Skip to main content Skip to search
02 Apr 2019
13 min 56 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan and Himalayan Library

A folktale about ghosts and deception, and saving loved ones.

གདོན་འདྲེ་དང་མགོ་སྐོར། གཉེན་ཉེ་སྐྱོབ་པ་སོགས་ཀྱི་གནའ་གཏམ་ཞིག

གནའ་གཏམ་འདིར་མི་བུ་ཞིག་གིས་འདྲེ་ཁ་ཆེ་གདོང་ནག་ཅེས་པ་བཏུལ་ནས་ལྷ་མོ་ཞིག་ཆུང་མར་བླངས་པ་དང་། འདྲེ་ཁ་ཆེ་གདོང་ནག་གི་ལྤགས་གྱོན་ཏེ་རང་གི་སྤུན་གཉིས་སྐྱོབས་པ་བཤད་ཡོད།

这段视频介绍 《大脸鬼》的民间故事。

故事主要内容是一个人击败了大嘴黑脸鬼,迎来一个女神作为他的新娘。这后他伪装成大嘴黑脸鬼,并救了他的两个兄弟。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0