Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
22 min 15 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

In a series of over 20 videos, scholars read from and provide oral commentaries on the historical annals written by the Fifth Dalai Lama.

བརྙན་ཐུང་༢༠ལྷག་གི་ནང་དུ་མཁས་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ལ་བཀློག་ནས་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པ།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་གཤམ་གྱི་དུམ་བུ་དེ་ཡིན་ན་གཅིག་བོད་ཀྱི་ཁྲི་དཔོན་ཚོ་དང་སོག་པོའི་འབྲེལ་བའི་སྐོར་གྱི་དུམ་བུ་གཅིག་རེད་ཤག སྔོན་ལ་ཨ་དུམ་བུ་དེ་མར་ཀློག་གི་ཡིན་དེ་ནས་འདིའི་སྐོར་གྱི་འགྲེལ་བཤད་རོབ་ཙམ་གཅིག་ཞུ་གི་ཡིན།
  da gsham gyi dum bu de yin na gcig bod kyi khri dpon tsho dang sog po'i 'brel ba'i skor gyi dum bu gcig red shag_sngon la a dum bu de mar klog gi yin de nas 'di'i skor gyi 'grel bshad rob tsam gcig zhu gi yin/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ཡང་མོན་གོར་རྒྱལ་པོས་འབྲི་གུང་པ། སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོས་ཚལ་པ། ཧུ་ལ་ཧུས་ཕག་མོ་གྲུ་པ་རྣམས་སོ་སོར་མཆོད་གནས་སུ་བཟུང་སྟེ། བོད་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སོ་སོས་རིས་སུ་བཅད་པ་དེ་བདག་པོ་མཛད་པ་རྣམས་མཆོད་གནས་སོ་སོར་སྦྱར་ནའི་མོན་ལུག་མགོ་སྟེང་ཚུན་ཆད། གཉལ་སྟོད་སྨད། གྲུ་ཤུལ། ལོ་རོ་དཀར་ནག བྱར་པོ། ཨེ་ཆེ་བའི་ནང་ནས་ཨེ་ཆུང་། ཐང་པོ་ཆེ། འཕྱོང་རྒྱས། འཕྱོས། མོན་མཁར། མཁར་སྟག་དོ་བོ། སྲེགས་ལྟེ། འོན་སྣ། ནམ་ཞལ་ལྔ། བསམ་ཡས་ཤར་སྒོ་གདོང་མན་ཆད་དང་། ལྷོ་བྲག་ཤར་ནས། མཆོད་སྡེ། བ་ཞི་བོད་འབྲོག་གཉིས། མངའ་རིས་ནས་ཀོ་རན་མདོ་ཡན་ཆད། སྤུ་རིག་ལ་རྩ་མན་ཆད་རྒྱལ་པོ་ཧུ་ལ་ཧུར་གཏོགས་པའི་དོན་གྱི་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་རྒྱབ་ཏུ་ཡོད་པ་དཔེར་མཚོན་ཏེ་འབྲི་གུང་དང་ཚལ་པ་རྣམས་ཡང་དེ་དང་དོད་མཚུངས་པ་ཡོད་པའི་དབང་གིས།
  de yang mon gor rgyal pos 'bri gung pa/_se chen rgyal pos tshal pa/_hu la hus phag mo gru pa rnams so sor mchod gnas su bzung ste/_bod rnams kyi rgyal po so sos ris su bcad pa de bdag po mdzad pa rnams mchod gnas so sor sbyar na'i mon lug mgo steng tshun chad/_gnyal stod smad/_gru shul/_lo ro dkar nag_byar po/_e che ba'i nang nas e chung /_thang po che/_'phyong rgyas/_'phyos/_mon mkhar/_mkhar stag do bo/_sregs lte/_'on sna/_nam zhal lnga/_bsam yas shar sgo gdong man chad dang /_lho brag shar nas/_mchod sde/_ba zhi bod 'brog gnyis/_mnga' ris nas ko ran mdo yan chad/_spu rig la rtsa man chad rgyal po hu la hur gtogs pa'i don gyi phag mo gru pa'i rgyab tu yod pa dper mtshon te 'bri gung dang tshal pa rnams yang de dang dod mtshungs pa yod pa'i dbang gis/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  གཡའ་བཟང་བ་ཁྲི་བསྐོར་གྱི་ཁ་གྲངས་སུ་བགྲངས་ཀྱང་དོན་དུ་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་་འོག་ཏུ་གནས་པ་ལྟར། སྣ་དཀར་རྩེ་པ་འབྲི་གུང་པའི་འོག་དང་། དེས་མཚོན་ཁྲི་དཔོན་གཞན་རྣམས་ཕག་འབྲི་ཚལ་གསུམ་ལ་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀའི་སྒོ་ནས་འགྲན་པར་མི་ནུས་པས་འདི་གསུམ་ཁྲི་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་མངོན་པར་མཐོ་བ་ཡིན་ནོ།
  g.ya' bzang ba khri bskor gyi kha grangs su bgrangs kyang don du phag mo gru pa'i 'og tu gnas pa ltar/_sna dkar rtse pa 'bri gung pa'i 'og dang /_des mtshon khri dpon gzhan rnams phag 'bri tshal gsum la chos srid gnyis ka'i sgo nas 'gran par mi nus pas 'di gsum khri dpon rnams kyi nang nas mngon par mtho ba yin no/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་དུམ་བུ་འདི་རྡོག་རྡོག་ག་རེ་བཤད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། གཙོ་བོ་འདྲ་དེ་སོག་པོའི་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ལ་ཡིན་ན་གཅིག་གི་བོད་ཀྱི་ཁྲི་དཔོན་ཁག་དེ་ཡིན་ན། སོག་པོའི་རྒྱལ་བརྒྱུད་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་གཅིག་བཤད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།
  da dum bu 'di rdog rdog ga re bshad kyi yo'o red zer na/_gtso bo 'dra de sog po'i rgyal rabs skabs la yin na gcig gi bod kyi khri dpon khag de yin na/_sog po'i rgyal brgyud bar gyi 'brel ba gcig bshad kyi yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་རྒྱལ་བརྒྱུད་བྱེད་དུས་འདིར་འཁོད་པའི་མོན་གོར་རྒྱལ་པོས་འབྲི་གུང་པ། སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོས་ཚལ་པ། ཧུ་ལས་ཧུས་ཕག་མོ་གྲུབ་པ་ཟེར་ཡས་དེ་ག་རེ་ཟེར་ན། སོག་པོའི་རྒྱལ་སྲས་གསུམ། དཔེར་ན་མོན་གོར་ཟེར་ཡས་དེ། རྒྱལ་སྲས་གཅིག་གི་མིང་རེད། དེ་ང་ཚོ་མོན་གོར་མོན་གོར་ཟེར་རྦད་དེ་རྒྱ་སྐད་ནང་གི་དེ་སོག་པོའི་དོན་དག་མ་རེད།
  de rgyal brgyud byed dus 'dir 'khod pa'i mon gor rgyal pos 'bri gung pa/_se chen rgyal pos tshal pa/_hu las hus phag mo grub pa zer yas de ga re zer na/_sog po'i rgyal sras gsum/_dper na mon gor zer yas de/_rgyal sras gcig gi ming red/_de nga tsho mon gor mon gor zer rbad de rgya skad nang gi de sog po'i don dag ma red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འདིས་ཡིན་ན་འབྲི་གུང་པའི་རྒྱབ་རྩ་བྱེད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར། སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོས་ཡིན་ན་ཚལ་པའི་རྒྱབ་རྩ་བྱེད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད། ཧུ་ལས་ཧུས་ཡིན་ན་ཕག་མོ་གྲུབ་པའི་རྒྱབ་རྩ་བྱས་བྱས་ཡིན་ན། ད་སོ་སོའི་མཆོད་གནས་སུ་ད་བོད་རྣམས་ནི་ཡིན་ན་རྦད་དེ་བོད་ཀྱི་ཁྲི་དཔོན་དང་ས་ཆ་རྣམས་ཡིན་ན་སོག་པོ་རྒྱལ་པོ་སོས་རིགས་སུ་བཅད་བྱས། བདག་པོ་མཛད་པའི་མཆོད་གནས་སོ་སོར་སྦྱར་བས་དེའི་དུས་ལ་ཡིན་ན་ད།
  'dis yin na 'bri gung pa'i rgyab rtsa byed kyi yo'o red zer/_se chen rgyal pos yin na tshal pa'i rgyab rtsa byed kyi yo'o red/_hu las hus yin na phag mo grub pa'i rgyab rtsa byas byas yin na/_da so so'i mchod gnas su da bod rnams ni yin na rbad de bod kyi khri dpon dang sa cha rnams yin na sog po rgyal po sos rigs su bcad byas/_bdag po mdzad pa'i mchod gnas so sor sbyar bas de'i dus la yin na da/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། མོན་ལུག་མགོ་སྟེང་ཚུན་ཆད་ད་ས་ཆའི་མིང་ཤ་སྟག་རེད། གཉའ་སྟོད་སྨད། ཨ་ད་གཉའ་དེ་ཡིན་ན་དེང་སང་ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ་ངོས་ལ་ཡོའོ་རེད་པ། གྲུ་ཤུལ། ལོ་རོ་དཀར་ནག བྱར་པོ། ཨེ་ཆེ་བའི་ནང་ནས་ཨེ་ཆུང་། ཐང་པོ་ཆེ། འཕྱོང་རྒྱས། འཕྱོས། མོན་མཁར། མཁར་ལྟག་དོ་བོ་ད་ས་ཆ་མང་པོ་གཅིག གཅིག་གི་མི་ས་ཆ་དེ་གས་དེ་དང་བསམ་ཡས་ཤར་སྒོ་གདོང་ཡན་ཆད། ལྷོ་བྲག་ཤར་ནས། མཆོད་སྡེ། བ་ཞི་བོད་འབྲོག་གཉིས། མངའ་རིས་ནས་ཀོ་རོན་མདོ་མན་ཆད། སྤུ་རིག་ལ་རྩེ་མན་ཆད་རྦད་དེ་རྒྱལ་པོ་ཧུ་ལ་ཧུར་གཏོགས་པའི་དོན་གྱིས་ཟེར། 
  da cha bzhag pa yin na/_mon lug mgo steng tshun chad da sa cha'i ming sha stag red/_gnya' stod smad/_a da gnya' de yin na deng sang lho kha sa khul ngos la yo'o red pa/_gru shul/_lo ro dkar nag_byar po/_e che ba'i nang nas e chung /_thang po che/_'phyong rgyas/_'phyos/_mon mkhar/_mkhar ltag do bo da sa cha mang po gcig_gcig gi mi sa cha de gas de dang bsam yas shar sgo gdong yan chad/_lho brag shar nas/_mchod sde/_ba zhi bod 'brog gnyis/_mnga' ris nas ko ron mdo man chad/_spu rig la rtse man chad rbad de rgyal po hu la hur gtogs pa'i don gyis zer/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འདི་ག་རེ། ད་འདིའི་ནང་འཁོད་པའི་ས་ཆ་དེ་མང་ཆེ་བས་རྦད་དེ་འོང་བོད་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་དང་ནུབ་ཕྱོགས་ངོས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཤ་སྟག་ཏེ་ཡིན་ན་རྒྱལ་པོ་ཧུ་ལ་ཧུའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  'di ga re/_da 'di'i nang 'khod pa'i sa cha de mang che bas rbad de 'ong bod kyi lho phyogs dang nub phyogs ngos kyi sa khul sha stag te yin na rgyal po hu la hu'i khongs su gtogs kyi yo'o red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཧུ་ལ་ཧུ་དེ་སུ་རེད་ཟེར་ན། ཕག་མོ་གྲུབ་པའི་རྒྱབ་རྩ་རེད། བྱས་ཙང་དོན་དག་དེ་འདྲས་གཅིག་གི་དཔེ་ལ་བལྟས་བྱས་ཡིན་ན། སྐབས་དེར་ཡིན་ནའི་འབྲི་གུང་དང་། ཚལ་པ་ཡིན་ནའི་སོ་སོའི་རྦད་དེ་གི་ཨཱ། ཨ་དབང་རིགས་འོག་ཏུ་ཡིན་ན་རྦད་དེ་ས་ཆ་མི་ཉུང་བ་གཅིག་གི་རྦད་དེ་ཁོངས་སུ་བཅུག་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  hu la hu de su red zer na/_phag mo grub pa'i rgyab rtsa red/_byas tsang don dag de 'dras gcig gi dpe la bltas byas yin na/_skabs der yin na'i 'bri gung dang /_tshal pa yin na'i so so'i rbad de gi A/_a dbang rigs 'og tu yin na rbad de sa cha mi nyung ba gcig gi rbad de khongs su bcug yo'o red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དཔེར་ན་གཡའ་བཟང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཁྲི་སྐོར་གྱི་ཁ་གྲངས་ཚོ་བོད་ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་ཁྲི་སྐོར་གྱི་ཁ་གྲངས་སུ་བགྲངས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་དའི། དོན་ལ་ཡིན་ན་གཅིག་གི་ཕག་མོ་གྲུབ་པའི་འོག་ཏུ་རྦད་དེ་གནས་པ་ནང་བཞིན། སྣ་དཀར་རྩེ་པ་ཡིན་ནའི་འབྲི་གུང་གི་འོག་ལ་གནས་པ། དེ་བཞིན་གྱི་ཚོ་དཔོན་གཞན་དག་ཡིན་ནའི་ཕག་མོ་གྲུབ་པ་དང་འབྲི་གུང་ཚལ་པ་སུའི་འོག་ལ་མ་གནས་པ་གཅིག་ཡའི་༼ཡང་༽ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར།
  dper na g.ya' bzang la cha bzhag pa yin na/_khri skor gyi kha grangs tsho bod khri skor bcu gsum gyi nang nas khri skor gyi kha grangs su bgrangs kyi yo'o red da'i/_don la yin na gcig gi phag mo grub pa'i 'og tu rbad de gnas pa nang bzhin/_sna dkar rtse pa yin na'i 'bri gung gi 'og la gnas pa/_de bzhin gyi tsho dpon gzhan dag yin na'i phag mo grub pa dang 'bri gung tshal pa su'i 'og la ma gnas pa gcig ya'i (yang )yo'o ma red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འདི་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། ཁྲི་སྐོར་གཞན་གྱི་ཡིན་ནའི་ད་ཕག་འབྲི་ཚལ་གསུམ་ནང་སར་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀའི་སྒོ་ནས་འདི་ལ་འགྲན་ཟླ་བྱེད་ཐུབ་ཐབས་མེད་པའི་ཕག་འབྲི་ཚལ་གསུམ་དེ་ཡིན་ན། ཁྲི་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཡིན་ནའི་ཧ་ལམ། ཧ་ཅང་གི་མངོན་པར་མཐོ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཟེར། 
  'di yin dus tsam pa/_khri skor gzhan gyi yin na'i da phag 'bri tshal gsum nang sar chos srid gnyis ka'i sgo nas 'di la 'gran zla byed thub thabs med pa'i phag 'bri tshal gsum de yin na/_khri dpon rnams kyi nang nas yin na'i ha lam/_ha cang gi mngon par mtho ba lta bu yin zer/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨོའོ་དུམ་བུ་འདིའི་ནང་དོན་འདུག་བཟོ་རེད།
  o'o dum bu 'di'i nang don 'dug bzo red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་གཤམ་གྱི་དུམ་བུ་དེ་ཡིན་ན། ཕག་མོ་གྲུབ་པའི་སྐོར་དེ་རེད་ཤག ཕག་མོ་གྲུབ་པའི་སྐོར་དེ་སྔོན་ལ་དེ་གཅིག་ཡི་གེ་མ་དེ་ཆ་ཚང་གཅིག་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ནང་འཁོད་པ་ཡི་གེ་མ་དེ་གཅིག་ཀློག་གི་ཡིན།
  da gsham gyi dum bu de yin na/_phag mo grub pa'i skor de red shag_phag mo grub pa'i skor de sngon la de gcig yi ge ma de cha tshang gcig dpyid kyi rgyal mo'i glu dbyangs nang 'khod pa yi ge ma de gcig klog gi yin/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ནས་རྦད་དེ་དུམ་བུ་རེ་རེ་ཀློག་གྱིན་ཀློག་གྱིན་འགྲེལ་བཤད་འདྲ་གཅིག་ཞུ་གི་ཡིན།
  de nas rbad de dum bu re re klog gyin klog gyin 'grel bshad 'dra gcig zhu gi yin/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དཔལ་ཕག་མོ་གྲུབ་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས། སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོན་གནས་སློབ་རྒྱུན་དར་རྒྱས་སུ་སྤེལ་བར་མཛད་པ་པོ་ནི། སྐྱུ་ར་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་ལ། གདན་རབས་བཞི་ཙམ་གྱི་བར་དུ་དམ་པའི་ཆོས་ཁོ་ན་དོན་དུ་གཉེར་བ་ལས། འཇིག་རྟེན་གྱི་སྟོབས་དང་གོང་མའི་ལག་རྟགས་སོགས་མེད་འདུག་པས།
  dpal phag mo grub pa'i 'phrin las kyi rgyun las/_sgrub brgyud kyi bstan pa rin po che'i dgon gnas slob rgyun dar rgyas su spel bar mdzad pa po ni/_skyu ra rin po che yin la/_gdan rabs bzhi tsam gyi bar du dam pa'i chos kho na don du gnyer ba las/_'jig rten gyi stobs dang gong ma'i lag rtags sogs med 'dug pas/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་མཆེམས་དེབ་ཐེར་ལས། དེ་དུས་ཀྱི་བླ་མ་དེ་སྤྱན་སྔ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན། སྒོམ་པ་ཤཱཀྱ་རིན་ཡིན་ཏེ་དམ་ཁ་མ་ཐེབ་རྗེས་ཙམ་ཡང་ཁྱེད་བླ་དཔོན་ལ་མེད། རྒྱལ་པོའི་བླ་མ་ཏི་ཤྲི་ཡང་མ་བྱས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་བསྟན་པ་སྔ་དར་གྱི་དུས་སྐྱུ་རའི་སྔགས་འཆང་བ་ཞིག་ལ་མཁའ་འགྲོའི་རིགས་ཅན་གྱི་སྣ་ནམ་བཟའ་བྱ་བའི་ཇོ་མོ་ཞིག་བླངས་པ་མི་ལས་འདས་པའི་སྤྲུལ་སྒྱུར་སྣ་ཚོགས་སྟོན་པ་ཞིག་བྱུང་བ།
  si tu rin po che'i bka' mchems deb ther las/_de dus kyi bla ma de spyan snga rin po che yin/_sgom pa shAky rin yin te dam kha ma theb rjes tsam yang khyed bla dpon la med/_rgyal po'i bla ma ti shri yang ma byas gsungs pa ltar yin la/_de yang bstan pa snga dar gyi dus skyu ra'i sngags 'chang ba zhig la mkha' 'gro'i rigs can gyi sna nam bza' bya ba'i jo mo zhig blangs pa mi las 'das pa'i sprul sgyur sna tshogs ston pa zhig byung ba/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེང་སང་འབྲི་གུང་ཨ་ཕྱིར་འབོད་པ་འདི་ཡིན་ལ། དེ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་ལ་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག་གི་བརྒྱུད་ལས་ཨ་མེས་དབང་རྒྱལ་གྱི་སྲས་བཞི་པ་རྡོ་རྗེ་ལ་ཇོ་མོ་རྫེ་བཙུན་མ་བྱ་བ་བླངས་པའི་སྲས་སུ་འབྲི་གུང་རིན་པོ་ཆེ་འཁྲུངས་ཏེ། འགྲོ་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་བུམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་དུ་གསན་ཅིང་མཚན་རིན་ཆེན་དཔལ་དུ་གྲགས། 
  deng sang 'bri gung a phyir 'bod pa 'di yin la/_de gnyis kyi sras la nam mkha' dbang phyug gi brgyud las a mes dbang rgyal gyi sras bzhi pa rdo rje la jo mo rdze btsun ma bya ba blangs pa'i sras su 'bri gung rin po che 'khrungs te/_'gro mgon rin po che'i drung du zab rgyas kyi chos bum pa gang byo'i tshul du gsan cing mtshan rin chen dpal du grags/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འགྲོ་མགོན་གཤེགས་རྗེས་ཞང་སུམ་ཐོག་པའི་མཇུག་ཏུ་གདན་ས་མཛད་ཀྱང་འཕྲིན་ལས་བཞེད་པ་བཞིན་མ་བྱུང་བས་བྱང་ཕྱོགས་སུ་བྱོན་ནས་རྟོགས་ལྡན་མི་ཉག་སྒོམ་རིན་གྱི་དགོན་པ་ཉེ་གནས་ཀྱིས་ཕུལ་བར་ཕྱག་ཕབ་སྟེ། དར་རྒྱས་སུ་མཛད་པས་འབྲི་གུང་ཐེལ་ཞེས་གངས་རིའི་ཁྲོད་ཀྱི་སྒྲུབ་བརྒྱུད་པའི་གཙུག་ན་མངོན་པར་མཐོ་བ་བྱུང་ཞིང་།
  'gro mgon gshegs rjes zhang sum thog pa'i mjug tu gdan sa mdzad kyang 'phrin las bzhed pa bzhin ma byung bas byang phyogs su byon nas rtogs ldan mi nyag sgom rin gyi dgon pa nye gnas kyis phul bar phyag phab ste/_dar rgyas su mdzad pas 'bri gung thel zhes gangs ri'i khrod kyi sgrub brgyud pa'i gtsug na mngon par mtho ba byung zhing /
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  སྐྱོབ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁུ་བོ་དཀོན་མཆོག་རིན་རིན་ཆེན་གྱི་སྲས་ཨ་མེས་གྲགས་རྒྱལ། དེ་ལ་སྲས་མཆེད་གསུམ་ལས་ཆེ་བ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ། འབྲིང་དབོན་བརྒྱུད་རྡོ་རྗེ་སེང་གེ། ཆུང་བ་གཅུང་རིན་པོ་ཆེ་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པ་ལས། གཅུང་རིན་པོ་ཆེ་ཏི་ལི་པའི་སྤྲུལ་པར་གྲགས་ཤིང་། འདིའི་དུས་སུ་སྒོམ་པ་ལ་ཁྲི་དཔོན་གྱི་འཇའ་ས་ལོན་ཏེ།
  skyob pa rin po che'i khu bo dkon mchog rin rin chen gyi sras a mes grags rgyal/_de la sras mched gsum las che ba dpon rin po che/_'bring dbon brgyud rdo rje seng ge/_chung ba gcung rin po che rdo rje grags pa las/_gcung rin po che ti li pa'i sprul par grags shing /_'di'i dus su sgom pa la khri dpon gyi 'ja' sa lon te/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  བྱར་དགས་ཚུན་ལུང་གིས་མངའ་སྒྱུར་བས་སྟོབས་འབྱོར་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་ཤིན་ཏུ་ཆེ། དེ་དག་ལ་བསམས་ནས་ཕྱིས་སུ་གོང་མ་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་འབྲི་གུང་སྒོམ་པས། ད་ལྟ་ས་སྐྱ་པས་བདག་བྱེད་པ་འདི་སྔོན་ངེད་འབྲི་གུང་པས་བྱེད་པར་སྣང་ཟེར་བའི་ཁེངས་དྲེགས་ཀྱི་གཏམ་སྨྲས་སྐད། འོན་ཀྱང་སྒོམ་པ་གསུམ་བཞིའི་རིང་ལ་ས་སྐྱ་པ་དང་མ་མཐུན་པས། འབྲིང་པོའི་སྲས་ཐོག་ཁ་པ་རིན་ཆེན་སེང་གེ་དང་སྤྱན་སྔ་མཚམས་བཅད་པའི་རྗེས་སུ་གནུབས་གདན་སར་བཞུགས་ཐོག་གླིང་ལོག་ཆེན་པོ་དེ་བྱུང་སྐབས་འདུ་ཁང་ལ་མི་བརྒྱབ་པས་དགེ་འདུན་ཁྲི་ཚེ་ཙམ་ནམ་མཁའ་ནས་མཁའ་ལ་འཕུར་ཟེར། ཞལ་ངོ་ཀོང་པོར་བྲོས། མངའ་ཐང་ཡང་ཅུང་ཟད་བྲི།
  byar dgas tshun lung gis mnga' sgyur bas stobs 'byor gyi longs spyod shin tu che/_de dag la bsams nas phyis su gong ma si tu rin po che la 'bri gung sgom pas/_da lta sa skya pas bdag byed pa 'di sngon nged 'bri gung pas byed par snang zer ba'i khengs dregs kyi gtam smras skad/_'on kyang sgom pa gsum bzhi'i ring la sa skya pa dang ma mthun pas/_'bring po'i sras thog kha pa rin chen seng ge dang spyan snga mtshams bcad pa'i rjes su gnubs gdan sar bzhugs thog gling log chen po de byung skabs 'du khang la mi brgyab pas dge 'dun khri tshe tsam nam mkha' nas mkha' la 'phur zer/_zhal ngo kong por bros/_mnga' thang yang cung zad bri/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེའི་རྗེས་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན། རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ། ཉེར་གཉིས་རིན་པོ་ཆེ། དོན་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་རྣམས་རིམ་པར་བྱོན་ཏེ། སྤྱན་སྔའི་གོ་ས་དང་། སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤེལ་བ་ཁོ་ན་ལས། འཇིག་རྟེན་སྲིད་འཛིན་པ་ནི་ས་སྐྱའི་དཔོན་ཆེན་གྱི་དོད་པོ་ལྟ་བུ་འབྲི་གུང་གི་སྒོམ་པ་ཡིན་པས། དེ་དག་གི་གོ་རིམ་ནི། སྒོམ་པ་རྡོ་རྗེ་སེང་གེ། ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན། བྱང་ཤེ། བྱང་ཆུབ། སྤང་རས། ཆོས་སེང་། རིན་ཆེན་སེང་གེ། སྒོམ་པ་དཔོན་པོ། སྒོམ་པ་ཤཱཀྱ་དར། རིན་ཆེན་གྲགས། ཡེ་ཤེས་དཔལ། འདི་གྲོངས་པའི་དུས་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་འབྲི་གུང་དུ་འཕྲད་མོ་ལ་བྱོན།
  de'i rjes rdo rje rin chen/_rdo rje rgyal po/_nyer gnyis rin po che/_don grub rgyal po rnams rim par byon te/_spyan snga'i go sa dang /_sgrub brgyudkyi bstan pa spel ba kho na las/_'jig rten srid 'dzin pa ni sa skya'i dpon chen gyi dod po lta bu 'bri gung gi sgom pa yin pas/_de dag gi go rim ni/_sgom pa rdo rje seng ge/_shAky rin chen/_byang she/_byang chub/_spang ras/_chos seng /_rin chen seng ge/_sgom pa dpon po/_sgom pa shAky dar/_rin chen grags/_ye shes dpal/_'di grongs pa'i dus si tu rin po che 'bri gung du 'phrad mo la byon/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  བཀྲ་ཤིས་ལྗོངས་སུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཇལ། སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེས་ཀྱང་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་སྒོམ་པ་ཆེ་བ་ལ་བསྐོས། ཀུན་རིན་ཆུང་བ་ལ་བསྐོས་ནས་ལེགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཕུལ་བ་བཞིན་མཛད། དེ་ནས་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་འདས་རྗེས་ཀུན་རིན་ལ་གོང་མའི་ལུང་མེད་ནའང་། དབུས་གཙང་སྭོན་ཝི་སི་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱོན་བསྐོས་བྱས། སྤྱིར་གདན་ས་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་ཡིན་པ་དང་། ཁྱད་པར་སྒོམ་པ་རང་ལ་་སི་ཏུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བར། སློབ་དཔོན་ཀུན་རིན་གྱིས་སྡེ་སྲིད་ཕག་མོ་གྲུ་པ་ལ་ངན་བཤོམས་ཀྱི་གྲ་སྒྲིག་འགལ་ཞིག་བྱས་པ་ལ་བརྟེན། འབྲི་གུང་གི་སྲིད་ལ་ཕན་པ་ཆེ་བ་མ་བྱུང་།
  bkra shis ljongs su rin po che dang mjal/_si tu rin po ches kyang rin chen rdo rje sgom pa che ba la bskos/_kun rin chung ba la bskos nas legs pa'i rgyu mtshan phul ba bzhin mdzad/_de nas rdo rje rin chen 'das rjes kun rin la gong ma'i lung med na'ang /_dbus gtsang swon wi si pa rnams kyis khyon bskos byas/_spyir gdan sa phan tshun gnyis zung 'brel yin pa dang /_khyad par sgom pa rang la si tu bka' drin che bar/_slob dpon kun rin gyis sde srid phag mo gru pa la ngan bshoms kyi gra sgrig 'gal zhig byas pa la brten/_'bri gung gi srid la phan pa che ba ma byung /
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དུམ་བུ་འདི་ཡིན་ན་ད། གཅིག་གི། འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཨ་གཅིག་གི་སྒྲུབ་བརྒྱུད་དང་། འབྲི་གུང་གི་སྐོར་གྱི་རྦད་དེ་གདན་རབས་གཅིག་རེད་ཤག
  dum bu 'di yin na da/_gcig gi/_'bri gung bka' brgyud kyi a gcig gi sgrub brgyud dang /_'bri gung gi skor gyi rbad de gdan rabs gcig red shag
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་འདི་གཙོ་བོ་འདྲ་དེ་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས་འདྲ་དེ་ག་རེ་འདྲ་གཅིག་བཤད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། ད་གཅིག་གི་དཔལ་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་ལས་ད་རྦད་དེ། བོད་ཀྱི་སྐབས་དེར་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་ད་གཅིག་གི་སློབ་རྒྱུན་དར་རྒྱས་སུ་སྤེལ་བར་མཛད་མཁན་གྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་གི་སློབ་རྒྱུན་དར་རྒྱས་སྤེལ་བར་མཛད་མཁན་དེ་སུ་རེད་ཟེར་ན།
  da 'di gtso bo 'dra de nang don mdor bsdus 'dra de ga re 'dra gcig bshad kyi yo'o red zer na/_da gcig gi dpal phag mo gru pa'i 'phrin las kyi nus pa las da rbad de/_bod kyi skabs der sgrub brgyud bstan pa'i da gcig gi slob rgyun dar rgyas su spel bar mdzad mkhan gyi bstan pa rin po che gi slob rgyun dar rgyas spel bar mdzad mkhan de su red zer na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  སྐྱུ་ར་རིན་པོ་ཆེ་ཞུ་མཁན་དེ་རེད། ཟེར། སྐྱུ་ར། ད་དེ་འབྲི་གུང་གི་ང་ཚོའི་་འབྲི་་གུང་དགོན་པའི་སྐྱུ་རའི་རྒྱུད་ཟེར་ཡས་དེ་རྦད་དེ།  ད་བོད་ཀྱི་སྔ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིན་ན་རུས་རྒྱུད་སྐད་གྲགས་ཆེན་མོ་གཅིག་རེད།
  skyu ra rin po che zhu mkhan de red/_zer/_skyu ra/_da de 'bri gung gi nga tsho'i 'bri gung dgon pa'i skyu ra'i rgyud zer yas de rbad de/__da bod kyi snga rabs kyi lo rgyus yin na rus rgyud skad grags chen mo gcig red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་སྐྱུ་ར་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་སྐྱུ་ར་རིན་པོ་ཆེ་དེས་འབྲི་གུང་གི་གདན་རབས་བཞི་ཙམ་གྱི་བར་ལ་ཡིན་ན། གཙོ་བོ་འདྲ་དེ་ག་རེ་གནང་གི་ཡོའོ་རེད། དམ་པའི་ཆོས་ཁོ་ན་དོན་དུ་གཉེར་བ་ལས། འཇིག་རྟེན་གྱི་གཅིག་གི་སྟོབས་དང་། གཅིག་གི་རྒྱ་ནག་གོང་མའི་ལག་རྟགས་སོགས་ཡིན་ན་ཁྱོན་ནས་བྱུང་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར།
  de skyu ra rin po che de yin dus tsam pa skyu ra rin po che des 'bri gung gi gdan rabs bzhi tsam gyi bar la yin na/_gtso bo 'dra de ga re gnang gi yo'o red/_dam pa'i chos kho na don du gnyer ba las/_'jig rten gyi gcig gi stobs dang /_gcig gi rgya nag gong ma'i lag rtags sogs yin na khyon nas byung yo'o ma red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ད་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་བཀའ་ཆེམས་དེབ་ཐེར་ལས། ཨ་ད་ལྟ་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་ཕྱག་དེབ་ད་དེར་གཅིག་གི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དེབ་དེ། ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད། འདིའི་བཀའ་ཆེམས་དེབ་ཐེར་ལ་ག་རེ་འཁོད་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  de yin dus tsam pa da si tu rin po che gi bka' chems deb ther las/_a da lta si tu rin po che gi phyag deb da der gcig gi si tu byang chub rgyal mtshan gyi deb de/_zer gyi yo'o red/_'di'i bka' chems deb ther la ga re 'khod yo'o red zer na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེའི་དུས་ཀྱི་དེ་ནི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཡིན་ན་སྤྱན་སྔ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་རེད་ཟེར། སྒོམ་པ་ཡིན་ན་ཤཱཀ་རིན་ཡིན་ཟེར། ད་འདིའི་བླ་མ་གཅིག་དང་སྒོམ་པ་གཅིག་བཤད་དུས་ད་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ག་རེ་བཤད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད། སྐབས་དེར་གཅིག་གི་འབྲི་གུང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། འབྲི་གུང་གི་ཆོས་རྒྱུད་སྤེལ་མཁན་དེ། འདིའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཡིན་པ་དང་། འབྲི་གུང་གི་སྲིད་དང་གཅིག་གི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཨ་ད་གཅིག་གི་བྱ་བ་གི་རྦད་དེ་གཅིག་གི་ཨ་མགོ་འཛིན་མཁན་དེ་ཡིན་ན། སྒོམ་པ་ཟེར་མཁན་དེ་ཡིན་སྟབས་སྒོམ་པ་ཤཱཀ་རིན་ཡིན་ཟེར།
  de'i dus kyi de ni bla ma rin po che de yin na spyan snga rin po che de red zer/_sgom pa yin na shAk rin yin zer/_da 'di'i bla ma gcig dang sgom pa gcig bshad dus da rgyu mtshan gtso bo ga re bshad kyi yo'o red/_skabs der gcig gi 'bri gung la cha bzhag pa yin na/_'bri gung gi chos rgyud spel mkhan de/_'di'i bla ma rin po che de yin pa dang /_'bri gung gi srid dang gcig gi 'jig rten gyi a da gcig gi bya ba gi rbad de gcig gi a mgo 'dzin mkhan de yin na/_sgom pa zer mkhan de yin stabs sgom pa shAk rin yin zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨ་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྦད་དེ་དོན་དག་གཅིག་བཤད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ད་བསྟན་པ་སྐྱུ་རའི་སྐོར་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། རུས་སྐྱུ་རུ་གི་འབྱུང་ཁུངས་པ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན།  ག་རེ་བཤད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  a de 'dras kyi rbad de don dag gcig bshad kyi yo'o red/_de yin dus tsam pa da bstan pa skyu ra'i skor la cha bzhag pa yin na/_rus skyu ru gi 'byung khungs pa cha bzhag pa yin na/__ga re bshad kyi yo'o red zer na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  སྐྱུ་ར་ཟེར་མཁན་དེ་དང་པོ་ཐོག་མ་ཡིན་ན་བསྟན་པ་སྔ་དར་གྱི་དུས་ལ་ཡིན་ན་སྐྱུ་རའི་རིགས་གཅིག་ཡིན་ན། དང་པོ་རྩ་བའི་འབྱུང་ཁུངས་དེ་བྱས་པ་ཡིན་ན། སྔགས་འཆང་ཞིག་ལ་དེ་ནི་ད་མཁའ་འགྲོའི་རིགས་ཡིན་པའི་ད་སྣ་ནམ་བཟའ་བྱ་བའི་ད་ཇོ་མོ་གཅིག་བླངས་དེ་ལ། རྦད་དེ་མི་ལས་འདས་པའི་གཅིག་གི་འོང་། སྤྲུལ་སྒྱུར་སྣ་ཚོགས་སྟོན་པས། ཕྱིས་སུ་དེ་ཡིན་ན། ད་འབྲི་གུང་གི་་ནང་ལ་ད་སྐད་གྲགས་ཡོད་པའི་འབྲི་གུང་ཨ་ཕྱི་ཟེར་ཡས་དེ་འབོད་པ་ཡིན་ཟེར།
  skyu ra zer mkhan de dang po thog ma yin na bstan pa snga dar gyi dus la yin na skyu ra'i rigs gcig yin na/_dang po rtsa ba'i 'byung khungs de byas pa yin na/_sngags 'chang zhig la de ni da mkha' 'gro'i rigs yin pa'i da sna nam bza' bya ba'i da jo mo gcig blangs de la/_rbad de mi las 'das pa'i gcig gi 'ong /_sprul sgyur sna tshogs ston pas/_phyis su de yin na/_da 'bri gung gi nang la da skad grags yod pa'i 'bri gung a phyi zer yas de 'bod pa yin zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་ལ་སུ་འབྱུང་པ་རེད་ཟེར་ན། ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག ད་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག་གི་བརྒྱུད་ལ་ག་རེ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། དེ་ནི་ཨ་མེས་དབང་རྒྱལ་ཟེར་ཡས་གཅིག་ཞུ་གི་ཡོའོ་རེད། ཨ་མེས་དབང་རྒྱལ་ལ་སྲས་གཅིག་ངེས་ཅན་གཅིག་ཡོད་པ་གཅིག་ལ། དེའི་ནང་གི་སྲས་བཞི་པ། རྡོ་རྗེ་ཟེར་མཁན་དེར་ཡིན་ན་ཇོ་མོ་བཙུན་མ་ཟེར་མཁན་དེ་བླངས། བླངས་ནས་ཡིན་ན་དེ་ནི་འབྲི་གུང་རིན་པོ་ཆེ་འཁྲུངས།
  de gnyis kyi sras la su 'byung pa red zer na/_nam mkha' dbang phyug_da nam mkha' dbang phyug gi brgyud la ga re zer gyi yo'o red zer na/_de ni a mes dbang rgyal zer yas gcig zhu gi yo'o red/_a mes dbang rgyal la sras gcig nges can gcig yod pa gcig la/_de'i nang gi sras bzhi pa/_rdo rje zer mkhan der yin na jo mo btsun ma zer mkhan de blangs/_blangs nas yin na de ni 'bri gung rin po che 'khrungs/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  སྐབས་དེར་འགྲོ་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ་དེ་ནི་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་བུམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་དུ་གསན་བྱས། གསུངས་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་འགྲོ་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཡིན་ན་གཅིག་གི་ཕག་མོ་རིན་པོ་ཆེ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་འང་། དྲུང་དུ་བྱོན་ནས་ཨ། ཆོས་བུམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་དུ་གསན་ནས་ཡིན་ན་ད། མཚན་ལ་ཡིན་ནའི་དེ་ནི་རིན་ཆེན་དཔལ་གྲགས་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  skabs der 'gro mgon rin po che'i drung du de ni zab rgyas kyi chos bum pa gang byo'i tshul du gsan byas/_gsungs dus tsam pa de ni 'gro mgon rin po che de yin na gcig gi phag mo rin po che rdo rje rgyal po 'ang /_drung du byon nas a/_chos bum pa gang byo'i tshul du gsan nas yin na da/_mtshan la yin na'i de ni rin chen dpal grags yo'o red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ནས་དེའི་རྗེས་ལ་འགྲོ་མགོན་གཤེགས་པའི་རྗེས་ལ་ཡིན་ན། ད་གདན་སའི་མཛད་པ་འདྲ་དེ་ཏིག་ཙ་འདྲ་གཅིག་ད་མཛད་པ་ཡིན་ནའི་དེ་གཅིག གཅིག་གི་འཕྲིན་ལས་བཞེད་པ་འདྲ་དེ་ཨ་གཅིག་རྒྱས་པོ་འདྲ་གཅིག་མ་བྱུང་བས་བྱང་ཕྱོགས་ལ་བྱོན་ནས་དེ་ནི་རྟོགས་ལྡན་མི་ཉག་སྒོམ་རིན་ཟེར་ཡས་དེའི་དགོན་པའི་འཁྲིས་སུ་ཡིན་ན། འང་། དགོན་པའི་དགོན་པ་དེ་ཡར་ཕུལ་པ་རེད་དའི། ཕྱག་བཏབ་པ་ཡིན་ན། དར་རྒྱས་ཕྱིས་སུ་ང་རང་ཚོས། སྐད་གྲགས་ཡོད་པའི་འབྲི་གུང་ཐེལ་ཟེར་ཡས་དེ། བོད་ཀྱི་གངས་རིའི་ཁྲོད་དུ་ད་དེ། སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པའི་ནང་ནས་གཙུག་རྒྱན་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་དགོན་པ་དེ། ཕྱག་བཏབ་པ་རེད་ཟེར་ཡས་དེ་རྒྱུ་མཚན་དེ་འདྲས་གཅིག་བཤད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།
  de nas de'i rjes la 'gro mgon gshegs pa'i rjes la yin na/_da gdan sa'i mdzad pa 'dra de tig tsa 'dra gcig da mdzad pa yin na'i de gcig_gcig gi 'phrin las bzhed pa 'dra de a gcig rgyas po 'dra gcig ma byung bas byang phyogs la byon nas de ni rtogs ldan mi nyag sgom rin zer yas de'i dgon pa'i 'khris su yin na/_'ang /_dgon pa'i dgon pa de yar phul pa red da'i/_phyag btab pa yin na/_dar rgyas phyis su nga rang tshos/_skad grags yod pa'i 'bri gung thel zer yas de/_bod kyi gangs ri'i khrod du da de/_sgrub brgyud kyi bstan pa'i nang nas gtsug rgyan lta bur gyur pa'i dgon pa de/_phyag btab pa red zer yas de rgyu mtshan de 'dras gcig bshad kyi yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་སྐྱུ་ར་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཁུ་བོ་དེ་དཀོན་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སྲས་ཨ་མེས་གྲགས་རྒྱལ། དེ་་ལ་སྲས་རྦད་དེ་ཆེ་བ་དབོན་པོ་རིན་པོ་ཆེ། ད་འདིའི་དུམ་བུ་དེ་ཡིན་ན། སྲས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ཤ་སྟག་གཅིག གཅིག་གི་མར་དེ་དཔེར་ན་ད་འབྲི་གུང་གི་གཅིག་གི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ཡིན་ན་ཧ་ཅང་གི་དེ་སྟོབས་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་དེ་ནི་རྒྱུ་མཚན་འདྲ་དེ་འདིའི་དྲངས་ཡོའོ་རེད།
  da skyu ra rin po che gis khu bo de dkon mchog rin po che la sras a mes grags rgyal/_de la sras rbad de che ba dbon po rin po che/_da 'di'i dum bu de yin na/_sras kyi brgyud pa sha stag gcig_gcig gi mar de dper na da 'bri gung gi gcig gi chos srid gnyis kyi thog nas/_yin na ha cang gi de stobs chen po yod pa'i de ni rgyu mtshan 'dra de 'di'i drangs yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་འདིའི་རྗེས་ལ་ཡིན་ན། ད་དེར་གཅིག་གི་འབྲི་གུང་གི་རྦད་དེ་བླ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཅིག་གི་མཚན་མང་པོ་གཅིག་དྲངས་བྱས། རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན། རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ། ཉེར་གཉིས་རིན་པོ་ཆེ། དོན་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་རྣམས། ཨ་རིམ་བཞིན་བྱོན་བྱས། རིན་པོ་ཆེ་འདིའི་རིང་ལ་ཡིན་ན། མཚན་ལ་ག་རེ་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  da 'di'i rjes la yin na/_da der gcig gi 'bri gung gi rbad de bla brgyud kyi gcig gi mtshan mang po gcig drangs byas/_rdo rje rin chen/_rdo rje rgyal po/_nyer gnyis rin po che/_don grub rgyal po rnams/_a rim bzhin byon byas/_rin po che 'di'i ring la yin na/_mtshan la ga re yo'o red zer na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  གོ་ས་ག་རེ་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། སྤྱན་སྔའི་གོ་ས་དང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་ཁོ་ར་ད་རྦད་དེ་གཅིག་གི་སྤེལ་བ་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་ན་གཅིག་ འཇིག་རྟེན་གྱི་སྲིད་འཛིན་མཁན་དེ་འབྲི་གུང་པའི་སྲས་གཅིག་གི་ད་ས་སྐྱ་ཡིན་ན་ས་སྐྱ་དཔོན་ཆེན་ཡོའོ་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་དོད་ཀྱི་རྦད་དེ་འབྲི་གུང་ཡིན་ན་འབྲི་གུང་སྒོམ་པ་ཟེར་མཁན་དེ་རེད་ཟེར།
  go sa ga re yo'o red zer na/_spyan snga'i go sa dang sgrub brgyud kyi bstan pa kho ra da rbad de gcig gi spel ba la brten pa yin na gcig _'jig rten gyi srid 'dzin mkhan de 'bri gung pa'i sras gcig gi da sa skya yin na sa skya dpon chen yo'o red/_de lta bu'i dod kyi rbad de 'bri gung yin na 'bri gung sgom pa zer mkhan de red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་སྒོམ་པ་ཆ་བཞག་ན་པ་ཡིན་ན། སྒོམ་པ་རིམ་བྱོན་མང་པོ་གཅིག་བྱུང་ཡོའོ་རེད། སྒོམ་པ་རྡོ་རྗེ་སེང་གེ་ལ་སོགས་པ། ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་ཟེར་ཡས། བྱང་ཤེ། བྱང་ཆུབ། སྤང་རས ཆོས་སེང་། རིན་ཆེན་སེང་གེ སྒོམ་པ་དཔོན་་པོ། སྒོམ་པ་ཤཱཀྱ་དར། རིན་ཆེན་གྲགས། ཡེ་ཤེས་དཔལ། ཟེར་ཡས་ཀྱི་ཨོའོ་དེ་འདྲས་ཀྱི་གཅིག་གི་སྒོམ་པ་ལ་ཡིན་ནའི་སྒོམ་པའི་རྦད་དེ་བརྒྱུད་རིམ་དེ་མང་པོ་གཅིག་བྱོན་ཡོའོ་རེད།
  da sgom pa cha bzhag na pa yin na/_sgom pa rim byon mang po gcig byung yo'o red/_sgom pa rdo rje seng ge la sogs pa/_shAky rin chen zer yas/_byang she/_byang chub/_spang ras_chos seng /_rin chen seng ge_sgom pa dpon po/_sgom pa shAky dar/_rin chen grags/_ye shes dpal/_zer yas kyi o'o de 'dras kyi gcig gi sgom pa la yin na'i sgom pa'i rbad de brgyud rim de mang po gcig byon yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་ཕྱིས་སུ་ཡིན་ན། ག་རེ་བཤད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། དེ་གཅིག་སྒོམ་པ་རིམ་བྱོན་འདས་པའི་རྗེས་ལ་ཡིན་ན། འང་སྒོམ་པ་ཀུན་རིན་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། གཅིག་གི་སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་གོང་མའི་རྦད་དེ་ད་གཅིག་གི་ལུང་དང་དེ་འདྲས་ཀྱི་གའི་མེད་ནའི། ཡིན་ན་ཡང་། དབུས་གཙང་སྭོན་ཝི་སི་ཟེར་མཁན་དེ་འདྲས་གཅིག་གི་ཐོབ་ཐང་གཅིག་འཐོབ་པ་རེད་ཟེར།
  da phyis su yin na/_ga re bshad kyi yo'o red zer na/_de gcig sgom pa rim byon 'das pa'i rjes la yin na/_'ang sgom pa kun rin la cha bzhag pa yin na/_gcig gi skabs der rgya nag gong ma'i rbad de da gcig gi lung dang de 'dras kyi ga'i med na'i/_yin na yang /_dbus gtsang swon wi si zer mkhan de 'dras gcig gi thob thang gcig 'thob pa red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ཡིན་ན་སྭོན་ཝི་སི་ཟེར་ཡས་དེ་ཡིན་ན་རྒྱ་སྐད་རེད། རྒྱ་སྐད་ནང་ལ་དེང་སང་གི་སྒྲ་ཐོན་པ་ཡིན་ན། ཤོན་ཝུའུ་སི་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད། འདི་ཐོབ། འདི་གོ་གནས་དེ་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་ཡིན་ན་ད་གཅིག་གི་བོད་ཡོངས་ལ་ཡིན་ན། ཧ་ཅང་གི་རྦད་དེ་དབང་གྲགས་ཆེན་པོ་གཅིག་ཡིན་ཟེར། དེ་འདྲས་ཀྱི་ཟེར་ཡས་དེ་གཅིག་རེད།
  de yin na swon wi si zer yas de yin na rgya skad red/_rgya skad nang la deng sang gi sgra thon pa yin na/_shon wu'u si zer gyi yo'o red/_'di thob/_'di go gnas de yod dus tsam pa yin na da gcig gi bod yongs la yin na/_ha cang gi rbad de dbang grags chen po gcig yin zer/_de 'dras kyi zer yas de gcig red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་དེའི་ནང་ནས་མཇུག་དེ་ག་རེ་བཤད་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན། དཔེར་ན་སློན་དཔོན་ཀུན་རིན་འདིའི་རིང་ལ་ཡིན་ན་སྡེ་སྲིད་ཕག་མི་གྲུ་པ་ལ་ངན་བཤོམས་གྲ་སྒྲིག་བྱས་མ་བྱས་འདིས་འབྲི་གུང་གི་སྲིད་པ་ཡིན་ན་ཕན་པ་ཆེན་པོ་་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན་གནོད་པ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་བསྐྱལ་ཤག་ཟེར་ཡས་འདྲ་གཅིག ཨོའོ་དུམ་བུ་འདི་ཡིན་ན་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད།
  da de'i nang nas mjug de ga re bshad yo'o red zer na/_dper na slon dpon kun rin 'di'i ring la yin na sde srid phag mi gru pa la ngan bshoms gra sgrig byas ma byas 'dis 'bri gung gi srid pa yin na phan pa chen po ma byas pa yin na gnod pa chen po zhe drag bskyal shag zer yas 'dra gcig_o'o dum bu 'di yin na de 'dras gcig red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨ། ད་གཤམ་གྱི་དུམ་བུ་དེ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་རྦད་དེ་རྒྱལ་མཁར་རྩེ་པའི་ལོ་རྒྱུས་རེད། རྒྱལ་མཁར་རྩེཔ་ཟེར་ཡས་དེ་དེང་སང་ཡིན་ན། ཁ་སྐད་ལ་རྒྱལ་རྩེ་ཟེར་ཡས་དེ། རྒྱལ་རྩེ་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རེད། ཆོས་རྒྱལ། ཨ་ཕག་པ་རབ་བརྟན་ཀུན་བཟང་ཞུ་ཡས་དེའི་བརྒྱུད་པ་གཅིག་ཡོའོ་རེད་པ། དེའི་ལོ་རྒྱུས་དུམ་བུ་གཅིག་བཏོན་ཡོའོ་རེད། སྔོན་ལ་དུམ་བུ། དེ་མར་ཀློག་གི་ཡིན།
  a/_da gsham gyi dum bu de yin na/_nga tsho rbad de rgyal mkhar rtse pa'i lo rgyus red/_rgyal mkhar rtsep zer yas de deng sang yin na/_kha skad la rgyal rtse zer yas de/_rgyal rtse chos rgyal gyi lo rgyus red/_chos rgyal/_a phag pa rab brtan kun bzang zhu yas de'i brgyud pa gcig yo'o red pa/_de'i lo rgyus dum bu gcig bton yo'o red/_sngon la dum bu/_de mar klog gi yin/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  རྒྱལ་མཁར་རྩེ་པ་ནི། སྔོན་མདོ་ཁམས་སྟོད་དུ་དགྲ་རྒོད་ལྡང་བཙན་བྱ་བ། སྟག་ལྤགས་བརྒྱའི་ཐུལ་པ་གྱོན་པ། དྲེད་ལ་སྦར་འཛིན་བྱེད་པ། ཁྲོམ་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་མག་པ་བྱས་པའི་བུ་ཚ་བརྒྱུད། ཡོན་བདག་འབུམ་ཉེག་བྱ་བའི་སྲས་སློབ་དཔོན་ནམ་མཁའ་བྱང་ཆུབ་བྱ་བ་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྒོ་ནས་གྲུབ་པ་བརྙེས་པ་ཞིག་གི་སྲས་སློབ་དཔོན་ནམ་མཁའ་ལྷུན་གྲུབ། དེའི་སྲས་སློབ་དཔོན་ནམ་མཁའ་བཟང་པོ། དེ་ལ་སྲས་བརྩོན་འགྲུས་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པ་་བརྩོན་འགྲུས། གཞོན་ནུ་འཕགས་གསུམ་ལས། ཆེ་བས་སྣར་ཐང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་།
  rgyal mkhar rtse pa ni/_sngon mdo khams stod du dgra rgod ldang btsan bya ba/_stag lpags brgya'i thul pa gyon pa/_dred la sbar 'dzin byed pa/_khrom ge sar rgyal po'i mag pa byas pa'i bu tsha brgyud/_yon bdag 'bum nyeg bya ba'i sras slob dpon nam mkha' byang chub bya ba gsang sngags kyi rdo rje theg pa'i sgo nas grub pa brnyes pa zhig gi sras slob dpon nam mkha' lhun grub/_de'i sras slob dpon nam mkha' bzang po/_de la sras brtson 'grus rdo rje grags pa brtson 'grus/_gzhon nu 'phags gsum las/_che bas snar thang du rab tu byung /
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཆུང་བས་ཏི་རི་གྲགས་འོད་པའི་ཡིག་དཔོན་མཛད། བར་པ་ལ་སྲས་རྒྱལ་མཚན་ཡིག་རིས་མང་དུ་མཁྱེན། འདི་ཉིད་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་བཀའ་པོཏ་ཡང་སྣང་། འདི་ཆོས་རྗེ་ཀརྨ་པ་དང་ཐུགས་འབྲེལ་ཆེ་བས། མཚུར་ཕུར་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་བཞེང་བར་བྱོན་སྐབས། བཟོ་རྒྱུས་ལྡངས་ན་ཁོ་བོས་མདུན་གྱི་ནགས་རི་འདི་ཙམ་བློར་ཤོང་ཞུས་པས། སྤྲུལ་སྐུ་ནགས་རི་པ་གྲགས། འདིས་མ་གཅིག་ལྷ་སྨན་ཇོ་མོར་བླངས་པར་སྲས་དཔལ་ལྡན་བཟང་པོ། དཔལ་ལྡན་རིན་ཆེན། མ་ཟངས་དར་པོ་གསུམ་འཁྲུངས། ཉང་སྟོད་འདུལ་ཆུང་ཆུ་ནུབ་ཀྱི་ནང་ཚན། ལྷན་ཡུལ་སྔོན་མོ་ལུང་རིངས་སུ་བྱོན་པའི་ལམ་ཁར་ལྕགས་པའི་གདུང་བརྒྱུད་འཕགས་པ་རྒྱས་ལ་དང་མཇལ་ཏེ་མིང་ཞུས་པས། གཅེན་གཉིས་ལ་འཕགས་པ་དཔལ་བཟང་དང་། འཕགས་པ་རིན་ཆེན་དུ་བཏགས།
  chung bas ti ri grags 'od pa'i yig dpon mdzad/_bar pa la sras rgyal mtshan yig ris mang du mkhyen/_'di nyid kyis brtsams pa'i bka' pot yang snang /_'di chos rje karma pa dang thugs 'brel che bas/_mtshur phur byang chub chen po bzheng bar byon skabs/_bzo rgyus ldangs na kho bos mdun gyi nags ri 'di tsam blor shong zhus pas/_sprul sku nags ri pa grags/_'dis ma gcig lha sman jo mor blangs par sras dpal ldan bzang po/_dpal ldan rin chen/_ma zangs dar po gsum 'khrungs/_nyang stod 'dul chung chu nub kyi nang tshan/_lhan yul sngon mo lung rings su byon pa'i lam khar lcags pa'i gdung brgyud 'phags pa rgyas la dang mjal te ming zhus pas/_gcen gnyis la 'phags pa dpal bzang dang /_'phags pa rin chen du btags/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འཕགས་པ་དཔལ་བཟང་གིས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་ལས་ཚན་བཟུང་། གཏམ་ཡིག་རྩིས་གསུམ། མདའ་ཁ་དཔའ་རྩལ་དང་ལྡན་པའི་ཤར་དུང་ལྷོ་དུང་འདུལ་བའི་རྒན་པོར་ས་སྐྱ་ནས་བསྐོན་ཆ་དང་བཅྭ་ཚེ་གནང་། དེ་ནས་བཞི་ཐོག་ཉེ་གནས་ཀྱི་གོ་ས་བཟུང་། ཕ་ཤི་དར་ཁ་ཆེ་ཤར་ཕྱོགས་གོང་མའི་དྲུང་དུ་བཏངས་པས། འདྲི་མཚམས་གངས་དཀར་པོ་ཚུན་ཤེས་སུ་བཅུག་པའི་འཇའ་ས་གནང་། གོང་མ་སི་ཏུའི་དྲུང་དུ་་བྱོན་པར། སློབ་དཔོན་རྣམ་རྒྱལ། ཤེར་བཟང་། པ་ཤི་དཀོན་ཅོག་རྣམས་ཀྱིས་རིན་སྤུངས་སུ་བསྒར་ནས། གྲྭ་ཚོང་འདུས་སུ་བསྐྱལ་ཏེ་ངམ་གཅུར་བྱས་པ་ལས་གྲོལ་ཏེ་ཡར་བྱོན་སྐབས། ཧོར་རྒྱལ་པོས་ནང་ཆེན་གྱི་འཇའ་ས་གནང་། རྩེ་ཆེན་དངཕག་རི་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྫོང་བརྩིགས། རྒྱལ་རྩེ། སྣ་བོ་རྫོང་གཉིས་ཉི་མ་གཅིག་ལ་འགྲམ་བཏིངས། ཁྱུང་རྩེ་སོགས་རྫོང་མང་དུ་བརྩིགས། རྩེ་ཆེན་གཙུག་ལག་ཁངབཏབ།
  'phags pa dpal bzang gis dpal ldan sa skya pa'i las tshan bzung /_gtam yig rtsis gsum/_mda' kha dpa' rtsal dang ldan pa'i shar dung lho dung 'dul ba'i rgan por sa skya nas bskon cha dang bcwa tshe gnang /_de nas bzhi thog nye gnas kyi go sa bzung /_pha shi dar kha che shar phyogs gong ma'i drung du bdzangs pas/_'dri mtshams gangs dkar po tshun shes su bcug pa'i 'ja' sa gnang /_gong ma si tu'i drung du byon par/_slob dpon rnam rgyal/_sher bzang /_pa shi dkon cog rnams kyis rin spungs su bsgar nas/_grwa tshong 'dus su bskyal te ngam gcur byas pa las grol te yar byon skabs/_hor rgyal pos nang chen gyi 'ja' sa gnang /_rtse chen dangaphaga ri rnam rgyal gyi rdzong brtsigs/_rgyal rtse/_sna bo rdzong gnyis nyi ma gcig la 'gram btings/_khyung rtse sogs rdzong mang du brtsigs/_rtse chen gtsug lag khangabataba/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  བདག་ཆེན་འཕགས་པའི་དཔལ་ལ་སྲས་མང་དུ་ཡོད་ཀྱང་། ཇོ་མོ་མ་གཅིག་དཔལ་མ་ལ་ནང་ཆེན་ཀུན་དགའ་འཕགས་འཁྲུངས། དེ་ལ་སྲས་དཔོན་མོ་མགོན་པོ་སོགས་སྲས་ལྕམ་སྲིང་མང་དུ་འཁྲུངས་་པ་ལས། བདག་ཆེན་རབ་བརྟན་ཀུན་བཟང་འཕགས་འདི་ཉིད་ཕོ་བྲང་སྣེའུ་གདོང་རྩེར་གོང་མ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་པའི་དྲུང་དུ་བྱོན། གོང་མས་སྣེའུ་གདོང་དགའ་ལྡན་རྩེའི་རྟེན་གསུམ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་དཔོན་རབ་བརྟན་དང་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་ཞིག་ཁྱེར་གསུངས་པས། ཐུབ་དབང་རྡོ་རྗེ་གདན་ཆུང་མ་ཞིག་ཞུས་པས། ཐུགས་ཉམས་ཆེ་བའི་གྲགས་པ་བྱུང་། དེང་སང་ཡང་རྒྱལ་རྩེའི་ལི་མ་ལྷ་ཁང་དུ་བཞུགས་ཡོད་འདུག་ཅིང་། གཙང་དུ་བྱོན་ནས་གྲོགས་པོ་བརྒྱ་རྩར་རིན་སྤུངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པོའི་དཔུང་རྣམས་སྤུབ་སྟེ་མཚན་ཇུས་ལེགས་པ་བྱུང་།
  bdag chen 'phags pa'i dpal la sras mang du yod kyang /_jo mo ma gcig dpal ma la nang chen kun dga' 'phags 'khrungs/_de la sras dpon mo mgon po sogs sras lcam sring mang du 'khrungs pa las/_bdag chen rab brtan kun bzang 'phags 'di nyid pho brang sne'u gdongrtser gong ma grags pa rgyal mtshan pa'i drung du byon/_gong mas sne'u gdong dga' ldan rtse'i rten gsum rnams kyi nang nas dpon rab brtan dang ji ltar 'dod pa zhig khyer gsungs pas/_thub dbang rdo rje gdan chung ma zhig zhus pas/_thugs nyams che ba'i grags pa byung /_deng sang yang rgyal rtse'i li ma lha khang du bzhugs yod 'dug cing /_gtsang du byon nas grogs po brgya rtsar rin spungs nam mkha' rgyal po'i dpung rnams spub ste mtshan jus legs pa byung /
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  མཁས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཆོད་ཡོན་དུ་འབྲེལ་ནས། དཔལ་འཁོར་བདེ་ཆེན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་སྡེ་དང་བཅས་པ་བཏབ། སྔགས་གྲ་པ་རྣམས་ཀྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་མང་པོའི་ཞལ་འབྱེད་དང་། མདོ་གྲྭ་པ་རྣམས་ཀྱིས་དབྱར་ཆོས་ཐོག་བཀའ་པོཏ་རྣམས་ལ་རབ་འབྱམས་གྲྭ་བསྐོར་གྱི་རྒྱུན་སྲོལ་བཙུགས། སྐུ་འབུམ་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་དང་གོས་སྐུ་ཆེན་མོ། བཀའ་འགྱུར་རྒྱུན་འཇགས་སུ་བཞེང་བ་སོགས་དབུས་གཙང་གི་སྡེ་དཔོན་ཞིག་ལ་རྣམ་དཀར་གྱི་མཛད་པ་འདི་ཉིད་ཆེ་བར་མངོན། འདིའི་སྲས་རབ་བརྟན་བཀྲ་ཤིས་འཕགས། དེའི་སྲས་དོན་གྲུབ་འཕགས་ནས་བཟུང་སྟེ་བདག་པོ་ཕུན་སུམ་པ་ཡན་ཆད་དུ་མངའ་ཐང་རྒྱུན་གནས་ཤིང་། བར་སྐབས་སུ་དུས་མི་བདེ་བ་འགའ་ཞིག་བྱུང་ཡང་། གོང་མ་སྡེ་སྲིད་ནས་རྒྱབ་གཉེར་མཛད་པས་སྐྱོན་དུ་མ་གྱུར་ཏོ༎ ༎
  mkhas grub rin po che dang mchod yon du 'brel nas/_dpal 'khor bde chen gyi gtsug lag khang sde dang bcas pa btab/_sngags gra pa rnams kyis dkyil 'khor mang po'i zhal 'byed dang /_mdo grwa pa rnams kyis dbyar chos thog bka' pot rnams la rab 'byams grwa bskor gyi rgyun srol btsugs/_sku 'bum bkra shis sgo mang dang gos sku chen mo/_bka' 'gyur rgyun 'jags su bzheng ba sogs dbus gtsang gi sde dpon zhig la rnam dkar gyi mdzad pa 'di nyid che bar mngon/_'di'i sras rab brtan bkra shis 'phags/_de'i sras don grub 'phags nas bzung ste bdag po phun sum pa yan chad du mnga' thang rgyun gnas shing /_bar skabs su dus mi bde ba 'ga' zhig byung yang /_gong ma sde srid nas rgyab gnyer mdzad pas skyon du ma gyur to//_//
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འོ། དུམ་པོ་འདིའི་ནང་དོན་རྡོག་རྡོག་ར་འདི། སྙིང་པོ་ར་འདི་ཞུས་པ་ཡིན་ན། རྦད་དེ། རྒྱལ་མཁར་ར་རྩེན་པ་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གདུང་རྒྱུད་འཁོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དེ་རེད། འདི་ཡིན་ན། ཆོས་རྒྱལ་འདིའི་གདུང་རྒྱུད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཐོག་མ་ར་འདི་བྱས་པ་ཡིན་ན། སྔོན་མདོ་ཁམས་སྟོད་ལ་ཡིན་ན་གྲགས་པ་གདུང་མཚན་ཟེར་བ་གཅིག། འ། དཔའ་རྡུལ་ཞེ་པོ་གཅིག་བྱུང་བ་རེད།
  'o/_dum po 'di'i nang don rdog rdog ra 'di/_snying po ra 'di zhus pa yin na/_rbad de/_rgyal mkhar ra rtsen pa chos rgyal gyi gdung rgyud 'khor gyi lo rgyus de red/_'di yin na/_chos rgyal 'di'i gdung rgyud kyi 'byung khungs thog ma ra 'di byas pa yin na/_sngon mdo khams stod la yin na grags pa gdung mtshan zer ba gcig/_'a/_dpa' rdul zhe po gcig byung ba red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དཱ་འདིའི། དཔའ་རྡུལ་འདི་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། དུས་རྒྱུན་དུ་ཡིན་ན་སྟག་ལྤགས་བརྒྱའི་ཐུལ་པ་གྱོན་པ། དྲེད་ལ་སྦར་འཛིན་བྱེད་པ། ཁྲོམ་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་མག་པ་བྱེད་པའི་འདི་འདྲའི་བུ་ཚའི་བརྒྱུད་གཅིག་ལ་ཡིན་ན། སྟེ་ནི། ཡོན་བདག་འབུམ་ཉེག་བྱ་བའི་སྲས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ནམ་མཁའ་བྱང་ཆུབ་ཟེར་བ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྒོ་ནས་གྲུབ་པ་བརྙེས་པ་ཞིག་ལ་ཡིན་ན་སྲས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ནམ་མཁའ་ལྷུན་གྲུབ་ཟེར་བ། དེ་ལ་སྲས་སློབ་དཔོན་ནམ་མཁའ་བཟང་པོ་དང་དེ་ལ་སྲས་བརྩོན་འགྲུས་རྡོ་རྗེ། གྲགས་པ་བརྩོན་འགྲུས། གཞོན་ནུ་འཕགས་། སྲས་གསུམ་འཁྲུངས་པ་ལས། 
  dA 'di'i/_dpa' rdul 'di la cha bzhag pa yin na/_dus rgyun du yin na stag lpags brgya'i thul pa gyon pa/_dred la sbar 'dzin byed pa/_khrom ge sar rgyal po'i mag pa byed pa'i 'di 'dra'i bu tsha'i brgyud gcig la yin na/_ste ni/_yon bdag 'bum nyeg bya ba'i sras kyi slob dpon nam mkha' byang chub zer ba gsang sngags rdo rje theg pa'i sgo nas grub pa brnyes pa zhig la yin na sras kyi slob dpon nam mkha' lhun grubzer ba/_de la sras slob dpon nam mkha' bzang po dang de la sras brtson 'grus rdo rje/_grags pa brtson 'grus/_gzhon nu 'phags /_sras gsum 'khrungs pa las/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  སྲས་ཆེ་བ་དེ་ཡིན་ན་སྣར་ཐང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་། སྲས་ཆུང་བ་དེ་གཞོན་ནུ་འཕགས་གསུམ་ལས། ཟེར་ཡས་དེ་རེད། ཏི་རི་གྲགས་པ་འོད་པའི་ཡིག་དཔོན་མཛད་པ་རེད། ཡིག་དཔོན་མཛད་དུས་ད་སྲས་བར་པ་ལ་ཆ་བཞག་ན། གྲགས་པ་བཙུན་འགྲུས་ལ་སྲས་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་ཡས་དེ། ཡིག་རིགས་མང་པོ་དུ་མཁྱེན་པ་གཅིག ད་གཅིག་ཡོན་ཏན་ཆེན་པོ་ཞེ་པོ་གཅིག་འཁྲུངས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ད་བརྩམས་པའི་བཀའ་ལྤོ་ཏི་ཡིན་ནའི་དེ་མང་པོ་གཅིག ཨ་མཇལ་ཡས་ཡོད་པ།
  sras che ba de yin na snar thang du rab tu byung /_sras chung ba de gzhon nu 'phags gsum las/_zer yas de red/_ti ri grags pa 'od pa'i yig dpon mdzad pa red/_yig dpon mdzad dus da sras bar pa la cha bzhag na/_grags pa btsun 'grus la sras rgyal mtshan zer yas de/_yig rigs mang po du mkhyen pa gcig_da gcig yon tan chen po zhe po gcig 'khrungs de nyid kyis da brtsams pa'i bka' lpo ti yin na'i de mang po gcig_a mjal yas yod pa/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨ་ད་དུང་དེས་ཡིན་ན་ཆོས་རྗེ་ཀརྨ་པ་དང་ཡིན་ན་འབྲེལ་བ་དམ་གཟབ་གཅིག་བཙུགས་ཐུབ་པ་དང་། མཚུར་ཕུའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་བཞེངས་པའི་སྐབས་ལ་ཡིན་ན། མཚུར་ཕུར་སྐུ་བྱས་བྱས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་བཞེངས་པའི་སྐབས་ལ་ཡིན་ན། ཨ་འདིས་ག་རེ་གསུངས་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  a da dung des yin na chos rje karma pa dang yin na 'brel ba dam gzab gcig btsugs thub pa dang /_mtshur phu'i byang chub chen po bzhengs pa'i skabs la yin na/_mtshur phur sku byas byas byang chub chen po bzhengs pa'i skabs la yin na/_a 'dis ga re gsungs yo'o red zer na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་བཟོ་རྒྱུ་ཆས་ལྡངས་ང་ཡིན་ན་ངས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དེའི་མདུན་གྱི་ནགས་རི་འདི་ཙམ་གཅིག་རྦད་དེ་བཞེངས་ཐུབ་པ་ཟེར་ཞུ་དུས་ཙམ་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་མཚན་ལ་ཡིན་ནའི་སྤྲུལ་སྐུ་ནགས་རི་པ་ཟེར། ཨོའོ་དེ་འདྲས་ཟེར་གྲགས་ཡོའོ་རེད། ཟེར།
  da bzoo rgyu chas ldangs nga yin na ngas byang chub sems dpa' de de'i mdun gyi nags ri 'di tsam gcig rbad de bzhengs thub pa zer zhu dus tsam pa yin na/_de ni mtshan la yin na'i sprul sku nags ri pa zer/_o'o de 'dras zer grags yo'o red/_zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་འདིས་མ་གཅིག་ལྷ་སྨན་ཇོ་མོ་ཟེར་ཡས་ཀྱི་ལྷ་དེ་ལ་ཡིན་ན། སྲས་དཔལ་ལྡན་བཟང་པོ། དཔལ་ལྡན་རིན་ཆེན། མ་ཟངས་དར་པོ་གསུམ་འཁྲུངས་ཡོའོ་རེད། འཁྲུངས་པ་དེ་ལ་ཡིན་ན་ཕྱིས་སུ་ཡིན་ན་དེ་ནི། གཅིག་གི་ཉང་སྟོད་འདུལ་ཆུང་ཆུ་ནུབ་ཀྱི་ནང་ཚན། གཅིག་གི་ནང་ནས་སྔོན་མ་ལྕགས་པའི་གདུང་བརྒྱུད་འཕགས་པ་རྒྱལ་དང་མཇལ་དུས་ཙམ་པ། འཕགས་རྒྱལ་ལ་མིང་ཞུ་དུས་ཙམ་པ། ཨ་ནི་སྤྱན་གཉིས་ལ་ད་གཅེན་པོ་གོང་དུ་ཞུས་པའི་དཔལ་ལྡན་བཟང་པོ་དང་། འཕགས་པ་རིན་ཆེན་གཉིས་ལ་ཡིན་ན། ད་གཅིག་གི་ད་འཕགས་པ་དཔལ་བཟང་དང་། འཕགས་པ་རིན་ཆེན་ཟེར། ཨ་མཚན་བཏགས་གནང་པ་རེད།
  da 'dis ma gcig lha sman jo mo zer yas kyi lha de la yin na/_sras dpal ldan bzang po/_dpal ldan rin chen/_ma zangs dar po gsum 'khrungs yo'o red/_'khrungs pa de la yin na phyis su yin na de ni/_gcig gi nyang stod 'dul chung chu nub kyi nang tshan/_gcig gi nang nas sngon ma lcags pa'i gdung brgyud 'phags pa rgyal dang mjal dus tsam pa/_'phags rgyal la ming zhu dus tsam pa/_a ni spyan gnyis la da gcen po gong du zhus pa'i dpal ldan bzang po dang /_'phags pa rin chen gnyis la yin na/_da gcig gi da 'phags pa dpal bzang dang /_'phags pa rin chen zer/_a mtshan btags gnang pa red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་འཕགས་པ་དཔལ་བཟང་འདི་ཡིན་ན། ཨ་སྐབས་འདིར་ཡིན་ན་ད་རྦད་དེ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་ལས་ཚན་ཟུང་། བསྡད་ཡོའོ་རེད། གཏམ་ཡིག་རྩིས་གསུམ་དང་། ད་མདའ་ཁ་དཔལ་རྩལ་གང་ཅིའི་ཐད་ལ་ཡིན་ན་མཁས་དུ་འཕགས་པའི་ཡིན་ན་ད། ཨ་གཅིག་གི་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་གཅིག་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། ད་སྐབས་དེར་ས་སྐྱ་པའི་ཤར་དུང་དང་ལྷོ་དུང་ཟེར་མཁན་འདི་ལ་རྦད་དེ། འདུལ་བའི་དེ་ནི་རྒན་པོར་བསྐོས་པ་ཟེར།
  da 'phags pa dpal bzang 'di yin na/_a skabs 'dir yin na da rbad de dpal ldan sa skya pa'i las tshan zung /_bsdad yo'o red/_gtam yig rtsis gsum dang /_da mda' kha dpal rtsal gang ci'i thad la yin na mkhas du 'phags pa'i yin na da/_a gcig gi yon tan ldan pa gcig yin dus tsam pa/_da skabs der sa skya pa'i shar dung dang lho dung zer mkhan 'di la rbad de/_'dul ba'i de ni rgan por bskos pa zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་དེ་རྒན་པོར་བསྐོས་ཟེར་ཡས་དེ། ད་སྤྱིར་བཏང་བྱས་ན། ད་གཅིག་དམག་དཔོན་འདུལ་བའི་སྐབས་ལ་ས་ཆ་དེར་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་ག་བཏང་བའི་དོན་དག་རེད། ཟེར།
  da de rgan por bskos zer yas de/_da spyir btang byas na/_da gcig dmag dpon 'dul ba'i skabs la sa cha der dbang bsgyur byed ga btang ba'i don dag red/_zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འདི་ཤར་དུང་དང་ལྷོ་དུང་ཟེར་ཡས་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། སྐབས་དེའི་བོད་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ལ་ད་དེང་སང་གི་གྲོ་མོ་གཡས་གཡོན་དང་། དེ་འདྲས་འབྲུག་པ་ངོས་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་དང་ཉེ་བའི་ས་ཆ་ནས་ཡོང་བའི་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྦད་དེ་དེ་འདྲས་ཀྱི་གཅིག་གི། ལས་ཚན་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཤག
  'di shar dung dang lho dung zer yas de ga re red zer na/_skabs de'i bod kyi lho phyogs la da deng sang gi gro mo g.yas g.yon dang /_de 'dras 'brug pa ngos kyi mtha' mtshams dang nye ba'i sa cha nas yong ba'i de 'dras kyi rbad de de 'dras kyi gcig gi/_las tshan de 'dras gcig red shag
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འདི་སྐབས་འདིའི་ཡིན་ན། ཨ་གཅིག་གི་བོད་ཀྱི་ནང་ཁུལ་ཡིན་ན་གཅིག་གི་ད་མཐའ་མཚམས་ནས་ཡོང་བྱས་ཟེར། ཟིངས་ཆ་མང་པོ་བླངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་གཅིག་འདུག ད་ལྟ་མཐོང་ཡས་ཡོའོ་རེད། བྱས་ཙང་། དེ་འདུལ་བའི་རྒན་པོར་ས་སྐྱ་ནས་བསྐོན་བྱས། ས་སྐྱ་ནས་བཀའ་མངགས་གནང་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  'di skabs 'di'i yin na/_a gcig gi bod kyi nang khul yin na gcig gi da mtha' mtshams nas yong byas zer/_zings cha mang po blangs pa'i lo rgyus gcig 'dug_da lta mthong yas yo'o red/_byas tsang /_de 'dul ba'i rgan por sa skya nas bskon byas/_sa skya nas bka' mngags gnang yo'o red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨ་དེའི་རྗེས་ལ་ཡིན་ན། དེ་དེའི་རྗེས་ལ་ཡིན་ན། ཨ་ནི་ས་སྐྱའི་ཞི་རྒྱས་དབང་ཐང་གི་ཉེ་གནས་ཀྱི་ཡིན་ནའི་གོ་ས་ཟིན་པ། ཨ་ཕ་ཤི་དར་ཁ་ཆེ་ཤར་ཕྱོགས་ལ་བརྫངས་པའི་སྐབས་ལ་ཡིན་ནའི། དེ་ནི་སྐབས་དེར་ག་རེ་རག་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  a de'i rjes la yin na/_de de'i rjes la yin na/_a ni sa skya'i zhi rgyas dbang thang gi nye gnas kyi yin na'i go sa zin pa/_a pha shi dar kha che shar phyogs la brdzangs pa'i skabs la yin na'i/_de ni skabs der ga re rag yo'o red zer na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འདྲི་མཚམས་གངས་དཀར་པོ་ཚུན་ཟེར་ད། འདྲི་མཚམས་གངས་དཀར་པོ་ཚུན་ཟེར། ད་ས་མཚམས་དེ་ཐག་ལ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ད་དེང་སང་གི་གཅིག་གི་གམ་པ་དང་ཕག་རིའི་གཡས་གཡོན་དེ་པར་གཅིག་གི་ས་ཆ་ཐག་ཉེ་པོ་གཅིག་གི་མིང་རེད། དེ་ཚུན་ཆད་ཤེས་སུ་བཅུག་པ། དེ་ཚུན་ཆད་ཡིན་ན་དེའི་དབང་དུ་འདུས་པ་ཡིན་ཟེར་ཡས་གོང་མའི་ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིན་ནའི་མཇལ་ཁ་རག འཇའ་ས་རག་པ་རེད། ཟེར་ཡས་འདྲ་པོ་གཅིག་དེ་འདྲས་གཅིག་གི་དོན་རེད།
  'dri mtshams gangs dkar po tshun zer da/_'dri mtshams gangs dkar po tshun zer/_da sa mtshams de thag la byas pa yin na/_da deng sang gi gcig gi gam pa dang phag ri'i g.yas g.yon de par gcig gi sa cha thag nye po gcig gi ming red/_de tshun chad shes su bcug pa/_de tshun chad yin na de'i dbang du 'dus pa yin zer yas gong ma'i khrims kyi yin na'i mjal kha rag_'ja' sa rag pa red/_zer yas 'dra po gcig de 'dras gcig gi don red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཕྱིས་སུ་ཡིན་ན་གོང་མ་སི་ཏུའི་འཁྲིས་ལ་ད་དེ་གོང་མ་སྣེ་གདོང་རེད། སི་ཏུའི་འཁྲིས་ལ་ད་བྱོན་དུས། ཨ་ནི་སློབ་དཔོན་རྣམ་རྒྱལ། ཤེར་བཟང་། པ་ཤི་རྣམས་ཡིན་ན་རིན་སྤུངས་ལ་ཕེབས་པའི་སྐབས་ཡིན་ན། ད་གཅིག་གི་འོང་། གྲྭ་ཚོང་འདུས་ཟེར་ཡས་གཅིག་ལ་དཱ། གྲྭ་ཚོང་འདུས་ཟེར་ས་ཆ་གཅིག་གི་མིང་རེད།
  phyis su yin na gong ma si tu'i 'khris la da de gong ma sne gdong red/_si tu'i 'khris la da byon dus/_a ni slob dpon rnam rgyal/_sher bzang /_pa shi rnams yin na rin spungs la phebs pa'i skabs yin na/_da gcig gi 'ong /_grwa tshong 'dus zer yas gcig la dA/_grwa tshong 'dus zer sa cha gcig gi ming red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  གྲ་ནང་འཚོང་འདུས་ཟེ་ཡས་དེ་འོང་དེ་དུས་རྦད་དེ་བསྐྱལ། དེའི་དུས་ལ་ཡིན་ན། ཧོར་རྒྱལ་པོས་ནང་ཆེན་གྱི་གོ་གནས་རག་ཡོད་པ། ཨ་རྒྱལ་རྩེ་གཅིག་རྩེ་ཆེན་དང་། ཕག་རི་རྣམས་ལ་ཡིན་ནའི་རྫོངས་བརྩིགས་ཡོད་པ། ཨ་མཛད་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་དོན་དག་གཅིག་བཤད་བྱས་ཡིན་ན། རྩེ་ཆེན་གཙུག་ལག་ཁང་ཡིན་ནའི་སྐབས་དེ་དུས་བཏབ་པ་རེད་ཟེར།
  gra nang 'tshong 'dus ze yas de 'ong de dus rbad de bskyal/_de'i dus la yin na/_hor rgyal pos nang chen gyi go gnas rag yod pa/_a rgyal rtse gcig rtse chen dang /_phag ri rnams la yin na'i rdzongs brtsigs yod pa/_a mdzad pa yin na rgya chen po yod pa'i don dag gcig bshad byas yin na/_rtse chen gtsug lag khang yin na'i skabs de dus btab pa red zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  བྱས་ཙང་བདག་ཆེན་འཕགས་པ་དཔལ་ཟེར་མཁན་འདི་ལ། འདི་ཡིན་ན་སུ་རེད་ཟེར་ན། གཅིག་གི་སྲས་མང་པོ་ཡོད་པའི་གཙོ་བོ་ཡིན་ན་ཇོ་མོ་མ་གཅིག་དཔལ་མོ་ལ་ཡིན་ན། ནང་ཆེན་ཀུན་དགའ་འཕགས་འཁྲུངས་ཟེར། དེ་འདི་རྦད་དེ་ས་སྐྱ་བདག་ཆེན་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད། 
  byas tsang bdag chen 'phags pa dpal zer mkhan 'di la/_'di yin na su red zer na/_gcig gi sras mang po yod pa'i gtso bo yin na jo mo ma gcig dpal mo la yin na/_nang chen kun dga' 'phags 'khrungs zer/_de 'di rbad de sa skya bdag chen zer gyi yo'o red/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ས་སྐྱའི་རྦད་དེ་དཔོན་གནས་གཅིག་རེད། ནང་ཆེན་ཟེར་ཡས་དེ། དེའི་སྲས་ལ་ཡིན་ན། ཨ་དེ་ལ་ཡིན་ན་སྲས་དཔོན་མོ་མགོན་པོ་སོགས་ལྕམ་སྲིང་མང་པོ་འཁྲུངས་པ་ལས། བདག་ཆེན་རབ་བརྟན་ཀུན་བཟང་། འདིའི་ནང་གི་བདག་ཆེན་རབ་བརྟན་ཀུན་བཟང་འཕགས་ཟེར་ཡས་དེ། དེ་ང་ཚོའི་རྒྱལ་རྩེ་ཆོས་རྒྱལ་རབ་བརྟན་ཀུན་བཟང་ཞུ་ཡས་དེ། ད་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་མཛད་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་འདི་ཡིན་གྱི་རེད།
  sa skya'i rbad de dpon gnas gcig red/_nang chen zer yas de/_de'i sras la yin na/_a de la yin na sras dpon mo mgon po sogs lcam sring mang po 'khrungs pa las/_bdag chen rab brtan kun bzang /_'di'i nang gi bdag chen rab brtan kun bzang 'phags zer yas de/_de nga tsho'i rgyal rtse chos rgyal rab brtan kun bzang zhu yas de/_da chos srid gnyis kyi thog la mdzad pa phul du byung ba 'di yin gyi red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འདི་ཉིད་ཡིན་ན་ཕོ་བྲང་སྣེའུ་གདོང་རྩེར་གོང་མ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དྲུང་དུ་བྱོན། ད་གོང་མ་སྣེའུ་གདོང་ནས་རྦད་དེ་སྐབས་དེར་ཡིན་ན་མཉེས་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་བྱས། གཅིག་གི་སྣེའུ་གདོང་དགའ་ལྡན་རྩེའི་རྟེན་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་ད། དཔོན་པོ་རབ་བརྟན་ཁྱེད་རང་ལ་ག་རེ་འདོད་པ་ཡོད་པ་གཅིག་ཁྱེར་གསུངས་དུས་ཙམ་པ་ཡིན་ན། ཐུབ་དབང་རྡོ་རྗེ་གདན་ཆུང་མ་ཟེར་ཡས་གཅིག་སྐུ་གཅིག་ཡོའོ་རེད། ཨ། དེ་ཞུ་གྱི་ཡིན་ཟེར།
  'di nyid yin na pho brang sne'u gdong rtser gong ma grags pa rgyal mtshan drung du byon/_da gong ma sne'u gdong nas rbad de skabs der yin nan mnyes po zha edrg byung byas/_gcig gi sne'u gdong dga' ldan rtse'i rten gsum gyi nang nas da/_dpon po rab brtan khyed rang la ga re 'dod pa yod pa gcig khyer gsungs dus tsam pa yin na/_thub dbang rdo rje gdan chung ma zer yas gcig sku gcig yo'o red/_a/_de zhu gyi yin zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་དེ་ཐུབ་དབང་རྡོ་རྗེ་གདན་ཆུང་མ་ཟེར་ཡས་དེ་སྐུ་རྙིང་པ་དང་། སྐུ་རྩ་ཆེན་པོ་གཅིག་ཡིན་དུས་ད། ཨ་ཕྱིས་སུ་ཡིན་ནའི་ཨ་གཅིག་གི་བཤད་ཚུལ་ལ་ཡིན་ན། དཔོན་རབ་བརྟན་དེ་ཐུགས་ཉམས་ཆོད་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་ཤག་ཟེར། སྐད་གྲགས་དེ་འདྲས་ཟེར་ཆོད་ཡོད་པའི་དོན་གཅིག་གསུངས་ཡོའོ་རེད།
  da de thub dbang rdo rje gdan chung ma zer yas de sku rnying pa dang /_sku rtsa chen po gcig yin dus da/_a phyis su yin na'i a gcig gi bshad tshul la yin na/_dpon rab brtan de thugs nyams chod po zhe drag byung shag zer/_skad grags de 'dras zer chod yod pa'i don gcig gsungs yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ནས་འདི་སྐུ་དེ་ཡིན་ནའི་དེང་སང་ཡིན་ནའི་རྒྱལ་རྩེ་ལི་མའི་ལྷ་ཁང་དུ་བཞུགས་ཡོད་འདུག་ཟེར་ཡས་དེ། རྒྱལ་བ་ལྔ་པའི་དུས་ལ་ཡིན་ན་རྒྱལ་རྩེ་ལི་མ་ལྷ་ཁང་ནང་ལ་སྐུ་དེ་བཞུགས་ཡོད་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་གི་དོན་དག་གསུངས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།
  de nas 'di sku de yin na'i deng sang yin na'i rgyal rtse li ma'i lha khang du bzhugs yod 'dug zer yas de/_rgyal ba lnga pa'i dus la yin na rgyal rtse li ma lha khang nang la sku de bzhugs yod pa de 'dras gcig gi don dag gsungs kyi yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེའི་རྗེས་ལ་ཡིན་ན་ད་གཅིག་གི་མཁས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་མཆོད་ཡོན་འབྲེལ། ཆོས་རྒྱལ་རབ་བརྟན་ཀུན་བཟང་། དཔལ་འཁོར་བདེ་ཆེན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་སྡེ་དེ་ཡིན་ནའི་བཞངས་༼བཞེངས༽། ཨ་སྔགས་གྲྭ་པ་རྣམས་ལ་ཡིན་ན་དཀྱིལ་འཁོར་མང་པོ་ཞལ་འབྱེད་པའི་སྔགས་ཀྱི་བྱ་བ་ཁོ་རང་སྤེལ་པ། མདོའི་གྲྭ་པ་རྣམས་ཡིན་ན། དབྱར་ཆོས་སྐབས་ལ་བཀའ་པོ་ཏི་ལྔ་ལ་ཡིན་ན། རྦད་དེ་གྲྭ་བསྐོར་གྱི་ད་གཅིག་གི་གྲྭ་རྩོད་རྒྱག་ཡས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ཡིན་ན་བཙུགས་ཡོད་པ། ཨ་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་། སྐུ་འབུམ་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་དང་། གོས་སྐུ་ཆེན་མོ། བཀའ་བརྒྱུད་བཀའ་འགྱུར་རྒྱུན་འཇགས། ཨ་་་། བཀའ་འགྱུར་རྒྱུན་འཇགས་སུ་བཞེངས་པ་སོགས་ཀྱི་དབུས་གཙང་སྡེ་དཔོན་ཞིག་ལ། རྣམ་དཀར་གྱི་མཛད་པ་དེ་ཉིད་ཆེ་བར་མངོན་ཟེར།
  de'i rjes la yin na da gcig gi mkhas grub rin po che la mchod yon 'brel/_chos rgyal rab brtan kun bzang /_dpal 'khor bde chen gyi gtsug lag khang sde de yin na'i bzhangs (bzhengs)/_a sngags grwa pa rnams la yin na dkyil 'khor mang po zhal 'byed pa'i sngags kyi bya ba kho rang spel pa/_mdo'i grwa pa rnams yin na/_dbyar chos skabs la bka' po ti lnga la yin na/_rbad de grwa bskor gyi da gcig gi grwa rtsod rgyag yas kyi srol rgyun yin na btsugs yod pa/_a bkra shis sgo mang /_sku 'bum bkra shis sgo mang dang /_gos sku chen mo/_bka' brgyud bka' 'gyur rgyun 'jags/_a /_bka' 'gyur rgyun 'jags su bzhengs pa sogs kyi dbus gtsang sde dpon zhig la/_rnam dkar gyi mdzad pa de nyid che bar mngon zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  བྱས་ཙང་ཆོས་ཀྱི་མཛད་པའི་ཐོག་ནས་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ནའི་གོས་སྐུ་ཆེན་མོ་མཇལ་ཡས། བཀའ་འགྱུར་རྒྱུན་འཇགས་སུ་རྦད་དེ་ཡར་བཞེངས་ཡས། ཨ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་མཛད་པའི་ཐོག་ནས་བྱས་པ་ཡིན་ན། ད་དབུས་གཙང་དཔོན་པོ་སུ་གཅིག་གི་ནང་ནས་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྣམ་དཀར་གྱི་མཛད་པ་དེ་ལས་ཆེ་བ་མེད་བསམ་པ་འདྲ་གཅིག་གི། ཨ་དེ་འདྲས་གཅིག་གི་ཨ་མཛད་པ་ཆོས་ཀྱི་མཛད་པ་ཡིན་ན་ཆེན་པོ་གཅིག་ཆོས་རྒྱལ་རབ་བརྟན་ཀུན་བཟང་དུས་ལ་བྱུང་ཡོའོ་རེད། ཟེར།
  byas tsang chos kyi mdzad pa'i thog nas cha bzhag pa yin na'i gos sku chen mo mjal yas/_bka' 'gyur rgyun 'jags su rbad de yar bzhengs yas/_a de 'dras kyi chos kyi mdzad pa'i thog nas byas pa yin na/_da dbus gtsang dpon po su gcig gi nang nas chos kyi thog la rnam dkar gyi mdzad pa de las che ba med bsam pa 'dra gcig gi/_a de 'dras gcig gi a mdzad pa chos kyi mdzad pa yin na chen po gcig chos rgyal rab brtan kun bzang dus la byung yo'o red/_zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ཡིན་དུས་ད་དེའི་སྲས་གཅིག་ཆ་བཞག་ནའི་རབ་བརྟན་བཀྲ་ཤིས་འཕགས་ཟེར་ཡས། དེའི་སྲས་ལ་ཡིན་ནའི་དོན་གྲུབ་འཕགས། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ། བདག་པོ་ཕུན་སུམ་པ་ཟེར་ཡས་དེ་ཡན་ཆད་ལ་ཡིན་ན་རྒྱལ་རྩེ་པས། རྦད་དེ་རྒྱལ་མཁར་རྩེ་པས་གཅིག་གི་མངའ་ཐང་དེ་ཡིན་ན། 
  de yin dus da de'i sras gcig cha bzhag na'i rab brtan bkra shis 'phags zer yas/_de'i sras la yin na'i don grub 'phags/_de nas bzung ste/_bdag po phun sum pa zer yas de yan chad la yin na rgyal rtse pas/_rbad de rgyal mkhar rtse pas gcig gi mnga' thang de yin na/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  མངའ་ཐང་རྒྱུན་ཞིང་གནས་ཡོའོ་རེད། ཡང་བར་སྐབས་གཅིག་ལ་ད་དུས་མི་བདེ་བའི་དེ་འདྲས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་བྱུང་ཡོའོ་རེད། དའི་གཙོ་བོ་ཡིན་ན་སྣེའུ་གདོང་གོང་མ་སྡེ་སྲིད་ནས། རྒྱབ་གཉེར་མཛད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། དེ་ལ་སྐྱོན་ཆེན་པོ་རང་བྱུང་མ་སོང་ཟེར་ཡས་འདྲ་པོ་གཅིག་རེད།
  mnga' thang rgyun zhing gnas yo'o red/_yang bar skabs gcig la da dus mi bde ba'i de 'dras kyi gnas tshul kha shas byung yo'o red/_da'i gtso bo yin na sne'u gdong gong ma sde srid nas/_rgyab gnyer mdzad pa la brten nas/_de la skyon chen po rang byung ma song zer yas 'dra po gcig red/