར།
  dga' tshal du zhabs zung sA la chen po'i ljon pa rnam par bkod pa'i phan bde'i bde skyid rdzogs ldan gsar pa'i dri bsung /_ma la ya'i rlung gzhon gyis bod chen por 'khod pa'i skye bo kun gyi du kha'i tsha gdung gi 'jigs pa ming gi lhag mar mdzad nas/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་ད་ཁོང་དཔེར་ན་དེ་འདྲས་ད། གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས། ཁྲི་ལ་ཕེབས་པ་དེ་ཡིན་ན་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་ཡིན་ན། སྔགས་བརྗོད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་གནང་བ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་པཱ།
  byas nas da khong dper na de 'dras da/_gang zer dgos red pas/_khri la phebs pa de yin na lnga pa chen pos yin na/_sngags brjod bsam gyis mi khyab pa gnang ba de 'dras gcig red pA/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་རེད་པ། ད་རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་ཁོང་གི་པེར་ན་ཞབས་ཟུང་དེ་ཡིན་ན། སེང་གེའི་ཁྲིའི་དེ་ནི་དགའ་ཚལ་དེ་ནི། དགའ་ཚལ་དེ་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་ཆ་བཞག དེའི་ནང་ལ་ཞབས་ཟུང་སཱ་ལ་ཆེན་པོའི་ལྗོན་པ་དེ་རྣམ་པར་བཀོད་པ། དེ་ནི་དགའ་ཚལ་ནང་ལ་སཱ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲས་སྐྱེས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་པཱ།
  de 'dras red pa/_da rdzogs ldan gsar pa'i khong gi per na zhabs zung de yin na/_seng ge'i khri'i de ni dga' tshal de ni/_dga' tshal de seng ge'i khri la cha bzhag_de'i nang la zhabs zung sA la chen po'i ljon pa de rnam par bkod pa/_de ni dga' tshal nang la sA chen po de 'dras skyes kyi yo'o red pA/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་རྣམ་པར་བཀོད་པའི་བདེ་སྐྱིད་རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་ད་དེ། སཱ་ལ་ཆེན་པོ་དེ་ནི་པོད་དཀར་ཤིང་ལ་དེ་ནི་དྲི་བཟང་པོ་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། དྲི་བསུང་མ་ལ་ཡའི་རླུང་གཞོན་ཟེར་ན། བསིལ་བའི་རླུང་གཞོན་གྱིས་དེ་ནི་བོད་ཆེན་པོར་འཁོད་པའི་སྐྱེ་རྒུ་ཀུན་གྱི་དུ་ཁའི་ཚ་གདུང་། དེ་ནི་སྐྱེ་རྒུ་ཀུན་མི་འདོད་པའི་ཚ་གདུང་། མི་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཚ་གདུང་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་དེ་ནི་སེལ་ཐུབ་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་བྱུང་བ་རེད། ཟེར།
  de rnam par bkod pa'i bde skyid rdzogs ldan gsar pa'i da de/_sA la chen po de ni pod dkar shing la de ni dri bzang po yod pa de yin dus tsam pa/_dri bsung ma la ya'i rlung gzhon zer na/_bsil ba'i rlung gzhon gyis de ni bod chen por 'khod pa'i skye rgu kun gyi du kha'i tsha gdung /_de ni skye rgu kun mi 'dod pa'i tsha gdung /_mi bde ba la sogs pa de 'dras kyi tsha gdung yod pa thams cad de ni sel thub pa de 'dras yin na byung ba red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མིང་གི་ལྷག་མར་མཛད་ནས། ཆོས་ཉིད་ལུགས་ཟུང་གི་སྒོ་ནས་སྲིད་ལོ་ཞེ་བདུན་བསྐྱངས་པའི་རིང་ཆབ་འབངས་རྣམས་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་ཆར་ཆེན་པོ་རིས་སུ་མ་ཆད་པར་ཐ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་ཕབ་ཟེར།
  ming gi lhag mar mdzad nas/_chos nyid lugs zung gi sgo nas srid lo zhe bdun bskyangs pa'i ring chab 'bangs rnams la phan pa dang bde ba'i char chen po ris su ma chad par tha gru kun tu phab zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ཁོང་ཡིན་ན་ཆོས་སྲིད་ལུགས་ཟུང་གི་ཐོག་ནས་དགུང་ལོ་ཞེ་བདུན་བར་ལ། ལོ་ཞེ་བདུན་རིང་ལ་དེ་ནི་ཆབ་སྲིད་བསྐྱངས་བྱས་རེད་པཱ། ཆབ་སྲིད་བསྐྱངས་ནས་དེ་ནི་མངའ་འབངས་ལ་ཕན་བདེ། ཕན་པ་དང་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡིན་ན། བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  da khong yin na chos srid lugs zung gi thog nas dgung lo zhe bdun bar la/_lo zhe bdun ring la de ni chab srid bskyangs byas red pA/_chab srid bskyangs nas de ni mnga' 'bangs la phan bde/_phan pa dang bde ba chen po yin na/_byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་གི་མཛད་པ་བཟང་པོ་ལྷུར་བཞེས་ཏེ། བཀྲིས་སྒོ་མང་གསུམ་གྱི་ཐོག་དྲངས་པའི་ཐུགས་དང་སྐུའི་རྟེན་དང་། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བཀའ་དྲི་མ་མེད་མ་བོད་དུ་འགྱུར་བའི་གླེགས་བམ་མཐའ་དག་ས་ལེ་སྦྲམ་གསེར་གྱི་སྙིང་པོ་བཞུན་པའི་ཁུ་བ་ལས་གྲུབ་པ་ཚར་གཉིས། ད་དེ་འདྲས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་དེ་ནི་བཀའ་དྲི་མ་མེད་པ་ཟེར་ན།
  bstan pa'i sbyin bdag gi mdzad pa bzang po lhur bzhes te/_bkris sgo mang gsum gyi thog drangs pa'i thugs dang sku'i rten dang /_bde bar gshegs pa'i bka' dri ma med ma bod du 'gyur ba'i glegs bam mtha' dag sa le sbram gser gyi snying po bzhun pa'i khu ba las grub pa tshar gnyis/_da de 'dras bde bar gshegs pa'i de ni bka' dri ma med pa zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ནི་དེ་འདྲས་གླེགས་བམ་མཐའ་དག་ལས། ས་ལེ་སྦྲམ་ཟེར་ན། གསེར་རེད་པཱ། ས་ལེ་སྦྲམ་གསེར་གྱི་སྙིང་པོ་ལས་གྲུབ་པའི་ཁུ་བ་ལས་གྲུབ་པའི་ཚར་གཉིས། གསེར་དངུལ་འདྲེས་མ་ཚར་གཉིས། ཆབ་ཤོག་དཀར་པོ་ལ་བྲིས་པ་ཚར་གསུམ་གྱིས་ཐོགས་དྲངས་གསུང་རྟེན་མཐའ་ཡས་པ་བཞེངས་ཤིང་། ཟེར།
  rgyal ba'i bka' 'gyur rin po che de ni de 'dras glegs bam mtha' dag las/_sa le sbram zer na/_gser red pA/_sa le sbram gser gyi snying po las grub pa'i khu ba las grub pa'i tshar gnyis/_gser dngul 'dres ma tshar gnyis/_chab shog dkar po la bris pa tshar gsum gyis thogs drangs gsung rten mtha' yas pa bzhengs shing /_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་གསུང་རྟེན། སྐུ་རྟེན་ཡིན་ན་ད་སྐུའི་ཐུགས་རྟེན་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་དེ་འདྲས་བཞཻངས། གསུང་རྟེན་ལ་ཆ་བཞག་ན་མང་པོ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་མང་པོ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་བཞེངས་ཟེར།
  da de 'dras kyi dper na gsung rten/_sku rten yin na da sku'i thugs rten la sogs pa mang po de 'dras bzhaings/_gsung rten la cha bzhag na mang po de 'dras kyi dper na mang po de 'dras yin na bzhengs zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གསུང་རྟེན་དེ་དག་རྣམས་ཀྱང་མྱང་སྟོད་རྒྱལ་མཁར་རྩེའི་སྡེ་དགོན་དུ། བཀའ་འགྱུར་ཤིན་ཏུ་མང་བ་ཚར་རྩིས་ནས། བྲིས་པ་སྣང་བ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་ཟེར། ད་དེ་གསུང་རྟེན་དེ་ཚོ་ལ་ཆ་བཞག་ནའི་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི། རྒྱལ་རྩེར་ཆ་བཞག་ན་མྱང་སྟོད། ད་ལྟ་དེ་རབ་བརྟན་ཀུན་བཟང་འཕགས་ཀྱི་དུས་ནས་བཟུང་སྟེ། དེ་ནི་རྒྱལ་རྩེར་ཆ་བཞག་ན། གསུང་རྟེན་བྲིས་ཡས་ལ་ཡ་ཆ་བཞག་ན། བཀའ་འགྱུར་དེ་ནི་རྒྱུན་དུ་འབྲི་ཡས་ཀྱི་དེ་ནི་དེ་འདྲས་ད། པོད་མང་པོ་འབྲི་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་ནི་དེ་འདྲས་དེ་ནི་མི་འདྲ་བའི་ཐོག་ནས། རྒྱུ་དངོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཞེངས་གནང་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  gsung rten de dag rnams kyang myang stod rgyal mkhar rtse'i sde dgon du/_bka' 'gyur shin tu mang ba tshar rtsis nas/_bris pa snang ba lta bu ma yin par zer/_da de gsung rten de tsho la cha bzhag na'i skabs de dus de ni/_rgyal rtser cha bzhag na myang stod/_da lta de rab brtan kun bzang 'phags kyi dus nas bzung ste/_de ni rgyal rtser cha bzhag na/_gsung rten bris yas la ya cha bzhag na/_bka' 'gyur de ni rgyun du 'bri yas kyi de ni de 'dras da/_pod mang po 'bri yas la sogs pa de ni de 'dras de ni mi 'dra ba'i thog nas/_rgyu dngos phun sum tshogs pa de 'dras kyi thog nas bzhengs gnang pa de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཤིན་ཏུ་མང་བ་ཆར་རྩིས་ནས། ད་མང་བར་བརྩིས་ནས་བྲིས་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པ། རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྟེང་དུ་ལག་ལེན་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒོ་ནས་གསུང་རྟེན་རྣམས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཡང་། ཟེར།
  shin tu mang ba char rtsis nas/_da mang bar brtsis nas bris pa lta bu ma yin pa/_rgyu phun sum tshogs pa'i steng du lag len rnam par dag pa'i sgo nas gsung rten rnams kyi yi ge yang /_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གསུང་རྟེན་དེ་ནི་རྒྱལ་བའི་བཀའ་བསྟན་འགྱུར་གསུང་རྟེན་དེ་རྣམས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཡིན་ན་ཡང་། བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་མཐའ་དག་ལ་གངས་ཅན་རི་བོའི་ཁྲོད་དུ་གནས་པའི་སྐྱེ་རྒུ་རྣམས་ལ་བཀའ་དྲིན་འགྲན་ཟླ་མ་མཆིས་པ་ཐོན་མི་སམ་བྷོ་ཌས་མཛད་པའི་སུམ་དག་དང་ཟེར།
  gsung rten de ni rgyal ba'i bka' bstan 'gyur gsung rten de rnams kyi yi ge yin na yang /_bod kyi yi ge mtha' dag la gangs can ri bo'i khrod du gnas pa'i skye rgu rnams la bka' drin 'gran zla ma mchis pa thon mi sam b+ho Das mdzad pa'i sum dag dang zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་གསུང་རྟེན་དེ་ཚོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་བོད་ཀྱི་སྐྱེ་རྒུ་རྣམས་ལ་གངས་ཅན་རི་བོའི་ཁྲོད་དུ་གནས་པའི་སྐྱེ་རྒུ་རྣམས་ལ་དེ་ནི་བཀའ་དྲིན་འགྲན་ཟླ་མ་མཆིས་པ་ཐོན་མི་སམ་བྷོ་ཌས་དེ་ནི་སུམ་རྟགས་ཟེར། ད་དེ་བོད་ཀྱི་སུམ་རྟགས་དང་ཟེར།
  de ni gsung rten de tsho la cha bzhag na bod kyi skye rgu rnams la gangs can ri bo'i khrod du gnas pa'i skye rgu rnams la de ni bka' drin 'gran zla ma mchis pa thon mi sam b+ho Das de ni sum rtags zer/_da de bod kyi sum rtags dang zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཞུང་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ཀྱི་མཁས་པའི་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཡི་གེའི་བརྡ་དག་གི་བསྟན་བཅོས་མང་དུ་སྣང་བ་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས། སྡེབ་ཀྱི་སྦྱོར་ལུགས་མཐའ་དག་ལ་ཞིབ་མོར་དཔྱད། ད་དེ་ཚོ་རྦད་དེ་གསུང་རྟེན་དེ་ཚོ་བཞེངས་པའི་ཁ་གཏུག་ལ་ཆ་བཞག་ནའི་ཐུན་མི་སམ་བྷོ་ཌས་མཛད་པའི་སུམ་རྟགས་ཀྱི་གཞག་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ནི། ཡི་གེ་ཡིན་ནའི་ཤིན་ཏུ་དག་པ་མཛད་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  gzhung de dag la brten nas bod kyi mkhas pa'i dbang po rnams kyis mdzad pa'i yi ge'i brda dag gi bstan bcos mang du snang ba rnams la brten nas/_sdeb kyi sbyor lugs mtha' dag la zhib mor dpyad/_da de tsho rbad de gsung rten de tsho bzhengs pa'i kha gtug la cha bzhag na'i thun mi sam b+ho Das mdzad pa'i sum rtags kyi gzhag la sogs pa de dag la brten nas de ni/_yi ge yin na'i shin tu dag pa mdzad pa de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱུད་འབུམ་སོགས་སུ་ལེགས་པར་སྦྱར་བ་ལས་ལྷའི་སྐད་ཀྱི་སྔགས་མཐའ་དག་བྱཱ་ཀ་ན། མདོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་གཅིག་གི་ལེགས་སྦྱར་གྱི་གང་ཟེར། ད་ལྟའི་དེའི་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་སུམ་རྟགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ལ་བསྟུན་དགོས་ཡས་དང་། དེ་ནི་སྔགས་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ལ་ཆ་བཞག་ན།
  rgyud 'bum sogs su legs par sbyar ba las lha'i skad kyi sngags mtha' dag byA ka na/_mdo la cha bzhag na gcig gi legs sbyar gyi gang zer/_da lta'i de'i de ni bod kyi sum rtags kyi bstan bcos la sogs pa de tsho la bstun dgos yas dang /_de ni sngags la sogs pa de tsho la cha bzhag na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱུད་འབུམ་ལས་ལེགས་པར་སྦྱར་བས་ལས་ལྷའི་སྔགས་མཐའ་དག་ཀྱང་། བྱཱ་ཀ་ར་ཎའི་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་སྐད་གཉིས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་རྣམས་དང་། ད་སྐད་གཉིས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་། རྐྱེན་དང་རྣམ་འགྱུར་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པས། ཟེར།
  rgyud 'bum las legs par sbyar bas las lha'i sngags mtha' dag kyang /_byA ka ra Na'i don khong du chud pa skad gnyis smra ba rnams kyi rang bzhin rnams dang /_da skad gnyis smra ba rnams kyi rang bzhin dang /_rkyen dang rnam 'gyur gsum la brten nas gtan la phab pas/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། སྒྲ་མདོ་ནས་བྱུང་བ་རང་བཞིན། རྐྱེན་དང་། རྣམ་འགྱུར་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རེད་ཟེར།
  da de 'dras kyi dper na/_sgra mdo nas byung ba rang bzhin/_rkyen dang /_rnam 'gyur la sogs pa gsum la brten nas gtan la phab pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བཀའ་འགྱུར་དེ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བསྟན་པའི་རྩ་ལག་ལྟ་བུར་གྱུར། བཀའ་འགྱུར་དེ་རྣམས་དེ་བཞེངས་པ་དེ་ཚོ་ལ་ཆ་བཞག་ནའི་བསྟན་པའི་རྩ་ལག་ལྟ་བུ་དེ་འདྲས་གྱུར་པ་རེད། ཟེར།
  bka' 'gyur de rnams gcig tu bstan pa'i rtsa lag lta bur gyur/_bka' 'gyur de rnams de bzhengs pa de tsho la cha bzhag na'i bstan pa'i rtsa lag lta bu de 'dras gyur pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པའི་གཟུགས་གསེར་གྱིས་བཞེངས་པའི་སྙིང་པོ་ཅན་གྱི་རྟེན་ཚ་ཚ་འབུམ་ཐེར་གྲངས་མང་བ་དང་། འབུམ་ཐེར་དགུང་ལོའི་གྲངས་ལོ་རེ་བཞིན་རང་ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་བསྟར་ནས་བཞེངས་པ་ཟེར། ད་དེ་ནས་གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པའི་གཟུགས་གསེར་གྱིས་གསེར་གྱིས་བཞེངས་པའི་གསེར་གྱི་སྙིང་པོ་ཅན་རྟེན་ཚ་ཚ་འབུམ་ཐེར་གྲངས་མང་བ་དང་། དགུང་ལོའི་གྲངས་དེ་ནི་ལོ་རེ་བཞིན་རང་ཉིད་ཁོང་རང་ཉིད་ཆོས་རྗེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་རང་ཉིད། རང་གིས་དཔེར་ན་ཕྱག་འདེབས་བྱས་བཞེངས་པ་གནང་བ་དང་།
  gtsug tor dri ma med pa'i gzugs gser gyis bzhengs pa'i snying po can gyi rten tsha tsha 'bum ther grangs mang ba dang /_'bum ther dgung lo'i grangs lo re bzhin rang nyid kyi phyag bstar nas bzhengs pa zer/_da de nas gtsug tor dri ma med pa'i gzugs gser gyis gser gyis bzhengs pa'i gser gyi snying po can rten tsha tsha 'bum ther grangs mang ba dang /_dgung lo'i grangs de ni lo re bzhin rang nyid khong rang nyid chos rje grags pa rgyal mtshan rang nyid/_rang gis dper na phyag 'debs byas bzhengs pa gnang ba dang /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྤྱན་སྔ་རིན་པོ་ཆེ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཆོས་འབྱུང་མིག་འབྱེད་འོད་སྟོང་གསར་རྩོམ་མཛད་པའི་ལོ་ས་ཁྱི་ཡན་ལ་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་རྟེན་བཞེངས་དེ་དག་སྟར་ཆགས་སུ་བྱུང་བར་གསུངས་འདུག་པས། དེ་ནས་ཀྱང་ས་ཕག་ནས་ལྕགས་ཕག་གི་བར་སྟེ། སྐུ་མ་གཤེགས་བར་ལོ་བཅུ་གསུམ་གྱི་རིང་ལ་ཡང་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་མངོན། ད་དེ་ནས་རྦད་དེ་སྐུ་མ་གཤེགས་བར་དུ་ཡིན་ན། དེ་ནི་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་མངོན་དུ་སོང་ཟེར།
  spyan snga rin po che bsod nams rgyal mtshan gyis chos 'byung mig 'byed 'od stong gsar rtsom mdzad pa'i lo sa khyi yan la lo nyi shu rtsa gnyis rten bzhengs de dag star chags su byung bar gsungs 'dug pas/_de nas kyang sa phag nas lcags phag gi bar ste/_sku ma gshegs bar lo bcu gsum gyi ring la yang rgyun mi chad par mngon/_da de nas rbad de sku ma gshegs bar du yin na/_de ni rgyun ma chad pa de 'dras yin mngon du song zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཞན་ཡང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་གྲུབ་པའི་མཐའ་དག་ལ་བསྙེན་བཀུར་དང་། ཡོངས་འཛིན་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྱི་གསན་པ་མཛད་པ་ཟེར། ད་དཔེར་ན་ཡང་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་རྒྱལ་བའི་སྐུ་རྟེན་གསུང་རྟེན་བཞེངས་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་མཛད་པ་བསྐྱངས་ཡས་དང་།
  gzhan yang ris su ma chad pa'i grub pa'i mtha' dag la bsnyen bkur dang /_yongs 'dzin rnams la chos kyi gsan pa mdzad pa zer/_da dper na yang phyogs gcig nas rgyal ba'i sku rten gsung rten bzhengs yas la sogs pa de tsho ni bsam gyis mi khyab pa'i mdzad pa bskyangs yas dang /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཞན་ཡང་དེ་ནི་གྲུབ་པའི་མཐའ་མཐའ་དག་ལ་བསྙེན་བཀུར་དང་། ཡོངས་འཛིན་རྣམས་ལ་ཆོས་གསན་པ་མཛད་པ་ཟེར། ཁ་ཆེ་པཎ་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་དེ་ནི་རྦད་དེ། ཤཱཀྱ་ཤྲཱིའི་རྒྱུན་འཛིན་པ་རེད་པཱ། སྡོམ་རྒྱུན་འཛིན་པ་ཞེས་་བྱ་བ། སྡོམ་རྒྱུན་འཛིན་པའི་ཚོགས་པ་སྡེ་བཞི་འགའ་ཞིག་བསྟན་པས་ཟེར།
  gzhan yang de ni grub pa'i mtha' mtha' dag la bsnyen bkur dang /_yongs 'dzin rnams la chos gsan pa mdzad pa zer/_kha che paN shAky shrI de ni rbad de/_shAky shrI'i rgyun 'dzin pa red pA/_sdom rgyun 'dzin pa zhes bya ba/_sdom rgyun 'dzin pa'i tshogs pa sde bzhi 'ga' zhig bstan pas zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བསྟན་པའི་རྩ་ལག་མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཞི་བ་འཚོའི་ཐུགས་དམ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣམ་པར་གཟིགས་པ་དང་། ཚོགས་པ་འགའ་ཞིག་ལས། བསྟན་པའི་རྩ་ལག་ཆེན་པོ་མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཞི་བ་འཚོའི་ཐུགས་དམ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣམ་པར་གཟིགས་པ་དང་། གཙུག་ཏོར་ཅན། ཐམས་ཅད་སྐྱོབ། འཁོར་བར་འཇིག གསེར་ཐུབ། འོད་སྲུངས། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་བཅས་པ་སངས་རྒྱས་རབ་བདུན་གྱི་སྨོན་ལམ་འབུམ་ཕྲག་མང་དུ་བསྐུལ་བ་དང་ཟེར།
  bstan pa'i rtsa lag mkhan chen thams cad mkhyen pa zhi ba 'tsho'i thugs dam bde bar gshegs pa rnam par gzigs pa dang /_tshogs pa 'ga' zhig las/_bstan pa'i rtsa lag chen po mkhan chen thams cad mkhyen pa zhi ba 'tsho'i thugs dam bde bar gshegs pa rnam par gzigs pa dang /_gtsug tor can/_thams cad skyob/_'khor bar 'jig_gser thub/_'od srungs/_shAky thub pa bcas pa sangs rgyas rab bdun gyi smon lam 'bum phrag mang du bskul ba dang zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཚོགས་པ་སྡེ་བཞི་ཚང་མའི་དབྱར་གནས་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་ལོ་མང་པོར་མཛད་པ་ཟེར། ཚོགས་པ་སྡེ་བཞིའི་ནང་ལ་ཚང་མ་དེ་ནི་དབྱར་གནས་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་ལོ་མང་པོ་མཛད་པ་ཟེར།
  tshogs pa sde bzhi tshang ma'i dbyar gnas kyi sbyin bdag lo mang por mdzad pa zer/_tshogs pa sde bzhi'i nang la tshang ma de ni dbyar gnas kyi sbyin bdag lo mang po mdzad pa zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དབྱར་གནས་ཟེར་མཁན་དེ། དཔེར་ན། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དེ་ལ་ཡིན་ན། དབྱར་གནས་དགའ་ཡོལ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད་པཱ། དབྱར་གནས་ཁ་གཏུག་གི་ཨ་ནི་སྦྱིན་བདག་དེ་ཡིན་ནའི་ལོ་མང་པོ་གནང་བ་ཡིན་ཟེར།
  da dbyar gnas zer mkhan de/_dper na/_rab tu byung ba de la yin na/_dbyar gnas dga' yol la sogs pa de 'dras yo'o red pA/_dbyar gnas kha gtug gi a ni sbyin bdag de yin na'i lo mang po gnang ba yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྷག་པར་དུ་དེ་ནི་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་ཆེན་པོས་སྲིད་པའི་འཇིག་རྟེན་འདིའི་ལེགས་བྱས་རྣམ་པར་དཀར་བའི་ནམ་མཁའི་གླང་པོ་ཆུ་འཛིན་གྱི་ཕྲེང་བ་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཡོངས་སུ་འཁྲིགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་འཕྲལ་ཡུན་ཀུན་ཏུ་དགེ་ལེགས་ཀྱི་འཇུག་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་གྲུ་ཆར། ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཆོག་གི་མྱུ་གུ་ཟད་མི་ཤེས་པའི་ཟོང་དུ་བསྐྲུན་པའི་ཐབས་མཁས་ཀྱི་སྒོ་འཕར་བརྒྱ་ཕྲག་ཕྱེ་བའི་བྱེད་པོ་ཀུན་མཁྱེན་ཟས་གཙང་གི་སྲས་པོས་མུ་སྟེག་གི་སྟོན་པ་རྫོགས་བྱེད་དང་ཟེར།
  lhag par du de ni khams gsum chos kyi rgyal po tsong kha chen pos srid pa'i 'jig rten 'di'i legs byas rnam par dkar ba'i nam mkha'i glang po chu 'dzin gyi phreng ba nam mkha'i khams yongs su 'khrigs pa las byung ba'i 'phral yun kun tu dge legs kyi 'jug pa rgyun mi chad pa'i gru char/_kun mkhyen ye shes kyi mchog gi myu gu zad mi shes pa'i zong du bskrun pa'i thabs mkhas kyi sgo 'phar brgya phrag phye ba'i byed po kun mkhyen zas gtsang gi sras pos mu steg gi ston pa rdzogs byed dang zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་རེད་ཟེར། ལྷག་པར་དུ་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་སྲིད་པ་འཇིག་རྟེན་འདིའི་ལེགས་བྱས་རྣམ་པར་དཀར་བའི་ནམ་མཁའི་གླང་པོ་ཆུ་འཛིན་གྱི་ཕྲེང་བ། ནམ་མཁའི་གླང་པོ་ཟེར་ཡས་དེ་དེ་ནི། སྤྲིན་རེད་པཱ། ཆུ་འཛིན་གྱི་ཕྲེང་བ་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཡོངས་སུ་འཁྲིགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་འཕྲལ་ཡུན་གནས་སྐབས་དང་།
  da de 'dras kyi dper na de 'dras kyi de red zer/_lhag par du khams gsum chos kyi rgyal po tsong kha pa chen pos srid pa 'jig rten 'di'i legs byas rnam par dkar ba'i nam mkha'i glang po chu 'dzin gyi phreng ba/_nam mkha'i glang po zer yas de de ni/_sprin red pA/_chu 'dzin gyi phreng ba nam mkha'i khams yongs su 'khrigs pa las byung ba'i 'phral yun gnas skabs dang /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཀུན་ཏུ་དགེ་ལེགས་ཀྱི་འཇུག་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་གྲུ་ཆར་གྱིས། ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་མྱུ་གུ་ཟད་མི་ཤེས་པའི་ཟོང་དུ་བསྐྲུན་པ། དེ་ནི་མྱུ་གུ་དེ་ཟད་མི་ཤེས་པ་འཕེལ་བར་མཛད་ཡས་ཀྱི་ཆེད་དུ། ཐབས་མཁས་ཀྱི་དེ་ནི་སྒོ་འཕར་བརྒྱ་ཕྲག་ཕྱེ་བའི་ཀུན་མཁྱེན་ཟས་གཙང་སྲས་པོ་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་ནི་མུ་སྟེགས་ཀྱི་སྟོན་པ་རྫོགས་བྱེད་དང་། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བ་དག་ལྷས་ཀྱི་བུ་དང་། སྨྲ་འདོད་ཀྱི་བུ་མོའི་བུ་ཡན་ལག་རྒྱལ་བ་ཅན་དང་། མི་ཕམ་སྐྲའི་ལཱ་བ་ཅན་དང་། ཀ་ཏྱའི་བུ་ནོག་ཅན་དང་། གཅེར་བུ་པ་གཉེན་གྱི་བུ་སྟེ།
  kun tu dge legs kyi 'jug pa rgyun mi chad pa'i gru char gyis/_kun mkhyen ye shes mchog gi myu gu zad mi shes pa'i zong du bskrun pa/_de ni myu gu de zad mi shes pa 'phel bar mdzad yas kyi ched du/_thabs mkhas kyi de ni sgo 'phar brgya phrag phye ba'i kun mkhyen zas gtsang sras po ston pa bcom ldan 'das kyis de ni mu stegs kyi ston pa rdzogs byed dang /_kun tu rgyu ba dag lhas kyi bu dang /_smra 'dod kyi bu mo'i bu yan lag rgyal ba can dang /_mi pham skra'i lA ba can dang /_ka t+ya'i bu nog can dang /_gcer bu pa gnyen gyi bu ste/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྟོན་པ་དྲུག་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ལོག་པར་ལྟ་བ་ཚར་གཅོད་པའི་སླད་དུ་་དགག་པར་དཀའ་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་མཛད་པའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་ཆུ་ཤེལ་དབང་པོ་རྟ་ཆེན་དགའ་མའི་ཁྱིམ་དུ་རྩེ་དགར་སྤྱོད་པའི་ཧོར་ཟླ་དང་པོ་དང་། བོད་ཡུལ་རྡོ་རྗེ་གདན་ལྷ་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྨོན་ལམ་གྱི་དུས་སྟོན་ཁྱད་པར་ཅན་ལྷ་ལྡན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཞེས་བྱ་བ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་གླང་སྤྱི་ལོ་༡༤༠༩ལོར་་འཛུགས་པར་མཛད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་པ་དང་། ལོ་དེར་དགའ་ལྡན་དགོན་པ་ཕྱག་འདེབས་པའི་སྦྱིན་བདག་གི་མཐིལ་ལེན་མཛད། ཡང་ཟེར།
  ston pa drug 'khor dang bcas pa'i log par lta ba tshar gcod pa'i slad du dgag par dka' ba'i cho 'phrul gyi mdzad pa'i dus chen khyad par can chu shel dbang po rta chen dga' ma'i khyim du rtse dgar spyod pa'i hor zla dang po dang /_bod yul rdo rje gdan lha ldan sprul pa'i gtsug lag khang du smon lam gyi dus ston khyad par can lha ldan smon lam chen mo zhes bya ba rab byung bdun pa'i sa glang spyi lo 1409lor 'dzugs par mdzad pa'i mthun rkyen yang dag par bsgrubs pa dang /_lo der dga' ldan dgon pa phyag 'debs pa'i sbyin bdag gi mthil len mdzad/_yang zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རྦད་དེ་དེ་གནང་ཡས་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དེ་ནི་རྦད་དེ་མུ་སྟེགས་ཀྱི་སྟོན་པ་དྲུག་བཅོམ་ཡས་ཀྱི་དེ་ནི་ཆོ་འཕྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བསྟན་པའི་དེ་ནི་དུས་ཆེན་དེ་ནི་ཆོ་འཕྲུལ་དུས་ཆེན་དེ་ནི་ཟླ་བ་དང་པོའི་ནང་ལ་ཚུགས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་པཱ་བྱས་ནས། དེ་ནི་ལྷ་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་དེ་ནི་སྨོན་ལམ་ཟེར་ཡས་དེ་ནི། རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་ཐོག་མར་འཛུགས་པ་གནང་བ་དང་། ད་ག་ནང་ལྟར་དེ་ནི་ལོ་དེ་ལ་ཡིན་ན། བཙུགས་པ་གནང་ཡས་དེ་སྤྱི་ལོ་༡༤༠༩ལོར་བཙུགས་གནང་བ་དང་། དེ་ནི་ལོ་དེར་ཡིན་ན་དགའ་ལྡན་དགོན་པ་ཡིན་ནའི་ཕྱག་འདེབས་པའི་སྦྱིན་བདག་དེ་གཙོ་བོ་ཡིན་ན། དེས་གནང་བ་རེད། ཟེར།
  de nas bcom ldan 'das kyi rbad de de gnang yas ga re zer dgos red/_bcom ldan 'das kyi de ni rbad de mu stegs kyi ston pa drug bcom yas kyi de ni cho 'phrul bsam gyis mi khyab pa bstan pa'i de ni dus chen de ni cho 'phrul dus chen de ni zla ba dang po'i nang la tshugs kyi yo'o red pA byas nas/_de ni lha ldan sprul pa'i de ni smon lam zer yas de ni/_rje bdag nyid chen pos thog mar 'dzugs pa gnang ba dang /_da ga nang ltar de ni lo de la yin na/_btsugs pa gnang yas de spyi lo 1409lor btsugs gnang ba dang /_de ni lo der yin na dga' ldan dgon pa yin na'i phyag 'debs pa'i sbyin bdag de gtso bo yin na/_des gnang ba red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མིའི་དབང་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་གནང་བ་རེད། ཟེར། མིའི་དབང་པོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་གནང་བ་རེད་ཟེར། མིའི་དབང་པོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དེ་ཉིད་རིང་མོ་ཉིད་ནས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་རླབས་པོ་ཆེ་བསགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་སྣེ་གདོང་གི་ཁྲི་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་ནས་བཟུང་སྟེ། ཟེར།
  mi'i dbang po de nyid kyis gnang ba red/_zer/_mi'i dbang po grags pa rgyal mtshan gyis gnang ba red zer/_mi'i dbang po grags pa rgyal mtshan de nyid ring mo nyid nas bsod nams kyi tshogs rlabs po che bsags pa'i rten 'brel gyis sne gdong gi khri thog tu phebs nas bzung ste/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་མིའི་དབང་པོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཡིན་ན། ཁོང་ཨ་ནི་དེའི་རྐྱེན་གྱིས་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་རྐྱེན་པས། བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་རླབས་པོ་ཆེ་བསགས་པས།  བསོད་ནམས་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་དེ་ནི་སྣེ་གདོང་གི་ཁྲི་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་ད་བོད་ཁམས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་དེ་ནི་མུ་གེ་དང་ནད་ཡམས་སོགས་མེད་ཅིང་མཁོ་དགུའི་ཡ་བྱད་ལ། ལོངས་སྤྱོད་པའི་འདོད་རྒུ་ནོར་གྱི་བདག་པོ་ཛམྦྷ་་ལའམ་རྨུགས་འཛིན་གྱི་བང་མཛོད་ལ་རང་དབང་དུ་སྤྱོད་པ་ལྟ་བུར་འགྱུར།
  da mi'i dbang po grags pa rgyal mtshan yin na/_khong a ni de'i rkyen gyis rten 'brel gyis rkyen pas/_bsod nams ye shes kyi tshogs rlabs po che bsags pas/__bsod nams rten 'brel gyis de ni sne gdong gi khri thog tu phebs pa nas bzung ste/_de ni 'jig rten kun tu da bod khams kyi 'jig rten kun tu de ni mu ge dang nad yams sogs med cing mkho dgu'i ya byad la/_longs spyod pa'i 'dod rgu nor gyi bdag po dzam+b+ha la'am rmugs 'dzin gyi bang mdzod la rang dbang du spyod pa lta bur 'gyur/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། མི་དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་བྱུང་བའི་རྗེས་ལ་དེ་ནི་ཁོང་གིས་དཔེར་ན། སྐུ་བསོད་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ནི་བོད་ཡོངས་ལ་ཆ་བཞག་ན། དམག་འཁྲུག་དང་མུ་གེ་མེད་པ། ནད་ཡམས་ལ་སོགས་པ་མེད་པ་དེ་འདྲས། དེ་ནི་མཁོ་རྒུའི་ཡོ་བྱད་ལ་སོགས་པ་དེ་ནི། དཔལ་འབྱོར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་དེ། དེ་ནི་རྨུགས་འཛིན་གྱི་བང་མཛོད་ཟེར་ཡས་དེ། ཛམྦྷ་ལ་ཟེར་མཁན་དེ་དང་ནོར་གྱི་བདག་པོ་ཨ་ཡ་ཛམྦྷ་ལ་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་རེད་པཱ།
  da de 'dras kyi dper na/_mi dbang grags pa rgyal mtshan byung ba'i rjes la de ni khong gis dper na/_sku bsod la brten nas de ni bod yongs la cha bzhag na/_dmag 'khrug dang mu ge med pa/_nad yams la sogs pa med pa de 'dras/_de ni mkho rgu'i yo byad la sogs pa de ni/_dpal 'byor bsam gyis mi khyab pa phun sum tshogs pa de 'dras byung ba de/_de ni rmugs 'dzin gyi bang mdzod zer yas de/_dzam+b+ha la zer mkhan de dang nor gyi bdag po a ya dzam+b+ha la zer yas de 'dras red pA/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་དེ་ནི་དེའི་ད་ང་རང་ཚོའི་ཆོས་ལུགས་ཐོག་ནས་བཤད་སྲོལ་བྱས་ན། དེ་ནི་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་དེ་ནི། གཅིག་གི་དེ་ནི་ཛམྦྷ་ལ་སོགས་པ་དེ་ནི་དེ་ཚོ་ཡིན་ན་ནོར་བདག་རེད་པཱ། དེས་ཚོས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་ནང་ལྟར་གྱི་དེ་ནི། ལྟ་བུར་གྱུར་པ་རེད་ཟེར། མི་སེར་ཚོ་ལ་ཡིན་ན་སྐྱིད་པོ། ཕན་པ་ཕྱུག་པོ་ཞེ་པོ་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  byas tsang de ni de'i da nga rang tsho'i chos lugs thog nas bshad srol byas na/_de ni nor longs spyod thams cad de ni/_gcig gi de ni dzam+b+ha la sogs pa de ni de tsho yin na nor bdag red pA/_des tshos nam mkha' mdzod la dbang bsgyur ba nang ltar gyi de ni/_lta bur gyur pa red zer/_mi ser tsho la yin na skyid po/_phan pa phyug po zhe po de 'dras byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཡང་མིའི་དབང་པོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་འདི་ཉིད་དེ་ནི་རིང་པོ་ཉིད་ནས་བསོད་ནམས་རྣམས་ཀྱི་ཚོགས་རླབས་པོ་ཆེ་བསགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དེ་ནི་སྣེ་གདོང་གི་ཁྲི་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་མུ་གེ་དང་། དམག་ཁྲུག་དང་ནད་ཡམས་ལ་སོགས་པ་མེད་པ་དེ་ནི་མཁོ་རྒུའི་ལོངས་སྤྱོད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཐོག་ནས་དེ་ནི། ནོར་གྱི་བདག་པོ་ཛམྦྷ་ལ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་བོད་ལ། བོད་མི་རྣམས་ཡིན་ནའི་དེ་ནི། བདེ་སྐྱིད་དཔལ་ལ་སྤྱོད་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད། ཟེར།
  de yang mi'i dbang po grags pa rgyal mtshan 'di nyid de ni ring po nyid nas bsod nams rnams kyi tshogs rlabs po che bsags pa'i rten 'brel gyi de ni sne gdong gi khri thog tu phebs pa nas bzung ste/_'jig rten kun tu mu ge dang /_dmag khrug dang nad yams la sogs pa med pa de ni mkho rgu'i longs spyod bsam gyis mi khyab pa'i thog nas de ni/_nor gyi bdag po dzam+b+ha la nang ltar gyi thog nas de ni bod la/_bod mi rnams yin na'i de ni/_bde skyid dpal la spyod thub pa lta bu de 'dras byung ba red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཡང་མིའི་དབང་པོ་འདིའི་ཡབ་ས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་ལ་ཐོ་གན་ཐི་མུར་གྱིས་ལུང་གནང་ནས། ཕོ་བྲང་ཆེན་པོའི་ཁྲི་དཔོན་དུ་ཕེབས་ཤིང་། ཟེར། ཡོན་ཐོ་གན་ཐོ་མུར་གྱི་དུས་གྲུ་ཐ་ལ་གྲུ་ཞེས་བྱ་བའི་བློན་པོ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་གྲུ་འགའ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་ཁྲལ་ལེན་པར་བཏང་བས། འོང་ད་དེ་སྔ་མོའི་ལོ་རྒྱུས་གསུང་གི་ཡོའོ་རེད།
  de yang mi'i dbang po 'di'i yab sa skyong chen po shAky rin chen la tho gan thi mur gyis lung gnang nas/_pho brang chen po'i khri dpon du phebs shing /_zer/_yon tho gan tho mur gyi dus gru tha la gru zhes bya ba'i blon po zhig rgya nag gi yul gru 'ga' chen po zhig tu khral len par btang bas/_'ong da de snga mo'i lo rgyus gsung gi yo'o red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་དབང་པོ་ཡབ་ས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་ལ་ཐོ་གན་ཐི་མུར་གྱིས་ལུང་གནང་ནས། ཕོ་བྲང་ཆེན་པོའི་ཁྲི་དཔོན་དུ་ཕེབས་ཤིང་ཟེར། ཡོན་ཐོ་གན་ཐོ་མུར་གྱི་དུས་གྲུ་ཐ་ལ་གྲུ་ཞེས་བྱ་བའི་བློན་པོ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་གྲུ་འགའ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་ཁྲལ་ལེན་པར་བཏང་བས། ཟེར། སྐབས་དེ་དུས་ད་རྒྱ་ནག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡོད་པ་འདྲ། ད་ལྟ་དེ་ཡོན་གྱི་དུས་སུ། དུས་ཚོད་དེ་རྦད་དེ་མགོ་རྟིང་ལོག་པའི་དུས་ཚོད་ཐོག་ལ་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད། ཟེར།
  de'i dbang po yab sa skyong chen po shAky rin chen la tho gan thi mur gyis lung gnang nas/_pho brang chen po'i khri dpon du phebs shing zer/_yon tho gan tho mur gyi dus gru tha la gru zhes bya ba'i blon po zhig rgya nag gi yul gru 'ga' chen po zhig tu khral len par btang bas/_zer/_skabs de dus da rgya nag gi lo rgyus kyi thog la de 'dras gcig yod pa 'dra/_da lta de yon gyi dus su/_dus tshod de rbad de mgo rting log pa'i dus tshod thog la de 'dras byung ba red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བློན་པོ་དེ་དག་རྒྱའི་མི་དཔོན་འགའ་ཞིག་གྲོས་མཐུན་ཏེ་ཤིང་རྟ་འཁོར་ལོ་མང་དུ་བྱས་པའི་འོག་ཏུ་དམག་མི་དང་། ད་ད་ལྟའི་དེ་ནི་གྲུ་ཐ་ལ་གྲུ་ཟེར་མཁན་དེ་ནི་ཡུལ་གྲུ་འགའ་ཞིག་རྒྱ་ནག་ཡུལ་གྲུ་གཞན་འགའ་ཞིག་ལ་དེ་ནི་ཁྲལ་ལེན་པར་བཏང་དུས་ཙམ་པ་་ཁོས། གང་འདྲས་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན།
  blon po de dag rgya'i mi dpon 'ga' zhig gros mthun te shing rta 'khor lo mang du byas pa'i 'og tu dmag mi dang /_da da lta'i de ni gru tha la gru zer mkhan de ni yul gru 'ga' zhig rgya nag yul gru gzhan 'ga' zhig la de ni khral len par btang dus tsam pa khos/_gang 'dras byas pa red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་བློན་པོ་དེ་དག་དེ་ནི་རྒྱའི་མི་དཔོན་འགའ་ཞིག་དང་གྲོས་མཐུན། དེ་ནི་ཤིང་རྟ་འཁོར་ལོ་མང་དུ་བྱས་པའི་འོག་ཏུ་དམག་མི་དང་སྟེང་དུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་གོར་དར་གྱིས་བཀབ་སྟེ། ཟེར།
  de ni blon po de dag de ni rgya'i mi dpon 'ga' zhig dang gros mthun/_de ni shing rta 'khor lo mang du byas pa'i 'og tu dmag mi dang steng du rin po che dang gor dar gyis bkab ste/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ནས་ཤིང་རྟ་འཁོར་ལོའི་ནང་ལ་འོག་ཏུ་རྦད་དེ་དམག་མི་བཞག སྟེང་ལ་དེ་ནི་རིན་པོ་ཆེ་དང་གོས་དར་གྱིས་བཀབས་ནས་དེ་ནི་ཁྲལ་བསྐྱལ་བར་ལྟར་བྱས་ནས། ཕོ་བྲང་གི་ཉེ་ལོགས་སུ་འོང་ནས་ཕོ་བྲང་དམག་གི་བསྐོར་བས་ཟེར།
  da de nas shing rta 'khor lo'i nang la 'og tu rbad de dmag mi bzhag_steng la de ni rin po che dang gos dar gyis bkabs nas de ni khral bskyal bar ltar byas nas/_pho brang gi nye logs su 'ong nas pho brang dmag gi bskor bas zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཕོ་བྲང་དམག་གིས་བསྐོར་ནས་རྒྱལ་པོ་གསང་སྒོ་ཞིག་ལ་བྲོས། གྲུ་ཐ་ལ་གྲུ་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་གསང་སྒོ་ནས་བྲོས་ཟེར། གྲུ་ཐ་ལ་གྲུ་ཞེས་བྱ་བ་བློན་པོ་མངའ་འབངས་ཐམས་ཅད་ལ་ཆབ་འོག་བཅུག་པའི་སྲས་ཀྱེན་འུན་ཟེར། 
  pho brang dmag gis bskor nas rgyal po gsang sgo zhig la bros/_gru tha la gru de ni rgyal po gsang sgo nas bros zer/_gru tha la gru zhes bya ba blon po mnga' 'bangs thams cad la chab 'og bcug pa'i sras kyen 'un zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་སྲས་ཡུང་ལོ་ཏ་མིང་རྒྱལ་པོ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི་ཡོན་གོང་མའི་དབང་སྒྱུར་མཇུག་སྒྲིལ་བ་དང་། མིང་གོང་མའི་དབང་སྒྱུར་འགོ་ཚུགས་པའི་གནས་ལུགས་ཡིན། ཟེར།
  de'i sras yung lo ta ming rgyal po zhes gsungs pa ni yon gong ma'i dbang sgyur mjug sgril ba dang /_ming gong ma'i dbang sgyur 'go tshugs pa'i gnas lugs yin/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འདིར་གསུངས་པའི་ཐོ་གན་ཐི་མུར་ཡོན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གོང་མ་མཇུག་མ་དང་། ཐོ་གན་ཐི་མུར་ཟེར་མཁན་དེ་ནི་ཡོན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གོང་མ་མཇུག་མ་དང་། གྲུ་ཐ་ལ་གྲུ་ནི་ཞིང་པའི་འོས་ལངས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་པ་ཏ་མིང་གི་གོང་མ་དང་མིང་ཐའི་ཙུའུ་ཀྲུའུ་ཡོན་ཀྲང་ཧོང་འུ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལགས། ཟེར།
  'dir gsungs pa'i tho gan thi mur yon rgyal rabs kyi gong ma mjug ma dang /_tho gan thi mur zer mkhan de ni yon rgyal rabs kyi gong ma mjug ma dang /_gru tha la gru ni zhing pa'i 'os langs kyi 'go khrid pa ta ming gi gong ma dang ming tha'i tsu'u kru'u yon krang hong 'u zhes bya ba de lags/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཡང་དེ་ནི་རྒྱའི་དེབ་ཐེར་ལ་ལྟར་ན། འབྲི་ཆུའི་ལྷོ་བྱང་གི་ཞིང་པས་ཡོན་གོང་མར་དྲག་ཆས་ཀྱི་འོས་ལངས་ཐེངས་མང་བྱས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་འབྲི་ཆུའི་ལྷོ་བརྒྱུད་ཞིང་པས་འོས་ལངས་ཐེངས་མང་བྱས་པ་ནི། ཀྲུང་གོའི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བྱུང་མ་མྱོང་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག ཟེར།
  de yang de ni rgya'i deb ther la ltar na/_'bri chu'i lho byang gi zhing pas yon gong mar drag chas kyi 'os langs thengs mang byas pa dang /_lhag par du 'bri chu'i lho brgyud zhing pas 'os langs thengs mang byas pa ni/_krung go'i lo rgyus thog byung ma myong ba zhig yin 'dug_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐབས་དེར་ལིའུ་ཧུ་ཐུང་དང་། ཀོའོ་ཙེ་ཤིན་གྱིས་འགོ་ཁྲིད་པའི་ཞིང་པའི་གསར་བརྗེས་ཧོར་གོང་མའི་དབང་བསྒྱུར་ལ་ངོ་རྒོལ་དྲག་པོ་བྱས་པ་ཏེ། མཐར་ཀོའོ་ཙེ་ཤིན་གྱིས་དམག་དཔོན་ཀྲུའུ་ཡོན་ཀྲང་གི་ཡོན་གོང་མའི་སྲིད་དབང་མགོ་རྟིང་ལོག་ནས། བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་སྤྲེལ་སྤྱི་ལོ་༡༣༦༦ལོར་ནན་ཅིང་རྒྱལ་སར་བྱས་པའི། ཏ་མིང་གི་རྒྱལ་རབས་དངོས་སུ་བཙུགས་ཤིང་།
  skabs der li'u hu thung dang /_ko'o tse shin gyis 'go khrid pa'i zhing pa'i gsar brjes hor gong ma'i dbang bsgyur la ngo rgol drag po byas pa te/_mthar ko'o tse shin gyis dmag dpon kru'u yon krang gi yon gong ma'i srid dbang mgo rting log nas/_bod rab byung bcu pa'i sa sprel spyi lo 1366lor nan cing rgyal sar byas pa'i/_ta ming gi rgyal rabs dngos su btsugs shing /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཀྲུའུ་ཡོན་ཀྲང་ཧོང་འུས་སྤྱི་ལོ་༡༣༦༨་ནས་སྤྱི་ལོ་༡༣༩༨བར་གོང་མའི་ཁྲི་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གཅིག་བསྐྱངས་ཟེར། དེའི་སྲས་ཅན་འུན་གྱིས་སྤྱི་ལོ་༡༣༩༩ནས་སྤྱི་ལོ་༡༤༠༢་བར་ཁྲི་ལོ་བཞི། དེའི་སྲས་ཡུང་ལོས་སྤྱི་ལོ་༡༤༠༣་ནས་སྤྱི་ལོ་༡༤༢༤་བར་ཁྲི་ལོ་ཉེར་གཅིག་བསྐྱངས་པ་ཡིན་ནོ། ཟེར།
  kru'u yon krang hong 'us spyi lo 1368 nas spyi lo 1398 bar gong ma'i khri lo sum cu so gcig bskyangs zer/_de'i sras can 'un gyis spyi lo 1399 nas spyi lo 1402 bar khri lo bzhi/_de'i sras yung los spyi lo 1403 nas spyi lo 1424 bar khri lo nyer gcig bskyangs pa yin no/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ལྟར་ད་དེ་གས་དེ་དཔེར་ན། ད་ལྟ་ཡུང་ལོ་ཟེར་ཡས་དེ་དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་་མཚན་ཁ་གཏུག་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཏ་མིང་ལུང་ལོ་ཟེར་ཡས་དེ་རེད་པཱ། བྱས་ཙང་དེའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་དུས་སྐབས་ལ་བྱས་པ་ཆ་བཞག་ན། རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའི་ཆ་བཞག་ན། འགྱུར་ལྡོག་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད། ཟེར། སྐབས་དེ་དུས་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲས་གསུངས་བཞག
  de ltar da de gas de dper na/_da lta yung lo zer yas de dbang grags pa rgyal mtshan kha gtug la cha bzhag na/_ta ming lung lo zer yas de red pA/_byas tsang de'i lo rgyus de dus skabs la byas pa cha bzhag na/_rgya nag gi srid kyi thog la yin na'i cha bzhag na/_'gyur ldog de 'dras byung ba red/_zer/_skabs de dus gnas tshul de 'dras gsungs bzhag
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ལྟར་ཡུང་ལོ་ཏ་མིང་རྒྱལ་པོའི་དུས་མིའི་དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ཆུ་བྱི་སྤྱི་ལོ་༡༣༨༨ལོར་ཏ་མིང་གོང་མ་ཀྲེན་འུན་ནམ་ཅན་འུན་གྱིས་དབང་གི་གོ་གནས་དང་། གསེར་གྱི་དམ་ཁ་གནང་བ་དང་། སླར་ཡང་དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དགུང་ལོ་སོ་ལྔ་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་གླང་སྤྱི་ལོ་༡༤༠༩ལོར་ཤེལ་གྱི་དམ་ཁ་ཧྲན་ཧཱ་དབང་གི་འཇའ་ས་གནང་བས་མཚན་དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་སྙན་པའི་རྫ་རྔ་སྐབས་གསུམ་པའི་ལམ་དུ་བརྡུངས་པས། ཟེར།
  de ltar yung lo ta ming rgyal po'i dus mi'i dbang grags pa rgyal mtshan dgung lo bcu drug rab byung drug pa'i chu byi spyi lo 1388lor ta ming gong ma kren 'un nam can 'un gyis dbang gi go gnas dang /_gser gyi dam kha gnang ba dang /_slar yang dbang grags pa rgyal mtshan dgung lo so lnga pa rab byung bdun pa'i sa glang spyi lo 1409lor shel gyi dam kha hran hA dbang gi 'ja' sa gnang bas mtshan dbang grags pa rgyal mtshan zhes snyan pa'i rdza rnga skabs gsum pa'i lam du brdungs pas/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་འདིར་དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་དབང་གི་ཡོང་སྟངས་དེ་དེ་ནི་མིང་གོ་མས་དེ་ནི་དབང་བསྒྱུར་གྱི་དེ་ནི་སྔ་རྗེས་སུ་དེ་ནི་འཇའ་ས་དེ་འདྲས་གནང་བ་རེད་ཟེར་བྱས་ཙང་། དབང་གི་འཇའ་ས་གནང་དུས་ཙམ་པ་དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཡིན་ནའི་ཞུས་པ་རེད། ཟེར།
  da 'dir dbang grags pa rgyal mtshan zer dbang gi yong stangs de de ni ming go mas de ni dbang bsgyur gyi de ni snga rjes su de ni 'ja' sa de 'dras gnang ba red zer byas tsang /_dbang gi 'ja' sa gnang dus tsam pa dbang grags pa rgyal mtshan yin na'i zhus pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འཇིག་རྟེན་གྱི་མེས་པོ་ཚངས་པས་གནམ་རིམ་པ་བཅུ་གསུམ་གྱི་མཐོངས་ནས། རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་དྲི་བཟང་གི་ཆུས་གང་བས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར། དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱེད་པོ་མེས་པོ་ཚངས་པ་ཟེར་ཡས་དེས། དེ་ནི་གནམ་རིམ་པ་བཅུ་གསུམ་གྱི་མཐོངས་ནས། དེ་ནི་དབང་གྲགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་དྲི་བཟང་གི་ཆུས་གང་བ་དབང་བསྐུར་ཟེར།
  'jig rten gyi mes po tshangs pas gnam rim pa bcu gsum gyi mthongs nas/_rin po che'i bum pa dri bzang gi chus gang bas spyi bo nas dbang bskur/_de ni 'jig rten gyi byed po mes po tshangs pa zer yas des/_de ni gnam rim pa bcu gsum gyi mthongs nas/_de ni dbang grags pa rin po che'i bum pa dri bzang gi chus gang ba dbang bskur zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྔར་རྫོང་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་རྫོང་སྡོད་ལོ་དུས་རྒྱས་བཅད་ཀྱི་འཕོ་ལེན་བྱེད་པ་ནས་དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་འདིའི་སྐུ་དུས། རྫོང་སྡོད་སོ་སོ་ལ་ཁ་འཛིན་མི་བརྒྱུད་དང་བཅས་པར་གཏན་དུ་འཇགས་པའི་འཇའ་སའི་ཤེལ་དམ་གནང་བ། འདི་ནི་སྲིད་འཛིན་གྱི་བྱ་ཐབས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཟེར།
  sngar rdzong chen rnams kyi rdzong sdod lo dus rgyas bcad kyi 'pho len byed pa nas dbang grags pa rgyal mtshan 'di'i sku dus/_rdzong sdod so so la kha 'dzin mi brgyud dang bcas par gtan du 'jags pa'i 'ja' sa'i shel dam gnang ba/_'di ni srid 'dzin gyi bya thabs la 'gyur ldog chen po gnang ba zhig yin pa dang /_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མཆོག་དམན་གྱི་སྐྱེ་རྒུ་མཐའ་དག་གོང་མ་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ཞེས་གླེང་ངོ་། ཟེར། ད་སྐབས་དེ་དུས་ཆ་བཞག་ན། ཁོང་གི་མཛད་རྗེས་གཅིག་ལ་གང་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  mchog dman gyi skye rgu mtha' dag gong ma chos rgyal chen po zhes gleng ngo /_zer/_da skabs de dus cha bzhag na/_khong gi mdzad rjes gcig la gang yo'o red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་གཅིག་རེད་ཟེར། སྔ་མ་ཡིན་ན་ཕག་གྲུའི་དུས་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དུས་ནས་བཟུང་སྟེ། ཨ་ནི་རྦད་དེ་ཕག་གྲུའི་འོག་གི་རྫོང་དཔོན་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ཡིན་ན་ཁོང་རང་ཚོའི་མི་བརྒྱུད་དང་། ད་ག་ནང་ལྟར་གྱི་དཔེར་ན་རྫོང་དཔོན་ཚང་མ་དེ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དེ་འདྲས་རྐྱང་རྐྱང་རེད་མ་གཏོགས། རྟེན་ཁྱིམ་པ་དེ་འདྲས་ཁྱོན་ནི་རང་མ་རེད།
  da de gcig red zer/_snga ma yin na phag gru'i dus la cha bzhag na/_ta'i si tu byang chub rgyal mtshan gyi dus nas bzung ste/_a ni rbad de phag gru'i 'og gi rdzong dpon la sogs pa de tsho yin na khong rang tsho'i mi brgyud dang /_da ga nang ltar gyi dper na rdzong dpon tshang ma de ni rab tu byung ba de 'dras rkyang rkyang red ma gtogs/_rten khyim pa de 'dras khyon ni rang ma red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་ད་དེ་སྐབས་དེ་དུས་དགོངས་པ་བཞེས་ཡས་དེ་ཡང་གནད་འགག་གཙོ་བོ་གཅིག་དེ་རེད་ཤག གང་ཟེར་དགོས་རེད།
  byas nas da de skabs de dus dgongs pa bzhes yas de yang gnad 'gag gtso bo gcig de red shag_gang zer dgos red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁོ་རའི་གལ་སྟེ་རྟེན་ཁྱིམ་པར་གནང་སོང་ན། དེ་ལ་གཅིག་གི་སྐུ་ཟླ་དང་དེ་འདྲས་ཀྱི་བུ་དང་བུ་མོ་བུ་བརྒྱུད་ལ་སོགས་པ། ཕ་བརྒྱུད་མ་བརྒྱུད་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་སྲིད་དབང་ཟིན་ཡས་ཐོག་ལ་འགལ་རྐྱེན་ཡོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་དེ་འདྲས་དང་།
  kho ra'i gal ste rten khyim par gnang song na/_de la gcig gi sku zla dang de 'dras kyi bu dang bu mo bu brgyud la sogs pa/_pha brgyud ma brgyud la sogs pa de 'dras kyi thog nas de ni srid dbang zin yas thog la 'gal rkyen yod pa la brten nas/_de ni skabs de dus de 'dras dang /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཉིས་ནས། དེ་ནི་ད་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཁོ་རང་ཡིན་དུས། ད་ཁོ་རང་མིའི་སྤྱིའི་བསམ་བློ་གཅིག་མ་གཏོགས་སྒེར་གྱི་བསམ་བློ་ཞེ་དྲག་མེད་པ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བྱེད་དགོས་ཡས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཡིན་ན། དེའི་ཐོག་ལ་བཀའ་སློབ་ཡིན་ན་ཞེ་དྲག་གནང་བ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད།
  gnyis nas/_de ni da rab tu byung ba kho rang yin dus/_da kho rang mi'i spyi'i bsam blo gcig ma gtogs sger gyi bsam blo zhe drag med pa yin dus tsam pa de ni rab tu byung ba byed dgos yas kyi thog nas de ni ta'i si tu byang chub rgyal mtshan gyi yin na/_de'i thog la bka' slob yin na zhe drag gnang ba de 'dras gcig red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡིན་ནའི་ད་དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་གང་འདྲས་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། ད་དེ་ནི་རྫོང་ཆེན་རྣམས་དེ་ནི་སྔར་གྱི་དེ་ནི་རྫོང་སྡོད་ལོ་དུས་རྒྱས་བཅད་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྔ་མ་དེ་ནི་རྫོང་དཔོན་དེ་གྱད་དེ་ལོ་དུས་རྒྱས་བཅད་མ་གཞི་དེ་ནི། གཏན་འཇགས་དེ་འདྲ་ཡོའོ་མ་རེད་པཱ། དེ་ནི་ད་གཏན་འཇགས་དེ་འདྲས་ཡོའོ་མ་རེད།
  yin na'i da dbang grags pa rgyal mtshan gyi thog nas gang 'dras byas pa red zer na/_da de ni rdzong chen rnams de ni sngar gyi de ni rdzong sdod lo dus rgyas bcad ma yin pa de ni snga ma de ni rdzong dpon de gyad de lo dus rgyas bcad ma gzhi de ni/_gtan 'jags de 'dra yo'o ma red pA/_de ni da gtan 'jags de 'dras yo'o ma red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དུས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ད། དེ་ནི་རྦད་དེ་ད་རྫོང་ཆེན་དེ་གྱད་དེ་ཡིན་ནའི་ཁོང་གི་བློན་པོ་སོ་སོ་ལ་ཕར་ལོ་དུས་ཁ་འཛིན་གཏན་འཇགས་གནང་བྱས། དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  dbang grags pa rgyal mtshan gyi dus la cha bzhag na da/_de ni rbad de da rdzong chen de gyad de yin na'i khong gi blon po so so la phar lo dus kha 'dzin gtan 'jags gnang byas/_de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁ་འཛིན་གཏན་འཇགས་གནང་བྱས་མི་བརྒྱུད་དང་བཅས་པར་གཏན་དུ་འཇགས་པའི་འཇའ་སའི་ཤེལ་དམ་གནང་བ་དེ་ནི། སྲིད་འཛིན་བྱ་ཐབས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་གནང་། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་གནང་ཡས་དེ་ནི་དེ་དུས་ཀྱི་སྲིད་དབང་ཐོག་ནས་ཆ་བཞག་ན། དགོས་པ་ངེས་ཅན་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡིན་གྱི་རེད་དའི། ཡིན་ནའི་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ཕག་གྲུའི་སྡེ་སྲིད་ངོས་ནས་ཆ་བཞག་ན། ཕག་གྲུའི་སྡེ་སྲིད་ཕམ་ཡས་དེ་ནི་སྐབས་དེ་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ནས། དེ་འདྲས་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་པཱ།
  kha 'dzin gtan 'jags gnang byas mi brgyud dang bcas par gtan du 'jags pa'i 'ja' sa'i shel dam gnang ba de ni/_srid 'dzin bya thabs la 'gyur ldog chen po gnang /_da de 'dras kyi gtan 'jags gnang yas de ni de dus kyi srid dbang thog nas cha bzhag na/_dgos pa nges can gcig yod pa de 'dras gcig yin gyi red da'i/_yin na'i khyon yongs nas phag gru'i sde srid ngos nas cha bzhag na/_phag gru'i sde srid pham yas de ni skabs de nas byung ba yin nas/_de 'dras zer gyi yo'o red pA/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་ཡིན་ན་གསུང་གི་འདུག་ག མཆོག་དམན་གྱི་སྐྱེ་རྒུ་མཐའ་དག་གོང་མ་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ཞེས་གླེང་ངོ་། དཔེར་ན་དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་ནི་སྐྱེ་རྒུ་མཐའ་དག་དེ་ནི་གོང་མ་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་དེ་ནི་ཚང་མས་བསྟོད་བསྔགས་ཡིན་ན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་ཞུ་ཡི་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  de 'dras yin na gsung gi 'dug ga_mchog dman gyi skye rgu mtha' dag gong ma chos rgyal chen po zhes gleng ngo /_dper na de 'dras kyi de ni skye rgu mtha' dag de ni gong ma chos rgyal chen po dbang grags pa rgyal mtshan zer de ni tshang mas bstod bsngags yin na bsam gyis mi khyab pa de 'dras yin na zhu yi yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་རིང་ཞུས་ཡས་དེ་ནས་ཚར་སོང་།
  da de ring zhus yas de nas tshar song /