Skip to main content Skip to search
08 Apr 2015
34 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

A Gurung man describes the wild garlic in the area surrounding his village.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • SAB
  pãts ə̃ule kuʈki bənləsun
  पाँच औंले, कुड्की, बन लसुन
  Some herbs found here are Panch aunle, Kudki, wild garlic
 • SAB
  bən nu pimu ŋi təmuri
  बन लसुन भन्छौं हामीले गुरुङ्‌मा।
  We call it wild garlic in Gurung.
 • SAB
  nirməsi bən nu shətuwa tsowə
  निरमसी, बन लसुन, सतुवा यिनीहरू
  Nirmasi, wild garlic, satuwa are found. These
 • SAB
  gjasʈikməe presərməe təmu
  ग्यास्टिकको औषधी, प्रेसरको औषधि हुन्छ।
  medicines are used to cure gyastrik____.
 • SAB
  tsə pare ŋəi utiko tʃjãŋi miso ajo
  यो जस्तो मैले उत्तिको राम्रो मेसो पाएको छैन।
  I have not known much about it.