Skip to main content Skip to search
02 Apr 2019
1 min 38 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan and Himalayan Library

A children's game that requires no special equipment to play.

བྱིས་པ་གཉིས་ལས་གཅིག་སྤྱང་ཀི་དང་གཅིག་ཤོས་མ་མོ་ཡིན་ཁུལ་བྱས་ཏེ། བྱིས་པ་གཞན་མ་མོས་སྲུང་སྐྱོབ་འོག་ཏུ་སྤྱང་ཀིའི་ལག་ལ་མི་ཟིན་པར་བྱེད་པའི་རྩེད་མོ།

བརྙན་འདིར་བྱིས་པ་འགའ་མཉམ་དུ་འདུས་ནས་དེའི་ནང་གི་གཟུགས་ཅུང་ཆེ་ལ་མྱུར་རྩལ་ལྡན་པ་གཉིས་གདམས་ཏེ་གཅིག་སྤྱང་ཀི་དང་གཅིག་ཤོས་མ་མོ་ཡིན་ཁུལ་བྱས་ཏེ། བྱིས་པ་གཞན་དག་མ་མོས་སྲུང་སྐྱོབ་འོག་ཏུ་སྤྱང་ཀིའི་ལག་ལ་མི་ཟིན་པར་བྱེད་པའི་རྩེད་མོར་ཇི་ལྟར་རོལ་ཚུལ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད།

两个孩子之中一个是老狼, 一个是母羊。母羊要保护它后面的羊羔们,老狼试图抓羊羔的一个游戏。

这段视频介绍传统藏族儿童的游戏老狼和老羊 -两个孩子之中一个是老狼, 一个是母羊。母羊要保护它后面的羊羔们,老狼试图抓羊羔的一个游戏。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0