Skip to main content Skip to search
20 Sep 2016
11 min 26 sec
Video Overview
Creators: 
Kalwangjyid, Tibetan & Himalayan Library

Performances of evil, demons and nagas play a major role in the cham. The ground is where there are evils, there are mountains where there are demons, and there are nagas in bodies of water. 

བདུད་བཙན་ཀླུ་གསུམ་འདི་ཡང་འཆམ་གྱི་ཚན་པ་ཧ་ཅང་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན།  ས་གནས་ན་བདུད་ཟེར་བ་དང་བཙན་ཟེར་བའི་རི་ཡོད་ལ་ཆུ་མིག་ཅིག་གི་མིང་ལ་ཀླུ་ཟེར་བ་ཡང་ཡོད།  ས་གནས་ཀྱི་གནས་རི་ཡིན་པར་བསམ། 

魔,妖,龙等是跳神或宗教舞蹈里很重要的一部分。地里有魔,山里有妖,水里有龙。