Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
32 min 49 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

In a series of over 20 videos, scholars read from and provide oral commentaries on the historical annals written by the Fifth Dalai Lama.

བརྙན་ཐུང་༢༠ལྷག་གི་ནང་དུ་མཁས་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ལ་བཀློག་ནས་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པ།

在藏传佛教后宏期,他作为噶当派的祖师,在阿里卫藏等地传授佛教知识并培养很多佛教弟子,总之他在藏传佛教方面做出了不可估量的贡献。 该片主要讲述的是噶当派祖师阿底峡的丰功伟绩。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ནས་འོང་། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཞུས་པ་རེད། འོང་ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤའི་སྙན་གྲགས་དེ་གས་དེ་ནི་ཨ་ནི། བྱང་ཆུབ་འོད་ཀྱིས་ཐུགས་ལ་གསན་ནས་དེ་ནི་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཡས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་དེ་འདྲས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར།
  da de nas 'ong /_da lta gong du zhus pa red/_'ong jo bo rje dpal ldan a ti sha'i snyan grags de gas de ni a ni/_byang chub 'od kyis thugs la gsan nas de ni bod la gdan 'dren zhu yas kyi thog nas de ni de 'dras byung ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་སྲིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་གང་གིས་ཀྱང་ཐུགས་མཆོག་ནམ་ཡང་མི་གཡོ་བའི་སྙིང་སྟོབས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ། ད་འཇིག་རྟེན་གྱི་རྦད་དེ་འཇིག་རྟེན་གྱིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གང་གིས་ཀྱང་དེ་ནི་ཐུགས་གཡོ་བ་མེད་པ་རེད་པ།
  de nas srid pa'i phun tshogs gang gis kyang thugs mchog nam yang mi g.yo ba'i snying stobs phul du byung ba/_da 'jig rten gyi rbad de 'jig rten gyis phun sum tshogs pa gang gis kyang de ni thugs g.yo ba med pa red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་བ་ལ་རྦད་དེ་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས། ཐུགས་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏད་པ་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས། ཐུགས་སེམས་དཔེར་ན། ཞེན་པ་མེད་པ་་དེ་འདྲས་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རླབས་པོ་ཆེ་སྤྱོད་པ།
  'jig rten gyi bya ba la rbad de gang zer dgos red pas/_thugs sems rtse gcig tu gtad pa gang zer dgos red pas/_thugs sems dper na/_zhen pa med pa de 'dras kyi snying stobs phul du byung ba rgyal ba'i sras kyi rgyal sras kyi spyod pa rlabs po che spyod pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ད་ཨེ་ནི་གཞན་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་པ། རླབས་པོ་ཆེའི་འོང་། བསྐྲུན་པ་ལ་བག་ཚ་བ་མི་མངའ་ཞིང་། རྒྱལ་བའི་རླབས་པོ་ཆེ་བསྐྲུན་པ་ལ་དེ་ནི་སོ་སོས་རྦད་དེ་བག་ཚ་བ། བག་ཚ་བ་མི་མངའ་ཞིང་། རྣམ་པར་དག་པའི་རྒྱལ་ཁྲིམས་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་དལ་འགྲོའི་ཀླུང་རྒྱུན་འཛད་པ་མེད་པར་འཇོ་བ་དང་འདྲ་བ་གང་གིས་ཟེར།
  rgyal ba'i sras kyi spyod pa da e ni gzhan don phun sum tshogs pa'i rgyal ba'i rgyal ba'i sras kyi spyod pa/_rlabs po che'i 'ong /_bskrun pa la bag tsha ba mi mnga' zhing /_rgyal ba'i rlabs po che bskrun pa la de ni so sos rbad de bag tsha ba/_bag tsha ba mi mnga' zhing /_rnam par dag pa'i rgyal khrims yan lag brgyad dang ldan pa'i dal 'gro'i klung rgyun 'dzad pa med par 'jo ba dang 'dra ba gang gis zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་དེ་ནི་རྣམ་པར་དག་པའི་རྒྱལ་ཁྲིམས་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་ཆུ་བོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་དེ་ནི་དལ་འགྲོའི་རླུང་། དལ་འགྲོའི་རླུང་ཟེར་ཡས་དེ་ཆུ་རེད་པ།
  da de 'dras de ni rnam par dag pa'i rgyal khrims yan lag brgyad dang ldan pa'i chu bo yan lag brgyad dang ldan pa'i de ni dal 'gro'i rlung /_dal 'gro'i rlung zer yas de chu red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱུན་ཆད་པ་མེད་པར་འཇོ་བ་དང་འདྲ་བ་དག་གིས། རྒྱལབའི་བསྟན་པ་མཁའ་ལྡིང་རྒྱལ་མཚན་ཅན་གྱི་བགྲོད་བྱེད་ལས་སྲི་ཞུའི་དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ཡང་དག་པར་བསྐྱངས་པ། བསྐྱངས་པར་བཟུང་བ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དེ་ནི་རིག་པའི་གནས་ཀྱི་ཡ་ལད་བཙན་པོ་གྱོན་ཞིང་། རིག་པའི་གནས་ཀྱི་དེ་ནི་ཡ་ལད་བཙན་པོ་གྱོན། ཡ་ལད་བཙན་པོ་ཟེར་ན།
  rgyun chad pa med par 'jo ba dang 'dra ba dag gis/_rgyalaba'i bstan pa mkha' lding rgyal mtshan can gyi bgrod byed las sri zhu'i dka' thub kyi brtul zhugs yang dag par bskyangs pa/_bskyangs par bzung ba thun mong dang thun mong ma yin pa'i de ni rig pa'i gnas kyi ya lad btsan po gyon zhing /_rig pa'i gnas kyi de ni ya lad btsan po gyon/_ya lad btsan po zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་ད་སོ་སོའི་མི། ལུས་ལ་གོ་ཆ་གྱོན་ཡས་དེ་འདྲས་རེད་པ། ཡ་ལད་བཙན་པོ་གྱོན་ཅིང་། མཛངས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་དུ་ཀུ་ལའི་བ་དན་ཨོའོ་དེ་ནི་མཛངས་པའི་དེ་ནི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མཛངས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་དེ་ནི་དུ་ཀུ་ལའི་གོས་བཟང་གྱོན་པ། དུ་ཀཱ་ལའི་ཟེར་ན། རས་རེད་པཱ། དུ་ཀུ་ལའི་བ་དན་དཀར་པོ་སྲིད་པའི་རྩེ་མོར་གཡོ་བའི་པཎ་གྲུབ་དམ་པ་ད་དེ་ནི་སྲིད་པའི་རྩེ་མོར་གཡོ་བའི་རྒྱལ་མཚན་ལྟ་བུར་གཡོ་བའི་དེ་ནི་པཎ་གྲུབ་དམ་པ་རྒྱ་གར་གྱི་དེ་ནི་པཎ་ཆེན།
  byas nas da so so'i mi/_lus la go cha gyon yas de 'dras red pa/_ya lad btsan po gyon cing /_mdzangs pa'i yon tan gyi du ku la'i ba dan o'o de ni mdzangs pa'i de ni phun sum tshogs pa'i mdzangs pa'i yon tan gyi de ni du ku la'i gos bzang gyon pa/_du kA la'i zer na/_ras red pA/_du ku la'i ba dan dkar po srid pa'i rtse mor g.yo ba'i paNa grub dam pa da de ni srid pa'i rtse mor g.yo ba'i rgyal mtshan lta bur g.yo ba'i de ni paNa grub dam pa rgya gar gyi de ni paNa chen/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  པཎ་ཆེན་དམ་པ་དཱི་པ་ཀ་ར་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ནའམ་ཟེར། ད་རྒྱ་གར་སྐད་ལ་བྱས་ན་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད། ད་བོད་ཀྱི་སྐད་ལ་བྱས་ན། དཔལ་མར་མེ་མཛད་ཞེས་བྱ་བ་ཁོང་ཡིན་ན་དེ་ནི་སྐུ་ལྟམས་ཡས་དེ་ཡིན་ན་ཆུ་རྟ་སྤྱི་ལོ་༩༨༢ལོར་སྐུ་བལྟམས་པ་དང་། ཨེ་རབ་བྱུང་དང་པོའི་ཆུ་རྟ་སྤྱི་ལོ་༡༠༤༢ལོར་བོད་དུ་ཕེབས།
  paNa chen dam pa dI pa ka ra shrI dz+nyA na'am zer/_da rgya gar skad la byas na shrI dz+nyA na zer gyi yo'o red/_da bod kyi skad la byas na/_dpal mar me mdzad zhes bya ba khong yin na de ni sku ltams yas de yin na chu rta spyi lo 982lor sku bltams pa dang /_e rab byung dang po'i chu rta spyi lo 1042lor bod du phebs/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་ཆུ་རྟ་སྤྱི་ལོ་༡༠༥༤ལོར་དེ་ནི་བོད་ལ་སྐུ་བཤགས་༼གཤེགས་༽པ་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  de nas chu rta spyi lo 1054lor de ni bod la sku bshags (gshegs )pa de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁོང་གི་མཛད་པའི་མདོར་བསྡུས་འདྲ་པོ་ཞུས་ན་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར། བྱས་ནས་གཅིག་རེ་གཉིག་རེ་ཁོང་གིས་ཟེར།  ཡེ་ཤེས་མཛད་ཀྱི་སྙན་གྲགས་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་དེ་ནི་སྙན་དུ་སོན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོག་མར་དེ་ནི་གང་ཟེར་དགོས་རེད།
  khong gi mdzad pa'i mdor bsdus 'dra po zhus na de 'dras red zer/_byas nas gcig re gnyig re khong gis zer/__ye shes mdzad kyi snyan grags lha bla ma ye shes 'od kyi de ni snyan du son pa la brten nas thog mar de ni gang zer dgos red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཐོག་མ་དེ་ནི་རྦད་དེ་ལོ་ཙཱ་བ་རྒྱ་བརྩོན་འགྲུས་སེང་གེ་ཟེར་ན་རྒྱ་བཙོན་སེང་ཟེར་ན་རྒྱ་བཙོན་འགྲུས་བཟང་པོ་སེང་གེ་རྒྱ་བཙོན་འགྲུས་སེང་གེ་ཟེར་ཡས་དེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་དེ་ནི་གསེར་ལིང་བ་གཅིག་ལ་ཤིང་སྲང་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པ་གཅིག་བྱས་ནས་ཁོང་འོང་། རྒྱ་བཙོན་འགྲུས་སེང་གེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཁོང་ལ་ཡིན་ནའི་རྦད་ཞབས་ཕྱི་བཅས་པ་དེ་གས་དེ་ལ་གསེར་ལིང་བ་བྱས་ན་རྡོག་རྡོག་གཅིག་ལ་གསེར་སྲང་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པ་གཅིག སྤྱན་དྲངས་པས། ཕྱག་རྟེན་མང་དུ་བསྐུར་ཏེ་ཇོ་བོ་རྗེ་རྒྱ་གར་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཡས་ལ་རྒྱ་གར་ལ་ཕར་བཏང་གནང་བ་རེད་ཟེར།
  thog ma de ni rbad de lo tsA ba rgya brtson 'grus seng ge zer na rgya btson seng zer na rgya btson 'grus bzang po seng ge rgya btson 'grus seng ge zer yas de 'khor dang bcas pa de ni gser ling ba gcig la shing srang bcu drug yod pa gcig byas nas khong 'ong /_rgya btson 'grus seng ge 'khor dang bcas pa khong la yin na'i rbad zhabs phyi bcas pa de gas de la gser ling ba byas na rdog rdog gcig la gser srang bcu drug yod pa gcig_spyan drangs pas/_phyag rten mang du bskur te jo bo rje rgya gar la gdan 'dren zhu yas la rgya gar la phar btang gnang ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། འདིའི་ཁ་གཏུག་ལ་དེ་ནི་ཇོ་བོ་རྗེ་ཞལ་ནས་དེ་ནི་གང་གསུངས་བ་རེད་བྱས་ན། དེ་ནི་ང་བོད་ལ་འགྲོ་བ་ལ་རྒྱུ་མཚན་གཉིས་ཡོད། ཟེར།
  'ong /_'di'i kha gtug la de ni jo bo rje zhal nas de ni gang gsungs ba red byas na/_de ni nga bod la 'gro ba la rgyu mtshan gnyis yod/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གང་རེད་ཟེར་ན། གཅིག་གང་རེད་ཟེར་ན། ཡང་གསེར་འདོད་ནས་འགྲོ་བ་ཡིན་ཟེར། ད་དཔེར་ན་བོད་ལ་འགྲོ་ཡས་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་ན་སྤྱིར་བཏང་བྱས་ན་རྒྱུ་མཚན་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས། འགྲོ་གི་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  gang red zer na/_gcig gang red zer na/_yang gser 'dod nas 'gro ba yin zer/_da dper na bod la 'gro yas thog la cha bzhag na spyir btang byas na rgyu mtshan gnyis kyi thog nas/_'gro gi yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡང་ན་གསེར་འདོད་ནས་འགྲོ་བ་དེ་འདྲས་ཡིན་ཟེར། ང་ལ་ནི་གསེར་གྱི་དེ་འདྲས་དགོས་པ་གཅིག་ཡས་མེད་ཟེར།
  yang na gser 'dod nas 'gro ba de 'dras yin zer/_nga la ni gser gyi de 'dras dgos pa gcig yas med zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡང་ན་བདག་པས་གཞན་གཅེས་ཀྱི་བསམ་པས་འགྲོ་བ་ཡིན་ཟེར། བདག་པས་རང་ཉིད་ལ་བདག་ལས་གཞན་གཅེས་པ་རེད་པ།
  yang na bdag pas gzhan gces kyi bsam pas 'gro ba yin zer/_bdag pas rang nyid la bdag las gzhan gces pa red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཞན་དོན་ཁ་ར་རང་གཅེས་པའི་ཐོག་ནས་འགྲོ་བ་དེ་འདྲས་ཡིན་ཟེར། དེ་འདྲས་འགྲོ་བ་ཡིན་དུས་དེ་ཡང་ང་ལ་མེད་ཟེར། སྤྱིར་བཏང་བྱས་ན། ད་རྒྱ་གར་ནས་བོད་ལ་པཎྜི་ཏ་ཕེབས་ཡས་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི་རྒྱུ་མཚན་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགྲོ་བ་ཡིན་ཟེར། གཅིག་ཡིན་ན། ཡང་མིན་ན་རང་ཉིད་ལ་གསེར་དགོས་ཡས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  gzhan don kha ra rang gces pa'i thog nas 'gro ba de 'dras yin zer/_de 'dras 'gro ba yin dus de yang nga la med zer/_spyir btang byas na/_da rgya gar nas bod la paN+Di ta phebs yas thog la cha bzhag na de ni rgyu mtshan gnyis kyi thog nas 'gro ba yin zer/_gcig yin na/_yang min na rang nyid la gser dgos yas kyi ched du phebs kyi yo'o red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གཅིག་བྱས་ན། དེ་ནི་རྦད་དེ་དེ་རེད་ཟེར། གང་ཟེར་བདག་པས་གཞན་གཅེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགྲོ་གི་ཡོའོ་རེད་ཟེར། དེ་ཚོ་གཉིས་ཆ་ནི་ང་ལ་མེད་ཟེར།
  gcig byas na/_de ni rbad de de red zer/_gang zer bdag pas gzhan gces kyi thog nas 'gro gi yo'o red zer/_de tsho gnyis cha ni nga la med zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་ད་ང་མི་འགྲོ་གསུངས། འོང་་་། ང་ད་བོད་ལ་འགྲོ་གི་མིན་གསུངས་ཚར་ནས་གསེར་དེ་གས་དེ་དཔེར་ན་ཚུར་བླངས་བྱས། འབུལ་རྟེན་གསེར་དེ་གས་དེ་ཚུར་བླངས་གནང་བྱས་དེ་ནི། སྐབས་དེར་ལོ་ཙཱ་བ་འཁོར་ཕལ་ཆེར་ཟེར་ན་དེ་ནི་སྐབས་དེར་ལོ་ཙཱ་བ་དེ་ནི། རྒྱ་བཙོན་འགྲུས་སེང་གེ་དེ་ནི་དེ་ནས་འཁོར་ཕལ་ཆེར་ཡང་དེ་ནི་རྒྱ་གར་ལ་ཚད་པས་ཤི་ར་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  byas tsang da nga mi 'gro gsungs/_'ong /_nga da bod la 'gro gi min gsungs tshar nas gser de gas de dper na tshur blangs byas/_'bul rten gser de gas de tshur blangs gnang byas de ni/_skabs der lo tsA ba 'khor phal cher zer na de ni skabs der lo tsA ba de ni/_rgya btson 'grus seng ge de ni de nas 'khor phal cher yang de ni rgya gar la tshad pas shi ra de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གསེར་སིལ་མ་རྣམས་ཀྱང་བརླགས་པས་ལོ་ཙཱ་བ་ཚུར་ལོག་དགོས་བྱུང་། ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྦད་དེ་གསེར་ལྷག་མ་དེ་གས་དེ་ཡིན་ནའི་དཔེར་ན་བརླག་ནས་རེད་པ། ད་འགྲོ་སོང་ཐོག་ལ་བཏང་བྱས་རེད་པ། ལོ་ཙཱ་བ་བོད་ལ་ཕེབས་དགོས་ཡས་དེ་འདྲས་བྱུང་སོང་། ཟེར།
  gser sil ma rnams kyang brlags pas lo tsA ba tshur log dgos byung /_da de 'dras kyi rbad de gser lhag ma de gas de yin na'i dper na brlag nas red pa/_da 'gro song thog la btang byas red pa/_lo tsA ba bod la phebs dgos yas de 'dras byung song /_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་རྗེས་དེ་ཡང་ནག་ཚོ་ལོ་ཙཱ་བ། ནག་ཚོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཞེས་བྱ་བ་གུང་ཐང་དུ་ནག་ཚོའི་རྒྱུད་ལས་འཁྲུངས་པ་དེ་ཉིད་ཆུང་ངུ་ནས། དེ་རྗེས་ནག་ཚོ་ལོ་ཙཱ་བ་རྒྱ་གར་ལ་མངགས་པ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  de rjes de yang nag tsho lo tsA ba/_nag tsho lo tsA ba zhes bya ba gung thang du nag tsho'i rgyud las 'khrungs pa de nyid chung ngu nas/_de rjes nag tsho lo tsA ba rgya gar la mngags pa de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ནག་ཚོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཟེར་ཡས་དེ་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། དེ་ནི་ཁོང་ཡིན་ན་གཅིག་གི་གུང་ཐང་དུ་ནག་ཚོའི་རྒྱུད་ལས་ནག་ཚོ་ཟེར་ཡས་དེ་ལས་རྒྱུད་པ་དེ་ལ་་ནག་ཚོ་ཟེར་ཡས་དེ་ལས་འཁྲུངས་པའི་རྒྱུད་ཆུང་ངུ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ། དགུང་ལོ་དགུང་ལོ་ཆུང་ངུ་ནས་དེ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཙམ་མ་ཟད་ཤིན་ཏུ་བཙུན་པ་འདུལ་བ་འཛིན་པ་འོང་འདུལ་བ་འཛིན་པ། དེ་ནི་ཆོས་ལ་ཤིན་ཏུ་བཙུན་པ་དེ་ནི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་རྒྱ་གར་དུ་ཆོས་སློབ་པར་ཕྱིན་པ་སླར། རྒྱ་གར་དུ་ཆོས་སློབ་པ་རྒྱ་གར་དུ་ཆོས་སློབ་པར་ཕྱིན་པ། སླར་རང་ཉིད་དུ་འཁོར་བ་དེ་ཉིད་ཟེར་ན།
  de ni nag tsho lo tsA ba zer yas de gang 'dras red zer na/_de ni khong yin na gcig gi gung thang du nag tsho'i rgyud las nag tsho zer yas de las rgyud pa de la nag tsho zer yas de las 'khrungs pa'i rgyud chung ngu nas rab tu byung ba/_dgung lo dgung lo chung ngu nas de ni rab tu byung dang /_rab tu byung ba tsam ma zad shin tu btsun pa 'dul ba 'dzin pa 'ong 'dul ba 'dzin pa/_de ni chos la shin tu btsun pa de ni 'dul ba 'dzin pa rgya gar du chos slob par phyin pa slar/_rgya gar du chos slob pa rgya gar du chos slob par phyin pa/_slar rang nyid du 'khor ba de nyid zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྔར་ཡིན་ན་རྒྱ་བཙོན་འགྲུས་སེང་གེ་ནི་གང་ཟེར། ནག་ཚོ་ལོ་ཙཱ་བ་དེ་དེ་འདྲས་རྦད་དེ་ཆུང་ཆུང་དེ་ནས་དེ་ནི་རིག་པའི་གནས་ལ་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་བྱས་ནས་དེ་ནི་རྦད་དེ་འདུལ་བའི་གནས་ལ་ཤིན་ཏུ་འཛིན་པ་དེ་འདྲས་རྒྱ་གར་ལ་སྔོན་མ་ཆོས་སློབ་པ་ལ་ཕེབས་བྱས། སླར་་ཡང་ཆོས་སློབ་བྱས་སླར་ཡང་ཚུར་བོད་དུ་ཕེབས་པ་དེ།
  sngar yin na rgya btson 'grus seng ge ni gang zer/_nag tsho lo tsA ba de de 'dras rbad de chung chung de nas de ni rig pa'i gnas la shin tu sbyangs pa dang /_rab tu byung ba la byas nas de ni rbad de 'dul ba'i gnas la shin tu 'dzin pa de 'dras rgya gar la sngon ma chos slob pa la phebs byas/_slar yang chos slob byas slar yang tshur bod du phebs pa de/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ཇོ་བོ་རྗེའི་ཞབས་སེན་གྱིས་དེ་ཉིད་ཡིན་ན་ཇོ་བོ་རྗེའི་ཞབས་སེན་གྱི་པད་མོ་རྣམ་པར་པད་མོ་བོད་དུ་རྣམ་པར་བསྐྱོད་པའི་ཕོ་ཉར་མངགས་ཏེ་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་གྱི་ཕྱག་རྟེན་སོགས་རྒྱ་ནོམ་པ་དངོས་པོ་དང་བཅས་པ་བརྫངས་པ་ལམ་དུ་ཉེས་པའི་སྐྱོན་དང་བྲལ་བ་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ནས་ཟེར་གི་ཡོའོ་རེད།
  de ni jo bo rje'i zhabs sen gyis de nyid yin na jo bo rje'i zhabs sen gyi pad mo rnam par pad mo bod du rnam par bskyod pa'i pho nyar mngags te rin po che gser gyi phyag rten sogs rgya nom pa dngos po dang bcas pa brdzangs pa lam du nyes pa'i skyon dang bral ba rgya gar du phebs nas zer gi yo'o red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་ནས་དེ་ནི་རྒྱ་གར་དུ་བི་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལར་ཕེབས་ནས་ཟེར། ད་དེ་ནས་ནག་ཚོ་ལོ་ཙཱ་བ་དེ་ཉིད་བྱས་ནས་སླར་ཡང་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་འོད་ཀྱི་རྦད་དེ་ནག་ཚོ་ལོ་ཙཱ་བ་ལ་བཀའ་གནང་བྱས་རྦད་དེ་སླར་ཡང་ཁྱེད་རང་གིས་རྒྱ་གར་ལ་ཕར་ཕེབས་རོགས་གནང་ཟེར། ཇོ་བོ་རྗེ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ག་ཕེབས་རོགས་གནང་ཟེར། 
  rgya gar la phebs nas de ni rgya gar du bi ka ma la shi lar phebs nas zer/_da de nas nag tsho lo tsA ba de nyid byas nas slar yang de ni byang chub 'od kyi rbad de nag tsho lo tsA ba la bka' gnang byas rbad de slar yang khyed rang gis rgya gar la phar phebs rogs gnang zer/_jo bo rje gdan 'dren zhu ga phebs rogs gnang zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་དེ་འདྲས་རྦད་དེ་གསེར་གྱི་ཕྱག་རྟེན་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་མང་པོ་བསྐུར་བྱས་དེ་ནི་རྒྱ་གར་ལ་ཕར་བཏང་གནང་བྱས་དེ་འདྲས་རེད། ཟེར།
  de ni de 'dras rbad de gser gyi phyag rten la sogs pa de 'dras mang po bskur byas de ni rgya gar la phar btang gnang byas de 'dras red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བཏང་གནང་ནས་དེ་ནི་རྒྱ་གར་ལ་ཀ་མ་ལ། རྒྱ་གར་གི་བི་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལ་ཟེར་ཡས་ཀྱི་དེ་ནི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཕེབས་པ་རེད་ཟེར།
  btang gnang nas de ni rgya gar la ka ma la/_rgya gar gi bi ka ma la shi la zer yas kyi de ni gtsug lag khang du phebs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཕེབས་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་་དེ་རུ། གདོང་ལ་ཕེབས་པའི་རྒྱ་བརྩོན་འགྲུས་སེང་གེ་ཡིན་ནའི་དེ་རུ་བཞུགས་ཡོད་བྱས་དེ་འདྲས་རེད། བྱས་ཙང་དེ་ནི་རྒྱ་བརྩོན་འགྲུས་སེང་གེ་ལ་དེ་ནི་ད་ཇོ་བོ་རྗེ་མཇལ་ཡས་ཀྱི་དེ་ནི་གྲོགས་བྱེད་བྱེད་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་ཞུས་པ་རེད། ཟེར།
  phebs dus tsam pa de ni de ru/_gdong la phebs pa'i rgya brtson 'grus seng ge yin na'i de ru bzhugs yod byas de 'dras red/_byas tsang de ni rgya brtson 'grus seng ge la de ni da jo bo rje mjal yas kyi de ni grogs byed byed byas nas de 'dras zhus pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ཞུས་ནས་དེ་ནི་རྒྱ་བཙོན་འགྲུས་སེང་གེ་དང་ནག་འཚོ་ལོ་ཙཱ་བ་གཉིས་ཀྱི་དེ་ནི་ཇོ་བོའི་སྤྱན་མངའ་ལ་དེ་ནི་དེ་ནས་ཕར་འཁྱེར་པའི། བྱང་ཆུབ་འོད་ཀྱིས་བསྐུར་པའི་གསེར་ལ་སོགས་པ་ཕྱག་རྟེན་དེ་གས་དེ་ཕུལ་ནས་དེ་ནི་སྔར་བོད་དུ་དེ་ནི་བསྟན་པ་ལ་འཕེལ་གྲིབ་དེ་ཚོ་སྔར་ཡིན་ན་བོད་ལ་བསྟན་པ། བསྟན་པ་སྔ་དར་གྱི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། རྒྱལ་བ་བསྟན་པ་དག་པ་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད་དའི།
  de ni zhus nas de ni rgya btson 'grus seng ge dang nag 'tsho lo tsA ba gnyis kyi de ni jo bo'i spyan mnga' la de ni de nas phar 'khyer pa'i/_byang chub 'od kyis bskur pa'i gser la sogs pa phyag rten de gas de phul nas de ni sngar bod du de ni bstan pa la 'phel grib de tsho sngar yin na bod la bstan pa/_bstan pa snga dar gyi thog la cha bzhag na de 'dras kyi dper na/_rgyal ba bstan pa dag pa de 'dras yo'o red da'i/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཚོ་ནི་གཅིག་གིས་གླང་དར་མའི་བྱེད་པ་ལ་་བརྟེན་ནས་དེ་ནི་བསྟན་པ་ནུབ་བྱས་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  de tsho ni gcig gis glang dar ma'i byed pa la brten nas de ni bstan pa nub byas de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་མཇུག་གུ་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི། དེའི་མཇུག་གུ་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི་བྱེད་པོ་གང་ཟེར་འོང་་་་། བླ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པོ་དེ་འདྲས་ནས་དེ་ནི་་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་འདྲས་རེད་དའི། ཡིན་ནའི་ད་དེ་ཡང་བར་སྐབས་དེ་ལ་དེ་ནི་འཕེལ་གྲིབ་ཡིན་ན་བྱུང་ཚུལ་དང་། དེང་སང་བསྟན་པ་ཡང་། ཨེ་་་། འཕེལ་གྲིབ་ཡིན་ན་བྱུང་ཚུལ་དང་། དེང་སང་བསྟན་པ་ཡང་བསྟན་པ་དར་ཡང་།
  de'i mjug gu la cha bzhag na de ni/_de'i mjug gu la cha bzhag na de ni byed po gang zer 'ong /_bla chen po la sogs po de 'dras nas de ni 'dul ba'i bstan pa gtan la phab pa de 'dras red da'i/_yin na'i da de yang bar skabs de la de ni 'phel grib yin na byung tshul dang /_deng sang bstan pa yang /_e /_'phel grib yin na byung tshul dang /_deng sang bstan pa yang bstan pa dar yang /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྡེ་སྣོད་ལག་ལེན་དུ་འདེབས་པར་དཀའ་ཞིང་། དེང་སང་ཡིན་ན་བསྟན་པ་ཡིན་ན་དར་ཡོའོ་རེད་དའི་ཡིན་ན་ཡང་། སྡེ་སྣོད་ནས་གཞུང་ནས་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་དེ་ནང་ལྟར་དཔེར་ན་ལག་ལེན་འདེབས་མཁན་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་དཀའ་པོ་འདུག་ཟེར།
  sde snod lag len du 'debs par dka' zhing /_deng sang yin na bstan pa yin na dar yo'o red da'i yin na yang /_sde snod nas gzhung nas ji ltar bshad pa de nang ltar dper na lag len 'debs mkhan de 'dras yin na dka' po 'dug zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་དག་གི་ཚུལ་ལ་བླང་དོར་གྱི་གནས་སྟོན་པར་ཇོ་བོ་ཁྱོད་ལས་ལྷག་པ་ལྟ་བུའི་པཎྜི་ཏས་གཞན་ཐོགས་པར་དཀའ་བའི་ཚུལ་རྣམས་མི་ནུས། དེ་དག་གི་དེ་ནི་ཚུལ་ལ་ད་རྦད་དེ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཨེ་ཡང་དག་པ་དག་ནི་དག་ཐེར་བྱེད་ཡས་དང་ད་ག་ནང་ལྟར་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡང་དག་པ་ནི་ལག་ལེན་འདེབས་ཡས་ཐོག་ལ་ཡིན་ན་དེ་ནི་བླང་དོར་གྱི་བླང་དོར་གྱི་དེ་ནི་བླང་དོར་སྟོན་པའི་སྟོན་པ་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི་ཇོ་བོ་རྗེ་ཁྱེད་ལྟ་བུ་ལས་ལྷག་པའི་དེ་ནི་རྒྱ་གར་ནས་པཎྜི་ཏ་ཁྱོན་ལས་རང་ནི་མི་འདུག་ན།
  de dag gi tshul la blang dor gyi gnas ston par jo bo khyod las lhag pa lta bu'i paN+Di tas gzhan thogs par dka' ba'i tshul rnams mi nus/_de dag gi de ni tshul la da rbad de sangs rgyas bstan pa e yang dag pa dag ni dag ther byed yas dang da ga nang ltar sangs rgyas bstan pa yang dag pa ni lag len 'debs yas thog la yin na de ni blang dor gyi blang dor gyi de ni blang dor ston pa'i ston pa la cha bzhag na de ni jo bo rje khyed lta bu las lhag pa'i de ni rgya gar nas paN+Di ta khyon las rang ni mi 'dug na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ད་གང་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་དེ་ནི་བོད་ལ་ཞབས་སོར་འཁོད་པ་གཅིག་གནང་རོགས་གནང་ཟེར། རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་ཏུ་ཤོད་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་ནག་ཚོ་ལོ་ཙཱ་བ་ལ་ཇོ་བོས་ཁོས་བོས་བརྟགས་ཏེ་བོད་ལ་ཕན་ན་ཅིས་ཀྱང་འགྲོ། འོན་ཀྱང་བི་ཀ་མ་ཤི་ལའི་གནས་བརྟན་གྱིས་འོ་སྐོལ་བོད་ལ་གཏོང་དཀའ་བས། ཟེར།
  de ni da gang yin gcig min gcig de ni bod la zhabs sor 'khod pa gcig gnang rogs gnang zer/_rgyu mtshan zhib tu shod dus tsam pa de ni nag tsho lo tsA ba la jo bos khos bos brtags te bod la phan na cis kyang 'gro/_'on kyang bi ka ma shi la'i gnas brtan gyis 'o skol bod la gtong dka' bas/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རེ་ཞིག་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་སྤྱན་འདྲེན་པ་སྐད་མི་ཟེར་བར་སློབ་གཉེར་བྱེད་པའི་ཚུལ་ལྟར་སྡོད་ཅེས་གསུང་པ་དང་ཟེར།
  re zhig khyod kyis nga spyan 'dren pa skad mi zer bar slob gnyer byed pa'i tshul ltar sdod ces gsung pa dang zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་ཡིན་ནའི་དེ་འདྲས་ཀྱིས་ཇོ་བོ་རྗེ་ལ་སྙན་གསེང་མང་པོ་གསུངས་དུས་ཙམ་པ། ད་ད་ག་རང་རེད། ད་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་དེ་ནི་གནས་སྐབས་དེ་ལ་དེ་བྱེད་ཟེར། ད་ཡིན་ནའི་གནས་ཚུལ་དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཡོང་ཟེར། བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཡོང་། བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཡོང་། བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་དེ་ནི་རྗེས་མ་ཡིན་ན། བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་གལ་ཏེ་དེ་ནི་བོད་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན། ཨ་ནི་ངས་ངེས་པར་དུ་བོད་ལ་སླེབས་ཡོང་ཟེར།
  da yin na'i de 'dras kyis jo bo rje la snyan gseng mang po gsungs dus tsam pa/_da da ga rang red/_da de 'dras yin na de ni gnas skabs de la de byed zer/_da yin na'i gnas tshul de'i thog la nga tshos brtag dpyad byas yong zer/_brtag dpyad byas yong /_brtag dpyad byas yong /_brtag dpyad byas nas de ni rjes ma yin na/_brtag dpyad byas nas gal te de ni bod la phan thogs pa la sogs pa de 'dras yin na/_a ni ngas nges par du bod la slebs yong zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡིན་ནའི་ད་རེ་ཞིག་དེ་ནི་ཁྱེད་རང་གིས་དེ་ནི་ང་རྦད་དེ་བོད་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གྱི་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་མཁན་ཡིན་མདོག་མདོག་གི་སྐད་ཆ་དེ་འདྲས་ཁྱོན་ནས་མ་བཤད་པ་བྱས་ནས། ཁྱེད་རང་ཕ་ནས་ཚུར་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱ་གར་ལ་གཙོ་བོ་སློབ་གཉེར་བྱེད་ག་ཡོང་མཁན་ཡིན་མདོག་མདོག་གིས། འདུག་བཟོ་སྡོད་ཟེར།
  yin na'i da re zhig de ni khyed rang gis de ni nga rbad de bod la spyan 'dren gyi bod la gdan 'dren zhu mkhan yin mdog mdog gi skad cha de 'dras khyon nas ma bshad pa byas nas/_khyed rang pha nas tshur rgya gar gyi rgya gar la gtso bo slob gnyer byed ga yong mkhan yin mdog mdog gis/_'dug bzo sdod zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་མ་སྡད་ན་དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས། བི་ཀ་མ་ཤི་ལའི་གཙུག་ལག ཀ་མ་ལའི་གནས་བརྟན་ཡིན་ན། ཁྱོན་ནས་གཏོང་གི་ཡོའོ་མ་རེད་པ་བྱས་ཙང་། དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ཨ་ལས་གནས་སྐབས་ཁྱེད་རང་གི་སློབ་གཉེར་གནང་མཁན་གཙོ་བོ་བྱས་ནས་སྡོད་ཟེར།
  de 'dras ma sdad na de ni skabs de dus de ni gang zer dgos red pas/_bi ka ma shi la'i gtsug lag_ka ma la'i gnas brtan yin na/_khyon nas gtong gi yo'o ma red pa byas tsang /_de 'dras yin dus tsam pa a las gnas skabs khyed rang gi slob gnyer gnang mkhan gtso bo byas nas sdod zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། སྡོད་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། བི་ཀ་མ་ལའི་གནས་བརྟན་རཏྣ་ཨཱ་ཀ་ར་ལ་གནས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ཞུས་ཏེ། སློབ་གཉེར་བྱེད་དུ་སྡོད་ཟེར་དེ་ནི་དེ་དུས། ཨེ་དེ་ནི་ནག་ཚོ་ལོ་ཙཱ་བས་ག་རེ་གནང་བ་རེད་ཟེར་ན།
  'ong /_sdod ces gsungs pa ltar na/_bi ka ma la'i gnas brtan rat+na A ka ra la gnas kyi slob dpon zhus te/_slob gnyer byed du sdod zer de ni de dus/_e de ni nag tsho lo tsA bas ga re gnang ba red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་རྦད་དེ་དེ་གནང་བ་རེད་ཟེར། ཨེ་རྒྱ་གར་གྱི་དེ་ནི་བི་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལའི་དེ་ནི་གནས་བརྟན་ཨེ། གནས་བརྟན་རཏྣ་ཨཱ་ཀ་ར་ལ་་དེ་ནི་གནས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ཞུས་ཏེ་དེ་ནི་སློབ་གཉེར་བྱས་པའི་ཚུལ་བྱས་བཞུགས་པ་ཡིན་ཟེར།
  de ni rbad de de gnang ba red zer/_e rgya gar gyi de ni bi ka ma la shi la'i de ni gnas brtan e/_gnas brtan rat+na A ka ra la de ni gnas kyi slob dpon zhus te de ni slob gnyer byas pa'i tshul byas bzhugs pa yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཕྱོགས་གཅིག་ནས་སློབ་གཉེར་གནང་། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ད་ཇོ་བོ་རྗེ་ཨེ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཡས་ཀྱི་ཆེད་དུ་འོང་ནང་དོན་དེ། ཡིན་ནའི་དེ། ཇོ་བོ་རྗེས་བཀའ་མ་ཕེབས་པར་དུ་དེ་ནི་རྦད་དེ་བསྡད་ཡས་དང་དེའི་ཐོག་ལ་དེ་ནི་སོ་སོས་སློབ་གཉེར་གནང་ནས་བཞུགས་པ་རེད་ཟེར།
  phyogs gcig nas slob gnyer gnang /_phyogs gcig nas da jo bo rje e gdan 'dren zhu yas kyi ched du 'ong nang don de/_yin na'i de/_jo bo rjes bka' ma phebs par du de ni rbad de bsdad yas dang de'i thog la de ni so sos slob gnyer gnang nas bzhugs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེའི་བར་ལ་དེ་ནི་ཇོ་བོ་རྗེ་རང་གིས་རང་གི་ཡིད་དམ་གྱི་ལྷ་དང་རྡོ་རྗེ་གདན་ན་གྲུབ་་པའི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཞིག་བཞུགས་ཡོད་པ་དེ་ལ་དྲི་བ་མཛད་པས། སྤྱི་སྒོས་མཐའ་དག་ཏུ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་འཇུག་སྒོ་ཆེ་ཞིང་ཟེར།
  de'i bar la de ni jo bo rje rang gis rang gi yid dam gyi lha dang rdo rje gdan na grub pa'i rnal 'byor ma zhig bzhugs yod pa de la dri ba mdzad pas/_spyi sgos mtha' dag tu 'phrin las kyi 'jug sgo che zhing zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་དེ་ཁ་གཏུག་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི་ནག་ཚོ་ལོ་ཙཱ་བ་དེ་ནི་རྦད་དེ་སློབ་གཉེར་བྱས་གནང་ནས་བཞུགས་པའི་ཁ་གཏུག་ལ་ཇོ་བོ་རྗེས་དེ་ནི་ག་རེ་གནང་བ་རེད་ཟེར་ན།
  da de 'dras kyi dper na de kha gtug la cha bzhag na de ni nag tsho lo tsA ba de ni rbad de slob gnyer byas gnang nas bzhugs pa'i kha gtug la jo bo rjes de ni ga re gnang ba red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨ་ནི་རྦད་དེ་ཨེ། རང་གི་ཡིད་དམ་དེ་ནི་ཡིད་དམ་གྱི་ལྷ་དང་ད་ག་ནང་ལྟར་གྱི་ཐོག་ནས་རྡོ་རྗེ་གདན་ལ་གྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་མ་བཞུགས་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ལ་དེ་ནི། དེ་ནི་ད་རྦད་དེ་བོད་ལ་ཕྱིན་ན་འཕྲིན་ལས་འགྲོ་དོན་འདྲས་གང་འདྲས་ཡོང་མིའི་དེ་ཚོ་ཨ་ནི་བཀའ་དྲིན་ཞིབ་ཕྲ་གནང་བྱས་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  a ni rbad de e/_rang gi yid dam de ni yid dam gyi lha dang da ga nang ltar gyi thog nas rdo rje gdan la grub pa'i rnal 'byor ma bzhugs yod pa de tsho la de ni/_de ni da rbad de bod la phyin na 'phrin las 'gro don 'dras gang 'dras yong mi'i de tsho a ni bka' drin zhib phra gnang byas de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་གནང་དུས་ཙམ་པ་དཱ། ད་བོད་ལ་ཁྱོད་རང་། ཇོ་བོ་རྗེ་བོད་ལ་ཕེབས་ན་དེ་ནི་སྤྱི་དང་སྒོས། སྤྱི་བོད་ཐམས་ཅད་ལ་བོད། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ཐམས་ཅད་དང་། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་སླར་གསོ་ཐུབ་པ་དེ་འདྲས་ལ་སོགས་པའི་ཐོག་པའི་ནས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཁྱེད་རང་གི་འཕྲིན་ལས་ཡིན་ན་རྒྱ་ཆེན་པོ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། ཨེ་ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག་ཟེར།
  de 'dras gnang dus tsam pa dA/_da bod la khyod rang /_jo bo rje bod la phebs na de ni spyi dang sgos/_spyi bod thams cad la bod/_bod kyi rgyal rabs thams cad dang /_bod kyi rgyal ba'i bstan pa la slar gso thub pa de 'dras la sogs pa'i thog pa'i nas phan thogs chen po yod pa dang /_lhag par du khyed rang gi 'phrin las yin na rgya chen po grub pa la sogs pa de 'dras kyi dper na/_e yag po zhe drag 'dug zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁྱད་པར་དུ་ཨུ་པ་སི་ཀ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ན། བསྟན་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་བར་ལུང་བསྟན་ཟེར་ན། ཁྱད་པར་དུ་དེ་ནི་ཨུ་པ་སི་ཀ་ཟེར་མཁན། མཚན་ལ་་ཨུ་པ་སི་ཀ་ཟེར་མཁན་དེ་འདྲས་ཞིག་ལ་དགེ་བསྙེན་ཞིག་ལ་བརྟེན་ན་དེ་ནི་འོང་། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་བ་ལུང་བསྟན་ཟེར་ན།
  khyad par du u pa si ka zhig la brten na/_bstan pa la phan thogs 'byung bar lung bstan zer na/_khyad par du de ni u pa si ka zer mkhan/_mtshan la u pa si ka zer mkhan de 'dras zhig la dge bsnyen zhig la brten na de ni 'ong /_rgyal ba'i bstan pa la phan thogs 'byung ba lung bstan zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨུ་པ་སི་ཀ་དེ་གང་རེད་ཟེར་ན། དགེ་བསྙེན་གྱི་གནས་ལ་བཞུགས་པའི་དེ་ནི་རྦད་དེ་འབྲོམ་སྟོན་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ལ་དཔེར་ན། བརྟེན་པ་ལ་ཡིན་ན། གཅིག་གི་བརྟེན་པ་ཡིན་ན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བ་ལུང་བསྟན་པ་ཡིན་ཟེར། བསྟན་པ་ལ་ཕན་ཐོག་ཡོང་གི་རེད་ཟེར་བྱས་ནས། ལུང་བསྟན་ཕེབས་པ་རེད་ཟེར།
  u pa si ka de gang red zer na/_dge bsnyen gyi gnas la bzhugs pa'i de ni rbad de 'brom ston pa rgyal ba'i 'byung gnas la dper na/_brten pa la yin na/_gcig gi brten pa yin na rgyal ba'i bstan pa la shin tu phan thogs yong ba lung bstan pa yin zer/_bstan pa la phan thog yong gi red zer byas nas/_lung bstan phebs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་གསུངས་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི། གཞི་ནས་དེ་ནི་རྦད་དེ་ཨེ། གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས། ཨེ་རྒྱ་གར་གྱི་གནས་རྒྱ་གར་གྱི་གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ལ་ཆོས་པ་མཛད་བཞིན་དུ། དེ་ནི་བོད་ལ་ཕེབས་པའི་ལམ་བར་དུ་འཁོར་རྣམས་རིམ་གྱི་སློག ཟེར།
  da de 'dras gsungs dus tsam pa de ni/_gzhi nas de ni rbad de e/_gang zer dgos red pas/_e rgya gar gyi gnas rgya gar gyi gnas chen po brgyad la sogs pa de tsho la chos pa mdzad bzhin du/_de ni bod la phebs pa'i lam bar du 'khor rnams rim gyi slog_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་ཕར་ནས་བཟུང་། རྒྱ་གར་གྱི་གནས་དེ་གས་དེ་ཕེབས་དུས་ཙམ་པ་ཁོང་རང་གི་དཔེར་ན། ད་གང་ཟེར་དགོས་རེད་པས་ཁོང་རང་གི་ཞབས་ཕྱི་པ་ཟེར་དགོས་རེད་པས། དེ་གས་ཡིན་ན་རིམ་གྱི་ཕར་སློག་བྱས་ནས། མཐར་དེ་ནི་བལ་ཡུལ་རང་བྱུང་གི་མཆོད་རྟེན་ལ་མཆོད་པར་འགྲོ་བས་ཁྱེད་རྣམས་ལོག་ཅིག་གསུངས་པ་དང་། དེ་ཡང་དེ་ནི་ཞབས་ཕྱི་ལ་དེ་ཚོ་ལ། དཔེར་ན་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་ལ་སོགས་པ། ཨོའོ་དེ་ཚོ་ལ་ཡིན་ནའི་གསུངས་ཡས་ལ།
  e phar nas bzung /_rgya gar gyi gnas de gas de phebs dus tsam pa khong rang gi dper na/_da gang zer dgos red pas khong rang gi zhabs phyi pa zer dgos red pas/_de gas yin na rim gyi phar slog byas nas/_mthar de ni bal yul rang byung gi mchod rten la mchod par 'gro bas khyed rnams log cig gsungs pa dang /_de yang de ni zhabs phyi la de tsho la/_dper na khong gi nye gnas la sogs pa/_o'o de tsho la yin na'i gsungs yas la/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན་ད་གཙོ་བོ་ཇོ་བོ་རྗེ་བོད་ལ་ཕེབས་ཡས་ཀྱི་དགོངས་པ་སྤྲད་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་དའི། ཡིན་ནའི་ཁོང་ཚོར་གསུངས་ཡས་ཐོག་ལ་གནས་སྐབས་མར་བོད་ལ་་ཕྱིན་ནས་གནས་སྐབས་དེ་ནི་བལ་ཡུལ་རང་བྱུང་གི་མཆོད་རྟེན་ལ་མཆོད་པ་བྱེད་ག་འགྲོ་གི་ཡིན་ཟེར།
  gang 'dras red zer na da gtso bo jo bo rje bod la phebs yas kyi dgongs pa sprad pa de 'dras gcig red da'i/_yin na'i khong tshor gsungs yas thog la gnas skabs mar bod la phyin nas gnas skabs de ni bal yul rang byung gi mchod rten la mchod pa byed ga 'gro gi yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འགྲོ་གི་ཡིན་ཁྱེད་རང་ཚོ་དེ་ནས་ཕར་ལོག་ཅིག་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་ཀྱི་བཀའ་གནང་བྱས། དེ་འདྲས་ཀྱི་བཀའ་གནང་བ་ཟེར། གནང་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་ཁོང་གིས་ཞབས་ཕྱིའི་ནང་ལ་གང་འདྲས་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  'gro gi yin khyed rang tsho de nas phar log cig byas nas de 'dras kyi bka' gnang byas/_de 'dras kyi bka' gnang ba zer/_gnang dus tsam pa de ni khong gis zhabs phyi'i nang la gang 'dras yo'o red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁྲོད་དུ་གནས་བརྟན་རཏྣ་ཨཱ་ཀ་ར་ཡོད་པས། འོང་་་། དེས་ང་གོ་ཟེར། ད། ཇོ་བོ་རྗེས་བཀའ་གནང་ཡས་དེ་ངས་ཧ་གོ་སོང་ཟེར། ཇོ་བོ་རྗེས་དཔེར་ན། བལ་ཡུལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་ལ་མཆོད་པ་གནང་ཡས་ལ་སོགས་པ། དེ་འདྲས་མ་རེད་ད་ཁོང་གིས་བོད་ལ་ཕེབས་ཡས་ཀྱི་དགོངས་པ་གཏད་པ་དེ་འདྲས་རེད། ད་དེ་ང་ཧ་གོ་སོང་ཟེར།
  khrod du gnas brtan rat+na A ka ra yod pas/_'ong /_des nga go zer/_da/_jo bo rjes bka' gnang yas de ngas ha go song zer/_jo bo rjes dper na/_bal yul gyi mchod rten la mchod pa gnang yas la sogs pa/_de 'dras ma red da khong gis bod la phebs yas kyi dgongs pa gtad pa de 'dras red/_da de nga ha go song zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཚེ་དང་ལྡན་པས་སློབ་གཉེར་བྱེད་པར་ཡོང་བ་ཞིག་མི་འདུག དེ་དེ་བཞིན་ནག་ཚོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཁྱེད་རང་ཡིན་ནའི་རྦད་དེ་བོད་ལ་འདི་ནས་ཚུར་རྒྱ་གར་ལ་སློབ་གཉེར་བྱེད་དུ་ཡོང་བ་གཅིག་མི་འདུག གང་ལྟར་་ཁྱེད་རང་ཡིན་ནའི་ཇོ་བོ་རྗེ་གདན་འདྲེན་ཞུ་མཁན་ཡིན་པ་འདྲ་ཟེར། ཡོང་བ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཤག་ཟེར།
  tshe dang ldan pas slob gnyer byed par yong ba zhig mi 'dug_de de bzhin nag tsho lo tsA ba khyed rang yin na'i rbad de bod la 'di nas tshur rgya gar la slob gnyer byed du yong ba gcig mi 'dug_gang ltar khyed rang yin na'i jo bo rje gdan 'dren zhu mkhan yin pa 'dra zer/_yong ba de 'dras gcig red shag zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ད་གནད་དོན་ངོ་མ་ཁོ་འདུག་བཟོ་གསུངས་བྱས་དེ་འདྲས་གཅིག་འདུག ཨེ་་། དེ་ནི་ཇོ་བོ་རྗེ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ལ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  de ni da gnad don ngo ma kho 'dug bzo gsungs byas de 'dras gcig 'dug_e /_de ni jo bo rje gdan 'dren zhu la de 'dras gcig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་དེ་ནི་གང་ཟར༼ཟེར༽ང་ཚོའི་མི་རྐུར་བཏང་བ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར། བོད་ཀྱིས་རྒྱལ་པོས་ཁྱེད་རང་ཡིན་ན་རྦད་དེ། ངས་ཇོ་བོ་རྗེ་རྐུ་ལ་བཏང་བ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  de 'dras yin dus tsam pa bod kyi rgyal pos de ni gang zar(zer)nga tsho'i mi rkur btang ba de 'dras gcig red zer/_bod kyis rgyal pos khyed rang yin na rbad de/_ngas jo bo rje rku la btang ba de 'dras gcig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཡིན་ན་ཡང་ད་ཇོ་བོ་ཡང་། ད་གཤེགས་པ་ལ་དགྱེས་པར་འདུག ཟེར། འོང་མ་གཞི་དེ་འདྲས་རེད་དའི་ཡིན་ནའང་ཇོ་བོ་རྗེས། ཇོ་བོ་ཆེན་པོ། ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་ཡིན་ནའི་དེ་ནི་བོད་ལ་ཕེབས་ཡས་ཐོག་ལ་ཡིན་ན། འོང་། དགོངས་པ་བཞེས་པ་གཅིག་འདུག་ཟེར།
  yin na yang da jo bo yang /_da gshegs pa la dgyes par 'dug_zer/_'ong ma gzhi de 'dras red da'i yin na'ang jo bo rjes/_jo bo chen po/_jo bo rje dpal ldan a ti sha yin na'i de ni bod la phebs yas thog la yin na/_'ong /_dgongs pa bzhes pa gcig 'dug zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་མ་བཏང་ན་གཞན་དོན་གྱི་བར་ཆད་དུ་འགྲོ། ད་གལ་ཏེ་ང་ཚོས་མ་བཏང་པ་བཀག་གོག་བྱས་སོང་ན། དཔེར་ན་ཇོ་བོ་རྗེ་དཔེར་ན་གཞན་དོན་གནང་ཡས་ཀྱི་དེ་ནི་བར་ཆད་ཡིན་ནའི་འགྲོ་གི་རེད་ཟེར།
  byas tsang ma btang na gzhan don gyi bar chad du 'gro/_da gal te nga tshos ma btang pa bkag gog byas song na/_dper na jo bo rje dper na gzhan don gnang yas kyi de ni bar chad yin na'i 'gro gi red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཡང་ང་རང་གི་སློབ་མ་ཡིན་པས་མི་དགའ་བ་བྱར་མི་རུང་བས་ཇོ་བོ་ལོ་གསུམ་ཁྱེད་ལ་གཡར་དུ་བཏང་ཆོག་ཟེར།
  'ong /_tshe dang ldan pa yang nga rang gi slob ma yin pas mi dga' ba byar mi rung bas jo bo lo gsum khyed la g.yar du btang chog zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཚེ་དང་ལྡན་པ་དེ་ནི་ནག་ཚོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཁྱེད་རང་ཡིན་ནའི་དེ་ནི་ངའི་སློབ་མ་རེད་ཟེར། གནས་བརྟན་གྱི་སློབ་མ་རེད་པ། གནས་བརྟན་གྱི་སློབ་མ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། མི་གལ་ཏེ་ཇོ་བོ་རྗེ་བོད་ལ་ཕེབས་ཡས་དེ་རྦད་དེ་ངས་བཀག་གོག་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཁྱེད་རང་ཡིན་ནའི་དཔེར་ན། སློབ་མ་ཡིན་ནའི་མི་དགའ་བ་ཡོང་གི་རེད། བྱས་ཙང་། དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་ནི་མི་དགའ་བ་བྱ་རུང་གི་མ་རེད་ཟེར། བྱ་རུང་གི་མེད་ན་ངས་ངེས་པར་དུ་ཁྱེད་རང་ལ་བོད་ལ་ཇོ་བོ་རྗེ་ལོ་གསུམ་དེ་ནི་གཡར་པོ་བཏང་ཆོག་ཟེར།
  tshe dang ldan pa de ni nag tsho lo tsA ba khyed rang yin na'i de ni nga'i slob ma red zer/_gnas brtan gyi slob ma red pa/_gnas brtan gyi slob ma yin dus tsam pa/_mi gal te jo bo rje bod la phebs yas de rbad de ngas bkag gog byas pa yin na/_khyed rang yin na'i dper na/_slob ma yin na'i mi dga' ba yong gi red/_byas tsang /_de 'dras kyi de ni mi dga' ba bya rung gi ma red zer/_bya rung gi med na ngas nges par du khyed rang la bod la jo bo rje lo gsum de ni g.yar po btang chog zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་བོད་ལ་ཕེབས་ཡས་དེ་ལོ་གསུམ་དེ་ནི་ཕེབས་ཆོག་གི་རེད་ཟེར། དེ་ནས་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་རྒྱ་གར་ལ་ཚུར་སྤྱན་དྲངས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར། སྤྱན་དྲངས་བ་དེ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་བལ་ཡུལ་ཚུན་ཇོ་བོ་ཕེབས་སྐྱེལ་མ་ཞུས་ན། དམ་ཚོག་ཉམས་སོ། དེ་བཞིན། དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་ཙམ་པ་ཇོ་བོ་རྗེ་བོད་ལ། རྒྱ་གར་ལ་སླར་ཕར་ཕེབས་དུས་ཙམ་ཡིན་ནའི་ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིན་ནའི་བལ་ཡུལ་བར་ལ་ཇོ་བོ་རྗེ་ཕེལས་སྐྱེལ་མ་ཞུས་ན་དེ་ནི། དེ་དམ་ཚིག་ཡིན་ནའི་ཉམས་འགྲོ་གི་རེད་ཟེར།
  'ong bod la phebs yas de lo gsum de ni phebs chog gi red zer/_de nas yin gcig min gcig rgya gar la tshur spyan drangs dgos kyi 'dug zer/_spyan drangs ba de yang khyod kyis kyang bal yul tshun jo bo phebs skyel ma zhus na/_dam tshog nyams so/_de bzhin/_de ni skabs de dus tsam pa jo bo rje bod la/_rgya gar la slar phar phebs dus tsam yin na'i khyed kyis yin na'i bal yul bar la jo bo rje phels skyel ma zhus na de ni/_de dam tshig yin na'i nyams 'gro gi red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ། ཨེ། དེ་འདྲས་རེད་ཟེར། ད་རྒྱ་གར་ལ་དེ་ནི་ཇོ་བོ་མ་བཞུགས་ན་དེ་ནི་རྒྱ་གར་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ནུབ་པ་དང་ཁྱད་པར་འདྲ་བ། ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར། ད་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ནུབ་པ་དང་འདྲ་བ་གཅིག་ཡོང་གི་རེད་ཟེར། བྱས་ཙང་དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ལོ་གསུམ་བོད་ལ་བཞུགས་པའི་ཐོག་ནས་དེ་ནི་ཕར་གདན་འདྲེན་ཞུས་དགོས་རེད་ཟེར།
  e/_e/_de 'dras red zer/_da rgya gar la de ni jo bo ma bzhugs na de ni rgya gar la sangs rgyas kyi bstan pa nub pa dang khyad par 'dra ba/_yo'o ma red zer/_da sangs rgyas bstan pa nub pa dang 'dra ba gcig yong gi red zer/_byas tsang de 'dras yin dus tsam pa yin gcig min gcig lo gsum bod la bzhugs pa'i thog nas de ni phar gdan 'dren zhus dgos red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གདན་འདྲེན་ཞུ་དུས་ཙམ་པ་ལའི་བལ་ཡུལ་བར་དུ་ཁྱེད་རང་ཕེབས་སྐྱེལ་ལ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས། དེ་དུས་གསུངས་པ་རེད་ཟེར།
  gdan 'dren zhu dus tsam pa la'i bal yul bar du khyed rang phebs skyel la yong dgos kyi red zer nas/_de dus gsungs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ལྟར་ཐབས་མཁས་ཀྱི་མཛད་པའི་སྒོ་ནས་བོད་དུ་ཞལ་ཕྱོགས་ནས་མངའ་རིས་སུ་བྱོན་ཏེ། ད་དེ་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་ཐབས་མཁས་ཀྱི་མཛད་པ་གང་ཟེར་ན།
  de ltar thabs mkhas kyi mdzad pa'i sgo nas bod du zhal phyogs nas mnga' ris su byon te/_da de ni de lta bu'i thabs mkhas kyi mdzad pa gang zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁོང་གིས་ཐོག་མར་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པ་གསུང་ཡས་དང་ད་ག་ནང་ལྟར་རྒྱ་གར་གྱི་གནས་ཆེན་ཀ་ལ་པ་ལ་མཆོད་པ་གནང་བ་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡིན་གསུངས་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་ཐབས་མཁས་ཀྱི་ཐོག་ནས། དེ་ནི་བོད་ལ་ཕེབས་ཡས་དེ་ཡིན་ན། སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་རྦད་དེ་སྟབས་བདེ་པོ་མེད་པ།
  khong gis thog mar brtag dpyad byas pa gsung yas dang da ga nang ltar rgya gar gyi gnas chen ka la pa la mchod pa gnang ba la phebs kyi yin gsungs yas la sogs pa de 'dras kyi dper na thabs mkhas kyi thog nas/_de ni bod la phebs yas de yin na/_skabs de dus de ni rbad de stabs bde po med pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ག་རེ་ཡིན་ནའི་གཅིག་གི་དངོས་སུ་དྲང་གནས་རྒྱ་གར་ནས་བོད་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡིན་གསུངས་ན། དེ་ནི་གནས་བརྟན་བི་ཀ་ལ་མ་ལའི་གནས་བརྟན་གྱི་ཡིན་ནའི། རྩ་བ་ནས་གཏོང་གི་མེད་པ་ལ་སོགས་པ། དེ་འདྲས་ལ་དེ་ནི་ཐབས་མཁས་ཀྱི་མཛད་པའི་འོང་མཛད་པའི་དེ་ནི་བོད་ཡུལ་ཕྱོགས་ནས་དེ་ནི་མངའ་རིས་སུ་བྱོན་ཏེ་ཟེར།
  ga re yin na'i gcig gi dngos su drang gnas rgya gar nas bod la phebs kyi yin gsungs na/_de ni gnas brtan bi ka la ma la'i gnas brtan gyi yin na'i/_rtsa ba nas gtong gi med pa la sogs pa/_de 'dras la de ni thabs mkhas kyi mdzad pa'i 'ong mdzad pa'i de ni bod yul phyogs nas de ni mnga' ris su byon te zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། ད་དེ་ཐབས་མཁས་ཀྱི་མཛད་པ་ཟེར་ན། ཐབས་ལ་མཁས་པའི་སྤྱོད་པ་ལ ་གཡོ་སྒྱུར་ཐུབ་པས་གསུངས་མ་ཡིན་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན།
  'ong /_da de thabs mkhas kyi mdzad pa zer na/_thabs la mkhas pa'i spyod pa la_ g.yo sgyur thub pas gsungs ma yin da de 'dras kyi dper na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཐབས་མཁས་ཀྱི་མཛད་པ་དེ་ཡིན་ན་དཔེར་ན། དེ་ནི་གཡོ་སྒྱུ་དེ་འདྲས་རྒྱུ་ནས་མ་རེད། བཅོས་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཡིན་ནའི་གསུངས་ཡོའོ་རེད་པ། ཐབས་ལ་མཁས་པའི་སྤྱོད་པ་ལ་གཡོ་སྒྱུར་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་མེད་ཟེ་ད་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  thabs mkhas kyi mdzad pa de yin na dper na/_de ni g.yo sgyu de 'dras rgyu nas ma red/_bcos ldan 'das kyi yin na'i gsungs yo'o red pa/_thabs la mkhas pa'i spyod pa la g.yo sgyur thub pas gsungs pa med ze da de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་བྱེད་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་མངའ་རིས་སུ་ཕེབས་པ་རེད་ཟེར། མངའ་རིས་ལ་ཕེབས་ཨེ་མངའ་རིས་ལ་ཕེབས་ནས་དེ་ནི་ད་མཐོ་ལྡིང་། མཐོ་ལྡིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དེ་ནི་ཨེ་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་ལྷ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་འོད་ཀྱིས་བཞེངས་པའི་དེ་ནི་མཐོ་ལྡིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བཞུགས་ནས།
  de 'dras byed dus tsam pa de ni mnga' ris su phebs pa red zer/_mnga' ris la phebs e mnga' ris la phebs nas de ni da mtho lding /_mtho lding gi gtsug lag khang du de ni e khang du bzhugs pa'i lha bla ma byang chub 'od kyis bzhengs pa'i de ni mtho lding gi gtsug lag khang du bzhugs nas/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྷ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་འོད་སོགས་ལས་སྐལ་རྣམས་ལ་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དུ་མ་གསུངས་ཤིང་། ལྷ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་འོད་ལ་་སོགས་པ་ལྷ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་འོད་གདན་འདྲེན་ཞུ་མཁན། ལྷ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་འོད་ལ་སོགས་པ་ད་དེ་དུས་ལྷ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་འོད་དེ་བོད་ཀྱི་བཙན་པོའི་དེ་རེད་པ།
  lha bla ma byang chub 'od sogs las skal rnams la zab rgyas kyi chos du ma gsungs shing /_lha bla ma byang chub 'od la sogs pa lha bla ma byang chub 'od gdan 'dren zhu mkhan/_lha bla ma byang chub 'od la sogs pa da de dus lha bla ma byang chub 'od de bod kyi btsan po'i de red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱལ་རྒྱུད་རེད་པ། ལྷ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་འོད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དུ་མ་གསུངས་ཤིང་། ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དུ་མ་ཡིན་ནའི་གསུངས། སྐབས་དེར་དེ་ནི་བོད་ཡུལ། བོད་དེར་ཆོས་བབ་ཅོལ་དུ་སྤྱོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཉེན་པོར་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མེ་བསྟན་བཅོས་ཁྱད་པར་ཅན་མཛད།ཟེར།
  rgyal rgyud red pa/_lha bla ma byang chub 'od la sogs pa rnams la zab rgyas kyi chos du ma gsungs shing /_zab rgyas kyi chos du ma yin na'i gsungs/_skabs der de ni bod yul/_bod der chos bab col du spyod pa rnams kyis gnyen por byang chub lam gyi sgron me bstan bcos khyad par can mdzad/zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་སྐབས་དེར་དེ་དུས་བོད་ལ་ཡིན་ན་ཆོས་དཔེར་ན་འདུལ་བའི་བསྟན་པ་འདུལ་བ་ཡིན་ན་ཇི་བཞིན་མ་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་གང་བྱུང་མ་བྱུང་བྱེད་མཁན་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་ལ་གཟིགས་ནས། ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། དེ་ནི་དེ་གས་དེ་དཔེར་ན། གཉེན་པོ་ལ་ཡིན་ན་དཔེར་ན། བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མེ་དེ་ནི་བསྟན་བཅོས་ཁྱད་པར་ཅན་མཛད་ཟེར།
  da skabs der de dus bod la yin na chos dper na 'dul ba'i bstan pa 'dul ba yin na ji bzhin ma byas pa'i thog nas gang byung ma byung byed mkhan gyi gnas tshul de tsho la gzigs nas/_ga re red zer na/_de ni de gas de dper na/_gnyen po la yin na dper na/_byang chub lam gyi sgron me de ni bstan bcos khyad par can mdzad zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མེ་ཟེར་ཡས་དེ་ནི་རྗེ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོས་ཡིན་ནའི་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་པོ་གསུངས་ཡས་ཀྱི་དེ་ནི་རྩ་བའི་གཅིག་གི་ད་དགོངས་པ་བཞེས་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤའི་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མེ་དེ་གཞི་རྩར་བཟུང་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་པ།
  byang chub lam gyi sgron me zer yas de ni rje tsong kha ba chen pos yin na'i byang chub lam rim chen po gsungs yas kyi de ni rtsa ba'i gcig gi da dgongs pa bzhes yas la sogs pa de tsho jo bo rje dpal ldan a ti sha'i de ni byang chub lam gyi sgron me de gzhi rtsar bzung nas dgongs pa bzhes pa de 'dras gcig red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་བྱང་ཆུབ་ལམ་སྒྲོན་ཟེར་ཡས་དེ་བསྟན་བཅོས་ཁྱད་པར་ཅན་ཟེར། དེ་ནི་སྔར་རྒྱ་གར་ནས་ཕེབས་ཁར་ལོ་གསུམ་ལ་སླེབས་མཚམས་རྒྱ་གར་ལ་ཕྱིར་ཕེབས་པའི་ཁས་ལེན་གནས་བརྟན་ཤཱི་ལཱ་ཀ་རའི་དྲུང་དུ། ནག་ཚོས་ཁས་བླངས་པ་བཞིན་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་འབྱོན་པར་ཆས་པའི་ཚེ། ཟེར།
  byas tsang de 'dras yin dus tsam pa byang chub lam sgron zer yas de bstan bcos khyad par can zer/_de ni sngar rgya gar nas phebs khar lo gsum la slebs mtshams rgya gar la phyir phebs pa'i khas len gnas brtan shI lA ka ra'i drung du/_nag tshos khas blangs pa bzhin 'phags pa'i yul du 'byon par chas pa'i tshe/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་ཡ་རུ་མངའ་རིས་སུ་བསྡད་ནས་ལོ་གསུམ་བཞུགས་ནས་དཔེར་ན་ལོ་གསུམ་བཞུགས། བཞུགས་པའི་ཐོག་ནས་དཔེར་ན། ཨེ་བྱང་ཆུབ་ལམ་སྒྲོན་ཡིན་ན་བཀའ་རྩོམས་གནང་། བཀའ་རྩོམས་གནང་ནས་ད་ལོ་གསུམ་འཐེམས་པ་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ་སླར་ཡང་། ཕར་རྒྱ་གར་ལ་ཕྱིན་པ་གནང་ཡས་ཀྱི། ཕེབས་ཡས་ཀྱི་དཔེར་ན། དུས་ཚོད་ཡིན་ནའི་སླེབས་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ། ད་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་ཡས་ཀྱི་ཞལ་མཆེམས་གནང་བ་དེ་རྦད་དེ། ཨེ་དུས་ཐོག་ལ་ཕེབས་ཡས་ཐོག་ལ་རྦད་དེ་ཨེ་རྒྱ་གར་ལ་འབྱོན་པར་ཕེབས་ཡས་ལ་ཕེབས་རྩིས་གནང་བའི་ཁ་གཏུག་ལ། དེ་ནི་འབྲོམ་སྟོན་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཟེར་ཡས་དེ། ད་ཇོ་བོ་རྗེའི་སློབ་མ་གཙོ་བོ་དེ་རེད་པ།
  da de 'dras ya ru mnga' ris su bsdad nas lo gsum bzhugs nas dper na lo gsum bzhugs/_bzhugs pa'i thog nas dper na/_e byang chub lam sgron yin na bka' rtsoms gnang /_bka' rtsoms gnang nas da lo gsum 'thems pa 'gro dus tsam pa slar yang /_phar rgya gar la phyin pa gnang yas kyi/_phebs yas kyi dper na/_dus tshod yin na'i slebs 'gro dus tsam pa/_da rgya gar la phebs yas kyi zhal mchems gnang ba de rbad de/_e dus thog la phebs yas thog la rbad de e rgya gar la 'byon par phebs yas la phebs rtsis gnang ba'i kha gtug la/_de ni 'brom ston pa rgyal ba'i 'byung gnas zer yas de/_da jo bo rje'i slob ma gtso bo de red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བཀའ་གདམས་བསྟན་པའི་མེས་པོ་དེ་ནི་ཇོ་འབྲོམ་ཡབ་སྲས་གསུམ་ཟེར་ཡས་ཀྱི་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་པ། ཇོབོ་རྗེ་དང་འབྲོན་སྟོན་པ་དང་། རྔོག་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་རེད་པ། འོང་དེ་འདྲས་རེད་བྱས་ཙང་དེ། འབྲོམ་སྟོན་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཞུ་ཡས་དེ། ཁོང་རང་དེ་ནི་དབུ་རུ་བྱང་ཕྱོགས་གནམ་བྱེ་མ་ལུང་གི་རྩེ་སྒྱེ་གོར་ཤིང་འབྲུག་སྤྱི་ལོ་༡༠༠༤ལོར་འཁྲུངས་བ་དང་། དེ་ནི་སྤྱི་ལོ་༡༠༦༣ལོར་གཤེགས། སྤྱི་ལོ་༡༠༦༣ལོར་སྐུ་གཤེགས་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  bka' gdams bstan pa'i mes po de ni jo 'brom yab sras gsum zer yas kyi de 'dras gcig red pa/_jobo rje dang 'bron ston pa dang /_rngog legs pa'i blo gros la sogs pa de 'dras red pa/_'ong de 'dras red byas tsang de/_'brom ston pa rgyal ba'i 'byung gnas zhu yas de/_khong rang de ni dbu ru byang phyogs gnam bye ma lung gi rtse sgye gor shing 'brug spyi lo 1004lor 'khrungs ba dang /_de ni spyi lo 1063lor gshegs/_spyi lo 1063lor sku gshegs pa de 'dras gcig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་རེད། དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། ད་འོང་། དེ་ནི་ཇོ་བོ་རིན་པོ་ཆེ་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་མངའ་རིས་ལ་ཡོད་པའི་བསེ་བཙུན་གྱི་དྲུང་ན་བཞུགས་ཡོད་དུས་སྐབས་དེ་དུས་ལ་མངའ་རིས་སུ་པཎྜི་ཏ། ཇོ་བོ་བསེ་བཙུན་གྱི་དྲུང་དུ་ཡོད་དུས་མངའ་རིས་སུ་ཡོད་པ་པཎྜི་ཏ་ཕེབས་པའི་གཏམ་གསན་པས་མགྱོགས་པར་བཤུལ་དུ་ཞུགས་ཏེ། ཇོ་བོ་རྗེ་དང་མཇལ། ད་མངའ་རིས་སུ་དེ་ནི་རྦད་དེ་པཎྜི་ཏ་ཇོ་བོ་རྗེ་ཕེབས་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་ཀྱི་གཏམ་བཟང་པོ་དེ་འདྲས་གསན་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་མགྱོགས་པར་ཕེབས་ནས། ལམ་ཁ་ལ་ཞུགས་ནས་དེ་ནི་ཇོ་བོ་རྗེ་དང་མཇལ་ལ་རེད་ཟེར།
  de 'dras red/_de 'dras yin dus tsam pa/_da 'ong /_de ni jo bo rin po che skabs de dus de ni mnga' ris la yod pa'i bse btsun gyi drung na bzhugs yod dus skabs de dus la mnga' ris su paN+Di ta/_jo bo bse btsun gyi drung du yod dus mnga' ris su yod pa paN+Di ta phebs pa'i gtam gsan pas mgyogs par bshul du zhugs te/_jo bo rje dang mjal/_da mnga' ris su de ni rbad de paN+Di ta jo bo rje phebs yo'o red zer yas de 'dras kyi gtam bzang po de 'dras gsan dus tsam pa/_de ni mgyogs par phebs nas/_lam kha la zhugs nas de ni jo bo rje dang mjal la red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་ཇོ་བོ་རྗེ་དང་མཇལ་ནས་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། དེ་ནི་རྦད་དེ་ཁོང་རྣམས་གཉིས་དམ་ཚིགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡག་པོ་བྱུང་། ཡག་པོ་བྱུང་ནས། དེ་དུས་ཙམ་པ་དབུས་ཕྱོགས་སུ་དེ་ནི། ལྷ་ས་དང་བསམ་ཡས་སུ་ཐོག་དྲངས་པས་ཟེར།
  'ong jo bo rje dang mjal nas ga re byas pa red zer na/_de ni rbad de khong rnams gnyis dam tshigs bsam gyis mi khyab pa yag po byung /_yag po byung nas/_de dus tsam pa dbus phyogs su de ni/_lha sa dang bsam yas su thog drangs pas zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་ལྷ་ས་ལ་ཡིན་ན། ལྷ་ས་དང་བསམ་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ལ་བཞུགས་པའི་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་རྣམས་ལ་དེ་ནི། དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་རྣམས་ཀྱིས་བསྔགས་བརྗོད་མཛད་པས། དེ་ནི་ཇོ་བོ་རྗེ་ལ་ད་ལྷ་ས་དང་བསམ་ཡས་ལ་སོགས་པ་ཨོའོ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དགེ་འདུན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་བསྔགས་བརྗོད་མཛད་པས། ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་དེ་ནི་དགྱེས་པ་རྣམ་འགྱུར་གྱིས་ཕྱག་ལན་གྲངས་མང་པོ་གནང་བས་སྤོབས་པ་ལྷག་པར་བསྐྱེས་ཏེ། འོང་བྱས་ནས་ཇོ་བོས་འོང་ཇོ་བོ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་ལ་དེ་འདྲས་སྙན་གསེང་ཞུ་དུས་ཙམ་པ་ད་དེ་ཚོ་མི། དེ་འདྲས་བྱས་ན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡག་པོ་རེད་ཟེར།
  de nas lha sa la yin na/_lha sa dang bsam yas la sogs pa de 'dras la bzhugs pa'i dge 'dun gyi sde rnams la de ni/_dge 'dun gyi sde rnams kyis bsngags brjod mdzad pas/_de ni jo bo rje la da lha sa dang bsam yas la sogs pa o'o de 'dras kyi dge 'dun rgya chen po yod pa la sogs pa de 'dras kyi dper na bsngags brjod mdzad pas/_jo bo chen po de ni dgyes pa rnam 'gyur gyis phyag lan grangs mang po gnang bas spobs pa lhag par bskyes te/_'ong byas nas jo bos 'ong jo bo dpal ldan a ti sha la de 'dras snyan gseng zhu dus tsam pa da de tsho mi/_de 'dras byas na bsam gyis mi khyab pa yag po red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཇོ་བོ་རྗེས་དེ་ནི་དགྱེས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཞུ་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་ཕྱག་ལེན་མང་པོ་གནང་བྱས། ད་དེ་ཡག་པོ་རེད་ཟེར་བྱས་ནས་གསུངས་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་འབྲོམ་སྟོན་པ་ལ་གཞི་ནས་ད་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཡས། ལྷ་ས་ངོགས་ལ་ཕར་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཡས་ད་སྤོབས་པ་ལྷག་པར་དུ་སྐྱེས་ནས། ཇོ་བོ་དབུས་སུ་འབྱོན་པ་ལ་དེ་ནི་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཟེར།
  jo bo rjes de ni dgyes pa'i rnam 'gyur zhu dus tsam pa de ni phyag len mang po gnang byas/_da de yag po red zer byas nas gsungs dus tsam pa de ni 'brom ston pa la gzhi nas da bod la gdan 'dren zhu yas/_lha sa ngogs la phar gdan 'dren zhu yas da spobs pa lhag par du skyes nas/_jo bo dbus su 'byon pa la de ni gsol ba btab pas zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ཇོ་བོ་དེ་ནི་དབུས་སུ་འབྱོན་པ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་རེད་ཟེར། ཞལ་གྱིས་བཞེས་ནས་དུས་དེ་ལ་་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི་འབྲོམ་སྟོན་གྱིས་བོད་སྟོན་རྣམས་ལ་ཟེར། སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་བོད་ལ་ཡོད་པའི་དེ་ནི་ཨེ་ད་ཇོ་བོ། འབྲོམ་སྟོན་པ་ཕུད་པའི་ད་ལྟ་མངའ་རིས་ལ་ཡར་ཕེབས་མ་ཐུབ་པ་དེ་ནི། བོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ད་དེ་འདྲས་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ཡིན་ནའི་ཕྱག་བྲིས་དེ་འདྲས་གནང་བ་རེད་ཟེར།
  de ni jo bo de ni dbus su 'byon pa gsol ba btab pa bzhin zhal gyis bzhes pa red zer/_zhal gyis bzhes nas dus de la cha bzhag na de ni 'brom ston gyis bod ston rnams la zer/_skabs de dus de ni bod la yod pa'i de ni e da jo bo/_'brom ston pa phud pa'i da lta mnga' ris la yar phebs ma thub pa de ni/_bod kyi bstan pa da de 'dras mkhas pa rnams la yin na'i phyag bris de 'dras gnang ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཤིང་རྟའི་ཤིང་རྟའི་དབྱིབས་འདྲ་འཛམ་གླིང་གི ད་ཤིང་རྟའི་དབྱིབས་ཟེར་ཡས་དེ་འཛམ་བུ་གླིང་ལ་ཆ་བཞག་ནའི་ཤིང་རྟ་ཟེར་ཡས་ད་ག་ནང་ལྟར། སྲོལ་བ་ཟེར་ཡས། སྡོམ་པོ་ཟེར་ཡས་ད་ག་ནང་ལྟར། དཔེར་ན་འཛམ་བུ་གླིང་གི་ཕྱོགས་བཞི་ལ་ཡིན་ན།
  shing rta'i shing rta'i dbyibs 'dra 'dzam gling gi_da shing rta'i dbyibs zer yas de 'dzam bu gling la cha bzhag na'i shing rta zer yas da ga nang ltar/_srol ba zer yas/_sdom po zer yas da ga nang ltar/_dper na 'dzam bu gling gi phyogs bzhi la yin na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འཛམ་བུ་གླིང་གི་དེ་ཡིན་ན། ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང་། ནུབ་བ་ལང་སྤྱོད། བྱང་སྒྲ་མི་སྙན། ཤར་ལུས་འཕགས་པོ་ཟེར་ཡས་དེ་ཚོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནི། སོ་སོའི་དབྱིབས་ཡིན་ནའི་འདྲ་མི་འདྲ་དེ་འདྲས་ཡོད་པ་རེད་པཱ། ཡིན་ན་ཡང་རྦད་དེ་ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང་གི་དེ་ནི་ཤིང་རྟའི་དབྱིབས་འདྲ་འཛམ་གླིང་གི་དེ་ནི། ཤིང་རྟའི་དབྱིབས་དང་འདྲ་བ་དེ་ནི། འཛམ་གླིང་གི་དེ་ནི་བྱེ་བྲག་བྱས་ནས། གངས་རིའི་ལྗོངས་སུ། བྱེ་བྲག་དེ། དེའི་ནང་ལ་དེ་ནི་བྱེ་བྲག་གཅིག་དང་ལྡན་པའི་དེ་ནི། གངས་རིའི་བྱང་རུ་དེ་ནི་ལོ་ཧིན་ཏ་ར་རིན་ཆེན་འཁྲུངས།
  'dzam bu gling gi de yin na/_lho 'dzam bu gling /_nub ba lang spyod/_byang sgra mi snyan/_shar lus 'phags po zer yas de tsho la cha bzhag na de ni/_so so'i dbyibs yin na'i 'dra mi 'dra de 'dras yod pa red pA/_yin na yang rbad de lho 'dzam bu gling gi de ni shing rta'i dbyibs 'dra 'dzam gling gi de ni/_shing rta'i dbyibs dang 'dra ba de ni/_'dzam gling gi de ni bye brag byas nas/_gangs ri'i ljongs su/_bye brag de/_de'i nang la de ni bye brag gcig dang ldan pa'i de ni/_gangs ri'i byang ru de ni lo hin ta ra rin chen 'khrungs/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁ་བ་ཅན་ཞེས་མིང་གི་གྲགས་ན། ཁ་བ་ཅན་ཞེས་པ་དེ་མིང་དུ་གྲགས་པ་རེད་ཟེར། བློ་ཆེན་སྟོབས་ལྡན་མི་སྲུན་པ། བོད་ཅེས་བྱ་བ་གནས་པའི་ཕྱིར། བློ་ལྡན་པ་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་མི་སྲུན་པ་བོད་ཅེས་བྱ་བ་གནས་པའི་ཕྱིར། མི་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེ། དཔའ་ཆེན་སྨྲ་བའི་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། ཕན་གདགས་སླད་དུ་དམ་ཆོས་བསྒྱུར་ཟེར།
  kha ba can zhes ming gi grags na/_kha ba can zhes pa de ming du grags pa red zer/_blo chen stobs ldan mi srun pa/_bod ces bya ba gnas pa'i phyir/_blo ldan pa stobs dang ldan pa mi srun pa bod ces bya ba gnas pa'i phyir/_mi rgyal byang chub sems dpa' che/_dpa' chen smra ba'i 'khor bcas kyis/_phan gdags slad du dam chos bsgyur zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱུ་བཟང་བཀོད་ལེགས་གཙུག་ལག་ཁང་༎ བསམ་ཡས་ལ་སོགས་གནས་མཆོག་ན༎ སྔོན་རྒྱལ་འཕྲུལ་རྗེའི་དགོངས་བསྐང་ཕྱིར༎ བསྟན་པའི་བདུད་བརྩི་རྒྱས་མཛད་ཅིང་༎ རྒྱལ་སྲས་འདྲེན་པའི་དཀྱིལ་ཆེ་བའི༎ མི་ཡི་བདག་པོ་ཤཱཀྱའི་སྲས༎ ལྷ་བཙུན་བོ་དྷི་རཱ་ཛཱ་དང་། དང་པོ་དགེ་འདུན་ལུགས་འབྱིན་དཔོན༎ བཙོན་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བློ་གྲོས་དང་༎ ཐེག་ཆེན་གདུང་རྒྱུད་སྟོན་མཛད་པའི༎ བསྟན་པའི་ཀ་བ་རྣམ་གསུམ་པོ༎
  rgyu bzang bkod legs gtsug lag khang //_bsam yas la sogs gnas mchog na//_sngon rgyal 'phrul rje'i dgongs bskang phyir//_bstan pa'i bdud brtsi rgyas mdzad cing //_rgyal sras 'dren pa'i dkyil che ba'i//_mi yi bdag po shAkya'i sras//_lha btsun bo d+hi rA dzA dang /_dang po dge 'dun lugs 'byin dpon//_btson chen ye shes blo gros dang //_theg chen gdung rgyud ston mdzad pa'i//_bstan pa'i ka ba rnam gsum po//
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་། དམིགས་འབྱེད་བཤེས་གཉེན་རྣམ་གཉིས་དང་༎ རྗེས་སློབ་དཔལ་ལྡན་བཅུ་གཉིས་དང་༎ ཆོས་འཁོར་ཁྲིམས་བཞིན་སྐྱོང་མཛད་པའི༎ རིང་ལུགས་ཆེན་པོ་རྣམ་གཉིས་དང་༎ ཆོས་གྲའི་སློབ་དཔོན་ཐུགས་རྒྱལ་ཅན༎ ཀ་བ་གར་མི་མཆེད་གཉིས་དང་༎ དགེ་བཤེས་ཆེ་རྣམས་དགོངས་སྐོང་བའི༎ ཀུན་ཕན་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་མཚན་དང་༎ གནས་བརྟན་བན་སྐྱའི་རེ་གནས་ས༎ ཤཱཀ་གཞོན་རྒྱལ་བའི་སྲས་གཉིས་དང་༎ མཁས་བཙུན་ཆེན་པོར་སྙན་གྲགས་པ༎ ལེགས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པ༎ འཕགས་པའི་དགེ་སློང་དགེ་འདུན་ཆེ༎ སློབ་དཔོན་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་ལ༎ དགེ་བསྙེན་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༎ གུས་པས་སྔོན་འགྲོས་མཆིད་གསོལ་བ༎ཟེར།
  'ong /_dmigs 'byed bshes gnyen rnam gnyis dang //_rjes slob dpal ldan bcu gnyis dang //_chos 'khor khrims bzhin skyong mdzad pa'i//_ring lugs chen po rnam gnyis dang //_chos gra'i slob dpon thugs rgyal can//_ka ba gar mi mched gnyis dang //_dge bshes che rnams dgongs skong ba'i//_kun phan dbang phyug rgyal mtshan dang //_gnas brtan ban skya'i re gnas sa//_shAk gzhon rgyal ba'i sras gnyis dang //_mkhas btsun chen por snyan grags pa//_legs pa'i shes rab la sogs pa//_'phags pa'i dge slong dge 'dun che//_slob dpon yon bdag 'khor bcas la//_dge bsnyen rgyal ba'i 'byung gnas kyis//_gus pas sngon 'gros mchid gsol ba//zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་འདྲས་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་བོད་ལ་ཡོད་པའི་མཁས་པ་དེ་གས་དེའི་མཚན་ནས་སྨྲོས་བྱས། དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་འབྲོམ་སྟོན་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་རང་ད་གང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དེ་འདྲས་མ་རེད་པ། ཨེ་དེ་ནི་དགེ་བསྙེན་གྱི་གནས་ལ་བཞུགས་པ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  da de 'dras skabs de dus de ni bod la yod pa'i mkhas pa de gas de'i mtshan nas smros byas/_de ni skabs de dus de ni 'brom ston pa rgyal ba'i 'byung gnas rang da gang rab tu byung ba de 'dras ma red pa/_e de ni dge bsnyen gyi gnas la bzhugs pa de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དགེ་བསྙེན་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་དེ་ནི་གུས་པས་སྔོན་འགྲོས་མཆིད་གསོལ་བ་ཟེར་ད། དེ་ཚོ་མཚན་དེ་གས་དེ་སྨོས་ནས། དེ་ནི་རྦད་ཨེ་འབྲོམ་སྟོན་པས་དེ་ནི་རྦད་དེ་ཨེ་ཁྱེད་རང་ཚོར་སྙན་གསེང་ཞུས་གང་འདྲས་འདུག་ཟེར།
  dge bsnyen rgyal ba'i 'byung gnas kyis de ni gus pas sngon 'gros mchid gsol ba zer da/_de tsho mtshan de gas de smos nas/_de ni rbad e 'brom ston pas de ni rbad de e khyed rang tshor snyan gseng zhus gang 'dras 'dug zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཞེས་སོགས་དེ་ནི་འཕྲིན་ཡིག་བརྫངས་པ་བཞིན་བོད་སྟོན་ནི། དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན་ད་གཅིག་གི་ད་མཁས་པ་སོ་སོའི་མཁས་པ་དང་སྐབས་དེ་དུས་མི། ཨེ་བོད་ལ་བཞུགས་པ་བོད་སྟོན་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ནི་ཚང་མ་ལ་ཕྱག་བྲིས་དེ་འདྲས་གནང་། ཕྱག་བྲིས་གནང་བ་གཞིར་བཞག་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའི་ཁོང་ཚོས་ཟེར་ན།
  zhes sogs de ni 'phrin yig brdzangs pa bzhin bod ston ni/_de 'dras kyi dper na da gcig gi da mkhas pa so so'i mkhas pa dang skabs de dus mi/_e bod la bzhugs pa bod ston rnams kyis de ni tshang ma la phyag bris de 'dras gnang /_phyag bris gnang ba gzhir bzhag gi thog nas yin na'i khong tshos zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི་ཇོ་བོ་རྗེ་སྙན་པ་གསན་དུས་ཙམ་པ་ཚང་མས་ཡིན་ནའི་དཔེར་ན་དེ་ནི་དེ་ལ་ཡར་མངའ་རིས་ལ་བསུ་བ་ཕེབས་པ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  de 'dras yin dus tsam pa de ni jo bo rje snyan pa gsan dus tsam pa tshang mas yin na'i dper na de ni de la yar mnga' ris la bsu ba phebs pa de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བསུ་བ་ཕེབས་ནས་དེ་ནས་དེ་ནི། རིམ་གྱི་གཡས་རུ་གཙང་གི་སའི་ཆར་ཕེབས་དུས་ཡོལ་ཆོས་དབང་ལ་སོགས་པ་སློབ་མ་ཁྱད་པར་ཅན་འགའ་ཞིག་སྨིན་པར་མཛད། དེ་ནི་གཡས་རུ་དེ་ནི། དེ་ནས་རིམ་གྱི་གཡས་རུ་གཙང་གི་ཕྱོགས་ལ་ཕེབས་དུས་ཙམ་པ། དེ་ནི་ཡོལ་ཆོས་དབང་ལ་སོགས་པ་སློབ་མ་ཁྱད་པར་ཅན་མང་པོ་ཡིན་ན་འགའ་ཞིག སློབ་མ་ཁྱད་པར་ཅན་འགའ་ཞིག་ཡིན་ན་སྨིན་པར་མཛད་པ་རེད། ཟེར།
  bsu ba phebs nas de nas de ni/_rim gyi g.yas ru gtsang gi sa'i char phebs dus yol chos dbang la sogs pa slob ma khyad par can 'ga' zhig smin par mdzad/_de ni g.yas ru de ni/_de nas rim gyi g.yas ru gtsang gi phyogs la phebs dus tsam pa/_de ni yol chos dbang la sogs pa slob ma khyad par can mang po yin na 'ga' zhig_slob ma khyad par can 'ga' zhig yin na smin par mdzad pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་ཁུ་སྟོན་གྱི་དེ་ནི་ཡུལ་ཡར་ཀླུངས་ལ་བཟང་བའི་བསྔགས་པ་བརྗོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ནི་ཐང་པོ་ཆེར་ཕེབས་ཀྱང་ཟེར། ད་ལྟ་ཁུ་སྟོན་བཙོན་འགྲུས་གཡུང་དྲུང་གི་ཡིན་ན། སྐབས་དེ་དུས་དེ་ནི་ཡུལ་ཡར་ཀླུང་ཞེ་དྲག་ཡག་པོ་ཡོའོ་རེད་བྱས་ནས། བསྔགས་བརྗོད་དེ་འདྲས་ཞུས་བྱས་དེ་འདྲས་རེད། དེ་འདྲས་བྱེད་དུས་ཙམ་ད། ཨེ་ཡར་ཀླུང་གི་ཐང་པོ་ཆེ་ལ་ཕེབས་པ་རེད་ཟེར།
  de ni skabs de dus khu ston gyi de ni yul yar klungs la bzang ba'i bsngags pa brjod pa la brten nas de ni thang po cher phebs kyang zer/_da lta khu ston btson 'grus g.yung drung gi yin na/_skabs de dus de ni yul yar klung zhe drag yag po yo'o red byas nas/_bsngags brjod de 'dras zhus byas de 'dras red/_de 'dras byed dus tsam da/_e yar klung gi thang po che la phebs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཐང་པོ་ཆེ་ལ་ཕེབས་ནས་བསྙེན་བཀུར་ཚུལ་བཞིན་མ་བྱུང་བས་བྲོས་ཐབས་སུ་བསམ་ཡས་ལ་ཕེབས་ཟེར། སྐབས་དེ་དུས། ཐོག་མ་ཡིན་ན་དེ་ནི་ཁུ་སྟོན་བཙོན་འགྲུས་གཡུང་དྲུང་གི་དེ་ནི་ཡུལ་ཡར་ཀླུང་ཡིན་ན། ཡག་པོ་ཡོད་ལུགས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན། སྙན་གསེང་ཞུས་དེ་འདྲས་བྱས་པ་རེད་དའི། ཐང་པོ་ཆེ་ལ་ཕེབས་པའི་མཇུག་གུ་ལ་ཡིན་ན་བསྙེན་བཀུར་ཡིན་ནའི་ཚུལ་བཞིན་མ་བྱུང་པ་ལ་སོགས་པ། ཨོའོ་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་དེ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་ཇོ་བོ་རྗེ་ཡིན་ནའི་ད་བྲོས་ཐབས་སུ་རྦད་དེ་སྐུ་དོན་མ་མཁྱེན་པ་གནང་བྱས་དེ་ནི་བསམ་ཡས་ལ་ཕེབས་གནང་དགོས་བྱུང་པ་རེད་ཟེར།
  thang po che la phebs nas bsnyen bkur tshul bzhin ma byung bas bros thabs su bsam yas la phebs zer/_skabs de dus/_thog ma yin na de ni khu ston btson 'grus g.yung drung gi de ni yul yar klung yin na/_yag po yod lugs la sogs pa de 'dras yin na/_snyan gseng zhus de 'dras byas pa red da'i/_thang po che la phebs pa'i mjug gu la yin na bsnyen bkur yin na'i tshul bzhin ma byung pa la sogs pa/_o'o de 'dras kyi rkyen pas de ni skabs de dus jo bo rje yin na'i da bros thabs su rbad de sku don ma mkhyen pa gnang byas de ni bsam yas la phebs gnang dgos byung pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འོང་བསམ་ཡས་ལ་ཕྱིན་པ་གནང་། བསམ་ཡས་ལ་ཕྱིན་པ་གནང་དུས་ཙམ་པ་ད་བསམ་ཡས་ལ་ཕེབས་དུས་ཙམ་པ་ད་བསམ་ཡས་དེ་ནི་རྒྱ་དཔེ་དེ་འདྲས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོའོ་རེད་པ། སྔོན་མ་རྒྱ་གར་ནས་འབྱུང་བ་དེ་ནི་དཔེ་ཆ་དེ་འདྲས་མང་པོ་ཡོད་དུས་ཙམ་པ་དེ་གས་དེ་གཟིགས་དུས་ཙམ། ཨོའོ་དེ་ནི་ཇོ་བོ་རྗེས་གཟིགས་དུས་ཙམ་པ་ད་སྔར་ཟེར། སྔར་དེ་ནི་རྒྱ་གར་ལ་གཟིགས་མ་མྱོང་བའི་དེ་ནི་དཔེ་ཆ་མང་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི།
  'ong bsam yas la phyin pa gnang /_bsam yas la phyin pa gnang dus tsam pa da bsam yas la phebs dus tsam pa da bsam yas de ni rgya dpe de 'dras bsam gyis mi khyab pa yo'o red pa/_sngon ma rgya gar nas 'byung ba de ni dpe cha de 'dras mang po yod dus tsam pa de gas de gzigs dus tsam/_o'o de ni jo bo rjes gzigs dus tsam pa da sngar zer/_sngar de ni rgya gar la gzigs ma myong ba'i de ni dpe cha mang po yod pa yin dus tsam pa de ni/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་ཇོ་བོ་རྗེ་ད་དེ་གས་དེ་སློབ་དཔོན་པདྨས་མཁའ་འགྲོའི་གསང་མཛོད་ནས་བླངས་པ་པ་ཡིན་ནམ་གསུངས། དེ་གས་དེ་རྒྱ་དཔེ་མང་པོ་དེ་གས་དེ་ཡིན་ན་ང་རྒྱ་གར་ལ་ཁྱོན་ནས་མཐོང་མ་མྱོང་ད་དེ་འདྲས་མང་པོ་དེ་གས་དེ་དཔེར་ན་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཡིན་ན་སློབ་དཔོན་པདྨས་ཡིན་ན། མཁའ་འགྲོའི་གསང་མཛོད་ནས་བཞེས་པ་གཅིག་ཡིན་གྱི་རེད་པཱ། བྱས་ནས་དེ་འདྲས་གསུངས་པ་རེད། ཟེར།
  de nas jo bo rje da de gas de slob dpon pad+masa mkha' 'gro'i gsang mdzod nas blangs pa pa yin nam gsungs/_de gas de rgya dpe mang po de gas de yin na nga rgya gar la khyon nas mthong ma myong da de 'dras mang po de gas de dper na slob dpon rin po che gis yin na slob dpon pad+masa yin na/_mkha' 'gro'i gsang mdzod nas bzhes pa gcig yin gyi red pA/_byas nas de 'dras gsungs pa red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་བོད་སྟོན་དང་རྔོག་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་ཀྱིས་བཏེགས་ནས་སྙེ་ཐང་། ལྷ་ས། ཡེར་པ། སྟོད་ལུང་ལ་ལན་པ་སོགས་སུ་ཕེབས་དེ་
  de nas bod ston dang rngog legs pa'i shes rab la sogs kyis btegs nas snye thang /_lha sa/_yer pa/_stod lung la lan pa sogs su phebs de
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ད་དེ་ནས་བོད་སྟོན་དང་ཨེ་བོད་སྟོན་དང་རྔོག་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པ་ཁོང་གི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་དཔེར་ན། ཨེ་ཞབས་ལ་བཏེགས་བྱས་རེད་པ། ཨེ་བསྙེན་བཀུར་ཞུས་བྱས་རེད་པ། སྙེ་ཐང་དང་ད་ག་ནང་ལྟར་ལྷ་ས་དང་། ཡེར་པ་དང་སྟོད་ལུང་སོགས་ལན་པ་སོགས་སུ་ཕེབས་དེ། དེ་ནི་གདུལ་བྱའི་སྐྱེ་བོ་མཆོག་དམན་ཐམས་ཅད་ལ་རྦད་དེ་ཨེ་བསྟན་པ་དང་། མཆོག་དམན་དང་བསྟུན་པའི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་དང་། ཆོས་ཀྱི་མི་གདུལ་བྱའི་བློ། མཆོག་དང་དམན་པ། དབང་པོ་རབ་འབྲིང་མཐའ་གསུམ་དང་བསྟུན་པའི་མཆོག་དམན་མཐའ་གསུམ་དང་བསྟུན་པའི་དེ་ནི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་དེ་ནི་ཆོས། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཆོས་ཀྱི་དེ་ནི་མན་དྷ་ར་བའི་འཕྲེང་བ་སྤེལ་ལེགས་ཁ་བ་རི་པའི་ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་ཨེ། འཆིང་བར་མཛད་པ་མཛད་སོང་ཟེར།
  da de nas bod ston dang e bod ston dang rngog legs pa'i shes rab la sogs pa khong gi slob ma rnams kyis dper na/_e zhabs la btegs byas red pa/_e bsnyen bkur zhus byas red pa/_snye thang dang da ga nang ltar lha sa dang /_yer pa dang stod lung sogs lan pa sogs su phebs de/_de ni gdul bya'i skye bo mchog dman thams cad la rbad de e bstan pa dang /_mchog dman dang bstun pa'i theg pa che chung dang /_chos kyi mi gdul bya'i blo/_mchog dang dman pa/_dbang po rab 'bring mtha' gsum dang bstun pa'i mchog dman mtha' gsum dang bstun pa'i de ni theg pa che chung gi de ni chos/_theg pa che chung gi chos kyi de ni man d+ha ra ba'i 'phreng ba spel legs kha ba ri pa'i lus can rnams kyi don du e/_'ching bar mdzad pa mdzad song zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ནས་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དཔེར་ན། གཅིག་གི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་དང་། གདུལ་བྱ་སོ་སོའི་དབང་པོ་དང་འཚམས་པ་གཅིག་གི་ཐོག་ནས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཆོས་གསུངས་ནས་རེད་པ། ཆོས་ཀྱི་མན་དྷ་ར་བའི་འཕྲེང་བ་ཟེར་ན། ཆོས་ཀྱི་མན་དྷ་ར་བ། ཆོས་ཀྱི་མན་དྷ་ར་བའི་འཕྲེང་བ་དེ་སྤེལ་ལེགས་ཁ་བ་རི་པའི་བྱས་ན། འཕྲེང་བ་དེ་ནི་ཁ་བ་རི་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་ཐོད་དུ་བཅིངས་ནས། དེ་ནི་གཙུག་གི་རྒྱན་དུ་བཅིང་ནས་རེད་པ། ཇོ་བོ་རྗེ་དེ་ནི་བོད་དུ་བཞུགས་ཡས་ཀྱི་ལོ་དེ་ནི་ལོ་འཁོར་གཅིག་བཞུག་པ་རེད་ཟེར།
  byas nas da de 'dras kyi dper na/_gcig gi theg pa che chung dang /_gdul bya so so'i dbang po dang 'tshams pa gcig gi thog nas theg pa che chung gi chos gsungs nas red pa/_chos kyi man d+ha ra ba'i 'phreng ba zer na/_chos kyi man d+ha ra ba/_chos kyi man d+ha ra ba'i 'phreng ba de spel legs kha ba ri pa'i byas na/_'phreng ba de ni kha ba ri pa'i skye bo rnams kyi thod du bcings nas/_de ni gtsug gi rgyan du bcing nas red pa/_jo bo rje de ni bod du bzhugs yas kyi lo de ni lo 'khor gcig bzhug pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལོ་བཅུ་གཉིས་རིང་གང་བཞུགས་པ་རེད་ཟེར། བཞུགས་ནས་དེ་ནི་འཕྲིན་ལས་ཡིན་ན་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྐྱངས་པ་ཡིན་ནོ་ཟེར།
  lo bcu gnyis ring gang bzhugs pa red zer/_bzhugs nas de ni 'phrin las yin na shin tu rgya chen po bskyangs pa yin no zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཇོ་བོ་ཆེན་པོའི་སྐོར་དེ་དེ་འདྲས་རེད། ད་དེ་ནས་མར་འོད་ལྡེའི་སྲས་རྩེ་ལྡེའི་དུས་སུ་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་གྱི་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་ཕལ་ཆེར་འདུས་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་བསྙེན་བཀུར་དང་བདག་རྐྱེན་མཛད། དེ་ནི་འོད་ལྡེའོ་སྲས་རྩེ་ལྡེའི་དུས་སུ། དེ་ནི་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་གྱི་སྡེ་སྣོད་ཕལ་ཆེར་འདུས་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་བསྙེན་བཀུར་དང་བདག་རྐྱེན་མཛད།
  de jo bo chen po'i skor de de 'dras red/_da de nas mar 'od lde'i sras rtse lde'i dus su dbus gtsang khams gsum gyi sde snod 'dzin pa phal cher 'dus te/_chos kyi 'khor lo bskor ba'i bsnyen bkur dang bdag rkyen mdzad/_de ni 'od lde'o sras rtse lde'i dus su/_de ni dbus gtsang khams gsum gyi sde snod phal cher 'dus te chos kyi 'khor lo bskor ba'i bsnyen bkur dang bdag rkyen mdzad/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཟངས་མཁར་ལོ་ཙཱ་བ་འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཚད་མ་རྒྱ་ན་ཡང་དུས་དེར་བསྒྱུར། ད་ཟངས་མཁར་ལོ་ཙཱ་བ་ཤེས་རབ་རྒྱན་ཟེར་ཡས་དེ། དེ་ཡིན་ན་སྐབས་དུས་ཚད་མ་རྒྱན་ཟེར་ཡས་ཡིན་ནའི་ཨ་ནི་དེ་དུས་བསྒྱུར་པ་རེད་ཟེར།
  zangs mkhar lo tsA ba 'phags pa shes rab kyis tshad ma rgya na yang dus der bsgyur/_da zangs mkhar lo tsA ba shes rab rgyan zer yas de/_de yin na skabs dus tshad ma rgyan zer yas yin na'i a ni de dus bsgyur pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྭ་ལོ་རྡོ་རྗེ་གྲགས་དང་། གཉན་ལོ་དར་མ་གྲགས། ཁྱུང་པོ་ཆོས་བརྩོན། བཙན་ཁ་བོ་ཆེ། རྔོག་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ། མར་ཐུག་དད་པ་ཤེས་རབ་རྣམས་དང་བསྡེབས་ཏེ། དྭགས་པོ་དབང་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་ལ་བསྙེགས་ཏེ་བྱོན། དེ་གས་དེ་དེ་ནི་དྭགས་པོ་དབང་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་ལ་བསྙེགས་ཏེ། བཙན་ཁ་བོ་ཆེས་སཉྫ་ན་ལ་བྱམས་ཆོས་བསླབས། རྭ་གཉན་གྱིས་ཆོས་འཁོར་ཐོན་ནས་རྒྱ་གར་དུ་བྱོན། རྭ་ལོ་རྡོ་རྗེ་གྲགས་དང་ལོ་ཙཱ་བ་དར་མ་གྲགས་ཡིན་ན། 
  rwa lo rdo rje grags dang /_gnyan lo dar ma grags/_khyung po chos brtson/_btsan kha bo che/_rngog blo ldan shes rab/_mar thug dad pa shes rab rnams dang bsdebs te/_dwags po dbang rgyal rnams kyi chos 'khor la bsnyegs te byon/_de gas de de ni dwags po dbang rgyal rnams kyi chos 'khor la bsnyegs te/_btsan kha bo ches sany+dza na la byams chos bslabs/_rwa gnyan gyis chos 'khor thon nas rgya gar du byon/_rwa lo rdo rje grags dang lo tsA ba dar ma grags yin na/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནི་ཆོས་འཁོར་དེ་གས་དེ་ཐོན་པའི་མཇུག་གུ་ལ་དེ་ནི་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་པ་རེད་ཟེར། རྒྱ་གར་ལ་སླར་ཡང་དེ་ནི་སློབ་གཉེར་གནང་ག་དེ་འདྲས་ཕེབས་པ་རེད་ཟེར།
  de ni chos 'khor de gas de thon pa'i mjug gu la de ni rgya gar la phebs pa red zer/_rgya gar la slar yang de ni slob gnyer gnang ga de 'dras phebs pa red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ནས་མི་རིང་བར་དགེ་བཤེས་བྲག་དཀར་བས་སྐྱིད་ཤོད་ཉང་བྲན་ཕ་བོང་ཁར་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་ཞེས་བྱ་བའི་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་་་ དེ་ནས་མི་རིང་བར་དགེ་བཤེས་གྲགས་དཀར་བས་དེ་ནི་སྐྱིད་ཤོས་ཉང་བྲན་གྱི་ཕ་བོང་ཁའི་འོག་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་ཟེར་ཡས་དེ། དེའི་དགོན་པོ་དེ་བཏབ་གནང་པ་རེད། སྡེ་བཙུགས་ཏེ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤེལ་ཟེར།
  de nas mi ring bar dge bshes brag dkar bas skyid shod nyang bran pha bong khar bkra shis chos gling zhes bya ba'i dge 'dun gyi sde _de nas mi ring bar dge bshes grags dkar bas de ni skyid shos nyang bran gyi pha bong kha'i 'og tu bkra shis chos gling zer yas de/_de'i dgon po de btab gnang pa red/_sde btsugs te bshad sgrub kyi bstan pa spel zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་དག་དང་དུས་མཚུངས་བཀའ་གདམས་གཞུང་པ་གླང་ཤར་རམ། བཀའ་གདམས་གླང་པ། གླང་པ་རྡོ་རྗེ་སེང་གེ ཨེ་བཀའ་གདམས་ངག་པ་བ་རི་ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་གྲགས། དེ་དེ་གས་དེ་ནི་བཀའ་གདམས་ཀྱི་དེ་ནི་སློབ་མ་རེད་པ། བཀའ་གདམས་གཞུང་པ་དང་། གདམས་ངག་པ་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་བཀའ་གདམས་པ་ཟེར་ཡས་དེ་སྔོན་མ་ནས་བོད་ལ་ཆོས་ལུགས་ཆ་བཞག་ན་དཔེར་ན།
  de dag dang dus mtshungs bka' gdams gzhung pa glang shar ram/_bka' gdams glang pa/_glang pa rdo rje seng ge_e bka' gdams ngag pa ba ri lo tsA ba rin chen grags/_de de gas de ni bka' gdams kyi de ni slob ma red pa/_bka' gdams gzhung pa dang /_gdams ngag pa zer yas de 'dras bka' gdams pa zer yas de sngon ma nas bod la chos lugs cha bzhag na dper na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དགེ་ལུགས་མ་བྱུང་པ་ལ་བཀའ་གདམས་ནི་འབྱུང་ཡོའོ་རེད་པ་དེ་ཡིན་ནའི་རྗེས་མ་ད་བཀའ་གདམས་དང་དགེ་ལུགས་གཉིས་འབྲེལ་བཟོ་འདྲས་གཅིག་བྱས་ནས་དེ་རིང་ཁ་སང་། བཀའ་གདམས་ཁོ་ར་རང་ཡིན་ཟེར་ཡས་ད་གཙང་གཙང་དེ་འདྲས་ཞེ་དྲག་ཉུང་ཉུང་ཡིན་ནའི་ཆགས་ཡོད་པ་དེ་འདྲས་རེད་ཟེར།
  dge lugs ma byung pa la bka' gdams ni 'byung yo'o red pa de yin na'i rjes ma da bka' gdams dang dge lugs gnyis 'brel bzo 'dras gcig byas nas de ring kha sang /_bka' gdams kho ra rang yin zer yas da gtsang gtsang de 'dras zhe drag nyung nyung yin na'i chags yod pa de 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་བཀའ་གདམས་གླང་མ། བཀའ་གདམས་གཞུང་པ་གླང་ཤར་རམ། གླང་པ། གླང་ཐང་པ་རྡོ་རྗེ་ཟེར་ཡས། གདམས་ངག་པ་བ་རི་ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་གྲགས། བྱ་ཡུལ། རྒྱ་མ་རིན་ཆེན་སྒང་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཀའ་གདམས་ལྷ་ཆོས་བདུན། བཀའ་གདམས་ལྷ་ཆོས་བདུན། དེ་ནི་བཀའ་གདམས་ཀྱི་ལྷ་བཞི་དང་། ཆོས་གསུམ་བྱས་ལྷ་ཆོས་བདུན། བཀའ་གདམས་ལྷ་ཆོས་བདུན་ཟེར། ལྷ་བཞི་ཆོས་གསུམ་ཟེར་ཡས་དེ་ནི་གང་འདྲས་རེད་ཟེར།
  e bka' gdams glang ma/_bka' gdams gzhung pa glang shar ram/_glang pa/_glang thang pa rdo rje zer yas/_gdams ngag pa ba ri lo tsA ba rin chen grags/_bya yul/_rgya ma rin chen sgang pa rnams kyis bka' gdams lha chos bdun/_bka' gdams lha chos bdun/_de ni bka' gdams kyi lha bzhi dang /_chos gsum byas lha chos bdun/_bka' gdams lha chos bdun zer/_lha bzhi chos gsum zer yas de ni gang 'dras red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྷ་བཞི་ནི། ཨེ། རྒྱལ་བའི་ལྷ་བཞི་ཐུབ་པ། སྤྱན་རས་གཟིགས། མི་གཡོ་བོ། སྒྲོལ་མ། ཆོས་གསུམ་དང་འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད། མདོ་སྡེའི་སྡེ་སྣོད། མངོན་པའི་སྡེ་སྣོད། བཅས་དེ་འདྲས་ཡིན་ཟེར།
  lha bzhi ni/_e/_rgyal ba'i lha bzhi thub pa/_spyan ras gzigs/_mi g.yo bo/_sgrol ma/_chos gsum dang 'dul ba'i sde snod/_mdo sde'i sde snod/_mngon pa'i sde snod/_bcas de 'dras yin zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྷ་ཆོས། ལྷ་ཆོས་བདུན་ལྡན་གྱི་བསྟན་པའི་རྒྱུད་པ་སྤེལ་བ། ཡིན་ཟེར། 
  lha chos/_lha chos bdun ldan gyi bstan pa'i rgyud pa spel ba/_yin zer/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ལྷ་ཆོས་བདུན་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་དེ་ནི་བཀའ་གདམས་ཀྱི་རྒྱུད་པ་དེ་དེ་ནི་རྒྱུད་པའི་བསྟན་པ་དེ་སྤེལ་བ་ཡིན་ཟེར། གསང་ཕུར་རྔོག་ལོ་ཡབ་སྲས་དེ་ནི་གསང་ཕུར་ཡིན་ན་དེ་ནི་རྔོག་ལོ་ཡབ་སྲས་རྔོག་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་དང་དེའི་སློབ་མ་གྲོ་ལུང་པ་བློ་གྲོས་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ཟེར།
  lha chos bdun dang ldan pa'i sgo nas de ni bka' gdams kyi rgyud pa de de ni rgyud pa'i bstan pa de spel ba yin zer/_gsang phur rngog lo yab sras de ni gsang phur yin na de ni rngog lo yab sras rngog blo ldan shes rab dang de'i slob ma gro lung pa blo gros 'byung gnas kyis zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྔགས་མཚན་ཉིད་ཀྱི་དེ་ནི་སྔགས་མཚན་ཉིད་ཀྱི་རིག་ལམ་དྲངས་པའི་འཆད་ཉན་དེ་ནི་གསང་ཕུར་ལ་ཡིན་ན་དེ་ནི་རྔོག་ལོ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀྱི་དེ་ནི། སྔགས་དང་མཚན་ཉིད་ཀྱི་རིག་ལམ་ཡིན་ན་དྲངས་པའི་འཆད་ཉན་དང་། པ་ཚབ་ལོ་ཙཱ་བ་ཉི་མ་གྲགས་ཀྱིས་དེ་ནི་དབུ་མའི་གཞུང་། ད་པ་ཚབ་ལོ་ཙཱ་བ་ཉི་མ་གྲགས་ཀྱིས་དབུ་མའི་གཞུང་། ཟེར་ཡས་ད་དེ། དབུ་མ་ཟེར་ཡས་དེ། ད་བཀའ་པོད་ཆེན་པོ་ལྔའི་ནང་ནས་དབུ་མ། ཚད་མ། འདུལ་བ། ཕར་ཕྱིན་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད་པ། བྱས་ཙང་དབུ་མའི་གཞུང་དང་། ཉང་སྟོད་ནས་ཡིན་པ་རྒྱ་འདུལ་འཛིན།
  sngags mtshan nyid kyi de ni sngags mtshan nyid kyi rig lam drangs pa'i 'chad nyan de ni gsang phur la yin na de ni rngog lo yab sras gnyis kyi de ni/_sngags dang mtshan nyid kyi rig lam yin na drangs pa'i 'chad nyan dang /_pa tshab lo tsA ba nyi ma grags kyis de ni dbu ma'i gzhung /_da pa tshab lo tsA ba nyi ma grags kyis dbu ma'i gzhung /_zer yas da de/_dbu ma zer yas de/_da bka' pod chen po lnga'i nang nas dbu ma/_tshad ma/_'dul ba/_phar phyin la sogs pa de 'dras yo'o red pa/_byas tsang dbu ma'i gzhung dang /_nyang stod nas yin pa rgya 'dul 'dzin/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  མོན་མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པོ་སོགས་ཀྱིས་འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད། འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད། འོང་གཉལ་ཞིག་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་ཕར་ཚད། གཉལ་ཞིག་བྱམས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཨེ་ཡབ་སྲས་རྡོ་རྗེའི་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་ཕར་ཕྱིན་དང་ཚད་མ། རྔོག་ཨཱརྱ་དེ་ཝས་འདུལ་བ་འགོས་ཁུག་པ་ལྷས་བཙས་ཀྱི་ལུགས། རྔོག་ཨཱརྱ་དེ་ཝས་དེ་ནི་འདུལ་བ་འགོས་ཁུག་པ་ལྷས་བཙས་ཀྱི་ལུགས། བྱ་སྒང་པ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་གྱི་ལུགས་འདུས་པ་མར་ལུགས། བླ་མ་རྔོག་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་མར་པ་ལུགས་རྡོ་རྗེ་གུར་དང་། རྒྱུད་བརྟག་པ་གཉིས། སམྦྷོ་ཌ་སྟེ། གུར་བརྟག་སམ་གསུམ།
  mon mtsho sna ba shes rab bzang po sogs kyis 'dul ba'i sde snod/_'dul ba'i sde snod/_'ong gnyal zhig 'jam dpal rdo rje yab sras kyis phar tshad/_gnyal zhig byams pa rdo rje'i e yab sras rdo rje'i yab sras kyis phar phyin dang tshad ma/_rngog Ar+y de was 'dul ba 'gos khug pa lhas btsas kyi lugs/_rngog Ar+y de was de ni 'dul ba 'gos khug pa lhas btsas kyi lugs/_bya sgang pa bsod nams rin chen gyi lugs 'dus pa mar lugs/_bla ma rngog pa yab sras kyi mar pa lugs rdo rje gur dang /_rgyud brtag pa gnyis/_sam+b+ho Da ste/_gur brtag sam gsum/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཟུར་ཆུང་པ་ཤེས་རབ་གྲགས། ཟུར་ཆུང་པ་ཤེས་རབ་གྲགས་ཟེར་ཡས་དེ་ད་ཤིང་སྟག་སྤྱི་ལོ་༡༠༡༤ལོར་ཡིན་ན་སྐུ་བལྟམས་པ་དང་། ཤིང་སྟག་སྤྱི་ལོ་༡༠༧༤ལོར་སྐུ་འདས་པ། ལྷ་རྗེ་སྒྲོ་ཕུག་པ་ཤཱཀྱ་སེང་གེ་དེ་ཡང་ཤིང་སྟག་སྤྱི་ལོ་༡༠༧༤ལོར་སྐུ་བལྟམས་པ་དང་། ཤིང་སྟག་སྤྱི་ལོ་༡༡༣༤ལོར་འདས་པ་དེ་འདྲས་རེད། 
  zur chung pa shes rab grags/_zur chung pa shes rab grags zer yas de da shing stag spyi lo 1014lor yin na sku bltams pa dang /_shing stag spyi lo 1074lor sku 'das pa/_lha rje sgro phug pa shAky seng ge de yang shing stag spyi lo 1074lor sku bltams pa dang /_shing stag spyi lo 1134lor 'das pa de 'dras red/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སོགས་ཀྱི་དེ་ནི་ལུང་གི་མདོ་བདུན། སྒྱུ་འཕྲུལ་སྡེ་བདུན། སེམས་སྡེ་ཉི་ཤུའི་སྐོར། རྭ་ལོའི་སློབ་མ་རྭ་ཆོས་རབ། རོང་པ་རྒ་ལོ་རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ། དཔྱལ་ལོ་ཙཱ་བ་ཀུན་དགའ་རྡོ་རྗེ། གླ་བ་ལོ་ཙཱ་བ་དང་། འབྲོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཤེ་རབ་གྲགས་པ་སོགས་ཀྱིས་གཤིན་རྗེ་གཤེད་སྐོར་དང་དུས་འཁོར། ས་སྐྱ་བ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་ད་ས་སྐྱ་པ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ས་སྐྱ་གོང་མ་སྣ་ལྔ་ཟེར་ཡས་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་ན་ས་སྐྱ་པ་དཀར་པོ་རྣམ་གསུམ་དང་། དམར་པོ་རྣམ་གཉིས་ཞུ་ཡས་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡོའོ་རེད་པ།
  sogs kyi de ni lung gi mdo bdun/_sgyu 'phrul sde bdun/_sems sde nyi shu'i skor/_rwa lo'i slob ma rwa chos rab/_rong pa rga lo rnam rgyal rdo rje/_dpyal lo tsA ba kun dga' rdo rje/_gla ba lo tsA ba dang /_'bro lo tsA ba she rab grags pa sogs kyis gshin rje gshed skor dang dus 'khor/_sa skya ba chen po kun dga' snying po da sa skya pa la cha bzhag na sa skya gong ma sna lnga zer yas thog la cha bzhag na sa skya pa dkar po rnam gsum dang /_dmar po rnam gnyis zhu yas de 'dras gcig yo'o red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ས་སྐྱའི་དང་པོ་དཀར་པོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོས་དང་པོ་སྤྱི་ལོ་༡༠༩༢ལོར་འཁྲུངས་པ་དང་། ༡༡༥༨ལོར་སྐུ་རྫོགས་པ། ཨེ་ད་དེ་ནས། གཉིས་པ་དེ་རྗེ་བཙུན་བསོད་ནམས་རྩེ་མོས། ས་སྐྱ་རྗེ་བཙུན་བསོད་ནམས་རྩེ་མོ་ཡིན་ན། སྤྱི་ལོ་༡༡༤༢ལོར་ལ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་དང་། ༡༡༨༢ལོར་དགོངས་པ་རྫོགས་པ། ས་སྐྱའི་དེ་ནི་རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཡིན་ན། དེ་ནི་སྤྱི་ལོ་༡༡༤༧ལོ་ལ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་དང་། ༡༢༡༤ལོར་དགོངས་པ་རྫོགས་པ། དེ་ཡིན་ན་ད་ག་ད་ས་སྐྱའི་དཀར་པོ་རྣམ་གསུམ་ཞུས་ཡས་དེ་འདྲས་རེད་པ།
  sa skya'i dang po dkar po rnam gsum gyi kun dga' snying pos dang po spyi lo 1092lor 'khrungs pa dang /_1158lor sku rdzogs pa/_e da de nas/_gnyis pa de rje btsun bsod nams rtse mos/_sa skya rje btsun bsod nams rtse mo yin na/_spyi lo 1142lo la sku 'khrungs pa dang /_1182lor dgongs pa rdzogs pa/_sa skya'i de ni rje btsun grags pa rgyal mtshan yin na/_de ni spyi lo 1147lo la sku 'khrungs pa dang /_1214lor dgongs pa rdzogs pa/_de yin na da ga da sa skya'i dkar po rnam gsum zhus yas de 'dras red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དམར་པོ་རྣམ་གཉིས་དེ་དེ་ནི་ས་པཎ་དང་དེ་ནི་ཨེ་དེ་རེད་པ་གང་ཟེར། ཨེ་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་གཉིས། འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་གཉིས་ལ་དེ་ནི་དམར་པོ་རྣམ་གཉིས་ཡིན་ན་ཞུ་གི་ཡོའོ་རེད་པཱ།
  dmar po rnam gnyis de de ni sa paNa dang de ni e de red pa gang zer/_e 'gro mgon chos rgyal gnyis/_'gro mgon chos rgyal 'phags pa gnyis la de ni dmar po rnam gnyis yin na zhu gi yo'o red pA/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བྱས་ཙང་ད་དེ་དཀར་པོ་དང་དམར་པོ་ཟེར་ཡས་དེ་གཙོ་བོ་བརྟེན་གྱི་སྒོ་ནས་བཤད་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད། ད་དེ་གས་དེ་དཀར་པོ་ཟེར་ཡས་དེ། གཅིག་གི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མ་གནང་དེ་ལ་དཀར་པོ་རྣམ་གསུམ་ཞུ་ཡས་བྱས། དེ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དེ་ལ་དེ་ནི་དམར་པོ་རྣམ་གཉིས་ཞུ་ཡས་དེ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་དང་། འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་གཉིས་དེ་ཡིན་ན་ད་ས་སྐྱའི་ཆོས་ལུགས་ནང་ནས་དེ་ནི་ས་སྐྱ་གོང་ལ་ལྔ་ཟེར་ཡས་དེ་ད་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་པ།
  byas tsang da de dkar po dang dmar po zer yas de gtso bo brten gyi sgo nas bshad pa de 'dras gcig red/_da de gas de dkar po zer yas de/_gcig gi rab tu byung ba ma gnang de la dkar po rnam gsum zhu yas byas/_de ni rab tu byung ba de la de ni dmar po rnam gnyis zhu yas de sa skya paN+Di ta dang /_'gro mgon chos rgyal 'phags pa gnyis de yin na da sa skya'i chos lugs nang nas de ni sa skya gong la lnga zer yas de da yongs su grags pa de 'dras gcig red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་འདྲས་རེད་ཟེར། བཅས་པས་འབྲོག་མི་ལུགས་ཀྱི་གསུང་ངག་གུར་བརྟག་སམ་གསུམ། བྱས་ཙང་ད་དེ་ས་སྐྱའི་དེ་ཡིན་ན་དཀར་པོ་རྣམ་གསུམ་དང་སློབ་རྒྱུད་དུ་མཛད་པའི་འབྲོག་མི་ལུགས་ཀྱི་གསུངས་ངག་གུར་བརྟག་སཾ་གསུམ། གུར་དང་བརྟག་པ་དང་སཾ་གསུམ་དང་། བདེ་མཆོག་གི་སྐོར། རྗེ་བཙུན་མི་ལ། སྒམ་པོ་པའམ་བདེ་མཆོག་གི་སྐོར་དེ་འདྲས་གསུངས་བ་རེད་ཟེར།
  de 'dras red zer/_bcas pas 'brog mi lugs kyi gsung ngag gur brtag saMgsum/_byas tsang da de sa skya'i de yin na dkar po rnam gsum dang slob rgyud du mdzad pa'i 'brog mi lugs kyi gsungs ngag gur brtag sam gsum/_gur dang brtag pa dang saM gsum dang /_bde mchog gi skorm/_rje btsun mi la/_sgam po pa'am bde mchog gi skor de 'dras gsungs ba red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཨེ་རྗེ་བཙུན་མི་ལ། སྒམ་པོ་བ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ད་དེ་བཀའ་བརྒྱུད་སྒོ་ནས་དཔེར་ཆ་བཞག་ན། རྗེ་བཙུན་མི་ལ་དང་སྒམ་པོ་བ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ཟེར་ཞུ་ཡས་དེ། རྗེ་སྒམ་པོ་བ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ཞུ་ཡས་དེ། དེ་ནི་སྤྱི་པོ་༡༠༧༩ལོར་འཁྲུངས་བ་དང་། སྤྱི་ལོ་བརྒྱ་དང་འོང་ང་ཅུ་ང་གསུམ་ལོར་སྐུ་འདས་པ། འབྲུག་པ་གླིང་རས་པདྨ་རྡོ་རྗེ། འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དེ་ནི་གཅིག་གསར་གཏོད་གནང་མཁན། ཤིང་རྟ་དེ་རེད་པ།
  e rje btsun mi la/_sgam po ba bsod nams rin chen da de bka' brgyud sgo nas dper cha bzhag na/_rje btsun mi la dang sgam po ba bsod nams rin chen zer zhu yas de/_rje sgam po ba bsod nams rin chen zhu yas de/_de ni spyi po 1079lor 'khrungs ba dang /_spyi lo brgya dang 'ong nga cu nga gsum lor sku 'das pa/_'brug pa gling ras pad+ma rdo rje/_'brug pa bka' brgyud pa'i de ni gcig gsar gtod gnang mkhan/_shing rta de red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གླིང་རས་པདྨ་རྡོ་རྗེ་ཟེར་ཡས་དེ། ༡༠༢༨ལོར་སྐུ་འཁྲུངས་པ་དང་། ༡༡༨༨ལོར་སྐུ་གྲོངས་པ། ཁྲོ་ཕུ་ལོ་ཙཱ་བ་ཁྲོ་ཕུ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་དེ་ནི་ལོ་ཙཱ་བ་བྱམས་པ་དཔལ་ཞུ་ཡས་དང་། དེ་ནི་འབྲི་གུང་པ་དང་སྟག་ལུང་པ་སོགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། ནི་གུའི་ཆོས་འབྲུག་སྟེ། གཏུམ་མོ་བདེ་དྲོད་རང་འབར་དང་། སྒྱུ་ལུས། ནི་གུའི་ཆོས་འབྲུག་ཟེར་ན། གཏུམ་མོའི་བདེ་དྲོད་རང་འབར་དང་།
  gling ras pad+ma rdo rje zer yas de/_1028lor sku 'khrungs pa dang /_1188lor sku grongs pa/_khro phu lo tsA ba khro phu bka' brgyud kyi de ni lo tsA ba byams pa dpal zhu yas dang /_de ni 'bri gung pa dang stag lung pa sogs kyi phyag rgya chen po dang /_ni gu'i chos 'brug ste/_gtum mo bde drod rang 'bar dang /_sgyu lus/_ni gu'i chos 'brug zer na/_gtum mo'i bde drod rang 'bar dang /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  སྒྱུ་ལུས་ཆགས་སྡང་རང་གྲོལ། འོང་རྨི་ལམ་ཉིང་འཕྲུལ་རག་དག འོད་གསལ་གཏི་མུག་རང་སངས། འཕོ་བ་མ་སྒོམ་སངས་རྒྱས། བར་དོ་རྒྱལ་བ་ལོངས་སྐུ་རྣམས་ཀྱི་དེ་ནི་ཆོས་འཁོར་དེ་འདྲས་བསྐོར་ར་གནང་བ་རེད། ཟེར།
  sgyu lus chags sdang rang grol/_'ong rmi lam nying 'phrul rag dag_'od gsal gti mug rang sangs/_'pho ba ma sgom sangs rgyas/_bar do rgyal ba longs sku rnams kyi de ni chos 'khor de 'dras bskor ra gnang ba red/_zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་སོགས། འོང་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་སོགས་ཀྱིས་མདོ་སྔགས་གཉིས་ཀའི་རིག་ལམ་གྱི་སྒོ་ནས། རིག་ལམ་སྤེལ་བར་མཛད་པས་ཟེར། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་སོགས་ཀྱིས་མདོ་སྔགས་གཉིས་ཀའི་རིག་ལམ་སྤེལ་བར་མཛད་པས་ཟེར། དུས་ཚོད་དེར་སྟོབས་བཅུ་མངའ་བ་རྒྱལ་བ་ཟས་གཙང་གི་སྲས་པོས། སྟོབས་བཅུ་བ་ཟེར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྟོབས་བཅུ་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད་པ།
  kha che paNa chen shAky shrI sogs/_'ong kha che paNa chen shAky shrI sogs kyis mdo sngags gnyis ka'i rig lam gyi sgo nas/_rig lam spel bar mdzad pas zer/_kha che paNa chen shAky shrI sogs kyis mdo sngags gnyis ka'i rig lam spel bar mdzad pas zer/_dus tshod der stobs bcu mnga' ba rgyal ba zas gtsang gi sras pos/_stobs bcu ba zer na sangs rgyas kyi stobs bcu zer yas de 'dras yo'o red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རྒྱལ་བ་ཟས་གཙང་སྲས་པོ་རྒྱལ་བ་ཟས་གཙང་སྲས་པོ་ཟེར་ཡས་དེ་ནི་འོང་རྒྱལ་བ་སྲས། རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མའི་སྲས་དཔེར་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡིན་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དེ་ནི་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་དེ་ནི་ལུང་དང་རྟོགས་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྫོགས་པ་གསུམ་པ་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྫོགས་པ་ཟེར་མཁན་དེ་ནི།
  rgyal ba zas gtsang sras po rgyal ba zas gtsang sras po zer yas de ni 'ong rgyal ba sras/_rgyal po zas gtsang ma'i sras dper na/_bcom ldan 'das yin na/_bcom ldan 'das kyi de ni rgyal ba'i bstan pa de ni lung dang rtogs pa'i bstan pa rin po che dkar phyogs kyi rdzogs pa gsum pa dkar phyogs kyi rdzogs pa zer mkhan de ni/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ན་དགའ་བཟང་བརྒྱད་སྟོང་རྫོགས་པ་ལྔ་ཟེར་ཡས་ཀྱི་དེ་ནི་དུས་ཀྱི་འཁོར་ཕྱོགས་གཅིག་ཡོའོ་རེད་པ། རྫོགས་པ་གསུམ་པ་ཟེར་ཡས་དེ་ཡིན་ན། དེ་ནི་ཚེས་པ་བཅོ་ལྔ་རེད་པ།
  de na dga' bzang brgyad stong rdzogs pa lnga zer yas kyi de ni dus kyi 'khor phyogs gcig yo'o red pa/_rdzogs pa gsum pa zer yas de yin na/_de ni tshes pa bco lnga red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཚེས་ཆེན་བཅོ་ལྔའི་ཆུ་ཤེལ་དབང་པོ་ལྟར་བྱས་ནས་དེ་ནི་ད་ཟླ་བའི་ནང་ནས་འཕེལ་ཡས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བྱེད་དུས་ཙམ་པ། ཚེས་པ་བཅོ་ལྔ་ཟེར་ཡས་དེ་ནི་ཟླ་བ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་པ། བཅོ་ལྔའི་ཆུ་ཤེལ་དབང་པོ་ལྟར། ཆུ་ཤེལ་དབང་པོ་ཟེར་ཡས་དེ་ནི་ཟླ་བ་རེད་པ། 
  tshes chen bco lnga'i chu shel dbang po ltar byas nas de ni da zla ba'i nang nas 'phel yas kyi thog nas byed dus tsam pa/_tshes pa bco lnga zer yas de ni zla ba shin tu gsal ba de 'dras gcig red pa/_bco lnga'i chu shel dbang po ltar/_chu shel dbang po zer yas de ni zla ba red pa/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  འཆད་རྩོད་རྩོམ་པ་དང་། ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་ཆ་ཤས་ཀྱིས། ཆ་ཤས་ཡོངས་སུ་ཉ་གང་བ་ཡིན་ཞིང་། གོང་དུ། གོང་དུ་སྨོས་པའི་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་བདག་ཉིད་དེ་དག ད་གོང་དུ་ཞུས་པའི་དེ་ནི་ད་དེའི་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་བདག་ཉིད་དེ་དག་ད་དགུང་ལོ་བགྲེས་གཞོན་ཙམ་མ་གཏོགས། ཕལ་ཆེར་དུས་མཚུངས་པར་བྱོན་ཞིང་། 
  'chad rtsod rtsom pa dang /_thos bsam sgom pa'i cha shas kyis/_cha shas yongs su nya gang ba yin zhing /_gong du/_gong du smos pa'i mkhas shing grub pa'i bdag nyid de dag_da gong du zhus pa'i de ni da de'i mkhas shing grub pa'i bdag nyid de dag da dgung lo bgres gzhon tsam ma gtogs/_phal cher dus mtshungs par byon zhing /_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  གོང་དུ་སོང་བ་དེ་གས་དེ་ཡིན་ན་རྦད་དེ་དགུང་ལོ་འགའ་ཤས་བགྲེས་པ་དང་། འགའ་ཤས་གཞོན་པ་མ་གཏོགས་ཕལ་ཆེར་གཅིག་གི་བྱོན་པའི་དུས་ཚོད་དེ་ནི་དུས་མཚུངས་བ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  gong du song ba de gas de yin na rbad de dgung lo 'ga' shas bgres pa dang /_'ga' shas gzhon pa ma gtogs phal cher gcig gi byon pa'i dus tshod de ni dus mtshungs ba de 'dras gcig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེ་ཡང་དེ་ནི་མཁས་པའི་དབང་པོ་ཡེ་བཟང་རྩེ་མོའམ་འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་དཔལ་གྱིས་འོང་འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་དཔལ་ཟེར་ན་༡༣༩༢ལོར་འཁྲུངས་པ་དང་། ༡༤༨༡ལོར་སྐུ་གྲོངས་པ་རེད། ཁོང་གིས་ཡིན་ན། 
  de yang de ni mkhas pa'i dbang po ye bzang rtse mo'am 'gos lo gzhon nu dpal gyis 'ong 'gos lo gzhon nu dpal zer na 1392lor 'khrungs pa dang /_1481lor sku grongs pa red/_khong gis yin na/_
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཁོང་གིས་འོང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྐུའི་བཀོད་པ་བསྡུས་པ་འོང་ཨ་ནི། ཡེ་བཟང་རྩེའམ་འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་དགོས་པ་མྱང་ངན་ལས་འདས་པའི་རྗེས་སུ། ཁོང་གིས་ཡིན་ན་སྐུའི་བཀོད་པ་བསྡུས་པའི་རྗེས་སུ་རང་དང་གཞན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ཕ་རོལ་ཏུ། དེའི་རྗེས་སུ་ནི་དེ་ནི་རང་གཞན། གཞན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་ཞིང་།
  khong gis 'ong chos kyi dbyings su sku'i bkod pa bsdus pa 'ong a ni/_ye bzang rtse'am 'gos lo gzhon nu dpal chos kyi dbyings kyi dgos pa myang ngan las 'das pa'i rjes su/_khong gis yin na sku'i bkod pa bsdus pa'i rjes su rang dang gzhan gyi grub mtha' rgya mtsho chen po'i pha rol tu/_de'i rjes su ni de ni rang gzhan/_gzhan gyi grub mtha' rgya mtsho'i pha rol tu son zhing /
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་རྩ་ལག ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་རྩ་ལག་གཅིག་པུ་གྲངས་མེད་རྒྱལ་བའི་འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་གྲངས་མེད་རྒྱལ་བའི་དབང་ཕྱུག་འཁོན་སྟོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་འབྱོར་ལྷུན་གྲུབ་ཟེར་ཡས་དེ། དེ་དང་དེ་ནི་ལྔ་བ་ཆེན་པོའི་བླ་མ་གཅིག་རེད་པ།
  thub bstan yongs rdzogs kyi rtsa lag_thub pa'i bstan pa yongs rdzogs kyi rtsa lag gcig pu grangs med rgyal ba'i 'khor lo'i dbang phyug grangs med rgyal ba'i dbang phyug 'khon ston chos kyi rgyal po dpal 'byor lhun grub zer yas de/_de dang de ni lnga ba chen po'i bla ma gcig red pa/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  རེད་པ། འཁོན་སྟོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཟེར་ཡས་དེ། དཔལ་འབྱོར་ལྷུན་གྲུབ་ཞུ་ཡས་དེ། ༡༥༦༡ལོར་འཁྲུངས་བ་དང་། ༡༦༣༧ལོར་དགུང་ལོ་རྫོགས་པ་དེ་རེད།
  red pa/_'khon ston chos kyi rgyal po zer yas de/_dpal 'byor lhun grub zhu yas de/_1561lor 'khrungs ba dang /_1637lor dgung lo rdzogs pa de red/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  དེས་དེ་ནི་རྦད་དེ་གནས་ཚུལ་དེ་གས་དེ་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། དེ་ནི་འོང་། འཁོན་སྟོན་དཔལ་འབྱོར་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་དེ་ནི། ཡུལ་དེ་ཝི་ཀོ་ཌའམ་མིང་གཞན་ཕ་བོང་ཁའི་དཀར་ཆག་ཏུ་དེ་ལྟར་བསྩལ་ཏོ། ད་དེ་གས་གནས་ཚུལ་དེ་དག་བརྒྱུད་རིམ་དེ་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན།
  des de ni rbad de gnas tshul de gas de gang 'dras red zer na/_de ni 'ong /_'khon ston dpal 'byor lhun grub kyi de ni/_yul de wi ko Da'am ming gzhan pha bong kha'i dkar chag tu de ltar bstsal to/_da de gas gnas tshul de dag brgyud rim de gang 'dras red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  ཕ་བོང་ཁའི་དཀར་ཆག་ནང་ལ་བཀའ་གནང་། ཕ་བོང་ཁའི་དཀར་ཆག་དེ་སུས་གསུངས་བ་རེད་ཟེར་ན།
  pha bong kha'i dkar chag nang la bka' gnang /_pha bong kha'i dkar chag de sus gsungs ba red zer na/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
   འཁོན་སྟོན་དཔལ་འབྱོར་ལྷུན་གྲུབ་ཡིན་ན་རེད་ཟེར། འཁོན་སྟོན་དཔལ་འབྱོར་ལྷུན་གྲུབ་དེ་ཡིན་ན། ལྔ་པ་ཆེན་པོའི་གང་ཟེར་དགོས་རེད། ཨེ་བསྟེན་པ་གནང་ཡས་ཀྱི་བླ་མ་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད་ཟེར།
  _'khon ston dpal 'byor lhun grub yin na red zer/_'khon ston dpal 'byor lhun grub de yin na/_lnga pa chen po'i gang zer dgos red/_e bsten pa gnang yas kyi bla ma de 'dras gcig red zer/
 • ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན།
  བཀའ་སྩལ་ཏོ་དེ་ནི་ཕ་བོང་ཁའི་དཀར་ཆག་ནང་དེ་ནི། དེ་འདྲས་ཀྱི་བཀའ་སྩལ་ཤག་གསུངས་ཡས། ད་རྒྱུ་མཚན་གྱི་དཔེར་ན་ལུང་འདྲེན་ས་དེ་དེ་འདྲས་གཅིག་འདྲེན་པ་གནང་ཤག་ཟེར། ད་དེ་རིང་ཞུ་ཡས་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡིན་ཟེར།
  bka' stsal to de ni pha bong kha'i dkar chag nang de ni/_de 'dras kyi bka' stsal shag gsungs yas/_da rgyu mtshan gyi dper na lung 'dren sa de de 'dras gcig 'dren pa gnang shag zer/_da de ring zhu yas de 'dras gcig yin zer/