Skip to main content Skip to search
26 Aug 2014
4 min 9 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

A Gyalsumdo man from the village of Bagarchhap describes a landslide that destroyed houses and fields and killed several members of the community as well as several tourists.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • SAB
  ŋa miŋ ŋima tʃhiriŋ
  मेरो नाम ङिमाछिरिङ् (हो)।
  My name is Ngima Tshiring.
 • SAB
  khaŋbo bəgərtʃhap
  घर बगरछाप।
  My house is in Bagarchap.
 • SAB
  ghomo tshə bədze
  बेलुका छ बजे,
  At six o'clock in the evening,
 • SAB
  ghomo tshə bədze
  बेलुका छ बजे
  six o'clock in the evening,
 • SAB
  baunnə sal baunnə sal
  बाउन्न साल, बाउन्न साल
  in the year 1995,
 • SAB
  ghomo tshə bədze
  बेलुका छ बजे
  six o'clock in the evening,
 • SAB
  tawa ghupaki təubis gəte nimuko
  नबौं महिनाको चौबिस गतेको दिनमा
  on the 24th day of the ninth month,
 • SAB
  dhiʃjolo ekei tsoʈi dhi tʃhju nakpo ghedi ɦoŋgə re
  पहिरो एकै चोटी पानि कालो धमिलो भएर आएपछि
  The landslide fell with black muddy water,
 • SAB
  ɦoŋ baraŋ dhene ʃolo ɦõŋo lebõ ləptilə
  आएपछि अब बाढी पहिरो आउँछ भनेर
  We saw that the landslide was coming,
 • SAB
  ŋi khaŋpa naŋki tʃjala tsatsa keʃuŋ tsaktsa keba
  हाम्रो घर भित्रको सामान अलिअलि ओसार्यौं।
  We moved things from inside the house to a different place.
 • SAB
  lema tʃiknidze keʃuŋ
  एक दुई पटक ओसार्यौं।
  We shifted the materials once or twice.
 • SAB
  tʃjala kelõ mantʃor
  सामान ओसार्न पाएनौं।
  But we could not shift everything.
 • SAB
  lamsaŋ solo tʃhimpu tʃik ɦõʃuŋ
  तुरून्तै एकपटक ठूलो पहिरो आयो।
  Soon a big lanslide fell.
 • SAB
  ŋaraŋ khaŋpalə tʃhi kja tʃikni jøre
  हाम्रो घरमा एक दुई जना विदेशीहरू थिए।
  There were one or two guests in our house.
 • SAB
  taŋa tʃhikja laŋʃuŋ re
  त्यसपछि म विदेशीहरूलाई उठाउन गएको थिएँ।
  Then, I said to the foreigners,
 • SAB
  də tʃhikjaja mala ʃjok
  अब विदेशिहरूलाई तल आउ।
  You shoud come down now.
 • SAB
  dhəndhə dhija tʃhu japu məjõdu
  अब पानी राम्रो आएन ।
  The flowing water is not good.
 • SAB
  ti ʃolo ɦoŋdi ɦoraŋ̃ kjake re ləbdilə ŋaki labsiŋ re
  यो पहिरो आयो भने हामीहरूलाई बगाएर लैजान्छ भनेर मैले भनिसकें।
  I already said, 'If landslide falls, it will sweep away all of us'.
 • SAB
  lab ʃuŋdi ʈurisja khoraŋ ghoela ɦjakpu ghoela ɦjakpu ghoentu dhetu
  भन्न गएर पर्यटकहरू आफ्नो लुगा, राम्रो लुगा राम्रोसँग लगाएर बसेछन्।
  Even though I informed them, they sat there wearing good clothes.
 • SAB
  dhene khuŋ ɖhoeloŋ matʃor
  त्यसपछि उनीहरू भाग्न पाएनन्।
  Then, they could not escape.
 • SAB
  ŋa khaŋpane tʃiknitʃe ɖhoeʃuŋ
  मेरो घरबाट एकदुई जना भागे।
  One or two people escaped from my house.
 • SAB
  ŋa khampane ʃi tʃhikja leʃuŋ
  मेरो घरमा ४ जना विदेशीहरूलाई थिच्यो (लग्यो)।
  The landslide swept four tourists from my house.
 • SAB
  dhene dhi ŋaraŋ aʃjaŋ ŋima piŋtʃjo khaŋpane tʃhikja
  त्यसपछि मेरै मामा ङिमा पिङ्च्योको घरबाट बिदेशी
  Then from Ngima Pingchjo, my own maternal uncle's house,
 • SAB
  tʃhedilə tʃhike khulere nepali tʃuktʃikle re
  नौ जना विदेशी र आठजना नेपाली थिच्यो।
  nine foreigners and eight Nepali nationals were swept away.
 • SAB
  nepali tʃuktʃik kjaʃuŋ
  एघारजना नेपाली बगायो।
  A total of eleven Nepali persons were swept away.
 • SAB
  dhene ni tʃhəp ɦjul khampa tʃjapkei kjaʃuŋ
  अनि हाम्रो बगरछाप गाउँमा अठारओटा घर बगायो।
  The landslide swept eighteen houses from our Bagarchhap village.
 • SAB
  khaŋpa tʃjapke kjaʃuŋ
  अठार घर बगायो।
  A total of eighteen houses were swept away.
 • SAB
  dhene dha dhene phelam dhene dʒhikʈa laŋdu
  फेरि डर लाग्छ, अनि फेरि डर लाग्छ।
  I was frightened, and I am frightened as I remember it.
 • SAB
  nam maŋpu kjapna ŋi tʃhir tu
  अब पनि फेरी पनि डर लाग्छ धेरै पानी परेमा हामी (लाई) डर लाग्छ।
  I am afraid when it rains heavily.
 • SAB
  dʒhigna tʃi tʃekɛ ŋisiŋ
  डराए पनि के गर्ने ?
  What can I do even if I am afraid ?
 • SAB
  ɲiki ʃiŋa jʏrʏ jø ɲirã pesako jʏtʏ jø
  हाम्रो खेत पनि यहिँ छ, हाम्रो पेशा पनि यहि छ।
  We have our fields right here, and our house is also right here.
 • SAB
  ʈhona kəru ɖhokəe raŋ
  जाउँ कहाँ जाने आफ्नो
  Where can I go?
 • SAB
  raŋ pesa ɖhona raŋ tshe khoʃuŋ
  आफ्नो पेशा आफै गर्नु पर्यो।
  We should continue our profession.
 • SAB
  dhuru raŋ pesa dhuru re
  यहिं नै व्यवसाय नै यहीं हो।
  This is the only job I have.
 • SAB
  raŋ pesa khaŋba desə raŋ
  आफ्नो व्यवसाय घर बस्ने आफ्नो ।
  It is my profession, and this is the house I live in.
 • SAB
  kesa raŋ dhuru dʒhũ paraŋni ʃeme ghoksa
  जन्मठाउँ यहीं नै यहीं भएकोले अर्को ठाउँमा
  I can't move to another place because this is where I was born.
 • SAB
  dhe ɖhodikə ʃe ʃə thuŋ ʃə mədʒhũʃuŋ
  अनि गएर पो खाने पिउने ठाउँ भएन।
  There is no other place for feeding and eating.
 • SAB
  dʒhõʃuŋ dhiraŋ ŋiraŋ ɦjullaraŋ te
  भयो, यही ठाउँमा आफ्नो गाउँ मै बस्नुपर्यो (बस)।
  It happened. I had to live in this place.
 • SAB
  ɦjullaraŋ khaŋpa tʃe dhoran siŋka tʃe dhuraŋ dhekoʃuŋ
  यही गाउँमै घर भयो, यहीं खेत भयो, यहीं बस्नु पर्यो।
  My house is in this very village, the field in the same village
 • SAB
  dh‍ene dhi tholə kheraŋ jake səhəjog tʃadzi tse terna ghanʈe ɦjoʈo
  अब यसमा तपाईंहरूले केही सहयोग गरेमा कस्तो होला ।
  Can you give us some support?
 • SAB
  dha dhikidhi ghjapiŋ ghjap tertse dhu ki
  यसको लागि घ्यापिङ् दिन सकिन्छ कि
  For this, you may either donate Ghyamping, or
 • SAB
  dha dhi ʃolo kanɖe tʃe kake kadi ghante tʃetʃe tu
  अब यो पहिरोलाई कसरी रोक्न सकिन्छ , कसरी गर्न (रोक्न) सकिन्छ।
  anything that will stop this landslide or solve the issue.
 • SAB
  dʒhe theraŋ ja səhəjog tʃe terna
  तपाईंहरूले केही सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने
  If you can do something for this,
 • SAB
  dha ɲilə phempu ɦjakpu ɦoŋ tʃe du
  अनि हामीलाई राम्रो लाभदायक हुन्थ्यो।
  it wil be beneficial for us.
 • SAB
  dhene dhi lamla pəreʈək ɦoŋna pəreʈək lani səməsja ɦoŋ tsə min tu
  अब यो बाटोमा पर्यटकहरू आए भने पर्यटकलाई पनि समस्या हुँदैन।
  If we do this, if the tourists come, there will be no problems for
 • SAB
  lam naŋ dhosələ dhikasala ɦoŋkala pəreʈək ɦoŋka lamu
  कहिलेकाहिं कहिले कुनै बेलामा पर्यटकहरू आउँदा पर्यटक आउने बेलामा
  Sometimes when the tourists come at any time.
 • SAB
  pəreʈək maghjal lani dhuru dhəmpa ɦõʃuŋ
  पर्यटक नलडे पनि हिलोमा भयो।
  They walked in the mud, even if they don't slip.
 • SAB
  dhəmpalə kal mukhu dha dhi ɖhogelə səməsja dʒhuŋ
  हिलोमा तर्न नसकेर त्यसले हिँड्नलाई समस्या हुन्छ।
  There is a problem as they can not cross the muddy paths.
 • SAB
  ɦo ʃuŋbəraŋ ni dʒhũʃuŋ dzhũŋa khi jajaki tə
  त्यसकारणले हुन सकेसम्म तपाईंहरूले
  Because of that as long as possible, you
 • SAB
  səhəjog tsa dzi ŋi dhuru ʃolo ka kake ʃolodzi
  केही सहयोग पाएमा हामीलाई यहाँ पहिरो रोकथाम
  could help us stop the landslide.
 • SAB
  ghjabin ghjapti tʃhuŋdu ki ghanʈe tʃheti tʃhuŋdu
  ग्याबिन हालेर हुन्छ कि कसो गरेर हुन्छ?
  How could it be? Maybe by placing ghjabin.
 • SAB
  pəreʈəkki dʏntalə ɦina niraŋ tʏntalə ɦina ʈadu
  पर्यटकको लागि भए पनि हाम्रै लागि भए पनि
  It may be for the tourists or for ourselves,
 • SAB
  pəreʈəkki tʏntalə dhi ɦjakpu tʃunŋtʃe dhu
  पर्यटकको लागि भए पनि धेरै राम्रो हुने थियो।
  It will be very good for the tourists.
 • SAB
  dhənta ‍ɲi turu erka dhuru tʃa tʃhidu
  अहिले पनि यहाँ बर्षामासमा अलि डर लाग्छ।
  We are scared here during the rainy season.
 • SAB
  nam maŋpu kjapna tʃhu ŋjokpa ɦjõge
  धेरै वर्षात भएमा पानि धमिलो आयो भने
  If it rains and muddy water flows,
 • SAB
  tʃa dzhikdu
  अलि डर लाग्छ।
  I am a bit afraid.
 • SAB
  ta tilə khera ɦjakpu tʃhedilə tʃa tʃi ta səhəjog tʃi tshe terna
  अब यसमा तपाईहरू राम्रोसँग गरेर अलि कति भए पनि सहयोग गरिदिएमा
  Having done well If you could help us in this regard,
 • SAB
  ɲilə pe ɦjakpu tʃhuŋtʃedhu
  हामीलाई खुबै राम्रो लाग्ने थियो।
  we will be very happy.