Skip to main content Skip to search
02 Apr 2019
1 min 19 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan and Himalayan Library

The commong traditional Tibetan nomadic folk song "From the Beginning to End" as performed in Khyungchu of Zangkar region.

The song lyrics in this video include the following:

My first song is like lighting

Don't block the lighting striking path

if your brain can't register what it meant

I will name you the no brainer

མདོ་སྨད་ཁྱུང་མཆུའི་ཟངས་དཀར་ཡུལ་གྱི་འབྲོག་པའི་ས་ཆར་དར་ཁྱབ་ཡོད་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་དམངས་གླུའི་རིག་གནས་སྐོར་ལས་གླུའི་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་ཞེས་པའི་གླུ།

བརྙན་འདིའི་གླུ་ཚིག་གི་ཆ་ཤས་ནི་འདི་ལྟར། ངའི་གླུ་མགོ་ཐོག་དམར་གློག་དམར་རེད། ཐོག་འཕེན་སའི་ལམ་ནས་མ་འདུག་བས། ཁྱོའི་གླད་པའི་ཁ་བོར་མི་ལེན་ན། ཁྱོའི་མིང་ལ་གླད་ཐེད་མི་འདོགས་ན།

在藏族安多邛溪壤噶地区广为流传的传统牧民民歌 -《三曲》之歌。

视频中的歌词的部分以如下:

我的第一首歌就像闪电

不要阻挡闪电的射线

如果你的大脑不知我意

我会取名叫你无脑之人

Transcript search
No results found for this search
0 of 0