Skip to main content Skip to search
27 Oct 2022
10 min 40 sec
Video Overview
Creators: 
Tsehuakyep

The main idea of the lyrics: If there is no rainfall, there is no harvest,

If there are no draconian instructions, there is no lasting peace in society,

If the leaders do not lead by example, there is big turmoil among common people.

གལ་སྲིད་གནམ་གྱི་ཆར་ཆུ་མེད་པའི་ཚེ།།  མི་ཡི་ཡུལ་དུ་ཤིང་ཏོག་འབྲས་བཟང་མེད།། 

གལ་སྲིད་བཀའ་ཁྱབ་བཙན་པོ་མེད་གྱུར་ན།། སྤྱི་ཚོགས་དུས་བདེ་ཞོད་འཇགས་མེད་པར་འགྱུར།། 

དཔོན་གྱིས་རང་དཔེ་གཞན་སྟོན་མ་བྱས་ན།། འབངས་རྣམས་ཟིང་ཆ་ཆེ་བར་འགྲོ་ངེས་ཡིན།།

如果没有天上的雨水,世间就没有花果的茂盛,

如果没有严厉的指令,社会就没有永久的安宁,

如果首领不以身作则,普通的百姓就动荡不安。