Skip to main content Skip to search
13 Sep 2016
13 min 37 sec
Video Overview
Creators: 
Kalwangjyid, Tibetan & Himalayan Library

A week before the cham, tantric practitioners gather in the temple to pray and make vases full of mani pills. The first dance is the Norbu Gakhyil for which they line up in the temple, holding parasols, victory banners, shell horns, and cymbals. Elders line up holding the mani pill vases, after which come the parasol holders, victory banners, shell horn blowers and cymbal players. They proceed toward the performance ground, where the Norbu Gakhyil symbol is painted on the ground. They follow the painted lines and circle once in the middle before walking back into the temple. There are so many tantric practitioners that the ones in front have already finished their performance while those at the back yet to come out of the temple. 

འཆམ་འཁྲབ་པའི་ཉིན་མོའི་སྔོན་གྱི་ཉིན་བདུན་གྱི་རིང་ལ་སྔགས་པ་རྣམས་སྔགས་ཁང་དུ་འདུས་ནས་འདོན་ཆོག་འདོན་པ་དང་མ་ཎི་དུང་ཕྱུར་ཞིག་བསྒྲུབས་ནས་དེར་མ་ཎི་རིལ་བུ་ཡང་བུམ་པ་བཀང་བཟོས་ཡོད། དེ་ནས་འཆམ་གྱི་དང་པོ་ནོར་བུ་དགའ་འཁྱིལ་ལ་འགྲོ་བ་དེ་ཡིན། འདིར་སྔགས་མང་གིས་ན་བཟའ་གྱོན་ནས་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་སོགས་འཛིན་པ་དང་། དུང་འབུད་པ། སྦུག་ཆལ་རྡུང་བ་སོགས་བྱས་ཏེ་གྲལ་སྒྲིག་ནས་ནོར་བུ་དགའ་འཁྱིལ་ལ་འགྲོ དེ་ཡང་སྔོན་ལ་སྔགས་པ་རྒན་པ་ཤེས་ཡོན་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་མ་ཎི་བུམ་པ་བསུ་བ་དང་དེའི་རྗེས་ལ་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་མཁན་རྣམས་འགྲོ དེ་ནས་རྡུང་རྒྱག་རྣམས་གཤར་ནས་འགྲོ ཁྱམས་ར་ནོར་བུ་དགའ་འཁྱིལ་གྱི་རི་མོ་བྲིས་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་དུ་སོང་ནས་དཀྱིལ་ལ་གོར་གོར་ཞིག་བྱས་རྗེས་གོར་གོར་ཕྱིར་བཤིག་ནས་འགྲོ སྔགས་པ་མང་ན་སྔོན་མ་རྣམས་འཆམ་ར་ལས་ཕྱིར་འཁོར་དུས་རྗེས་མ་རྣམས་ད་དུང་འདུ་ཁང་ལས་སྒོར་བུད་ཐུབ་མེད།

跳神还没有开始的前七天里,咒师们都聚集在经堂里念经,也制作了数以亿多的嘛呢丸,都装在宝瓶里。然后跳神节的第一天准备跳第一跳神舞 - 罗布嘎曲时, 咒师们穿着咒师的衣服,拿着伞、胜利幢, 喇叭,钹等这后排着队跳罗布嘎曲。排队是首先是拿着嘛呢丸宝瓶的老咒师们, 这后是拿伞者, 然后是拿胜利幢者,再这后是吹喇叭者和击钹者等。

在围廊里画一个罗布嘎曲的图案,咒师们按划线走到中间,然后绕个圈后返回。有很多咒师的时候,前面的咒师们已经走完了,然而后面的咒师们还没有走出经堂。