Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
49 min 6 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

In a series of over 20 videos, scholars read from and provide oral commentaries on the historical annals written by the Fifth Dalai Lama.

བརྙན་ཐུང་༢༠ལྷག་གི་ནང་དུ་མཁས་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ལ་བཀློག་ནས་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པ།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དཱ། ས་སྐྱའི་གནས་ཚུལ་དེ་རེད་པ། 
  dA/_sa skya'i gnas tshul de red pa/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཡིན་ན་དཱ། དེ་ཡང་རྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རིགས་ཟེར་ན།
  de yin na dA/_de yang rje btsun sa skya pN+Di ta kun dga' rgyal mtshan dpal bzang po de nyid kyi rigs zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རིགས་ནི། གནམ་ནས་ལྕེ་རིང་། གཡུ་རིང་། གཡུ་བསེ་མཆེད་གསུམ་ལས། དེ་འདྲས་གནམ་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་ལྕེ་རིང་ཟེར་མཁན་གཅིག གཡུ་རིང་ཟེར་མཁན་གཅིག གཡུ་བསེ་ཟེར་མཁན་གཅིག་སྐུ་མཆེད་གསུམ་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  kun dga' bzang po de nyid kyi rigs ni/_gnam nas lce ring /_g.yu ring /_g.yu bse mched gsum las/_de 'dras gnam gyi thog nas de ni lce ring zer mkhan gcig_g.yu ring zer mkhan gcig_g.yu bse zer mkhan gcig sku mched gsum byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་དེ་ནི་ཆུང་བའི་དེ་ནི་མིའི་རྗེ་བོ་མཛད་ནས་དེ་ནི། གཡུ་བསེ་བྱི་ལ་སྤུན་བཞི་བྱུང་བ་ཟེར། གཡུ་བསེ་བྱི་ལ་དེ་ནི་སྤྱུན་བཞི་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  de'i de ni chung ba'i de ni mi'i rje bo mdzad nas de ni/_g.yu bse byi la spun bzhi byung ba zer/_g.yu bse byi la de ni spyun bzhi byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འདོང་གི་རུས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་དང་འཁྲུགས་་པའི་དེ་ནི་སྐབས་དེ་་དུས་ད་འདོང་གི་རུས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཟེར་ཡས་དེ་དང་ཕར་ཚུར་འཁྲུགས་པ་ཤོར་བྱས་བྱུང་བའི་རྣམས་ལ། གཡུ་རིང་གིས་རོགས་མཛད་ཏེ། བཏུལ་ནས་བྲན་དུ་བཀོལ། རྣམས་ལ་དེ་ནི་གཡུ་རིང་གིས་རོགས་བྱས་ནས། ཨ་ནི་ད་ལྟ་འདོང་གི་རུས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་དང་འཁྲུགས་པའི་ཐོག་དེ་ནི་བྲན་དུ་བཀོལ་ཟེར།
  'dong gi rus chen bco brgyad dang 'khrugs pa'i de ni skabs de dus da 'dong gi rus chen bco brgyad zer yas de dang phar tshur 'khrugs pa shor byas byung ba'i rnams la/_g.yu ring gis rogs mdzad te/_btul nas bran du bkol/_rnams la de ni g.yu ring gis rogs byas nas/_a ni da lta 'dong gi rus chen bco brgyad dang 'khrugs pa'i thog de ni bran du bkol zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཡུ་རིང་གིས་རྨུའི་བུ་མོ་གཡུ་ས་ལྡེམ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པར་སྲས་མ་སངས་སྤུན་བདུན་བྱུང་བས་དེ་ནི་གཡུ་རིང་གི་བུ་མོ་རྨུའི་བུ་མོ་གཡུ་ས་ལྡེམ་ཁབ་ཏུ་པར། ཁབ་ཏུ་བཞེས་ཟེར་ན།མནའ་མ་ལ་བཞེས་པ་དེ་སྲས་མ་སངས་སྤུན་བདུན་ཟེར་ཡས་གཅིག་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  g.yu ring gis rmu'i bu mo g.yu sa ldem khab tu bzhes par sras ma sangs spun bdun byung bas de ni g.yu ring gi bu mo rmu'i bu mo g.yu sa ldem khab tu par/_khab tu bzhes zer na/mna' ma la bzhes pa de sras ma sangs spun bdun zer yas gcig byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་ཆེ་བ་དྲུག་དང་དེ་ནི། ཡབ་དེ་ནི་འོང་། གཡུ་རིང་གཉིས་དེ་ནི་ལྷ་ཡུལ་ཕེབས་པ་རེད་ཟེར།
  de'i che ba drug dang de ni/_yab de ni 'ong /_g.yu ring gnyis de ni lha yul phebs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཆུང་བའི་སྲས་ཐོག་ཚ་དཔའ་བོ་སྟག་བྱུང་བར། ཆུང་བའི་སྲས་དེ་ནི་ཐོག་ཚ་དཔའ་བོ་སྟག་ཟེར་མཁན་གཅིག་བྱུང་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  chung ba'i sras thog tsha dpa' bo stag byung bar/_chung ba'i sras de ni thog tsha dpa' bo stag zer mkhan gcig byung yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཡིན་ན་མོན་བཟའ་མཚོ་མོ་ཡར་ཁབ་ཏུ་བསུས་པར་ལ་སྲས་བཙུན་མོའི་ཁབ་ཏུ་བསུས་པ་ལ་དེ་ནི་མནའ་མ་ལ་བཞེས་པ་ལ། སྲས་གཡའ་སྤང་སྐྱེས་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་གཅིག་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  de yin na mon bza' mtsho mo yar khab tu bsus par la sras btsun mo'i khab tu bsus pa la de ni mna' ma la bzhes pa la/_sras g.ya' spang skyes zer yas de 'dras gcig byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཡང་དེ་ནི་བྱུང་རྩ་དེ་གཡས་རུ་ཤངས་ཀྱི་ནུབ་བྱང་ན་བྱང་རི་ཀུན་ལ་མཐོ་ཞིང་མཛེས་པ་ཞིག་ཡོད་པའི་རི་དེར། རི་དེ་ལ་གནས་བཅས་པའི་་རི་ལ་གཡའ་སྤང་དུ་གྲགས་པ་ཞིག་འཁྲུངས་པ་ཡིན་ཟེར།
  de yang de ni byung rtsa de g.yas ru shangs kyi nub byang na byang ri kun la mtho zhing mdzes pa zhig yod pa'i ri der/_ri de la gnas bcas pa'i ri la g.ya' spang du grags pa zhig 'khrungs pa yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གྲགས་པ་ཞིག་རེད་ཟེར་དེ་ལ་འཁྲུངས་པ་རེད་ཟེར། དེ་ནི་འོད་གསལ་གདུང་རབས་འོད་གསལ་ལྷའི་གདུང་རབས་ཟེར་ན། ས་སྐྱ་པ་ལ་འོད་གསལ་ལྷའི་གདུང་རབས་དེ་ནི་གདུང་རབས་དེའི་གོང་དེར་དེ་ནི་ཁོང་གིས་དེ་གདུང་རབས་ཐོག་མ་དེ་རེད་ཟེར།
  grags pa zhig red zer de la 'khrungs pa red zer/_de ni 'od gsal gdung rabs 'od gsal lha'i gdung rabs zer na/_sa skya pa la 'od gsal lha'igdung rabs de ni gdung rabs de'i gong der de ni khong gis de gdung rabs thog ma de red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཡང་སྤང་སྐྱེས་ཀྱིས་སྲིན་པོ་སྐྱ་རེངས་ཕྲག་མེད་བསད། དེའི་ཆུང་མ་གཡའ་གྲུམ་བསིལ་མའམ། སི་ལི་མ་ཞེས་བྱ་བ་ཕྲོགས་ཏེ་ཟེར་ན་དེ་ནི་གཡང་སྤང་སྐྱེས་ཀྱིས་དེ་ནི་སྲིན་པོ་སྐྱ་རེངས་ཕྲག་མེད་བསད་སྟེ། དེའི་ཆུང་མ་དེ་གཡའ་གྲུམ་བསིལ་མའམ། སི་ལི་མ་ཟེར་མཁན་དེ་ཕྲོག་ནས་ཨ་ནི་སོ་སོའི་མནའ་མ་ལ་བཞེས་པ་རེད་ཟེར།
  g.yang spang skyes kyis srin po skya rengs phrag med bsad/_de'i chung ma g.ya' grum bsil ma'am/_si li ma zhes bya ba phrogs te zer na de ni g.yang spang skyes kyis de ni srin po skya rengs phrag med bsad ste/_de'i chung ma de g.ya' grum bsil ma'am/_si li ma zer mkhan de phrog nas a ni so so'i mna' ma la bzhes pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བཞེས་པ་ལ་སྲས་གཅིག་བྱུང་བ་དེ་ནི་སྲིན་པོ་དང་ལྷ་འཁོན་པའི་བར་དུ་སྐྱེས་པས་མིང་ལ་འཁོན་བར་སྐྱེས་སུ་བཏགས་པ་དེ་ནི་དེ་ནི་དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། སྲིན་པོ་སྐྱ་རེངས་ཁྲིད་ནས་རྦད་དེ་ལྷའི་རྒྱུད་པ་དཔེར་ན། རྦད་དེ་དེ་བྱས་ནས་ཨེ་འཁོན་པའི་བར་དུ་ཁོང་ཚོ་གཉིས་དམག་བྱུང་བའི་བར་དུ་ཨ་ནི་སྐྱེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། མིང་ལ་ཡིན་ནའི་འཁོན་པར་སྐྱེས་ཟེར་བྱས་ནས་བཏགས་པ་རེད།
  bzhes pa la sras gcig byung ba de ni srin po dang lha 'khon pa'i bar du skyes pas ming la 'khon bar skyes su btags pa de ni de ni de gang yin zer na/_srin po skya rengs khrid nas rbad de lha'i rgyud pa dper na/_rbad de de byas nas e 'khon pa'i bar du khong tsho gnyis dmag byung ba'i bar du a ni skyes pa la brten nas/_ming la yin na'i 'khon par skyes zer byas nas btags pa red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་དེ་ཡིན་ན་དེ་ག་རེ་ཟར༼ཟེར༽། ས་སྐྱའི་གདུང་རྒྱུད་ཟེར་བྱས་ནས་འཁོན་གྱི་གདུང་རྒྱུད་ཅེས་བྱས་ནས་ཐོག་མར་དོན་དེ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  byas tsang de yin na de ga re zar(zer)/_sa skya'i gdung rgyud zer byas nas 'khon gyi gdung rgyud ces byas nas thog mar don de de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཡང་དེ་ནི་ཆོས་རྗེ་ངོར་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་པས་ས་སྐྱའི་གདུང་རབས་ཁ་རྒྱན་གྱི་ནང་ལ་ཡིན་ན་དེ་ནི་དེ་འདྲས་གསུང་བ་ཡོའོ་རེད། དེ་ལྟར་འཆི་མེད་འོད་གསལ་ལྷ་ཡི་རིགས༎ མ་རིག་ལས་འཁོན་འཇམ་དབྱངས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༎ ས་སྐྱ་པ་ཞེས་གྲགས་པ་གསལ་ལྡན་པ༎ ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་དེ་ནི་གཟུར་གནས་ཀྱི་བལྟས་ན་སྒྲོ་སྐུར་དང་བྲལ་བ་རང་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྒྱན་དུ་མཆིས་སོ། ཟེར།
  de yang de ni chos rje ngor chen dkon mchog lhun grub pas sa skya'i gdung rabs kha rgyan gyi nang la yin na de ni de 'dras gsung ba yo'o red/_de ltar 'chi med 'od gsal lha yi rigs//_ma rig las 'khon 'jam dbyangs sprul pa'i sku//_sa skya pa zhes grags pa gsal ldan pa//_zhes gsungs pa yang de ni gzur gnas kyi bltas na sgro skur dang bral ba rang bzhin brjod pa'i rgyan du mchis so/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་དེ་དེ་ནི། ངོར་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་གསུངས་ཡས་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི། འཆི་མེད་འོད་གསལ་གྱི་ལྷ་ཡི་རིགས་ལས། བྱུང་བའི་དེ་ནི་མ་རིགས་ལས་འཁོན་པ་ཟེར་ད། མ་རིག་ལས་འཁོན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་དེ་ནི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཟེར་བྱས་ནས་དེ་ནི་ས་སྐྱ་པ་ཞེ་གདུང་རྒྱད་ཟེར་བྱས་ནས་དེ་འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར་བྱས་ནས། ས་སྐྱ་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་དེ་གསུང་པ་ཡང་། དེ་ནི་གཟུར་གནས་ཀྱིས་བལྟས་ན་དེ་ནི་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་བལྟས་པ་ཡིན་ན་ད། སྒྲོ་སྐུར་དང་བྲལ་བ་རྦད་དེ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཞེས་རང་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྒྱན་དུ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  de ni de de ni/_ngor chen dkon mchog lhun grub kyis gsungs yas la cha bzhag na de ni/_'chi med 'od gsal gyi lha yi rigs las/_byung ba'i de ni ma rigs las 'khon pa zer da/_ma rig las 'khon pa 'jam dbyangs kyi de ni sprul pa'i sku zer byas nas de ni sa skya pa zhe gdung rgyad zer byas nas de 'jam dbyangs kyi sprul pa'i sku de 'dras red zer byas nas/_sa skya pa zhes bya ba de ni de gsung pa yang /_de ni gzur gnas kyis bltas na de ni dngos gnas drang gnas kyi bltas pa yin na da/_sgro skur dang bral ba rbad de dngos yod kyi rang bzhin zhes rang bzhin brjod pa'i rgyan du de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འཁོན་པར་སྐྱེས་ཟེར་ཡས་དེ་ཡིན་ན། ཇོ་མོ་བཙན་མོ་བཟའ་ལྕེ་སྨན་གཉིས་ལ་སྲས་དཔལ་པོ་ཆེ་འཁྲུངས་པ་ཡབ་ཀྱི་ཡུལ་གང་བཟང་ལྟར་བཏང་བས། ཟེར། དེ་ནི་སྲས་རྦད་དེ་དཔལ་པོ་ཆེ་འཁྲུངས་པ་ལ་ཡབ་ཀྱི་ཡུལ་གང་བཟང་ལྟར་བཏང་བས། ལ་སྟོད་གཉག་སེ་ཐར་གྱི་ཡ་ཚང་ལ་སའི་དགེ་ཞིང་ཐང་ཆེན་ཐང་ཆུང་ལ་ནི་ཁང་པ་དང་ཞིང་ཆུར་བཟང་བ་ཟེར།
  'khon par skyes zer yas de yin na/_jo mo btsan mo bza' lce sman gnyis la sras dpal po che 'khrungs pa yab kyi yul gang bzang ltar btang bas/_zer/_de ni sras rbad de dpal po che 'khrungs pa la yab kyi yul gang bzang ltar btang bas/_la stod gnyag se thar gyi ya tshang la sa'i dge zhing thang chen thang chung la ni khang pa dang zhing chur bzang ba zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཆུའི་དགེ་མཚོ་ཆེན་མཚོ་མི་ནི་འཐུང་ཆུ་དང་ཞིང་ཆུར་བཟང་བ། ཟེར།
  chu'i dge mtsho chen mtsho mi ni 'thung chu dang zhing chur bzang ba/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཤིང་གི་དགེ་ནགས་དགུན་ཐ་དང་དགུན་སྨུག་ནི་ཁང་ཤིང་དང་བུད་ཤིང་ལ་བཟང་བ། ཟེར།
  shing gi dge nags dgun tha dang dgun smug ni khang shing dang bud shing la bzang ba/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྩྭའི་དགེ་ཐར་གྱི་ཡ་ཚང་ནི་གནམ་གམ་འབྲོག་དང་རྒྱང་འབྲོག་ཏུ་བཟང་བ་བཅས་པ་དང་ཆུ་དང་ཤིང་དང་། རྩྭ་བཟང་བ་ཡུལ་གྱི་དགེ་མཚན་བརྒྱད་ཟེར་མཁན་དེ་དེ་ནི། དེ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  rtswa'i dge thar gyi ya tshang ni gnam gam 'brog dang rgyang 'brog tu bzang ba bcas pa dang chu dang shing dang /_rtswa bzang ba yul gyi dge mtshan brgyad zer mkhan de de ni/_de de 'dras gcig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཤིང་དང་། ཆུ་དང་། ས་དང་། ཡུལ་གྱི་དགེ་མཚན་བརྒྱད་མཐོང་ནས་དེ་ནི་དེ་རུ་ཡིན་ན་མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་དེ་ནི། མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་སྐུ་དུས་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི་མདུན་ན་འདོན་དུ་གྱུར་ནས། རླངས་ཁམས་པ་གོ་ཆ་ཞེས་བྱ་བ། རླངས་ཁམས་པ་གོ་ཆ་ཞེས་བྱ་བ་བྱུང་ནས་དེ་ཡིན་ན། ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ཡིན་ན་རབ་ཏུ་མ་བྱུང་བའི་གོང་དུ་བུ་མོ་ལྷ་ས་ཁྲིམ་བུ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པར་སྲས་ཕྲེན་མཛེས་དེ་ནི། རླངས་ཁམས་པ་གོ་ཆ་དེ་ནི་ལྷ་ས་ཁྲིམ་བུ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལ་སྲས་ཕྲིན་མཛེས། ལྷ་ལེགས། ཚེ་ལ་དབང་ཕྱུག འཁོན་ཀླུའི་དབང་པོ། ཚེ་འཛིན་རྣམས་བྱུང་བ་ལས་ཟེར།
  shing dang /_chu dang /_sa dang /_yul gyi dge mtshan brgyad mthong nas de ni de ru yin na mnga' bdag khri srong lde btsan de ni/_mnga' bdag khri srong lde btsan gyi sku dus la cha bzhag na de ni mdun na 'don du gyur nas/_rlangs khams pa go cha zhes bya ba/_rlangs khams pa go cha zhes bya ba byung nas de yin na/_lo tsA ba chen po de yin na rab tu ma byung ba'i gong du bu mo lha sa khrim bu khab tu bzhes par sras phren mdzes de ni/_rlangs khams pa go cha de ni lha sa khrim bu khab tu bzhes pa la sras phrin mdzes/_lha legs/_tshe la dbang phyug_'khon klu'i dbang po/_tshe 'dzin rnams byung ba las zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་སྲས་དེ་གས་དེ་བྱུང་བ་ལས། འཁོན་་་འཁོན་ཀླུའི་དབང་པོས་མཁན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་བོ་དྷི་ས་ཏྭའི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཟེར་ན།
  da de 'dras kyi dper na sras de gas de byung ba las/_'khon 'khon klu'i dbang pos mkhan po rin po che bo d+hi sa twa'i drung du rab tu byung ba zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་སྔོན་མ་མཁན་ཆེན་བོ་དྷི་ས་ཏྭའི་དྲུང་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བོད་ཀྱི་ཡིན་ན་སད་མི་མི་བདུན་ཟེར་ཡས་གཅིག་བྱུང་ཡོའོ་རེད་པ། དེའི་དེ་ནི་སད་མི་བདུན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་བདུན་གྱི་ནང་ནས་གཞོན་པ་གསུམ་པ་དེ་བར་པ་དེ་ནི་འཁོན་ནཱ་གོནྡྲ་རཀྵི་ཏ་ཞེས་ཀླུའི་དབང་པོ་བསྲུངས་པ་ཟེར་གྲགས་ཤིང་ཟེར།
  da sngon ma mkhan chen bo d+hi sa twa'i drung la rab tu byung ba'i bod kyi yin na sad mi mi bdun zer yas gcig byung yo'o red pa/_de'i de ni sad mi bdun gyi lo tsA ba khyad par can bdun gyi nang nas gzhon pa gsum pa de bar pa de ni 'khon nA gon+d+r rk+Shi ta zhes klu'i dbang po bsrungs pa zer grags shing zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བདུད་རྩི་སྙིང་ལ་ཞུགས། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དེ་ནི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བདུད་རྩི་སྙིང་ལ་ཞུགས་ཟེར། གཅུང་ཚེ་འཛིན་དེ་ཟེར། འོག་མ་གིས་དེ་ནི་ཚེ་འཛིན་བྱ་བ་གང་གི་སྲས་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་རང་རྒྱུད་སྨིན་པར་མཛད། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཟེར་མཁན་དེ་ནི་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་རྒྱུད་སྨིན་པར་མཛད་པ་རེད་ཟེར།
  slob dpon chen po'i byin rlabs kyi bdud rtsi snying la zhugs/_slob dpon chen po de ni slob dpon chen po pad ma 'byung gnas kyi byin rlabs kyi bdud rtsi snying la zhugs zer/_gcung tshe 'dzin de zer/_'og ma gis de ni tshe 'dzin bya ba gang gi sras rdo rje rin chen slob dpon chen pos/_rdo rje theg pa'i dkyil 'khor du rang rgyud smin par mdzad/_rdo rje theg pa zer mkhan de ni gsang sngags rdo rje theg pa'i dkyil 'khor du rgyud smin par mdzad pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྨིན་པ་མཛད་ནས་གང་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་དེ་ལ་ཡིན་ན་སྲས་དྲུག་བྱོན་པའི་ལྔ་པ་ཡན་གྱིས། སྲས་དྲུག་བྱོན་པའི་ནང་གི་ལྔ་པ་ཡན་གྱིས་མངའ་རིས་ཀྱི་དེ་ནི་མང་ཡུལ་དང་། གུང་ཐང་དང་། སྲད་དང་། གཉལ་དང་། ལོ་རོ་དང་། ཉང་ཤབ་བཅས་སུ་བྱོན་ཏེ་ཡུལ་བཟུང་བས་འཁོན་གྱི་རུས་ཚོ་མང་དུ་གྱེས་ཤིང་། དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་ནི་རུས་ཚོ་དེ་ནི་འཁོན་གྱི་གདུང་རྒྱུད་ཀྱི་རུས་ཚོ་དེ་དེ་ནི་མང་དུ་གྱེས་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  smin pa mdzad nas gang byas pa red zer na/_grub pa'i dbang phyug de la yin na sras drug byon pa'i lnga pa yan gyis/_sras drug byon pa'i nang gi lnga pa yan gyis mnga' ris kyi de ni mang yul dang /_gung thang dang /_srad dang /_gnyal dang /_lo ro dang /_nyang shab bcas su byon te yul bzung bas 'khon gyi rus tsho mang du gyes shing /_de 'dras kyi de ni rus tsho de ni 'khon gyi gdung rgyud kyi rus tsho de de ni mang du gyes pa de 'dras gcig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དྲུག་པ་ཤེས་རབ་ཡོན་ཏན། དྲུག་པ་ཤེས་རབ་ཡོན་ཏན་གྲོམ་པ་གཡའ་ལུང་ཞེས་བྱ་བར་བྱོན་པ་ལ། དྲུག་པ་ཤེས་རབ་ཡོན་ཏན་གྲོམ་་པ་གཡའ་ལུང་ཞེས་བྱ་བ་ལ། སྲས་གཉིས་བྱུང་པ།བྱུང་བའི་ཆུང་བ་ཁབ་སོ་སྟག་ཐོག་ཏུ་བྱོན། དེ་ལས་འོང་།
  drug pa shes rab yon tan/_drug pa shes rab yon tan grom pa g.ya' lung zhes bya bar byon pa la/_drug pa shes rab yon tan grom pa g.ya' lung zhes bya ba la/_sras gnyis byung pa/byung ba'i chung ba khab so stag thog tu byon/_de las 'ong /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་དེ་ལས་སྟོད་བྱང་བྱང་དུ་ཆད་པར་བརྟེན་དེ་ལས་ལ་སྟོད་བྱང་དུ་ཆད་པར་འཁོན་ཚོ་སྟོད་སྨད་དུ་གྱེས།ཟེར། དེ་ནི་འཁོན་གྱི་ཚོ་པ་དེ་སྟོད་སྨད་གྱེས་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ཟེར།
  de de las stod byang byang du chad par brten de las la stod byang du chad par 'khon tsho stod smad du gyes/zer/_de ni 'khon gyi tsho pa de stod smad gyes pa de 'dras yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཆེ་བ་ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཡབ་མེས་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་བཟུང་ཞིང་། ཆེ་བ་ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཟེར་ཡས་དེ་གིས་ཆོས་བརྒྱུད་བཟུང་བྱས་དེ་ལ་དེ་ནི་སྲས་གསུམ་བྱུང་བའི་བར་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་པོ་གྲོམ་པར་བཞུགས་ནས་གདུལ་བྱ་བསྐྱངས། དེའི་སྲས་གསུམ་བྱུང་བའི་བར་པ། ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་པོ་ཟེར་ཡས་དེ། བར་པར་བྱུང་ནས་གྲོམ་པར་བཞུགས་ནས་དེ་ནི་གདུལ་བྱ་བསྐྱངས་ཡིན་ཟེར།
  che ba yon tan 'byung gnas kyi yab mes kyi chos brgyud bzung zhing /_che ba yon tan 'byung gnas zer yas de gis chos brgyud bzung byas de la de ni sras gsum byung ba'i bar pa tshul khrims rgyal po grom par bzhugs nas gdul bya bskyangs/_de'i sras gsum byung ba'i bar pa/_tshul khrims rgyal po zer yas de/_bar par byung nas grom par bzhugs nas de ni gdul bya bskyangs yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ལ་སྲས་གསུམ་བྱུང་བ་ཆེ་བ་རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་ཤེས་རབ་ཟེར་མཁན་གཅིག་བྱུང་བ་རེད་ཟེར། དེ་ལ་དེ་ནི་སྲས་བདུན་བྱུང་བའི་ཆུང་བ་དགེ་སྐྱབས་ཀྱི་ཕྱིས་ཤབ་ཏུ་བྱོན། དེ་ནི་ས་སྐྱའི་འོག་དེ་ནི་ཤབ་ཟེར་མཁན་གྱི་ལུང་པ་གཅིག་ཡོའོ་རེད། དེའི་སྲས་དགེ་མཐོང་འདིས་ཤབ་ཏུ་བཞུགས་ཤིང་། དེའི་སྲས་དགེ་མཐོང་ཟེར་མཁན་དེ་ཡིན་ན་ཡང་ཤབ་ཏུ་བཞུགས་ཤིང་ཟེར།
  de la sras gsum byung ba che ba rdo rje gtsug tor shes rab zer mkhan gcig byung ba red zer/_de la de ni sras bdun byung ba'i chung ba dge skyabs kyi phyis shab tu byon/_de ni sa skya'i 'og de ni shab zer mkhan gyi lung pa gcig yo'o red/_de'i sras dge mthong 'dis shab tu bzhugs shing /_de'i sras dge mthong zer mkhan de yin na yang shab tu bzhugs shing zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྲས་འཁོན་སྟོན་བལ་པོ་ཞེས་པ་འཁྲུངས་པ་ཨེ། འཁོན་སྟོན་བལ་པོ་ཞེས་པ་འཁྲུངས་པ་དེ་ནི་ཚ་མོ་རོང་གི་བྲག་ལ་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་ཡབ་མེས་ཀྱི་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཞལ་གཟིགས། ཟེར།
  sras 'khon ston bal po zhes pa 'khrungs pa e/_'khon ston bal po zhes pa 'khrungs pa de ni tsha mo rong gi brag la sgrub pa mdzad pas yab mes kyi yi dam gyi lha rdo rje phur pa zhal gzigs/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཚ་རོང་ཟེར་ཡས་གཅིག་ཚ་མོ་རོང་ཟེར་ཡས་གཅིག་ས་སྐྱའི་འོག་དེར་ལུང་པ་གཅིག་ཡོའོ་རེད། དེ་རུ་དེ་ནི་བྲག་ལ་སྒྲུབ་པ་མཛད་ནས་དེ་བྱེད་་དུས་ཙམ་ཡང་མི། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ཞལ་གཟིགས་ཟེར།
  tsha rong zer yas gcig tsha mo rong zer yas gcig sa skya'i 'og der lung pa gcig yo'o red/_de ru de ni brag la sgrub pa mdzad nas de byed dus tsam yang mi/_rdo rje phur pa'i zhal gzigs zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་སྲས་ཤཱཀྱ་བློ་གྲོས་ཀྱི་བྱ་རུ་ལུང་པ་དང་། ཤབ་སྟོད་སྨད་བཟུང་ཞིང་འཕྲིན་ལས་ཆེ་ཞིང་། དེ་ནི་དེའི་ཚེ་ཤཱཀྱ་བློ་གྲོས་ཀྱི་བྱ་རུ་ལུང་པ་དང་། ཤབ་སྟོད་སྨད་བཟུང་ཞིང་། དེ་བྱས་དེ་ནི་དེའི་ཚེ། དེ་ནི་ཤཱཀྱ་བློ་གྲོས་ཀྱི་བྱ་རུ་ལུང་པ་དང་། ཤབ་སྟོད་སྨད་བཟུང་ཞིང་། 
  de'i sras shAky blo gros kyi bya ru lung pa dang /_shab stod smad bzung zhing 'phrin las che zhing /_de ni de'i tshe shAky blo gros kyi bya ru lung pa dang /_shab stod smad bzung zhing /_de byas de ni de'i tshe/_de ni shAky blo gros kyi bya ru lung pa dang /_shab stod smad bzung zhing /_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་འཕྲིན་ལས་ནི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོའོ་རེད་ཟེར། གཡའ་ལུང་འཇག་གཤོངས་བཏབ་ཟེར། གཡའ་ལུང་འཇག་གཤོངས་ཟེར་ཡས་ཀྱི་དེ་ནི། གཡའ་ལུང་འཇག་གཤོངས་ཟེར་ཡས་ཀྱི་དགོན་པ་དེ་བཏབ་པ་རེད། ཟེར།
  de ni 'phrin las ni rgya chen po yo'o red zer/_g.ya' lung 'jag gshongs btab zer/_g.ya' lung 'jag gshongs zer yas kyi de ni/_g.ya' lung 'jag gshongs zer yas kyi dgon pa de btab pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་སྲས་གཉིས་ལས། ཆེ་བ་འཁོན་རོག་ཤེས་རབ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས། དེའི་སྲས་ཆེ་བ་འཁོན་རོག་ཤེས་རབ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་ལོ་སྟོན་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་གི་མཁན་པོ་ཁུ་སྟོན་བརྩོན་འགྲུས་དྲུང་དུ་གཞོན་ནུ་ནས། གོ་མིའི་དགེ་བསྙེན་མཛད་པ་བཅས་འདི་ཡན་ལ་ཡི་དམ་གྱི་ལྷའི་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་ཟེར།
  de'i sras gnyis las/_che ba 'khon rog shes rab tshul khrims kyis/_de'i sras che ba 'khon rog shes rab tshul khrims kyis lo ston rdo rje dbang phyug gi mkhan po khu ston brtson 'grus drung du gzhon nu nas/_go mi'i dge bsnyen mdzad pa bcas 'di yan la yi dam gyi lha'i zhal gzigs shing zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་འདིའི་ཡན་ལ་དེ་ནི་ལྷའི་ཞལ་གཟིགས་པ་དང་དེ་ནི། དེ་འདྲས་མང་པོ་དེ་འདྲས་ལྷའི་ཞལ་གཟིགས་པ་དང་། མཆོག་མཐུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའི་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་དེ་ནི་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་དེ་ནི་ཤ་སྟག་བརྒྱུད་མར་བྱོན་པ་ཡིན་ནོ། ཟེར་བྱས་ནས་དེ་འདི་ས་སྐྱའི་རྒྱུད་པའི་ནང་ནས་སྔ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  da 'di'i yan la de ni lha'i zhal gzigs pa dang de ni/_de 'dras mang po de 'dras lha'i zhal gzigs pa dang /_mchog mthun gyi dngos grub thob pa'i rdo rje 'dzin pa de ni gsang sngags rdo rje 'dzin pa de ni sha stag brgyud mar byon pa yin no/_zer byas nas de 'di sa skya'i rgyud pa'i nang nas snga rabs kyi lo rgyus de 'dras gcig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་གཅུང་འཁོན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོ་ཟེར་མཁན་འདི་ནི། ད་དེའི་སྲས་གཉིས་ལས་ཨ་ནི་ཆེ་བ་དེ་འཁོན་རོག་ཤེས་རབ་ཚུལ་ཁྲིམས་རེད་པ། གོང་དུ་ཞུས་པ་རེད་པ། ཆུང་བ་དེ་དེ་ནི་གཅུང་འཁོན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོ་ཟེར་མཁན་དེ་རབ་བྱུང་དང་པོའི་ཤིང་ཁྱི་སྤྱི་ལོ་༡༠༣༤ལོར་ཨ་ནི་སྐུ་འཁྲུངས་བ་རེད་ཟེར། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཆུ་རྟ་སྤྱི་ལོ་༡༡༠༢ལོ་ལ་སྐུ་གཤེགས། ཞེས་བྱ་བ་དེས་གསང་སྔགས་གསར་མའི་ལོ་ཙཱ་བ་བླ་ཆེན་འབྲོག་མི་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ཟེར་ན། གསང་སྔགས་གསར་མའི་དེ་ནི་བླ་ཆེན་ལོ་ཙཱ་བ་འབྲོག་མི་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་དང་། 
  de nas gcung 'khon dkon mchog rgyal po zer mkhan 'di ni/_da de'i sras gnyis las a ni che ba de 'khon rog shes rab tshul khrims red pa/_gong du zhus pa red pa/_chung ba de de ni gcung 'khon dkon mchog rgyal po zer mkhan de rab byung dang po'i shing khyi spyi lo 1034lor a ni sku 'khrungs ba red zer/_rab byung gnyis pa'i chu rta spyi lo 1a1a0a2a lo la sku gshegs/_zhes bya ba des gsang sngags gsar ma'i lo tsA ba bla chen 'brog mi shAky ye shes zer na/_gsang sngags gsar ma'i de ni bla chen lo tsA ba 'brog mi shAky ye shes dang /_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བ་རི་ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་གྲགས། རྨང་ལོ་ཙཱ་བ། པུ་རང་ལོ་ཙཱ་བ། གནམ་ཁའུ་བ་སྐུ་མཆེད་སོགས། བླ་མ་དམ་པ་དེ་ནི་དུ་མའི་ཞབས་ཀྱི་པད་་མོ། ད་རང་གི་སྤྱི་བོའི་གཙུག་ཏུ་བསྟེན་ཅིང་། དེ་ནི་བླ་མ་དམ་པ་དུ་མའི་དེ་ནི་ཞབས་ཀྱི་པད་མོ་ནི་རང་གི་སྤྱི་བོའི་གཙུག་ཏུ་བསྟེན་ཅིང་ཟེར།
  ba ri lo tsA ba rin chen grags/_rmang lo tsA ba/_pu rang lo tsA ba/_gnam kha'u ba sku mched sogs/_bla ma dam pa de ni du ma'i zhabs kyi pad mo/_da rang gi spyi bo'i gtsug tu bsten cing /_de ni bla ma dam pa du ma'i de ni zhabs kyi pad mo ni rang gi spyi bo'i gtsug tu bsten cing zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་ཟེར་བླ་མ་བསྟེན་ནས། གསུང་གི་བདུད་རྩི་ངོམས་པ་མེད་པར་བཏུང་བས་མྱོས་པར་མཛད་དེ། གསུང་གི་བདུད་རྩི་ངོམས་པ་མེད་པར་ཨ་ནི་གསུང་གི་བདུད་རྩི་དེ་རྦད་དེ་ངོམས་པ་མེད་པ་དེ་བྱས་ནས་ཁོང་གིས་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་རྦད་དེ་གང་བསྡད་པ་དེ་ཡིན་ན།
  de 'dras zer bla ma bsten nas/_gsung gi bdud rtsi ngoms pa med par btung bas myos par mdzad de/_gsung gi bdud rtsi ngoms pa med par a ni gsung gi bdud rtsi de rbad de ngoms pa med pa de byas nas khong gis thugs rgyud la rbad de gang bsdad pa de yin na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གྲ་བོ་ལུང་པར་དགོན་པ་ཞིག་བཏབ། དེ་ནི་ཕ་རུ་གྲ་བོ་ལུང་པར་དགོན་པ་ཞིག་བཏབ་ནས་ལོ་འགའ་བཞུགས་པས་གནས་དེར་ས་སྐྱ་གོག་པོར་གྲགས་ཤིང་། ས་སྐྱ་གོག་པོར་གྲགས་ཤིང་། དེ་ནི་གྲ་བོ་ལུང་ཟེར་མཁན་དེ་རུ་དགོན་པ་ཞིག་བཏབ་ནས། ལོ་འགའ་ཤས་གཅིག་བཞུགས་ནས་དེའི་རྗེས་ལ། སྐབས་དེ་ལ་གནས་དེ་ལ་ས་སྐྱ་གོག་པོར་བརྗོད་ཟེར། ས་སྐྱ་གོག་པོ་བྱས་ནས་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  gra bo lung par dgon pa zhig btab/_de ni pha ru gra bo lung par dgon pa zhig btab nas lo 'ga' bzhugs pas gnas der sa skya gog por grags shing /_sa skya gog por grags shing /_de ni gra bo lung zer mkhan de ru dgon pa zhig btab nas/_lo 'ga' shas gcig bzhugs nas de'i rjes la/_skabs de la gnas de la sa skya gog por brjod zer/_sa skya gog po byas nas zer gyi yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་ཚེ་དཔོན་སློབ་རྣམས་སྐྱོ་བསངས་ལ་བྱོན་ཏེ་རིའི་ཁ་ནས་གཟིགས་པས། དེའི་ཁ་གཏུག་ལ་དེ་ནི་འཁོན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོ་དང་ད་ག་ནང་ལྟར་གྱི་སློབ་མ་དང་བཅས་པ་བྱས། དེ་ནི་སྐྱོ་བསངས་ལ་ཕེབས་ནས་རེད་པ། རིའི་ཁ་ནས་གཟིགས་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་དཔོན་པོ་རི་ཟེར་ཡས་ད་ལྟའི་ས་སྐྱའི་རི་དེ་ཡིན་ན།
  de'i tshe dpon slob rnams skyo bsangs la byon te ri'i kha nas gzigs pas/_de'i kha gtug la de ni 'khon dkon mchog rgyal po dang da ga nang ltar gyi slob ma dang bcas pa byas/_de ni skyo bsangs la phebs nas red pa/_ri'i kha nas gzigs dus tsam pa/_de ni dpon po ri zer yas da lta'i sa skya'i ri de yin na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། གླང་པོ་ཆེ་ཉལ་འདྲ་བའི་འཁལ་ཁུང་གཡས་པའི་ངོས་འགྲམ་ན་ས་དཀར་ཞིང་སྣུམ་པ། ཟེར་ན། འཁལ་ཁུང་གླང་པོ་ཆེའི་དེ་ནི་ཉལ་འདྲ་བའི་དེ་ནི་འཁལ་ཁུང་གཡས་པའི་ངོས་འགྲམ་ན། ས་དཀར་ཞིང་སྣུམ་པ་ཟེར།
  gang 'dras red zer na/_glang po che nyal 'dra ba'i 'khal khung g.yas pa'i ngos 'gram na sa dkar zhing snum pa/_zer na/_'khal khung glang po che'i de ni nyal 'dra ba'i de ni 'khal khung g.yas pa'i ngos 'gram na/_sa dkar zhing snum pa zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཆུ་གཡས་སུ་འབབ་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་ནི་ཆུ་གཡས་སུ་འབབ་པ་ལ་སོགས་དེ་ནི་བཀྲ་ཤིས་པའི་དེ་ནི་བཀྲ་ཤིས་པའི་དགེ་མཚན་དུ་མ་དང་ལྡན་པའི་ཡུལ་དུ་མཁྱེན་ནས། དེ་ནི་ས་སྐྱའི་ཡུལ་དེ་ཡིན་ན་དགེ་མཚན་དུ་མ་ཡོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། གནས་དེར་དགོན་པ་ཞིག་བཏབ་ན།
  chu g.yas su 'bab pa la sogs pa de ni chu g.yas su 'bab pa la sogs de ni bkra shis pa'i de ni bkra shis pa'i dge mtshan du ma dang ldan pa'i yul du mkhyen nas/_de ni sa skya'i yul de yin na dge mtshan du ma yod pa la brten nas/_gnas der dgon pa zhig btab na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་འདུག་སྙམ་དུ་དགོངས་ནས། ག་རེ་གནང་ང་རེད་ཟེར་ན།
  de ni bstan pa dang sems can la phan pa rgya chen po byung ba 'dug snyam du dgongs nas/_ga re gnang nga red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ས་ཆ་དེ་སྤྱིའི་བདག་པོ་དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་གང་འདྲས་རེད། ཇོ་བོ་གདོང་ནག་པ་ལ་རེད་ཟེར། གདོང་ནག་པ་ཟེར་མཁན་དེ་གདོང་ནག་པ་ལ་བརྟེན་དེ་ནི་ས་ཆ་དེ་རུ། དགོན་པ་བཏབ་ཡས་ཐོག་ལ་དེ་ནི་ཨེ་གནང་བ་དེ་འདྲས་ཞུས་བྱས་དེ་འདྲས་ཟེར། གནང་བ་བྱེད་དུས་ཙམ་པ་། ཇོ་བོ་གདོང་ནག་པ་ཡིན་ནའི་ད་ག་ནང་ལྟར་ཆོག་མཆན་འདྲ་པོ་སྤྲད་པ་རེད་ཟེར།
  sa cha de spyi'i bdag po de ni skabs de dus gang 'dras red/_jo bo gdong nag pa la red zer/_gdong nag pa zer mkhan de gdong nag pa la brten de ni sa cha de ru/_dgon pa btab yas thog la de ni e gnang ba de 'dras zhus byas de 'dras zer/_gnang ba byed dus tsam pa /_jo bo gdong nag pa yin na'i da ga nang ltar chog mchan 'dra po sprad pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་སྒོས་ཀྱི་དང་པོ་ཞང་ཞུང་གུ་ར་བ་དང་། བན་དེ་གྲོང་བཞི། ལྷ་མི་གྲོང་བདུན་བྱ་བ་ཡོད་པ་དེ་རྣམས་ལ། སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་སྤྱིའི་དེ་ནི་བདག་པོ་འདྲ་པོ་ཇོ་བོ་གདོང་ནག་པ་རེད། དེ་ལ་ཞུས་ནའི་འགྲིག་གི་རེད། ཟེར་བྱས་ནས་བཤད་པ་རེད་ཟེར།
  de ni sgos kyi dang po zhang zhung gu ra ba dang /_ban de grong bzhi/_lha mi grong bdun bya ba yod pa de rnams la/_skabs de dus de ni spyi'i de ni bdag po 'dra po jo bo gdong nag pa red/_de la zhus na'i 'grig gi red/_zer byas nas bshad pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་སྒོས་ཀྱི་བདག་པོ་ཞང་ཞུང་གུ་ར་བ་དང་། བན་དེ་གྲོང་བཞི་དང་། ལྷ་མི་གྲོང་བདུན་བྱ་བ་ཡོད་པ་དེ་རྣམས་ལ། དེ་ནི་ང་འདིར་དགོན་པ་ཞིག་འདེབས་ཀྱི་ཡིན། དེ་ནི་ཁྱོད་རྣམས་ལ་འགལ་བ་མི་འོང་ན་རིན་འཇལ་བས་ས་ཆ་འདི་ང་ལ་དགོན་པ་འདེབས་པའི་གནས་སུ་བྱིན་རོགས་གསུངས་ཏེ། ང་ས་ཆ་འདི་ལ་དགོན་པ་ཞིག་བཏབ་ཡིན། ཁྱེད་རང་རྣམས་པས་དེ་ནི་ས་ཆ་འདིས་སྐྱོན་གའི་བྱེད་ཀྱི་མི་འདུག་གས།
  de ni sgos kyi bdag po zhang zhung gu ra ba dang /_ban de grong bzhi dang /_lha mi grong bdun bya ba yod pa de rnams la/_de ni nga 'dir dgon pa zhig 'debs kyi yin/_de ni khyod rnams la 'gal ba mi 'ong na rin 'jal bas sa cha 'di nga la dgon pa 'debs pa'i gnas su byin rogs gsungs te/_nga sa cha 'di la dgon pa zhig btab yin/_khyed rang rnams pas de ni sa cha 'dis skyon ga'i byed kyi mi 'dug gas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐྱོན་མ་བྱས་ན་ཨ་ནི་ང་རང་རྦད་དེ་ས་ཆ་འདི་བཙོང་རོགས་བྱེད་ངས་ཡིན་ནའི་རིན་ཡང་སྤྲད་ཀྱི་ཡིན། རིན་སྤྲད་ན་དེ་ནི་དགོན་པ་བཏབ་པས། ཨེ་ས་ཆ་འདི་དགོན་པ་འདེབས་ཡས་ལ་ས་ཆ་འདི་སྤྲད་རོགས་བྱེད། བྱས་ནས་དེ་འདྲས་གསུངས་ནས། དེ་ནི་རྟ་རྒོད་མ་དང་། ནོར་བུའི་འཕྲེང་བ་སོགས་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། འོང་ས་སྐྱའི་དེ་གས་དེ་ནི་ཇོ་བོ་གདོང་ནག་པ་དང་། དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོ་ལ་སྒོས་པ། དེ་ཚོ་ལ་དཔེར་ན། རིན་གནང་ནས་དེ་ནི་གཟིགས་པ་རེད་ཟེར།
  skyon ma byas na a ni nga rang rbad de sa cha 'di btsong rogs byed ngas yin na'i rin yang sprad kyi yin/_rin sprad na de ni dgon pa btab pas/_e sa cha 'di dgon pa 'debs yas la sa cha 'di sprad rogs byed/_byas nas de 'dras gsungs nas/_de ni rta rgod ma dang /_nor bu'i 'phreng ba sogs de 'dras kyi dper na/_'ong sa skya'i de gas de ni jo bo gdong nag pa dang /_de ni dkon mchog rgyal po la sgos pa/_de tsho la dper na/_rin gnang nas de ni gzigs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཟིགས་ནས་འཁོན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོ་དགུང་ལོ་བཞི་བཅུ་བཞེས་པ་རབ་བྱུང་དང་པོའི་ཆུ་གླང་སྤྱི་ལོ་༡༠༧༣ལོར་ད་ནི་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་དགོན་པ་བཏབ་པ་དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱར་ཡོད་པའི་དགོན་པ་དེ་བཏབ། དེ་ནི་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ་ཞེས་པ་ཟེར་ཡས་དེ་ནི་ཐོག་མར་དེ་ནི་རླུང་ལྟར་གྲགས་པ་ཀུན་ཡོངས་ལ་གྲགས་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡིན་ཟེར།
  gzigs nas 'khon dkon mchog rgyal po dgung lo bzhi bcu bzhes pa rab byung dang po'i chu glang spyi lo 1073lor da ni dpal ldan sa skya'i dgon pa btab pa de nas dpal ldan sa skyar yod pa'i dgon pa de btab/_de ni dpal ldan sa skya pa zhes pa zer yas de ni thog mar de ni rlung ltar grags pa kun yongs la grags de 'dras gcig yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཐོག་མར་ས་སྐྱ་བ་ཟེར་མཁན་དེ་གང་འདྲས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་ན། ད་འཁོན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོའི་སྐབས་ལ་དེ་ནི་རྦད་དེ་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  thog mar sa skya ba zer mkhan de gang 'dras byung ba red zer na/_da 'khon dkon mchog rgyal po'i skabs la de ni rbad de byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འཁོན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོ་རྡོ་རྗེ་ཕྱུག་མོ་ལ་གདུང་རྒྱུད་མ་བྱུང་པས་སླར་ཇོ་མོ་མ་གཅིག་ཞང་མོ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལ། ཨེ་ནི་འཁོན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོ་ལ་དེ་ནི་བཙུན་མོ་རྡོ་རྗེ་ཕྱུག་མོ་ལ་ཞེས་པ་་ལ་དེ་ནི་གདུང་རྒྱུད་མ་བྱུང་པས་སླར་ཇོ་མོ་མ་གཅིག་ཞང་མོ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལ། སྔོན་མ་ས་སྐྱ་པའི་འཁོན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་འཁྲུངས་པ་རེད་ཟེར།
  'khon dkon mchog rgyal po'i btsun mo rdo rje phyug mo la gdung rgyud ma byung pas slar jo mo ma gcig zhang mo khab tu bzhes pa la/_e ni 'khon dkon mchog rgyal po la de ni btsun mo rdo rje phyug mo la zhes pa la de ni gdung rgyud ma byung pas slar jo mo ma gcig zhang mo khab tu bzhes pa la/_sngon ma sa skya pa'i 'khon kun dga' snying po 'khrungs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་འཁྲུངས་ཡས་དེ་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཆུ་སྤྲེལ་སྤྱི་ལོ་༡༠༩༢ལོར་འཁྲུངས་ནས་དེ་ནི་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་དུ་མ་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་མཛད།
  kun dga' snying po 'khrungs yas de gang 'dras red zer na/_rab byung gnyis pa'i chu sprel spyi lo 1a0a9a2a lor 'khrungs nas de ni mdo sngags kyi chos du ma la thos bsam sgom pa phul du phyin pa mdzad/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མདོ་དང་སྔགས་ཀྱི་དེ་ནི་ཆོས་དུ་མ་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་མཛད། ཟེར།
  mdo dang sngags kyi de ni chos du ma la thos bsam sgom pa phul du phyin pa mdzad/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འཇམ་དབྱངས་ཨ་ར་བ་ཙ་ནའི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་ཐུགས་ཀྱི་བུམ་བཟང་ཡོངས་སུ་གང་བས། དེ་ནི་འཇམ་དབྱངས་ཨ་ར་པ་ཙའི་གསང་གསུམ་གྱི་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱི་ཁོང་གིས་རྦད་དེ་འོང་དེ་ནི་བླ་མ་རྦད་དེ་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོའི་དེ་ནི་ཐུགས་ཀྱི་བུམ་བཟང་ཡོངས་སུ་གང་བར་བྱས་པ་རེད་ཟེར།
  'jam dbyangs a ra ba tsa na'i gsang ba gsum gyi bdud rtsi'i chu rgyun gyis thugs kyi bum bzang yongs su gang bas/_de ni 'jam dbyangs a ra pa tsa'i gsang gsum gyi bdud rtsi'i chu rgyun gyi khong gis rbad de 'ong de ni bla ma rbad de kun dga' snying po'i de ni thugs kyi bum bzang yongs su gang bar byas pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དེ་གས་དེ་ཁོང་གི་ཐུགས་ལ་ཨེ་ཁྱབ་པ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར། ཇོ་བོ་རྗེས་མ་འོངས་པ་ན་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱར་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་བདུན་རིམ་རྒྱུད་དུ་ཕེབས་པའི་དང་པོ་ཤེས་ལྡན་མཐའ་དག་གོར་མ་ཆགས་པས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ། དེ་ནི་ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤས་རྒྱ་གར་ནས་ཚུར་ཕེབས། ཡ་ནས་མར་ཕེབས་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་ས་ཆ་དེ་རུ་དེ་ནི་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་དེ་ནི་རིམ་པ་བདུན་ཡོང་གིས་རེད་ཅེས། རྣམ་སྤྲུལ་བདུན་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་བྱས་ནས་རིམ་པར་ཕེབས་ཀྱི་རེད་གསུངས་ཀྱི་དེ་ནི། དང་པོ་དེ་ཡིན་ན། 
  'jam dbyangs kyi byin rlabs de gas de khong gi thugs la e khyab pa de 'dras red zer/_jo bo rjes ma 'ongs pa na dpal ldan sa skyar rje btsun 'jam dpal dbyangs kyi rnam 'phrul bdun rim rgyud du phebs pa'i dang po shes ldan mtha' dag gor ma chags pas dpal ldan sa skya pa/_de ni jo bo rje dpal ldan a ti shas rgya gar nas tshur phebs/_ya nas mar phebs dus tsam pa/_de ni sa cha de ru de ni rje btsun 'jam dpal dbyangs kyi rnam sprul de ni rim pa bdun yong gis red ces/_rnam sprul bdun yong gi red ces byas nas rim par phebs kyi red gsungs kyi de ni/_dang po de yin na/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་རེད་ཟེར། ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ། ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་དེ་ཡིན་པ་ལ་ཚང་མས་ཐེ་ཚོམ་དགོས་ཡས་ཨོའོ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  de ni sa chen kun dga' snying po red zer/_sa chen kun dga' snying po/_sa chen kun dga' snying po de yin pa la tshang mas the tshom dgos yas o'o de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གོར་མ་ཆགས་པས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ་དེ་ནི་དུས་དེ་ནས་བཟུང་ནས་དེ་ནི། འཇམ་དབྱངས་པ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ་གང་འདྲས་ཟེར། འཁོན་གྱི་རིགས་ཞེས་གྲགས་ཤིང་། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ་ལ་དེ་ནི་འཇམ་དབྱངས་འཁོན་གྱི་རིགས་ཞེས་གྲགས་ཤིང་ཟེར།
  gor ma chags pas dpal ldan sa skya pa de ni dus de nas bzung nas de ni/_'jam dbyangs pa dpal ldan sa skya pa gang 'dras zer/_'khon gyi rigs zhes grags shing /_dpal ldan sa skya pa la de ni 'jam dbyangs 'khon gyi rigs zhes grags shing zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་འཁོན་གྱི་རིགས་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད། ཟེར། ཁྱད་པར་གསང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པའི་བདག་པོར་གྱུར་པ་རྒྱ་གར་དུ་ཡང་བླ་མ། ཁྱད་པར་གསང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པའི་བདག་པོར་གྱུར་པ་རྒྱ་གར་དུ་ཡང་བླ་མ། བླ་མ་བིརྭ་བའི་སྤྲུལ་པ་ས་སྐྱ་བ་བྱ་བའི་གྲགས་སྙན་གྱི་ཟིའུ་འབྲུ་ཕྱོགས་བྲལ་ཐོས་འཛིན་འདམ་སྐྱེས་ཀྱི་ངོས་སུ་གཡུར་ཟ་ལྡེམ་ཞིང་།
  'ong 'khon gyi rigs zhes yongs su grags pa de 'dras gcig red/_zer/_khyad par gsang chen rdo rje theg pa'i bstan pa'i bdag por gyur pa rgya gar du yang bla ma/_khyad par gsang chen rdo rje theg pa'i bstan pa'i bdag por gyur pa rgya gar du yang bla ma/_bla ma birw ba'i sprul pa sa skya ba bya ba'i grags snyan gyi zi'u 'bru phyogs bral thos 'dzin 'dam skyes kyi ngos su g.yur za ldem zhing /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ས་སྐྱ་བ་ལ་ཆ་བཞག་ན་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་འོང་ཁྱད་པར་དུ་ཡང་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་གསང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པའི་བདག་པོར་འགྱུར་པ་དེ་ནི་རྒྱ་གར་ལ་ཡིན་ནའི་དེ་ནི་བླ་མ། ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་དེ་ལ་བི་ར་བའི་སྤྲུ་པའི་སྤྲུལ་པ་ས་སྐྱ་བ་ཟེར་མཁན་གཅིག་དེ་ནི་དེ་སྙན་གྲགས་ཕྱོགས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  de ni sa skya ba la cha bzhag na skabs de dus de ni 'ong khyad par du yang sangs rgyas bstan pa'i gsang chen rdo rje theg pa'i bstan pa'i bdag por 'gyur pa de ni rgya gar la yin na'i de ni bla ma/_sa chen kun dga' snying po de la bi ra ba'i spru pa'i sprul pa sa skya ba zer mkhan gcig de ni de snyan grags phyogs kun la khyab pa de 'dras yin na byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མདོར་ན་དུས་གཅིག་ཏུ་སྐུའི་བཀོད་པ་མི་འདྲ་བ་མཐའ་ཡས་པ་སྟོན་པ་སོགས། དེ་ནི་ཁོང་ཡིན་ན་མདོར་ན་དུས་གཅིག་ལ་རེད་པ། གཅིག་ལ་བཞུགས་པ་ན་ས་ཆ་གཅིག་ལ་བཞུགས་པ་ན། དེ་ནི་སྐུའི་བཀོད་པ་ཡིན་ན་རྫུ་འཕྲུལ་དེ་འདྲས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མང་པོ་སྟོན་པ་ལ་སོགས་པ། དེ་ནི་རྗེ་བཙུན་ས་ར་ཧས་མཚོན་པའི་འཕགས་ཡུལ་གྱི་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་བཅུ་བྱུང་པ་མཐའ་དག་གི་ཁེངས་པའི་རྒྱུད་འགུགས་པ་བྱེད་པ་སོགས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་ཡན་ལག བྱས་ནས་མདོར་ན་དུས་གཅིག་ཏུ་དེ་ནི་སྐུའི་བཀོད་པ་དེ་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་མང་པོ་བསྟན་གྲུབ་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི། སྔ་མ་རྒྱ་གར་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེ་ནི་རྗེ་བཙུན་ས་ར་ཧས་ལ་སོགས་པ་དེ་ནི་རྒྱ་གར་ལ་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་བཅུ་ཟེར་ཡས་གཅིག་བྱུང་ཡོའོ་རེད་པ།
  mdor na dus gcig tu sku'i bkod pa mi 'dra ba mtha' yas pa ston pa sogs/_de ni khong yin na mdor na dus gcig la red pa/_gcig la bzhugs pa na sa cha gcig la bzhugs pa na/_de ni sku'i bkod pa yin na rdzu 'phrul de 'dras bsam gyis mi khyab pa mang po ston pa la sogs pa/_de ni rje btsun sa ra has mtshon pa'i 'phags yul gyi grub pa'i dbang phyug brgyad bcu byung pa mtha' dag gi khengs pa'i rgyud 'gugs pa byed pa sogs longs spyod rdzogs pa'i yan lag_byas nas mdor na dus gcig tu de ni sku'i bkod pa de ni rdzu 'phrul mang po bstan grub dus tsam pa de ni/_snga ma rgya gar la cha bzhag na/_de ni rje btsun sa ra has la sogs pa de ni rgya gar la grub chen brgyad bcu zer yas gcig byung yo'o red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡོད་པ་དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྦད་དེ་ཁོང་ཚོའི་རྦད་དེ་ཁེངས་པ་འདྲ་གཅིག་ཁོང་ཚོ་ལས་རྦད་དེ་ཞེད་པ་ནང་ལྟར་དེ་འདྲས་བྱུང་པ་རེད་ཟེར།
  yod pa de ni de 'dras kyi rbad de khong tsho'i rbad de khengs pa 'dra gcig khong tsho las rbad de zhed pa nang ltar de 'dras byung pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་ཁེངས་པའི་རྒྱུད་འགུགས་པར་བྱེད་པ། ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་ཡན་ལག ཁ་སྦྱོར་གྱི་ཡན་ལག བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡན་ལག རང་བཞིན་མེད་པའི་ཡན་ལག སྙིང་རྗེ་ཡོངས་སུ་གང་བའི་ཡན་ལག རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་ཡན་ལག འགོག་པ་མེད་པའི་ཡན་ལག་་བཅས། ཁ་སྦྱོར་བདུན་ལྡན་གྱི་ཁ་སྦྱོར་བདུན་ལྡན་གྱི་བླ་ན་མེད་པ་དེ་ནི་ལམ་གྱི་པད་མ་དཀར་པོའི་ཆུན་པོ་འདོད་པའི་བདེ་བ་ལམ་གྱི། ལམ་གྱི་དེ་ནི་བླ་ན་མེད་པ། པད་མ་དཀར་པོའི་ཆུན་པོ་དེ་འདོད་པའི་བདེ་བ་གཉིས་མེད་མཐའ་ཀླས་པའི་ཅོད་པན་རྣམ་པར་བཅིངས་པས་ཟེར།
  e khengs pa'i rgyud 'gugs par byed pa/_longs spyod rdzogs pa'i yan lag_kha sbyor gyi yan lag_bde ba chen po'i yan lag_rang bzhin med pa'i yan lag_snying rje yongs su gang ba'i yan lag_rgyun mi chad pa'i yan lag_'gog pa med pa'i yan lag bcas/_kha sbyor bdun ldan gyi kha sbyor bdun ldan gyi bla na med pa de ni lam gyi pad ma dkar po'i chun po 'dod pa'i bde ba lam gyi/_lam gyi de ni bla na med pa/_pad ma dkar po'i chun po de 'dod pa'i bde ba gnyis med mtha' klas pa'i cod pan rnam par bcings pas zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། འདོད་པའི་བདེ་བ་གཉིས་མེད་ཀྱི་མཐའ་ཀླས་པའི་དེ་ནི་ཅོད་པན་རྣམ་པར་བཅིངས་པས། གསང་སྔགས་ཀྱི་འབྲས་བུའི་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་བཅས། གསང་སྔགས་ཀྱི་དེ་ནི་འབྲས་བུའི། གསང་སྔགས་ལ་དེ་ནི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཟེར་ཡས་གཅིག་ཡོའོ་རེད་པ།
  'ong /_'dod pa'i bde ba gnyis med kyi mtha' klas pa'i de ni cod pan rnam par bcings pas/_gsang sngags kyi 'bras bu'i theg pa gcig tu bka' drin che ba bcas/_gsang sngags kyi de ni 'bras bu'i/_gsang sngags la de ni rgyu dang 'bras bu zer yas gcig yo'o red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གསང་སྔགས་ལ་འབྲས་བུའི་མདོ་ཡིན་རྒྱུའི་ཐེག་པ་རེད་པ། གསང་སྔགས་དེ་འབྲས་བུའི་ཐེག་པ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་གཅིག་ཏུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་བཅས་ཟེར། བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་རེད་ཟེར། ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་ནས་རེ་བདུན་པར་གདན་ས་ལོ་ཞེ་བརྒྱད་བསྐྱངས་ཤིང་ཟེར།
  gsang sngags la 'bras bu'i mdo yin rgyu'i theg pa red pa/_gsang sngags de 'bras bu'i theg pa yin dus tsam pa gcig tu bka' drin che ba bcas zer/_bka' drin che ba red zer/_sa skya pa chen po dgung lo nyi shu nas re bdun par gdan sa lo zhe brgyad bskyangs shing zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ས་སྐྱ་པ་རྗེ་བཙུ་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་དེ་དེ་ནི་ས་སྐྱའི་གདན་ས་དེ་དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་ནས་བྱས་དྲུག་བཅུ་རེ་བདུན་བར་དུ་གདན་ས་དེ་ནི་ལོ་ཞེ་བརྒྱད་བསྐྱངས་ཤིང་། མཐར་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་སྟག་སྤྱི་ལོ་༡༡༥༨ལོར་དེ་ནི་སྐུ་གཤེགས་པ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  de ni sa skya pa rje btsu kun dga' snying po de de ni sa skya'i gdan sa de dgung lo nyi shu nas byas drug bcu re bdun bar du gdan sa de ni lo zhe brgyad bskyangs shing /_mthar rab byung gsum pa'i sa stag spyi lo 1158lor de ni sku gshegs pa de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་སྔ་རྗེས་སུ་དེ་ནི་ཇོ་མོ་ལྕམ་ཕུར་མོ་དང་། མ་གཅིག་འོད་སྒྲོན་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལས། སྲས་བཞི་བྱུང་བ་ཆེ་བ་ཇོ་ལྕམ་ཕུར་མོའི་སྲས་འཁོན་ཀུན་དགའ་འབར་རྒྱ་གར་དུ་སློབ་གཉེར་ལ་བྱོན་པས་ཚད་པས་གཤེགས། སྲས་དང་པོ་དེ་འཁོན་ཀུན་དགའ་འབར་ཟེར་མཁན་དེ་རྒྱ་གར་ལ་སློབ་གཉེར་ལ་བྱོན་པས་ཚད་པས་རྦད་དེ་བཤགས་༼གཤེགས་༽པ། དེའི་འོག་མ་གཅིག་འོད་སྒྲོན་གྱི་སྲས་མི་ཐུབ་ཟླ་བའི་སྤྲུལ་པ། དེ་དེ་ནི་མི་ཐུབ་ཟླ་བའི་སྤྲུལ་པ་འཁོན་བསོད་ནམས་རྩེ་མོ་ཟེར་མཁན་དེ། དེ་ནི་འོང་འཁོན་བསོད་ནམས་རྩེ་མོ་ཟེར་མཁན་དེ། ས་སྐྱའི་ད་ལྟ་དེ་རེད་པ། དཀར་པོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་དེ་ནི་གཉིས་པ་དེ་རེད་པ།
  da skyes bu dam pa de snga rjes su de ni jo mo lcam phur mo dang /_ma gcig 'od sgron khab tu bzhes pa las/_sras bzhi byung ba che ba jo lcam phur mo'i sras 'khon kun dga' 'bar rgya gar du slob gnyer la byon pas tshad pas gshegs/_sras dang po de 'khon kun dga' 'bar zer mkhan de rgya gar la slob gnyer la byon pas tshad pas rbad de bshags (gshegs )pa/_de'i 'og ma gcig 'od sgron gyi sras mi thub zla ba'i sprul pa/_de de ni mi thub zla ba'i sprul pa 'khon bsod nams rtse mo zer mkhan de/_de ni 'ong 'khon bsod nams rtse mo zer mkhan de/_sa skya'i da lta de red pa/_dkar po rnam gsum gyi de ni gnyis pa de red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འཁོན་བསོད་ནམས་རྩེ་མོ་རྗེ་བཙུན་བསོད་ནམས་རྩེ་མོ་ཞུ་མཁན་དེ་ཡིན་ན། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཆུ་ཁྱི་སྤྱི་པོ་༡༡༤༢ལོར་འཁྲུངས་པ་རེད་ཟེར།
  'khon bsod nams rtse mo rje btsun bsod nams rtse mo zhu mkhan de yin na/_rab byung gsum pa'i chu khyi spyi po 1142lor 'khrungs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡབ་མེས་ཀྱི་ཆོས་འབྲས་བུའི་ཐེག་པ་ཐོས་བསམ་དང་། དགུང་ལོ་དེ་ནི་ཡབ་མེས་ཀྱི་ཡབ་དེ་ནི་ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་དང་མེས་པོ་དེ་ནི། འཁོན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཆོས་འབྲས་བུའི་ཐེག་པ་ལ་ཐོས་བསམ་དང་།  ཐོས་བསམ་གནང་ནས་དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་པའི་སྐབས་འོང་དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་པའི་སྐབས། གདན་ས་དེ་ནི་ས་སྐྱའི་གདན་ས་དེ་ནི་གཅུང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལ་གནང་ནས་ཨ་ནི་ཁོང་ཡིན་ན།
  yab mes kyi chos 'bras bu'i theg pa thos bsam dang /_dgung lo de ni yab mes kyi yab de ni sa chen kun dga' snying po dang mes po de ni/_'khon dkon mchog rgyal po la sogs pa de 'dras kyi chos 'bras bu'i theg pa la thos bsam dang /__thos bsam gnang nas dgung lo bcu bdun pa'i skabs 'ong dgung lo bcu bdun pa'i skabs/_gdan sa de ni sa skya'i gdan sa de ni gcung grags pa rgyal mtshan la gnang nas a ni khong yin na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གསང་ཕུ་ནེའུ་ཐོག་ཏུ་ཆ་པ་ཆོས་ཀྱི་སེང་གེ་ལ་རྒྱུའི་ཐེག་པ་ཐོས་བསམ་མཛད་ནས་མཁས་པ་ཆེན་པོར་གྱུར་ཟེར།
  gsang phu ne'u thog tu cha pa chos kyi seng ge la rgyu'i theg pa thos bsam mdzad nas mkhas pa chen por gyur zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། ད་རྒྱུའི་ཐེག་པ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ཐེག་པ་ཟེར་མཁན་གཅིག་ཡོའོ་རེད། རྒྱུའི་ཐེག་པ་དེ་ནི་རྒྱུའི་ཐེག་པ་ལ་དེ་ནི་ཐོས་བསམ་བྱས་ནས་མཁས་པ་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་རེད་ཟེར།
  'ong /_da rgyu'i theg pa/_rgyu dang 'bras bu'i theg pa zer mkhan gcig yo'o red/_rgyu'i theg pa de ni rgyu'i theg pa la de ni thos bsam byas nas mkhas pa chen por gyur pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ལྟར་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་འདིས་གདན་ས་ལོ་གསུམ་ལས་མ་མཛད་པ་ཕལ་ཆེར་དབེན་པ་ལ་གཞོལ་བའི་མཛད་པ་བསྐྱངས་ནས་དགུང་ལོ་ཞེ་གཅིག་པ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཆུ་སྟག་སྤྱི་ལོ་༡༡༨༢ལ་སྐུ་གཤེགས་སོང་ཟེར། ཁོང་དེ་ནི་རྗེ་བཙུན་བསོད་ནམས་རྩེ་མོ་དེ་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། ད་བསོད་ནམས་རྩེ་མོ་དེ་ཡིན་ན་མང་ཆེ་བ་ལོ་གསུམ་གདན་ས་ལོ་གསུམ་མཛད་པ་མ་གཏོགས་དེ་ནི་མང་ཆེ་དེ་ནི་དབེན་པ་ལ་སྒྲུབ་པ་བསྐྱོན་ནས་བཞུགས་ནས་དེ་ནི་དགུང་ལོ་ཞེ་བཅུ་ཞེ་གཅིག་བར་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཆུ་སྟག་སྤྱི་ལོ་༡༡༨༢ལོར་སྐུ་གཤེགས་པ་རེད་ཟེར།
  de ltar skyes bu dam pa 'dis gdan sa lo gsum las ma mdzad pa phal cher dben pa la gzhol ba'i mdzad pa bskyangs nas dgung lo zhe gcig pa rab byung gsum pa'i chu stag spyi lo 1a1a8a2ala sku gshegs song zer/_khong de ni rje btsun bsod nams rtse mo de gang 'dras red zer na/_da bsod nams rtse mo de yin na mang che ba lo gsum gdan sa lo gsum mdzad pa ma gtogs de ni mang che de ni dben pa la sgrub pa bskyon nas bzhugs nas de ni dgung lo zhe bcu zhe gcig bar rab byung gsum pa'i chu stag spyi lo 1a1a8a2a lor sku gshegs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་གཅུང་འཁོན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ནི་འཁོན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་ཡས་དེ་ཡིན་ན། དེ་ནི་ས་སྐྱ་པའི་དེ་རེད་པ། ས་སྐྱ་པ་དཀར་པོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་མཐའ་མ་དེ་རེད་པ། གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན།
  de'i gcung 'khon grags pa rgyal mtshan ni 'khon grags pa rgyal mtshan zer yas de yin na/_de ni sa skya pa'i de red pa/_sa skya pa dkar po rnam gsum gyi mtha' ma de red pa/_grags pa rgyal mtshan/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ནི་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་མེ་ཡོས་སྤྱི་ལོ་༡༡༤༧ལོར་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་ཟེར། ཨེ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་ལ་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་། དེ་ནི་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ས་སྐྱའི་དེ་ནི་རྒྱལ་སྲིད་ལ་དེ་ནི་ཆོས་ཀྱི་གདན་ས། རྒྱལ་སྲིད་ལ་ག་དུས་བཞུགས་པ་རེད་ཟེར་ན།
  rje btsun grags pa rgyal mtshan ni rab byung gsum pa'i me yos spyi lo 1147lor sku 'khrungs shing zer/_e rdo rje 'dzin pa'i chos kyi rgyal srid la dgung lo bcu gsum /_de ni rdo rje 'dzin pa sa skya'i de ni rgyal srid la de ni chos kyi gdan sa/_rgyal srid la ga dus bzhugs pa red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལ་རེས་ཟེར་ན་དགུང་ལོ་ཉེར་དྲུག་ནས་གདན་ས་མཛད་པ་ཡིན་ཟེར་གསུངས་ཚུལ་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད་ཟེར། ཡིན་ནའི་གཙོ་བོ་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་ནས་དགུང་ལོ་བདུན་བཅུ་སྐུ་མ་གཤེགས་པར་དེ་ནི་མངའ་དབང་བསྒྱུར་བས་ཟེར། དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ། དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་ནས། དགུང་ལོ་བཅུན་བཅུ་སྐུ་མ་གཤེགས་པར་དུ་མངའ་དབང་བསྒྱུར་བའི་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དེ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་གྲུ་གཟིངས་ལ་བརྟེན་ནས། དེ་ནི་ཟུང་འཇུག་ནོར་བུའི་གླིང་དུ་གཤེགས་པ།
  la res zer na dgung lo nyer drug nas gdan sa mdzad pa yin zer gsungs tshul de 'dras yo'o red zer/_yin na'i gtso bo dgung lo bcu gsum nas dgung lo bdun bcu sku ma gshegs par de ni mnga' dbang bsgyur bas zer/_dgung lo bdun cu/_dgung lo bcu gsum nas/_dgung lo bcun bcu sku ma gshegs par du mnga' dbang bsgyur ba'i grub pa'i dbang phyug chen po de thos bsam sgom pa'i gru gzings la brten nas/_de ni zung 'jug nor bu'i gling du gshegs pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་དེ་ནི་གྲུ་གཟིངས་ལ་བརྟེན་ནས་ཟུང་འཇུག་གི་མདོ་སྔགས། ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་གི་་དཔེར་ན། དེ་ནི་ནོར་བུའི་གླིང་དུ་བཞུགས་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  da de 'dras kyi dper na/_thos bsam sgom pa'i de ni gru gzings la brten nas zung 'jug gi mdo sngags/_thabs shes zung 'jug gi dper na/_de ni nor bu'i gling du bzhugs pa de 'dras gcig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡོན་ཏན་གྱི་དངོས་པོ་ཁོང་གི་དེ་ནི་ཡོན་ཏན་གྱི་དངོས་པོ་བརྗོད་པའི་མཐའ་དང་བྲལ་ཞིང་། ཟེར། ད་དཔེར་ན་ཁོང་གིས་སྐུ་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་རེད་པ། མཁས་དང་གྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་ན་ད་བསམས་ཀྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དེ་འདྲས་བྱུང་བྱས། སྐབས་དེ་དུས་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཞུ་མཁན་གཅིག་ཡོའོ་རེད། དེ་ཡིན་ན་དེ་ནི་རྦད་དེ་རྩིས་བསྐྱོན་ནས་ཉི་ཟླ་གཟའ་འཛིན་འབྱུང་བར་ལུང་བསྟན་པ་དེ་ན་ཡིན་ན་རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། རྒྱལ་མཚན་གྱི་དེ་ནི་ག་རེ་གནང་ཟེར་ན།
  yon tan gyi dngos po khong gi de ni yon tan gyi dngos po brjod pa'i mtha' dang bral zhing /_zer/_da dper na khong gis sku yon gyi thog la red pa/_mkhas dang grub pa'i yon tan thog la cha bzhag na da bsams kyis mi khyab pa de 'dras byung byas/_skabs de dus kha che paNa chen zhu mkhan gcig yo'o red/_de yin na de ni rbad de rtsis bskyon nas nyi zla gza' 'dzin 'byung bar lung bstan pa de na yin na rje btsun grags pa rgyal mtshan/_rgyal mtshan gyi de ni ga re gnang zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འདི་ཉིད་ཀྱིས་རྩ་རླུང་གཟིར་བས་དེ་ནི་ཉི་ཟླ་གཟའ་འཛིན་ཡིན་ནའི་མ་བྱུང་བ་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར། ད་ག་ནང་ལྟར་དེ་ནི་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་ནམ་མཁའ་ལ་འཇོག་ནུས་ཤིང་དེ་དག་གི་རང་སྒྲ་འཁྲོལ་བ་ཟེར་ན། ད་ག་ནང་ལྟར་དེ་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་ཡིན་ནའི་ནམ་མཁའ་ལ། བཞག་ནས་རེད་པ། བཞག་བྱས་དེ་ནི་དེ་དག་གི་རང་སྒྲ་དེ་ནི་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་དེ་འདྲས་ཀྱི་རང་སྒྲ་སྒྲོགས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  'di nyid kyis rtsa rlung gzir bas de ni nyi zla gza' 'dzin yin na'i ma byung ba de 'dras byung ba red zer/_da ga nang ltar de ni rdo rje dang dril bu nam mkha' la 'jog nus shing de dag gi rang sgra 'khrol ba zer na/_da ga nang ltar de ni rdzu 'phrul gyis rdo rje dang dril bu yin na'i nam mkha' la/_bzhag nas red pa/_bzhag byas de ni de dag gi rang sgra de ni rdo rje dril bu de 'dras kyi rang sgra sgrogs byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་བྲན་དུ་འཁོལ་ནུས་པ། མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་ཟེར་ན་དེ་ནི་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་གོ་ནུས་ས་ལ་སོགས་པ་ངོ་མཚར་གྱི། ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་མང་བ་བསྐྱངས་ནས་མཐར་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་མེ་བྱི་སྤྱི་ལོ་༡༢༡༦ལོར་སྐུ་གཤེགས་པ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  ma mgon lcam dral bran du 'khol nus pa/_ma mgon lcam dral zer na de ni rje btsun 'jam dpal dbyangs kyi go nus sa la sogs pa ngo mtshar gyi/_ngo mtshar ba'i mdzad pa ni shin tu mang ba bskyangs nas mthar ga re byas pa red zer na/_rab byung bzhi pa'i me byi spyi lo 1216lor sku gshegs pa de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་གཅུང་དཔལ་ཆེན་འོད་པོ་ཆེ་ཟེར་མཁན་དེ་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ལྕགས་རྟ་སྤྱི་ལོ་༡༡༥༠ལོར་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཆུ་ཕག་སྤྱི་ལོ་༡༢༠༣ལོར་སྐུ་བཤགས་༼གཤེགས༽ཟེར།
  de'i gcung dpal chen 'od po che zer mkhan de gang 'dras red zer na/_rab byung gsum pa'i lcags rta spyi lo 1150lor 'khrungs/_rab byung gsum pa'i chu phag spyi lo 1203lor sku bshags (gshegs)zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དཔལ་ཆེན་འདོ་པོ་ཡིས་མ་གཅིག་གར་ཕུ་མ་ཉི་ཁྲི་ལྕམ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པའི་སྲས་གཉིས་ལས་ཟེར། གར་ཕུ་མ་ཁབ་བཞེས་པས་ཆེ་བ་འཁོན་དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབ་ཆེ་བ་འཁོན་དཔལ་ལྡན་དོན་་གྲུབ་ཟེར་མཁན་དེ། ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་མཚན་ལ་ཐོག་མ་ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབ་ཞུ་གི་ཡོའོ་རེད་པ། ཁོང་ནི་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཆུ་སྟག་སྤྱི་ལོ་༡༡༨༢ལོར་སྐུ་བལྟམས་པ་རེད། ཟེར།
  dpal chen 'do po yis ma gcig gar phu ma nyi khri lcam khab tu bzhes pa'i sras gnyis las zer/_gar phu ma khab bzhes pas che ba 'khon dpal ldan don grub che ba 'khon dpal ldan don grub zer mkhan de/_sa skya pN+Di ta kun dga' rgyal mtshan gyi mtshan la thog ma yin na/_dpal ldan don grub zhu gi yo'o red pa/_khong ni rab byung gsum pa'i chu stag spyi lo 1182lor sku bltams pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐྱེ་བ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལ་མིའི་སྲིད་པ་བཟུང་ཞིང་ནས་དེ་ནི་ཁོང་གིས་རྦད་དེ། ཁོང་ཡིན་ན་སྐུ་ཚེ། སྐྱེ་བ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔའི་རིང་ལ་མིའི་སྲིད་པ་དེ་ནི་མུ་མཐུད་ནས་བཟུང་ནས། བཟུང་བྱས་རེད་པ། མུ་མཐུད་བྱས་བཟུང་བྱས་རེད་པ་མི། མི་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན། ཨེ་སྲིད་པ་དེ་འདྲས་བཟུང་བ་རེད་ཟེར། 
  skye ba nyi shu rtsa lnga la mi'i srid pa bzung zhing nas de ni khong gis rbad de/_khong yin na sku tshe/_skye ba nyi shu rtsa lnga'i ring la mi'i srid pa de ni mu mthud nas bzung nas/_bzung byas red pa/_mu mthud byas bzung byas red pa mi/_mi rabs nyi shu rtsa lnga de 'dras yin na/_e srid pa de 'dras bzung ba red zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མི་རབས་ཟེར་ནའི་ཁོང་གི་སྐུ་སྐྱེ་དེ་འདྲས་མི་མཐུད་ནས་དེ་ནི་མིའི་སྐུ་སྐྱེ་དེ་འདྲས་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་བཟུང་བ་རེད་ཟེར།
  mi rabs zer na'i khong gi sku skye de 'dras mi mthud nas de ni mi'i sku skye de 'dras nyi shu rtsa lnga bzung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ག་བུར་གསར་པའི་ཐིགས་པ་སྙིང་ལ་སིམ་པ་ཟེར་ན། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་དཔེར་ན། མཁྱེན་པའི་བྱིན་རླབས་དཔེར་ན་ཁོང་གིས་ཐུགས་ལ་འཇག་ནས་དེ་ནི་ག་རེ་བྱས་རེད། སྙིང་ལ་སིམ་པས་མི་ཤེས་པའི་ཚ་གདུང་རྒྱང་རིང་པོར་བསྲིངས་པས། ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་དེ་ནི་ཁོང་གི་དེ་ནི་མ་རིག་པ་དང་མ་མཁྱེན་པ་དེ་འདྲས་མེད་པ་དཔེར་ན། དེ་འདྲས་མི་ཤེས་པའི་ཚ་གདུང་དེ་འདྲས། རྒྱང་རིང་པོར་བསྲིངས་པས་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས། གང་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན།
  'jam dpal dbyangs kyi byin rlabs ga bur gsar pa'i thigs pa snying la sim pa zer na/_'jam dpal dbyangs kyi dper na/_mkhyen pa'i byin rlabs dper na khong gis thugs la 'jag nas de ni ga re byas red/_snying la sim pas mi shes pa'i tsha gdung rgyang ring por bsrings pas/_chung ngu'i dus nas de ni khong gi de ni ma rig pa dang ma mkhyen pa de 'dras med pa dper na/_de 'dras mi shes pa'i tsha gdung de 'dras/_rgyang ring por bsrings pas chung ngu'i dus nas sku chung ngu'i dus nas/_gang byas pa red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱ་གར་གྱི་སམ་སྐྲྀ་ཏའི་སྐད་སྨྲ་བ་དང་། ལཉྪ་དང་ཝརྟུའི་ཡི་གེ་འབྲི་བ་སོགས་ད་ག་ནང་ལྟར་གྱི་དེ་ནི་སྐུ་སྐྱེ་བ་སྔོན་གྱི་སྐྱེ་བ་སྔོན་སྔོན་མ་ཚོ་དེ་ནི་ཐོས་བསམགནང་བ་བག་ཆགས་དེ་འདྲས་དེ་ནི་བསད་པ། རྣམ་འགྱུར་དུ་མ་དེ་འདྲས་ཡིན་ནའི་གནང་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  rgya gar gyi sam skr-i ta'i skad smra ba dang /_lany+tsha dang wrtu'i yi ge 'bri ba sogs da ga nang ltar gyi de ni sku skye ba sngon gyi skye ba sngon sngon ma tsho de ni thos basamagananga ba bag chags de 'dras de ni bsad pa/_rnam 'gyur du ma de 'dras yin na'i gnang yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གནང་ནས། རྗེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དུང་དུ་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་བླངས་པའི་དེ་ནི་ཁོང་གི་ད་སྐུ་མཆེད་རེད་པ་རྗེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དུང་དུ་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་བླངས་པའི་མཚན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དུ་བཏགས་ཟེར།
  gnang nas/_rje grags pa rgyal mtshan gyi dung du dge bsnyen gyi sdom pa blangs pa'i de ni khong gi da sku mched red pa rje grags pa rgyal mtshan/_grags pa rgyal mtshan gyi dung du dge bsnyen gyi sdom pa blangs pa'i mtshan kun dga' rgyal mtshan/_kun dga' rgyal mtshan du btags zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་མཚན་ལ་ཡིན་ན་ཐོག་མ་ཡིན་དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབ་ཡིན་ནའི་ཞུ་གྱི་ཡོའོ་རེད་པ། དེ་ནས་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་བཞེས་ནས་མཚན་དེ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་པ་ད་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱིས་གྲགས་པ་དེ་ནི་ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་མཁན་ད་ག་རང་རེད།
  byas nas mtshan la yin na thog ma yin dpal ldan don grub yin na'i zhu gyi yo'o red pa/_de nas dge bsnyen gyi sdom pa bzhes nas mtshan de kun dga' rgyal mtshan zhes pa da yongs rdzogs kyis grags pa de ni sa chen kun dga' rgyal mtshan zer mkhan da ga rang red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་ཐོས་པ་མེད་པ་སྒོམ་ཆེན་རྒན་པོའི་རྣམ་ཐར་འཛིན་པའི་རྫུ་བག་གིས་མི་ཚེ་དོན་མེད་དུ་སྟོང་པར་ཡོལ་བའི་ལུགས་རྣམས་ཆུ་ཤིང་སྙིང་པོ་དོན་མེད་པར་གཟིགས་ནས། ཟེར་ན། ད་སྐུ་གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། ཐོས་པ་མེད་པའི་སྒོམ་ཆེན་རྒན་པོའི་རྣམ་ཐར་འཛིན་པ་དེ་ནི། ད་རྦད་དེ་སྒོམ་ཆེན་རྒན་པོའི་རྣམ་ཐར་དེ་འདྲས་རྫུ་རྫུ་རུ་བྱེད་མཁན་གྱི་དེ་ནི། དེ་ནི་དེ་འདྲས་བྱས་པ་ཡིན་ན།
  gzhon nu'i dus nas thos pa med pa sgom chen rgan po'i rnam thar 'dzin pa'i rdzu bag gis mi tshe don med du stong par yol ba'i lugs rnams chu shing snying po don med par gzigs nas/_zer na/_da sku gzhon nu'i dus nas gang 'dras red zer na/_thos pa med pa'i sgom chen rgan po'i rnam thar 'dzin pa de ni/_da rbad de sgom chen rgan po'i rnam thar de 'dras rdzu rdzu ru byed mkhan gyi de ni/_de ni de 'dras byas pa yin na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་དེ་མིའི་མི་ཚེ་དེ་དོན་མེད་སྟོང་པར་ཡོལ་བའི་དེ་ནི་སྟོང་པ་སྟོང་ཟད་ལ་འགྲོ་བའི་དེ་ནི་འགྲོ་བའི་ལུགས་ལ་དེ་ལ་ཆུ་ཤིང་གི་སྙིང་པོ་ལྟ་བུར་ཟེར་ན། དེ་ནི་ཆུ་ཤིང་ཟེར་མཁན་དེ་ལ་སྙིང་པོ་ཡོའོ་མ་རེད་པ། སྙིང་པོ་མེད་པར་གཟིགས་ནས། ག་རེ་གནང་བ་རེད་ཟེར་ན། 
  de ni de mi'i mi tshe de don med stong par yol ba'i de ni stong pa stong zad la 'gro ba'i de ni 'gro ba'i lugs la de la chu shing gi snying po lta bur zer na/_de ni chu shing zer mkhan de la snying po yo'o ma red pa/_snying po med par gzigs nas/_ga re gnang ba red zer na/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མཁས་དང་གྲུབ་པའི་བླ་མ་དུ་མར་བསྟེན་ནས་ཟེར་ན། དེ་ནི་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་བླ་མ་དུ་མ་་ལ་བསྟེན་ནས། བཟོ་རིག་པ་དང་། གསོ་བ་རིག་པ་དང་། སྒྲ་རིག་པ་དང་། གཏན་ཚིགས་རིག་པ་དང་། ནང་རིག་པ་སྟེ་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་དང་། ད་ག་ནང་ལྟར་གྱི་སྙན་དངགས། མངོན་བརྗོད། སྡེབ་སྦྱོར། ཟློས་གར། སྐར་རྩིས་སོགས་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་བྱས་མདོར་ན།  བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས་མཐའ་དག་ལ་དེ་ནི་མཁས་པར་སྦྱངས་ནས་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  mkhas dang grub pa'i bla ma du mar bsten nas zer na/_de ni mkhas pa dang grub pa'i bla ma du ma la bsten nas/_bzo rig pa dang /_gso ba rig pa dang /_sgra rig pa dang /_gtan tshigs rig pa dang /_nang rig pa ste rig gnas che ba lnga dang /_da ga nang ltar gyi snyan dngags/_mngon brjod/_sdeb sbyor/_zlos gar/_skar rtsis sogs byas nas de 'dras kyi dper na rig gnas che ba lnga byas mdor na/__bcu phrag rig pa'i gnas mtha' dag la de ni mkhas par sbyangs nas de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མཁས་པར་སྦྱངས་ནས་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཞེས་པའི་སྙན་པའི་གྲགས་པ་དབུས་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་མཛེས་རྒྱན་དུ་སྤུད་ཟེར།
  mkhas par sbyangs nas gang 'dras red zer na/_sa skya pN+Di ta zhes pa'i snyan pa'i grags pa dbus 'gyur rdo rje gdan gyi mdzes rgyan du spud zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་སྙན་གྲགས་དེ་རྦད་དེ། བོད་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་དབུས་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་གདན་རྒྱ་གར་ལ་ཆ་བཞག་ནའི་དཔེར་ན་ཤིན་ཏུ་ནས་ཁྱབ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  de ni snyan grags de rbad de/_bod tsam ma yin pa'i yul dbus 'gyur rdo rje gdan rgya gar la cha bzhag na'i dper na shin tu nas khyab chen po de 'dras byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ག་ནང་ལྟར་བོད་འདིར་གནས་ལྔ་རིག་པའི་སྲོལ་འབྱུང་བ་འདི་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ཡིན་ཟེར་ན། བོད་ལ་ཡིན་ན་གནས་ལྔ་རིག་པ་སྲོལ་འབྱེད་མཁན་ཨ་ནི་རྦད་དེ་གནས་ལྔ་རིག་པ་གནས་ལྔ་པ། བཟོ་རིག་པ། གསོ་བ་རིག་པ། སྒྲ་རིག་པ། གཏན་ཚིགས་རིག་པ། ནང་རིག་པ་ལ་སོགས་པ་གནས་ལྔ་རིག་པ་སྲོལ་བྱུང་ཡས་དེ་ཐོག་མ་དེ་ནི་རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན། ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་འདི་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ཡིན། ཟེར།
  da ga nang ltar bod 'dir gnas lnga rig pa'i srol 'byung ba 'di nyid kyi bka' drin yin zer na/_bod la yin na gnas lnga rig pa srol 'byed mkhan a ni rbad de gnas lnga rig pa gnas lnga pa/_bzo rig pa/_gso ba rig pa/_sgra rig pa/_gtan tshigs rig pa/_nang rig pa la sogs pa gnas lnga rig pa srol byung yas de thog ma de ni rje 'di nyid kyi bka' drin/_sa skya pN+Di ta kun dga' rgyal mtshan 'di nyid kyi bka' drin yin/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ནི་མིང་དང་དོན་མཐུན་པའི་མཁས་པ་ཟུར་མཁར་བློ་བློས་ཟེར་མཁན་དེ་མཁས་པ་་མིང་དང་དོན་མཐུན་པ། མཚན་དོན་མཚུངས་པའི་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་ཟུར་མཁར་བློ་གྲོས་རྒྱལ་པོས། ག་རེ་གསུངས་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  da de ni ming dang don mthun pa'i mkhas pa zur mkhar blo blos zer mkhan de mkhas pa ming dang don mthun pa/_mtshan don mtshungs pa'i de ni bod kyi mkhas pa zur mkhar blo gros rgyal pos/_ga re gsungs yo'o red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་རྗེན་འཆར་མ་མཐོང་ཡང་། སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཟེར་ཡས་དེ་རྗེན་པར་འཆར་བ་དེ་མཐོང་ཡས་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཟེར་ཡས་དེ། དེ་ནི་མཐོང་ཡས་ག་གའི་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར།
  'ong /_sems kyi chos nyid rjen 'char ma mthong yang /_sems kyi chos nyid zer yas de rjen par 'char ba de mthong yas kyi sems kyi chos nyid zer yas de/_de ni mthong yas ga ga'i yo'o ma red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མ་མཐོང་ཡང་ཟེར། ཚེ་འདིར་མཁོ་བ་འི་ཤེས་བྱའི་ཚིག་དོན་ཤེས། གསུངས་པ་ཡང་། དེ་ནི་རྦད་དེ་ད་ཁོང་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ད་ངས་རྦད་དེ། དཔེར་ན་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་རྗེན་པར་འཆར་བ་དེ་ངས་མཐོང་མ་སོང་དའི་ཡིན་ནའི་ཚེ་འདིར་དགོས་ཡས་ཀྱི་དེ་ནི་ཤེས་བྱའི་ཚིག་དོན། ངས་ཤེས་སོང་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་གསུངས་པ་ཡང་། གངས་ཁྲོད་ཀྱི་བླུན་སྒོམ་རྣམས་ཚུལ་དཔགས་ན་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་མད་དོ་ཟེར།
  ma mthong yang zer/_tshe 'dir mkho ba 'i shes bya'i tshig don shes/_gsungs pa yang /_de ni rbad de da khong rang la cha bzhag na da ngas rbad de/_dper na sems kyi chos nyid rjen par 'char ba de ngas mthong ma song da'i yin na'i tshe 'dir dgos yas kyi de ni shes bya'i tshig don/_ngas shes song zer yas de 'dras gsungs pa yang /_gangs khrod kyi blun sgom rnams tshul dpags na thugs shin tu mad do zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་སྐབས་དེ་དུས་ད་དེ་འདྲས་གསུངས་ཡས་ལ་ཆ་བཞག་ན། སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་གངས་རིའི་ཁྲོད་ཀྱི་བླུན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ལ་ཕྱིན་ན། ཨ་ནི་ཁོང་གི་གསུང་ཡས་ཤིན་ཏུ་ཐུགས་བདེན་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་གནས་ཚུལ་རེད་ཟེར།
  de'i skabs de dus da de 'dras gsungs yas la cha bzhag na/_skabs de dus de ni gangs ri'i khrod kyi blun po rnams kyi thugs la phyin na/_a ni khong gi gsung yas shin tu thugs bden pa de 'dras yin na gnas tshul red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་ནི་ཡིན་ན་རྦད་དེ། དེ་ནི་ས་ཆེན་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་སྐྱེས་བུ་དེ་ནི་ཡིན་ན་ཁ་ཆེའི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་བྷ་དྲཱ་དུང་དུ་དེ་ནི་བསྙེན་པར་རྫོགས་པའི་སྡོམ་པ་མནོས་ཏེ་ཟེར། 
  skyes bu dam pa de ni yin na rbad de/_de ni sa chen sa skya pN+Di ta kun dga' rgyal mtshan skyes bu de ni yin na kha che'i pN+Di ta chen po shAky shrI b+ha drA dung du de ni bsnyen par rdzogs pa'i sdom pa mnos te zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁ་ཆེན་པཎ་ཆེན་གྱི་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་བྷ་དྲཱ་ཟེར་མཁན་དེ། དེ་ནི་བསྙེན་པར་རྫོགས་པའི་སྡོམ་པ་མནོས་པའི་ཚེ། མཁན་་པོའི་མཚན་གྱིས་མཐའ་ཅན་དུ་བྱས་ནས་ག་རེ་རེད་ཟེརྣ། ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་མཇུག་ཏུ་དཔལ་བཟང་པོ་སྦྱར་ཟེར།
  kha chen paNa chen gyi shAky shrI b+ha drA zer mkhan de/_de ni bsnyen par rdzogs pa'i sdom pa mnos pa'i tshe/_mkhan po'i mtshan gyis mtha' can du byas nas ga re red zern/_kun dga' rgyal mtshan gyi mjug tu dpal bzang po sbyar zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྔོན་མ་ནས་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ཞུ་གི་ཡོའོ་རེད་པ། དེ་ནི་བསྙེན་པར་རྫོགས་པ་དེ་ནི། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་བྷ་དྲུང་དི་བསྙེན་པར་རྫོགས་པའི་ཞེས་པའི་གཞུག་གུ་ལ་དེ་ནི། མཚན་ལ་དེ་ནི་དཔལ་བཟང་པོ། ཟེར་མཁན་དེ་སྦྱར་ར་རེད་ཟེར།
  sngon ma nas kun dga' rgyal mtshan kun dga' rgyal mtshan zhu gi yo'o red pa/_de ni bsnyen par rdzogs pa de ni/_kha che paNa chen shAky shrI b+ha drung di bsnyen par rdzogs pa'i zhes pa'i gzhug gu la de ni/_mtshan la de ni dpal bzang po/_zer mkhan de sbyar ra red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ཟེར་ཡས་དེ་སྦྱར་བ་རེད་ཟེར། ཁོང་གི་སྐབས་དེ་དུས་ཆ་བཞག་ན་བོད་ལ་མུ་སྟེགས་ཀྱི་སྟོན་པ་འཕྲོག་བྱེད་དགའ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་ནི་རྒྱལ་བ་རེད་ཟེར།
  kun dga' rgyal mtshan dpal bzang po zer yas de sbyar ba red zer/_khong gi skabs de dus cha bzhag na bod la mu stegs kyi ston pa 'phrog byed dga' ba la sogs pa de ni rgyal ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་བྱེད་དུས་ཙམ་པ་དེ་ཚོ་རྦད་དེ་སྒྲ་དང་ཚད་མ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་རིག་པའི་དེ་ནི་དཔེར་ན་རིག་པའི་རྩལ་སྟོན་ནས་རྩོད་པ་བརྒྱབ་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དེ་ནི། བོད་ལ་དེ་ནི་མུ་སྟེགས་ཀྱི་སྟོན་པ་འཕྲོག་་བྱེད་དགའ་བོ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་བྱུང་ཡོའོ་རེད། དེ་ཚོ་ལ་ཡིན་ན། རིག་པའི་ལུས་སྟོབས་ཀྱི་རྣམ་པར་རྒྱས་པའི་གཉིས་འཐུང་ཁོ་བོ་ཅག དེ་ནི་རྦད་དེ་ཁོ་ཚོའི་དེ་ནི།
  de byed dus tsam pa de tsho rbad de sgra dang tshad ma la sogs pa de 'dras kyi rig pa'i de ni dper na rig pa'i rtsal ston nas rtsod pa brgyab yas la sogs pa de 'dras kyi thog la de ni/_bod la de ni mu stegs kyi ston pa 'phrog byed dga' bo la sogs pa de 'dras yin na byung yo'o red/_de tsho la yin na/_rig pa'i lus stobs kyi rnam par rgyas pa'i gnyis 'thung kho bo cag_de ni rbad de kho tsho'i de ni/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྤོབས་པ་འདྲ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་བྱས་ནས། རིག་པའི་ལུས་སྟོབས་རྣམ་པར་རྒྱས་པའི་ཟེར་ན། དེ་ནི་ང་ཚོ་ཡིན་ན་རིག་གནས། རིག་པའི་གནས་ལ་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་དེ། རིག་པའི་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་རྒྱས་པའི་སྙིང་འཐུང་ཁོ་བོ་ཅག་ཟེར་ན།
  spobs pa 'dra po chen po zhe drag byas nas/_rig pa'i lus stobs rnam par rgyas pa'i zer na/_de ni nga tsho yin na rig gnas/_rig pa'i gnas la mkhas pa chen po zhe drag de 'dras kyi dper na de/_rig pa'i lus kyi rnam par rgyas pa'i snying 'thung kho bo cag zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་གླང་པོ་ཆེན་པོ་ནང་ལྟར་ཨ་ནི་ང་ཚོ་བོད་ལ་ཕྱིན་སོང་ན། དེ་ནི་འོང་དེ་ན་གནས་པའི་སྐྱེ་བོ་གོ་ཏ་མའི་དགེ་སློང་དུ་ཁས་འཆེས་པ། དེ་ནི་དེ་བོད་ལ་ཆ་བཞག་ན། གང་ཡིན་ཟེར་ན་སྐྱེ་བོ་གོ་ཏ་མའི་དགེ་སྦྱོང་། སྐྱེ་བོ་གོ་ཏ་མའི་དགེ་སློང་དུ་ཁས་འཆེས་པ་ཟེར།
  de ni glang po chen po nang ltar a ni nga tsho bod la phyin song na/_de ni 'ong de na gnas pa'i skye bo go ta ma'i dge slong du khas 'ches pa/_de ni de bod la cha bzhag na/_gang yin zer na skye bo go ta ma'i dge sbyong /_skye bo go ta ma'i dge slong du khas 'ches pa zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་མུ་སྟེགས་སྟོན་པ་ཟེར་ཡས་དེ་གང་རེད་ཟེར་ན། བཅོམ་ལྡ་ན་འདས་ལ་དགའ་གི་མ་རེད་པ། སྐྱེ་བོ་གོ་ཏ་མ་ཟེར་ཡས་དེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རེད་པ། སྐྱེ་བོ་གོ་ཏ་མའི་དགེ་སློང་དུ་ཁས་འཆེས་པ། བུད་མེད་ཀྱི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་ཞིང་ལྟ་བ་དང་སྤྱོད་པ་ངན་པ་ལ་ཞེན་པ་དེ། དེ་ནི་བུད་མེད་ཀྱི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པ་དེ་ནི་གང་ཡིན་ཟེར་ན།
  de ni mu stegs ston pa zer yas de gang red zer na/_bcom lda na 'das la dga' gi ma red pa/_skye bo go ta ma zer yas de bcom ldan 'das red pa/_skye bo go ta ma'i dge slong du khas 'ches pa/_bud med kyi brtul zhugs 'dzin zhing lta ba dang spyod pa ngan pa la zhen pa de/_de ni bud med kyi brtul zhugs 'dzin pa de ni gang yin zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བུད་མེད་ཀྱི་བརྟུལ་ཞུགས་དེ་ནི་རྦད་དེ་བོད་ཀྱི་དཔེར་ན། དགེ་བཤེས་དགེ་སློང་དེ་གས་དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། དཔེར་ན་སྤྱོད་པ་སྨད་དུ་བྱུང་བ་དེ། དེ་ནི་ཞི་ཞིང་དུལ་བ་དེ་འདྲས་རེད་པ།
  bud med kyi brtul zhugs de ni rbad de bod kyi dper na/_dge bshes dge slong de gas de gang yin zer na/_dper na spyod pa smad du byung ba de/_de ni zhi zhing dul ba de 'dras red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་བུད་མེད་ཀྱི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་ཞིང་། ལྟ་བ་དང་སྤྱོད་པ་ངན་པ་ལ་ཞེན་པ་དེ་དག་དེ་ནི་བཟློག་པར་བྱའོ་ཟེར།
  de ni bud med kyi brtul zhugs 'dzin zhing /_lta ba dang spyod pa ngan pa la zhen pa de dag de ni bzlog par bya'o zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། ཁོང་ཚོས་ཁོང་ཁྲོ་འདྲ་པོཆེན་པོ་དང་། ད་ག་ནང་ལྟར་གྱི་དེ་ནི་རྦད་དེ། དཀར་ནག་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པའི་དེ་ནི་སྤོབས་པ་ཆེན་པོ་བྱེད་ཅིང་། དེ་ནི་མ་བོས་བཞིན་དུ་ང་རྒྱལ་དང་བཅས་ནས་དེ་ནི་བོད་ལ་ཡོང་བ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད། ཟེར། 
  de 'dras kyi dper na/_khong tshos khong khro 'dra pochen po dang /_da ga nang ltar gyi de ni rbad de/_dkar nag phyin ci log pa'i de ni spobs pa chen po byed cing /_de ni ma bos bzhin du nga rgyal dang bcas nas de ni bod la yong ba de 'dras gcig red/_zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ང་རྒྱལ་དང་བཅས་ཏེ་ལྷགས་པ་དེ་ཡང་ཟེར།  མང་ཡུལ་སྐྱིད་གྲོང་འཕགས་པ་ཝ་ཏིའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཉེ་འདབས་སུ་འཇིགས་པ་མེད་པའི་རྩོད་པའི་ང་རོས་ཚར་བཅད། དེ་ནི་མང་ཡུལ་གྱི་སྐྱིད་གྲོང་དུ་འཕགས་པ་ཝ་ཏིའི་དེ་ནི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཉེ་འདབས་སུ་དེ་ནི། རྦད་དེ་དཔེར་ན་རྩོད་པ་གནང་ནས་རེད་པ། མུ་སྟེགས་དང་རྩོད་པ་གནང་ནས་དེ་ནི་དེ་གས་དེ་དེ་ནི་འཕྲོག་བྱེད་དགའ་བོ་ལ་སོགས་པ། དེ་གས་དེ་ཡིན་ན་རྦད་དེ་ཚར་བཅད་པ་དེ་འདྲས་རེད།ཟེར།
  nga rgyal dang bcas te lhags pa de yang zer/__mang yul skyid grong 'phags pa wa ti'i gtsug lag khang gi nye 'dabs su 'jigs pa med pa'i rtsod pa'i nga ros tshar bcad/_de ni mang yul gyi skyid grong du 'phags pa wa ti'i de ni gtsug lag khang gi nye 'dabs su de ni/_rbad de dper na rtsod pa gnang nas red pa/_mu stegs dang rtsod pa gnang nas de ni de gas de de ni 'phrog byed dga' bo la sogs pa/_de gas de yin na rbad de tshar bcad pa de 'dras red/zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོན་ཀྱང་འཕྲོག་བྱེད་དགའ་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་ཏེ་བྲོས་འགྲོ་བ་སློབ་དཔོན་འདའ་འཕྱར་རོགས་སུ་སྦྲན་ནས་ཟེར།
  'on kyang 'phrog byed dga' ba'i rdzu 'phrul gyis nam mkha' la 'phur te bros 'gro ba slob dpon 'da' 'phyar rogs su sbran nas zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ནས་རྦད་དེ། སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་འཕྲོགས་བྱེད་དགའ་བོ་ལ་རྩོད་པ་ཕམ་ཞིང་དེ་ནི་རྦད་དེ་ཨེ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་མ་ཐུབ་པ་བྱས་བྱས་ནས། ཨེ་དེ་ནི་མུ་སྟེགས་པ་འཕྲོག་བྱེད་དགའ་བོ་དེ་ནི་བོས་༼བྲོས་༽ཤོར་པ་རེད་ཟེར།
  da de nas rbad de/_skabs de dus de ni 'phrogs byed dga' bo la rtsod pa pham zhing de ni rbad de e sa skya pN+Di ta ma thub pa byas byas nas/_e de ni mu stegs pa 'phrog byed dga' bo de ni bos (bros )shor pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་དེ་ནི་མ་ཐུབ་པ་བྱས་བྱས། དེ་ནི་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་ནས་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ། ཨ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་སློབ་དཔོན་འདའ་འཕྱར་རོགས་སློབ་དཔོན། འདའ་འཕྱར་ཟེར། སློབ་དཔོན་འདའ་འཕྱར་བ་ཞུ་མཁན་དེ་རེད། དེ་འདྲས་གཅིག་ཡོའོ་རེད།
  rdzu 'phrul gyi de ni ma thub pa byas byas/_de ni nam mkha' la 'phur nas 'gro dus tsam pa/_a ni skabs de dus slob dpon 'da' 'phyar rogs slob dpon/_'da' 'phyar zer/_slob dpon 'da' 'phyar ba zhu mkhan de red/_de 'dras gcig yo'o red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱུན་གཏན་ནས་དེ་ནི་རྦད་དེ་འཕུར་པ། འཕུར་པའི་ཉམས་ཞིབ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གནང་མཁན་གྱི་གྲུབ་ཐོབ་འདའ་འཕྱར་བ་ཟེར་མཁན་དེ། དེ་ནི་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏས་དཔུང་རོགས་ལ་འདྲེན་ནས། གང་རེད་ཟེར་ན་དེ་ནི་ད་ལྟ་དེ་རེད་གང་ཟེར་དགོས་རེད།
  rgyun gtan nas de ni rbad de 'phur pa/_'phur pa'i nyams zhib mtha' gcig tu gnang mkhan gyi grub thob 'da' 'phyar ba zer mkhan de/_de ni sa skya pN+Di tas dpung rogs la 'dren nas/_gang red zer na de ni da lta de red gang zer dgos red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་མུ་སྟེགས་ཀྱི་སྟོན་པ་འཕྲོག་བྱེད་དགའ་བོ་ཟེར་ཡས་དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཟེར་ཚར་བཅད་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཚར་བཅད་ནས་དེ་ནི་ནང་པའི་བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པར་མཁས་བླངས་ཟེར། 
  e mu stegs kyi ston pa 'phrog byed dga' bo zer yas de ni de 'dras zer tshar bcad pa de 'dras red/_tshar bcad nas de ni nang pa'i bstan pa la 'jug par mkhas blangs zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོ་དེ་ནས་བརྟུལ་དེ་ནང་པའི་བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པ་ཁས་བླངས། རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་ཞུས་ཀྱང་མུ་སྟེགས་ཀྱི། འོང་ད་ཨེ་ནི་ནང་པའི་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་ཡས་ལ་ཁས་བླངས་པ་ཁོང་རང་ཡིན་ནའི་ཁས་པ་བླངས་པ་རེད་ཟེར།
  'o de nas brtul de nang pa'i bstan pa la 'jug pa khas blangs/_rab tu 'byung bar zhus kyang mu stegs kyi/_'ong da e ni nang pa'i bstan pa la zhugs yas la khas blangs pa khong rang yin na'i khas pa blangs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡིན་ན་ཡང་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་ཞུས་ཀྱང་། ང་དེ་ནི་རབ་འབྱུང་ཞུ་གྱི་ཡིན་གསུངས་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་རབ་འབྱུང་གི་རྟགས་མ་གནང་པ་བྱས་བྱས། དེ་ནི་མུ་སྟེགས་ཀྱི་རྟགས་མ་བོར་བར་ཡོད་པ་རྣམས་ངོ་མཚར་བའི་ཆེད་དུ། དེ་ནི་མུ་སྟེགས་ཀྱི་རྟགས་མ་བོར་པར་ཡོད་པ་རྣམས། ངོ་མཚར་བའི་ཆེད་དུས་དེ་ནི། ཁྲིད་བྱོན་པ་སྔར་སློབ་དཔོན་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེས་བསྟན་པ་བཅུ་གཉིས་ལ་བཀའ་བསྒོས་པའི་མཐུས་འཕྲོག་བྱེད་དགའ་བོ་ཁ་ནས་ཁྲག་སྐྱུགས་ཏེ་ཤི་བའི་རལ་བའི་ཅོད་པན་བྱས་ནས་ད།
  yin na yang rab tu 'byung bar zhus kyang /_nga de ni rab 'byung zhu gyi yin gsungs dus tsam pa/_de ni rab 'byung gi rtags ma gnang pa byas byas/_de ni mu stegs kyi rtags ma bor bar yod pa rnams ngo mtshar ba'i ched du/_de ni mu stegs kyi rtags ma bor par yod pa rnams/_ngo mtshar ba'i ched dus de ni/_khrid byon pa sngar slob dpon mtsho skyes rdo rjes bstan pa bcu gnyis la bka' bsgos pa'i mthus 'phrog byed dga' bo kha nas khrag skyugs te shi ba'i ral ba'i cod pan byas nas da/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ཕ་ནས་ཚུར་རྦད་དེ་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས། མུ་སྟེགས་ཀྱི་བསྟན་པ་དེ་གས་དེ་རྦད་དེ་ཕམ་དེ་གས་དེ། ཕམ་པ་དེ་གས་དེ་རྦད་དེ་དམའ་བཅོག་ཡས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཁོང་རང་རྦད་དེ། ཁོང་རང་གིས་མུ་སྟེགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་བཟུང་ནས་ཕ་གའི་ཁྲིད་ཕེབས་དུས་ཙམ་་པ་གང་རེད་ཟེར་ན།
  da pha nas tshur rbad de gang zer dgos red pas/_mu stegs kyi bstan pa de gas de rbad de pham de gas de/_pham pa de gas de rbad de dma' bcog yas kyi ched du khong rang rbad de/_khong rang gis mu stegs kyi gtso bo bzung nas pha ga'i khrid phebs dus tsam pa gang red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁྲིད་དུས་་ཙམ་པ་ཨ་ནི་སྔོན་མ་སློབ་དཔོན་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་དེ་ནི་བསྟན་མ་བཅུ་གཉིས་ལ་དེ་ནི་བཀའ་བསྒོས་ནས་བོད་ལ་དེནི་དཔེར་ན་མུ་སྟེགས་པ། ཡོང་མ་ཐུབ་པའི་དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་བཀའ་བསྒོས་པ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི། དེ་ནི་དེའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས། དེ་ནི་འཕྲོག་བྱེད་དགའ་བའི་ཁ་ནས་ཁྲག་སྐྱུགས་ཏེ་ཤི་བ་རེད། ཟེར།
  khrid dus tsam pa a ni sngon ma slob dpon mtsho skyes rdo rje de ni bstan ma bcu gnyis la de ni bka' bsgos nas bod la deni dper na mu stegs pa/_yong ma thub pa'i de ni de 'dras kyi bka' bsgos pa yin dus tsam pa de ni/_de ni de'i mthu la brten nas/_de ni 'phrog byed dga' ba'i kha nas khrag skyugs te shi ba red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཤི་ནས་དེ་ནི་རལ་པ་དེ་ཚོ་ཡིན་ནའི་ས་སྐྱའི་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་དབུ་རྩེ་རྙིང་མའི་ཀ་བའི་མཛེས་རྒྱན་དུ་ཡོའོ་རེད་ཟེར། དེ་ནི་དེ་གས་དེ་འཕྲོག་བྱེད་དགའ་བའི་རལ་པ་དེ་གས་དེ་ཨ་ནི་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་དེ་ནི་དབུ་རྩེ་རྙིང་མའི་ཀ་བའི་དེ་ནི་མཛེས་རྒྱན་དུ་ཡོད་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར། བམས་བློ་ཡང་གཏོང་ཐུབ་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  shi nas de ni ral pa de tsho yin na'i sa skya'i dpal ldan sa skya'i dbu rtse rnying ma'i ka ba'i mdzes rgyan du yo'o red zer/_de ni de gas de 'phrog byed dga' ba'i ral pa de gas de a ni dpal ldan sa skya'i de ni dbu rtse rnying ma'i ka ba'i de ni mdzes rgyan du yod pa de 'dras gcig red zer/_bams blo yang gtong thub pa de 'dras gcig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་དགུང་ལོ་དྲུག་བཅུ་རེ་གཅིག་ལ་སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་འཁོར་ཆེན་པོ་མཛད་ཟེར། སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་འཁོར་ཆེན་པོ་མཛད། རེ་གཉིས་ལོ་ལ་ཧོར་ཇིང་གིར་གྱི་སྲས་པོ་ཐོ་ལོ་ནོ་ཡོན་གྱི་སྲས་ཨེ་ཆེན་གོ་དན་རྒྱལ་པོས་ཧོར་ཡུལ་དུ་སྤྱན་འདྲེན་པའི་ལུང་བཞིན་ཟེར་ན། དེ་ནི་དགུང་ལོ་དྲུག་བཅུ་རེ་གཉིས་པ་ལ་ཧོར་ཇིང་གིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཐོ་ལོ་ནོ་ཡོན་གྱི་དེ་སྲས་འོང་ཨེ་ཆེན་གོ་དན་རྒྱལ་པོས་ཧོར་ཡུལ་དུ་སྤྱན་འདྲེན་པའི་ལུང་བྱུང་པ་བཞིན།
  de nas dgung lo drug bcu re gcig la sngon 'gro'i chos 'khor chen po mdzad zer/_sngon 'gro'i chos 'khor chen po mdzad/_re gnyis lo la hor jing gir gyi sras po tho lo no yon gyi sras e chen go dan rgyal pos hor yul du spyan 'dren pa'i lung bzhin zer na/_de ni dgung lo drug bcu re gnyis pa la hor jing gin gyi rgyal po tho lo no yon gyi de sras 'ong e chen go dan rgyal pos hor yul du spyan 'dren pa'i lung byung pa bzhin/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་ས་པཎ་དཀུན་དགའ་དགུང་ལོ་དྲུག་བཅུ་རེ་གཉིས་ལ་སྐུ་ན་བགྲེས་པོ་བྱུང་ནའི་དེ་འདྲས་རེད་དའི། དེ་ནི་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་གཤེགས་ཁར་ཁྱོད་དེ་ནི་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་གཤེགས་ཁར། སྐུ་བཤགས་༼གཤེགས་༽ཁར་ལ་དེ་ནི་རྦད་དེ་ཞལ་མཆེམས་ཆེད་དུ་ཨ་ནི་ཁྱེད་རང་རྦད་དེ་ཁྱེད་རང་ཡིན་ན་ཚེ་མཇུག་དེ་འདྲས་ལ་ཧོར་གྱི་ཡུལ་ཧོར་གྱི་ལུང་པར་སྐད་བཏང་་མཁན་ཡོང་གི་རེད་ཟེར།
  skabs de dus de ni sa paNa dkun dga' dgung lo drug bcu re gnyis la sku na bgres po byung na'i de 'dras red da'i/_de ni rje btsun chen po gshegs khar khyod de ni rje btsun chen po gshegs khar/_sku bshags (gshegs )khar la de ni rbad de zhal mchems ched du a ni khyed rang rbad de khyed rang yin na tshe mjug de 'dras la hor gyi yul hor gyi lung par skad btang mkhan yong gi red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་དེ་ལ་་ཕྱིན་ན་བསྟན་པ་གཅིག་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་ཆེན་པོ་ཡོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་རྣམས། ཕན་པ་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཨ་ནི་ཕན་པ་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་རེད་གསུངས། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་གོང་དེར། ས་སྐྱ་དཔེར་ན་ཁོང་གི་དེའི་ཚབ་ལ་ཆ་བཞག་ན་སློབ་དཔོན་གདན་ཚབ་བམ་ཆོས་དཔོན་དུ་འུ་ཡུག་པ་བསོད་ནམས་སེང་གེ་དང་ཟེར།
  de ni de la phyin na bstan pa gcig dang sems can la phan pa chen po yong ba'i rgyu mtshan rnams/_phan pa bstan pa dang sems can la a ni phan pa chen po yong gi red gsungs/_de'i rgyu mtshan ni rgyu mtshan rnams gong der/_sa skya dper na khong gi de'i tshab la cha bzhag na slob dpon gdan tshab bam chos dpon du 'u yug pa bsod nams seng ge dang zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཤར་པ་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་གཉིས་བསྐོ་བཞག་གནང་ནས་ད་ད་ག་ནང་ལྟར་གྱི་དེ་ནི་གདན་ས་སྤྱིར་འགན་ནང་གཉེར་པ་གྲོམ་པ་ཤཱཀྱ་བཟང་པོ་དཀྲིས་ནས་ད་ཨེནི་ཁོང་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ་པ་ལ། ས་སྐྱ་ནས་ཕེབས་ནས་དེ་ནི་ལམ་བར་ལ་དགུང་ལོ་དྲུག་བཅུ་རེ་གསུམ་པ་ལ། ཨ་ནི་ས་སྐྱ་པ་ལ་ཕེབས་ནས། དཔེར་ན་ཧོར་གྱི་ལུང་པ་ལ་ཕེབས་པའི་ལམ་བར་ལ་དེ་ནི་ལོ་གསུམ་འགོར་བས་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རྩ་ལྔ་པའི་མེ་རྟ་སྤྱི་ལོ་༡༢༦༤ལོར་དེ་ནི་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་དེ་ནི། ཧོར་གྱི་ལུང་པ་ལན་ཇུར་ཟེར་མཁན་དེ་རུ་ཕེབས་པ་རེད་ཟེར།
  shar pa shes rab 'byung gnas gnyis bsko bzhag gnang nas da da ga nang ltar gyi de ni gdan sa spyir 'gan nang gnyer pa grom pa shAky bzang po dkris nas da eni khong dgung lo drug cu re gsum pa la/_sa skya nas phebs nas de ni lam bar la dgung lo drug bcu re gsum pa la/_a ni sa skya pa la phebs nas/_dper na hor gyi lung pa la phebs pa'i lam bar la de ni lo gsum 'gor bas dgung lo drug cu rtsa lnga pa'i me rta spyi lo0 1264lor de ni byang phyogs kyi de ni/_hor gyi lung pa lan jur zer mkhan de ru phebs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་དུས་སུ་རྒྱལ་པོ་གོ་དན་གུ་ཡུག་གན་རྒྱལ་སར་སྟོན་པ་ལ་ཧོར་གྱི། དེའི་ཚེ་རྒྱལ་པོ་གོ་དན་གུ་ཡུག་གན་རྒྱལ་སར་སྟོན་པ་ལ་ཧོར་ཡུལ་་དུ་བཞུད་ནས་ཚུར་བྱོན་པ་དང་། ལུག་ལོ་ཟླ་བ་དང་པོར་མཇལ་བ་སོགས། དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་ལུག་ལོ་ཟླ་བ་དང་པོ་ལ་དེ་ནི། མཇལ་པ་རེད་ཟེར།
  de'i dus su rgyal po go dan gu yug gan rgyal sar ston pa la hor gyi/_de'i tshe rgyal po go dan gu yug gan rgyal sar ston pa la hor yul du bzhud nas tshur byon pa dang /_lug lo zla ba dang por mjal ba sogs/_de ni skabs de dus lug lo zla ba dang po la de ni/_mjal pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མཇལ་ནས་དེ་ནི་དེ་རྒྱ་ཧོར་ཧོར་གྱི་ལུང་པའི་ཐོག་ལ་དེ་ནི་མང་པོ་ཕྱིན་གནང་བྱས། ད་ག་ནང་ལྟར་དེ་ནི་དཔག་པར་དཀའ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་མཛད་པ་དུ་མས་དེ་ནི་མཐའ་འཁོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་མཐའ་དག་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱིས་གསལ་བ་མཛད་པ། སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་ད་རྒྱ་ནག་དང་། ཧོར་གྱི་ལུང་པ་ལ་སོགས་པ། དེ་ཚོ་ལ་བྱོན་གནང་པའི་བསྟན་པ་དེ་ཞེ་དྲག་དར་མེད་པའི་དེ་ནི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིས་དེ་ནི་མཛད་པ། བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བསྟན་ནས་དེ་ནི་མཐའ་འཁོབས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཆོས་ཀྱི་གསལ་བ་རྒྱས་པ། ཨེ་ཆོས་ཀྱིས་གསལ་བ་མཛད་པ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  mjal nas de ni de rgya hor hor gyi lung pa'i thog la de ni mang po phyin gnang byas/_da ga nang ltar de ni dpag par dka' ba'i sku gsung thugs kyi mdzad pa du mas de ni mtha' 'khob kyi rgyal khams mtha' dag dam pa'i chos kyis gsal ba mdzad pa/_skabs de dus de ni da rgya nag dang /_hor gyi lung pa la sogs pa/_de tsho la byon gnang pa'i bstan pa de zhe drag dar med pa'i de ni sku gsung thugs kyis de ni mdzad pa/_bsam gyis mi khyab pa bstan nas de ni mtha' 'khobs kyi rgyal khams chos kyi gsal ba rgyas pa/_e chos kyis gsal ba mdzad pa de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ན། དེ་ནི་ས་བདག་གི་ནད་ཀྱིས་ཐེབས་པའི་དོན་དུ་འཕགས་པ་སེང་གེ་སྒྲའི་ཆོ་ག་མཛད་པས། དེ་ནི་འཕགས་པ་སེང་གེ་སྒྲའི་ཆོ་ག་མཛད་པས། དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ན་ནད་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  skabs de dus de ni rgyal po yin na/_de ni sa bdag gi nad kyis thebs pa'i don du 'phags pa seng ge sgra'i cho ga mdzad pas/_de ni 'phags pa seng ge sgra'i cho ga mdzad pas/_de ni rgyal po yin na nad las rnam par grol ba de 'dras byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ནད་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་མི་འཇིགས་པའི་སྦྱིན་པ་བླ་ན་མེད་པ་སྩལ་བས་དེ་འདྲས་གནང་ང་རེད་ཟེར།
  nad las rnam par grol ba'i mi 'jigs pa'i sbyin pa bla na med pa stsal bas de 'dras gnang nga red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བླ་ན་མེད་པ་གནང་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ནའི་དེ་ནི་དད་ནས་དད་པ་ཆེན་པོས་སེམས་བསྐྱེད་ལ་སོགས་པ། ཆོས་ལ་དད་པ་ཆེན་་པོས་སེམས་བསྐྱེད་ལ་སོགས་པ་ཆོས་མང་དུ་ཞུས།  ཞུས་པ་ཙམ་མ་ཟད་པའི་ཆོས་གནས་རྣམས་ཀྱི་ཡིན་ནའི་གཙོ་བོ། གཙོ་བོ་ལ་རྦད་དེ། གོང་དུ་བཀུར་བྱས་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  bla na med pa gnang dus tsam pa de ni rgyal po yin na'i de ni dad nas dad pa chen pos sems bskyed la sogs pa/_chos la dad pa chen pos sems bskyed la sogs pa chos mang du zhus/__zhus pa tsam ma zad pa'i chos gnas rnams kyi yin na'i gtso bo/_gtso bo la rbad de/_gong du bkur byas de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་སྐད་རིགས་མི་གཅིག་པའི་དེ་ནི་སྐད་རིགས་མི་གཅིག་པའི་གདུལ་བྱ་མང་པོ་ལ་དེ་ནི། ཨེ་གདུལ་བྱ་མང་པོ་དེ་ནི་དོན་མཛད་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  de nas bzung ste skad rigs mi gcig pa'i de ni skad rigs mi gcig pa'i gdul bya mang po la de ni/_e gdul bya mang po de ni don mdzad pa de 'dras gcig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་ལན་ཀྲུའུ་བསྐྲུན་པའི་ཤར་པདྨའི་སྡེར་མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་བཤད་པ་དང་། ལྷོ་དབང་གི་སྡེར་དབང་བྱས་བརྒྱ་རྩ། ནུབ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེར་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་དབང་དུ་བསྡུས་ཏེ། དམ་ལ་བཏགས་ནས་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབེབས་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་འབྲུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཟད་མི་ཤེས་པའི་འདོད་རྒུ་འཇོ་བའི། འདོད་རྒུ་ཡིན་ན་ཆེན་པོ་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  de ni skabs de dus lan kru'u bskrun pa'i shar pad+ma'i sder mdo phyogs kyi bshad pa dang /_lho dbang gi sder dbang byas brgya rtsa/_nub rgya mtsho'i sder klu'i rgyal po rnams dbang du bsdus te/_dam la btags nas char chu dus su 'bebs pa dang /_'jig rten kun tu 'bru nor longs spyod zad mi shes pa'i 'dod rgu 'jo ba'i/_'dod rgu yin na chen po de 'dras byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འདོད་རྒུ་འཇོ་བའི་ཆར་ཅི་དགར་འབེབ་པར་མཛད། ཟེར། བྱང་དུ་སྒྱུ་མ་མཁན་གྱི་སྦྲུལ་པའི་གྲོང་ཁྲེར་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར་བས། སྒྱུ་མ་མཁན་གྱིས་དེ་ནི་སྤྲུལ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་གཅིག་བསྐྲུན་པ་དེ་ཚོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏས་མེ་ཏོག་གཏོར་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་སྒྱུ་མ་ཞིག་མ་ཐུབ་པར་། དེ་ནི་སྤྲུལ་པའི་སྡེ་གཅིག་ཟེར་མཁན་དེ་ཡང་། ཡ་མཚན་ཅན་དུ་གྲགས་པའི། དེ་ནི་སྤྲུལ་པའི་སྒྱུ་མ་མཁན་གྱི་སྤྲུལ་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས། ཡིན་ནའི་དངོས་སུ་རང་འདི་ལ་དེ་ནི། སྤྲུལ་པའི་དེ་ལ་ཡ་མཚན་དུ་གྲགས་པ་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  'dod rgu 'jo ba'i char ci dgar 'beb par mdzad/_zer/_byang du sgyu ma mkhan gyi sbrul pa'i grong khrer la me tog 'thor bas/_sgyu ma mkhan gyis de ni sprul pa'i grong khyer gcig bskrun pa de tsho la cha bzhag na de ni sa skya pN+Di tas me tog gtor dus tsam pa de ni sgyu ma zhig ma thub par /_de ni sprul pa'i sde gcig zer mkhan de yang /_ya mtshan can du grags pa'i/_de ni sprul pa'i sgyu ma mkhan gyi sprul pa de la brten nas/_yin na'i dngos su rang 'di la de ni/_sprul pa'i de la ya mtshan du grags pa de 'dras byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་དེ་ནི་ཆོས་རྗེ་ཉིད་དེ་ནི་བོད་དུ་བྱོན་པས་བྱང་ངོས་སུ་བཞུགས་ན་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ལ་ཕན་ཆེ་བར་གཟིགས་ནས་གནས་དེར་ཐུགས་ལ་དེ་ནི་ཕབ། སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་ས་པཎ་གྱི་ཐུགས་ལ་ཆ་བཞག་ན་རྦད་དེ་བོད་ལ་ཕེབས་པ་ལས་དེ་ནི། རྒྱ་ནག་རང་ལ་བྱང་ཕྱོགས་ལ་ཧོར་གྱི་ལུང་པ་རང་ལ་བཞུགས་ན། དེ་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ལ་ཕན་ཆེ་བར་དགོངས་ནས་དེ་ནི་གང་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན།
  de nas de ni chos rje nyid de ni bod du byon pas byang ngos su bzhugs na sangs rgyas bstan pa la phan che bar gzigs nas gnas der thugs la de ni phab/_skabs de dus de ni sa paNa gyi thugs la cha bzhag na rbad de bod la phebs pa las de ni/_rgya nag rang la byang phyogs la hor gyi lung pa rang la bzhugs na/_de ni sangs rgyas bstan pa la phan che bar dgongs nas de ni gang byas pa red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གསུངས་ནས་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ཨེ་གྲ་སློབ་རྣམས་ལ་གནང་སྦྱིན་དང་འབུལ་བ་མང་པོ་བསྐུར་གནང་ནས་ད་ག་ནང་ལྟར། ཆོས་ཀྱི་སྐྱེས་སུ་དེ་ནི་ཐུབ་པ་དགོངས་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་བསྐུར་ནས། ད་ག་ནང་ལྟར་ས་པཎ་གྱི་དེ་ནི་སྤྲིངས་ཡིག་ཟེར་མཁན་དེ་སྐད་གྲགས་ཅན་དེ་དེ་ནི་ཨ་ནི་བོད་ཀྱི་ཁ་གཏུག་ལ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་བཅས་པ་ལ། དེ་ཚོར་ཕར་བསྐུར་བ་གནང་། དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར། 
  gsungs nas de ni bod kyi e gra slob rnams la gnang sbyin dang 'bul ba mang po bskur gnang nas da ga nang ltar/_chos kyi skyes su de ni thub pa dgongs gsal zhes bya ba bskur nas/_da ga nang ltar sa paNa gyi de ni springs yig zer mkhan de skad grags can de de ni a ni bod kyi kha gtug la/_dge ba'i bshes gnyen dang bcas pa la/_de tshor phar bskur ba gnang /_de 'dras gcig red zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ས་པཎ་གྱི་སྤྲིངས་ཡིག་ཟེར་མཁན་ཁོ་རང་རང་ལོགས་སུ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད།
  sa paNa gyi springs yig zer mkhan kho rang rang logs su de 'dras gcig red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ས་པཎ་གི་སྤྲིངས་ཡིག་དེའི་ནང་ལ་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི། རྦད་དེ་ཧོར་གྱི་གནས་ཚུལ་འདྲ་པོ་འདྲ་པོ་དེ་ཚོ་གསལ་པོ་གསུངས་བྱས་དེ་འདྲས་རེད། ད་དེ་ཚོ་རྦད་དེ་ཨེ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དེ་ནི་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེན་པོ་གཅིག་ལ་བརྩིས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་པ། དེ་འདྲས་བྱས་ནས་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་འོང་། ས་སྐྱར་་སྤྲིངས་་ཡིག་དེ་འདྲས་གནང་ནས། བོད་ལ་དེ་འདྲས་ཡར་བསྐུར་འདྲ་གནང་།
  sa paNa gi springs yig de'i nang la skabs de dus de ni/_rbad de hor gyi gnas tshul 'dra po 'dra po de tsho gsal po gsungs byas de 'dras red/_da de tsho rbad de e lo rgyus kyi de ni yig cha gal chen po gcig la brtsis kyi yo'o red pa/_de 'dras byas nas da de 'dras kyi dper na 'ong /_sa skyar springs yig de 'dras gnang nas/_bod la de 'dras yar bskur 'dra gnang /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་གནང་ནས་དེ་ནི་ས་སྐྱའི་གདན་ས་ཡང་ལོ་རྩ་བ་དང་ད་ག་ནང་ལྟར་གྱི་ས་སྐྱའི་གདན་ས་སྔ་རྗེས་བསྡོམས་པས་ལོ་གསུམ་བསྐྱངས་པ་བཅས། ཟེར།
  de 'dras gnang nas de ni sa skya'i gdan sa yang lo rtsa ba dang da ga nang ltar gyi sa skya'i gdan sa snga rjes bsdoms pas lo gsum bskyangs pa bcas/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ལྟ་བུའི་དེ་ནི་དོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ནས་དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་པར་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་ཕག་སྤྱི་ལོ་༡༢༥༡ལོར་དེ་ནི་སྐུའི་བཀོད་པ་དེ་ནི་ཡང་ལན་ཀྲུའུ་ཞེས་བྱ་བ་དེར་སྤྲུལ་པའི་སྡེ་དེ་ཉིད་དུ་བསྡུས་སོ། ལན་ཀྲུའུ་ཞེས་པའི་ས་ཆ་དེར་དེ་ནི་དགོངས་པ་རྫོགས་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད། ཟེར།
  de lta bu'i de ni don rgya cher mdzad nas dgung lo bdun cu par rab byung bzhi pa'i lcags phag spyi lo 1251lor de ni sku'i bkod pa de ni yang lan kru'u zhes bya ba der sprul pa'i sde de nyid du bsdus so/_lan kru'u zhes pa'i sa cha der de ni dgongs pa rdzogs pa de 'dras gcig red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཆོས་རྗེ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏའི་གཅུང་ཟངས་ཚ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་འབྲུག་སྤྱི་ལོ་༡༡༨༤ལོར་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་ང་དྲུག་དེ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ས་ཕག་སྤྱི་ལོ་༡༢༣༩ལོར་གཤེགས། ཁོང་གིས་དེ་ནི་ཨེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་བཙུན་མོ་ལྔ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལ་སྲས་ལྕམ་སྲིང་བརྒྱད་བྱུང་བའི་བཙུན་མོ་དང་པོ་མ་གཅིག་ཀུན་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་སྲས་བླ་མ་འཕགས་པ་དང་། དེ་ནི་ལྕམ་་སྲིང་བརྒྱད་བྱུང་བའི་ནང་གི་དེ་ནི་བཙུན་མོ་དང་པོ་མ་གཅིག་ཀུན་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་སྲས་བླ་མ་འཕགས་པ་དང་།
  chos rje sa skya pN+Di ta'i gcung zangs tsha bsod nams rgyal mtshan rab byung gsum pa'i shing 'brug spyi lo 1184lor 'khrungs/_dgung lo nga drug de rab byung bzhi pa'i sa phag spyi lo 1239lor gshegs/_khong gis de ni e rgyal mtshan gyi btsun mo lnga khab tu bzhes pa la sras lcam sring brgyad byung ba'i btsun mo dang po ma gcig kun dga' skyid kyi sras bla ma 'phags pa dang /_de ni lcam sring brgyad byung ba'i nang gi de ni btsun mo dang po ma gcig kun dga' skyid kyi sras bla ma 'phags pa dang /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཕྱག་ན་གཉིས་འཁྲུངས་པ་ལས་ཟེར། དེ་ནི་ལོ་ཙཱ་བ་སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཐའ་ཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ནི་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེ། ཨེ་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་བྱུང་ཡས་དེ་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན།
  phyag na gnyis 'khrungs pa las zer/_de ni lo tsA ba ska ba dpal brtsegs kyi skye mtha' phags pa rin po che de ni 'phags pa rin po che/_e 'gro mgon chos rgyal 'phags pa byung yas de gang 'dras red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཐོག་མ་དེ་ནི་ལོ་ཙཱ་བ་སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱི་སྐུ་སྐྱེ་ཡིན་ཟེར་བྱས་ནས། དེ་འདྲས་ཞུ་གྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  thog ma de ni lo tsA ba ska ba dpal brtsegs kyi sku skye yin zer byas nas/_de 'dras zhu gyi yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ནི། རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ཤིང་ལུག་སྤྱི་ལོ་༡༢༣༥ལོར་སྐུ་འཁྲུངས་པ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  'phags pa rin po che ni/_rab byung bzhi pa'i shing lug spyi lo 1235lor sku 'khrungs pa de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐུ་ཡིན་ན་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་ཡིན་ན་གསུང་རབ་དང་དེ་དག་ལ་ཐོས་བསམ་ལེགས་པར་མཛད་ཅིང་། དེ་ནི་ཐོས་བསམ་ལེགས་པར་མཛད་ཅིང་། ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་གྱི་ཕྱག་ཕྱིར་དཔེར་ན་དགུང་ལོ་བཅུ་པར་དེ་ནི་ཧོར་ཡུལ་ལ་ཕེབས་པ་རེད་ཟེར།
  sku yin na chung ngu'i dus nas yin na gsung rab dang de dag la thos bsam legs par mdzad cing /_de ni thos bsam legs par mdzad cing /_chos rje sa paNa gyi phyag phyir dper na dgung lo bcu par de ni hor yul la phebs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱོན་པའི་དུས་དབུས་ཀྱི་སའི་ཆར། བྱོན་པའི་དུས་དབུས་ཀྱི་སའི་ཆར་ཆོས་རྗེ་ཟུལ་ཕུ་བའི་ན་བཟའ་འཕྲེད་གསོལ་གྱི་སློབ་དཔོན་བྱས་ནས་དེ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་དེ་ནི། དེ་ནི་ཨེ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏའི་དེ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སྡོམ་པ་གནང་ནས་དེ་ནི། མཚན་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ། དེ་འདྲས་གསོལ་ལ་རེད་ཟེར།
  byon pa'i dus dbus kyi sa'i char/_byon pa'i dus dbus kyi sa'i char chos rje zul phu ba'i na bza' 'phred gsol gyi slob dpon byas nas de ni rab tu byung ba'i de ni/_de ni e sa skya pN+Di ta'i de ni rab tu byung ba'i sdom pa gnang nas de ni/_mtshan blo gros rgyal mtshan dpal bzang po/_de 'dras gsol la red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་དང་རྒྱལ་པོ་གོང་མ་གོ་དན་གཉིས་ཆོས་རྗེ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་དང་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་གོང་མ་གོ་དན་གཉིས་དེ་ནི་ཆོས་ཡོན་གཉིས་ཞི་བར་གཤེགས་ཞིང་། ཁོང་ཚོ་གཉིས་སྐུ་བཤགས་པའི་ཐོག་ལ་དེ་ནི་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ཨེ་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་དེ་ནི་གོང་མའི་ཁྲི་ཐོག་ཏུ་བྱོན་པ་དང་།
  e chos rje sa paNa dang rgyal po gong ma go dan gnyis chos rje sa skya pN+Di ta dang de ni rgyal po gong ma go dan gnyis de ni chos yon gnyis zhi bar gshegs zhing /_khong tsho gnyis sku bshags pa'i thog la de ni se chen rgyal po e se chen rgyal po de ni gong ma'i khri thog tu byon pa dang /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་བཅུ་དགུར་སླེབས་པ་དང་། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་འཕགས་པ་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་་པ་དེ་ནི་དགུང་ལོ་བཅུ་དགུ་ལོན་པ་དེ་ནི། དེ་ནི་རྒྱལ་པོའི་ཏི་ཤྲཱི་སྟེ་གོང་མའི་སློབ་དཔོན་དུ་གྱུར་པ་དེ་ནས། གོང་མའི་དེ་ནི་གོང་མའི་གོང་མ་དེ་གང་ཟར༼ཟེར་༽སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོས་དེ་ནི་གང་ཟེར།
  'phags pa rin po che dgung lo bcu dgur slebs pa dang /_da de 'dras kyi 'phags pa 'gro mgon chos rgyal 'phags pa de ni dgung lo bcu dgu lon pa de ni/_de ni rgyal po'i ti shrI ste gong ma'i slob dpon du gyur pa de nas/_gong ma'i de ni gong ma'i gong ma de gang zar(zer )se chen rgyal pos de ni gang zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སློབ་དཔོན་དུ་གྱུར་ནས་ད་ཨེ་ནི་དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཀྭ་དིན་གུ་ཤྲཱི་སྟེ། རྒྱལ་པོའི་སློབ་དཔོན་གཙུག་གི་ནོར་བུའི་མཚན་བཞེས་མཛད། ཟེར་ན་དེ་ནི་ཀྭ་དན་གུ་ཤྲི་ཟེར་མཁན་དེ་རྒྱ་སྐད་རེད་པ། དེའི་ནང་ནས་དེ་ནི་བོད་སྐད་ལ་ཆ་བཞག་ན། རྒྱལ་བུའི་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་ནི་མཚན་བཞེས་མཛད་པ་དང་ད་ག་ནང་ལྟར་གྱི་དེ་ནི་མདོ་གཡང་ཌིའི་མ་ཁ། གསེར་དང་མུ་སྟེགས་ལ་སོགས་པའི་དེ་ནི། འོང་འབུལ་བ་དེ་འདྲས་ཡིན་ནའི་མང་པོ་སྣམ་སྦྱར་དང་དེ་ནི།
  slob dpon du gyur nas da e ni de nas rim bzhin kwa din gu shrI ste/_rgyal po'i slob dpon gtsug gi nor bu'i mtshan bzhes mdzad/_zer na de ni kwa dan gu shri zer mkhan de rgya skad red pa/_de'i nang nas de ni bod skad la cha bzhag na/_rgyal bu'i gtsug gi nor bu zhes pa de 'dras kyi de ni mtshan bzhes mdzad pa dang da ga nang ltar gyi de ni mdo g.yang Di'i ma kha/_gser dang mu stegs la sogs pa'i de ni/_'ong 'bul ba de 'dras yin na'i mang po snam sbyar dang de ni/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་རིན་པོ་སྤྲས་པའི་ཕྱམ་རྩེ། དང་རིན་པོ་ཆེ་ལས་ཞྭ་དང་། གསེར་གྱི་གུགས་དང་་ཁྲིའི་སོགས་བཀོད་པས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་དངོས་པོ་དུ་མ་དང་། གཞན་ཡང་གསེར་བྲེ། དངུལ་བྲེ། རྟ། རྔ་མོང་། ཇ་གོས་དར་ལ་སོགས་པ་བདོག་པོ་ཡོད་ཚད་མཐའ་དག དེ་ནི་མང་པོ་དེ་འདྲས་ཕུལ་ལ་རེད། ཟེར།
  de ni rin po spras pa'i phyam rtse/_dang rin po che las zhwa dang /_gser gyi gugs dang khri'i sogs bkod pas khyad par du 'phags pa'i dngos po du ma dang /_gzhan yang gser bre/_dngul bre/_rta/_rnga mong /_ja gos dar la sogs pa bdog po yod tshad mtha' dag_de ni mang po de 'dras phul la red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་མང་པོ་དེ་ནི། དེ་ནས་དབུས་གཙང་དུ་བྱོན་ཏེ། ཆོས་རྗེ་པའི་གསུངས་བཞིན་དུ་འུ་ཡུག་པ་ལ་བསྙེན་རྫོགས་ཞུ་བ་དང་། སྔར་མ་གསན་པའི་ཆོས་གསན་པར་དགོངས་ནས། མདོ་ཁམས་སུ་ཕེབས་ནས། ད་སྐབས་དེ་དུས་དེའི་མཇུག་ལ་དེ་ནི་ཁོང་མི་ཡར་བོད་ལ་དབུས་གཙང་ལ་ཕེབས་ནས། ཆོས་རྗེ་པའི་གསུངས་བཞིན་དུ་དེ་ནི་ཆོས་རྗེ་པ་བཀའ་མངགས་ག་རེ་གནང་པ་རེད་ཟེར་ན།
  e mang po de ni/_de nas dbus gtsang du byon te/_chos rje pa'i gsungs bzhin du 'u yug pa la bsnyen rdzogs zhu ba dang /_sngar ma gsan pa'i chos gsan par dgongs nas/_mdo khams su phebs nas/_da skabs de dus de'i mjug la de ni khong mi yar bod la dbus gtsang la phebs nas/_chos rje pa'i gsungs bzhin du de ni chos rje pa bka' mngags ga re gnang pa red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བསྙེན་རྫོགས་བཞེས་དགོས་ཡས་དང་དེ་ནི། དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། ད་བཀའ་སློབ་གཅིག་ཡོའོ་རེད་དེ་ཚོ་བྱེད་དུས་ཙམ་པ། འུ་ཡུག་པ་ལ་བསྙེན་རྫོགས་ཞུ་བ་དང་། སྔར་མ་གསན་པའི་ཆོས་དུ་མ་གསན་པར་དགོངས་ནས། དེ་ནི་མདོ་ཁམས་སུ་པར་ཕེབས་དུས་མདོ་ཁམས་ལ་ཡ། བོད་ལ་ཡར་འོང་། ཧོར་ནས་ཡར་བོད་ལ་ཕེབས་པའི་ཁ་གཏུག་ལ་བྱས་ན། དེ་ནི་འུ་ཡུག་པ་དེ་ནི་གླང་ལོར་། འུ་ཡུག་པ་ལ་བསྙེན་རྫོགས་ཞུ་ཡས་དེ་ནི་གླང་ལོར་སྐུ་གཤེགས་པ་དང་།
  bsnyen rdzogs bzhes dgos yas dang de ni/_de 'dras kyi dper na/_da bka' slob gcig yo'o red de tsho byed dus tsam pa/_'u yug pa la bsnyen rdzogs zhu ba dang /_sngar ma gsan pa'i chos du ma gsan par dgongs nas/_de ni mdo khams su par phebs dus mdo khams la ya/_bod la yar 'ong /_hor nas yar bod la phebs pa'i kha gtug la byas na/_de ni 'u yug pa de ni glang lor /_'u yug pa la bsnyen rdzogs zhu yas de ni glang lor sku gshegs pa dang /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གསན་ཐོས་བྱུང་ནས་དེ་ནི་རྒྱ་དང་ཧོར་གྱི་མཚམས་ཐེ་ལེ་ཞེས་བྱ་བར་ཆུ་བོ་ཆེན་པོའི་འགྲམ་འུ་ཐོར་དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པ་ཤིང་ཡོས་ལོ་སྤྱི་ལོ་༡༢༥༥ལོར་མཁན་པོ་སྙེ་ཐང་པ་གྲགས་པ་སེང་གེའི་དྲུང་དུ་དེ་ནི། གྲགས་པ་སེང་གེ་ཞུ་མཁན་དེའི་དྲུང་དུ་སྤོང་བདུན་འཁོར་བཅས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཏེ། དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ཡང་དག་པར་མནོས་ཏེ། དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་མནོས་ནས། སླར་ད་ཨེནི་གོང་མའི་ཕོ་བྲང་དུ་ཕེབས་པ་རེད་ཟེར།
  gsan thos byung nas de ni rgya dang hor gyi mtshams the le zhes bya bar chu bo chen po'i 'gram 'u thor dgung lo nyi shu rtsa gcig pa shing yos lo spyi lo 1255lor mkhan po snye thang pa grags pa seng ge'i drung du de ni/_grags pa seng ge zhu mkhan de'i drung du spong bdun 'khor bcas kyi tshul khrims te/_dge slong gi sdom pa yang dag par mnos te/_dge slong gi sdom pa mnos nas/_slar da eni gong ma'i pho brang du phebs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱ་ས་ནས་ད་དེ་ནས་ཡར་བོད་ལ་ཕེབས་པ་དང་འུ་ཡུག་པ་བཤགས་པའི་རྗེས་ལ་དེ་ནི་འོང་སླར་མར་རྒྱ་ནག་ལ་མར་གོང་མའི་དྲུང་ལ་མར་ཕེབས་པ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  bya sa nas da de nas yar bod la phebs pa dang 'u yug pa bshags pa'i rjes la de ni 'ong slar mar rgya nag la mar gong ma'i drung la mar phebs pa de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འགྲོ་མགོན་འཕགས་པས་ཧོར་གྱི་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས་དེ་ནི་ཧོར་ཡིག་གསར་དུ་བསླབས་པའི་ཡིག་ཕུད་ལ་བནྡེ་ཤེད་སྐྱེས་ཞེས་་གྲ་པ། བནྡེ་ཤེད་སྐྱེས་ཟེར་ཡས་དེ་ནི་རྦད་དེ་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་དེ་ནི་ཧོར་ཡིག་དེ་ནི་ཧོར་གྱི་ཡི་གེ་གསར་དུ་བརྩམས་པ་བྱས་དེའི། བརྩམས་པ་དེ་གས་དེ་ཕུལ་པའི་ཡིག་ཕུད་ལ། ཡིག་ཕུད་ལ་བནྡེ་ཤེད་སྐྱེས་ཞེས་བརྗོད་པ།
  'gro mgon 'phags pas hor gyi 'gro mgon chos rgyal 'phags pas de ni hor yig gsar du bslabs pa'i yig phud la bn+de shed skyes zhes gra pa/_bn+de shed skyes zer yas de ni rbad de 'gro mgon chos rgyal de ni hor yig de ni hor gyi yi ge gsar du brtsams pa byas de'i/_brtsams pa de gas de phul pa'i yig phud la/_yig phud la bn+de shed skyes zhes brjod pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་གྲ་པ་རྣམས་ཁྲལ་དང་། དམག་གི་འཁྲི་ཆ་མེད་པར་བཀུར་བཟོས་བྱེད་གོས་པའི་བཀའ་ཤོག་འཇའ་ས་ཐོག་མ་དེ་ཤིང་སྟག་སྤྱི་ལོ་༡༢༥༤ལོར་གནང་བ་དང་ཟེར། བནྡེ་ཤེད་སྐྱེས་ཟེར་ཡས་དེའི་ནང་ལ་གང་ཡིན་ན་ཟེར་ན་གཙོ་བོ་དེ། དེ་ནི་གྲ་པ་རྣམས་ལ། དེ་ནི་ཁྲལ་དང་། ད་ག་ནང་ལྟར་དམག་གི་འཁྲི་ཆ་མེད་པར་བཀུར་བཟོས་གང་ཆེ་ཆེ་བྱེད་དགོས་པའི་དེ་ནི་བཀའ་ཤོག་དེ་གོང་མའི་བཀའ་ཤོག་དེ་འཇའ་ས་ཐོག་མ་དེ་ཤིང་སྟག་ལོ་ལ་དེ་ནི་གནང་བ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  'ong gra pa rnams khral dang /_dmag gi 'khri cha med par bkur bzos byed gos pa'i bka' shog 'ja' sa thog ma de shing stag spyi lo 1254lor gnang ba dang zer/_bn+de shed skyes zer yas de'i nang la gang yin na zer na gtso bo de/_de ni gra pa rnams la/_de ni khral dang /_da ga nang ltar dmag gi 'khri cha med par bkur bzos gang che che byed dgos pa'i de ni bka' shog de gong ma'i bka' shog de 'ja' sa thog ma de shing stag lo la de ni gnang ba de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འཇའ་ས་འཇའ་ས་དེ་ལ་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་འཇའ་ས་བོད་ཡིག་མ་ཡིན་ནའི་བོད་ཡིག་མ་ཡིན་ནའི་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  'ja' sa 'ja' sa de la de ni rgyal po 'ja' sa bod yig ma yin na'i bod yig ma yin na'i zer gyi yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་གཙོ་བོ་དེ་ནི་ཧོར་ཡིག་གསར་དུ་བསླབས་པའི་ཡིག་ཕུད་ཐོག་དེ་ནི་འཇའ་ས་དེ་གནང་བ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  da gtso bo de ni hor yig gsar du bslabs pa'i yig phud thog de ni 'ja' sa de gnang ba de 'dras gcig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱལ་པོས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་སྟེ་ཟེར། རྒྱལ་པོས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཆོས་ཀྱི་དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་དེ་ནི་སེང་ཆེན་རྒྱལ་པོས་ཡིན་ན། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་བརྩི་དཔལ་ཀྱེ་རྡོར་གྱི་དབང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དགའ་སྟོན་ལན་གསུམ་སྤྱད་པས་དང་པོའི་དུས་སུ་བྱས་ནས་དེ་ནི། དེ་ནི་དེ་ནི་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོས། དེ་ནི་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ལ། དེ་ནི་དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་དེ་ནི་དབང་ཚར་གསུམ་ཞུས་པ་རེད་ཟེར།
  rgyal pos rdo rje theg pa'i chos kyi bdud rtsi ste zer/_rgyal pos rdo rje theg pa'i chos kyi de ni rgyal po de ni seng chen rgyal pos yin na/_rdo rje theg pa'i chos kyi bdud brtsi dpal kye rdor gyi dbang yongs su rdzogs pa'i dga' ston lan gsum spyad pas dang po'i dus su byas nas de ni/_de ni de ni se chen rgyal pos/_de ni 'gro mgon chos rgyal 'phags pa la/_de ni dpal kye rdo rje'i de ni dbang tshar gsum zhus pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཚར་གསུམ་ཞུས་པའི་ཚར་དང་པོར་དེ་ནི་གང་ཟེར་ན། བོད་ཀྱི་ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་ཕུལ་པ་རེད་ཟེར། ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་ཟེར་ཡས་དེ་བོད་ལ་དེ་ཡང་ཁྲི་སྐོར་རེ་རེ་ལ། ལྷ་སྡེ་བཞི་སྟོང་། མི་ཁྲི་དྲུག་སྟོང་ཡོད་པར་གྲགས་ཤིང་ཟེར། དེ་ལ་ལ་སྟོད་ལྷོ་བྱང་དང་། གུར་མོ། ཆུ་མིག ཤངས། ཞ་ལུ་སྟེ།གཙང་གི་་ཁྲི་སྐོར་དྲུག་དང་།
  tshar gsum zhus pa'i tshar dang por de ni gang zer na/_bod kyi khri skor bcu gsum phul pa red zer/_khri skor bcu gsum zer yas de bod la de yang khri skor re re la/_lha sde bzhi stong /_mi khri drug stong yod par grags shing zer/_de la la stod lho byang dang /_gur mo/_chu mig_shangs/_zha lu ste/gtsang gi khri skor drug dang /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ག་ནང་ལྟར་གྱི་དབུས་ཁྲི་དྲུག་ལ་ཆ་བཞག་ནའི་དེ་ནི་རྒྱ་མ། འབྲི་གུང་། ཚལ་པ། ཐང་པོ་ཆེ་བ། ཕག་མོ་གྲུ་པ། གཡའ་བཟང་མ་སྟེ།དབུས་ཀྱི་ཁྲི་དྲུག དབུས་གཙང་གཉིས་ཀྱི་མཚམས་སུ་དེ་ནི་ཡར་འབྲོག་ཁྲི་སྐོར་གཅིག་བྱས་སོ། དེ་འདྲས་ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་ཡིན་ནའི་དེ་དབང་པོ་དང་པོ་ལ་དེ་ཕུལ་བ་ཡིན་ཟེར།
  da ga nang ltar gyi dbus khri drug la cha bzhag na'i de ni rgya ma/_'bri gung /_tshal pa/_thang po che ba/_phag mo gru pa/_g.ya' bzang ma ste/dbus kyi khri drug_dbus gtsang gnyis kyi mtshams su de ni yar 'brog khri skor gcig byas so/_de 'dras khri skor bcu gsum yin na'i de dbang po dang po la de phul ba yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དབང་གཉིས་པའི་དུས་སུ་དེ་ནི་བོད་ལ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཕུལ་བ་ཡིན་ཟེར། དབང་གཉིས་པའི་དུས་སུ་དེ་ནི་བོད་ལ་དེ་མོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་དེ་ཕུལ་པ་ཡིན་ཟེར།
  dbang gnyis pa'i dus su de ni bod la chol kha gsum phul ba yin zer/_dbang gnyis pa'i dus su de ni bod la de mo chol kha gsum de phul pa yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཟེར་ཡས་དེ་སྟོད་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་ནས་སོག་ལ་སྐྱ་བོ་ཡན་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཆོལ་ཁ་དང་། སོག་སྐྱ་བོ་མན་ནས་རྨ་ཆུ་ཁུག་པ་ཡན་ཆད་མདོ་སྟོད་མགོ་ནག་མིའི་ཆོལ་ཁ། རྨ་ཆུ་ཁུག་པ་མན་ནས་རྒྱ་མཆོད་རྟེན་དཀར་པོ་ཡན་ཆད་མདོ་སྨད་རྟའི་ཆོལ་ཁ་ཟེར་ཡས་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཆོལ་ཁ་གསུམ་དེ་འདྲས་ཕུལ་ལ་རེད་ཟེར།
  chol kha gsum zer yas de stod mnga' ris skor gsum nas sog la skya bo yan dam pa chos kyi chol kha dang /_sog skya bo man nas rma chu khug pa yan chad mdo stod mgo nag mi'i chol kha/_rma chu khug pa man nas rgya mchod rten dkar po yan chad mdo smad rta'i chol kha zer yas da de 'dras kyi chol kha gsum de 'dras phul la red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་དེ་ནས་དབང་ཡོན། དབང་གསུམ་པ་ཞུ་བའི་ཐོག་ལ་དེ་ནི་གང་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། རྒྱའི་མི་ཡུར་ཆེན་མོ་ཟེར་ཡས་དེ་ཕུལ་པ་རེད་ཟེར།
  de ni de nas dbang yon/_dbang gsum pa zhu ba'i thog la de ni gang byas pa red zer na/_rgya'i mi yur chen mo zer yas de phul pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མི་ཡུར་ཆེན་མོ་ཟེར་ཡས་དེ་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། སྔར་ཡིན་ན་རྒྱ་ཡུལ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ད། མིའི་གཅིག་གི་ལུང་པ་ཁོའི་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན། གཅིག་གི་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས། རྒན་འཁོག་དེ་ནི་མང་པོ་དེ་འདྲས་རྦད་དེ་དེ་ནི་སྡེབ་བསོད་བཏང་ནས་མཚོ་ལ་ཆུ་ལ་གཡུག་ནས་རྦད་དེ། བསད་ཡས་དེ་འདྲས་མི་ཉུང་མ་ཉུང་རུ་བཏང་ཡས་དེ་འདྲས་ཐབས་ཤེས་འདྲ་དེ་ཡོད་པ་འདྲ་དའི་དེ་ནི་དེ་འདྲས་བྱེད་དུས་ཙམ་པ། དེ་རྦད་དེ་འོང་མི་རྣམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་ལ་དགོངས་ནས་དེ་ནི།
  mi yur chen mo zer yas de gang 'dras red zer na/_sngar yin na rgya yul la cha bzhag na da/_mi'i gcig gi lung pa kho'i nang la cha bzhag na/_gcig gi gang zer dgos red pas/_rgan 'khog de ni mang po de 'dras rbad de de ni sdeb bsod btang nas mtsho la chu la g.yug nas rbad de/_bsad yas de 'dras mi nyung ma nyung ru btang yas de 'dras thabs shes 'dra de yod pa 'dra da'i de ni de 'dras byed dus tsam pa/_de rbad de 'ong mi rnams la sdug bsngal chen po la dgongs nas de ni/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྐབས་དེ་དུས་ཨེ་འགྲོ་མགོན་ཆོས་་རྒྱལ་འཕགས་པ་དེ་ནི་རྒྱའི་མི་ཡུར་ཆེན་པོ་ཕུལ་ནས་དེ་ནི་དེ་ནས་བཟུང་། དེ་ནི་མི་གཙང་པོར་གཡུག་ནས་བསད་ཡས་ལ་སོགས་པ། དེ་གས་དེ་མཚམས་བཅད་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ཟེར།
  skabs de dus e 'gro mgon chos rgyal 'phags pa de ni rgya'i mi yurchen po phul nas de ni de nas bzung /_de ni mi gtsang por g.yug nas bsad yas la sogs pa/_de gas de mtshams bcad pa de 'dras yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ག་ནང་ལྟར་མི་ཡུར་ཆེན་པོ་དང་ཟེར་དེའི་དེ་ནི་མི་ཡུར་ཆེན་པོ་ཟེར་ཡས་དེ་མིའི་ཡུར་མ་ཟེར་སོང་ན་དེ་ནི་ང་ཚོ་ཞིང་ལ་ཡུར་མ་བརྒྱབ་ནས་རྩ་ངན་བཏོན་པ་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་མི་ཕན་མེད་དེ་གས་དེ་རྩ་མེད་བཟོ་ཡས་དེ་གས་དེ་ཡིན་ན། དེ་ནི་མེད་པ་་བཟོས་ནས་རེད་པ།
  da ga nang ltar mi yur chen po dang zer de'i de ni mi yur chen po zer yas de mi'i yur ma zer song na de ni nga tsho zhing la yur ma brgyab nas rtsa ngan bton pa nang ltar gyi thog nas de ni mi phan med de gas de rtsa med bzo yas de gas de yin na/_de ni med pa bzos nas red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་དེ་ནི་ལུགས་ངན་པ་དེ་གས་དེ་ནི་མེད་པ་བཟོ་ཡས་རྗེས་མ་ཡིན་ན་དེ་འདྲས་མི་བྱེད་པ་ཁས་ལེན་ཞུ་ཡས་དང་དེ་ནི། རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགྲཱི་གདུང་སྐལ་གྱི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་འཕེལ་གདུང་རྣམས་ཕུལ། རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགྲ་ཟེར་ན་དེ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་པོ་་མ་སྐྱེས་དགྲ་ཟེར་མཁན་གཅིག་ཡོའོ་རེད་པ།
  de'i de ni lugs ngan pa de gas de ni med pa bzo yas rjes ma yin na de 'dras mi byed pa khas len zhu yas dang de ni/_rgyal po ma skyes dgrI gdung skal gyi bde bar gshegs pa'i 'phel gdung rnams phul/_rgyal po ma skyes dgra zer na de ni bcom ldan 'das kyi skabs su rgyal po ma skyes dgra zer mkhan gcig yo'o red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་གདུང་སྐལ་གྱི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་འཕེལ་གདུང་རྣམས་གདུང་སྐལ་དེ་ནི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་འཕེལ་གདུང་རྣམས་ཕུལ་བྱས། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་འཕེལ་གདུང་རྣམས་ཕུལ་བ་རེད་ཟེར།
  de'i gdung skal gyi bde bar gshegs pa'i 'phel gdung rnams gdung skal de ni bde bar gshegs pa'i 'phel gdung rnams phul byas/_bde bar gshegs pa'i 'phel gdung rnams phul ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱའི་མི་་ཡུར་ཆེན་པོ་ཟེར་ན། རྒྱའི་མི་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོ་སྲོག་ཐར་དུ་བཅུག་པ་མི་འཇིགས་སྲོག་གི་སྐྱབས་སྦྱིན་གནང་བ་དེ་ནི་དེ། གལ་ཏེ་མི་ཡུར་ཁོ་བརྒྱབ་སོང་ན། དེ་ནི་མི་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོ་དེ་ནི་རྦད་དེ། སྲོག་ཕྲོག་དགོས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  rgya'i mi yur chen po zer na/_rgya'i mi khri phrag mang po srog thar du bcug pa mi 'jigs srog gi skyabs sbyin gnang ba de ni de/_gal te mi yur kho brgyab song na/_de ni mi khri phrag mang po de ni rbad de/_srog phrog dgos kyi yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྲོག་ཕྲོག་དགོས་ཡས་དེ་འདྲས་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་དེ་ནི་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེས་དབང་ཡིན་ནའི་གནང་བྱས་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  srog phrog dgos yas de 'dras red/_de'i thog la de ni 'phags pa rin po ches dbang yin na'i gnang byas de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དབང་གནང་ཡས་ལ་ཆ་བཞག་ནའི་གང་འདྲས་གནང་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། དབང་དེ་ལ་ཆ་བཞག་ན། ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་ཁྲག་གི་མདོག་ལྟར་དམར༎ རྐང་ལེབ་རོ་ཡིས་ཕྱི་ཡི་རྒྱ་མཚོ་ཁེངས༎ འདི་འདྲ་བཅད་པའི་དགེ་བ་གང་དེ་ཡིས༎ མཁྱེན་རབ་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་དགོངས་རྫོགས་པ་དང་། ཕན་བདེའི་བསྟན་པ་རབ་དུ་རྒྱས་པ་དང་༎ མི་དབག་སྐུ་ཚེ་ཡུན་དུ་བརྟན་ཕྱིར་བསྔོ༎ དེ་འདྲས་ཀྱི་དབང་དེ་འདྲས་གནང་བ་རེད། ཟེར།
  dbang gnang yas la cha bzhag na'i gang 'dras gnang yo'o red zer na/_dbang de la cha bzhag na/_nam mkha'i khams ni khrag gi mdog ltar dmar//_rkang leb ro yis phyi yi rgya mtsho khengs//_'di 'dra bcad pa'i dge ba gang de yis//_mkhyen rab dbang phyug thugs dgongs rdzogs pa dang /_phan bde'i bstan pa rab du rgyas pa dang //_mi dbag sku tshe yun du brtan phyir bsngo//_de 'dras kyi dbang de 'dras gnang ba red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་རྒྱལ་པོ་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོས་བོད་ཀྱི་བནྡི་རྣམས་ལ་ས་སྐྱའི་ཆོས་ལུགས་མ་གཏོགས་ཆོས་ལུགས་གཞན་བྱེད་དུ་མུ་བཅུ་་པ་དེ་ནི། གསུང་སྔ་ཕྱིར་ཡིན་ན་དེ་འདྲས་ད་གོང་མས་དེ་ནི་སྔ་ཕྱིར་དེ་བྱོན་ཡོའོ་རེད། ཟེར།
  de ni skabs de dus rgyal po se chen rgyal pos bod kyi bn+di rnams la sa skya'i chos lugs ma gtogs chos lugs gzhan byed du mu bcu pa de ni/_gsung snga phyir yin na de 'dras da gong mas de ni snga phyir de byon yo'o red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ས་སྐྱ་པའི་ཆོས་ལུགས་མ་གཏོགས་ཆོས་ལུགས་གཞན་བྱས་ཆོག་མ་ཡོང་གསུང་སྔ་ཕྱིར་བྱོན་པ་ན། དེ་ནི་་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས་གང་ད་དེ་རྦད་དེ་མ་འགྲིག་པ། འགྲི་གི་མ་རེད་ཟེར། སོ་སོའི་མི་ཆོས་ལུགས་དེ་སོ་སོའི་ལུགས་བཞིན་དུ་རང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། ཟེར་ཞུས་པས།
  de ni sa skya pa'i chos lugs ma gtogs chos lugs gzhan byas chog ma yong gsung snga phyir byon pa na/_de ni 'gro mgon chos rgyal 'phags pas gang da de rbad de ma 'grig pa/_'gri gi ma red zer/_so so'i mi chos lugs de so so'i lugs bzhin du rang byed dgos kyi red/_zer zhus pas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱལ་པོས་དེ་ནི་ལབ་རྒྱལ་པོས་བླ་མས་དེ་ལྟར་གསུངས་ན། རང་རང་གི་ལུགས་བཞིན་གྱིས་ལ། ཟེར། དེ་ནི་དེ་ལ་གཅིག་གི་ག་གེ་མོ་ཡིན་ན་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ལ་དེ་ནི་བླ་མས་དེ་འདྲས་གསུངས་་ཀྱི་ཡོད་ན་ད་སོ་སོ། སོ་སོའི་ཆོས་ལུགས་ག་རེད་ཡིན་ནའི་ད་རང་བྱས་ནའི་ཨ་ནི་ང་ལ་གསོལ་་བ་དེ་འདྲས་བཏབ་ཅིག་བྱས་ནས། ང་ལ་སྨོན་ལམ་ཐོབ་ཅིག་བྱས་ནས། ཚེ་རིང་བ་ལ་སོགས་པ། དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། སྲིད་བརྟན་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ཡིན་ན། ཨ་ནི་སྨོན་འཐོབ་ཅིག་ཟེར་ཡས་ཀྱི་དེ་ནི་འཇའ་ས་གཅིག་གནང་བྱས་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  rgyal pos de ni lab rgyal pos bla mas de ltar gsungs na/_rang rang gi lugs bzhin gyis la/_zer/_de ni de la gcig gi ga ge mo yin na 'gro mgon chos rgyal 'phags pa la de ni bla mas de 'dras gsungs kyi yod na da so so/_so so'i chos lugs ga red yin na'i da rang byas na'i a ni nga la gsol ba de 'dras btab cig byas nas/_nga la smon lam thob cig byas nas/_tshe ring ba la sogs pa/_de 'dras kyi dper na/_srid brtan pa la sogs pa de tsho yin na/_a ni smon 'thob cig zer yas kyi de ni 'ja' sa gcig gnang byas de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ལ་ཡིན་ན་འཇའ་ས་མུ་ཏིག་མ་བྱས་ནས་ཟེར། ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  de la yin na 'ja' sa mu tig ma byas nas zer/_zer gyi yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ཡིན་ན་རབ་བྱུང་བཞིའི་ཤིང་བྱི་སྤྱི་ལོ་༡༢༦༥ལོར་དེ་ནི་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོས་གནང་ང་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  de ni yin na rab byung bzhi'i shing byi spyi lo 1264lor de ni se chen rgyal pos gnang nga de 'dras gcig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ནས་དེའི་གཞུག་གུ་ལ་དེའི་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི། དེ་ནི་དེ་ནི་དབུས་གཙང་གི་ཕྱོགས་སུ་ཆ་རྐྱེན་དངོས་པོ་དུ་མ་བརྫངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། འཕགས་པ་དགུང་ལོ་ཉེར་བརྒྱད་པའི་དུས་དཔོན་ཆེན་ཤཱཀྱ་བཟང་པོས་དེ་ནི། དབུ་རྩེའི་རྙིང་མའི་ནུབ་ཏུ་གསེར་ཐོག་ཆེན་མོ་དང་། དེ་ནི་ས་སྐྱའི་དབུ་རྩ་རྙིང་མ་ཡིན་ན། ནུབ་ཏུ་གསེར་ཐོག་ཆེན་མོ་དང་ཟེར།
  da de nas de'i gzhug gu la de'i skabs de dus de ni/_de ni de ni dbus gtsang gi phyogs su cha rkyen dngos po du ma brdzangs pa la brten nas/_'phags pa dgung lo nyer brgyad pa'i dus dpon chen shAky bzang pos de ni/_dbu rtse'i rnying ma'i nub tu gser thog chen mo dang /_de ni sa skya'i dbu rtsa rnying ma yin na/_nub tu gser thog chen mo dang zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གསེར་འོད། ནང་རྟེན་ཐུབ་ཆེན་དང་། ཕྱི་རྟེན་གསེར་འབུམ་བཞེངས། ཨེ་དེ་འདྲས་བཞེངས་པ་རེད་ཟེར།
  gser 'od/_nang rten thub chen dang /_phyi rten gser 'bum bzhengs/_e de 'dras bzhengs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མི་རིང་བར་བླ་མ་དགུང་ལོ་སོ་གཅིག་པར་་ཕེབས་ཡང་ཤིང་གླང་སྤྱི་ལོ་༡༢༦༥ལོར་དེ་ནི་ས་སྐྱ་ལ་ཡར་ཕེབས། ཕེབས་པ་རེད་ཟེར།
  mi ring bar bla ma dgung lo so gcig par phebs yang shing glang spyi lo 1265lor de ni sa skya la yar phebs/_phebs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཕེབས་ནས་དེ་ནི་གང་གནང་བ་རེད་ཟེར་ན། གསེར་འབུམ་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་དང་། ཕྱིའི་སྐྱ་འབུམ་བདུན་ལ་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་གདུགས་ཆོས་འཁོར་དང་། དེ་ནི་ས་པཎ་གྱི་གསེར་འབུམ་ལ་གསེར་ཐོག་བཞེངས་གནང་བ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  phebs nas de ni gang gnang ba red zer na/_gser 'bum bkra shis sgo mang dang /_phyi'i skya 'bum bdun la gser zangs las grub pa'i gdugs chos 'khor dang /_de ni sa paNa gyi gser 'bum la gser thog bzhengs gnang ba de 'dras gcig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱལ་བའི་བཀའ་པུ་ཏི་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གསེར་གྱི་དེ་ནི་གསེར་ཆུས་བཞེངས་པ་གནང་། དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  rgyal ba'i bka' pu ti nyis brgya lhag tsam gser gyi de ni gser chus bzhengs pa gnang /_de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སླར་གོང་མས་གདན་འདྲེན་གྱི་གསེར་ཡིག་པ་ནན་ཆེན་མངགས་པ་ལ་བརྟེན་དེ་ནི་སླར་ཡང་དེ་ནི་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོས་གདན་འདྲེན་གྱི་དེ་ནི་གསེར་ཡིག་ནན་ཆེན་མངགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། གང་རེད་ཟེར་ན་དགུང་ལོ་སོ་གསུམ་པའི་མེ་ཡོས་སྤྱི་ལོ་༡༢༦༧ལོ་ལ་དེ་ནི་ལས་ཙན་བཅུ་གསུམ་གྱི་གྲ་སྒྲུཨིག་མཛད་ནས།ཟེར། ལས་ཚན་བཅུ་གསུམ་ཟེར་ཡས་ཀྱི་དེ་ནི་གྱི་གྲ་སྒྲིག་དེ་འདྲས་མཛད་ནས་སྐབས་དེ་དུས། ད་ག་ནང་ལྟར་ད་གཅིག་དང་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས།
  slar gong mas gdan 'dren gyi gser yig pa nan chen mngags pa la brten de ni slar yang de ni se chen rgyal pos gdan 'dren gyi de ni gser yig nan chen mngags pa la brten nas/_gang red zer na dgung lo so gsum pa'i me yos spyi lo 1267lo la de ni las tsan bcu gsum gyi gra sgruig mdzad nas/zer/_las tshan bcu gsum zer yas kyi de ni gyi gra sgrig de 'dras mdzad nas skabs de dus/_da ga nang ltar da gcig dang gang zer dgos red pas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མཚམས་གྲོལ་མཁན་དང་བསྡད་མཁན་དང་དེ་འདྲས་ཀྱི་ལས་ཚན་བཅུ་གསུམ་ཟེར་ཡས་གཅིག་ཡོའོ་རེད།
  mtshams grol mkhan dang bsdad mkhan dang de 'dras kyi las tshan bcu gsum zer yas gcig yo'o red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ཁྱོན་ནས་སོ་སོའི་ལས་ཚན་ཟེར་མཁན་མི་སོ་སོའི་མི་ལ་མི་ལས་ཚན་ཁག་ཡོད་པ་དེ་མི། ཨོའོ་དེ་གས་དེ་གྲ་སྒྲིག་གནང་བྱས་དེ་ནི་བཤུལ་དུ་བཞུགས་པའི་ལམ་དུ། གྱེ་རེ་ལྷ་ཁང་ལ་ཕེབས་དུས་ཙམ་པ།དེ་ནི་གཟིགས་རྟོག་མཛད་དེ་མི་ལ་ཉེ་གནས་གོ་ཚོད་འདི་འདྲས་བྱུང་འདུག་ཟེར།
  da khyon nas so so'i las tshan zer mkhan mi so so'i mi la mi las tshan khag yod pa de mi/_o'o de gas de gra sgrig gnang byas de ni bshul du bzhugs pa'i lam du/_gye re lha khang la phebs dus tsam pa/de ni gzigs rtog mdzad de mi la nye gnas go tshod 'di 'dras byung 'dug zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་ལམ་དུ་དེ་ནི་མི་ལ་ཉེ་གནས་ཡིན་ན་གོ་ཆོད་པ་དེ་འདྲས་བྱུང་ཤག་གསུངས་ནས། གསུངས་པའི་རྐྱེན་བྱས་ཏེ། དེའི་་ཕྱི་ལོར་དེ་ནི་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་བཟང་པོས་གྱེ་རེ་ལྷ་ཁང་ལ་ཐིག་ཚད་བླངས་ནས་དེ་ནི་ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་ལས་ལ་བསྐུལ་ནས་དེ་ནི་ས་སྐྱའི་ལྷ་ཁང་ཆེན་མོ་དེ་ས་འབྲུག་སྤྱི་ལོ་༡༢༦༨ལོར་བཞེངས་ཟེར། དེའི་ལོར་ས་སྐྱའི་ལྷ་ཁང་ཆེན་མོ་ཟེར་ཡས་དེ་དེ་ཡིན་ན་འོང་། འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས། བཀའ་གཞིར་བཞག་གི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་དེའི་གང་ཟེར་དགོས་རེད་ཟེར་ན།
  de'i lam du de ni mi la nye gnas yin na go chod pa de 'dras byung shag gsungs nas/_gsungs pa'i rkyen byas te/_de'i phyi lor de ni paNa chen shAky bzang pos gye re lha khang la thig tshad blangs nas de ni khri skor bcu gsum las la bskul nas de ni sa skya'i lha khang chen mo de sa 'brug spyi lo 12687lor bzhengs zer/_de'i lor sa skya'i lha khang chen mo zer yas de de yin na 'ong /_'gro mgon chos rgyal 'phags pas/_bka' gzhir bzhag gi thog nas de ni de'i gang zer dgos red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་བཟང་པོས་དེ་ནི་༡༢༦༧ལོ་ལ་བརྩིགས་པ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར། དེ་ནས་འགྲོ་མགོན་ཁོང་རང་། ཕོ་བྲང་ཆེན་མོར་ཕེབས་པ་ན། འགྲོ་མགོན་་འཕགས་པ་དགུང་ལོ་སོ་དྲུག་པ་ལྕགས་རྟ་སྤྱི་ལོ་༡༢༧༠སླར་ཡང་དབང་བསྐུར་ཞུས་པའི་ཚེ། ད་དེ་ནས་དའི་མཇུག་ལ་སླར་ཡང་དེ་ནི་གོང་མས་དེ་ནི་འཕགས་པ་ད་ཨེནི་དགུང་ལོ་སོ་དྲུག་ལོར་ལྕགས་རྟ་སྤྱི་ལོ་༡༢༧༠ལོ་ལ་སླར་ཡང་དེ་ནི་རྒྱལ་པོས་་དབང་ཞུས་པའི་ཚེ་ལས། 
  paNa chen shAky bzang pos de ni 1267lo la brtsigs pa de 'dras red zer/_de nas 'gro mgon khong rang /_pho brang chen mor phebs pa na/_'gro mgon 'phags pa dgung lo so drug pa lcags rta spyi lo 1a2a7a0aslara yang dbang bskur zhus pa'i tshe/_da de nas da'i mjug la slar yang de ni gong mas de ni 'phags pa da eni dgung lo so drug lor lcags rta spyi lo 1270lo la slar yang de ni rgyal pos dbang zhus pa'i tshe las/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མི་ཉག་རྒྱལ་རྒོད་རྒྱལ་པོའི་ཤེལ་དམ་ལ་བཅོས་བྱས་ནས་ཤེལ་དམ་གླིང་དྲུག་མ་དང་། འཇའ་ས་ཁྱད་པར་ཅན་ཕུལ་ཏེ། གནམ་གྱི་འོག་དང་། སའི་སྟེང་། རྒྱ་གར་གྱི་ལྷས་སྲས་པོ། ཡི་གེ་རྩོམ་མི། སྤྲུལ་པའི་སངས་རྒྱས། རྒྱལ་ཁམས་འཇགས་སུ་འཇུག་མི། སྙན་ངག་གི་རྒྱུ། པཎྜི་ཏ་འཕགས་པ་ཏི་ཤྲཱི་ཞེས་པའི་མཚན་ཆེད་ཆུད་མངའ་གསོལ། དེ་ནས་མཚན་ཨེ་ཆེད་དུ་གསོལ་བ་རེད་ཟེར།
  mi nyag rgyal rgod rgyal po'i shel dam la bcos byas nas shel dam gling drug ma dang /_'ja' sa khyad par can phul te/_gnam gyi 'og dang /_sa'i steng /_rgya gar gyi lhas sras po/_yi ge rtsom mi/_sprul pa'i sangs rgyas/_rgyal khams 'jags su 'jug mi/_snyan ngag gi rgyu/_pN+Di ta 'phags pa ti shrI zhes pa'i mtshan ched chud mnga' gsol/_de nas mtshan e che ddu gsol ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ལ་དཔེར་ན་གནམ་གྱི་འོག་ཟེར་ཡས་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་ལྷའི་སྲས་པོ། ཡི་གེ་རྩོམ་མི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ། རྒྱལ་ཁམས་་འཇགས་སུ་འཇུག་མཁན། སྙན་ངག་གི་པཎྜི་ཏ། འཕགས་པ་ཏི་ཤྲཱི་ཞེས་མཚན། དེ་ནི་སྙན་ངག་གི་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས།
  de la dper na gnam gyi 'og zer yas dang /_rgya gar gyi lha'i sras po/_yi ge rtsom mi/_sangs rgyas kyi sprul pa/_rgyal khams 'jags su 'jug mkhan/_snyan ngag gi pN+Di ta/_'phags pa ti shrI zhes mtshan/_de ni snyan ngag gi gang zer dgos red pas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཐམ་གའི་དེ་ནི་སྟེང་ལ་འཁོད་ཡོད་པ། དེ་འདྲས་ཀྱི་་ཐོག་ནས་མཚན་གྱི་ཆེད་དུ་མངའ་གསོལ་བ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར། སྐབས་དེ་དུས། དེ་ནི་འབུལ་བ་ལན་རེ་ལ་ཚན་ཆེ་བ་དང་དངུལ་བྲེ་ཆེན་སྟོང་ར་ཅན་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་མང་པོ་དེ་འདྲས་ཕུལ་བ་རེད་ཟེར།
  tham ga'i de ni steng la 'khod yod pa/_de 'dras kyi thog nas mtshan gyi ched du mnga' gsol ba de 'dras red zer/_skabs de dus/_de ni 'bul ba lan re la tshan che ba dang dngul bre chen stong ra can de 'dras yin na mang po de 'dras phul ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་སྐབས་ཤིག་ལ་དེ་ནི་སྐབས་ཤིག་ལ་ཀརྨ་པཀྵི་པ་ཟེར་མཁན་དེ་དེ་ནི་རྦད་དེ་ཆོས་ལ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་་ཞུ་མཁན་གཅིག་ཡོའོ་རེད། ཁོང་ཡིན་ན་ནི། དེ་ནི་རྒྱ་བོད་དེ་འདྲས་ཁོང་ཆུ་ལ་འཛུལ་ཡས་དང་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་ཡས་དང་ཕ་བོང་བརྫི་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་དུ་མར་བསྟན་པ། བསྟན་ཐུབ་མཁན་དེ་འདྲས་གཅིག་ བསྟན་ཐུབ་པ་གཅིག་རེད་ཟེར།
  de'i skabs shig la de ni skabs shig la karma pk+Shi pa zer mkhan de de ni rbad de chos la chos kyi nyi ma zhu mkhan gcig yo'o red/_khong yin na ni/_de ni rgya bod de 'dras khong chu la 'dzul yas dang nam mkha' la 'phur yas dang pha bong brdzi ba la sogs pa de 'dras kyi rdzu 'phrul du mar bstan pa/_bstan thub mkhan de 'dras gcig _bstan thub pa gcig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བསྟན་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་རྒྱལ་པོས་རང་རའི་ཏི་ཤྲཱི་འཕགས་པ་འདི་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་མིའི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་པ་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་ཟེར།
  bstan dus tsam pa de ni rgyal pos rang ra'i ti shrI 'phags pa 'di sangs rgyas snang ba mtha' yas mi'i gzugs su sprul pa zhig yin kyang zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ང་ཚོའི་ཏི་ཤྲཱི་སྟེ་སློབ་དཔོན་དེ་ཡིན་ན། སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཏི་ཤྲཱི་འགྲོ་མགོན་པ་འཕགས་པ་ཆོས་རྒྱལ་དེ། དེ་ནི་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་གཅིག་དེ་ནི་མིའི་གཟུགས་སུ་འཕོས་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད། རྫུ་འཕྲུལ་དང་རྟོགས་པ་དང་རྟོགས་ལྡན་རྒྱ་བོ་འདི་མཐོ་བར་འདུག་གསུངས་པས། ཟེར།
  de ni nga tsho'i ti shrI ste slob dpon de yin na/_slob dpon 'phags pa ti shrI 'gro mgon pa 'phags pa chos rgyal de/_de ni sangs rgyas snang ba mtha' yas 'od dpag med kyi sprul pa gcig de ni mi'i gzugs su 'phos pa de 'dras gcig red/_rdzu 'phrul dang rtogs pa dang rtogs ldan rgya bo 'di mtho bar 'dug gsungs pas/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྫུ་འཕྲུལ་དང་རྟོགས་པ་རྟོགས་ལྡན་རྒྱ་བོ་ལས་མཐོ་བ་འདུག་ཟེར་བྱས་ནས་སྐབས་དེ་དུས། དེ་དུས་ད་དུང་ཀརྨ་པཀྵི་པ་ཟེར་མཁན་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་འདུག་ག
  rdzu 'phrul dang rtogs pa rtogs ldan rgya bo las mtho ba 'dug zer byas nas skabs de dus/_de dus da dung karma pk+Shi pa zer mkhan gcgi yod pa de 'dras gcig red 'dug ga
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨོའོ་བྱས་ཙང་རྫུ་འཕྲུལ་དེ་དེ་ནི་རྟོགས་ལྡན་རྒྱ་བོ་ལས་མཐོ་་བ་འདུག་ཟེར་གསུང་པས་བཙུན་མོ་ཆུ་འུས་བླ་མའི་དྲུང་དུ་དེའི་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་ཇི་བཞིན་བསྐྱར་ཏེ། དེ་ནི་བཙུན་མོ་ཆུ་འུས་ཨེ་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ལ་དེའི་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་ཇི་བཞིན་བསྐྱར་ཏེ་དེ་ནི། དེ་ནི་ཇི་བཞིན་ཞུས་ནས་སླར་ཡང་། བླ་མ་ལ་ཞུས་ནས་དེ་ནི་ཀརྨ་པཀྵི་པ་ལ་མཆོད་གནས་ཀྱི་གཙོ་བོར་བཅོལ་ན་དེ་ནི་ས་སྐྱའི་གདུང་རྒྱུད་རྣམས་ལ་གནོད་པ། རྫུ་འཕྲུལ་སྟོན་པར་ཞུས་པས། ཟེར་ན། དེ་ནི་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྦད་དེ་གང་ཟེར་དགོས་རེད་་ཁྱེད་རང་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོན་པ་མ་གནང་པ་བྱས། ཀརྨ་པཀྵི་པའི་བླ་མའི་དེ་ནི་མཆོད་གནས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ལ་བཞག་ན། དེ་ནི་ཕྱིན་ཆད་རྦད་དེ་བླ་མས་ས་སྐྱའི་གདུང་རྒྱུད་རྣམས་ལ་གནོད་པ་ཡིན་ན་ཆེན་པོ་ཡོད་པ། ཡོང་གི་རེད། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ཁྱེད་རང་གི་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས་ད་ཨེ་ནི། རྫུ་འཕྲུལ་སྟོན་རོགས་གནང་ཞུ་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་ག་རང་རེད་ཟེར།
  o'o byas tsang rdzu 'phrul de de ni rtogs ldan rgya bo las mtho ba 'dug zer gsung pas btsun mo chu 'us bla ma'i drung du de'i rgyu mtshan rnams ji bzhin bskyar te/_de ni btsun mo chu 'us e 'gro mgon chos rgyal 'phags pa la de'i rgyu mtshan rnams ji bzhin bskyar te de ni/_de ni ji bzhin zhus nas slar yang /_bla ma la zhus nas de ni karma pk+Shi pa la mchod gnas kyi gtso bor bcol na de ni sa skya'i gdung rgyud rnams la gnod pa/_rdzu 'phrul ston par zhus pas/_zer na/_de ni de 'dras kyi rbad de gang zer dgos red khyed rang rdzu 'phrul ston pa ma gnang pa byas/_karma pk+shi pa'i bla ma'i de ni mchod gnas kyi gtso bo la bzhag na/_de ni phyin chad rbad de bla mas sa skya'i gdung rgyud rnams la gnod pa yin na chen po yod pa/_yong gi red/_da de 'dras kyi de 'dras yin dus tsam pa khyed rang gi 'gro mgon chos rgyal 'phags pas da e ni/_rdzu 'phrul ston rogs gnang zhu dus tsam pa/_de ni ga rang red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱལ་བློན་གྱི་དབུས་སུ་བླ་མས་རལ་གྲིས། དབུ་དང་ཕྱག་ཞབས་རྣམས་སོ་སོར་ཁྲལ་ཏེ། དེ་ནི་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས། རྒྱལ་བློན་ཚང་མ་གདན་འཛོམས་པའི་ཁ་གཏུག་ལ་བྱས་ནས་བླ་མས་རལ་གྲིས་རང་གི་དབུ་དང་ཕྱག་ཞབས་རྣམས་སོ་སོར་ཁྲལ་ཏེ། རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་བྱིན་གྱི་བརླབས་པ་རེད་ཟེར།
  rgyal blon gyi dbus su bla mas ral gris/_dbu dang phyag zhabs rnams so sor khral te/_de ni 'gro mgon chos rgyal 'phags pas/_rgyal blon tshang ma gdan 'dzoms pa'i kha gtug la byas nas bla mas ral gris rang gi dbu dang phyag zhabs rnams so sor khral te/_rgyal ba rigs lnga byin gyi brlabs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་བྱིན་གྱི་བརླབས་ཏེ།བསྟན་པ་སོགས་སྤྲུལ་པའི་ངོ་མཚར། རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་ལ་བྱིན་གྱི་བརླབས་པ་སོགས་ཡང་ཚུར་རང་བཞིན་དུ་འགྲིག་པ་གནང་བྱས་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། རྫུ་འཕྲུལ་དུ་མ་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་དགའ་སྟོན་དུ་སྩལ་བ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  rgyal ba rigs lnga byin gyi brlabs te/bstan pa sogs sprul pa'i ngo mtshar/_rgyal ba rigs lnga la byin gyi brlabs pa sogs yang tshur rang bzhin du 'grig pa gnang byas de 'dras kyi dper na/_rdzu 'phrul du ma 'dren byed kyi dga' ston du stsal ba de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་བྱེད་དུས་ཙམ་པ་ད་གཞི་ནས། རྒྱལ་པོ་དེ་ནི་རྦད་དེ་དད་པ་དེ་ནི་བླ་ལྷག་ཏུ་སྐྱེས་པ་དེ་་འདྲས་ཡིན་ན་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  de 'dras byed dus tsam pa da gzhi nas/_rgyal po de ni rbad de dad pa de ni bla lhag tu skyes pa de 'dras yin na byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་དགུང་ལོ་ཞེ་གཅིག་པ་མི་བྱི་སྤྱི་ལོ་༡༢༧༦ལོར་སླར་གདན་ས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ། དེ་ནས་ཡང་སླར་ཡང་དེ་ནི་བོད་ལ་གདན་ས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་ལ་ཕེབས་དུས། ཕེབས་ནས་དེའི་ཕྱི་ལོ་མེ་གླང་སྤྱི་ལོ་༡༢༧༧ལོར་དགེ་འདུན་འབུམ་དུ་ཉེ་བ་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཕུན་སུམ་པའི་དུས་སྟོན་ཁྱད་པར་ཅན་ཆུ་མིག་ཆོས་འཁོར་དུ་གྲགས་པ་མཛད། ད་ཆུ་མིག་ཆོས་འཁོར་ཟེར་མཁན་དེ་སྐབས་དེ་་དུས་དེ་ནི་རྦད་དེ། དགེ་འདུན་འབུམ་དུ་ཉེ་བ་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཞུ་ཡས་ཀྱི་དཔེར་ན། ཆོས་འཁོར་ཆེན་པོ་གཅིག་རེད་བྱས་ཙང་དེ། སྐབས་དེ་དུས་གནང་བ་རེད་ཟེར།
  de nas dgung lo zhe gcig pa mi byi spyi lo 1276lor slar gdan sa dpal ldan sa skya/_de nas yang slar yang de ni bod la gdan sa dpal ldan sa skya la phebs dus/_phebs nas de'i phyi lo me glang spyi lo 1277lor dge 'dun 'bum du nye ba la bsnyen bkur phun sum pa'i dus ston khyad par can chu mig chos 'khor du grags pa mdzad/_da chu mig chos 'khor zer mkhan de skabs de dus de ni rbad de/_dge 'dun 'bum du nye ba la bsnyen bkur zhu yas kyi dper na/_chos 'khor chen po gcig red byas tsang de/_skabs de dus gnang ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་སྐབས་དེ་དུས་ཆ་བཞག་ན་ཨེ། དཔོན་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་དེ་ནི་དཔོན་ཆེན་དུ་ཡོད་པ། དཔོན་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་དཔོན་ཆེན་དུ་ཡོད་པ། བླ་མའི་ཐུགས་དང་འགལ་བ་བྱས་ཞེས་ཉེ་གནས་ཀྱི་གོང་མའི་སེ་ཆེན་ལ་ཕྲ་མ་ཞུས་པས། ཨེ་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། བླ་མའི་དེ་ནི་དཔོན་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པོས་དེ་ནི་བླ་མའི་ཐུགས་དང་འགལ་བ་ཉེས་པ་དེ་འདྲས་བྱས་པ་རེད་ཟེར།
  da skabs de dus cha bzhag na e/_dpon chen kun dga' bzang po de ni dpon chen du yod pa/_dpon chen kun dga' bzang po dpon chen du yod pa/_bla ma'i thugs dang 'gal ba byas zhes nye gnas kyi gong ma'i se chen la phra ma zhus pas/_e da de 'dras kyi dper na/_bla ma'i de ni dpon chen kun dga' bzang pos de ni bla ma'i thugs dang 'gal ba nyes pa de 'dras byas pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཉེ་གནས་ཀྱི་དེ་ནི་སེ་ཆེན་གོང་མ་ལ་ཕྲ་མ་ཞུས་བྱས་དེ་ནི། སངྒཧ་ཆིང་སང་ཟེར་ཡས་དེས་སྣེ་ཁྲིད་པའི་ཧོར་གྱི་ཡར་དེ་ལ་ཡོང་པ་་རེད་ཟེར། བོད་ལ་ཡོང་བྱས་ཧོར་དམག་དེ་འདྲས་ཡོང་བྱས། དེ་ནི་བྱ་རོག་རྫོང་ཕབ་བྱས། དེ་ནི་དཔོན་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་བསད་པ་ར་ནི་བྱ་རོག་རྫོང་ཕབ། ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་བསད་པ་ནི། བྱ་རོག་རྫོང་དུ་དཔོན་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ཡིན་བསད། 
  nye gnas kyi de ni se chen gong ma la phra ma zhus byas de ni/_sang+gaha ching sang zer yas des sne khrid pa'i hor gyi yar de la yong pa red zer/_bod la yong byas hor dmag de 'dras yong byas/_de ni bya rog rdzong phab byas/_de ni dpon chen kun dga' bzang po bsad pa ra ni bya rog rdzong phab/_kun dga' bzang po bsad pa ni/_bya rog rdzong du dpon chen kun dga' bzang po yin bsad/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་དེ་འདྲས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་རེད་ཟེར། དེ་ནི་བྱ་རོག་རྫོང་་དུ་དམག་གི་ཁྲིམས་རྔ་བརྡུང་། སྙིང་མེད་པོ་ཚོ་གསེར་ཕྱེ་ཆུ་ལ་འབོ། ཞེས་པའི་ལུང་བསྟན་དུས་ཐོག་ཏུ་བབས་པ་སྟེ། དཔོན་ཆེན་འདི་ཉིད་ལ་མི་འོས་པའི་རྐྱེན་བྱུང་བར་གྲགས་སོ། དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་བྱས་ན་དཔོན་ཆེན་དེ་ནི་གང་ཟེར།
  byas de 'dras kyi gnas tshul byung ba red zer/_de ni bya rog rdzong du dmag gi khrims rnga brdung /_snying med po tsho gser phye chu la 'bo/_zhes pa'i lung bstan dus thog tu babs pa ste/_dpon chen 'di nyid la mi 'os pa'i rkyen byung bar grags so/_de ni skabs de dus byas na dpon chen de ni gang zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ཟེར་མཁན་དེ་རྦད་དེ། ཨེ་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དེ་འདྲས་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་དག་གི་དེ་ནི། འོང་མི་འོས་པ་དེ་འདྲས་མ་རེད་ཟེར།
  kun dga' bzang po zer mkhan de rbad de/_e 'gro mgon chos rgyal 'phags pa la lhag bsam rnam dag de 'dras red ma gtogs gzhan dag gi de ni/_'ong mi 'os pa de 'dras ma red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་སྐེ་བཅད་་བྱེད་དུས་ཙམ་པ། སྐེ་ནས་ཁྲག་དཀར་པོ་འདོན་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད། མི་འོས་པའི་རྐྱེན་བྱུང་བར་གྲགས་སོ་ཟེར།
  byas nas skabs de dus de ni ske bcad byed dus tsam pa/_ske nas khrag dkar po 'don pa la sogs pa de 'dras kyi lo rgyus de 'dras yo'o red/_mi 'os pa'i rkyen byung bar grags so zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ལྟར་འགྲོ་མགོན་འཕགས་པས་མཛད་པ་རླབས་པོ་ཆེན་དུ་མ་བསྐྱངས་པ་དང་གཞན་གདན་ས་ཡང་ལོ་སོ་དྲུག་རིང་འཛིན་ཟེར།
  de ltar 'gro mgon 'phags pas mdzad pa rlabs po chen du ma bskyangs pa dang gzhan gdan sa yang lo so drug ring 'dzin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་དེ་ནས་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས་དེ་ནི་མཛད་པ་ཡིན་ནའི་རླབས་པོ་ཆེ་དུ་མ་བསྐྱངས་པ་དང་གདན་ས་ས་སྐྱའི་གདན་ས་ཡང་ལོ་སོ་ཅུ་སོ་དྲུག་པར་བར་མཛད་ནས། དཔོན་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་དཔོན་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་བཀྲོངས་པའི་དུས་ཀྱི་སྔོན་མའི་ལོ་དེ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་འབྲུག་སྤྱི་ལོ་༡༢༨༡ལོར་འོང་། ༡༢༨༠ལོའི་ནང་དུ་བླ་མ་འཕགས་པ་བླ་མ་འཕགས་པ་ལྷ་ཁང་བླ་བྲང་དུ་ཞི་བར་གཤེགས་ཟེར།
  e de nas 'gro mgon chos rgyal 'phags pas de ni mdzad pa yin na'i rlabs po che du ma bskyangs pa dang gdan sa sa skya'i gdan sa yang lo so cu so drug par bar mdzad nas/_dpon chen kun dga' bzang po dpon chen kun dga' bzang po bkrongs pa'i dus kyi sngon ma'i lo de rab byung bzhi pa'i lcags 'brug spyi lo 1281lor 'ong /_1280lo'i nang du bla ma 'phags pa bla ma 'phags pa lha khang bla brang du zhi bar gshegs zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཟེར་ནི་དེ་ནི་ས་སྐྱའི་བླ་ཁང་དེ་ནི་ཞི་ལ་བཤགས་༼གཤེགས་༽ཟེར། ལོ་རྒྱུས་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཉེ་གནས་ཀྱི་ཀུན་དགའ་བཟང་པོའི་སྐོར་ལ་འོང་། ལོ་རྒྱུས་འགའ་ཞིག་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བཟང་པོའི་སྐོར་ལ་ཧོར་དམག་དྲངས་པ་བླ་མས་མཁྱེན་དོགས་ནས། ཉེ་གནས་ཀྱིས་ལྐོག་ཏུ་བཀྲོངས་ཀྱང་ཟེར།
  zer ni de ni sa skya'i bla khang de ni zhi la bshags (gshegs )zer/_lo rgyus 'ga' zhig tu nye gnas kyi kun dga' bzang po'i skor la 'ong /_lo rgyus 'ga' zhig la cha bzhag na de nas kun dga' bzang po'i skor la hor dmag drangs pa bla mas mkhyen dogs nas/_nye gnas kyis lkog tu bkrongs kyang zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་དེ་ནི་འགའ་ཞིག་གི་དེ་ནི་ལོ་རྒྱུས་འགའ་ཞིག་ལ་དེ་ནི་ཆ་བཞག་ན། དེ་ནི་ཀུན་དགའ་བཟང་པོའི་ལྐོག་ལ་དེ་ནི་མ་ཉེས་ཁ་གཡོག་བྱས་ནས། དེ་ནི་ཉེ་གནས་ཀྱིས་མ་ཉེས་ཁ་གཡོག་བྱས་པ་དེ། བླ་མ་མཁྱེན་གྱི་དོགས་ནས། དེ་ནི་ཉེས་གནས་ཀྱི་ལྐོག་ཏུ་དེ་ནི་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་བཀྲོངས་པ་རེད་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་ཀྱི་བཤད་སྲོལ་དེ་འདྲས་ཡིན་ནའི་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  byas nas de ni 'ga' zhig gi de ni lo rgyus 'ga' zhig la de ni cha bzhag na/_de ni kun dga' bzang po'i lkog la de ni ma nyes kha g.yog byas nas/_de ni nye gnas kyis ma nyes kha g.yog byas pa de/_bla ma mkhyen gyi dogs nas/_de ni nyes gnas kyi lkog tu de ni 'gro mgon chos rgyal 'phags bkrongs pa red byas nas de 'dras kyi bshad srol de 'dras yin na'i yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འདིའི་འདི་དག་གི་དུས་དཔོན་ཆེན་འགའ་ཞིག་གི་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་དུ་མི་བདེ་བ་དུ་མ་བྱུང་བ་རེད་ཟེར། སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་བོད་ལ་ཡིན་ནའི་མི་བདེ་བ་དེ་འདྲས་བྱུང་། བྱུང་བ་རེད་ཟེར། དེ་མིན་པའི་དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་སྣ་ཐག་སས་བྱས་ཧོར་དམག་བོད་དུ་ཡོང་།
  'di'i 'di dag gi dus dpon chen 'ga' zhig gi byed pa la brten nas bod du mi bde ba du ma byung ba red zer/_skabs de dus de ni bod la yin na'i mi bde ba de 'dras byung /_byung ba red zer/_de min pa'i de ni skabs de dus sna thag sas byas hor dmag bod du yong /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ངན་སོང་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲའི་སྡུག་བསྔལ་མེད། ཨ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་ཆ་བཞག་ན། བོད་ཀྱི་མི་ཚོ་ཡིན་ནའ་དེ་ནི་ཧོར་དམག་བོད་དུ་ཡོང་པ་ལ་སོགས་པ། དེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་ན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར། བྱས་ཙང་། དེ་སྡུག་བསྔལ་དེ་གས་དེ་ཡིན་ན།  ངན་སོང་ཡིན་ནའི་དེ་འདྲའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་བྱས་ནས་གསུངས་ཡས་ཀྱི་དེ་ནི་རྦད་དེ་ལུང་བསྟན་ཡིན་ན་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  ngan song zer yas de 'dra'i sdug bsngal med/_a ni skabs de dus cha bzhag na/_bod kyi mi tsho yin na' de ni hor dmag bod du yong pa la sogs pa/_de ni sdug bsngal yin na bsam gyis mi khyab pa de 'dras byung ba red zer/_byas tsang /_de sdug bsngal de gas de yin na/__ngan song yin na'i de 'dra'i sdug bsngal de byas nas gsungs yas kyi de ni rbad de lung bstan yin na de 'dras gcig yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་ལུང་བསྟན་འདི་དུས་དེ་ནི་དུས་སྐབས་དེ་ལ་བབས་པ་རེད་བྱས་ནས། ད་གསུངས་ཡས་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད། ད་དེ་རིང་ཞུ་ཡས་དེ་འདྲས་ཚར་སོང་།
  de'i lung bstan 'di dus de ni dus skabs de la babs pa red byas nas/_da gsungs yas de 'dras gcig red/_da de ring zhu yas de 'dras tshar song /