Skip to main content Skip to search
08 Apr 2015
3 min 46 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

A Gurung man from the village of Temang tells a traditional story of the Louse and the Bed Bug.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • SAB
  ŋəe mi niləm guruŋ
  मेरो नाम निलम गुरुङ् हो ।
  My name is Nimal Gurung.
 • SAB
  ŋəe lo təlo ŋəi nas nətse
  मेरो उमेर गाइ वर्ष हो । मेरो गाउँ नाचे हो ।
  I am in my sixties. I am from Nace village.
 • SAB
  təso ŋə tsu ʈimaŋ nasəri timaŋ nasərpe
  अहिले म तिमाङ् गाउँमा तिमाङ् गाउँको
  Now I am in Timang village,
 • SAB
  gəurisəŋkər ni ma bi iskulər ŋa masʈər ləi ʈipu
  गौरीशङ्कर निम्न माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षक भएर बसेको छु ।
  I have been living in Timang being a teacher.
 • SAB
  ətəri kemai dəpha khəsi ŋəi kei
  त्यहाँ तपाईहरू आउनु भएर मैले तपाईंहरू
  Having you people come here and requested,
 • SAB
  ke nepri anurodh lə si
  तपाईहरूले अनुरोध गरेर
  having requested me,
 • SAB
  khe ənurodh lə si ŋəi kətha kri bisjõ mo ŋəi
  तपाईंहरूले अनुरोध गरेर एउटा कथा भनि रहेको छु ।
  I have been telling you a story.
 • SAB
  kətha bil məibo
  मैले कथा भन्न खोजि रहेको छु ।
  I am trying to tell you a story.
 • SAB
  toma tomanas kri məpəiro
  पहिला पहिला एउटा गाउँ रहेछ रे ।
  Long back there was a village they say.
 • SAB
 • SAB
  adzu nasəre mrũ kri məpəiro
  त्यो गाउँमा एउटा राजा रहेछ रे ।
  There was a king they say.
 • SAB
  tsə mrũe khlorme
  त्यो राजाको बिछौनामा
  In the bed of the king
 • SAB
  seri the
  जुम्रा उ
  the lice
 • SAB
  rẽisi ʈiɖimro a sei dzẽi
  टाँसिएर बसेछ । त्यो जुम्राले चाहिं
  a louse sat there sticking they say. The louse
 • SAB
  mrũ rol tsĩni mə̃i dino the
  राजा सुति सक्यो । सधैं उ
  The king already slept. He always
 • SAB
  ko tsəsi ʈi mobəiro
  रगत खाएर बस्दो रहेछ रे ।
  the louse sat there by sucking the blood.
 • SAB
  adzu ko tsəbəi krəməri
  त्यो रगत खाने क्रममा
  While sucking the blood
 • SAB
  tiro tsə̃ pheri kope pipəi pulũ kri khəi
  एक दिन फेरि उडुस भन्ने एउटा किरा आयो ।
  one day came a variety of insect called bed bug there.
 • SAB
  kope kope pipəe bulũ kri khəi
  उडुस भन्ने एउटा किरा आयो ।
  There came an insect called bed bug.
 • SAB
  pulũ khəpa mromni sei ta pi
  किरा आएको देख्दा जुम्राले के भन्यो , (कि)
  What the louse said to the bed bug is,
 • SAB
  kjõ akho kjõ tsəri khəl ajo
  तिमी नआउ । तिमी यहाँ आउन पाइन्न ।
  "Don't come. You are not allowed to come here".
 • SAB
  kjõ tsəri khəl ajo pi
  तिमी यहाँ आउन पाइंदैन भन्यो ।
  He said, "You are not allowed to come here".
 • SAB
  adzu dzune kopei ta pii
  त्यसलाई उडुसले भन्यो ।
  The bed bug said to him,
 • SAB
  kjõ khətəpəe sətru khəle
  तिमीलाई जस्तै शत्रु आए पनि
  the bed bug said, "Whatever enemy comes here
 • SAB
  nəse khəpəe preməe təi
  साँझ आएको पाहुना भएर
  in the evening as guests,
 • SAB
  ali kjõẽ khəl ajo bil atə tshjãb ləl kjõmu
  त्यस्तो तिमीले आउन पाईंदैन, भन्नु हुँदैन, राम्रो गर्नु पर्छ ।
  you should behave well, you should not say, 'don't come'."
 • SAB
  rĩp ləl kjom pisi tsə kopjaĩ pi
  राम्रो गर्नु पर्छ भनेर त्यो उडुसले भन्यो ।
  The bed bug said, "You should behave well."
 • SAB
  atesi ŋə tin tiro
  त्यही भएर एक दिन
  Therefore one day
 • SAB
  kjõ ŋari ʈil pino pisipi
  तिमी नेर बस्न देउ भनेर भन्यो ।
  "Allow me to sit near you".
 • SAB
  kopja taŋesi tsəri sei ta pii təmo
  उडुसको कुरा सुनेर यहाँ जुम्राले हुन्छ भन्यो ।
  Having heard the bed bug's advice, the louse said,
 • SAB
  ʈiʈid na kjõ mui tiro tsə̃i
  बस न आज एक दिन एक रात चाहिं ।
  "You may stay here for one night.
 • SAB
  tiŋi mui tiro kjõ tsərõ ʈido bi sibi
  आज एक रात तिमी यतै बस भनेर भन्यो ।
  He said, "You live here for one night'.
 • SAB
  agja kopjai ta bi
  त्यसपछि उडुसले के भन्यो,
  What did the bed bug say after that?
 • SAB
  ŋəe sənsarə prəi sənsare khlori khənə khənə ɖuldii
  मैले संसार हिँडें, संसारका ठाउँहरू कता कता डुलें ।
  "I have travelled all over the world. I travelled to different parts
 • SAB
  tənatsəe tsate ŋəi ko tsəi
  सबै जातको रगत मैले खाएँ ।
  I have suked blood of all kinds.
 • SAB
  tərə mrue ko ŋəi atsədze
  तर राजाको रगत मैले खाइन ।
  I have not sucked the blood of a king.
 • SAB
  tin tiro mrue ko tsəl pino pi the
  आज एक दिन राजाको रगत खान देउ (भनेर) उसले भन्यो ।
  He said, "Allow me to suck the blood of a king one day".
 • SAB
  tin tiro ŋə mrue ko tsəmo pi
  आज एक दिन राजाको रगत खान्छु भनेर भन्यो ।
  Saying I will suck the blood of a king,
 • SAB
  sei tabi təmo tin tiro ʈit kjõ mruẽ ko tsəto ti
  जुम्राले भन्यो, हुन्छ । आज तिमीले एक दिन राजाको रगत खाँदा हुन्छ भन्यो
  the louse said, "Okay. You may suck the blood of the king one day."
 • SAB
  tərə sei ta pi
  तर जुम्राले के भन्यो,
  What else did the louse say?
 • SAB
  mrue ko tsəpom tsəto
  राजाको रगत खान त खाउ ।
  As for sucking, you suck the blood of the king.
 • SAB
  mru rowal tsimne
  राजा सुतिसके पछि
  You should do this only after the king sleeps.
 • SAB
  tei ənurodh ləi əbə thene
  उसले अनुरोध गरेर अब उसलाई ।
  Having requested him like this,
 • SAB
  the khlor robne nərtsijal tsibne tsə obi
  उसको बिछौनामा सुतेर निदाई सके पछि खाउ भन्यो ।
  He said, "Suck after the king goes to bed and sleeps."
 • SAB
  mrũ arotse we
  राजा सुतेको छैन, हो ।
  The king did not sleep.
 • SAB
  e... mru ropəi apo pisi tsjopni ləi thei
  ए, राजा सुत्यो कि सुतेन भनेर उसले हेर्दै गर्यो ।
  they watched the king to know whether the king had fallen asleep.
 • SAB
  toso tsjoi mrũ arodze pheri təgali tjoe mrũ arodze
  अहिले हेर्यो । राजा सुतेन । फेरि एकछिनमा हेर्यो । राजा सुतेन ।
  They saw. The king did not sleep. Then they saw. The king did not
 • SAB
  adokja theməi
  त्यसपछि उनीहरू
  then they
 • SAB
  tshejai ko tsəbiləi ko tsəboi the
  (उडुसले राजालाई) टोक्यो, रगत खान लाग्यो । उसले रगत खायो।
  He began sucking the king.
 • SAB
  mrũ rol aŋemne məi the ta bi
  राजा सुत्न नमाने पछि उसले के भन्यो,
  What did he say when the king did not sleep?
 • SAB
  mrũ arob ŋibne bisi mrũ arodzenu the mrũe khlore jasi
  राजा सुत्दैन होला भनेर राजा सुत्नु भन्दा अगाडि उ राजाको बिछौनामा गयो ।
  Thinking that the king would not sleep, he went to the king's bed.
 • SAB
  ko tsəbomnem thei
  रगत खाँदै उसले
  As it sucked the blood, he
 • SAB
  mrũe saʈə tha jõwaẽ mrũ tsəĩ hor jai djarəm tai tsjuigəi bi hor
  राजाले झट्ट थाहा पायो । राजा चाहिं उठी हाल्यो । अब केले टोक्यो होला
  the king knew this. The king immediately rose. He rose as to what had
 • SAB
  rijai the sibəi dəpha satõ wi
  उठ्यो । उसको सिपाहीहरू सबै बोलायो ।
  He got up. He called all his soldiers.
 • SAB
  sibəi dəpha wi lə ŋəni ale tshekhəi ta ləi bisi
  सबै सिपाहीहरू बोलायो । ल मलाई यसरी टोक्यो । के भयो भन्यो ।
  He called all of his soldiers. He said, "What happened?"
 • SAB
  khaɖ nure jai lowabəi
  खाट मुनि गएर लुकेछ ।
  hid under his cot they say.
 • SAB
  the wi
  उनीहरूलाई बोलायो ।
  He called them.
 • SAB
  məe abə the khlori khən khəno məibomneməi
  खोज्यो अब । उसको बिछौनामा सबै ठाउँमा खोज्दै जाँदा
  he sought the thing now. As they were looking at his bed
 • SAB
  agja sibəi dəpha wi bəgəm nem həi
  त्यसपछि सबै सिपाहीहरू बोलाएर ल्याउँदा त
  While he was calling all of his soldiers,soldiers
 • SAB
  kobjam dəbəi tsəlakh thjo məi
  उडुस चाहिं चलाख, उ चाहिं
  you see the bed bug was very clever, and therefore he
 • SAB
  ədokjam sem məina prəla akhã
  त्यसपछि जुम्रा त बिचरा हिंड्न सकेन ।
  Then the louse could not walk.
 • SAB
  the mrũe sirikhri rə̃i ʈiʈibəi
  त्यो राजाको सिरकमा टाँसिएर बसेछ ।
  He stuck in the blanket of the king.
 • SAB
  a seme sipai dəphae sejae
  त्यो जुम्रालाई सिपाहीहरूले मारे ।
  The soldiers killed the louse.
 • SAB
  ado kja sipai dəpha məe kjardo tsa
  त्यसपछि सबै सिपाहीहरूले उताबाट खोजे ।
  All of the soldiers sought the insect.
 • SAB
  tsale məeniməe the sirəguri se jõwaẽ
  यता खोज्दा उसको सिरमा जुम्रा भेट्टाए ।
  They found a louse in the quilt of the king.
 • SAB
  tsu kəthai ta bil məeb bisjã
  यो कथाले के भन्न खोजेको भने
  What the story is telling us is that
 • SAB
  ŋjoi tsjãbəe ro səŋgət ke ləl kjomo
  हामीले राम्रो साथीको सङ्गत मात्र गर्नु पर्छ ।
  we should make friendship with good friends.
 • SAB
  kobjaməi djarəm lowai seməi sjai
  उडुस चाहिं अब लुक्यो जुम्रा चाहिं (लाई) मारे ।
  As for the bed bug, he was clever. They killed the louse.
 • SAB
  səjaneməi djarəm the səjai
  (जुम्रा) मारे पछि अब त उसलाई (जुम्रलाई) मारे ।
  They killed the louse.
 • SAB
  adzu sei tshjãbəe tã bi the
  त्यो जुम्राले राम्रो कुरा भन्यो । उसले
  the louse told him the good thing. He the bed bug on the other hand
 • SAB
  tso kəthae bil məebəe tã
  यो कथाले भन्न खोजेको कुरा
  What the story is telling is this
 • SAB
  atshãbəe ronipri prələ atə tshjãbəe roniprige prələ kjum bisi
  नराम्रो साथी सँग हिँड्नु हुँदैन । राम्रो साथीसँग हिँड्नु पर्छ भन्यो।
  We should not go around with bad friends. He said we should walk with
 • SAB
  tsu ã tali bisjã
  यो हो किनभने
  because
 • SAB
  kjõ ko tsəsjã njo satõ səjamu njo satõ simo
  तिमीले रगत खायौ भने हामी सबैलाई मार्छन्, हामी सबै मर्छौं ।
  if you suck the blood, they will kill us. We all will die.
 • SAB
  mrũ ko kjõ arodzeno
  राजाको रगत तिमी नसुतिकन
  before the king sleeps if you do this
 • SAB
  mrũ nərə atsi dzenə the
  राजा नसुतिकन उसले
  (the louse) suck the blood,
 • SAB
  bisi the bina bino
  भनेर उसले भन्दा भन्दै
  Despite the louse's saying this
 • SAB
  ko tsəm ko ŋai ko tsai
  रगत खान्छ, रगत चुस्यो, रगत खायो ।
  he sucks the blood, sucked blood, ate blood.
 • SAB
  kobe dzəĩ bədzai se dzẽ theru səjai
  उडुस चाहिं बँच्यो, जुम्रा चाहिं उसको साथी मार्‌यो ।
  the louse was alive, the bed bug made his friend die.
 • SAB
  adəsi ŋjo tshjãbə rosəŋgət
  त्यसैले हामी राम्रो साथीको सङ्गत
  Therefore, we should follow good friends.
 • SAB
  tshãbəi roni prigəi prələ kjomu
  राम्रो साथीसँग मात्रै हिंड्नु पर्छ ।
  We should follow only with good friends.
 • SAB
  adəsi akhire dzəĩ
  त्यही भएर आखिरमा
  Therefore, at the end
 • SAB
  atshjabəe atəbəe ro ni pri prələ atə
  नराम्रो नहुने साथीसँग हिँड्नु हुँदैन ।
  We should not follow with the ones who are not good.
 • SAB
  tsu kəthae bil məebəe tã tsũ
  यो कथाले भन्न खोजेको कुरा यही हो ।
  This is what the story is trying to tell us.