Skip to main content Skip to search
02 Apr 2019
5 min 34 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan and Himalayan Library

A folktale on resourcefulness in times of scarcity.

ཕུ་བོས་གོའི་ཁྱི་བླངས་ཏེ་ནུ་བོ་གོ་བོའི་ཚང་དུ་བཞག ནུ་བོ་གོ་བོའི་ཕྲུ་གུ་དང་མཉམ་དུ་གོ་བོའི་མས་རྟ་ཤ་སོགས་ཀྱིས་རང་གི་ཕྲུ་གུ་དང་མཉམ་དུ་གསོས་པ།

བརྙན་འདིར་གནའ་གཏམ་བྱ་གོ་བོའི་ཚང་ལས་ཐོན་པའི་བུ་ཞེས་པ་བཤད་ཡོད། གནའ་གཏམ་འདིར་སྤུན་གཉིས་བྱ་གོ་བོའི་ཚང་དུ་གོའི་ཁྱི་ལེན་དུ་སོང་བར་ཕུ་བོའི་གོའི་ཁྱི་བླངས་ཏེ་ནུ་བོ་གོ་བོའི་ཚང་དུ་བཞག ནུ་བོ་གོ་བོའི་ཕྲུ་གུ་དང་མཉམ་དུ་བསྡད་པར་གོ་བོའི་མས་མི་ཤ་དང་རྟ་ཤ། ཟོག་ཤ་སོགས་ཀྱིས་རང་གི་ཕྲུ་གུ་དང་མཉམ་དུ་གསོས་པ་བརྗོད་ཡོད།

哥哥把他的弟弟放在鹫巢里。鹫妈妈喂他马肉以及鹫儿一起照顾他了。

这段视频介绍 《鹫巢里成长的孩子》的民间故事。 故事主要内容是 - 哥哥把他的弟弟放在鹫巢里。鹫妈妈喂他马肉以及鹫儿一起照顾他了。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0