Skip to main content Skip to search
21 Apr 2015
1 min 23 sec
Video Overview
Creators: 
Kristine Hildebrandt

A Gurung Man from the village of Tilce describes how his apple orchard has deteriorated because there was no economic advantage in selling his apples without a reliable road.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • SAB
  ŋəe tis bərsə
  मैले तीस वर्ष
  I thirty years back
 • SAB
  ũisũ ripe sjau tũ
  पहिले स्याउको बोट रोपेको हुँ ।
  (I) had planted the apple tree.
 • SAB
  tinakəi tsu tũ kri ŋi mətrəi tsəe mu
  आजकल यो बोट एक दुईओटा मात्रै बाँकी छ ।
  One or two trees are now living among those trees.
 • SAB
  ropəe peli tʃhjãbəe sjau romu tsuri
  फलेको निकै राम्रो स्याउ यहाँ फल्छ ।
  Apples are grown very nicely here.
 • SAB
  tinaka õĩsõ pili rolo ŋə
  आजकल पहिले निकै फल्थ्यो ।
  Apples used to grow nicele before.
 • SAB
  ŋəe bəgəĩtsari dəs ʈən bhənda bəɖi ro mupa
  मेरो बगैंचामा दश टन भन्दा बढी पल्थ्यो ।
  About ten tons of apple used to grow then.
 • SAB
  timə sjaum ropəm rotsi
  अनि स्याउ फल्न त फल्यो ।
  As for growing, apples used to grow well.
 • SAB
  moʈəre kjã akhəbətətsi
  मोटर बाटो आउँदैनथ्यो ।
  There was no motor way.
 • SAB
  bədzari purjapəri peli garo təi
  बजारमा पुर्याउन निकै गाह्रो भयो ।
  It was very difficult to take apples to market.
 • SAB
  sədə̃irə rop mətrəi rotsi
  त्यही भएर फल्न मात्रै फल्यो ।
  Therefore, they grew only for growing.
 • SAB
  le amdani tsãi jõlə akhəi
  धेरै आम्दानी चाहिं पाउन सकिन ।
  I could not get much profit.
 • SAB
  tsəkjali amdani le
  त्यस पछि धेरै आम्दानि
  Then much more profit
 • SAB
  bədzarri purelə akhamnemi
  बजारमा पुर्याउन नसकेर (नसक्दा)
  because it was not possible to take apples to market
 • SAB
  khasəi hertsahə sjahar səmmar aləidi
  खासै हेरचाह स्याहार सम्मार गरिन ।
  I could not care much about (them).
 • SAB
  tshətəirə purano purano tũgo lenei si ehatsi
  त्यही भएर पुरानो पुरानो रूखहरू सबै मरेर गए ।
  Therefore, old trees dies after dried.
 • SAB
  tjarkja ŋii məno khəpə kjã bəne mu
  अब देखि हामीले मनाङ् आउने बाटो बनाएका छौं ।
  Now we have constructed a road to Manang.
 • SAB
  tsə kja khəmneməi bədzarri purebə sədzilo təm pisi
  त्यो बाटो आए पछि बजारमा पुर्याउन सजिलो हुन्छ भनेर
  (As I thought) it would be easy to take apple to market after the
 • SAB
 • SAB
  pheri nəjã berna rim ŋətsi
  मैले फेरि नयाँ विरूवा रोप्छु ।
  I plant new apple trees.
 • SAB
  ropə tsuri əŋredzi tsãi
  फल्ने यहाँ अङ्ग्रेजीमा चाहिं
  (The apples) to grow here (is called) in English
 • SAB
  golɖen ɖilisiəs reɖ ɖilisiəs pip məmui
  गोल्डन डिलिसिअस रेड डिलिसिअस भन्ने रहेछन् ।
  (they call) golden delicious, (and) red delicious apples.
 • SAB
  tshəili ŋitso le thəri thərirpəi sjau dzə̃i peli le romu
  यस्तो दुइथरिको धेरै थरिथरिको स्याउ चाहिं निकै धेरै फल्छ ।
  Much apples of these two varieties are grown here.