Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
4 min 42 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

An interview of Dedron, a modern Tibetan artist.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • བདེ་སྒྲོན།
  ངའི་མིང་ལ་བདེ་སྒྲོན་ཟེར་གྱི་ཡོད། སྤྱི་ལོ་ཆིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དོན་དྲུག་ལོ་ལ་ཨ་ནི་་་ཨོང་་་འདིའི་ལྷ་སར་སྐྱེས་པ་རེད། རི་མོ་སྦྱངས་ས་བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་སྒྱུ་རྩལ་ཚན་ཁག་ལ་སྦྱངས་པ་ཡིན། དེ་ནས་ལས་ཀ་ད་ལྟ་ལོང་བའི་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་གི་ཡོད།  
  nga'i ming la bde sgron zer gyi yod/_spyi lo chig stong dgu brgya bdun cu don drug lo la a ni ong 'di'i lha sar skyes pa red/_ri mo sbyangs sa bod ljongs slob grwa chen mo'i sgyu rtsal tshan khag la sbyangs pa yin/_de nas las ka da lta long ba'i slob grwar 'gro gi yod/__
  My name is De Droen, and I was born in lhasa in 1976. I graduated from the Fine Art Department of the Arts School at Tibet University. Currently, I am working as a faculty member in a school for the blind.
  我叫德卓,1976年出生在拉萨,在西藏大学艺术学院就读美术系。如今在一所盲人学校任职。
 • བདེ་སྒྲོན།
  ཨ་ནི་་་ངའི་རི་མོ་གཙོ་བོ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། འདི་ག་རེ་རེད། བུད་མེད། བུད་མེད་ཟེར་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ང་རང་བུད་མེད་རེད་པ། འདིའི་སྔན་༿སྔོན་༾ལ་ང་ཚོ་འདའི་༿འདིར་༾ཡ་ཕྱི་ལོགས་ལ་རི་མོ་འབྲི་གག་༿འབྲི་པར་༾འགྲོ་དུས་ཙམ་པ་ནས་ཨ་ནི་་་གྲོང་གསེབ་བུ་མོ་དང་ཨ་འདྲས༿འདི་འདྲས་༾ ཞེ་པོ་མཐོང་བྱུང་ང་། 
  a ni nga'i ri mo gtso bo ga re red zer na/_'di ga re red/_bud med/_bud med zer ga re red zer na/_nga rang bud med red pa/_'di'i sngan {sngon }la nga tsho 'da'i {'dir }ya phyi logs la ri mo 'bri gag {'bri par }'gro dus tsam pa nas a ni grong gseb bu mo dang a 'dras{'di 'dras }_zhe po mthong byung nga /_
  Regarding my painting works, I painted many women figures. Why do I paint the figure of women? Maybe firstly I am woman myself. And also, when I went out to paint in the past, I liked to observe the women living in the countryside.
  关于我的绘画作品, 最主要的是以妇女为主题的作品。 为什么以妇女为主题呢?我想首先因为我自己是一个妇女。同时,以前在外出写生的时候,经常看到一些农村的妇女。
 • བདེ་སྒྲོན།
  ཨ་ནི་་་འདི་གྱད༿འདི་ཚོ་༾། དངོས་གནས་ཧ་ཅང་གི་དཀའ་ལས་ཚ་པོ་ཞེ་པོ་རེད་ཤག ཁོང་ཚོ་སོ་སོའི་ལས་ཀ་བྱས་པས་མ་ཚད། བུའི་ལས་ཀ་འདི་གྱད་བྱས། ཨ་འདྲས་༿འདི་འདྲས་༾བྱེད་དུས་ཙམ་པར། ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་པ། ཨ་ནི་་་ཅ་ལག་དང་ལྗི་པོ་ཞེ་པོ་དེ་འདྲས་འཁྱེར་བྱས་འགྲོ་དུས་ཙམ་པར་ཨ་ནི་་་།
  a ni 'di gyad{'di tsho }/_dngos gnas ha cang gi dka' las tsha po zhe po red shag_khong tsho so so'i las ka byas pas ma tshad/_bu'i las ka 'di gyad byas/_a 'dras {'di 'dras }byed dus tsam par/_ha cang dka' las khag po yod pa/_a ni ca lag dang lji po zhe po de 'dras 'khyer byas 'gro dus tsam par a ni /
  They had very hard lives, and carried many burdens. They had to not only do many households’ works, but also many farm works with their husbands, like carrying heavy thing.
  他们的生活真的是相当艰辛。她们不仅要完成妇女所需要完成的家务外,还需要帮助男人一起干繁重的体力活,需要背负很重的物品。
 • བདེ་སྒྲོན།
  ངས་དངོས་གནས་བུད་མེད་འདི་གྱད་༿འདི་ཚོ་༾སྙིང་རྗེ་བོ་ཞེ་པོ་མཐོང་གི་འདུག་ག འདིའི་སྒང་ལ་སོ་སོ་བུད་མེད་བྱས། ཨའ་་་བུད་མེད་ཀྱི་ཨ་འདྲས༿འདི་འདྲས་༾། བུད་མེད་ཨ་འདྲས་ཀྱི་མཚོན་པའི་ཨ་འདྲས་འབྲི་དགོས་བསམ་གྱི་འདུག་ག
  ngas dngos gnas bud med 'di gyad {'di tsho }snying rje bo zhe po mthong gi 'dug ga_'di'i sgang la so so bud med byas/_a' bud med kyi a 'dras{'di 'dras }/_bud med a 'dras kyi mtshon pa'i a 'dras 'bri dgos bsam gyi 'dug ga
  But I also observed the beauty from them in that moment. And I am myself also a woman, so I started to paint women’s figures.
  我真的发现了他们的美。 同时,自己作为一名妇女,开始萌发了以妇女为主题来进行绘画创作的想法。
 • བདེ་སྒྲོན།
  ཨ་ནི་་་ཨོའོ་འདུག་ཟེ་བྲིས། ད་ལྟ་འདི་བྱེད་དུས་ཙམ་པ་ནས་ང་རའི་༿ང་རང་གི་༾གཤིས་ཀ་དང་བྱས་ཨ་ནི་་་འདི་ག་རེ་རེད་ཏིག་ཙ་༿ཏིག་ཙམ་༾ཅིག འདི་ཨོང་་་ཀའོ་པིས་༼རྒྱ་སྐད་འགྱིག་ལས་བཟོས་པའི་ཕྲུ་གུའི་བཟོ་དབྱིབས་༽ཀྱི་ ཀའོ་པིས༼རྒྱ་སྐད་འགྱིག་ལས་བཟོས་པའི་ཕྲུ་གུའི་བཟོ་དབྱིབས་༽ཀྱི་རི་མོའི་ཨ་འདྲས་༿འདི་འདྲས་༾མཚོན་ཚུལ། མཚོན་བསྡད་པའི་བཟོ་འདྲས་ཨ་འདྲས་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཨ་ནི་་་འདི་ག་རེ་རེད། 
  a ni o'o 'dug ze bris/_da lta 'di byed dus tsam pa nas nga ra'i {nga rang gi }gshis ka dang byas a ni 'di ga re red tig tsa {tig tsam }cig_'di ong ka'o pis (rgya skad 'gyig las bzos pa'i phru gu'i bzo dbyibs )kyi _ka'o pis(rgya skad 'gyig las bzos pa'i phru gu'i bzo dbyibs )kyi ri mo'i a 'dras {'di 'dras }mtshon tshul/_mtshon bsdad pa'i bzo 'dras a 'dras byas pa yin na a ni 'di ga re red/_
  This is how I started with my own style of painting.
  这样开始了我这方面的绘画创造。
 • བདེ་སྒྲོན།
  བོད་རིགས་ཀྱི། བོད་རིགས་བུ་མོའི་འདི་ག་རེ་རེད། བསམ་བློ་ཨོང་་་་ཏཱན་ཁྲོན་༼རྒྱ་སྐད་སྟེ་ལྷད་མེད་པའི་བསམ་བློ་ལ་གོ༽ཚ་པོ་ཡོད་པ་འདི་མཚོན་གྱི་འདུག་ག ཨོའོ་་་འདིས་ཨ་ནི་་་ང་རང་འདི་ག་རེ་རེད། ཨོའོ་་་ཨ་འདྲས་༿འདི་འདྲས་༾འབྲི་གག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
  bod rigs kyi/_bod rigs bu mo'i 'di ga re red/_bsam blo ong tAn khron (rgya skad ste lhad med pa'i bsam blo la go)tsha po yod pa 'di mtshon gyi 'dug ga_o'o 'dis a ni nga rang 'di ga re red/_o'o a 'dras {'di 'dras }'bri gag byed kyi yod/
  And maybe because of my personal characteristics, I like to use the medium of animation to present images of Tibetan women and their personal characteristics - simplicity. So that is the main reason that I create these works.
  同时,可能是由于我的性格原因,我喜欢用动画的形式来表现藏族妇女单纯的性格特点。这就是我创造这些作品的主要原因。
 • བདེ་སྒྲོན།
  ཁང་པ་འབྲི་དགོས་ཡས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ད་ལུང་པ་ཁག་གི་ཨོའོ་་་འཛམ་བུ་གླིང་ཁོ་རའི་ཁང་པའི་ད་བཟོ་བལྟ་ར་འདི་༿འདྲ་འདི་༾འགང་ག་ལོགས་༿ཚང་མ་༾སོ་སོའི་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ་དང་ཨ་འདྲས་ཡོའོ་༿ཡོད་༾རེད་པ། བོད་རིགས་ཀྱི་ཁང་པ་འདིའི་སྙིང་རྗེ་པོ་ཞེ་པོ་འདུག་ག 
  khang pa 'bri dgos yas kyi rgyu mtshan ga re red zer na/_da lung pa khag gi o'o 'dzam bu gling kho ra'i khang pa'i da bzo blta ra 'di {'dra 'di }'gang ga logs {tshang ma }so so'i mi rigs kyi khyad chos ldan pa dang a 'dras yo'o {yod }red pa/_bod rigs kyi khang pa 'di'i snying rje po zhe po 'dug ga_
  I am painting houses because there are all kinds of house styles in the world, and each style represents the characteristics of one nation. And I am particularly fond of the unique Tibetan style house.
  我画房屋的主要原因是,因为世界上房屋的造型各不相同,而且都体现出了出各民族的特色。其中,我一直认为藏式房屋是工艺很有特色的。
 • བདེ་སྒྲོན།
  ཨ་ནི་་་ཁང་པ་འདྲ་འདི་གྱད་༿འདི་ཚོ་༾ཨ་འདྲས་༿འདི་འདྲས་༾ཟེ་ག་རེ་རེད། ཚོས་གཞི་དང་ཨ་འདྲས་ཐོག་ནས་མར་འདི། སྙིང་རྗེ་པོ་འདྲ་ཅིག་བཏོན་ཡས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཨ་ནི་་་ཁང་པ་དང་འདི་གྱད་བྲིས། ཚོས་གཞིའི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན། ཚོས་གཞི་མང་ཆེ་བ་འདི་བོད་སྤྱོད་གཏོང་གི་ཡོད་རྡོ་ཚོན། 
  a ni khang pa 'dra 'di gyad {'di tsho }a 'dras {'di 'dras }ze ga re red/_tshos gzhi dang a 'dras thog nas mar 'di/_snying rje po 'dra cig bton yas kyi ched du a ni khang pa dang 'di gyad bris/_tshos gzhi'i thog nas bshad pa yin na/_tshos gzhi mang che ba 'di bod spyod gtong gi yod rdo tshon/_
  In order to present the vivid characteristics of the Tibetan style house, I use very vibrant colors in my work to present the beautiful side of the Tibetan house. Regarding the pigment, I have always used natural pigments,
  为了体现这些藏族民居的特点,我的作品也都用了绚丽的的色彩,以使画面变得很美。在颜料方面,我一直使用天然颜料,
 • བདེ་སྒྲོན།
  རྡོ་ཚོན་བོད་སྤྱོད་བཏང་། འདིའི་སྒང་ལ་རི་པིན་༼རྒྱ་སྐད་སྟེ་འབྱར་པན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་༽གྱི་ཚོས་གཞི་འདི། འདི་ཨོང་་་། ཐའུ་མིང་ཏུའུ་༼རྒྱ་སྐད་སྟེ་དྭངས་ཚད་ཞེས་པའོ།༽ཡག་པོ་ཞེ་པོ་འདུག་ག ཨ་ནི་་་ཨོའོ་འདིས། ཨ་ནི་་་འདི་ག་རེ་རེད། 
  rdo tshon bod spyod btang /_'di'i sgang la ri pin (rgya skad ste 'byar pan rgyal khab kyi ming )gyi tshos gzhi 'di/_'di ong /_tha'u ming tu'u (rgya skad ste dwangs tshad zhes pa'o/)yag po zhe po 'dug ga_a ni o'o 'dis/_a ni 'di ga re red/_
 • བདེ་སྒྲོན།
  རི་པིན་༼རྒྱ་སྐད་སྟེ་འབྱར་པན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་༽གྱི་ཚོན་བཀྲ་དང་། རྡོ་ཚོན་བོད་སྤྱོད་བཏང་། ཨ་ནི་་་དེ་ནས་ཚོས་གཞིའི་ཐོག་ལ་འདི་ཨོང་་་ལྟ་ཚོད་རྒྱའུ་༿མང་པོ་༾བྱེད་དུས། ང་རའི་༿ང་རང་གི་༾འདིའི་ནང་རི་མོའི་ནང་ལ་མང་ཆེ་བ་བཤད་ན། རྡོ་ཚོན་འདི་ཡག་ཤོས་ཡོང་གི འདིའི་ཧར་པོ་འདི། རྡོ་ཚོན་གྱི་ཧར་པོ་འདི། ང་དགའ་པོ་ཞེ་པོ་འདུག འདི་ཨོང་་་། འདི་སེར་པོ་འདི་ད་དུང་ཚོས་གཞི་སེར་པོ་འདི་དེ་བས་དགའ་འདུག་ག
  ri pin (rgya skad ste 'byar pan rgyal khab kyi ming )gyi tshon bkra dang /_rdo tshon bod spyod btang /_a ni de nas tshos gzhi'i thog la 'di ong lta tshod rgya'u {mang po }byed dus/_nga ra'i {nga rang gi }'di'i nang ri mo'i nang la mang che ba bshad na/_rdo tshon 'di yag shos yong gi_'di'i har po 'di/_rdo tshon gyi har po 'di/_nga dga' po zhe po 'dug_'di ong /_'di ser po 'di da dung tshos gzhi ser po 'di de bas dga' 'dug ga
  and also a kind of Japanese pigment. This kind of Japanese pigment has a very good degree of transparency. Therefore, we usually use natural pigments and this Japanese one. Regarding the pigment, through a series of trials during my painting works, I found the gorgeous colors created by these natural pigments used in my works are perfect, and I am very fond of them. Particularly, the yellow color is my favorite.
  以及一种日本颜料。这种日本颜料的透明度非常好。因此我只要使用这种日本颜料和天然颜料。在颜料方面,经过我的很多尝试,在我的作品中天然矿石颜料多显示的艳丽色彩, 我非常喜欢。特别是那种黄色, 我尤其喜欢。
 • བཅར་འདྲི་མཁན་
  བདེ་སྒྲོན་ལགས། ཁྱེད་རང་གི་ད་ལྟ་རི་མོ་མང་པོ་ཅིག་དཱ་་་བུད་མེད་དང་ཁང་པ་དང་དེ་འདྲས་བྲིས་གནང་འདུག་གང་། ཨ་ནི་་་དཱ་་་ད་དུང་སླད་ཕྱིན་ཁྱེད་རང་གི་ད་དུང་ཨོའོ་་་འཆར་གཞི་ར་ཅིག་༿འདྲ་ཅིག༾ག་རེ་ཡོད་ན། ལགས།
  bde sgron lags/_khyed rang gi da lta ri mo mang po cig dA bud med dang khang pa dang de 'dras bris gnang 'dug gang /_a ni dA da dung slad phyin khyed rang gi da dung o'o 'char gzhi ra cig {'dra cig}ga re yod na/_lags/
  De Droen la, you have painted so many works about women and houses. What do you plan to paint in future?
  德珍啦,你现在画了这么多关于妇女和房屋为题材的作品,你还今后有什么样的打算呢?
 • བདེ་སྒྲོན།
  དཱ་་་གཙོ་བོ་འདི་ག་རེ་རེད། ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་སྔོན་མ་འདི་ག་རེ་རེད། འདི་སྙན་ངག་སྙན་པོ་ཞེ་པོ་ཨ་འདྲས་༿འདི་འདྲས་༾བཏོན་ཡོའོ་༿ཡོད་༾རེད་པ། འདི་གྱད་༿འདི་ཚོ་༾ང་རས་༿ང་རང་གིས་༾འདིའི་ཐོག་ནས། ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོའི་བུད་མེད་ཀྱི་སྐོར་བྲིས་ཀྱོག་༿པ་༾དང་ཨ་འདྲས་མར་བོད་རིགས་བསྒྱུར་དགོས་བསམ་བྱུང་་་་ དེ་ནས། བོད་རིགས་ཟག༿ཟེར་༾། རི་མོའི་ཐོག་ལ་མར་ཕབ་དགོས་བསམ་བྱུང་ང་།
  dA gtso bo 'di ga re red/_tshangs dbyangs rgya mtsho lags kyis sngon ma 'di ga re red/_'di snyan ngag snyan po zhe po a 'dras {'di 'dras }bton yo'o {yod }red pa/_'di gyad {'di tsho }nga ras {nga rang gis }'di'i thog nas/_tshangs dbyangs rgya mtsho'i bud med kyi skor bris kyog {pa }dang a 'dras mar bod rigs bsgyur dgos bsam byung _de nas/_bod rigs zag{zer }/_ri mo'i thog la mar phab dgos bsam byung nga /
  I am thinking, hmm, there are so many poems by Tseyang Gyaltsok that reflect the images of women. So I am thinking to use painting to depict the images of women that are reflected by the poems.
  这主要是,因为仓央嘉措的诗歌里体现了很多关于妇女形象的诗句,所以我把这些文字来表达妇女形象的,用画来体现。
 • བདེ་སྒྲོན།
  དེ་ནས་ད་ལྟ། ད་ལྟའི་འཆར་གཞི་ཆེ་ཤོས་དེ་ག་རེ་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ཟེར་ན། ཨ་ནི་་་འདི། འཛམ་བུ་གླིང་གི་བུད་མེད། ཚང་མ་ཅིག་༿ཞིག༾བྲིས་བྱས་ཨ་ནི་་་འགྲེམ་སྟོན་བྱེད་ཡས་ད་ལྟ་ང་རའི་༿ང་རང་གི༾ཨོའོ་་་ཨ་འདྲས་༿འདི་འདྲས་༾བསམ་བློའི་ནང་ལ་འདི་ཆེ་ཤོས་ཡིན། 
  de nas da lta/_da lta'i 'char gzhi che shos de ga re yo'o red {yod red }zer na/_a ni 'di/_'dzam bu gling gi bud med/_tshang ma cig {zhig}bris byas a ni 'grem ston byed yas da lta nga ra'i {nga rang gi}o'o a 'dras {'di 'dras }bsam blo'i nang la 'di che shos yin/_
  And currently my main plan is to paint the images of all kinds of women in the world, and exhibit it people all over the world. This is my plan right now.
  目前最大打算绘制世界上所有妇女的肖像,展览给外人看这是我目前最大的希望。
 • བཅར་འདྲི་མཁན་
  ཨ་ནི་་་ཁྱེད་རང་གི་རི་མོའི་འབྲི་སྟངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་བྱས་ན། ད་ཅིག་ཏིག་ཙ་༿ཏིག་ཙམ༾ཅིག་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། སྤུ་གུའི་༿ཕྲུ་གུའི་༾རི་མོ་བཟོ་འདྲ་བྱས། འདི་ག་རེ་ཟག༿ཟེར་༾། སྤུ་གུ་དང་དེ་འདྲས་ཐད་བྱས་ཀའོ་པིས་༼འགྱིག་ཕྲུག༽བྱས་ཁྱེད་རང་གི་གསུངས་པ་རེད་པ། 
  a ni khyed rang gi ri mo'i 'bri stangs kyi thabs shes byas na/_da cig tig tsa {tig tsam}cig ga re zer dgos red/_spu gu'i {phru gu'i }ri mo bzo 'dra byas/_'di ga re zag{zer }/_spu gu dang de 'dras thad byas ka'o pis ('gyig phrug)byas khyed rang gi gsungs pa red pa/_
  So now would you mind telling us about your painting style? Why do you paint in the manner of a child, previously you mentioned you painted pictures of dolls?
  你说一下你画画的方法,你为什么画,象小孩画的画一样,之前你提到过以洋娃娃为绘画对象?
 • བཅར་འདྲི་མཁན་
  དེ་འདྲས་ཀྱི་འབྲི་སྟངས་འདྲ་པོ་ཡང་། བོད་ཀྱི་འབྲི་སྟངས་དེ་འདྲས་ཏིག་ཙ་༿ཏིག་ཙམ༾ཁྱེད་རང་གི་འདིའི་ནང་ལ་འདུག འདི་་་འདིའི་སྐོར་ཞིག་གསུངས་ན་འགྲིག་གི་རེད་པས།
  de 'dras kyi 'bri stangs 'dra po yang /_bod kyi 'bri stangs de 'dras tig tsa {tig tsam}khyed rang gi 'di'i nang la 'dug_'di 'di'i skor zhig gsungs na 'grig gi red pas/
  And when you painted those dolls, seems that you also added the element of Tibetan traditional painting style. Can you tell something about this?
  特别是在画这些洋娃娃时, 你的作品中还带藏族传统绘画的的风格呢。 你能简单的谈谈这方面的你的想法吗?
 • བདེ་སྒྲོན།
  འདི་སྔོན་མ་འདི་བྱས་པ་རེད། བོད་ཀྱི་ལྡེབས་རིས། ལྡེབས་རིས་ཀྱི་ཚོས་གཞི་འདི་གྱད་༿འདི་ཚོ་༾སྙིང་རྗེ་པོ་ཞེ་པོ་འདུག་ག ཨ་ནི་་་ཨོང་་་འདི་ག་རེ་རེད། སློབ་གྲྭ་ཐོན་པ་ད་ག་ལམ་སང་སོ་སོའི་རི་མོ་འདི་བྲིས་ཡོའོ་༿ཡོད་༾མ་རེད། རྦད་དེ་འདི་བྲིས་བསྡད་པ་རེད། ཨོང་་་ལྡེབས་རིས། ཨོང་་་མར་བྲིས་བྱས། ལྡེབས་རིས་སྒང་གི་ཚོས་གཞི་དང་ཨ་འདྲས་༿འདི་འདྲས་༾སྦྱང་གིན་བསྡད།
  'di sngon ma 'di byas pa red/_bod kyi ldebs ris/_ldebs ris kyi tshos gzhi 'di gyad {'di tsho }snying rje po zhe po 'dug ga_a ni ong 'di ga re red/_slob grwa thon pa da ga lam sang so so'i ri mo 'di bris yo'o {yod }ma red/_rbad de 'di bris bsdad pa red/_ong ldebs ris/_ong mar bris byas/_ldebs ris sgang gi tshos gzhi dang a 'dras {'di 'dras }sbyang gin bsdad/
  It started like this. In Tibetan frescos, the colors used are remarkable and amazing. So when I just graduated from the school, I did not start to paint my style right away, but to study the painting style of Tibetan fresco, particularly the use of different colors in the works.
  开始是这样的。西藏的壁画,这些壁画的颜色很艳丽。刚刚毕业之后,我并没有立刻开始画具有自己风格的作品。一直在研究壁画,学习壁画中颜色的运用的知识等。
 • བདེ་སྒྲོན།
  ཨ་ནི་་་འདིའི་སྒང་ལ་སློབ་གྲྭའི་ནང་ལ་སྦྱངས་ཡས་མང་པོ་ཞེ་པོ་སྦྱངས་པ་རེད་པ། གང་ཅིའི་ཐོག་ལ། སྣུམ་ཚོན་རི་མོ། ཐང་ག མང་པོ་ཞིག་སྦྱངས་པ་རེད། རི་མོའི་འབྲི་སྟངས། ཨོའོ་་་ཨ་འདྲས་༿འདི་འདྲས་༾བྱས་བྱས་ཨ་ནི་་་གཞུག་གུ་༿རྗེས་ལ་༾འདའི༿འདིར་༾། ལྡེབས་རིས། གཞུག་གུ་གཞུག་གུ་འདའི་༿འདིར་༾སློབ་གྲྭ་ཐོན་ཁ་ལ་མོ་༿སློབ་གྲྭ་ཐོན་གྲབས་༾འདའི་༿འདིར་༾ལྡེབས་རིས་ལ་འདི་བྱས་པ་རེད། 
  a ni 'di'i sgang la slob grwa'i nang la sbyangs yas mang po zhe po sbyangs pa red pa/_gang ci'i thog la/_snum tshon ri mo/_thang ga_mang po zhig sbyangs pa red/_ri mo'i 'bri stangs/_o'o a 'dras {'di 'dras }byas byas a ni gzhug gu {rjes la }'da'i{'dir }/_ldebs ris/_gzhug gu gzhug gu 'da'i {'dir }slob grwa thon kha la mo {slob grwa thon grabs }'da'i {'dir }ldebs ris la 'di byas pa red/_
  In school, I learned many different painting styles, such as oil painting and Thangka painting.
  此外,在学校的时候我学习了很多不同的绘画流派。例如油画,唐卡等绘画风格。
 • བདེ་སྒྲོན།
  ལྡེབས་རིས་མར་བཤུ་འབྲི་བྱས་པ་རེད་པ། འདི་བྱེད་དུས་ཙམ་པ་ཨ་ནི་་་ལྡེབས་རིས་ཀྱི་ཚོས་གཞི་དང་ཨ་ནི་་་འདི་ག་རེ་རེད། ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐིག་དང་དེ་འདྲས་སྙིང་རྗེ་པོ་ཞེ་པོ་མཐོང་གི་འདུག་ག 
  ldebs ris mar bshu 'bri byas pa red pa/_'di byed dus tsam pa a ni ldebs ris kyi tshos gzhi dang a ni 'di ga re red/_kha shas kyi thig dang de 'dras snying rje po zhe po mthong gi 'dug ga_
  But later, when I was close to graduating, I began to study fresco painting.
  但后来,在临近毕业的时候,我就开始专攻壁画的研究。
 • བདེ་སྒྲོན།
  འདི་ཨ་ནི་་་འདི་ལྡེབས་རིས། སློབ་གྲྭ་ཐོན་ཚར་པ་ད་ག་ལྡེབས་རིས་ལོ་གཉིས་ཙམ་ཞིག་སྦྱངས་བྱས། ཨ་ནི་་་འདིའི་ནང་གི་ཚོས་གཞི་དང་ཨ་འདྲས་༿འདི་འདྲས་༾མར་སྦྱངས་བྱས་ཨ་ནི་་་ད་ལྟ་ང་རའི་༿ང་རང་གི༾རི་མོའི་ཐོག་ལ་མང་ཆེ་བ་ལྡེབས་རིས་ཀྱི་ཨ་འདྲས་ཚོས་གཞི་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་འདིའི་སྒང་ལ་ཨ་ནི་་་སོ་སོའི་བསམ་བློ་ཡར་བླུགས་བཞག་བྱས་བྲིས་པའི་རི་མོ་ཅིག་ཡིན།
  'di a ni 'di ldebs ris/_slob grwa thon tshar pa da ga ldebs ris lo gnyis tsam zhig sbyangs byas/_a ni 'di'i nang gi tshos gzhi dang a 'dras {'di 'dras }mar sbyangs byas a ni da lta nga ra'i {nga rang gi}ri mo'i thog la mang che ba ldebs ris kyi a 'dras tshos gzhi slob sbyong byas pa 'di'i sgang la a ni so so'i bsam blo yar blugs bzhag byas bris pa'i ri mo cig yin/
  I found that the use of colors and lines in fresco painting are very remarkable and amazing. Therefore, I spent almost two years studying it, particularly the use of multi-colors. Right now, you would see in my painting works with strong traces of the use of mixed colors in fresco painting and my own styles.
  我发现在壁画创造的过程中,对颜色和线条的运用是非常神奇的。 因此,毕业之后我用将近两年的时间来学习壁画, 特别是在颜色的运用方面。 目前,在我的很多作品中,大家都可以看到我运用了壁画中常用的颜色,并结合自己的一些创新画法。